Çıktı Düzeyi Fiyatlar Genel Düzeyi

advertisement
Monetarist
Yeni Klasik
Yeni Keynesyen sorular
Monetaristlere göre enflasyonun temel nedeni aşağıdakilerden
hangisidir? (Sayıştay 2007)
a) Maliye Politikasının sıklıkla kullanılması
b) Toplam arzı etkileyen negatif şoklar
c) istikrarsız para talebi
d) Dış ticaret fazlaları
e) Para arzındaki artışlar
Doğru Cevap E Şıkkıdır.
Yeni klasiklere göre işsizlik hangi biçimde ortaya çıkabilir?
(Kaymakamlık 2009)
a) İradi işsizlik
b) Gayrı İradi işsizlik
c) Yapısal İşsizlik
d) Teknolojik işsizlik
e) Mevsimsel işsizlik
Doğru Cevap A Şıkkıdır.
Parasalcı görüşe göre, uzun dönemde, nominal para arzı iki
katına çıkarsa fiyatlar genel düzeyi nasıl değişir? 2001
a) İki kat artar.
b) iki kattan daha fazla artar.
c) İki kattan daha az artar.
d) iki kat azalır.
e) Değişmez.
Doğru Cevap A şıkkıdır.
Parasal (Monetarist) görüşe göre, uzun dönemde para arzı iki
katına çıkarsa üretim ve istihdam düzeyi değişmemek üzere,
fiyatlar da iki katına çıkar, enflasyon oluşur.
Faiz oranları arttığı zaman aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
2001
a) Firmalar yatırımlarını azaltır.
b) Bireyler daha az tasarruf eder.
c) Firmalar daha fazla borçlanır.
d) Enflasyon yükselir.
e) Toplam talep artar.
Cevap...
Doğru Cevap A Şıkkıdır.
Yatırım fonksiyonu faiz haddinin ters fonksiyonudur. Faiz haddi
artınca yatırımlar azalır.
Durgun dönem dengesinde para arzındaki artış, hangi durumda
enflasyonun artmasına neden olmaz? 2002
a) Para arzının artış hızı ekonominin büyüme hızına eşit veya altında
olduğu zaman
b) Para arzının artış hızı döviz kuru artış hızına eşit olduğu zaman
c) Ekonominin büyüme hızı para arzı artış hızından daha düşük
olduğu zaman
d) Ekonominin büyüme hızı faiz oranına eşit olduğu zaman
e) Ekonominin büyüme hızı döviz kuru artış hızına eşit olduğu zaman
Doğru Cevap A Şıkkıdır
Lucas arz eğrisinin geçerli olduğu bir ekonomide işsizlik oranının doğal
düzeyin altına indirilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekir? 2002
a) Para arzının artırılması
b) Para arzının azaltılması
c) Döviz kurunun önceden açıklanması
d) Gerçekleşen enflasyonun beklenen enflasyondan daha düşük olması
e) Gerçekleşen enflasyonun beklenen enflasyondan daha yüksek olması
Cevap...
Lucas arz eğrisi, gerçek fiyat düzeyinin beklenen fiyat düzeyine oranı
arttıkça firmaların arz etmek istedikleri çıktı miktarının artacağını
gösterir. İşsizlik oranının doğal düzeyinin altına indirilebilmesi için,
gerçekleşen enflasyon beklenenden daha yüksek olması gerekir. Böylece
emek talebi artar ve işsizlik az olur.
Doğru Cevap E Şıkkıdır
Hem işverenlerin hem de işçilerin enflasyonu doğru
tahmin ettikleri bir durumda, toplam arz eğrisi için
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 2003
a) Kısa dönemde dikey, uzun dönemde pozitif eğimlidir.
b) Toplam arz eğrisi dikeydir.
c) Kısa dönemde yataydır.
d) Kısa dönemde yatay, uzun dönemde pozitif eğimlidir.
e) Kısa dönemde yatay, uzun dönemde dikeydir.
Doğru Cevap B Şıkkıdır
Lucas arz denkleminin geçerli olduğu bir ekonomide, kısa dönemde
işsizliğin azalması aşağıdaki durumların hangisinde ortaya çıkar?
2003
a) Enflasyon düzeyi beklenen enflasyon düzeyinin üzerine çıktığında
b) Enflasyon düzeyi beklenen enflasyon düzeyinden daha düşük
olduğunda
c) Para arzı artış hızı reel büyüme hızından düşük olduğunda
d) Para arzı artış hızı reel büyüme hızından yüksek olduğunda
e) Para arzı artış hızı reel büyüme hızına eşit olduğunda
Doğru Cevap A Şıkkıdır
Yeni Keynesyen iktisat kuramının rasyonel beklentiler
kuramından ayrıldığı nokta aşağıdakilerden hangisidir?
a) Para arzında öngörülmeyen değişikliklerin reel çıktı
(hasıla) etkisi yaratması
b) İşgücünün artan marjinal verimliliğinin söz konusu
olması
c) Ücretlilerin sistematik öngörü hataları yapması
d) Ücretlerin kısa dönemde sözleşmeler nedeniyle katı
olması
e) Optimal politikalarda zaman tutarsızlığı problemi olması
Cevap...
Cevap...
Yeni Keynesyen iktisatçılar, temelde rasyonel bekleyişler hipotezini
kabul ederler. Ancak bekleyişler rasyonel olsa bile piyasa aksaklıkları nedeniyle ekonomide eksik istihdam dengesi ortaya
çıkabilmektedir. Piyasa aksaklıkları nominal ve reel katılıklar olarak
ayrıştırılmaktadır. Ücretlerin uzun dönemli sözleşmeler nedeniyle
katı olması menü maliyetlerinin varlığı, etkinlik ücretleri, histeri
olgusu ve asimetrik bilgi piyasaların kendiliğinden tam istihdamı
sağlamasını engellemektedir. Rasyonel bekleyişler okulu ise ücret
ve fiyatların esnek olduğunu ileri sürerler. Bunlara göre ekonomide
tek dengesizlik kaynağı, kısa dönemli/geçici bilgi eksikliğidir.
Aralarındaki temel fark, ücretlerin katılığıdır.
(CEVAP D)
Para arzında beklenmedik bir defalık artış aşağıdakilerden hangisine neden
olmaz?
a) Nominal faiz oranlarının artmasına
b) Fiyat düzeyinde beklenmedik bir artışa
c) Döviz kurunun değer kaybetmesine
d) Reel para talebinin değişmemesine
e) Reel para arzının değişmemesine
Cevap...
Para arzında beklenmeyen bir artış, bir talep şoku fiyatlarda beklenmeyen bir
artışa neden olur. Faiz oranlarının düşmesine ve ülkeye sermaye girişine yol
açarak döviz kurunun değer kaybına, yerli paranın değerlenmesine yol açar. Öte
yandan fiyatlardaki artış bir yandan reel para arzı ve reel para talebinin de
değişmemesi sonucunu doğurur. Böylece sonuçta nominal faiz oranları artmamış
olur.
(CEVAP A)
Rasyonel beklentileri içeren Yeni Klasik modele göre, para arzında
% 5 düzeyinde gerçekleşen bir azalma sonucunda fiyat düzeyi ve
çıktı düzeyi nasıl değişir?
Fiyat Düzeyi
a) Azalır.
b) Değişmez.
c) Azalır.
d) Azalır.
e) Değişmez.
CEVAP C
Çıktı Düzeyi
Azalır.
Azalır.
Değişmez.
Artar.
Değişmez.
Monetaristlere göre devlet harcamalarındaki bir artışın kısa
dönemde etkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Fiyatlar genel düzeyi artar, toplam çıktı değişmez.
b) Fiyatlar genel düzeyi artar, toplam çıktı azalır.
c) Hem fiyatlar genel düzeyi hem de toplam çıktı artar.
d) Fiyatlar genel düzeyi değişmez, toplam çıktı artar.
e) Fiyatlar genel düzeyi artar, toplam çıktı üzerindeki etkisi belirsizdir.
Çözüm: Monetaristlere göre devlet harcamalarında meydana gelen bir artış etkilerini üç
aynı biçimde ifade etmek mümkündür:
Devlet harcamalarında meydana gelen artışın borçlanma ile finanse edilmesi durumunda,
ödünç verilebilir fon talebinde artış meydana gelir. Ödünç verilebilir fon talebinde
meydana gelen artış ise, faizlerin yükselmesine neden olur. Faizlerin yükselmesi, özel
kesimin yatırım yapma maliyetini arttırdığı için özel kesim yatırımlarında devlet
harcamaları kadarlık bir azalma meydana gelir. Diğer bir ifadeyle, dışlama etkisi meydana
gelir.
Devlet harcamalarında meydana gelen artışın vergi artışı ile finanse edilmesi durumunda,
özel kesimin harcayabileceği fonlar vergi olarak alındığı için vergi miktarındaki artış kadar
özel kesim yatırımlarında azalma meydana gelir.
Devlet harcamalarında meydana gelen artışın para arzı artışı ile finanse edilmesi
durumunda kısa dönemde milli geliri, uzun dönemde fiyatlar genel düzeyini arttırır.
Ancak para arzı artışı ile devlet harcamaları finanse edildiğinde kısa dönemde toplam
talepte meydana gelen artışa bağlı olarak hem fiyatlar genel düzeyi hem de çıktı düzeyi
artabilir.
Cevap, C seçeneğidir.
Para politikasıyla ilgili olarak Keynesyen ve Monetarist görüşler
arasındaki temel fark aşağıdakilerden hangisidir?
a) Monetaristlere göre para politikası etkilidir, Keynesyenlere göre
ise bu politika ekonomik faaliyet hacmini etkileyemez.
b) Keynesyenlere göre para politikası etkilidir, Monetaristlere göre
ise bu politika ekonomik faaliyet hacmini etkileyemez.
c) Monetaristler ekonomide para politikası yoluyla bir ince ayar
yapılması gerektiğini düşünürlerken Keynesyenler bu görüşe destek
vermezler.
d) Keynesyenler para politikasının enflasyon üzerinde etkili olacağını
savunurken Monetaristler bu görüşe destek vermezler. ,
e) Monetaristler para arzının bir kurala bağlı olarak sabit bir oranda
büyümesi gerektiğini düşünürlerken Keynesyenler böyle bir kurala
karşı çıkarlar.
Çözüm: Monetaristlere göre ekonomideki istikrarsızlıkların temel kaynağı
yanlış uygulanan para politikalarıdır. Buna göre,
1929 Krizi'nin nedeni para arzının yeterince ve zamanında arttırılmamasıdır.
1973 Krizi'nin nedeni para arzının gereğinden fazla arttırılmasıdır.
Bu yüzden de para politikası son derece önemlidir. Monetaristlere göre, para
arzı kurala dayalı olarak sabit bir oranda arttırılmalıdır.
Bu sabit oran ise, genellikle reel büyüme oranı kadar olmalıdır. Para arzının
reel büyüme oranından fazla arttırılması durumunda enflasyon; düşük
artırılması durumunda deflasyon ile karşılaşılacaktır.
Keynesyen iktisatçılara göre, para politikası etkisizdir. Çünkü yatırımların faiz
esnekliği düşüktür ve ekonomi likidite tuzağında olabilir. Ekonominin amacı
tam istihdama ulaşmaktır fakat likidite tuzağı oluğundan ekonomi tam
istihdama ulaşamaz. Bu yüzden para politikası etkisizdir.
Cevap, E seçeneğidir.
Yeni Keynesyen iktisatçılara göre, aşağıdakilerden hangisi nominal ücretlerin
yapışkan olmasına yol açar?
a) Sistematik beklenti hataları
b) Sistematik olmayan beklenti hataları
c) Bireylerin yaptığı seçimlerin irrasyonel olması
d) İşveren ve işçiler arasındaki zımni kontratlar
e) Hükümetin asgari ücret uygulaması
Çözüm: Yeni Keynesyenlere göre ücretlerin ve fiyatların yapışkan olmasının
nedenleri şunlardır:
Etkin ücret teorileri
Zımni sözleşmeler teorisi
Süre teorileri
İçerdekiler - dışarıdakiler modeli
Koordinasyon yetersizlikleri
Toplam talep dışsallıklar
Uzun dönemli sözleşmeler
Menü (katalog) maliyetleri
Cevap, D seçeneğidir.
Yeni Klasik Yaklaşıma göre, para arzındaki beklenmedik
bir azalma sonucunda kısa dönemde çıktı düzeyi ve
fiyatlar genel düzeyi nasıl değişir?
Çıktı Düzeyi
a) Azalır
b) Azalır
c) Değişmez
d) Artar
e) Değişmez
Fiyatlar Genel Düzeyi
Düşer
Değişmez
Düşer
Düşer
Yükselir
Çözüm: Beklenmeyen para politikası çıktı düzeyini kısa dönemde değiştirmektedir. Çünkü
beklenmeyen politikalar nedeniyle tahmin hataları ortaya çıkmaktadır. Merkez Bankası
tarafından yapılan parasal sürprizler, gerçekleşen fiyat düzeyinin beklenen fiyat
düzeyinden farklı olmasına neden olmaktadır. Örneğin, beklenmedik bir biçimde para
arzında azalma olursa, fiyatlar genel düzeyinde düşme meydana gelir. Dolayısıyla
gerçekleşen fiyat düzeyi, beklenen fiyat düzeyinden daha düşük olur. Bu durum ise, reel
ücretlerin yükselme ve maliyetlerinde artış olan firmaların üretimlerini azaltmalarına
neden olacağı için gerçekleşen hasıla düzeyi doğal hasıla düzeyinin altına düşecektir.
Ancak iktisadi karar birimlerinin tahmin hatası çok uzun süre devam etmemektedir.
Rasyonel beklentiler varsayımı gereği iktisadi karar birimleri elde ettikleri yeni bilgilerle bu
tahmin hatalarını kısa süre içinde düzelteceklerdir. Parasal sürprizlerin enflasyon oranını
düşürdüğünü tahmin ederek, durumlarını revize edeceklerdir. Bu düzeltme ile birlikte çıktı
düzeyindeki azalma ortadan kalkacaktır.
Cevap, A seçeneğidir.
Monetaristlere göre, beklenen enflasyon oranı
düştüğünde kısa dönem kısa dönem Philips eğrisi nasıl
değişir? Kaymakamlık 2006
a) Dikey hale gelir
b) Yatay hale gelir
c) Sola doğru kayar
d) Sağa doğru kayar
e) Etkilenmez
Cevap C
İşgücü verimliliğini artıran bir teknolojik yenilik sonucu
negatif eğimli bir philips eğrisi nasıl değişir? İdari yargı
2006
a. Sağa doğru kayar
b. Sola doğru kayar
c. Eğri boyunca yukarıdan aşağıya doğru bir hareket ortaya
çıkar
d.Eğri boyunca aşağıdan yukarıya doğru bir hareket ortaya
çıkar
e. Eğri dikey eksene paralel hale gelir
cevap B şıkkı
Monetarist görüşe göre, IS ve LM eğrilerine ilişkin aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur? Ziraat bankası 2007
a) IS ve LM eğrilerinin her ikisi de oldukça diktir.
b) IS eğrisi oldukça dik, LM eğrisi yataydır.
c) IS ve LM eğrilerinin her ikisi de oldukça yataydır.
d) LM eğrisi oldukça dik, IS eğrisi görece yataydır.
e) LM eğrisi dik, IS eğrisi her zaman yataydır.
Doğru cevap D Şıkkıdır.
İktisadi ajanlar rasyonel beklentilere sahipse, aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur? (kaymakamlık 2006)
a) enflasyon ortaya çıkmaz
b) işsizlik oranı sıfır olur
c) Önceden ilan edilen genişletici bir para politikası
ekonomik faaliyet hacmini artırır.
d) Önceden ilan edilen genişletici bir para politikası
ekonomik faaliyet hacmini etkilemez
e) Önceden ilan edilen genişletici bir para politikası
ekonomik faaliyet hacmini sadece durgunluk dönemlerinde
artırabilir.
Doğru Cevap D Şıkkıdır.
Lucas arz fonksiyonu yaklaşımına göre, çıktı düzeyini azaltmak için
merkez bankasının hangi politikayı uygulaması gerekir? İdari Yargı
2006
a)Para arzında %5’lik bir artış ilan etmeli ve para arzını %5 artırmalıdır.
b) Para arzında %5’lik bir azalış ilan etmeli ve para arzını %5 azaltmalıdır.
c) Para arzını ilan etmeden beklenmedik biçimde %5 artırmalıdır.
d) Para arzını ilan etmeden beklenmedik biçimde %5 azaltmalıdır.
e) Para arzını değiştirmeden yatırımları %5 oranında değiştirmelidir.
Doğru cevap D şıkkıdır
Download