Broşürü Görüntülemek için tıklayınız

advertisement
Türkiye Barolar Birliği ve Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin ortaklaşa
düzenlediği “Uluslararası Kadın ve Hukuk Sempozyumu”nu
onurlandırmanızı dileriz.
Saygılarımızla.
Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı
Prof. Dr. Kadir Arıcı
Gazi Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Dekanı
1. GÜN
KAYIT 09:30 - 10:00
AÇILIŞ KONUŞMALARI
10:00 - 10:30
Sunuş
Doç. Dr. Süheyla Suzan Gökalp Alıca
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Sempozyum Bilimsel Sekreteri
Prof. Dr. Kadir Arıcı
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu
Türkiye Barolar Birliği Başkanı
ARA
10:30 - 11:00
1. GÜN
I. OTURUM 11.00 - 12.15
SALON-1
Oturum Başkanı: Av. Sibel Suiçmez Trabzon Barosu Başkanı
Osmanlı Devleti’nde Kadınların Mülkiyet Hakları ve Karşılaştıkları Hukuki
Sorunlar
Prof. Dr. Gül Akyılmaz
Tanzimat Sonrası Osmanlı Kadın Hareketi ve Hukuki Talepleri
Arş. Gör. Berna Yürüt
Tanzimat Sonrası Osmanlı İdaresinde Kadınların İstihdamı
Arş. Gör. H. Alperen Çıtak
Oturum Başkanı: Av. Sema Aksoy Ankara Barosu Önceki Başkanı
SALON-2
Boşanmanın Kadın Bakımından Sonuçları
Prof. Dr. Şebnem Akipek
Cumhuriyet Döneminin İki Medeni Kanununda Türk Kadınının Statüsü
Yrd. Doç. Dr. Huriye Reyhan Demircioğlu
Kadının Şiddet Nedeniyle Uğradığı Zararların Tazmini ve Nafaka
Yrd. Doç. Dr. Emel Badur
Boşanma Davasında ve Dava Sonrasında Çocukların Hukuki Durumu
Yrd. Doç. Dr. Zeynep Dönmez
SALON-3
Oturum Başkanı: Av. Hicran Kandemir Sinop Barosu Başkanı
Erken Yaşta Evlilikler (Çocuk Gelinler) Sorunu ve Türk Ceza Hukuku
Arş. Gör. Fatma Umay Genç
Çocuk Evliliklerin Yol Açtığı Sorunlar
Av. Süreyya Turan
Dini Nikâhlı Birlikteliklerde Kadının Hakları: Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi Şerife Yiğit/ Türkiye Davası Üzerine bir Değerlendirme
Arş. Gör. Tülay Demir / Arş. Gör. Gamze Küçükoba
Öğle Yemeği Arası 12.15-13.30
1. GÜN
II. OTURUM 13:30 - 14:45
SALON-1
Oturum Başkanı: Av. Mehtap Karaburçak Tuzcu Kırşehir Barosu Başkanı
Türk Sosyal Güvenlik Hukukunda Annelerin Korunması
Prof. Dr. Kadir Arıcı
İş Hukukunda Cinsiyet Ayrımcılığı
Prof. Dr. Emine Tuncay Senyen Kaplan
Türk İş Hukukunda Kadın Çalışanları Koruyucu Düzenlemeler
Yrd. Doç. Dr. Özgür Oğuz
Oturum Başkanı: Canan Güllü Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı
SALON-2
Kadının Çocuk İstememe/ Çocuğu istememe Hakkı Var Mıdır?
Doç. Dr. Metin İkizler
Ana İle Evlilik Dışında Doğan Çocuk Arasındaki İlişkiyi Düzenleyen Medeni
Kanun Hükümlerinin Değerlendirilmesi
Yrd. Doç. Dr. Gamze Turan Başara
Türk Aile Hukukunda Anne İle Soybağının Kurulması
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Şahin
Kadınlara Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi ( CEDAW)
Çerçevesinde İddetin Değerlendirilmesi
Arş. Gör. Ayşe Merve Belge
Oturum Başkanı: Av. Dilem Aksoy Osmaniye Barosu Başkanı
SALON-3
6545 sayılı Kanun Cinsel Saldırı ve Cinsel Taciz Suçlarına Ne Getirdi? Ne
Getirebilirdi?
Dr. Fahri Gökçen Taner
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında Pozitif Yükümlülükler ve
Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi
Arş. Gör. Zeynep Hazar
Yargı Kararlarında Haksız Tahrik Uygulamasının Toplumsal Cinsiyet Algısı
Yönünden Değerlendirilmesi
Arş. Gör. Elif Gül Yılmazlar
Yargıtay Kararlarına Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Erkekler Lehine İşleyen
Haksız Tahrik Kurumu
Av. Hülya Aksakal
Ara
14.45 - 15.00
1. GÜN
III. OTURUM 15.00-16.15
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gül Akyılmaz Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
SALON-1
Öğretim Üyesi
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesine İlişkin
İhtiyari Protokol ve Bireysel Başvuru Hakkı
Doç. Dr. Süheyla Suzan Gökalp Alıca
Kadının Korunmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmeler ve Türkiye’nin Konumu
Yrd. Doç. Dr. Şafak Parlak Börü
Uluslararası İnsan Hakları Belgelerinin Gelişim Sürecinde Kadının Yeri
Arş. Gör. Özgem Tuğçe Gümüş
Oturum Başkanı: Hâkim Zerrin Togay Ankara Aile Mahkemesi Hâkimi
SALON-2
Aile Hukuku Alanında Geçici Hukuki Koruma Tedbirlerinin Uygulanmasına
Dair Bazı Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Doç. Dr. İbrahim Ermenek
Yargıtay Kararları Işığında Aile Konutu Şerhi ve Etkisi
Yrd. Doç. Dr. Abdülkerim Yıldırım
Kadına Karşı Şiddette Arabuluculuk Kurumuna İlişkin Bazı Değerlendirmeler
Yrd. Doç. Dr. Levent Börü
SALON-3
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şebnem Akipek Kadir Has Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Dekanı
Türk Hukukunda Eşler Arasındaki Yasal Mal Rejiminin Kadın Hakları
Açısından Değerlendirilmesi
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ayar
Türk Medeni Kanunu’nda Evlilik Birliği İçerisinde Kadının Ekonomik ve
Sosyal Hakları
Yrd. Doç. Dr. Vehbi Umut Erkan
Eşin Ölümünden Sonra Kadının Ekonomik Durumu
Yrd. Doç. Dr. Hayriye Şen Doğramacı
Ara
16.15 - 16.30
1. GÜN
IV. OTURUM 16.30-17.45
SALON-1
Oturum Başkanı: Av. Prof. Dr. Necdet Basa Türkiye Barolar Birliği Başkanı
Başdanışmanı
Kadınların Özgürce Çalışma ve Toplum Hayatına Katılmalarında Farklı Bir
Boyut: Kırsalda Kadın Kooperatifleri
Prof. Dr. Bülent Gülçubuk
Anonim Şirket Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet
Eşitliğinin Sağlanması Bakımından Zorunlu Kota Uygulaması
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Çelebi Can / Arş. Gör. Esra Kaşak
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Kefalet Sözleşmesinde Eşin Rızası
Arş. Gör. Fikriye Ceren Sadioğlu
SALON-2
Oturum Başkanı: Av. Azade Ay Düzce Barosu Başkanı
Cinsel Şiddet Mağdurunun Avukat Hakkı Hayat Kurtarır mı?
Av. Özlem Demirok Uçal/ Av.Esra Gençer Özdemir
Şiddet Mağduru Kadınlara Ceza Davalarında Avukat Görevlendirilmesi
ve Kurumsal Örgütlerin Kamu Davasına Katılma Hakkı
Av. Gülce Mutoğlu Kılavuz
Kadın Suçluluğu
Dilara Ağaoğlu Canay
SALON-3
Oturum Başkanı: Av. Nuriye Kadan İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi
Feminist Uluslararası Hukuk ve Göç
Yrd. Doç. Dr. Gökhan Güneysu
İnsan Hakları Hukukunun Pozitivist Yönünü Oluşturan İlgili Uluslararası
Antlaşmaların Feminist Yaklaşıma Etkisi
Dr. Ali İbrahim Akkutay
Feminist Hukuk Teorisinde Metodoloji
Dr. Fatma Süzgün Şahin
2. GÜN
I. OTURUM 09.30-10.45
SALON-1
Oturum Başkanı: Av. Halime Aynur Bilecik Barosu Başkanı
Demokratik Vatandaşlık Siyasal Katılma ve Kadın Temsili
Prof. Dr. Gonca Bayraktar Durgun
Hükümet Programlarında Kadın Sorununa Yaklaşım
Dr. Şengül Altan Arslan
Kadınların Parlamentolarda Temsili ve Cinsiyet Temelli Kotalar
Arş. Gör. Serdar Ünver
SALON-2
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Şafak Parlak Börü Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Öğretim Üyesi
Making Their Voices Count: Women in Law in Albania
Albana Xh. Hana
Feminizim Akımı ve Türkiye’deki Yansımaları
Av. Başak Elmacı
Birleşmiş Milletler Örgütünün Kadın Haklarına İlişkin İnsan Hakları Belgeleri
Yusuf Çözeli
SALON-3
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Süheyla Suzan Gökalp Alıca Gazi Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Öğretim Üyesi
Suriyeli Kadınların Evlenmeleri
Yrd. Doç. Dr. Nimet Özbek
Savaşın Kadınlar Üzerindeki Etkisi: Bosna’da Kadın Olmak
Dr. Fahriye Emgili
Uluslararası Hukuk, Kadın ve İklim Bileşeni
Dr. Nuran Talu
Ara
10.45 - 11.00
2. GÜN
II. OTURUM 11.00 - 12.15
SALON-1
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Süheyla Suzan Gökalp Alıca Gazi Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Öğretim Üyesi
Karşılaştırmalı Hukuk Çerçevesinde Kamu Hizmetine Girişte ve Yükselmede
Kadınlara Pozitif Ayrımcılık
Arş. Gör. Kamile Türkoğlu Üstün
Kadın Erkek Eşitliği ve Yerel Yönetimler
Arş. Gör. Burcu Erdinç
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Kapsamında Kadını Koruyan
Hükümlerin Değerlendirilmesi
Av. Kadir Can Özel
SALON-2
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kadir Arıcı Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
Güncel Değişiklikler Işığında Kadın İşçilerin Durumu
Prof. Dr. Kadriye Bakırcı
Aile Yaşamının Uyumlaştırılması ve Kadın İstihdamına Etkisi
Dr. Nuran Belet
Uluslararası Hukukun İşveren Yükümlülüklerine Doğrudan Etkisi: Kadına
Karşı Şiddet ile Mücadele için İşyeri Politikaları, Uygulamaları
Av. Uluğ İlve Yücesoy
SALON-3
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gülriz Uygur Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Öğretim Üyesi
Feminist İktisat Bağlamında Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme
Dr. Işıl Fulya Orkunoğlu Şahin/Dr. Elif Yılmaz Furtuna
Yoksul Kadının İş gücüne Katılımının Artırılmasına Yönelik Mikro Kredi
Uygulaması ve Eleştirisi
Dr. Gürkan Ateş
Erkek Üniversite Öğrencilerinin Kadınların Çalışmasına Yönelik Tutum Ölçeği
Saadet Köseoğlu/Oğuzhan Alişir/ Merve Boyacı,/Esma Kırca
Öğle Yemeği Arası
12.15 - 13.30
2. GÜN
SALON-1
III. OTURUM 13.30-14.45
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet Kılıçoğlu Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Öğretim Üyesi
Türk Medeni Kanunu Çerçevesinde Evli Kadının Soyadı
ve Farklı Ülke Uygulamaları
Prof. Dr. Seldağ Güneş Peschke/Arş. Gör. Burcu Bahar Çataloğlu
Terk Nedeniyle Boşanma Davasında Yargıtay’ın Kadına Bakışı
Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Boran Güneysu
SALON-2
Kadının Soyadı Meselesi: Yüksek Mahkeme Kararları Çerçevesinde
Karşılaştırmalı Bir İnceleme
Arş. Gör. F. Betül Damar Çıtak
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Emine Tuncay Senyen Kaplan Başkent Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Çalışma Yaşamında Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Ebeveyn İzni Hakkı
Yrd. Doç. Dr. Evra Çetin
İş Hukuku Kapsamında Kadınlara Tanınan Haklar Çalışma Hayatı için
Fırsat mı Engel mi?
Av. Özge Özşaylan
İş Sözleşmesinin Ailevi Sebeplerle Feshine İlişkin Bir Yargıtay Kararı ve
Düşündürdükleri
Dr. Dilek Dulay Yangın
SALON-3
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Erzan Erzurumluoğlu Çankaya Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Öğretim Üyesi
Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet Üzerine Bir Alan Araştırması
Doç. Dr. Şenol Altan/Yrd. Doç. Dr. Ayşe Ediz
Şiddetin Kadın İstihdamında Yarattığı Etkiler
Doç. Dr. Sibel Atan, Doç. Dr. Murat Atan
Spor ve Spor Hukukunda Kadının Yeri
Arş. Gör. Hakkı Mert Doğu
Ara
14.45 - 15.00
2. GÜN
IV. OTURUM 15.00-16.15
SALON-1
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gonca Bayraktar Durgun Gazi Üniversitesi İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
Women in Advertising
Prof. Dr. Mercedes Curto Polo
Reklamlarda Metalaştırılan Kadın İmgesi ve Toplumsal Cinsiyet Kavramı
Arş. Gör. Ezgi Çırak
Temsil Önemlidir: Türkiye’deki Televizyon Reklamlarında Kadınların Temsili
Av. Dilara Yaman
SALON-2
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Aysel Günindi Ersöz Gazi Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Öğretim Üyesi
Türkiye’nin Kadın Şairleri ve Onların Penceresinden Toplumsal Cinsiyet
Yrd. Doç. Dr. Şafak Evran Topuzkanamış
Türk Sinemasında Adalet Dağıtan Kadın İmgesi
Yrd. Doç. Dr. Pınar Bacaksız
SALON-3
Türk Sinemasında Adalet Arayan Kadın İmgesi
Tuğba Bayzıt
Oturum Başkanı: Av. Ayşegül Dalkır Kahveci Ankara Barosu, Demokrasi, Kadın
ve Gençlik Derneği Başkanı
Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Kararlarına Yansıması
Arş. Gör. Emine Kabak Yüce
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihadında Cinsel Kimlik ve Cinsel Yönelim
Av. Buket Vurgeç
Toplumsal Cinsiyet Rolleri Bağlamında Barbie’nin Dönüşümü
Arş. Gör. Dilara Buket Tatar
Ara
16.15-16.30
2. GÜN
V. OTURUM 16.30-17.45
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kadriye Bakırcı Hacettepe Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Öğretim Üyesi
SALON-1
Toplumsal Cinsiyet ve Medya: Kadınların Televizyon Haberlerinde Yer Alma
Biçimleri
Yrd. Doç. Dr. Aysel Günindi Ersöz
Medyada Kadın Figürü ve Hukuki Düzenlemeler
Arş. Gör. Ayla Kaya
Medyada Toplumsal Cinsiyet ve Kadının Rolü
Av. Kardelen Yılmaz
SALON-2
Oturum Başkanı: Sevtap Yasa TRT Spikeri
Medyada Kimlik İnşası: Kadının Kimliğinin Sunumu
Öğr. Gör. Aslı Öztürk Terzi
Sosyal Medya, Kadın ve Cinsel Taciz
Arş. Gör. Burak Memiş
Medyada Kadını Tanımlamanın Yolları: Toplumsal Cinsiyetçi Dayatmalar
Cemre Belçim Gölbaşı
Kapanış 18.00
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
www.barobirlik .org.tr
Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad.
Av. Özdemir Özok Sk. No: 8
06520 Balgat – ANKARA
Tel : 0 312 292 59 00
Faks : 0 312 286 55 65
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards