lise 1 tarih dersi 2014-2015 1.dönem 1.yazılı soruları

advertisement
AŞAĞIDAKİ CÜMLELERİN KARŞISINA DOĞRU İSE (D) YANLIŞ İSE (Y) KOYUNUZ
1.Lidyalıların parayı icat etmesiyle nümizmatik biliminin inceleme alanı ortaya çıkmıştır.
(D) (2)
2.Yazının Sümerler tarafından icadıyla Tarih öncesi devirler sona erer. (D) (2)
3.Tarih öncesi devirlerin aydınlatılmasında yazısız kaynaklardan yararlanılır. (D) (2)
4.Mezopotamya’da kurulan ilk devlet Hititlerdir. (Y) (2)
5.Afenesyovo Kültürü Orta Asya’da en geniş yayılma alanına sahip kültürdür. (Y) (2)
AŞAĞIDAKİ BOŞLUKLARI UYGUN ŞEKİLDE DOLDURUNUZ
6. Tarih biliminin yönteminde elde edilen verilerin kaynak ve bilgi yönünden yeterli olup
olmadığı.Tahlil aşamasında kontrol edilir. (2)
7.Tarihi olayın geçtiği döneme ait her türlü bulguya.birinci elden kaynaklar,olayın geçtiği
döneme yakın ya da o dönemin kaynaklarından yararlanılarak meydana getirilen eserlere
ikinci elden kaynaklar denir. (2)
8.İlk “Güneş takvimi”ni Mısırlılar ilk”Ay takvimi”ni ise Sümerler oluşturmuştur. (2)
9.Diyarbakır yakınlarında bulunan Çayönü Türkiye’de ilk köy yerleşimidir. (2)
10.Tarihte ilk yazılı kanunlar Sümer Kralı Urukagina tarafından hazırlanmıştır. (2)
AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLAYINIZ
11.Mezopotamya’da kullanılan Çivi yazısını Anadolu’ya taşıyarak Anadolu’da da tarih
çağlarının başlamasını sağlayan
devlet hangisidir? (5)
CEVAP:Asurlular
12. Anadolu’da kurulan ilk merkezi devlet hangisidir? (5)
CEVAP:Hititler
13. Anadolu da kurulan ilkçağ uygarlıklarından hangisi demokrasi fikrinin gelişmesinde
öncülük etmiştir. (5)
CEVAP:İyonyalılar
14. Satraplık adı verilen yönetim biçimi hangi uygarlığa aittir ? (5)
CEVAP:Persler
15. Fenikelilerin dünya uygarlığına en önemli katkısı ne olmuştur? (5)
CEVAP:Fenike alfabesi
16.Mısır uygarlığında ahiret inancının olması hangi bilimlerin gelişmesinde etkili olmuştur.
(5)
CEVAP:Tıp ve Eczacılık
17. Lidyalıların komşu ülkelerle ticari ilişkilerini geliştirmek için oluşturdukları ticaret
yoluna ne isim verilmektedir? (5)
CEVAP:Kral Yolu
18. Hititlerde kralların tanrıya hesap vermek amacıyla oluşturdukları anal adı verilen
yıllıklar neden objektif tarihçiliğin ilk örnekleri olarak kabul görmektedir? (5)
CEVAP:Tanrılardan korktukları için hep doğruları yazmışlardır
19. Anıtlar üzerindeki kitabeleri ve yazıları inceleyen bilim dalı hangisidir? (5)
CEVAP:Epigrafya
20. İlkçağda Anadolu uygarlıklarından hangisi maden işleme sanatında çok gelişmiştir?
(5)
CEVAP:Urartular
AŞAĞIDAKİ TESTLERİ CEVAPLANDIRINIZ
21.Eski bir yerleşim merkezinde sadece Yontma taş ve Cilalı Taş çağlarının yaşandığını
ileri süren bir araştırmacı,aşağıdakilerden hangisini buna kanıt olarak gösteremez? (5)
A)Tunçtan yapılmış heykelcikleri
B)Topraktan yapılmış kap ve kacakları
C)Mağara resimlerini
D)Tarım araç ve gereçlerini
E)Tahıl öğütme taşlarını
22.Aşağıda belirtilen devletlerden hangisi Anadolu’da kurulmamıştır? (5)
A)Frigyalılar B)Elamlılar C)Urartular D)İyonyalılar E)Lidyalılar
23.Tarihte tek tanrı inancının ilk defa görüldüğü uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? (5)
A)Mısırlılar B)Sümerler C)İbraniler
D)Asurlular E)Romalılar
24.Aşağıdakilerden hangisinin konuya göre yapılan tarih tasnifine örnek oluşturduğu
söylenebilir? (5)
A)Asya tarihi B)Türkiye tarihi C)İlk Çağ tarihi D)Sanat tarihi E)İstanbul tarihi
25.MÖ.1280 yılı için aşağıdaki ifadelrden hangisi doğrudur? (5)
A)MÖ.12. yüzyılın son yarısıdır
B)MÖ.13.yüzyılın ilk çeyreğidir
C)MÖ.13.yüzyılın son çeyreğidir
D)MÖ.12.yüzyılın son çeyreğidir
E)MÖ.13.yüzyılın ikinci yarısının ilk çeyreğidir
26.Frigyalılar Anadolu uygarlığına aşağıdakilerden hangisini kazandırmışlardır? (5)
A)Çivi yazısını
B)Altın ve gümüş parayı
C)Tapates adıyla bilinen halı ve kilimleri
D)Silindir şeklinde damga mühürleri
E)Hiyeroglif yazısını
Download