ekos*stem ekoloj*s

advertisement
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ
EKOLOJİK KAVRAMLAR
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
Ekoloji
Tür
Biyotop
Habitat
Popülasyon
Taşıma kapasitesi
Çevre direnci
fauna
flora
Komünite
Ekosistem
Ekolojik niş
Biyosfer
A)EKOLOJI
Canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini
inceleyen bilim dalıdır.
 Sanayileşme ve insan nüfusunun artmasına bağlı
artan çevre kirliliği bu bilim dalının önemini
arttırmıştır.

B)
TÜR
Ortak bir atadan gelen, anatomik ve morfolojik
olarak birbirine benzeyen, çiftleştiklerinde
verimli nesiller oluşturan canlılara tür denir.
 Aynı tür canlıların kromozom sayıları aynıdır.
Ancak kromozomlarındaki genetik bilgi ve buna
bağlı protein yapıları farklılık göterir.

C)BIYOTOP
Bir canlı türünün yaşayabilmesi için gerekli
şartları bulunduran ortama biyotop denir.
 Biyotoplarda ki değişimler türün yaşama sansını
etkiler.
 Canlı türleri yaşamları sürecinde saklanma,
avlanma, ortamları ile besin kaynaklarına
ihtiyaç duyar. Bu ihtiyaçları bulunduran
ortamlar biyotop olarak adlandırılır.

D)HABITAT
Bir canlının doğal olarak yaşadığı ve ürediği ortama
habitat denir.
 Habitat canlının adresidir.

E)POPÜLASYON
Belirli bir alanda bir türün oluşturduğu
topluluğa denir.
 Ege denizindeki balıklar mı yoksa ege
denizindeki kefaller mi popülasyona örnektir???
 Popülasyon büyüklüğü farklılık gösterebilir.

Populasyonlarda birim kareye düşen birey sayısına
popülasyon yoğunluğu denir.
 Popülaslardaki birey sayısının artışına popülasyon
büyümesi denir.
 Üreme ve içe göçler popülasyon büyümesini
arttırırken, ölüm ve dışa göçler azaltır.
 Popülasyonun yaş dağılımı popülasyonun geleceğini
etkiler.

Bir popülasyonda birim alandaki birey sayısına
popülasyon yoğunluğu denir.
 Birim alan canlının büyüklüğüne göre değişir.

Popülasyonlarda düzenli dağılım, kümeli dağılım,
rastgele dağılım çeşitleri gözlenmektedir.
 Bu dağılımda bireylerin içgüdüleri ve fiziksel faktörler
etkili olmaktadır.

F)TAŞIMA KAPASITESI
Bir popülasyonda korunabilen maksimum birey
sayısına taşıma kapasitesi denir.
 Taşıma kapasitesini aşan popülasyonda çevre
direnci artar.
 Buna bağlı olarak özellikle besin için tür içi ve
türler arası rekabet artar. Dışa göçler
gerçekleşebilir. Özellikle yaşlı ve zayıf bireylerde
ölüm oranı artar.

G)
ÇEVRE DIRENCI
Bir popülasyonun büyümesini olumsuz olarak
etkileyen çevresel faktörlerin tamamına genel
olarak çevre direnci ( ekolojik baskı ) denir.
 Ortam sıcaklığının değişmesi, besin miktarının
azalması, kuraklık, metabolik atıkların artması,
düşman canlı sayısının artması, ortam pH’ sının
değişmesi çevre direncini oluşturur.
 Popülasyon büyüdükçe çevre direnci artar.

H)FAUNA

Belirli bir bölgedeki bütün hayvan topluluklarına
fauna denir.
I)FLORA

Belirli bir bölgedeki bütün bitki, mantar ve bir hücreli
canlıların tamamına flora denir.
J)
KOMÜNITE
Belirli bir bölgedeki bütün canlı türlerinin
tamamına komünite denir. Aynı bölgedeki bitki,
hayvan, mantar, bakteri gibi bütün canlılar
komünite içerisinde incelenir.
 Doğada komüniteler tamamen birbirinden
bağımsız değildir. Komşu komüniteler arasındaki
geçiş bölgelerine ekoton denir.


Ekotonlarda her iki komüniteye ait türler
bulunabileceğinden tür çeşitliliği fazla olabilmektedir.

Bir çayır ekosistemi ile orman ekosisteminin geçiş
bölgesi olan bataklıklar ekoton olarak adlandırılır.
Komünitelerde sayı ve faaliyet yönüyle en fazla göze
çarpan türlere baskın tür denir.
 Komünitelerde zamanla baskın türler değişmektedir.
Komünitelerde türlerin sıralı olarak değişmesine
süksesyon denir.

K)
EKOSISTEM
Belirli bir bölgede bütün canlılar ve cansız
varlıkların oluşturduğu sisteme ekosistem denir.
 Ekosistemler dağ, göl, deniz, orman…

Ege denizi sahip olduğu özellikleriyle birçok türün
habitatıdır.
 Farklı türler Ege’ de popülasyon oluşturur.
 Hayvanların tamamı Ege Denizi faunası,
 Diğer canlılar ege denizi florasını oluşturur.
 Ege Denizindeki bütün canlılar komünite oluşturur.
 Ege Denizindeki bütün türler ve cansız ortam
ekosistemi oluşturur.

I) EKOLOJIK NIŞ
Ekosistemde herbir bireyin yaptığı ve yapmak
zorunda olduğu işlerin tamamına ekolojik niş
denir.
 Beslenme, korunma, üreme…
 Ekolojik nişleri aynı olan canlılar arasında
rekabet görülebilir.
 Rekabet eden türlerden biri zamanla rekabeti
kazanabilir. Diğer tür ya ortamı terk eder ya
ölür, ya da ekolojik nişini değiştirir.

M)
BIYOSFER
Yeryüzündeki canlıların yaşadığı alanların
tamamına biyosfer denir.
 Okyanusların yaklaşık -3000 m derinliğinden
atmosferin yaklaşık +3000 m aralığında kalan
bölge canlıların yaşayabildiği biyosfer aralığını
oluşturur.

Download