Lidyalılar zenginleşmiştir

advertisement
Anadolu Uygarlıkları
Lidyalılar
Siyasal Durum


İlk Çağ’da Gediz ve Küçük
Menderes nehirleri arasında kalan
bölgeye Lidya denilmiştir.
Lidyalılar, Frigyalıların
yıkılmasından sonra Kral Giges
zamanında bağımsız bir devlet
kurdular (MÖ 687)(Tunç Devri).
Başkentleri salihli yakınlarındaki
Sardes’tir.
Lidya Devleti, Adalar Denizine (Ege
Denizi) çıkmak isteyen Persler
tarafından yıkılmıştır. (MÖ 546).
Siyasi Durum



Lidya'da üç kral hanedanı hüküm
sürmüştür: Sırasıyla "Atyadlar",
"Heraklidler" ve "Mermnadlar". İlk iki
hanedan ve bunların kralları hakkında
fazla bir bilgi yoktur.
Lidyalıların bilinen en parlak dönemi
M.Ö. 700-550 yılları arasıdır. Bu dönem
Mermnadlar Hanedanı dönemidir. Lidya
adı Mermnadlar Hanedanının ilk kralı
olan Giges'ten itibaren kullanılmaya
başlanmıştır.
Kızılırmak’a kadar sınırlarını
genişletmiştir.
LİDYALILARIN ÖNEMLİ
ÖZELLİKLERİ

Lidya krallıkla
yönetilirdi
ancak asiller,
büyük toprak
sahipleri ve
tüccarlar da
yönetimde söz
sahibi
olmuşlardır.
Lidyalıların Önemli Özellikleri



Lidyalılar ordularında ücretli askerler
kullanmışlardır. Paralı asker vatan
sevgisinden yoksun oldukları için
savaşlarda başarılı olamadılar. Bu
durum Lidyalıların yıkılmasını
hızlandırmıştır.
Yerleştikleri bölgelerin çok verimli
topraklara sahip olması ve ılıman iklim
koşulları nedeniyle tarımsal
faaliyetlerine önem kazanmıştır.
Lidyalılar denizlerde Fenikeliler ve
Yunanlılarla başa çıkamayacaklarını
bildiklerinden daha çok kara ticaretine
önem vermişlerdir.
Lidyalıların Önemli Özellikleri


Lidyalıların egemen olduğu Batı
Anadolu, zengin maden
yataklarına,verimli topraklara, elverişli
iklim koşullarına ve geniş ormanlara
sahipti. Madencilik, tarım ve hayvancılık
yaygındı. Başkenti Sard altın madeni ve
kuyumculuk sanatı ile tanınmıştır.
Lidyalılar yazı olarak Fenike alfabesini
kullanmışlardır. Mimariye önem
vermişler, saraylar, tapınaklar ve
tiyatrolar yapmışlardır.
Lidyalıların Önemli Özellikleri

Lidya kralları
ticaretin düzen
içerinde
sürmesine özen
gösterdiler ve
ticareti
geliştirmek
amacıyla Sard’tan
başlayarak
Mezopotamya’da
Ninovs’ya kadar
uzanan Kral
Yolu’nu yaptılar.
Kral Yolunun Yapılması
Sonucu;

Lidyalılar zenginleşmiştir.

Doğu-Batı kültürleri arasında
etkileşim artmıştır.
Lidyalıların Önemli Özellikleri

Lidyalıların insanlık
tarihine en büyük
katkıları MÖ
700’lerde parayı
icat etmeleridir.Bu
sayede değiş-tokuş
usulü ortadan
kalkmıştır, ticaret
gelişmiştir.
Dünya’nın en eski
serbest pazarı
Sardes’te Lidyalılar
tarafından
kurulmuştur.
Lidyalıların Önemli Özellikleri


Lidyalılar, Kibele, Artemis,
Zeus ve Apollo gibi yunan
tanrılarına tapmışlardır. Bu
durum Lidyalıların Yunan
uygarlığından etkilendiğine
kanıt olarak gösterilebilir.
Lidyalılar ticari faaliyetlerinde
güvenlik koşullarına özen
göstermişlerdir.
Download