Staj Uygulama Yönergesi - Eğitim Fakültesi

advertisement
AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ
Sayın Okul Yöneticileri,
2016-2017 öğretim yılından önceki yıllarda okullarınızda gerçekleştirilen staj (Öğretmenlik
Uygulaması ve Okul Deneyimi) çalışmalarından, edinilen deneyimler de dikkate alınarak, zaman,
enerji ve maliyetten tasarruf ve ayrıca gereksiz ayrıntılardan kurtulmak amacı ile aşağıda belirtilen
hususlara dikkat edilmesi önem taşımaktadır.
Saygılarımla
Dekan Adına
Staj Koordinatörü ve Dekan Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Faruk AYLAR
YÖNERGE
I-ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI ve OKUL DENEYİMİ
A-Grupların Oluşturulması ve Okullara İntikali
-Bir anabilim dalında oluşturulacak öğrenci grupları 6 ile 12 (dahil) arasında olacaktır.
-Gruplar ilk haftadan itibaren okullara intikal ettirilecektir.
-Gruplar okullara geldiğinde okulların stajlar ile ilgili işlemi yürütmek üzere bir Müdür Yardımcısı
görevlendirmesi gerekmektedir.
-Okullarınıza gelen her bir staj grubu için EK:I’ deki form alfabetik isim sırasına göre bilgisayar
ortamında hazırlanacaktır.
B-Devam Devamsızlık
-Hazırlanan staj devam çizelgeleri (EK:I) öğrencilere geldiği her gün için imzalatılması gerekmektedir.
-Öğretmenlik uygulaması haftada 6 saattir. Okul Deneyimi haftada 4 saattir. Bu iki uygulamanın
birbirine karıştırılmaması gerekmektedir.
-Öğrenci staj saatini tek günde olmak üzere okulda geçirecektir. Erken ayrılma veya geç gelme nedeni
ile Öğretmenlik Uygulamasını 6 saat, Okul Deneyimini 4 saat tamamlamayan öğrenci o gün devamsız
sayılacaktır. Bu durumdaki öğrenciler ile o gün hiç gelmeyen öğrencilerin imza yeri kırmızı kalemle
kapatılacaktır.
-İmzalar günlük ve çıkış saatinde attırılacaktır. Birkaç günlük imza attırılmaması gerekmektedir.
-Danışman öğretim elemanının tüm öğrencileri en az bir defa dinleyecektir. Öğretim Elemanına okula
son gelişinde EK:I’ deki kısım imzalattırılacaktır.
C-Değerlendirme
-Öğrencilerin stajlardaki performansları daha önce okullara gönderilen “Okul Deneyimi” ve
“Öğretmenlik Uygulaması” kılavuzundaki ölçme ve değerlendirme esaslarına göre yapılıp EK:II’ deki
çizelgeye nihai not olarak 100 üzerinden işlenecektir.
-Devamsız öğrencilerin isimleri de bu çizelgede yer alacak ancak not yerine devamsız yazılacaktır.
D-Formların ve Diğer Evrakların Fakülteye İletilmesi
-Stajın son haftasının sonunda tüm imzaları tamamlanmış EK:I ve EK:II formaları kapalı zarf içinde
Eğitim Fakültesi Evrak Bürosuna elden teslim edilecektir.
-Ayrı bir zarf içinde Ödemeye esas olacak puantaj cetvelleri ise , aynı tarihte Fakültemiz Muhasebe
Bürosuna yine elden teslim edilecektir.
-Puantaj cetvelleri hazırlanırken aşağıdaki hususlara önemle dikkat edilecektir.
1. Okul Müdürü ve görevli Müdür Yardımcısına öğretmenlik uygulaması ve okul deneyimi için
haftada 2 saat (Toplam 28 saat), ücret tahakkuk ettirilecektir.
2. Her öğrenci grubu için (6-12 arasında) öğretmenlik uygulaması için 6 saat, okul deneyimi için
4 saat öğretmen ücreti tahakkuk ettirilecektir. ( Bir grup birden fazla öğretmene paylaştırılmış
ise öğretmenlik uygulaması için 6*14=84 saat, okul deneyimi için 4*14=56 saat ücret bu
öğretmenler arasında paylaştırılacaktır.)
3. Tüm puantaj cetvellerine hak sahiplerinin vergiye esas matrahları da işlenecektir.(Stajın son
haftası itibari ile)
Not. Staj ile ilgili formlar Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Web sayfası dokümanlar
linkinde mevcuttur.
Download