İşletme 1 - SABİS - Sakarya Üniversitesi

advertisement
T.C.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
SBF.
SINAV KÂĞIDI
DERSİN ADI:
TARİH
:
ÖĞRENCİNİN
Adı - Soyadı
Bölümü
SINAVDA UYULACAK KURALLAR
TOPLAM
PUAN
- Sınav disiplinini bozan öğrenciler hakkında tutanak
tutulacaktır.
- Sınav sonuna kadar öğrenci kimlik kartları masanın üzerinde
bulundurulacaktır.
- Sınav esnasında cep telefonları kapalı tutulacaktır.
- Yoklama listesine mutlaka imza atılacaktır.
- Sınavda şahsi eşyalar (dersle ilgili materyaller vb.) sıralarda
bırakılmayacaktır.
- Sınavdan çıkan öğrenci tekrar salona alınmayacaktır.
- Gözetmenler tarafından sorularla ilgili açıklama
yapılmayacaktır.
- Sınavda öğrencilerin aralarında konuşması yasaktır.
- Sınav kurallarını okudum ve kabul ediyorum.
İMZA
Numarası
ULUSLARARASI İKTİSAT VİZE – (A Grubu) CEVAP ANAHTARI
4. Büyük bir ülkenin ithalat üzerine tarife uygulaması durumunda
aşağıdakilerden hangisi olmaz?
A) Malın yurtiçi fiyatı artabilir
B) Malın dünya fiyatı azalır
C) Malın yurtiçi fiyatı azalabilir
D) Refah, artabileceği gibi sabit kalabilir veya azalabilir
E) Tüketici rantı kesin azalır
Tablo 2: Bir birim malı üretmek için gerekli zaman
X malı
Y malı
.
1. Yukarıdaki grafiğe göre dışa açık küçük bir ekonomide 40 TL den
serbest ithalat yapılırken devletin birim başına 10 TL lik tarife
koyması sonucu malın satış fiyatı 50 TL ye yükselmiştir. Tarifenin yol
açtığı refah kaybı kaçtır?
A) 50
B) 100
C) 150
D) 200
E) 250
2. Yukarıdaki grafiğe göre devletin vergi geliri kaçtır?
A) 50
B) 100
C) 150
D) 200
E) 250
Tablo 1: Bir günde üretilen mal miktarı
X malı
Y malı
A Ülkesi
6
5
B Ülkesi
5
5
3. Tablo 1’deki verilere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Mutlak üstünlükler teorisine göre A ülkesi X malında, B ülkesi Y
malında tam uzmanlaşmalıdır
B) Mutlak üstünlükler teorisine göre A ülkesi Y malında, B ülkesi X
malında tam uzmanlaşmalıdır
C) Karşılaştırmalı üstünlükler teorisine göre A ülkesi X malında, B
ülkesi Y malında tam uzmanlaşmalıdır
D) Karşılaştırmalı üstünlükler teorisine göre A ülkesi Y malında, B ülkesi
X malında tam uzmanlaşmalıdır
E) Karşılaştırmalı üstünlükler teorisine göre serbest ticaret olmaz
A Ülkesi
5
5
B Ülkesi
10
5
5. Tablo 2’deki verilere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Mutlak üstünlükler teorisine göre A ülkesi X malında, B ülkesi Y
malında tam uzmanlaşmalıdır
B) Mutlak üstünlükler teorisine göre A ülkesi Y malında, B ülkesi X
malında tam uzmanlaşmalıdır
C) Karşılaştırmalı üstünlükler teorisine göre A ülkesi X malında, B
ülkesi Y malında tam uzmanlaşmalıdır
D) Karşılaştırmalı üstünlükler teorisine göre A ülkesi Y malında, B ülkesi
X malında tam uzmanlaşmalıdır
E) Karşılaştırmalı üstünlükler teorisine göre serbest ticaret olmaz
6. Tablo 2’ye göre uzmanlaşma ve serbest ticaret sonucu dünya X ve
Y malı üretimi ne kadar artar?
A) X malı ve Y malı üretimi 1’er birim artar
B) X malı üretimi değişmezken Y malı üretimi 1 birim artar
C) Y malı üretimi değişmezken X malı üretimi 1 birim artar
D) X malı üretimi 0,5 birim Y malı üretimi 1 birim artar
E) X malı üretimi 1 birim Y malı üretimi 2 birim artar
7. Tablo 2’ye göre X malının dünya fiyat aralığı aşağıdaki
seçeneklerden hangisinde doğru gösterilmiştir?
A) 1 < PX < 2
B) 0,5 < PX < 2
C) 0,5 < PX < 1
D) 1 < PX < 1,5
E) 1 < PX < 3
8. Tablo 2’ye göre dünya fiyatı 1 br X = 1,5 br Y iken B ülkesinin bir
birim mal ihraç etmesi karşılığında ne kadar dış ticaret kazancı elde
eder?
A) 0,5 birim X malı dış ticaret kazancı elde eder
B) 0,5 birim Y malı dış ticaret kazancı elde eder
C) 0,66 birim X malı dış ticaret kazancı elde eder
D) 0,66 birim Y malı dış ticaret kazancı elde eder
E) 0,16 birim X malı dış ticaret kazancı elde eder
9. Teklif eğrilerinin birbirini kestikleri noktayı orijine birleştiren
doğrunun eğimine ne ad verilir?
A) Meltzer paradoksu
B) Fakirleştirici büyüme
C) Dış ticaret hacmi
D) Rybczynski doğrusu
E) Dış ticaret haddi
10. İthalatçı ülkenin gümrüğünde malın fiyatına uygulanan tarifeye
ne ad verilir?
A) FOB Tarife
B) CIF Tarife
C) Hasılat Tarifesi
D) Koruyucu Tarife
E) Bileşik Tarife
Tablo 3: Bir birim malı üretmek için gerekli zaman (saat)
X malı
Y malı
ABD
2
4
TÜRKİYE
8
2
11. ABD’de saat ücreti 10 Dolar, Türkiye’de saat ücreti 5 TL ve döviz
kuru 1 Dolar = 3 TL olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A) Mutlak üstünlükler teorisine göre ABD X malında Türkiye Y malında
uzmanlaşmalıdır
B) Mutlak üstünlükler teorisine göre ABD Y malında Türkiye X malında
uzmanlaşmalıdır
C) Karşılaştırmalı üstünlükler teorisine göre ABD X malında Türkiye
Y malında uzmanlaşmalıdır
D) Karşılaştırmalı üstünlükler teorisine göre ABD Y malında Türkiye X
malında uzmanlaşmalıdır
E) Serbest dış ticaret yapılmaz
D) Ticaret haddi etkisi sıfır, gelir etkisi sıfır olduğu için ülke refahı
değişmez
E) Ticaret haddi etkisi pozitif, gelir etkisi pozitif olduğu için ülke refahı
kesin artar
14. Büyük bir ülkenin ithal ettiği mala gümrük vergisi koyması
sonucu, ülke içinde malın vergiden sonraki fiyatı vergiden önceki
fiyatının altına düşmüştür. Bu duruma ne ad verilir?
A) Komşuyu zarara uğratma
B) Gibson paradoksu
C) Önemsiz olmanın önemi
D) Kuznets paradoksu
E) Metzler paradoksu
15. İki ülkeli modelde emek hareketlerinin serbest olması durumunda
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Göç veren ülkede GSYH azalır
B) Göç veren ülkede GSMH artar
C) Küresel refah artar
D) Göç alan ülkede toplam sermaye geliri artar
E) Göç alan ülkede dara kaybı ortaya çıkar
Küçük bir ülkede bir malının piyasa talebi (Qd)= 200 -2P ve piyasa arzı
(Qs)=3P iken ülkenin dışa açılması sonucu malın serbest dünya fiyatın
30 TL olarak gerçekleşmiştir. Devlet ithal mal üzerine birim başına 10
TL tarife uygulamıştır. Aşağıdaki son 5 soruyu bu bilgilere göre
cevaplayınız.
16. Tarifenin kısmi etkilerinden üretim etkisi kaçtır?
A) 0
B) 50
C) 100
D) 150
E) 200
17. Tarifenin kısmi etkilerinden tüketim etkisi kaçtır?
A) 0
B) 50
C) 100
D) 150
E) 200
12. Yukarıdaki Grafiğe göre hangi bölgede aşırı ticaret lehine büyüme
söz konusudur?
A) K
B) L
C) M
D) N
E) X
18. Tarifenin kısmi etkilerinden bölüşüm etkisi kaçtır?
A) 212
B) 525
C) 1050
D) 2100
E) 4200
19. Tarifenin kısmi etkilerinden gelir etkisi kaçtır?
A) 0
B) 50
C) 100
D) 150
E) 200
20. Tarifenin kısmi etkilerinden dış ticaret etkisi kaçtır?
A) 0
B) 50
C) 100
D) 150
E) 200
13. Emek yoğun X malını ihraç eden küçük ülkede işgücüne katılım
oranı arttığı için emek arzı artmış ve yukarıdaki grafikte olduğu gibi
dengesiz büyüme yaşanmıştır. Ülke refahı ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
A) Ticaret haddi etkisi sıfır, gelir etkisi pozitif olduğu için ülke refahı
kesin artar
B) Ticaret haddi etkisi sıfır, gelir etkisi negatif olduğu için ülke refahı
kesin azalır
C) Ticaret haddi etkisi negatif, gelir etkisi pozitif olduğu için ülke refahı
belirsizdir
Başarılar...
Yrd. Doç. Dr. Ahmet GÜLMEZ
Download