KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI Odyoloji ve Konuşma

advertisement
KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI
Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Programı
Programa kabul ön koşulu:
Yüksek Lisans : Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji bölümü mezunları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Yüksekokulu mezunları, Psikoloji Lisans mezunları, Eğitim Fakültesi’nin Sınıf Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi,
Özürlü Çocuk öğretmenliği bölümlerinin mezunları,Tıp Fakültesi mezunları kabul edilir.
Doktora: Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları yüksek lisans mezunları ile KBB Uzmanları kabul edilir.
Program Dersleri ve İçerikleri
KODU
OKB 700
OKB 701
OKB 702
OKB 703
OKB 704
OKB 705
OKB 706
OKB 707
OKB 708
OKB 709
OKB 710
OKB 750
OKB 760
OKB 800
OKB 801
OKB 802
OKB 803
OKB 804
OKB 805
OKB 806
OKB 807
OKB 808
OKB 850
OKB 860
OKB 880
OKB 890
DERSİN ADI
Seminer I
KBB Hastalıkları (Temel Bilgiler) I
Odyometri Esasları
KBB Anatomo-Fizyoloji
KBB Hastalıkları (Temel Bilgiler) II
Temel Odyoloji
İşitme Konuşma Bozuklukları ve Rehabilitasyonu
İşitmeye Yardımcı Protezler ve Uygulamalar
Ses Bozuklukları (Foniatri)
Tanısal Odyoloji
Çocuk Gelişimi I
Uzmanlık Alan Dersi I
Tez Çalışması I
Seminer II
İleri Odyoloji
Endüstriyel Odyoloji
Vestibuler Sistem
Vestibuler Sistem II
Pediatrik Odyoloji
Çocuk Gelişimi II
Afazi, Kekemelik ve Diğer Konuşma Bozuklukları
Konuşma ve Ses Bozukluklarında İleri Teşhis ve Tedavi
Yöntemleri
Uzmanlık Alan Dersi II
Tez Çalışması II
Doktora Yeterlik Sınavı
Doktora Tez Öneri Savunması
T
0
2
2
2
2
3
3
2
2
3
2
5
0
0
3
2
2
2
2
2
2
U
0
2
2
2
0
2
2
2
0
2
0
0
1
0
2
0
0
2
2
0
2
KRD.
0
3
3
3
2
4
4
3
2
4
2
0
0
0
4
2
2
3
3
2
3
AKTS
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
25
6
6
6
6
6
6
6
6
Z/S
Z
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
Z
Z
S
S
S
S
S
S
S
S
2
2
3
6
S
5
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
5
25
20
10
Z
Z
Z
Z
OKB 700 Seminer I (0 0 0)
Öğrenci tarafından odyoloji ve konuşma bozuklukları alanında güncel bir konunun kitap ve literatür bilgileri
yardımı ile hazırlanması ve sunulması.
OKB 701 KBB Hastalıkları (Temel Bilgiler) I (2 2 3)
Kulak hastalıkları hakkında temel bilgiler kazandırılması amaçlanan dersin başlıca konularını semptomlar,
işitme kaybı, vertigo, kulak akıntısı, tinnitus, kulak ağrıları, otitis medialar, dış kulak hastalıkları, otoskleroz ve
kulak travmaları, sensörinöral işitme kayıpları, periferik vestibülopatileri oluşturmaktadır.
OKB 702 Odyometri Esasları (2 2 3)
Akumetrik ve odyometrik testlerin prensipleri, odyometre aygıtlarının işleyiş tarzı ve yapısal özellikleri, eşik ve
eşik üstü testler, impedans odyometri, konuşma odyometrisi.
OKB 703 KBB Anatomo Fizyoloji (2 2 3)
KBB Anatomi, Fizyoloji dersi, kulak anatomisi (dış, orta ve iç kulak), işitme fizyolojisi, denge fizyolojisi, burun
anatomi-fizyolojisi, farenks anatomo-fizyolojisi, larenks anatomi ve fizyolojisini kapsamaktadır.
OKB 704 KBB Hastalıkları (Temel Bilgiler) II (2 0 2)
Burun ve sinüs hastalıkları, farenks hastalıkları, larenks hastalıklarından oluşmaktadır.
1
OKB 705 Temel Odyoloji (3 2 4)
İmpedans odyometri, konuşma odyometrisi, çocuk odyometrisi ve tarama testleri başlıca konularıdır.
OKB 706 İşitme Konuşma Bozuklukları ve Rehabilitasyonu (3 2 4)
İşitme kaybı ve konuşma bozukluklarında rehabilitasyon ilkeleri, yöntemleri ve uygulamaları, cihazlı eğitim,
grup eğitimi, kekemelik ve artikulasyon kusurlarında eğitim.
OKB 707 İşitmeye Yardımcı Protezler ve Uygulamalar (2 2 3)
İşitme aygıtı türleri ve nitelikleri, işitme aygıtı endikasyonları ve seçimi, dış kulak kalıbı tekniği, CROS,
BİCROSS, Cep tipi, kulak arkası tipi ve dış kulak tipi aygıtlar. Koklear implant ve endikasyonları.
OKB 708 Ses Bozuklukları (Foniatri) (2 0 2)
Sesin temel nitelikleri, disfoni nedenleri, rehabilitasyon gerektiren disfoni türleri, ses, ton, şiddet ve solunum
ile ilgili ses egzersizleri, larenks paralizileri, total larenjektomi sonrası rehabilitasyon, parsiyel larenjektomi
sonrası rehabilitasyon.
OKB 709 Tanısal Odyoloji (3 2 4)
Elektrofizyolojik testler (elektrokokleografi, beyin sapı odyometrisi, otoakustik emisyon), çocuk odyometrisi,
koşullandırmaya dayalı teknikler, oyun odyometrisi teknikleri tanıtılarak, uygulama yeterliliği
kazandırılmaktadır.
OKB 710 Çocuk Gelişimi I (2 0 2)
Büyüme ve gelişme, doğum öncesi ve sonrası büyüme ve gelişme, gelişme gerilikleri, gelişimi ve büyümeyi
değerlendirme parametreleri, konuşma ve dil gelişimini içerir.
OKB 750 Uzmanlık Alan Dersi I (5 0 0)
Yüksek lisans öğrencisinin tez konusu belirlendikten sonra, tez konusu ile ilgili son bilimsel gelişmeleri,
yayınları içeren teorik bilgileri, makale taraması ve tez yönetimini kesinleştirmek amacıyla yapılan çalışmalar
ve bu konulara yardımcı olabilecek derslerin işlenmesi.
OKB 760 Tez Çalışması I (0 1 0)
İlgili Anabilim Dalı Başkanı tarafından her yüksek lisans öğrencisi için tez konusu, tez planı ve tez danışmanı
önermesi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayından sonra tez danışmanı ile öğrencinin tez konusundaki
bilimsel alanlarına ilişkin yapmış oldukları haftalık tez çalışmasına ait bir saatlik ders yükünü ifade eder.
OKB 800 Seminer II (0 0 0)
Öğrenci tarafından odyoloji ve konuşma bozuklukları alanında güncel bir konunun kitap ve literatür bilgileri
yardımı ile hazırlanması ve sunulması.
OKB 801 İleri Odyoloji (3 2 4)
Elektrofizyolojik testler, BERA, ECOG, otoakustik emisyon, yüksek frekans odyometri, similasyon testleri,
ototoksisite, santral işitme kayıpları.
OKB 802 Endüstriyel Odyoloji (2 0 2)
Gürültüye bağlı işitme kayıpları, geçici eşik değişikliği (TTS), kalıcı işitme kaybı (PTS), akustik travma,
mesleki işitme kaybını kolaylaştıran faktörler, mesleki işitme kayıplarında maluliyet ile ilgili hesaplamalar.
Gürültü ölçümleri, gürültü ile mücadele.
OKB 803 Vestibuler Sistem I (2 0 2)
Vestibuler sistem anatomi, fizyoloji ve fizyolojisi, rotasyon testleri, kalorik testler, klinik muayeneler.
OKB 804 Vestibuler Sistem II (2 2 3)
Elektronistagmografi ve ileri uygulamaları, santral ve periferik vertigoda ENG uygulamaları.
OKB 805 Pediatrik Odyoloji (2 2 3)
Çocukta işitme ve konuşma gelişimi, çocuk sağırlıkları, çocukta akumetrik ve odyometrik testler, çocukta
objektif odyometri yöntemleri çocuk vokal testler.
OKB 806 Çocuk Gelişimi II (2 0 2)
Yeni doğan süt çocuğu ve oyun çocuğu dönemleri işitme ve konuşma gelişmesi, gelişme özelliklerine göre
işitme ve konuşmanın değerlendirilmesi ile ilgili parametreler, dersin başlıca konularıdır.
2
OKB 807 Afazi, Kekemelik ve Diğer Konuşma Bozuklukları (2 2 3)
Konuşma bozukluklarının tanımlanması, afazi, dizartri,tanı, ayırıcı ve rehabilitasyon ilkeleri. Kekemelik tanı,
ayırıcı tanı ve rehabilitasyon.
OKB 808 Konuşma ve Ses Bozukluklarında İleri Teşhis ve Tedavi Yöntemleri (2 2 3)
Çocuk ve erişkinlerde görülen ses bozukluklarının tanımlanması, tedavi yöntemleri, tedavi prensip ve
uygulamaları başlıca konulardır.
OKB 850 Uzmanlık Alan Dersi II (5 0 0)
Doktora öğrencisinin tez konusu belirlendikten sonra ilgili alandaki en son bilimsel yayınları incelemek,
literatür verilerini karşılaştırmak ve danışmanı ile birebir konuları incelemek doktora tez çalışmasının
metodolojisini ön denemelere tabi tutmak ve konuyla ilgili dersleri işlemek.
OKB 860-Tez Çalışması II (0 1 0)
Doktora öğrencisi doktora yeterlik sınavından sonra Tez İzleme Komitesinin önünde tez konusunu
savunması ve kabul edilmesi üzerine tez danışmanı ile öğrencinin tez konusundaki bilimsel alanlarına ilişkin
yapmış oldukları haftalık tez çalışmasına ait bir saatlik ders yükünü ifade eder.
3
YÜKSEK LİSANS PROGRAM PLANI
Kredi ve Dersleri: Bu program 21 krediden ve 90 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 7 adet ders, 1
seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.
 Öğrenci en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.
 Öğrenci bir yarıyılda 30 AKTS kredilik ders alır
Yüksek Lisans 1. Yarıyıl
Zorunlu/Seçmeli
Alan İçi Seçimlik Ders
Ders-2
Alan İçi Seçimlik Ders
Ders-3
Alan İçi Seçimlik Ders
Ders-4
Alan İçi Seçimlik Ders
Ders-5
Alan İçi Seçimlik Ders
AKTS Kredisi Toplamı
DERSLER
Ders-1
AKTS
6
6
6
6
6
30
Yüksek Lisans 2. Yarıyıl
DERSLER
Zorunlu/Seçmeli
Ders-1
Alan İçi Seçimlik Ders
Ders-2
Alan İçi Seçimlik Ders
Ders-3
Alan İçi Seçimlik Ders
Ders-4
Alan İçi Seçimlik Ders
Seminer
Zorunlu
AKTS Kredisi Toplamı
DERSLER
OKB 750 Uzmanlık Alan Dersi I
OKB 760 Tez Çalışması I
AKTS Kredisi Toplamı
AKTS
6
6
6
6
6
30
Yüksek Lisans 3. Yarıyıl
Zorunlu/Seçmeli
Zorunlu
Zorunlu
AKTS
5
25
30
Yüksek Lisans 4. Yarıyıl
DERSLER
OKB 750 Uzmanlık Alan Dersi I
OKB 760 Tez Çalışması I
AKTS Kredisi Toplamı
Zorunlu/Seçmeli
Zorunlu
Zorunlu
AKTS
5
25
30
DOKTORA PROGRAM PLANI
Kredi ve Dersleri: Doktora programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 krediden ve 180
AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 7 adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.
Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredi 270 AKTS’den az olmamak koşulu ile en
az 14 adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.
 Öğrenci bir yarıyılda 30 AKTS kredilik ders alır.
Doktora 1. Yarıyıl
DERSLER
Zorunlu/Seçmeli
AKTS
Ders-1
Alan İçi Seçimlik Ders
6
Ders-2
Alan İçi Seçimlik Ders
6
Ders-3
Alan İçi Seçimlik Ders
6
Ders-4
Alan İçi Seçimlik Ders
6
Ders-5
Alan İçi Seçimlik Ders
6
AKTS Kredisi Toplamı
30
Doktora 2. Yarıyıl
DERSLER
Zorunlu/Seçmeli
AKTS
4
Ders-1
Alan İçi Seçimlik Ders
Ders-2
Alan İçi Seçimlik Ders
Ders-3
Alan İçi Seçimlik Ders
Ders-4
Alan İçi Seçimlik Ders
Ders-5
Alan İçi Seçimlik Ders
AKTS Kredisi Toplamı
6
6
6
6
6
30
Doktora 3. Yarıyıl
DERSLER
Zorunlu/Seçmeli
Ders-1
Alan İçi Seçimlik Ders
Ders-2
Alan İçi Seçimlik Ders
Ders-3
Alan İçi Seçimlik Ders
Ders-4
Alan İçi Seçimlik Ders
Ders-5
Alan İçi Seçimlik Ders
AKTS Kredisi Toplamı
AKTS
6
6
6
6
6
30
Doktora 4. Yarıyıl
DERSLER
Ders-1
Zorunlu/Seçmeli
Alan İçi Seçimlik Ders
Ders-2
Alan İçi Seçimlik Ders
Ders-3
Alan İçi Seçimlik Ders
Ders-4
Alan İçi Seçimlik Ders
Ders-5
Alan İçi Seçimlik Ders
AKTS Kredisi Toplamı
DERSLER
OKB 880 Doktora Yeterlik Sınavı
OKB 890 Tez Önerisi
AKTS Kredisi Toplamı
DERSLER
OKB 850 Uzmanlık Alan Dersi
OKB 860 Tez Çalışması II
AKTS
6
6
6
6
6
30
Doktora 5. Yarıyıl
Zorunlu/Seçmeli
Zorunlu
Zorunlu
Doktora 6. Yarıyıl
Zorunlu/Seçmeli
Zorunlu
Zorunlu
AKTS Kredisi Toplamı
AKTS
20
10
30
AKTS
5
25
30
Doktora 7. Yarıyıl
DERSLER
OKB 850 Uzmanlık Alan Dersi
OKB 860 Tez Çalışması II
Zorunlu/Seçmeli
Zorunlu
Zorunlu
AKTS Kredisi Toplamı
DERSLER
OKB 850 Uzmanlık Alan Dersi
OKB 860 Tez Çalışması II
AKTS Kredisi Toplamı
Doktora 8. Yarıyıl
Zorunlu/Seçmeli
Zorunlu
Zorunlu
AKTS
5
25
30
AKTS
5
25
30
5
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI
LİSANSÜSTÜ PROGRAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER
(Kronolojik Sıraya Göre)
Toplantı
ve
Karar No
Sıra
No
Senato
Kararı
01
11/06/2013
07/07
02
14/11/2013
14/07
03
14/08/2014
09/02
04
03/06/2015
05/09
Yürürlük:
2013-2014
Öğretim
Yarıyılı.
2013-2014
Öğretim
Yarıyılı
2014-2015
Öğretim
Yarıyılı
2015-2016
Öğretim
Yarıyılı
Değişiklikler:
Yılı
EğitimGüz
Yılı
EğitimGüz
Yılı
Eğitim
Güz
Yılı
Eğitim
Güz
Program Kabul Koşulları, Ders Kredileri,
AKTS’leri ve İçerikleri ile Program Planları
güncellendi.
Doktora Yeterlik Sınavı ile Doktora Tez Öneri
Savunması Faaliyetlerinin Havuz derslerine
alınması (Kod ve Alan Şeklinde)
Lisansüstü Programı Ders Müfredatında Zorunlu
ve Seçmeli Dersler ile Ders Planları ve AKTS
Güncellemeleri Yapıldı.
Doktora Programı Ön Kabul Koşulu Değiştirildi.
6
Download