Uploaded by User13341

Rapor Milli Eğitim Temel Kanunu

advertisement
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI
ETKİNLİK ÖZ DEĞERLENDİRME RAPOR FORMU (Ek-3 )
Öğretmen Adayı
:
Uygulama Okulu:
Bölüm / Anabilim Dalı :
Etkinlik No: 03
Sınıf/Şube
: Formasyon
Etkinlik Başlığı:
Fakülte No
:
Milli Eğitim Kanununa Dair Rapor (ilk 17 madde)
1739 sayılı Milli Eğitim Kanunu 64 maddeden oluşmakta, bu maddeler altı kısım altında incelenmektedir. Birinci Kısım
”Türk Milli Eğitim Sistemini Düzenleyen Genel Esaslar” üzerinedir ve 1-17. kanun maddelerini kapsar. 4-17. maddeler,
Türk Milli Eğitiminin ilkelerini içermektedir. İlk 17 maddenin incelenmesi:
1. Madde: Kanunun kapsamı ifade edilmiştir. Eğitimde amaç ve ilkeler, eğitim sisteminin genel yapısı, öğretmenlik mesleği,
okul bina ve tesisleri, eğitim araç ve gereçleri ile devletin görev ve sorumluluğu bu kapsam içerisindedir.
2. Madde: Üç alt başlıktan oluşur, kanunun genel amaçlarını açıklamıştır. Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı,
seçkin bir ortağı yapma yolunda bireylerin hangi vasıflara sahip olmalarının hedeflendiği betimlenmiştir.
3. Madde: İkinci maddede ifade edilen genel amaçlara ulaşmak için, çeşitli kademelerdeki eğitim kurumlarının özel
amaçlarının belirleneceğini söyler.
4. Madde: Genellik ve eşitlik ilkesine dair; ayrım gözetilmeksizin herkese açık olan ve herhangi bir gruba imtiyaz
tanınmayan bir eğitimi vurgular.
5. Madde: Milli Eğitimin, ferdin ve toplumun ihtiyaçlarına göre düzenleneceğini ifade eder.
6. Madde: Bireylerin eğitimleri süresince, ilgi ve yetenekleri ölçüsünde çeşitli programlara ve okullara yönlendirilmesini;
bu yönlendirmeyi yaparken objektif ölçme ve değerlendirme metotlarından istifade edilmesini söyler.
7. Madde: Eğitim hakkına dair, ilköğretim görmenin her Türk vatandaşının hakkı olduğunu ifade eder.
8. Madde: Fırsat ve imkân eşitliğini izah eder. Maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin parasız yatılılık, burs, kredi
vb
yöntemlerle destekleneceğini; özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocuklar için özel tedbirler alınacağını söyler.
9. Madde: Eğitimde sürekliliğe dair; sadece çocuk ve gençlerin değil, yetişkinlerin de sürekli eğitim alabilmesi için gerekli
düzenlemelerin yapılacağını ifade eder.
10. Madde: Atatürk İnkılap ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliğine dair; eğitim sistemimizin her kademesinde ve ders
programlarının hazırlanıp uygulanmasında milliyetçilik ilkesinin temel alınacağını; Türk dilinin, eğitimin her
kademesinde öğretilmesine önem verileceğini söyler.
11. Madde: Demokrasi eğitimine dair; demokrasi bilincinin her türlü eğitim çalışmalarında öğrencilere kazandırılmasının
hedeflendiğini ifade eder.
12. Madde: Laiklik ilkesinin esas alındığını; bu amaçla din kültürü ve ahlak öğretiminin ilköğretim ve lisede zorunlu dersler
arasına eklendiğini söyler.
13. Madde: Bilimsellik ilkesine dair; ders programları, eğitim metotları, ders araç ve gereçlerinin, bilimsel ve teknolojik
yeniliklere uygun olarak sürekli geliştirileceğini vurgular.
14. Madde: Planlılık ilkesine dair; iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınma hedeflerine uygun olarak eğitimin planlanıp
gerçekleştirileceğini ifade eder.
15. Madde: Karma eğitimin esas alındığını ancak eğitimin türüne, imkân ve zorunluluklara göre tek cinsiyetli eğitimin de
mümkün olduğunu söyler.
16. Madde: Eğitim kampüsleri ve okul ile ailenin iş birliğine dair; eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine
katkıda bulunmak için okul ile aile arasında işbirliği sağlanır ve bu amaçla okullarda okul-aile birlikleri kurulur. Okul-aile
birliklerinin kuruluş ve işleyişi, ilgili yönetmeliklerle düzenlenir.
17. Madde: Her yerde eğitime dair; milli eğitim yalnızca okullarda değil aynı zamanda evde, çevrede, işyerlerinde, her
yerde
ve her fırsatta gerçekleştirilmeye çalışılır.
Download