Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır İmicarp

advertisement
Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
İmicarp
Enjeksiyonluk Çözelti
Veteriner Antiprotozooner
BİLEŞİMİ
Renksiz veya açık sarı renkli, berrak, steril bir çözelti olan İmicarp Enjeksiyonluk Çözelti; her ml’sinde
85 mg imidokarba eşdeğer 120 mg imidokarb dipropiyonat içerir.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
İmicarp Enjeksiyonluk Çözelti’nin etkin maddesi olan imidokarb dipropiyonat, karbanilid grubu bir
antiprotozoonerdir. Parazitleri doğrudan etkiler. Hücre çekirdeğinin sayısı ve büyüklüğünde artışa ve
sitoplazmada vakuoller şekillenmesine yol açar. Böylece parazitin hücresel seviyede poliamin üretmesi
ve kullanması engellenir veya parazitlerin eritrositleri içine inositol girişi durdurulur.
İmicarp Enjeksiyonluk Çözelti; İ.M. olarak 2.5 mg/kg dozda uygulandıktan sonra uygulama yerinden
hızla emilerek, 30 dakika sonra pik plazma konsantrasyonuna ulaşır ve 4 saat süreyle yüksek plazma
seviyesi gözlenir. Koyunlarda ise 2 mg/kg dozda İ.V. uygulamayı takiben 10.8 µg/ml olan imidokarb
dipropiyonatın pik seviyesi, 1 saat içinde 1.9 µg/ml’ye düşer. Uygulamadan sonraki 24 saat içinde
verilen dozun %70 kadarı plazma proteinlerine bağlanmış olur. Kas içi yolla verildiğinde 4 hafta
süreyle doku ve organlarda ölçülebilir miktarlarda bulunur. İlaç uygulandıktan sonra vücudu,
değişmemiş halde büyük ölçüde idrar (%90) ve dışkı ile terk eder.
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
İmicarp Enjeksiyonluk Çözelti; sığırlarda Babesiosis ve Anaplasmosis’in tedavi ve korunmasında;
koyunlarda Babesiosis tedavisinde; at, eşek, katır ve köpeklerde Babesiosis enfeksiyonlarının tedavi
ve korunmasında antiprotozooner amaçla kullanılır.
İmicarp Enjeksiyonluk Çözelti; hayvan türlerine göre aşağıdaki protozoonlara etkilidir:
Sığırlarda; Babesia bovis, B. bigemina, Anaplasma marginale,
Koyunlarda; B. ovis,
Atlarda; B. caballi ve B. equi,
Eşek ve katırlarda; B. caballi,
Köpeklerde; B. canis.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
İmicarp Enjeksiyonluk Çözelti; kas içi (İM) ve deri altı (SC) olarak uygulanır. Koyun ve köpek gibi
küçük hayvanlar için doz hacmi küçük olduğundan, 0.1 ml’lik bölümlerle kalibre edilmiş bir şırınga
kullanılmalıdır. İmidokarb dipropiyonatın farmakolojik dozu, hayvan türüne ve uygulama amacına göre
1.2 - 6 mg/kg c.a. arasında değişir. Sığır ve koyunlarda Babesiosis tedavisi için farmakolojik doz 1.2
mg/kg c.a., sığırlarda Anaplasmosis tedavisi için farmakolojik doz 3 mg/kg c.a.’dır. Sığırlarda, koruma
dozu 3 mg/kg c.a.’dır. Tek tırnaklılarda tedavi ve koruma dozu 2.4 mg/kg c.a., köpeklerde tedavi ve
koruma dozu 6 mg/kg c.a.’dır.
Pratik Doz Tablosu:
Hayvan
Türü
Sığır
Protozoa
Türü
B. bovis
B. bigemina
A. marginale
Koyun
B. ovis
B. equi
At
İmicarp Enj. Çöz.
Tedavi Dozu ve
Uygulama Şekli
1 ml / 100 kg c.a.
(1.2 mg/kg c.a.)
2.5 ml / 100 kg c.a.
(3 mg/kg c.a.)
0.5 ml / 50 kg c.a.
(1.2 mg/kg c.a.)
2 ml / 100 kg c.a.
48 saat ara ile 2 doz
B. caballi
2 ml / 100 kg c.a.
Eşek- Katır
B. caballi
2 ml / 100 kg c.a.
Köpek
B. canis
0.25 - 0.5 ml / 10 kg c.a.
İmicarp Enj. Çöz.
Sterilizasyon Dozu
ve Uygulama Şekli
4 ml / 100 kg
72 saat ara ile 4 doz
2 ml / 100 kg
24 saat ara ile 2 doz
2 ml / 100 kg
24 saat ara ile 2 doz
-
İmicarp Enj. Çöz.
Koruma Dozu ve
Uygulama Şekli
2.5 ml / 100 kg c.a.
(3 mg/kg c.a.)
2.5 ml / 100 kg c.a.
(3 mg/kg c.a.)
2 ml / 100 kg c.a.
2 ml / 100 kg c.a.
2 ml / 100 kg c.a.
0.5 ml / 10 kg c.a.
ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR
Babesia sp. ve Anaplasma marginale enfeksiyonlarından 4 - 6 hafta süreyle korunma amaçlı
uygulama, duyarlı hayvanların endemik bir alana girişi öncesinde yapılabilir. Uygulama sonrası,
zamanla hayvan vücudundaki imidokarb seviyesi azalır; imidokarb seviyesindeki azalma, hayvanları
enfeksiyonlara karşı korurken, diğer taraftan enfeksiyonu tanıtmak için az sayıda parazitin vücuda
girişine izin verir. Sonuç olarak, endemik bölgede klinik belirtiler ortaya çıkmadan hastalığa karşı
immunitenin gelişmesi sağlanır. Ayrıca, İmicarp Enjeksiyonluk Çözelti; duyarlı hayvanların endemik bir
yerden kısa geçişi söz konusu olduğunda Babesiosis ve Anaplasmosis’e karşı korunma sağlar.
İyileşen hayvanlar kötüleşme olması ve tedavi tekrarı gerekmemesi açısından, tedaviyi takiben
yaklaşık 4 hafta boyunca denetlenmelidir. Hastalığın yayılma riskini azaltmak için, kene kontrolü için
sürüye birkaç kez ektoparaziter ilaç uygulaması yapılmalıdır.
Yoğun ve şiddetli enfeksiyon varlığı olan bölgelerde uygulamadan 2 - 3 hafta sonra yeniden
enfeksiyon belirtileri gözlenebilir. Bu durumda veteriner hekimin tavsiyesine göre uygulama tekrarı
yapılabilir.
Atlarda; B. caballi enfeksiyonlarının sterilizasyonu sağlanabilir. Ancak B. equi enfeksiyonlarının
sterilizasyonunda başarı oranı %60 dolayındadır. Enfeksiyonların tekrarını önlemek için ikinci
enjeksiyon, ilk enjeksiyondan en az 6 hafta sonra yapılmalıdır.
Koyunlarda; Babesiosis enfeksiyonlarının tekrarını önlemek için ikinci enjeksiyon, ilk enjeksiyondan
en az 7 gün sonra yapılmalıdır. Önerilen doz oranı aşılmamalıdır. Koyunlarda doz oranı aşıldığında
kolinerjik semptomlar meydana gelebilir.
Sığırlarda; Babesiosis ve Anaplasmosis tedavisinde ve 4 - 6 hafta süreyle koruma amaçlı ilaç
uygulaması yapılabilir.
İSTENMEYEN ETKİLERİ
Kas içi uygulamayı takiben enjeksiyon bölgesinde irkilti ve hafif ağrı meydana gelebilir.
Sığırlarda ölüme varan anaflaktik reaksiyonlar gözlenebilir.
2 mg/kg c.a. dozda ilaç verilen hayvanların yaklaşık yarısında öksürük, kas titremeleri, tükürük
salgısında artış ve sancı gibi hafif kolinerjik belirtiler ortaya çıkar. Bu belirtiler tehlikeli değildir ve
uygulamadan 1 saat sonra kendiliğinden ortadan kalkar. Ancak köpekler, tedaviyi takiben 15 dakika
süreyle gözlem altında tutulmalıdır.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
İmidokarb dipropiyonat; kolinesteraz inhibitörü ilaçlar, pestisitler ve benzeri kimyasallar ile eş zamanlı
kullanılmamalıdır. Sığır ve koyunlarda, uygulamadan önce yapılmış olan aşılamalara imidokarbın
olumsuz bir etkisi gözlenmez. Ancak uygulamadan sonraki 8 hafta içinde kan parazitlerine karşı
aşılama yapılırsa iyi sonuç alınmaz.
DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT
İmidokarb, oldukça toksik bir bileşiktir. Deneysel çalışmalarda laboratuvar hayvanları için güvenli bir
ilaç olmasına rağmen evcil hayvanlardaki güvenlik aralığı düşüktür. Bazen tedavi dozunda akut
zehirlenme belirtileri ortaya çıkabilir. Doz aşımında salivasyon, kaslarda titreme, ataksi, konvülsiyonlar,
ürinasyon ve defekasyon gibi kolinesteraz inhibitörleri ile zehirlenmeye benzer semptomlar ortaya
çıkar. 3 - 5 mg/kg c.a. dozda ilaç verilen hayvanlardaki yan etkiler daha şiddetli olarak ortaya çıkar.
Sığırlarda 20 mg/kg ve üzeri dozlar, atlarda 8 mg/kg c.a. ve üzeri dozlar karaciğer ve böbrek üzerinde
toksik etkiler meydana getirebilir. Antidot olarak atropin, semptomatik tedavi ile birlikte uygulanabilir.
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben eti için
yetiştirilen sığırlar 28 gün, koyunlar 21 gün süreyle kesime sevk edilmemelidir. Tedavi
süresince ve son ilaç uygulamasını takiben 2 gün (4 sağım) süreyle elde edilen sığır sütü insan
tüketimine sunulmamalıdır.
Sütü insan tüketimine sunulan sağmal koyunlara uygulanmaz.
Sığırlarda 4 - 6 hafta süreyle Babesiosis’den koruma amaçlı ve Anaplasmosis tedavisi için (3
mg/kg c.a.) uygulandığında tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben eti için
yetiştirilen sığırlar 213 gün süreyle kesime sevk edilmemeli ve 7 gün (14 sağım) süreyle elde
edilen sığır sütü insan tüketimine sunulmamalıdır.
KONTRENDİKASYONLARI
Akciğer, böbrek ve karaciğer yetmezliği bulunanlarda kullanılmamalıdır. İmidokarba aşırı duyarlılığı
bilinen hayvanlarda kullanılmamalıdır. Sığırlara tekrarlayan dozlar uygulanmamalıdır. Güvenlik
aralığının dar olması nedeniyle damar içi (İV) yolla kullanılmamalıdır.
Gebelikte kullanımı: Gebe sığır ve atlarda, önerilen dozlarda kullanılabilir. Köpek ve koyunlarda,
yeterli bilgi olmadığından kullanılması önerilmez.
GENEL UYARILAR
Veteriner hekime danışmadan kullanmayınız.
Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.
Kullanılan ambalajlar çöp kutusuna atılarak imha edilmelidir.
UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER
İlaç uygulandıktan sonra eller mutlaka yıkanmalıdır. Deriye veya göze teması halinde gözler açık
tutulmalı, deri ve gözler 15 dakika bol su ile yıkanmalıdır. Kontamine giysiler, uygulama sonrası
çıkarılmalıdır. Uygulama, iyi havalandırılmış yerlerde yapılmalıdır. İlacın solunması durumunda temiz
hava solunmalıdır.
MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
Kendi ambalajında, uzun süreli depolama için (ilaç depolarında, veteriner hekim muayenehanelerinde)
2 - 8 °C’de ve kısa süreli muhafaza için (hayvanlara uygulama amacı ile 3 saat süreli) 25 °C’nin
altında, ışıktan koruyarak saklayınız. Raf ömrü, imal tarihinden itibaren 2 yıldır. İlk dozun
çekilmesinden itibaren ilaç, 2 - 8 °C’de muhafaza edilmeli ve 28 gün içinde tüketilmelidir.
HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR
Keçilerde, akut toksikasyon tehlikesi nedeniyle kullanılması sakıncalıdır.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içerisinde; 5 ml, 10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml ve 250 ml’lik bal renkli cam şişelerde satışa
sunulmuştur.
SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI
Veteriner hekim reçetesiyle; veteriner muayenehanelerinde ve eczanelerde satılır (VHR).
PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ
27.06.2008
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO
24.07.2007 - 18/077
PAZARLAMA İZNİ SAHİBİ VE ÜRETİM YERİ ADI VE ADRESİ
TEKNOVET İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.
Atatürk Mah. Marmara Sanayi Sit. M Blok No: 290 34670 İkitelli / İSTANBUL
Download