Para Teorisi ve Politikası

advertisement
1. Bir
A
PARA TEORisi VE POLiTiKASı
2009 BS 1301-A
varlı ğın
değişim
bir
dönüştürülmesindeki
nispi
kolaylık
aracına
7.
ve sürate
Aşağıdakilerden
hangisi nakit tercih
hesaplamak amacıyla kullanılır?
oranını
ne ad verilir?
Al
Bl
CL
D)
El
2.
Al
Bl
CL
Dl
El
Dolaşım hızı
Konvertibilite
devir gücü
Kabul edilirlik oranı
Likidite
Varlık
Paranın
değer
muhafaza
aşağıdakilerden
fonksiyonu
aracı
hangisi
olma
ile
8.
doğrudan bağlantılıdır?
A)
Bl
CL
OL
El
Faiz oranı
Ekonomik büyüme
Refah düzeyi
Dış ticaret hacmi
Fiyatlar
Al
Bl
CL
D)
Bir ülkede senyoraj gelirinin elde edilmesine
olanak
tanıyan
faktör
aşağıdakilerden
hangisidir?
9.
i.
iI.
Al
B)
CL
D)
E)
4.
Faizlerin değişmesi
Döviz kurunun değişmesi
Fiyatları n değişmesi
Para basma tekeli
Bankaların mevduat kabul etmesi
llL.
banka
bilançosunun
aşağıdaki lerden hangisini ifade eder?
Gider
Dolaşımdaki
Dolaşımdaki
Dolaşımdaki
nakit/Rezervler
nakitNadesiz mevduatlar
nakit/Para arzı
nakitiParasal taban
nakitNadeli mevduatlar
bankası tarafından yaratılan
genişlemesine
büyüklük
temel
teşkil
ve
eden
aşağıdakilerden
itibari toplam
Para arzı
Parasal taban
Para çarpanı
Reel para
Mevduat faiz oranları
Zorunlu rezerv oranı
Nakit oranı
Para arzının belirlenme sürecinde etkili olan
faktörler aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
Bir
A)
Bl
CL
OL
El
Dolaşımdaki
Bir merkez
kaydi para
parasal
hangisidir?
E)
3.
Dolaşım daki
pasifi
Al
Yalnız
B)
C)
i ve ii
i
i ve iii
Dl ii ve III
E) I, ii ve III
yapısı
Karlılık
Fon kaynakları
Gelir yapısı
Fon kullanımı
kuruluşundan
TC
Merkez
faaliyete başlamasına kadar
geçen sürede, Türkiye' de banknot ihracı
aşağıdakilerden
hangisi
tarafından
10. Cumhuriyetin
Bankasının
5.
Aşağıdakilerden
azaltan bir
Al
Bl
CL
OL
El
hangisi kaydi para
çarpanını
değişikliktir?
gerçekleştirilm iştir?
Nakit oranının yükselmesi
Serbest rezerv oranının düşmesi
Zorunlu rezerv oran ın ın düşmesi
Vadeli mevduat tercih oranının düşmesi
Vadeli mevduat zorunlu rezerv oranının
Al
Bl
CL
D)
E)
düşmesi
6. Bilançonun sağ ve sol tarafı aşağıdakilerden
hangisinde sırasıyla verilmiştir?
Al
B)
CL
D)
E)
A
Bank of England
Osmanlı Bankası
T. Iş Bankası
Düyunu-u Umumiye
TC Hazinesi
11. TC Merkez
Bankasının.!!ll
aşağıdakilerden
Krediler, Diğer pasifler
Pasif, Aktif
Diğer aktifler, Net sermaye
Menkul kıymetler, Vadeli mevduatlar
Aktif, Pasif
yüksek karar
hangisidir?
organı
A) Başkanlık
Bl Denetleme Kurulu
CL Para Politikası Kurulu
D) Yönetim Komitesi
E) Banka Meclisi
?
http://acikogretimx.com
izleyen sayfaya geçiniz.
A
2009 BS 1301·A
Bankası başkanının
12. TC Merkez
görev süresi
kaçyıldır?
A)
B)
C)
D)
E)
13. i.
II.
iii.
2
3
4
5
7
A)
B)
C)
D)
E)
Açık
piyasa işlemleri
Reeskont kredileri
Zorunlu rezervoranları
18.
para
politikası
araçlarından
hangileri rezerv arzı aracılığı ile denge faiz
or anı üzer i nde etki li olur?
iii
Ive ii
Ive iii
Ilve iii
,lIve iii
tutmanın
A)
B)
C)
D)
E)
D)
E)
serbest
fırsat
aşağıdakilerden
elde
maliyeti
rezerv
19. i.
Bankacılık
sisteminde payın küçülmesi
Kaybedilen faiz
Kredi piyasasında lider konuma gelinmesi
Merkez bankasın ın gözetimine girilmesi
D)
E)
hangisi
parasal
tabanı
göre hesaplama için kullanılır?
Yerli para cinsinden net varlıklar +
para cinsinden net varlıklar
Dolaşımdaki
nakit + Merlkez
Yabancı
Bankası
Merkez
Bankasının
net
varlıkları
nakit
Rezervler . Yabancı
para cinsinden
net
Azalır
Azalır
Artar
Azalır
Değişmez
Artar
Değişmez
Rezervler· Yerli para cinsinden net varlıklar
III.
Basitlik ve
bağlaması
açıklık
Yukarıdakilerden
döviz
kuru
i
III
A)
B)
Yalnız
C)
D)
i ve II
II ve iii
, II ve III
Yalnız
20. Enflasyon
aşağıdakilerden
Para politikası araçları => Faaliyet hedefi =>
Ara hedef => Para politikası amaçları
Para politikası amaçları => Para politikası
araçları => Ara hedef => Faaliyet hedefi
Faaliyet hedefi => Ara hedef => Para
politikası amaçları => Para politikası araçları
Ara hedef => Faaliyet hedefi => Para
politikası amaçları => Para politikası araçları
Para politikası amaçları => Faaliyet hedefi =>
Ara hedef => Para politikası araçları
hangileri
çapasının avantajlarıdır?
E)
Rezerv Arz ı
Artar
16. Para politikasının yürütülmesinde hedefle me
stratejisinin oluşum süreci aşağıdakilerin
hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
c)
oranı
ii.
A)
B)
B)
Enflasyon
Enflasyon oranını uluslar arası ticarete
konu olan mallara bağlayarak kontrol
altında tutmaya katkıda bulunması
Para politikasının yürütülmesini otomatiğe
Müşteri ilişkilerinin bozulması
verilmiştir?
A)
oranı =
varlıklar
açısından
Faiz Oranı
Artar
Artar
Faiz
Dolaşımdaki
15. Faiz oranı ile rezerv arzı arasındaki ilişki doğru
olarak ve birlikte aşağıdakilerden hangisinde
A)
B)
c)
D)
E)
Sıfır işsizlik oranı
varlıkları
hangisidir?
A)
B)
oranı
Aşağıdakilerden
CL
Yalnız
14. Bankalar
Faiz oranı = Ekonomik büyüme
Para arzı = Para talebi
işgücü arzı = işgücü talebi
kaynağına
Yukarıdaki
A)
B)
C)
D)
E)
17. Tam istihdam durumunda aşağıdakilerden
hangisinin gerçekleşmesi gerekir?
hedefiemesi
hangisi ileuyumlu
stratejisi
değildir?
Faiz oranlarında istikrar sağlanması
Uzun dönemde sürdürülebilir büyümenin
sağlanması
C)
D)
E)
Döviz kurunun sabit tutulması
Uzun dönemdetam istihdama ulaşılması
Finansal piyasalarda istikrar sağlanması
21. Enflasyon
hedeflemesi
stratejisinin
ülkelerde, hedef genellikle yüzde
kaç düzeyinde belirlenmektedir?
uygulandığı
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E)
10
izleyen sayfaya geçiniz.
A
http://acikogretimx.com
A
2009 BS 1301-A
22.
ı.
ii.
ııı.
Senyoraj gelirine bağımlılık
Sığ finansal piyasalar
Narin bankacılık sistemi
27. Bir ekonomide aktivist iktisat politikalarının
izlenme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Yukarıdakilerden
hangileri
bankalarının
bağımsız bir para
izleme
konusundaki
engelleme ktedir?
A)
B)
C)
D)
E)
Yalnız
Yalnız
merkez
politikası
çabalarını
28. Bu
i
II
artış oranı
A)
B)
23. Fiyatlar genel düzeyinde meydana gelecek bir
artışın denge faiz oranı ve para miktarı
üzerinde yaratacağı etki aşağıdakilerden
hangisinde verilmiştir?
Denge Faiz
B)
C)
D)
E)
Oranı
Denge Para
Miktarı
Artar
Artar
Artar
Azalır
Azalır
Değişmez
Artar
Azalır
Azalır
Değişmez
24. Klasik goruşe göre para talebini belirleyen
temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Parasal belirlenme mekanizması
Portföy tercihi m ekanizması
Gelir-Harcama mekanizması
Para politikası oluşum mekanizması
Parasal aktarm a mekanizm ası
26. Tobin
q'su
fiyat indeksi değeri 143, geçen
fiyat indeksi değeri 130 ise, fiyat
yüzde kaçtır?
-9
-10
C) 9
D)
10
E)
19
29. Yeni klasik modele göre, ekonomik birimler
tarafından tam olarak beklenen genişiemeci
bir para politi kasının fiyatlar ve üretim
üzeri nde yaratacağı etki
aşağıdaki lerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Fiyatlar
Fiyatlar
Fiyatlar
Fiyatlar
Fiyatlar
ve üretim düşer.
ve üretim artar.
düşer, üreti m artar.
artar, üretim değişmez.
artar, üretim düşer.
30. Devletin, işsizliği ortadan kaldırabilmek ıçın
aktif
politika
izlemekten
kaçınmasıyla
ekonominin
performansının
iyileşeceğini
savunaniara
göre,
para
politikası
aşağıdakilerden
hangisine
göre
yürütülmelidir?
Beklenen faiz oranı
Fiyatlar
Gelir
Beklenen enflasyon
Faiz oran i
25. Para
politikası
önlemlerinin
ekonomiyi
etkileme biçimi ve kanalı aşağıdakilerden
hangisi ile adlandırılır?
A)
B)
C)
D)
E)
yıla ilişkin
yıla ilişkin
i ve II
II ve III
, II ve III
A)
Reel ücret artışı yaratabilmek
Gelir dağılımını düzeltebilmek
C) Verimlilik artışı sağlayabilmek
D) işsizliği düşük düzeyeçekebilmek
E) Piyasalarda istikrar sağlayabilmek
A)
B)
aşağıdakilerden
hangisi
A)
B)
C)
D)
E)
Duruma göre
Kurala göre
Toplam talebe göre
Aktivist kararlara göre
Devletin bütçe açığına göre
ile
hesaplanır?
A)
Firmanın
piyasa
değeri
x Sermaye yenileme
maliyeti
B)
C)
Firmanın piyasa değeri i Sermaye yenileme
maliyeti
Sermaye yenileme maliyeti i Firmanın piyasa
değeri
D)
Firmanın
piyasa
değeri
piyasa
değeri +
- Sermaye yenileme
maliyeti
E)
Firmanın
Sermaye yenileme
maliyeti
izleyen sayfaya geçiniz.
A
http://acikogretimx.com
Download