Test 16 - Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

advertisement
11.
KAVRAMA
STİ
TE
KAZ
AN
IM
Test
16
SINIF
FİZİK
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
ELEKTRİK VE MANYETİZMA - III
3. Noktasal bir yük çevresindeki elektrik alan çizgileri
ve eş potansiyel eğrilerinin durumu ile ilgili;
Levhalar arasında işaretlenen bölgede elektrik alan
çizgilerinin durumu nasıldır?
B)
A)
C)
D)
E)
K
MEB 2016 - 2017
2. Yüklü X ve Y levhaları arasındaki elektrik alan ile K ve L
noktalarının konumu şekildeki gibidir.
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
-
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
?
+
-
L
X
I. Elektrik alan çizgileri düzgündür.
II. Eş potansiyel eğrileri eşit aralıklarda eşit miktarda değişim gösterir.
III. Elektrik alan çizgileri ve eş potansiyel eğrileri birbirine
diktir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
4. Aralarındaki uzaklık 20 cm olacak şekilde paralel yerleştirilmiş iki iletken levha şekildeki gibi üreteçlere bağlanmıştır.
d = 20 cm
+
3
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
1
-
+
-
= 30 volt
3
1. Sabit gerilim kaynağına bağlanmış paralel iletken levhaların durumu şekildeki gibidir.
2
= 5 volt
Buna göre levhalar arasındaki elektrik alan şiddeti kaç
N ’tur?
C
A) 100
B) 125
C) 250
D) 500
E) 750
5. Düşey düzlemdeki yüklü paralel iletken plakalar arasında
yer alan X, Y, Z parçacıklarına ait sabit büyüklükteki hareket nicelikleri şekil I, II ve III’teki gibidir.
Y
X
a
Y
Z
g
ϑ
Buna göre;
I. X levhası pozitif yüklenmiştir.
II. X ve Y levhaları eşit miktarda yüklenmiştir.
III. K’deki elektrik alan şiddeti L dekinden büyüktür.
Buna göre hangi parçacıklar pozitif yük taşımaktadır?
yargılarından hangileri doğrudur?
(a = ivme g = yer çekim ivmesi j = hız)
A) Yalnız II
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Şekil I
A) Yalnız X
Şekil II
Şekil III
B) Yalnız Y
D) X ve Y
C) Yalnız Z
E) X ve Z
11.
Test
16
SINIF
FİZİK
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
ELEKTRİK VE MANYETİZMA - III
d
d
d
d
+
+
-
-
2 volt
Enerji
2E
E
2E
E
2d
5d
D)
E
Uzaklık
2d 5d
Uzaklık
E)
Enerji
6E
2d 5d
Uzaklık
Enerji
5E
3E
2E
2d
5d
Uzaklık
2d
5d
Uzaklık
7. Pozitif yüklü bir P cismi, üretece bağlanmış paralel iletken plakalar ve pozitif yüklü içi boş iletken küre şekildeki
gibi yerleştirilmiştir.
x
y
z
P
+
+
–
P cismi serbest bırakıldığında hızının şekilde verilen
x, y, z aralıklarında değişimi nasıl olur?
A)
B)
C)
D)
E)
IM
x
y
Artar
Artar
Artar
Değişmez
Artar
Artar
Azalır
Azalır
Değişmez
Değişmez
KAVRAMA
STİ
TE
KAZ
AN
+ yüklü
iletken boş küre
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE
SINAV HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
z Artar
Azalır
Değişmez
Değişmez
Değişmez
Adı
:.........................................................
Soyadı
:.........................................................
Sınıf
:.........................................................
No
:.........................................................
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
2E
Buna göre;
I. Parçacık pozitif yüklüdür.
II. Parçacığa etki eden net kuvvet sıfırdır.
III. Parçacığa etki eden elektriksel kuvvet ağırlığına eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
9. Havası alınmış ve yalıtımlı ortamda iletken iki levha arasında bir parçacık askıda kalmaktadır.
Levhalar arasındaki elektriksel
alan düzgün olduğuna göre;
I. Üst ve alt levha zıt işaretli
ve aynı miktarda yüklüdür.
üst
parçacık
alt
II. Parçacık alt levha ile aynı cins elektrik yüküne sahiptir.
III. Alt ve üst levhalar yer değiştirirse, parçacık yukarı doğru ivmelenir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
10. Kütleleri m ve 4m olan aynı miktarda yük taşıyan cisimler
V1 ve V2 gerilimleri altında yer alan paralel levhalarda
şekildeki gibi tutulmaktadır.
m
+
q
4m
q
+
-
Parçacıklar serbest bırakıldığında deliklerden çıkış
hızları eşit olduğuna göre, plakalara bağlı üreteçlerin
gerilimleri oranı V1 kaçtır?
V2
A) 1 4
1
-
V2
V1
d
d
d
d
MEB 2016 - 2017
B)
Enerji
C)
Enerji
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
P
2 volt
A)
8. Elektrik yüklü bir cisim, üretece bağlı düşey düzlemdeki paralel iletken levhalar arasında şekildeki gibi
askıda kalmaktadır.
d
+-
6. Sabit gerilimli üreteçlere bağlamış paralel iletken levhalar arasında pozitif yüklü P cismi şekildeki gibi tutulmaktadır.
P cismi serbest bırakıldığında
kinetik enerjisinin yola bağlı
değişim grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olur?
2 3
4 5
B) 1 2
6 7
C) 2 3
D) 3 4
E) 3
2
8 9 10 11 12
Doğru :.....................................
Yanlış :.....................................
Boş
E E E E E E E E E E E E
:.....................................
Puan :.....................................
Download