Öğretmenlik

advertisement
Öğretmenlik
Mesleği
Öğrenme-Öğretme
Öğrenme; Yaşantı ürünü kalıcı izli davranış
değişikliği olarak tanımlanabilir.
Öğretme; Kısaca öğrenmeyi kılavuzlama ve
gerçekleştirme faaliyetleridir.
Öğretme; bilinçli ve amaçlı bir etkinliktir.
Öğretim
Okullarda yapılan planlı, kontrollü ve
örgütlenmiş öğretme faaliyetlerine öğretim
denir (Erden, 1998).
Öğretim; güdümlü, planlı, programlı,
desteklidir.
Öğretmenlik; Okullarda görev yapan 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre özlük
haklarını kullanan ve eğitim-öğretim ile ilgili
faaliyetleri yürüten meslek grubudur.
Statü; Bir mesleğin toplum tarafından
benimsenme ve kabul görme düzeyi.
Öğretmenlik mesleği hangi
yeterliklerden oluşur?
Öğretmenlik;
Genel kültür,
Özel alan bilgisi,
Öğretmenlik meslek bilgisi (pedagojik
formasyon) isteyen üç temel yönü olan bir
meslektir.
Öğretmenlik mesleğinin temel özellikleri (etkili bir
öğretmende olması gereken temel özellikler)
Öğretmenlik bir sevgi mesleğidir.
İyi derecede iletişim yeterliğine sahip
olmayı gerektirir.
Hoşgörülü ve sabırlı olmak gerekir.
Açık fikirli, esnek ve uyarlayıcı olmalıdır.
Sağlam bir karakter ve örnek bir kişiliğe
sahip olmayı gerekli kılar.
Meslek
Toplumdaki sosyal, ekonomik ve teknolojik
yapının gerektirdiği bir iş bölümü sonucu
ortaya çıkan, bireyin ilgi ve kabiliyeti ile
sosyal etkinliklere katılma gereksinimi ve
toplumun bireyden sosyal ve ekonomik
yaşamda sorumluluk yüklenmesi talebi
sonucu ortaya çıkmış olan bir yaşamsal
etkinlik olgusudur.
Profesyonel meslek
Profesyonel meslek;
-teorik bilgi ve özel uzmanlık gerektiren
-uzun süren bir eğitim sonucu
kazanılan meslek olarak
tanımlanabilir.
Meslekleşme Koşulları
Tanımlanmış bir alanda hizmet verme,
Uzmanlık bilgisi-uzun süreli örgün bir
eğitimden geçme
Mesleki kültüre sahip olma,
Giriş denetimi,(profesyonel mesleklerde
genellikle meslek oda ya da dernekleri bu işi
üstlenir).
Meslek ahlakı (meslek içi etik kurallar),
Kendi kendini yöneten kapsamlı bir meslek
örgütünün/odasının/kuruluşun olması,
Toplumca meslek olarak tanınma
Mesleki Örgüt
Öğretmenlerin mesleki örgütlere sahip olup
olmamaları statü ve güçlerini belirleyen
unsurlardandır.
Güçlü mesleki örgütler kurmuş mesleklerin
güçlü, örgütleri bulunmayan veya cılız örgütler
kurabilenlerin ise güçsüz meslek oldukları
söylenebilir.
Mesleki Etik
Belirli bir meslek grubunun, mesleğe ilişkin
olarak oluşturup, koruduğu; meslek
üyelerine emreden, onları belirli bir şekilde
davranmaya zorlayan; kişisel eğilimlerini
sınırlayan, yetersiz ve ilkesiz üyeleri
meslekten dışlayan meslek içi rekabeti
düzenleyen ve hizmet ideallerini korumayı
amaçlayan mesleki ilkeler bütünüdür.
Türkiye’de kamu görevlilerinin yaklaşık ¼’ü
öğretmendir. Tüm ülkelerde de en yaygın
olarak görülen mesleklerden biridir.
Öğretmenlerin büyük bir kısmı devlet
memurudur.
Öğretmenlik kadınların yoğun olarak
çalıştıkları bir meslek dalıdır. Ülkemizdeki
öğretmenlerin % 55.6’sı erkek, % 44.4’ü ise
kadınlardan oluşmaktadır.
MESLEKİ GELİŞİM
Öğretmenlik mesleğinde kariyer yapma ve
mesleki gelişim imkanları çok sınırlıdır.
Geleneksel olarak hizmet içi eğitim faaliyetleri
sürdürülmektedir. Ancak hemen tüm taraflar
bu faaliyetlerin yetersizliğinde hemfikirdir.
Öğretmenlik mesleğinin geliri düşüktür.
ÖM’nin toplumsal statüsü çok yüksek değildir.
Öğretmenlik daha çok alt ve orta gelir
gruplarının tercih ettiği bir meslektir.
Öğretmenlik mesleğinin önemli bir kısmını
oluşturan kadın üyeler yarım gün çalışma
ve uzun tatiller için mesleğe yöneldiklerini
belirtmektedirler. Bu durum onlardaki
yükselme isteğini de azaltmaktadır.
Nitekim gözlemlere göre, 1998 yılında
Gazi Üniversitesi’nde düzenlenen yönetici
eğitimi programına katılan kadın
öğretmenlerin sayısı yok denecek kadar
azdır.
Yaman, Yaman ve Eskicumalı (2000):
Eğitim Fakültesi ile ilgili bir araştırma sonuçları:
Öğretmenlik mesleğini kız öğrenciler daha çok
tercih etmektedirler.
Bu fakülteyi tercih eden öğrencilerin babalarının
çoğunluğu alt ve alt orta sosyo-ekonomik düzeyde
bulunan insanların çoğunluğunun çalıştığı meslek
gruplarında olduklarını göstermektedir.
Eğitim Fakülte’sini tercih eden öğrencilerin
annelerinin hemen hemen hepsinin ev hanımı
olduğu veya herhangi bir mesleği olmadığı
saptanmıştır. Bu özellik de alt ve alt orta sosyoekonomik düzeyden geldiklerine işaret etmektedir.
Bu fakülteyi tercih edenlerin yarısından
fazlası büyük şehir dışındaki küçük
yerleşim birimlerinde yaşadıkları tespit
edilmiştir.
Bu fakülteyi tercih edenlerin büyük
çoğunluğu en fazla üç kardeştirler.
Bu fakülteyi tercih edenlerin, bu fakültenin
bulunduğu yerleşim biriminin bulunduğu
bölge ile tercih etme arasında anlamlı bir
ilişki olduğunu göstermektedir.
Bu fakülteyi tercih edenlerin çoğu alt ve alt
orta sosyo-ekonomik düzeydeki insanların
oluşturdukları toplumsal yapıdan
gelmişlerdir.
Adı geçen Eğitim Fakültesi öğrencilerinin
büyük çoğunluğu öğretmenlik mesleğini bir
bayan mesleği olarak algılamaktadır.
Bu fakülteyi tercih edenlerin büyük bir
çoğunluğu çocuklarla birlikte olmaktan
hoşlanmaktadır yani öğretmenlik mesleği
ile ilgili tutumları olumludur.
Download