özel öğretim yöntemleri 5_7

advertisement
Uz. Nüket GÜNDÜZ
İşbirliğine Dayalı Öğrenme
*Ortak öğrenme amaçlarını gerçekleştirmek üzere
öğrencilerin küçük gruplar halinde (2-6 kişilik) işbirliği
içerisinde birlikte çalışması esasına dayalı interaktif
bir öğrenme-öğretme metodudur.
*İşbirliğine Dayalı Öğrenim; verilen bir görevin
“gruptaki bütün üyelerin çabalarıyla” tamamlanması
demektir.
*Anahtar kelime
EKİP ÇALIŞMASI
*Grubun başarısı ancak bu yolla sağlanabilir.
İşbirliğine Dayalı Öğrenme
*Tek başlarına oturup kendi üzerlerine düşeni
yapmazlar.
Tam tersine herkes birbirine karşı sorumluluk
duyar.
*Çalışma sonunda bir “ürün” elde etmek genelde
olasıdır.
Ürün:
Oyun, Sözlü rapor, Araştırma raporu, Panel,
Müzakere, Model şeklinde olabilir.
Gruptaki bütün öğrenciler aynı notu alır. Buda
onların katılımını destekleyip, iyi bir sonuca
varmak için tüm yeteneklerini sergilemelerini
sağlar
Grup çalışmaları sürerken, öğretmende onları
dikkatlice izler. “Ürün” konusunda sorun çıkarsa
bu öğretmen tarafından aydınlanıp düzeltilebilir.
İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin Uygulanması
Uygulama Aşamaları
* 1.Takımların Oluşturulması
* 2.Isınma Etkinlikleri
* 3.Takımlarda Konu ve Görev Dağılımının Yapılması
* 4.Diğer Gruplarla Etkileşim
* 5.Takım İçinde Etkinlikler
* 6.Değerlendirme
Takımların OluşturulmasıTakımların Oluşturulması
2 yada 6 kişiden olan gruplar oluşturulacak. Buradaki asıl
kural grubun heterojen bir şekilde oluşturulmasının
sağlanması gerekir.
Buda tüm takımların birbirine denk olacağı anlamına geliyor.
Isınma Etkinlikleri
Burada ise öğrencileri birbirlerine ısınmaları için
etkinlikler düzenler ve kaynaşmaları sağlanır. Bu da
takım içerisinde yapılır.
Buradaki amaçla; kümeye beyin fırtınası yoluyla ad
verme, küme sloganı ve hareketlerini belirleme,
diyalektik ve düşün-tartış-yaz-paylaş gibi
etkinliklerden yararlanılabilir.
Takımlarda Konu ve Görev Dağılımının Yapılması
Burada ise üye sayısı kadar işlenen konu yada materyal alt
bölümlere ayrılır. Takım içindeki öğrencilerin bu alt
bölümlerden birini seçmesini sağlanılır.
Takım içindeki yönetici, sözcü, yazıcı, raporcu gibi
görevleri demokratik olarak dağıtımını yapmalı yada
yapılması sağlanmalıdır. Bütün bu işlemler diğer bütün
gruplara da uygulanır.
Diğer Gruplarla Etkileşim
Aynı alt bölümlerden sorumlu olan bütün takımların
üyeleri bir araya toplanmasını sağlanılır.
Mesela takımlar beşerli gruplar halindeyse konu beş alt
bölüme ayrılır ve her alt bölümü alan öğrenciler bir araya
getirilir. Bu şekilde birbirleriyle fikir alış-verişinde
bulunurlar ve bilgi paylaşımı gerçekleşmiş olunur.
Takım İçinde Etkinlikler ve Değerlendirme
*Takım İçinde Etkinlikler
Etkileşim gruplarındaki öğrenciler kendi
gruplarına dönerek kendi konularını takım
arkadaşlarına anlatmalarını sağlanılır.
*Değerlendirme
Değerlendirme iki aşamadan oluşur:
1- Takım içerisindeki etkinliklerin
değerlendirilmesi
2- Bireysel değerlendirme
İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin Avantajları
Öğrencilere, özellikle günümüzde “başarının sırrı”
olarak ifade edilen ekip çalışması (team work)
becerisinin kazandırılmasında, sosyal becerilerinin
geliştirilmesinde ve iyi arkadaşlık ilişkilerinin
oluşturulmasında oldukça etkili bir metottur.
İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin Avantajları
Yaşam boyu gerekli olan değişik sosyal rollerin
öğrenilmesinde, karşılaşılan güçlüklerin
çözümünde ve insanları tanıma ve anlama
yeteneğinin gelişiminde önemli etkilere sahiptir.
İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin Avantajları
Birey kendi fikirlerini diğerlerine kabul ettirmeye
çalışırken, diğerlerinin fikirlerini de analiz, sentez ve
kritik etmeyi öğrenir ki bu da eleştirel düşüncenin
gelişimine önemli katkılar sağlar.
Kalabalık sınıflarda her öğrenciye soru sorma,
cevaplama ve düşüncelerini açıklama fırsatı vermesi
metodun önemli avantajlarındandır.
İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin Avantajları
Akademik başarı üzerindeki olumlu etkilerinin yanında
yüksek özgüven
(self-esteem), empatik yaklaşım,
iletişim becerileri, problem çözme, yaratıcı ve eleştirel
düşünmenin gelişimine de büyük katkılar sağlar
İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin Dezavantajları
Grupların uygun yapısal özelliklere sahip olmadığı
Örneğin: Hep aynı düzeye sahip öğrenciler.
Öğrenme için gerekli motivasyonun yeterince
sağlanamadığı durumlarda iş birliğine dayalı öğrenme
metodundan istenilen verimin elde edilemeyeceğini
araştırmalar göstermektedir
İsbirliğine Dayalı Öğrenmede Öğretmenin Rolü:
Grup üyeleri ve hedeflerine uygun olarak öğretim
materyallerini seçer
Öğretimin hedeflerini belirler
Öğrencileri gruplara yerlestirme,
Gruptaki üye sayısını heterojen bir yapı olmak kaydıyla
belirler,
Sınıf içi is birliğine dayalı organizasyonu sağlar,
Değerlendirme ölçütlerini belirler,
Grup çalısmalarının etkili olarak islemesini sağlar.
YAPILANDIRMACILIK
Günümüzde bilissel ve fizyoloji yaklasımların son
yıllarda üzerinde en fazla durdukları bir kuramdır bu
nedenle üzerinde en çok konusulan ve en çok kavramla
temsil edilen yapılandırmacılık yaklasımı;
olusturmacılık, insacılık, yapısalcılık, kurmacılık… gibi
kavramlarla anılmaktadır.
Öğrenme olayını öğrenen açısından inceleyen
yapılandırmacılık, öğrenenin bilgiyi nasıl
yapılandırdığıyla ilgilenmektedir.
Öğretmen ise, öğrenenlerin bilgiyi anlamlı bir sekilde
yapılandırması için rehberlik eden kisi olarak kabul
edilmektedir. Yapılandırmacı bakıs açısında ise bilginin,
öğrenenin var olan değer yargıları ve yasantıları
tarafından üretildiği düsünülür.
Bilgi, konu alanlarına bağlı olarak değil, bireylerin
yarattığı ve ifada ettiği sekilde yapılandırarak var olur.
Bu yüzden deneysel, sübjektif ve bireyseldir. Bilgi,
evrensel "gerçekler takımı olarak değil, "isleyen
hipotezler" olarak görülür ve mutlak anlamda "doğru«
olamayacağı düsünülür
Dolayısıyla yapılandırmacı kuramın temelinde baskalarının
bilgilerini olduğu gibi öğrenenlere aktarmak yerine,
insanların kendi bilgilerini yine kendilerinin yapılandırması
gerektiği görüsü yatar. Vico tarafından ortaya atılmıstır.
Kuram tümdengelim yaklasımı ve temel kavramlara ağırlık
verilerek düzenlenir.
Bilgilinin yeniden yapılandırılması esası ve transferi üzerine
durmakta ayrıca bilgi evrensel geçerliliği olan birimler olarak
değil, isleyen hipotezler olarak görülmektedir.
Yapılandırmacı kuramda anlamlı öğrenme, kesfederek
öğrenme, bağlamsal öğrenme, düsünmeyi öğrenme,
arastırma-kesfetme ve problem çözme gibi yaklasımlar
kullanılır.
Öğretimden çok öğrenme ve bilgiyle ilgili bir kuramdır.
Bilginin transferi ve yeniden yapılandırılması söz
konusudur. Temel Özellikleri:
-İlgi uyandıran sorunlar,
- Temel kavramlar etrafında öğrenme,
- Öğrencilerin görüs açıları ve öngörülerine göre öğretim
programı,
- öğrenme süreci bağlamında öğrenmeleri değerlendirme.
YAPILANDIRMACI EĞİTİMİN TEMEL İLKELERİ
Öğrencileri, konuya ilgi uyandıracak problemlere
yöneltme,
Öğrenenler kendi anlayıslarını (bilgiye kendi ulasır ve
anlamlandırır) olustururlar.
Eski bilgilerin harekete geçirilmesi ve yeni bilgiyle
iliskilendirilerek öğrenmeyi sağlama
Öğrenme o anki anlamaya bağlıdır.
Öğrenenlerdeki bilissel semalar öğrenme sürecini
kolaylastırır.
Öğrencilerin bireysel görüslerinin ortaya çıkmasını
sağlama ve görüslerine değer verme
Öğrenme toplumsal etkilesimle desteklenir (bu durum
yaparak yasayarak öğrenmenin kanıtıdır).
Öğretim programı tümdengelim yoluyla ve temel
kavramlara ağırlık verilerek islenir,
Öğrenendeki bilissel yapılar ve semalar sürekli bir
gelisim süreci içerisindedir.
Anlamlı öğrenme gerçek öğrenme etkinlikleri sonucu
gerçeklesir.
Öğretim programı öğrenci sorunlarına göre
yönlendirilir,
Değerlendirilmenin öğretim sürecine dönük olarak
yapılması söz konusudur.
Öğrenme-öğretme sürecindeki etkinlikler; ikincil
kaynaklar (ders kitapları, dergi vb.) yerine birincil
kaynaklara (gerçek öğrenme ortamı, islenmemis ham
veriler) yöneliktir,
Bilgi reflektif (yansıtmalı) soyutlama süreci ile
olusturulur.
Örnek olay: Yapısalcı anlayısın benimsendiği bir
matematik dersinde, problem çözümüyle ilgili hatalı
islem yapan bir öğrenciye, öğretmen,“Suradaki isleminiz
hatalı, onu söyle düzeltiniz!” biçiminde uyarmak yerine,
“Problemin çözümüyle ilgili olarak hangi islemleri, hangi
gerekçeyle yaptınız?”
“İslemlerinizde herhangi bir hata olduğunu düsünüyor
musunuz?” “Eğer varsa, bu hatanın nerede olduğunu
düsünüyorsunuz?” “Bu hatayı nasıl düzeltebilirsiniz?” gibi
sorular yönelterek öğrencinin hatayı bizzat kendisinin
bulması ve düzeltmesi yönünde yönünde çaba gösterir.
YAPISALCI EĞİTİM ORTAMLARININ DÜZENLENMESİ
Yapısalcı anlayıs içerisinde öğretim ortamlarının düzenlenmesi
öğrenmede verimlilik için önemli esaslardandır. Yapısalcı
anlayısın uygulandığı eğitim ortamları, bireylerin öğrenme
sürecinde daha fazla sorumluluk almalarını ve etkin olmalarını
gerektirir. Çünkü öğrenilecek öğelerle ilgili zihinsel
yapılandırmalar, daha önce de belirtildiği gibi, bireyin bizzat
kendisi tarafından gerçeklestirilir.
Bu nedenle, yapısalcı eğitim ortamları, bireylerin
çevreleriyle daha fazla etkilesimde bulunmalarına,
dolayısıyla, zengin öğrenme yasantıları geçirmelerine
olanak sağlayacak bir biçimde düzenlenir. Bu tür eğitsel
ortamlar sayesinde bireyler, zihinlerinde daha önce
yapılandırdıkları bilgilerin doğruluğunu sınama,
yanlıslarını düzeltme ve hatta önceki bilgilerinden
vazgeçerek yerine yenilerini koyma fırsatı elde ederler.
YAPISALCI ÖĞRENME ANLAYISINDA ÖĞRETMENİN ROLÜ
Yapısalcı anlayıs içerisinde en bilindik kavram
öğretmenlerin rehberlik yaptığı ve yol gösteren kisiler
olduğudur. Bu anlayıs içerisinde öğretmen merkezde
olmaktan daha çok öğrenciyi merkeze alan, öğretim
ortamlarını ve birincil-ikincil kaynaklar için rehberlik
yapan liderdir. Ancak buradaki liderlik paylasılan bir
liderliktir.
Yapısalcı eğitim ortamında öğretmen, geleneksel
öğretimde alıstığı ve yıllardır sürdürdüğü sınıfta disiplin
sağlayıcılık, bilgi dağıtıcılık vb. rollerinden sıyrılarak
öğrenmeyi kolaylastırıcı bir yardımcı, dost ya da herhangi
bir gereksinme anında kendisine basvurulabilecek bir
danısman gibi görünür.
Sınıfta isbirliği ve etkilesimi kolaylastırıcı tutum ve
davranıslar sergiler. Öğrenilecek öğeleri, öğrenciler
bakımından anlamlı ve ilginç kılacak fırsat ve ortamlar
yaratır Verimli bir öğrenmenin gerçeklesmesi için,
öğrencinin, öğrenme-öğretme sürecinde sorumluluk
alması gerektiğine inanır.
Okul ortamında gerçeklestirilecek öğrenmelerin öğrencimerkezli olmasını ister ve bu yönde çaba gösterir.
Öğrencilerin bağımsız düsünme ve problem çözme
yeteneklerini gelistirmek amacıyla öğrenme-öğretme
sürecinde özel bir iletisim biçimini benimser. Bu iletisim
biçiminde öğrencilere, “Bu konuyla ilgili olarak ne
düsünüyorsunuz?”, “Niçin böyle düsünüyorsunuz?, “Nasıl bu
sonuca ulastınız?” gibi sorular yöneltir. Öğrencilere,
“Evet”, “Hayır” yanıtı gerektiren sorular yöneltmekten
özellikle kaçınır.
* Yapısalcı ortamda öğretmen, çalısma grupları olusturup,
grup ve grup üyelerinin sorumluluklarını belirleyerek
isbirliğine dayalı bir öğrenmenin gerçeklesmesi yönünde
çaba gösterir.
* Yine yapısalcı ortamda öğretmen, öğrencilerin bireysel
farklılıklarına uygun seçenekler sunar, yönergeler verir,
her öğrencinin kendi kararını kendisinin olusturmasına
yardımcı olur.
* Herhangi bir sorunla karsılasan öğrencinin sorununu
hemen çözmek yerine, sorunun bizzat öğrenci
tarafından çözümlenmesi yönünde çaba gösterir.
Yapısalcı anlayıs uyarınca öğretmen öğrenci basarısını
değerlendirmede de test sonuçlarından daha çok,
düzenli olarak gerçeklestirdiği gözlemlerinden
yararlanır.
YAPISALCI EĞİTİM VE ÖĞRENCİ ROLLERİ
* Geleneksel eğitim ortamındaki gibi edilgen olmayıp, tersine
daha fazla etkin olurlar.
* Öğrenme sürecinde daha fazla sorumluluk üstlenirler.
* Grup içinde, grup dinamiğinin sağlanabilmesi için kendi
paylarına düsen sorumluluklarını etkili biçimde yerine
getirmeye özen gösterirler.
* Birlikte çalıstıkları grubun üyelerini ve kendilerini nesnel
olarak değerlendirirler.
*
* Grupta kendilerine yönelik her türlü elestiriyi hosgörülü
bir biçimde karsılarlar.
* Sınıfta etkili bir öğrenci-öğretmen etkilesimle birlikte,
dostluk ve içtenliğin egemen olduğu bir öğrenci-öğrenci
etkilesiminin kurulmasına yönelik çaba gösterirler.
* Öğrendiklerini yeni ortamlarda kullanmak ve
uygulamak için her tür fırsatı değerlendirirler.
Öğrenci Sorular sorar. Sorunu/konuyu belirler, Yazılı
kaynakları bulur. Gerekli insan kaynakları ile iliskiyi geçer,
İnceleme ve etkinlikleri planlar. Çesitli değerlendirme
tekniklerini kullanır, Kavram ve becerileri yeni durumlara
uygular, Öğrenciler hareket, Öğrenciler kendi kendilerini
değerlendirir hâlindedir, Bilimsel kavram ve ilkeler gerekli
oldukları için ortaya çıkarılır. Öğrenmenin okul dısına
genisletilmesini sağlar.
Geleneksel Sınıflar
Yapılandırmacı Sınıflar
1.
Tümdengelimcidir.
1.
Tümevarımadır
2.
Öğretim sürecinde öğrencilerin istekleri, ilgileri,
2.
Önceden hazırlanmış bir öğretim
ihtiyaçları ve çeşitli konularla ilgili soruları geniş yer tutar
programına sıkı sıkıya bağlılık vardır.
3.
Eğitim programıyla ilgili etkinlikler, geniş ölçüde
3.
Eğitim programıyla ilgili etkinlikler
birincil derecedeki kaynaklara dayanır.
ders kitaplarıyla ilgilidir.
4.
Öğrenciler kendi öğrenmelerinden sorumlu olan,
4.
Öğrenciler, öğretmenin bilgiyle
çevreden edindikleri bilgilere kendi zihinlerinde anlam veren
dolduracağı boş depolar olarak algılanırlar ve bu nedenle de öğretimde etkin olan bireyle olarak algıla5.
Öğretmenler bilgiyi öğrencilere
nır.
aktaran yegane kaynak olarak algılanır.
5.
Öğretmenler, öğrenme sürecinde bir öğrenen olarak,
6.
Öğretmenler öğrenci başarısını ve
öğrencilerle karşılıklı etkileşime girerler ve öğrenme
öğrenmesini değerlendirmek için sorulara çevresini düzenlerler.
kesin ve doğru yanıt bekler.
6.
Öğretmenler öğrencilerin belli bir konuda çeşitli
7.
Öğrenci değerlendirmesi, tamamıyla görüş ve fikirlerini anlamak için çaba harcarlar.
öğretimden ayrı bir süreç olarak algılanır ve 7.
Değerlendirme öğretim süreci devam ederken,
genellikle testlerle eğitim programının
öğretmen gözlemleri, öğrenci çalışmalarının toplanması ile
sonunda gerçekleştirilir.
yapılır.
8.
Öğrenciler sınıfta genellikle yalnız
8.
Öğrenciler genellikle sınıf içinde ve diğerleriyle
çalışırlar
birlikte çalışırlar
Yapılandırmacı Öğretimin Özellikleri;
* Öğretmekten ziyade öğrenme esastır,
* Öğrenci öğrenmeden sorumludur ve süreçte aktiftir,
* Öğretmen, öğrenme ortamında öğrenciye pratik yapma,
dene-yanılma ve bulus olanakları sağlar,
* Öğretmen, öğrenci özelliklerini ve girisimciliklerini
öğretimde temel kabul eder,
* Öğretmen bilginin insa edilmesinde öğrenciye gerekli
birincil kaynakları (malzemeyi ve ortamı) hazırlamakla
sorumludur,
* Öğretmen öğretmez, deneyimler yasatır. Öğrenci
deneyimlerle öğrenir. Öğretmen, öğrencinin yeni
bakıs açıları gelistirmelerine ve önceki
* öğrenmeleri ile bağlantı kurmalarına yardımcı olur,
* Öğrenme birincil derecedeki kaynaklara ve temel
kavramlara dayanır,
* Öğrencideki bağımsız hareket edebilme ve girisimci
ruh desteklenir
* Gözlem, koleksiyon, sergi, tartısma gibi teknikler
sıkılıkla uygulanır,
* Değerlendirme sonuç değil, sürece yöneliktir,
değerlendirme sonuçları öğrencinin gelisiminde
kullanılır,
* Öğrencideki doğal merakı uyandıracak uyarılar sunulur
(problem durumları) ve desteklenir,
* Öğrencinin özgüven ve sorumluluk duygularının
gelismesine yardımcı olur,
* Etkinlikler öğrenci merkezlidir. Öğrenciler bilgiye
ulasmak için sorular sorar, deneyimler yasar ve sonuca
ulasır,
Yapılandırmacı Öğretim Süreci Asamaları
Asama 1.Önceki bilgiler harekete geçirilir.
Sınıf içerisinde öğrencilerin hazırbulunusluk düzeylerine
iliskin olarak ön kosul bilgiler yoklanır. Bilgilerin harekete
geçisinde soru-cevap tekniği
kullanılarak öğrencilerin geçmis deneyimleri kontrol
edilir.
Asama 2.Yeni bilgilerin kazanılması.
Bu safhada temel kavramlar bütün halinde sunulur ve
öğrenci burada analiz yaparak derinlemesine kavramları
olusturmaya çalısır.
Asama 3.Bilginin anlasılması.
Bir önceki safhada ilk alınan temel kavramları yada bilgiyi
analiz eden öğrenci onu anlamaya baslamıs olur. Bilginin
anlasılmasında Piagette göre bilgi önce özümlenir ki
zihinsel semaya uygun bir yapı ise öğrenme gerçeklesir.
Daha sonra uyum sağlama gerçeklesir.
Asama 4.Bilgiyi uygulama.
Elde edilen bilgi ya da öğrenme süreci sonunda öğrenci
bilgiyi problem çözümlerinde islevsel olarak kullanabilir.
Yani anlamlandırdığı bilgiyi gerçek hayatta uygulayabilir.
Asama 5.Bilginin farkında olma.
Okul içerisinde öğrencilerin elde ettikleri kazanımların
farkına varabilmesi için öncelikle yapılandırmacı yaklasım
içerisinde örnek olay, drama, proje tekniği ya da tartısma
yöntemi gibi uygulamalar içerisinde farklı problem
durumlarından hangisi içerisinde hangi kazanımları
sergileyebileceğini idrak etmesidir.
Download