Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Kredisi AKTS Arapça Dilbilgisi I 2 Ön

advertisement
Dersin Adı
Arapça Dilbilgisi
Ön koşul Dersler
Dersin Dili
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kodu
Yarıyılı T+U
I
Kredisi
2
AKTS
Türkçe
Ek Zorunlu
Y.Doç. Dr. Yasin Kahyaoğlu
Bu dersin genel amacı; öğrencilere Arapça metinleri, doğru okuyup,
anlamaları; metinleri tahlil ederek konuşma ve yazma kabiliyetlerini
geliştirebilmeleridir.
Dersin Öğrenme
Çıktıları
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Arapça metinleri doğru ve kurallara uygun olarak okuma kabiliyetini
geliştirebilecektir.
2. Arapça dilbilgisi konularını ibarelere uyarlayabilecektir.
3. Farklı metinleri tahlil edip anlayabilecektir.
Dersin İçeriği
Arap Dili kurallarının öğretilmesi, uygulanması; metinlerin tahlili,
okuma, yazma, tartışma ve konuşma gibi, dilin temel öğelerinin modern
metotlarla işlenmesi.
Haftalar
Konular
1
Lazım ve Müteaddi fiiller.
2
Mefuller: Meful-u Bih, Meful-u mutlak ve Meful-u leh.
3
Şart ve edatları
4
Sayların temyiz ve i'rabı
5
Mebni isimler ve fiiller
6
Gayr-ı munsarıflar
7
Maksur, memdud ve mankus isimler
8
Kane ve kardeşleri
9
Tabiler (Sıfat, Tekid, Bedel, Atıf)
10
İstisna ve edatları
11
Soru ve edatları
12
Medih ve zemm (övgü ve yergi) fiilleri
13
Nida ve edatları
14
Sözlük kullanım tekniği ve uygulaması
Genel Yeterlilikler
1. Arapçayı doğru okuma, yazma ve uygulama.
2. Metinleri tahlil edip tartışma.
Kaynaklar
- Mahmud İsmail Sini ve dğr., el Kavaidu'l- Arabiyye el-Muyeserre-III
- Kahyaoğlu, Yasin, Emsalu'l-Arabiyye fi'l-hayati'l-yevmiyye (Arap Atasözleri), İstanbul, 2010
Değerlendirme Sistemi
Arasınav:
Final:
Projeler:
Ödevler:
Dersin Adı
Hadis Tarihi ve Usulü
Kodu
Türü
Zorunlu
Yarıyılı
I
T+U
4+0
Kredisi
4
Ön koşul Dersler
Dersin Dili
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türkçe
Zorunlu
Dersin Öğrenme
Çıktıları
Bu dersin sonunda öğrenci;
1.Hadis tarihi ve usulüyle ilgili temel kavramları ve olayları
açıklayabilecektir.
2.Hadis tarihi ve usulüyle ilgili temel prensipleri açıklayabilecektir.
3.Hadis tarihi ve usulüne ait temel özellikleri açıklayabilecektir.
4.Hadis tarihinde cereyan eden olaylar arasında ve hadis usulü
prensipleri arasında karşılaştırma yapabilecektir.
Hadis tarihi ve usulüyle ilgili temel kavramlar, temel olaylar ve hadis
tarihinin geçirdiği süreç hakkında bilgi verilecek, hadis usulüyle
ilgili konulara değinilecek ve hadis usulü prensipleri hadisler
üzerinde uygulamalı olarak gösterilecektir.
Dersin İçeriği
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Bu dersin genel amacı; hadisin geçirdiği tarihi süreç ve hadis usulü
konusunda öğrencilerin bilgi edinmeleri, bilgiyi kullanabilmeleri ve
değerlendirebilmeleridir.
Konular
Hadisin tanımı, sahabe tarafından rivayeti, ilk yazılı hadisler
Hadis sahifeleri
Sahabe devrinde hadislerin yayılması, uydurma rivayetlerin başlaması
Siyasi ve mezhebi ihtilafların hadise etkisi
Hadis uydurma sebepleri, Cerh ve tadil hareketinin doğuşu
Mutezile ve Hadis, İlk hadis kaynakları
Arasınav
Hadis usulünün doğuşu ve kaynakları
Hadisin yapısı: Sened ve Metin, hadis öğrenim ve öğretim metodları
Ravinin vasıfları: Adalet ve zabt, Ravinin Tenkidi: Cerh ve Ta’dil
Senedin sonu itibariyle hadisler: Kutsi, merfu, mevkuf ve maktu.
Sıhhat ve hüküm açısından hadisler: Sahih, hasen ve zayıf.
Seneddeki inkıta sebebiyle zayıf hadisler
Ravideki cerhi gerektiren hallere göre zayıf hadis çeşitleri.
Hadis Usulünün hadis metinlerine uygulanması.
Genel Yeterlilikler
1-Hadis tarihi ve usulüyle ilgili temel prensipleri kavrama
2-Hadis tarihi ve usulüyle ilgili temel amaç ve hedefleri doğru anlama
3-Hadis tarihinde cereyan eden olayları ve hadis usulüyle ilgili prensipleri karşılaştırabilme
4-Hadis tarihi ve usulüyle ilgili problemleri değerlendirip çözebilme
Kaynaklar
Koçyiğit, Talat, Hadis Tarihi, Ankara: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, 1988.
Koçkuzu, Ali Osman, Hadis İlimleri ve Hadis Tarihi, İstanbul: Dergâh Yayınları, 1983.
el-Hatib, Muhammed Accac, Sünnetin Tesbiti, İstanbul: Akademi Yayınları, 2007.
Çakan, İsmail Lütfi, Hadis Usulü, İstanbul: Marm. Üniv. İlahiyat Fak. Yayınları, 1990.
Koçyiğit, Talat, Hadis Usulü, Ankara: Ank. Üniv. İlahiyat Fak. Yayınları, 1987.
Naim, Ahmet, Tecrid-i Sarih Mukaddimesi, Ankara: Diyanet İşleri Başk. Yayını, 1982.
Değerlendirme Sistemi
Arasınav
Final
Projeler
Ödevler
:
:
:
:
Dersin Adı
İslam İnanç Esasları
Kodu
Yarıyılı T+U
I
2+0
Kredisi
2
Ön koşul Dersler
Dersin Dili
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Arapça
Zorunlu
Dersin Öğrenme
Çıktıları
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. İslam inanç esasları hakkında bilgi sahibi olacaktır.
2. İslam inanç esaslarının temelleri ile ilgili açıklamalar
yapabilecektir.
3. İslam inanç esasları ile ilgili genel malumat edinecektir.
4. İnançlarımızın pratik hayatla ilgili yansımalarını
açıklayabilecektir.
Dersin İçeriği
Din gerçeği ve mahiyeti, din olarak İslamın kaynakları, İslamın
inanç esasları, Allah'ı sıfatları ile tanımak, meleklere, kitaplara ve
peygamberlere inanç, ahiret hayatı, kaza ve kaderin mahiyetleri,
inkar problemi, inkarcı akımlar, inancın korunması.
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Bu dersin genel amacı; İslâm inanç esasları hakkında öğrencilerin
bilgi edinmeleri, bilgiyi kullanabilmeleri ve değerlendirebilmeleridir.
Konular
Dinin anlamı, mahiyeti ve lüzumu.
İslâm dininin kaynakları-1 Kitap ve Sünnet
İslam Dininin Kaynakları-2 Kıyas ve İcma'
İman esasları-1, İmanın manâsı, İman-İslâm İlişkisi
İman esasları-2, Allah'a iman, Allah'ın sıfatları ile tanınması
İman esasları-3, Meleklere iman, gaybî varlıklar, melek, cin ve şeytan
Arasınav
İman esasları-4, Kitaplara iman, kitap-suhuf farkı, dört kitap, Kur'an'ın diğer
kitaplar arasındaki konumu
İman esasları-5, Peygamberlere iman, peygamberlere imanın gereği, Kur'an'da
geçen peygamberler ve Hz. Muhammed'in peygamberliği
İman esasları-6, Ahirete iman, kıyametin belirtileri, kabir, berzah, haşir, mizan,
cennet ve cehennem.
İman esasları-7, Kaza ve Kadere iman, cüz'i ve külli irade kavramları.
İnkâr problemi, inkârın mâhiyeti, inkârcı akımlar materyalizm, freudizm, ateizm
vd.
Îman ahlâk ilişkisi, ahlâkın mâhiyeti, kaynağı.
İmanın korunması, günah çeşitleri, küfrü ifade eden lafızlar.
Genel Yeterlilikler
1- İslâm İman esasları ile ilgili temel bilgileri kavrama.
2- İman esaslarının çerçeve ve mahiyetlerini doğru anlama.
3- İslâm İnanç esasları ile inkârcı akımları karşılaştırabilme.
4- Kaynak ve görüşleri değerlendirebilme.
Kaynaklar
1-Akseki, Ahmet Hamdi, İslam Fıtrî, Tabiî ve Umûmî Bir Dindir, c.1, İstanbul,1943
2- Gölcük, Şerafettin, İslam Akaidi, Esra y. Konya, 1989
3-Tabbara, Afif. A. İlmin Işığında İslamiyet, cvr. Mustafa Öz, Kalem y. İstanbul, 1980
4-Adıvar, A.Adnan, Tarihi Boyunca Din ve İlim, c.1-2 Remzi y.Ankara, 1944
5-Akkad, Abbas, M., Kur'an Felsefesi (Akaidi) cvr. Ahmet Demirci, Nur dğt. Ankara, tsz.
6- İslamda İnanç, İbadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi, Heyet, İfav.y. İstanbul, 1977
Değerlendirme Sistemi
Ara sınav:
Final:
Projeler:
Ödevler:
Dersin Adı
Kur’an Okuma ve Tecvit I
Kodu
Yarıyılı T+U
I
2+0
Kredisi
2
AKTS
Ön koşul Dersler
Dersin Dili
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin Öğrenme
Çıktıları
Dersin İçeriği
Türkçe
Zorunlu
Bu dersin genel amacı; meharic-i hüruf ve sıfat-ı hüruf konularında
öğrencilerin bilgi edinmeleri, bilgiyi kullanabilmeleri ve
değerlendirebilmeleridir.
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Meharic-i hüruf ve sıfat-ı hüruf ile ilgili temel kavram ve
kuramları açıklayabilecektir.
2. Mahreçleri veya Sıfatları aynı olan harfler arasında karşılaştırma
yapabilecektir.
3. Tenvin ve sakin nunun halleri arasında bağlantı kurabilecektir.
4. Namaz dualarını ve namaz surelerini anlamlarıyla doğru bir
biçimde ezberlemiş olacaktır.
5. Fatiha suresinden En’am suresinin sonuna kadar olan Kur’an’ın
ilk 7,5 cüzünü tashih-i hürufla tilavet etmiş olacaktır.
Meharic-i hüruf ve sıfat-ı hüruf gibi temel tecvid bilgileri, Namaz
dualarının ve kısa namaz surelerinin tashih edilip anlamlarıyla
ezberlenmesi, Kur’an’ın Fatiha’dan A’raf’a kadar olan surelerinin
yüzüne tilavet edilmesi gibi hususlar üzerinde durulacaktır.
Haftalar
Konular
1
Kur’an Okumanın Önemi, Tecvidin tarifi gibi tecvid ilmine giriş konuları, Bakara
suresi 1–88 ayetlerini yüzüne okuma
2
Asli hareke ve harfler ile asli harflerin mahreçleri, Bakara suresi 89–169 ayetlerini
yüzüne okuma
3
Namaz dualarını yüzüne ve ezber okuma, Bakara suresi 170–233 ayetlerini
yüzüne okuma
4
Tenvin ve sakin nunun halleri, Bakara suresi 239–286 ayetlerini yüzüne okuma
5
Fatiha suresi ve Ayetü’l-Kürsi'yi yüzüne ve ezber okuma, Al-ı İmran suresi 1–91
ayetlerini yüzüne okuma
6
Harflerin en önemli Sıfatları, Al-ı İmran suresi 92–200 ayetlerini yüzüne okuma
7
Arasınav
8
Medlerin çeşitlerinden medd-i tabii ve hükmü, Nisa suresi 1–51 ayetlerini yüzüne
okuma
9
Medd-i muttasıl ve hükmü, son üç sureyi yüzüne ve ezber okuma, Nisa suresi 52–
113 ayetlerini yüzüne okuma
10
Medd-i munfasıl ve hükmü, Tebbet, Nasr ve Kafirun surelerini yüzüne ve ezber
okuma, Nisa suresi 114–176 ayetlerini yüzüne okuma
11
Medd-i arız ve Medd-i lin hükmü, Kevser ve Maun surelerini yüzüne ve ezber
okuma, Maide suresi 1–50 ayetlerini yüzüne okuma
12
13
14
Medd-i lazım, çeşitleri ve hükmü, Kureyş ve Fil surelerini yüzüne ve ezber
okuma, Maide suresi 51–120 ayetlerini yüzüne okuma
Bakara suresinin ilk 7 ayeti ve son 3 ayeti ile Haşr suresinin son 7 ayetini yüzüne
ve ezber okuma, En’am suresi 1–90 ayetlerini yüzüne okuma
Nebe suresini yüzüne ve ezber okuma, En’am suresi 91–165 ayetlerini yüzüne
okuma
Genel Yeterlilikler
1-Kur’an-ı Kerim’i meharic-i hüruf ve sıfat-ı hürufa göre okumayı kavrama,
2-Kur’an-ı Kerim’i meharic-i hüruf ve sıfat-ı hürufa göre okumanın temel amaç ve hedeflerini
doğru anlama,
3-Kur’an-ı Kerim metnini meharic-i hüruf ve sıfat-ı hürufu karşılaştırabilme,
4-Öğrenilen Tecvid ile ilgili meseleleri değerlendirip çözebilme.
Kaynaklar
Alperen, Kadir, Tecvid Konuları İle İlgili Ders Notları, Şanlıurfa, 2009;
Çetin, Abdurrahman, Kur’an Okuma Esasları, Bursa: Aksa Yayınları, 1997;
Hazırlayanlar:Heyet, Kur’an-ı Kerim ve Açıklamalı Meâli, Ankara: TDV, 1993;
Karabaşî, Şeyh Abdurrahmân, Karabaş Tecvidi, İstanbul, ts;
Karaçam, İsmail, Kur’an-ı Kerim’in Faziletleri ve Okunma Kaideleri, İstanbul: Marmara Üniv.
İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 1984;
Karakılıç, Celaleddin, Tecvid İlmi, Ankara 1982;
Temel, Nihat, Kıraat ve Tecvîd İstılahları, İstanbul 1997.
Değerlendirme Sistemi
Ara sınav:
Final:
Projeler:
Ödevler:
Dersin Adı
Osmanlı Türkçesi
Kodu
Yarıyılı T+U
I
2+0
Kredisi
2
Ön koşul Dersler
Dersin Dili
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türkçe
Zorunlu
Dersin İçeriği
Osmanlı Türkçesinin temel gramer kuralları, Türkçe kelimelerin
okunmasında sesli ve sessiz harfler, Arapça ve Farsça tamlamalar
gibi konulara değinilecek ve metin uygulamaları yapılacaktır.
Bu dersin genel amacı; Osmanlı Türkçesinin gramer kuralları ve
metin okunması konularında öğrencilerin bilgi edinmeleri, bilgiyi
kullanabilmeleri ve değerlendirebilmeleridir.
Dersin Öğrenme
Bu dersin sonunda öğrenci;
Çıktıları (Kazanımları) 1.Osmanlı Türkçesinin temel gramer kuralları hakkında bilgi sahibi
olacaktır.
2.Osmanlı Türkçesi ile basılmış kitapları okuyarak açıklayabilecek
ve değerlendirecektir.
3.Kütüphanelerdeki Osmanlı Türkçesi ile basılmış kitaplar üzerinde
araştırma yapabilecektir.
4. Basit seviyede Osmanlı Türkçesi ile kelimeleri yazabilecektir.
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Konular
Osmanlı Alfabesi ve Transkripsiyon Harfleri
Türkçe Kelimelerin Okunmasında Yardımcı Harfler
Türkçe Kelimelerin İmlası ve Sessizlerin Yazılış Kuralları
Arapça ve Farsça Kelimeler
Arapça İsim Tamlamaları
Farsça İsim Tamlamaları
Arasınav
Osmanlıca Dersleri I adlı ders kitabında Türkiye ve Tanzimat adlı eserden seçilen
bir parçanın okunması
Aynı ders kitabından Abdurrahman Şeref Efendi’nin “Tanzimat-ı Hayriye”
başlıklı makalesinin okunması
Ders kitabında Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nden Seçilen Bir Parçanın
Okunması
Ders kitabında Ahmed Cevdet Paşa’nın Tarih-i Cevdet adlı eserinden seçilen bir
bölümün okunması (s. 50-54)
Ders kitabında Menakıb-ı Akşemseddin adlı eserden seçilen bir parçanın
okunması
Ders kitabında Dede Korkut hikayelerinden seçilen bir parçanın okunması
Ders kitabından Köroğlu hikayesinin okunması (s. 87-92)
Genel Yeterlilikler
1-Osmanlı Türkçesinin temel gramer kurallarını kavrama
2- Osmanlı Türkçesi ile basılmış metinleri okuyup doğru anlama
3-Okuduğu metni değerlendirebilme ve diğer metinlerle mukayese etme
4-Osmanlı Türkçesi ile kelime yazabilme
Kaynaklar
Kurt, Yılmaz, Osmanlıca Dersleri I, Ankara: Akçağ Yayınları, 1997,
Ergin, Muharrem, Osmanlıca Dersleri, İstanbul: İÜ Edebiyat Fak.Yayınları, 1962,
Timurtaş, F. Kadri, Osmanlıcaya Giriş, İstanbul: Alfa Yayınları, 1998
Değerlendirme Sistemi
Arasınav:
Final:
Projeler:
Ödevler:
Dersin Adı
Siyer
Kodu
Yarıyılı T+U
I
2+0
Kredisi
2
Ön koşul Dersler
Dersin Dili
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türkçe
Zorunlu
Bu dersin genel amacı; öğrencilerin İslâm Tarihi disiplini ve
özellikle Hz. Muhammed’in hayatı hakkında genel bilgi edinmeleri,
Hz. Muhammed’in doğduğu toplumu tanımaları ve bu dönemi
değerlendirmeleridir.
Dersin Öğrenme
Bu dersin sonunda öğrenci;
Çıktıları (Kazanımları) 1. Hz. Muhammed dönemi hakkında bilgi sahibi olacaktır.
2. Hz. Muhammed ve yaşadığı ortamı açıklayabilecektir.
3. Hz. Muhammed dönemiyle diğer dönemler arasında mukayese
yapabilecektir.
Dersin İçeriği
İslam Tarihi disiplininin ortaya çıkışı, Cahiliye dönemi Arap
toplumu, Hz. Muhammed’in peygamberliğinin ortaya çıkışı, Hz.
Muhammed ile putperest Araplar arasındaki ilişkiler, İslam
toplumunun sosyal yapısı, hicret ve sonrasındaki gelişmeler,
gazveler, Mekke’nin fethi, Hz. Peygamber’in vefatı gibi konulara
değinilecektir.
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Konular
Müslümanlarda tarihçilik
İslam Tarihinin temel kaynakları
Arap yarımadası ve Araplar, Cahiliye toplumunun sosyal ve dini yapısı
Cahiliye toplumunun siyasî, ekonomik ve kültürel yapısı
Hz. Muhammed’in peygamberlikten önceki hayatı
Hz. Muhammed’in peygamberliği, putperestlerin İslâm’a ilk tepkileri, ilk
Habeşistan hicreti
Arasınav
Yeni bir yurt arayışı, Akabe beyatları, Hz. Muhammed’in ve arkadaşlarının
Medine’ye göçü
Medine’deki ilk faaliyetler, Yahudilerle anlaşma
Bedir ve Uhud savaşları
Hendek savaşı, Hudeybiye antlaşması ve Mekke’nin fethi
Hz. Muhammed’in diğer Araplarla, Yahudilerle ve münafıklarla ilişkileri
Hz. Muhammed’in tebliği, Veda haccı, hastalığı ve vefatı
Hz. Muhammed’in örnek kişiliği, beşeri münasebetleri ve aile hayatı
Genel Yeterlilikler
1. Hz. Muhammed dönemini kavrama
2. Hz. Muhammed dönemini doğru anlama
3. Hz. Peygamber dönemini doğru bir şekilde değerlendirebilme
1.
2.
3.
4.
Kaynaklar
Adnan Demircan, Kabile Topluluklarından Akide Toplumuna, Beyan Yayınları,
İstanbul 2009.
İbrahim Sarıçam, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, Diyanet İşleri Başkanlığı
Yayınları, Ankara 2004.
Adem Apak, İslam Tarihi I, Ensar Neşriyat, İstanbul 2006.
Muhammed Hamidullah, İslâm Peygamberi, Çev.: Mehmet Yazgan, Beyan Yayınları,
İstanbul 2004.
Değerlendirme Sistemi
Arasınav:
Final:
Projeler:
Ödevler:
Dersin Adı
Tefsir Tarihi ve Usulü
Kodu
Yarıyılı T+U
I
4+0
Kredisi
4
AKTS
Ön koşul Dersler
Dersin Dili
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türkçe (2)-Arapça (2)
Zorunlu
Bu dersin amacı, öğrencinin Tefsir Tarihi hakkında bilgi sahibi
olmasını, yorum ve anlama yöntemleri hakkında teorik ve pratik
bilgi sahibi olmasını, bilgiyi kullanabilmesini ve
değerlendirebilmesini sağlamaktır.
Dersin Öğrenme
Bu dersin sonunda öğrenci;
Çıktıları (Kazanımları) 1.İlk dönemlerden günümüze kadar yapılan Kur’an yorumları
hakkında ana hatlarıyla bilgi elde edecektir.
2. Müfessirler, Tefsir süreci ve tefsir gelenekleri hakkında tarihsel
birikim elde edecektir.
3. Tefsirler ve metotları hakkında bilgi edinecektir.
4. Ayetlerin iç bağlamı (siyak-sibak) ve dış bağlamı (nüzul ortamı)
esas alınarak dilbilim çerçevesinde anlaşılması gerektiğini
kavrayacak, bu konular hakkında bilgilenmiş olacak ve bunları
değerlendirebilecektir.
5. Klasik ve modern usul kitapları ve tefsir usulünün temel kavram
ve kaynakları hakkında bilgi sahibi olacaktır. Tefsir usulünün
doğuşu ve gelişimini takip etme gibi kazanımları elde edecektir.
Dersin İçeriği
Haftalar
1
2
3
4
5
Kur’an Tarihi, Kur’an-ı Kerim’in Nüzûlü, Kur’an-ı Mushaf Haline
Gelişi, Kur’an Tefsirini Gerekli Kılan Nedenler, Tefsir Tarihi’nin
Kaynakları, Tefsir Tarihi’nin Geçirdiği Tarihi Süreç, Tefsir
Okulları ve Örnekleri Temel Usul Bilgileri, Kur’an’ın Yorumunda
Yöntemler gibi konulara değinilecektir.
Konular
Tefsir İlmi, Tefsir Tarihi, Te’vil, Tefsir ve Tercüme Kelimelerinin izahı, Kur’an
Tefsirini Gerekli Kılan Nedenler, Tefsir Tarihi’nin Kaynakları
Tefsir Tarihi’nin geçirdiği tarihi süreç: Hz. Peygamber Dönemi, Sahabe Dönemi,
Tabiin Dönemi, Etbaü’t-Tabiin Dönemi, Müteakip Dönemler
Tefsir Ekolleri: Rivayet, Dirayet, İşarî, Sufî Ağırlıklı Tefsirler
Tefsir Ekolleri: Ahkâm Ağırlıklı Tefsirler, Mezhep Yönü Ağırlıklı Tefsirler
Tefsir Ekolleri: Mutezile Tefsiri, Haricî Tefsirler, Şiî Tefsirleri
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Tefsir Ekolleri: Lügat Ağırlıklı Tefsirler, Pozitif Bilimler ve Kevnî ayetlerler
ilgili ayetlerin tefsirleri, İçtimaî Yönü Ağır Basan Tefsirler
Arasınav
Vahyin Mahiyeti, Vahyin Alınışı, Vahyin Kaydedilişi, Kur’an’ın Manası ve
Başlıca İsimleri, Kur’an’ın İniş Tarzları, Ayetler, Sureler
Kur’an’ın Cemi, Kur’an’ın Yedi Harf Üzere Nazil Oluşu, Kıraatler, Kur’an
Metninin Noktalanması ve Harekelenmesi, Kur’an’ın Okunuşunda Vakıflar,
Kur’an Tarihinin Kaynakları
Kur’an İlimlerinin Doğuşu ve Gelişmesi, Tefsirin Muhtaç Olduğu İlimler,
Müfessirin Bilmesi Gereken Önemli Kurallar, Temel Usul Bilgileri: Esbab-ı
Nüzul, Kur’an’ın Parça Parça İnişi, Nesih ve Mensuh Ayetler,
Muhkem ve Müteşabih Ayetler, Müşkilü’l-Kur’an, Müphematü’l-Kur’an,
Mücmel-i Beyan, Vücuh ve Nazair, Kısasü’l-Kur’an
Üslubü’l-Kur’an, İ’cazü’l-Kur’an
Kur’an Yorumuna Muasır Yönelişler, Kur’an Semantiği, Fezleke (Tafsilden
Sonra İcmal)
Tarihsellik, Hermenötik
Genel Yeterlilikler
1- Tefsir tarihini farklı ekolleri ile birlikte kavrama,
2- Tefsir tarihini değerlendirebilme.
3- Vahyi doğru kavrama,
4- Kur’an’ı ve yorumunu doğru anlama.
Kaynaklar
Bedir, Ahmet, Kur’an ve Tefsir İlimleri, Şanlıurfa: Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Vakfı Yay.,, 2001.
Cerrahoğlu, İsmail, Tefsir Tarihi, Ankara : Diyanet İşleri Başkanlığı, 1988.
Zehebî, et-Tefsir ve’l-Müfessirûn, Kahire : Matbaatü's-Saade, 1961.
Yıldırım, Suat, Kur’an-ı Kerim ve Kur’an İlimlerine Giriş, İstanbul: Ensar Neşriyat, 1985
Değerlendirme Sistemi
Arasınav:
Final:
Projeler:
Ödevler:
Dersin Adı
Türk Din Mûsikîsi (Nazariyatı)
Kodu
Yarıyılı T+U
I
2
Kredisi
2
Ön koşul Dersler
Dersin Dili
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türkçe
Zorunlu
Türk Din Mûsikîsi (Câmi ve Tasavvuf mûsikîsi) hakkında
öğrencilerin teorik ve pratik bilgi sahibi olması, bu bilgiyi kullanıp
değerlendirebilmeleridir.
Dersin Öğrenme
Bu dersin sonunda öğrenci;
Çıktıları (Kazanımları) 1. Türk Din Mûsikîsi (Câmi ve Tasavvuf mûsikîsi) ile ilgili temel
kavram ve kuramları açıklayabilecektir.
2. Türk Mûsikîsi nazariyatının temel prensiplerini ve kullanılan
kaynakları açıklayabilecektir.
3. Türk Din Mûsikîsi hakkında genel bir tarih ve kültür bilgisi elde
etmenin yanında farklı musiki ekolleri arasında mukayese
yapabilecektir.
Dersin İçeriği
Türk mûsikî tarihi, Türk Din Mûsikîsi bilgisi, Câmi ve Tasavvuf
mûsikîsi çeşitleri, formları ve örnek eser icrâları, Türk mûsikîsi
nazariyat bilgileri, Usûl ve Makam bilgileri ve uygulamaları,
Mûsikînin diğer ilimlerle ilişkileri, Türk mûsikîsinde önemli
nazariyatçı ve bestekârların tanıtımı, Türk mûsikîsi ile ilgili önemli
kaynakların tanıtımı gibi konulara değinilecektir.
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Konular
Mûsikî’nin tanımı, menşei, doğuşu ve gelişmesi
Mûsikî çeşitleri hakkında genel bilgi
Câmi mûsikîsi, özellikleri ve formları
Ezan, Kamet ve Tesbihat formlarının incelenmesi ve icrası
Tekbir, Salât-ı ümmiye, Salâ ve Mevlid formlarının incelenmesi ve icrası
Tasavvuf mûsikîsi, özellikleri ve formları
Arasınav
Mevlevî Âyini ve Nefes formlarının incelenmesi ve örnek eserlerin icrası
Tasavvuf kültüründe mûsikînin yeri, önemi ve öğrenimi
İslâm açısından (Kur’ân ve Sünnet) mûsiki
Mûsikînin tarihî gelişimi: Hülafa-i Raşidin ve Emeviler dönemi
Abbasiler ve Selçuklular döneminde mûsikî
Osmanlılar döneminde farklı mûsikî ekollerinin karşılaştırılması
Günümüzde Dinî mûsikî çalışmaları
Genel Yeterlilikler
1-Türk Din Mûsikîsi ile ilgili temel prensipleri kavrama,
2-Câmi ve Tasavvuf mûsikîsi formlarını öğrenme ve kavrama,
3-Türk mûsikîsi tarihini anahatlarıyla kavrayıp farklı icraatları mukayese edebilme,
4-Türk mûsikîsi nazariyatı ile ilgili bilgileri değerlendirebilme.
Kaynaklar
Akpınar, Hüseyin, Türk Din Mûsikîsi (Ders Notları), Şanlıurfa, 2009.
Kaplan, Zekâi, Dinî Mûsikî Dersleri, İstanbul, 1991.
Özkan, İsmail Hakkı, Türk Mûsikîsi Nazariyatı ve Usûlleri, İstanbul, 1990.
Uludağ, Süleyman, İslâm Açısından Mûsikî ve Semâ, Bursa, 1992.
Hatipoğlu, Ahmet, Besteleriyle Yunus Emre İlâhîleri, Ankara, 1993.
Değerlendirme Sistemi
Arasınav:
Final:
Projeler:
Ödevler:
Download