Obsesif Kompulsif Bozukluk

advertisement
Obsesif Kompulsif
Bozukluk
Doç. Dr. Vesile ŞENTÜRK
Ankara Ü.T.F. Psikiyatri A.D.
12 Şubat 2010
 Tanım
 Etyoloji
 Epidemiyoloji
/patofizyoloji
 Gidiş ve sonlanım
 Ayırıcı tanı
 Tedavi
Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)
 Saplantı
 Takıntı
zorlantı bozukluğu
Obsesyon
inatçı, yineleyici düşünce / imge /dürtü
istem dışı
bilinçli çaba ile kovulamaz
irade dışıdır
ego dystonic; kişinin mantığına görüşlerine
ahlak anlayışına inançlarına aykırıdır kabul
edilemez
bireyi tedirgin eder
Kompulsiyon
 Obsesyonları-saplantılı
düşünceleri
kovmak için
 İrade dışı
 Yinelenen
Hareketler
Saplantının oluşturduğu rahatsızlığı giderir
Denetlenemez ve kendisi rahatsız eder
Bazen davranış bazen de zihinsel eylem
 Obsesyonlar
anksiyete oluşturur
 Kompulsiyonlar oluşan anksiyeteyi
yatıştırmak önlemek amacıyla obsesyona
yanıt olarak yapılan katı bir biçimde
uygulanan kurallar/yineleyici hareketler
 Ancak kompulsiyonlar da sıkıntıya neden
olur
 Ortalama
1 saatten daha uzun zaman alır
Günlük işlerini, mesleki işlevselliğini,
olağan toplumsal etkinliklerini ya da
ilişkilerini önemli ölçüde bozar
 Genellikle süreğen / bazen epizodik
 İçgörünün az olması
 Yaşam
boyu %2-3
 Birçok toplumda oranlar benzer
 Kadın /erkek eşit
 Ortalama 18-25 yaşında başlar
 Gebelik ve doğum sonrası OKB riski artar
 Tanınmıyor
tedavi edilmiyor
 Ortalama 7-17 yıl sonra tanı konuyor
 Duygudurum, madde kötüye kullanımı ve
dürtü kontrol bozukluğu eş hastalığı
yüksek
 DSÖ, OKB’yi tıbbi hastalıklar içinde en çok
yeti yitimine neden olan hastalıklardan biri
olarak tanımlıyor
obsesyonlar
Bulaşma/hastalık %50
Kuşku (doubt) obsesyonları %42
Somatik %33
Simetri, düzen, sayılarla ilgili %32
Agresyon %31
Cinsel dürtü %24
Din
Toplama
Çoklu obsesyonlar %72
Rasmussen and Eisen 1990, 560 hastada









kompulsiyonlar
 Kontrol
%61
 Yıkama %50
 Sayma %36
 Sorma %34
 Simetri %28
 Toplama %18
 Çoklu kompulsiyonlar %58
Gidiş
 250
hastanın izlendiği çalışma
 %85 kronik gidiş
 %10 ilerleyici
 %2 remisyonla episodik
 İyi gidiş:Hafif veya tipik belirtiler
 İyi premorbid uyum
 Kötü gidiş: erken başlangıç, ciddi kişilik
bozukluğu
Ayırıcı tanı








Şizofreni
Özgül fobiler
Anoreksiya nervoza
Hipokondriazis
Travma sonrası stres bozukluğu
Tourette’s sendromu
Trikotillomani
Genellikle depresyon tabloya eklenince tedavi
arayışı olur
olgu
24 yaşında A.T, çocuklukta başlayan eşyalara
belli sayıda dokunma ve duaları tekrar okuma
 İşe başladığında kapı, çeşme, araba, elektrik
kontrol etme, kontaminasyon düşüncesi ile aşırı
yıkanma
 Zaman kaybettiren ritueller nedeni ile işe geç
kalma, iş yükünün çok gelmesi, işleri doğru
yapıp yapmadığını kontrol etme, istifa eder

DSM-IV / ICD-10
Tanı ölçütleri
Obsesyonların veya kompulsiyonların varlığı
Obsesyon yineleyici sürekli düşünce, dürtü, imge
Gerçek yaşam olaylarına duyulan endişeden
farklıdır
Kişi bu düşüncelerine önem vermemeye ya da
eylemle etkisizleştirmeye çalışır
Kişi obsesyonları kendi zihninin ürünü olarak görür

 Kişinin
obsesyona bir yanıt olarak ya da
belli kurallara göre yapmak zorunda
hissettiği yineleyici davranışlar (el yıkama)
veya zihinsel eylemler (dua etme)
 Sıkıntıyı azaltmaya yöneliktir ancak
gerçekçi değildir ya da aşırıdır
 Kişi
obsesyon ve kompulsiyonların aşırı ya
da anlamsız olduğunu kabul eder
 Belirgin sıkıntıya yol açar, günde 1 saatten
daha uzun zaman alır, işlevselliği bozar
 Başka bir eksen I bozukluğu varsa OK
belirtileri bununla sınırlı değildir
 Maddeye bağlı değildir
 İçgörüsü az olan
ICD 10
 En
az iki hafta
 O/K kendi düşünceleridir
 Yineleyici rahatsız edicidir
 Kişi O/K na direnmeye çalışır, en az birine
dayanılamaz
 O/K eylemi gerçekleştirmek kendi başına
haz verici değildir
DSM V
 Anksiyete
bozukluğu mu?
 Farklı belirti boyutları / farklı psikobiyoloji
 Bulaş/temizlik
 Tam olma/simetri
 Sıralama
 Yasak düşünceler/ilişkili kompulsiyonlar
 İstifleme; ayrı tanı grubu?
Tanı araçları
 Yale
Brown
 Maudsley
Etyoloji
 Genetik
 Psikodinamik
 Davranışsal
 Nörobiyolojik
 Genetik
 Silik
nörolojik bulgular
 Orbitofrontal-striatal devre
 Nörotansmitterler/klomipramin; serotonin
 Alışkanlık striatumla ilişkilendirilmekte
 Caudat nukleusta glikoz metabolizması
artışı
 Prefrontal hiperaktivite
 Öğrenme
teorisi
 Düşünce baskılaması
 İnhibisyon ve kolaylaştırma
 Odaklanmış bilgi işleme
 Örtük ve açık değerlendirme
 Anal
döneme fiksasyon
 Kızgınlık, kirlilik, büyüsel düşünce,
ambivalan
 İzolasyon, reaksiyon formasyon, yer
değiştirme, yapma bozma
Obsesik Kompulsif Spektrum
Bozukluları
 Heterojen
bir grup
 Motor
 Tikler
 Tourette
 Trikotillomani
 PANDAS
 Bilişsel/
Beden algı bozukluğu
 İstifleme
Diğer alt gruplar
 Tikler
ile birlikte OKB
 Erken başlangıçlı OKB
 Düşük içgörülü OKB
 Streptekok enfeksiyonu kanıtı ile OKB
Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu
 OKB
ile OKKB farklı
 Mükemmeliyetçi
 Düzenli
 İnatçı
 İçsel katı kurallar
 İşleri başkasına bırakamama
 Obsesyon / kompulsiyon yok
Eş hastalıklar
 Depresyon
 Diğer
anksiyete bozuklukları
Tedavi
 Klomipramin
75-300
 Serotonin geri alım inhibitörleri
 Fluvoksamin 50-300
 Paroksetin 2-80
 Sertralin 50-200
 Sitalopram 20-80
 Essitalopram 10-20
 Fluoksetin 20-80
 Yanıt
yavaş
 12 haftalık süre beklenmeli
 3 ler kuralı
 Ne kadar süre ilaç kullanılmalı açık değil
 Yanıttan sonra en az 1-2 yıl
 Güçlendirme tedavilerinde dopamin
reseptör blokerleri
Psikoterapi
 BDT
 Maruz
bırakma ve yanıt önleme
 Obsesyon tetiklenecek biçimde düşünce,
imge durum ya da uyarana maruz bırakılır
ve kompulsif ritüelleri kullanmadan ya da
kaçınmadan anksiyetesinin azalacağının
öğrenilmesine yardım eder
 Bilişsel
Terapi (BT)
 Belirtilerin ardında yatan işlevsel olmayan
inanışları değiştirmek. Örn; sorumluluk
algısının abartılı olması
 BT nin ERPye bir şey ekleyip eklemediği
tartışmalı
 Sık
görülen bir hastalık olduğu
 Araştırılmış bir konu olduğu
 Psikoterapi ve farmakoterapiye yanıt
verdiği bilgileri hastanın rahatlamasına
yardımcıdır
 Kendine yardım terapileri de faydalıdır
 Kombine
tedaviler (ilaç+psikoterapi) daha
olumlu görünüyor ancak kanıtlanmış değil
Yeni tedaviler
 5HT
1B/D
 Glutamat antagonisti riluzol
 TMS
 Derin beyin uyarımı
 NMDA agonisti D-sikloserin + BDT
Download