reel konjonktür teorisi

advertisement
REEL KONJONKTÜR TEORİSİ
 1980’lerden itibaren ortaya çıkmıştır
 En önemli temsilcileri; Kydland, Prescott, King ve Plosser’dir.
 Rasyonel beklentiler ekolünden ayrılmışlardır. Ayrılmalarının nedeni;
Ekonomideki istikrarsızlıkların nedeni teknolojik şoklardır.
Reel konjonktür teorisinde parasal şokların yerini teknolojik şoklar alır.
 Reel üretimin belirlenmesinde arz yanlı faktörler; verimlilik ve teknoloji ön plana
çıkartılır.
 Konjonktür dalgalanmaları genelde ekonomik büyüme ile ilişkilidir. Ekonomik
büyümenin nihai belirleyicileri olarak ta teknolojik ilerleme, nüfus artışı, işgücüne
katılım oranının artışı gibi faktörlere dikkat çekilir.
 Para yansızdır. Hem kısa hem uzun dönemde yansızdır. Bunun anlamı; para
politikaları hiçbir dönemde başarılı değildir.
Ücretler ve fiyatlar hem kısa hem de uzun dönemde esnektir. Ancak kısa
dönemde daha esnektir. Bu nedenle kısa dönem hasıla düzeyi doğal hasıla düzeyi
ile aynı olur. Bir başka ifade ile, kısa dönem toplam arz eğrisi dikeydir.
Merkez bankası para arzını tam olarak kontrol edemez. Yani para arzının
tamamen dışsal değil kısmen içsel olduğu kabul edilir. Para arzı, büyük ölçüde
finansal kurumlar ile halk arasındaki karşılıklı ilişki ile belirlenir.
Halkın reel geliri artığında parasal işlemleri artar, bunun karşılığında da bankalar
mevduatlarını ve kaydi paralarını artırarak karşılık verirler; yani içsel para miktarı
artar.
İçsel para miktarı Merkez Bankasının kontrolü dışında belirlendiği için makro
değişkenler arasındaki ilişkiler de farklılık gösterir. Şöyle ki;
Dışsal para arzında meydana gelen artış enflasyona sebep olur. İçsel para arzı
artışları ise fiyatları etkilemez.
Reel devrevi dalgalanmalar teorisine göre ekonomik dalgalanmalar
aşağıdakilerin hangisinde ortaya çıkacak değişikliklerin bir
sonucudur. Kaymakamlık2006
a)Potansiyel GSYİH
b)Maliye Politikası
c)Para politikası
d)Yatırım harcamaları
e)Tüketici tercihleri
Doğru cevap A şıkkıdır
Reel devrevi dalgalanmalar teorisiyle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur? Kaymakamlık 2008
a)Keynesyen teorinin doğal bir uzantısıdır
b)İktisadi durgunluklara karşı müdahale içermeyen politikalar
önerir
c)Müdahaleci istikrar politikalarını önerir
d)Üretim ve istihdam dalgalanmalarında reel faktörlerden çok
parasal faktörlerin önemini vurgular
e)İktisadi dalgalanmaları teknoloji şokları ile açıklamanın
mümkün olmadığını söyler
Doğru cevap B şıkkıdır.
Download