Uploaded by User12422

SİYASET SOSYOLOJİSİ SOS207U-12V2S1-8-0-1-SV1-ebook (1)

advertisement
T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2510
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1481
SİYASET SOSYOLOJİSİ
Yazarlar
Prof.Dr. Ali Yaşar SARIBAY (Ünite 1, 6)
Prof.Dr. Derda KÜÇÜKALP (Ünite 2, 3)
Öğr.Gör.Dr. Semih EKER (Ünite 4)
Doç.Dr. Mehmet Zahid SOBACI (Ünite 5)
Doç.Dr. Sertaç SERDAR (Ünite 7)
Doç.Dr. Mert GÖKIRMAK (Ünite 8)
Editör
Prof.Dr. Ali Yaşar SARIBAY
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Bu kitabın basım, yayım ve satış hakları Anadolu Üniversitesine aittir.
“Uzaktan Öğretim” tekniğine uygun olarak hazırlanan bu kitabın bütün hakları saklıdır.
İlgili kuruluştan izin almadan kitabın tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kayıt
veya başka şekillerde çoğaltılamaz, basılamaz ve dağıtılamaz.
Copyright © 2012 by Anadolu University
All rights reserved
No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted
in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic tape or otherwise, without
permission in writing from the University.
ÖĞRENME TEKNOLOJİLERİ AR-GE BİRİMİ
Birim Yöneticisi
Doç.Dr. Alper Tolga Kumtepe
Kitap Hazırlama Grubu Sorumlusu
Öğr.Gör. Erdem Erdoğdu
Öğretim Tasarımcıları
Doç.Dr. Davut Alper Altunay
Dr.Öğr.Üyesi Nuran Öztürk Başpınar
Grafik Tasarım Yönetmenleri
Prof. Tevfik Fikret Uçar
Doç.Dr. Nilgün Salur
Öğr.Gör. Cemalettin Yıldız
Dil ve Yazım Danışmanı
Öğr.Gör. Mustafa Ever
Kapak Düzeni
Doç.Dr. Halit Turgay Ünalan
Grafiker
Ayşegül Dibek
Dizgi
Kitap Hazırlama Grubu
Siyaset Sosyolojisi
E-ISBN
978-975-06-2663-0
Bu kitabın tüm hakları Anadolu Üniversitesi’ne aittir.
ESKİŞEHİR, Ağustos 2018
2607-0-0-0-1809-V02
iii
İçindekiler
İçindekiler
Önsöz ....................................................................................................................
vii
Siyaset Sosyolojisinin Konusu, Gelişimi ve Metodu.....................
2
GİRİŞ..............................................................................................................................
SİYASET SOSYOLOJİSİNİN KONUSU VE BAKIŞ AÇISI.....................................
SİYASET SOSYOLOJİSİNİN DÜŞÜNSEL GELİŞİMİ.............................................
SİYASET SOSYOLOJİSİNİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL ARKA PLANI:
AVRUPA, AMERİKA VE TÜRKİYE.........................................................................
Siyaset Sosyolojisinin Avrupa’daki Gelişimi..............................................................
Siyaset Sosyolojisinin Amerika’daki Gelişimi............................................................
Siyaset Sosyolojisinin Türkiye’deki Gelişimi..............................................................
SONUÇ...........................................................................................................................
Özet ................................................................................................................................
Kendimizi Sınayalım ....................................................................................................
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı .........................................................................
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı .............................................................................................
Yararlanılan Kaynaklar.................................................................................................
3
4
7
10
10
11
13
15
16
17
18
18
19
Siyaset Olgusunun Doğası............................................................ 20
GİRİŞ..............................................................................................................................
SİYASETİN DEVLETE AİT OLANA İNDİRGENMESİ
SORUNU VE SİYASETİN İLİŞKİSELLİĞİ...............................................................
Polis, Politika ve Devlet................................................................................................
Modern Devletin Mahiyeti ve Siyaset .......................................................................
Siyasetin Devlete Önceliği ...........................................................................................
EKONOMİK DETERMİNİZM (BELİRLENİMCİLİK) SORUNU
VE SİYASETİN ÖZERKLİĞİ .....................................................................................
Marx’ın Teorisi ve Siyaset Düşüncesi.........................................................................
Siyasetin Göreli Özerkliği: Gramsci ve Althusser.....................................................
Siyasetin Özerkliği: Laclau ve Mouffe.........................................................................
SİYASETİN YENİ YÜZÜ.............................................................................................
SONUÇ...........................................................................................................................
Özet.................................................................................................................................
Kendimizi Sınayalım.....................................................................................................
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı..........................................................................
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı..............................................................................................
Yararlanılan Kaynaklar Başvurulabilecek Kaynaklar...............................................
2. ÜNİTE
21
22
22
23
25
29
29
33
38
40
42
44
45
46
46
47
Otorite, Siyasal İktidar ve Meşruluk............................. ................ 50
GİRİŞ..............................................................................................................................
İKTİDAR İLİŞKİSİ, SOSYAL İKTİDAR, MİKRO İKTİDAR.................................
Antagonistik Bir İlişki Olarak Siyaset.........................................................................
İktidar İlişkisi ya da Yöneten-Yönetilen İlişkisi.........................................................
SİYASAL İKTİDAR VE OTORİTE............................................................................
Siyasal İktidar ................................................................................................................
Otorite.............................................................................................................................
1. ÜNİTE
51
51
51
53
55
55
57
3. ÜNİTE
iv
İçindekiler
MEŞRULUK VE MEŞRULUĞUN KAYNAKLARI .................................................
Sosyolojik Açıdan Meşruluğun Kaynağı ...................................................................
Meşruluğun Felsefi Temeli...........................................................................................
SONUÇ...........................................................................................................................
Özet.................................................................................................................................
Kendimizi Sınayalım.....................................................................................................
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı..........................................................................
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı..............................................................................................
Yararlanılan Kaynaklar.................................................................................................
60
60
62
65
66
67
68
69
69
4. ÜNİTE
Sivil Toplum ve Devlet................................................................... 72
5. ÜNİTE
Elitler ve Siyaset............................................................................. 94
GİRİŞ..............................................................................................................................
SİVİL TOPLUM KAVRAMI .......................................................................................
SİVİL TOPLUM KAVRAMININ TARİHİ ...............................................................
Antik Yunan’dan Aydınlanmaya Kadar Olan Dönem..............................................
Modern Dönemde Sivil Toplum ................................................................................
Postmodern Dönemde Sivil Toplum..........................................................................
SİVİL TOPLUM VE DEMOKRASİ............................................................................
SİVİL TOPLUM VE KÜRESELLEŞME.....................................................................
SİVİL TOPLUM VE DEVLET....................................................................................
TÜRKİYE’DE SİVİL TOPLUM VE DEVLET İLİŞKİSİ..........................................
SONUÇ...........................................................................................................................
Özet ................................................................................................................................
Kendimizi Sınayalım ....................................................................................................
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı .........................................................................
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı .............................................................................................
Yararlanılan Kaynaklar Başvurulabilecek Kaynaklar...............................................
GİRİŞ..............................................................................................................................
ELİT KAVRAMI............................................................................................................
ELİT TEORİSİNİN ÖNCÜLERİ................................................................................
Pareto ve Elitlerin Dolaşımı.........................................................................................
Mosca ve Yönetici Sınıf.................................................................................................
Michels ve Oligarşinin Demir Yasası..........................................................................
DEMOKRATİK ELİTİZM...........................................................................................
ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM: C. WRIGHT MILLS VE İKTİDAR ELİTİ ...........
TÜRKİYE’DE İKTİDAR ELİTİ İÇİNDE BÜROKRASİNİN KONUMU.............
SONUÇ...........................................................................................................................
Özet ................................................................................................................................
Kendimizi Sınayalım ....................................................................................................
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı .........................................................................
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı .............................................................................................
Yararlanılan Kaynaklar Başvurulabilecek Kaynaklar...............................................
6. ÜNİTE
73
73
75
75
77
78
79
80
81
83
86
88
89
90
90
92
95
96
97
97
99
102
103
105
107
111
112
113
114
114
115
Siyasi Partiler ve Siyasi Parti Sistemleri....................................... 116
GİRİŞ.............................................................................................................................. 117
SİYASİ PARTİ KAVRAMI: KAPSAM VE TANIM.................................................. 118
İçindekiler
SİYASİ PARTİLERİN TARİHSEL VE SOSYAL TEMELLERİ................................
Tarihsel Temel: Partilerin Kökeni...............................................................................
Sosyal Temel: Sosyal Bölünmeler ve Siyasi Gruplaşmaların Niteliği.....................
SİYASİ PARTİ TİPLERİ...............................................................................................
SİYASİ PARTİLERİN ÖRGÜTSEL YAPILARI.........................................................
Parti Özerkliği................................................................................................................
Örgütlenme Derecesi....................................................................................................
İktidarın Merkezileşme Derecesi................................................................................
Örgütün Tutarlılık Derecesi.........................................................................................
Örgütün Katılım Anlayışı.............................................................................................
SİYASİ PARTİ SİSTEMLERİ.......................................................................................
SİYASİ PARTİ SİSTEMLERİNİ BELİRLEYEN BİR FAKTÖR OLARAK
SEÇİM SİSTEMLERİ....................................................................................................
SONUÇ...........................................................................................................................
Özet.................................................................................................................................
Kendimizi Sınayalım.....................................................................................................
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı..........................................................................
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı..............................................................................................
Yararlanılan Kaynaklar.................................................................................................
121
121
123
124
125
127
127
127
128
128
128
130
132
133
135
136
136
137
Siyasal Kültür, Siyasal İletişim ve Kamuoyu.............. .................. 138
GİRİŞ..............................................................................................................................
SİYASAL KÜLTÜR.......................................................................................................
Kültür ve Toplumsallaşma............................................................................................
Siyasal Kültür ve Siyasal Toplumsallaşma..................................................................
Semboller Sistemi Olarak Siyasal Kültür....................................................................
SİYASAL İLETİŞİM......................................................................................................
İletişim............................................................................................................................
Siyasal İletişim ve Demokrasi......................................................................................
Yurttaşlık Bilincini Oluşturma ve Siyasal İletişim....................................................
KAMUOYU...................................................................................................................
Kamuoyu ve Demokrasi...............................................................................................
Kamuoyu-Siyasal Katılım İlişkisi................................................................................
SONUÇ...........................................................................................................................
Özet ................................................................................................................................
Kendimizi Sınayalım ....................................................................................................
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı .........................................................................
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı .............................................................................................
Yararlanılan Kaynaklar.................................................................................................
139
139
139
141
143
145
145
147
151
152
152
155
157
158
159
160
160
161
Siyasal Yabancılaşma ve Yeni Toplumsal Hareketler................... 162
GİRİŞ..............................................................................................................................
YABANCILAŞMA VE ANOMİ..................................................................................
Yabancılaşma Kavramının Kökeni..............................................................................
Anomi (Kuralsızlık)......................................................................................................
SİYASAL YABANCILAŞMA.......................................................................................
TOPLUMSAL HAREKETLERİN TARİHSEL ÖNEMİ...........................................
Toplumsal Hareketler...................................................................................................
Toplumsal Hareketlerin Etkinliği................................................................................
163
164
164
165
166
169
169
171
v
vi
İçindekiler
TOPLUMSAL HAREKETLERİN TEORİLERİ.........................................................
Toplumsal Hareketler ve 1960’lar Sonrası Gelişen Teorik Ayrışma ......................
Yeni Toplumsal Hareketler Teorisi..............................................................................
Kaynakların Seferberliği (Hareketliliği) Teorisi........................................................
KÜRESELLEŞME VE TOPLUMSAL HAREKETLER.............................................
SONUÇ ..........................................................................................................................
Özet.................................................................................................................................
Kendimizi Sınayalım.....................................................................................................
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı..........................................................................
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı..............................................................................................
Yararlanılan Kaynaklar Başvurulabilecek Kaynaklar...............................................
172
173
174
175
176
178
180
182
183
183
183
İçindekiler
Önsöz
Sosyal bilimlerin gelişim seyri iki aşamalı olmuştur. Birinci aşamada toplumsal değişimin ortaya çıkardığı meseleleri anlamak ve açıklamak sosyal bilimlerde bir iş bölümü oluşumunu gerekli kılmış, bu da çeşitli disiplinlerin doğmasına yol açmıştır. Bu aşama, sosyal
bilimlerin felsefe şemsiyesi altından çıkmaları, kendi doğrultularını belirlemelerini ifade
eder. İkinci aşama, sosyal bilimlerin aralarında işbirliği arayışını kapsar: “Küreselleşme”
adı altında sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel meselelerin devasa boyut kazandığı, tahmin edilenin ötesinde karmaşık hale geldiği bir dönemde, bu meseleleri, tek bir disiplinin
açıklaması neredeyse imkânsızlaşmıştır.
Günümüzde genel olarak sosyal olguları parçalarına ayırarak anlamak ve her bir parçaya karşılık gelen bir uzmanlık dalına dayanarak açıklamak gene de mümkün ama eksik
sayılmaktadır. Üstelik, sosyal bütünlüğü meydana getiren parçaların neredeyse atomize
olmuş şekilde alt parçacıklara ayrıldığı bir durumda… Siyaset olgusunun da bu anlamda
atomize olmuş bir gerçeklik resmi verdiği söylenebilir. Bugün siyaset biliminden siyasi tarihe, siyasi antropolojiden siyasi ekonomiye varıncaya kadar birçok uzmanlaşmış disiplin
siyaset olgusunu konu edinmektedir. Siyaset Sosyolojisi de bunlardan birisidir. Bununla
beraber, bu disiplini diğerlerinden farklı kılan yanı, kendi içinde epistemolojik bir kopuşu gerçekleştirerek bir paradigmatik sıçrama yapmış olmasıdır: “Siyasetin Sosyolojisi”den
“Siyaset Sosyolojisi”ne geçiş. Bu kitap, söz konusu geçiş sürecini ve bu sürecin içerdiği
çeşitli temaları toplam sekiz ünite halinde incelemektedir.
Kitap, tek bir üniversitenin tek bir bölümünün öğretim elemanlarının işbirliği ile hazırlanmıştır. Bu işbirliğinde bazı arkadaşımlarımda gördüğüm “takım ruhu” duyarlılığı
beni memnun etmiştir. Bu bakımdan emeği geçen tüm ünite yazarları meslektaşlarıma teşekkür etmek benim için bir zevktir. Fakat, yazım süresi boyunca karşılaştığım zorlukların
üstesinden gelmede samimi desteğini ve anlayışını gördüğüm Doç.Dr. Derda Küçülalp’e ve
Yrd.Doç.Dr. Zahid Sobacı’ya ayrıca teşekkür etmeyi bir görev addediyorum. Bu derlemenin basımında titiz yardımlarını sunan, başta AÖF Kamu Yönetimi Bölüm Koordinatörü
Doç.Dr. Süleyman Sözen’e ve diğer tüm emeği geçenlere de içten teşekkürlerimi iletirim.
5 Şubat 2012, Bursa
Editör
Prof.Dr. Ali Yaşar SARIBAY
vii
1
SİYASET SOSOYOLOJİSİ
Amaçlarımız



Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Si­ya­set Sos­yo­lo­ji­si­nin il­gi­len­di­ği ve araş­tır­dı­ğı ko­nu­la­rı ve ba­kış açı­sı­nı tartışabilecek,
“Si­ya­se­tin Sos­yo­lo­ji­si”nden “Si­ya­set Sos­yo­lo­ji­si”ne ge­çi­şin aka­de­mik sey­ri­ni
açıklayabilecek,
Si­ya­set sos­yo­lo­ji­si­nin Av­ru­pa, Ame­ri­ka ve Tür­ki­ye’de­ki ge­li­şim sü­re­ci­ni ifade
edebilecek,
bilgi ve becerileri kazanabileceksiniz.
Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
Si­ya­set Sos­yo­lo­ji­si
Si­ya­se­tin Sos­yo­lo­ji­si
Sem­bo­lik Top­lum
Her­me­nö­tik
• Si­ya­set Bi­li­mi
• Sos­yo­lo­jik Pa­ra­dig­ma
• Do­ğal Top­lum
İçindekiler
Siyaset Sosoyolojisi
Siyaset Sosyolojisinin Konusu,
Gelişimi ve Metodu
• GİRİŞ
• SİYASET SOSYOLOJİSİNİN KONUSU VE
BAKIŞ AÇISI
• SİYASET SOSYOLOJİSİNİN DÜŞÜNSEL
GELİŞİMİ
• SİYASET SOSYOLOJİSİNİN GELİŞİMİNİN
TARİHSEL ARKA PLANI: AVRUPA, AMERİKA VE TÜRKİYE
• SONUÇ
Siyaset Sosyolojisinin Konusu,
Gelişimi ve Metodu
Gİ­RİŞ
Si­ya­set ol­gu­su bir­çok bo­yu­tuy­la aka­de­mis­yen­le­rin ilgisini çe­ke­gel­miş; ba­zen bir­
bi­ri­ne zıt, ba­zen bir­bi­ri­ni ta­mam­la­yı­cı yak­la­şım­lar­la çö­züm­len­me­ye ça­lı­şıl­mış­tır.
Bu yak­la­şım­la­rın en çok rağ­bet gö­ren­le­ri­nin ba­şın­da sos­yo­lo­jik ola­nı gel­miş­tir.
Sos­yo­lo­jik yak­la­şım, be­lir­li bir sü­re sos­yo­log­la­rın si­ya­se­te duy­duk­la­rı aka­de­mik
il­gi­lerinin ifa­de­si ol­du­ğu ka­dar; on­la­rın si­ya­sal çö­züm­le­me­le­ri hâ­ki­mi­yet­ al­tı­na
al­ma­la­rı so­nu­cu­nu da do­ğur­muş­tur. Bu çer­çe­ve­de, si­ya­set ol­gu­su­nun ken­di­si­ne
“sos­yo­log” de­nen bi­ri ta­ra­fın­dan çö­züm­len­me­si, yak­la­şı­mın ken­di­li­ğin­den “sos­
yo­lo­jik” sa­yıl­ma­sı için ye­ter­li gö­rül­müş­tür. Do­la­yı­sıy­la, si­ya­se­tin çe­şit­li çö­züm­le­
me­le­ri ara­sın­da­ki far­kın, teo­rik ola­rak de­ğil, çö­züm­le­me­yi ya­pan ki­şi­nin mes­le­ki
for­mas­yo­nu­na ba­kılarak sap­tan­ma­sı âdet ha­li­ne gel­miş­tir.
Ma­uri­ce Du­ver­ger, bu du­ru­mu “Si­ya­sal bi­lim ve si­ya­sal sos­yo­lo­ji söz­cük­le­ri
he­men he­men eş an­lam­lı­dır. Ço­ğu Ame­ri­kan Üni­ver­si­te­sin­de, ay­nı so­run­la­ra,
eğer bun­lar bir Si­ya­sal Bi­lim­ler Bö­lü­mü ta­ra­fın­dan ele alın­mış­sa ‘Si­ya­sal Sos­yo­
lo­ji’ den­mek­te­dir. Fran­sa’da ise ‘Si­ya­sal Sos­yo­lo­ji’ de­yi­şi ço­ğu za­man, si­ya­set bi­li­
min­de uzun sü­re ege­men ol­muş olan hu­kuk­sal ve fel­se­fi yön­tem­ler­den bir kop­ma
ve da­ha bi­lim­sel yön­tem­ler­le bir çö­züm­le­me ge­tir­me is­te­ği­ni yan­sıt­mak­ta­dır. Bu
fark­la­rın uy­gu­la­ma­da öne­mi yok­tur” di­ye­rek çok iyi ifa­de et­mek­te­dir.
Bu sap­ta­ma, kıs­men ge­çer­li­dir, çün­kü uzun bir sü­re Du­ver­ger’nin sö­zü­nü et­ti­
ği gev­şek­lik si­ya­set in­ce­le­me­le­rin­de hâ­kim bir tu­tum ol­muş­tur. Bu­nun­la be­ra­ber,
söz ko­nu­su tu­tu­ma yol açan bir baş­ka se­bep­ten söz et­mek ge­re­kir. Bu sos­yo­lo­jinin
ve sos­yo­lo­jik ola­nın ge­nel­leş­ti­ril­miş ol­ma­sı, do­la­yı­sıy­la öz­gül (spe­ci­fic) ola­rak içi­
nin dol­du­rul­ma­ma­sı­dır. Böy­le­ce, sos­yo­lo­ji sos­yal ile öz­deş­leş­ti­ril­miş, sos­yal ola­rak
ni­te­le­nen her şey ge­nel­de sos­yo­lo­jik ni­te­le­me­si­ne ta­bi tu­tul­muş­tur. Bun­da da ge­
çer­li sa­yı­lan man­tık şu ol­muş­tur: Sos­yal ola­nın te­za­hü­rü­ne ba­kıp, sos­yo­lo­jik ola­nı
be­lir­le­me. Ör­ne­ğin, bu man­tı­ğa gö­re, sos­yal di­ye ni­te­le­nen cin­si­yet, yaş, sta­tü, sı­
nıf... gi­bi olu­şum­la­ra ba­kıp bun­lar­dan bi­ri ve­ya hep­si ile si­ya­se­tin ilin­ti­si­ni sap­ta­
ma­ya gi­riş­ti­ği­miz­de; si­ya­se­ti sos­yo­lo­jik ola­rak çö­züm­le­miş sa­yı­la­bi­li­yo­ruz.
Oy­sa tek bir sos­yo­lo­ji­den söz et­mek müm­kün ol­ma­dı­ğın­dan, di­ye­lim sı­nıf ol­
gu­su­na ve­ya sos­yal ola­nın di­ğer te­za­hür­le­ri­ne, her sos­yo­lo­ji ya­pan, ay­nı şe­kil­de
bak­ma­mak­ta­dır: Marx’a da­ya­nan­lar ay­rı, We­ber’e da­ya­nan­lar ay­rı şey­ler söy­le­
mek­te­dir­ler. Çün­kü her iki­si de sos­yal ola­nı fark­lı gö­rün­gü­ler­le öz­deş­leş­tir­miş­ler
ve onun için de fark­lı sos­yo­lo­ji yap­mış­lar­dır. Fa­kat, bu üni­te­de “Si­ya­set Sos­yo­lo­ji­si”
den­di­ğin­de, esa­sen bir yak­la­şım­dan de­ğil, di­sip­li­ner bir pa­ra­dig­ma­dan bah­se­dil­
4
Siyaset Sosoyolojisi
mek­te­dir. Do­la­yı­sıy­la, bu­ra­da Du­ver­ger’nin yu­ka­rı­da be­lirt­miş ol­du­ğu dü­şün­ce­
den kop­ma­yı sim­ge­le­yen aka­de­mik bir ge­liş­me an­la­tı­la­cak­tır. Baş­ka bir de­yiş­le,
Si­ya­set Sos­yo­lo­ji­si­nin, üni­ver­si­te­le­rin de­part­man­la­rı nez­din­de or­ta­ya çı­kan bir si­
ya­si olay­la­rı in­ce­le­me tar­zı­na in­dir­gen­me­sin­den kur­ta­rı­lıp pa­ra­dig­ma­tik bir içe­ri­
ğe sa­hip ol­du­ğu­nun an­la­tı­mı, bu üni­te­nin üze­rin­de dur­du­ğu te­mel bir me­se­le­dir.
Me­se­le­mi­zi açık­lı­ğa ka­vuş­tur­mak için, ön­ce Si­ya­set Sos­yo­lo­ji­si­nin ko­nu­su ve ba­kış
açı­sı­nın ne ol­du­ğu in­ce­le­ne­cek­tir. Bu­ra­da, Si­ya­se­tin Sos­yo­lo­ji­si-Si­ya­set Sos­yo­lo­ji­si
ay­rı­mı üze­rin­de du­ru­la­cak ve Si­ya­set Sos­yo­lo­ji­si­nin top­lum­sal olay­la­rı han­gi pa­
ra­dig­may­la ele al­dı­ğı izah edi­le­cek­tir. Üni­te­nin ikin­ci kıs­mın­da, Si­ya­set Sos­yo­lo­ji­
si­nin dü­şün­sel ge­li­şi­mi­ne de­ği­ni­le­cek ve Si­ya­set Sos­yo­lo­ji­si pa­ra­dig­ma­sı­nın si­ya­
set-top­lum iliş­ki­si­ni ele alış tar­zın­dan ha­re­ket­le Si­ya­set Sos­yo­lo­ji­si ile Si­ya­set Bi­li­mi
ara­sın­da­ki ay­rım açık­lı­ğa ka­vuş­tu­ru­la­cak­tır. Bu üni­te­de son ola­rak ise, Si­ya­set Sos­
yo­lo­ji­si­nin Av­ru­pa, Ame­ri­ka ve Tür­ki­ye’de­ki ge­li­şim sü­re­ci üze­rin­de du­ru­la­cak­tır.
Sİ­YA­SET SOS­YO­LO­Jİ­Sİ­NİN KO­NU­SU VE BA­KIŞ AÇI­SI
Ge­nel ola­rak si­ya­set ol­gu­su­nu ele alan mo­dern sos­yo­lo­jik araş­tır­ma­la­rın or­ta­ya
çı­kı­şı, İkin­ci Dün­ya Sa­va­şın­dan son­ra ol­muş­tur. Si­ya­set ol­gu­su­nun top­lum­da­ki
ye­ri ve­ya top­lum­sal kök­le­ri üze­ri­ne zih­ni me­rak, “Si­ya­set(in) Sos­yo­lo­ji­si” adı al­
tın­da ye­ni bir di­sip­li­ni­n doğ­ma­sı­nın en baş­ta ge­len se­be­bi­dir. Bun­da da şüp­he­siz,
İkin­ci Dün­ya Sa­va­şın­dan son­ra Ba­tı dün­ya­sın­da de­mok­ra­si­nin yük­se­len bir de­ğer
ol­ma­sı ve o doğ­rul­tu­da top­lum­la­rın ge­çir­dik­le­ri ya­pı­sal de­ği­şim­ler önem­li rol oy­
na­mış­tır. Böy­le­ce aka­de­mik si­ya­si araş­tır­ma­la­rın yö­nü ve içe­ri­ği de­ğiş­miş; ön­ce­
den “Si­ya­set Bi­li­mi” yaf­ta­sı al­tın­da in­ce­le­nen si­ya­set ol­gu­su hem ye­ni bir pers­pek­
ti­fe otur­tul­muş hem de in­ce­le­me ala­nı ve ko­nu­la­rı ba­kı­mın­dan ge­niş­le­til­miş­tir.
1960’lar Sey­mo­ur Mar­tin Lip­set’in Si­ya­sal İn­san (Po­li­ti­cal Man) baş­lık­lı ki­
ta­bı­nın ya­yın­lan­ma­sıy­la Si­ya­set(in) Sos­yo­lo­ji­si di­sip­li­ni­nin yük­se­li­şe geç­me­sin­de
dö­nüm nok­ta­sı ol­muş­tur. Lip­set’in ki­ta­bı, yir­mi ül­ke­de ya­yın­la­na­rak dün­ya ça­pın­
da yan­kı bul­muş ve Sos­yal Bi­lim­ler Atıf En­dek­si ta­ra­fın­dan bir “atıf kla­si­ği” sa­yıl­
mış­tır. Bu­gün Si­ya­set(in) Sos­yo­lo­ji­si, Sos­yo­lo­ji­nin en önem­li alt dal­la­rın­dan bi­ri
sa­yıl­sa da; aşa­ğı­da gö­re­ce­ği­miz gi­bi, özel­lik­le 1980’ler­den son­ra ken­di­si­ni Si­ya­set
Bi­li­mi’nden ol­du­ğu ka­dar Sos­yo­lo­ji di­sip­li­ni­nin he­ge­mon­ya­sın­dan da kur­tar­ma­ya
ve da­ha ba­ğım­sız bir bi­lim­sel pa­ra­dig­ma ol­ma­ya yö­nel­miş­tir. Bu ba­kım­dan, mey­
da­na ge­len bu aka­de­mik ge­li­şi­mi ve ne­ti­ce­de bir pa­ra­dig­ma de­ği­şi­mi­ni an­lat­mak
üze­re, bu­ra­da kul­la­nı­lan te­rim­sel ay­rım­la­ra ön­ce­lik­le işa­ret et­me­li­yiz.
“Si­ya­set Sos­yo­lo­ji­si” de­di­ği­miz­de, ge­li­şim ta­ri­hi­ne ba­ka­rak iki ay­rı te­rim kul­la­
na­ca­ğız: “Kla­sik Si­ya­set Sos­yo­lo­ji­si” (ve­ya bu üni­te­de kul­lan­ma­yı ter­cih et­ti­ği­miz
şek­liy­le “Si­ya­se­tin Sos­yo­lo­ji­si”) ve “Si­ya­set Sos­yo­lo­ji­si”. Aşa­ğı­da­ki an­la­tım­lar­da iki
te­rim ara­sın­da­ki fark açık­ça gö­rü­le­cek­tir. “Pa­ra­dig­ma” ile kas­tı­mız ise bi­lim ta­
rih­çi­si ve fel­se­fe­ci­si Tho­mas S. Kuhn’un sos­yal bi­lim­le­re ka­zan­dır­mış ol­du­ğu kav­
ram­dır. Gev­şek bir ta­nı­mı ya­pı­la­cak olur­sa, pa­ra­dig­ma­nın ol­gu­la­ra bak­ma tar­zı­nı,
bu­na da­ya­na­rak ne tür bir bi­lim­sel in­ce­le­me­nin ya­pı­la­ca­ğı­nı ve han­gi tür fel­se­fi
ter­ci­hin ka­bul edi­le­ce­ği­ni bil­me­yi ifa­de et­ti­ği­ni söy­le­ye­bi­li­riz. Ör­ne­ğin, “Si­ya­se­tin
Sos­yo­lo­ji­si” pa­ra­dig­ma­sın­dan, “Si­ya­set Sos­yo­lo­ji­si” pa­ra­dig­ma­sı­na ge­çiş; si­ya­set
ol­gu­su­na da­ir ba­kış tar­zı­mı­zın (han­gi dü­zey­de, ne gi­bi de­ğiş­ken­le­ri dik­ka­te al­dı­ğı­
mı­zın) ve bu tar­zın tel­kin et­ti­ği doğ­rul­tu­da ne tür bir teo­rik çer­çe­ve­yi, do­la­yı­sıy­la
bu çer­çe­ve­nin ze­mi­ni­ni teş­kil eden han­gi fel­se­fi ön ka­bul­le­re sa­hip ol­du­ğu­mu­zun
de­ğiş­me­si an­la­mı­na ge­lir.
Kla­sik an­lam­da Si­ya­set Sos­yo­lo­ji­si (Si­ya­se­tin Sos­yo­lo­ji­si), si­ya­set ol­gu­su­nu sos­
yo­lo­jik pa­ra­dig­ma ara­cı­lı­ğıy­la çö­züm­ler. Sos­yo­lo­jik pa­ra­dig­ma ise sos­yo­lo­jik so­ru
1. Ünite - Siyaset Sosyolojisinin Konusu, Gelişimi ve Metodu
sor­ma­ya da­ya­nır. Bu so­ru, her şey­den ön­ce, in­san ey­le­mi­nin ge­nel ka­bul gö­ren ve
res­men ta­nım­lan­mış olan amaç­la­rı­nın ar­ka­sın­da ya­ta­nı bul­ma me­ra­kı­nı içe­rir.
Bu­nu ya­par­ken de in­sa­ni olay­la­rın fark­lı an­lam dü­zey­le­ri­ne sa­hip ol­duk­la­rı­nı ve
on­la­rın ba­zı­la­rı­nın gün­lük ha­ya­tın bi­lin­cin­den giz­len­miş ol­duk­la­rı­nı fark eder. O
hal­de, sos­yo­lo­jik pa­ra­dig­ma, esas iti­ba­riy­le, sos­yal ya­pı­la­rın, iliş­ki­le­rin dış yü­zü­ne
de­ğil, bu­nun ar­dın­da ya­tan be­lir­le­yi­ci­le­ri­ne eğil­me­yi odak alır. Bu ba­kım­dan, sos­
yo­lo­gun il­gi­len­di­ği prob­lem, di­ğer­le­ri­nin “prob­lem” de­di­ği şey ol­ma­ya­bi­lir. Çün­
kü, sos­yo­lo­jik prob­lem, özün­de, sos­yal et­ki­le­şi­min na­sıl ve ne şe­kil­ler­de mey­da­na
gel­di­ği­ne bak­mak­la il­gi­li bir du­rum­dur. Oto­ri­te­le­rin ve­ya di­ğer res­mî gö­rev­li­le­rin
ba­kı­şı­na gö­re yan­lış olan şey de­ğil­dir sos­yo­lo­jik prob­lem. Bu bağ­lam­da, suç ye­ri­ne
ka­nun; bo­şan­ma ye­ri­ne ev­li­lik; ırk ay­rı­mı ye­ri­ne ırk­la­ra da­ya­nan kat­man­laş­ma;
ih­ti­lal ye­ri­ne hü­kü­met sos­yo­lo­jik prob­lem ola­rak ni­te­le­ne­bi­lir.
Bu an­la­yış­tan ha­re­ket­le, Si­ya­se­tin Sos­yo­lo­ji­si­nin pers­pek­ti­fi­nin, esas iti­ba­riy­
le, si­ya­si ya­pı­la­rın, iliş­ki­le­rin ve­ya da­ha tek­nik de­yim­le si­ya­si et­ki­le­şi­min ar­dın­da
ya­tan et­ken­le­re bak­mak ol­du­ğu söy­le­ne­bi­lir. Bu pers­pek­ti­fin kla­sik ör­ne­ği Sey­
mo­ur Mar­tin Lip­set’in yu­ka­rı­da an­dı­ğı­mız Si­ya­sal İn­san’ıdır. Bu ki­ta­bın­da Lip­set,
si­ya­set ol­gu­su­nun sos­yal te­mel­le­ri­ni in­ce­le­miş; ör­ne­ğin de­mok­ra­si ile ül­ke­le­rin
eği­tim, sa­na­yi­leş­me, şe­hir­leş­me dü­ze­yi gi­bi sos­yal de­ğiş­ken­ler ara­sın­da­ki ba­ğın­tı­
yı ana­liz et­miş­tir. Lip­set’in Si­ya­se­tin Sos­yo­lo­ji­si­nin ge­li­şi­min­de sağ­la­dı­ğı dö­nüm
nok­ta­sı, da­ha son­ra or­ta­ya çı­ka­cak yö­ne­lim­le­rin iti­ci gü­cü ol­muş­tur. Bu doğ­rul­
tu­da, Si­ya­se­tin Sos­yo­lo­ji­si ol­gun bir aşa­ma­da ar­tık ge­nel ola­rak si­ya­set-top­lum,
özel ola­rak da dev­let-top­lum iliş­ki­si­ni in­ce­le­yen bir di­sip­lin şek­lin­de yay­gın ka­
bul gör­müş; Sos­yo­lo­ji’nin en önem­li alt di­sip­lin­le­rin­den bi­ri sa­yıl­mış­tır. Ni­te­kim,
özel­lik­le 1950 ve 1970 ara­sı dö­nem­de si­ya­si grup­laş­ma­la­rın top­lum­sal te­mel­le­ri ve
par­ti sis­tem­le­ri (Sey­mo­ur Mar­tin Lip­set ve Ste­in Rok­kan); ce­ma­at-ik­ti­dar ya­pı­la­rı
(Lloyd War­ner ve Ste­ven Lu­kes); elit­ler (C. Wright Mills, Ant­hony Gid­dens, Tom
Bot­to­mo­re ve Wi­ili­am G.Dom­hoff) ve dev­rim ve top­lum­sal de­ğiş­me üze­ri­ne ta­
rih­sel ça­lış­ma­lar (Bar­ring­ton Moo­re ve The­da Skoc­pol) gi­bi ko­nu­lar­da, Si­ya­se­tin
Sos­yo­lo­ji­si­ne iliş­kin çok önem­li ça­lış­ma­lar or­ta­ya çık­mış­tır.
As­lın­da bu ça­lış­ma­la­rın da gös­ter­di­ği gi­bi, dik­ka­te al­ma­mız ge­re­ken önem­li bir
nok­ta, bir sos­yo­lo­jik pa­ra­dig­ma­nın, her şey­den ön­ce, bir top­lum kav­ram­laş­tır­ma­
sı­na da­yan­dı­ğı­nın bi­lin­me­si­dir. Çün­kü ge­nel ola­rak top­lum­dan ne­yi an­la­dı­ğı­mı­zı
for­mü­le ede­bi­li­yor­sak, ol­gu­la­rın (o ara­da si­ya­set ol­gu­su­nun) top­lum­sal ger­çek­li­
ğin bü­tün­lü­ğü için­de­ki ye­ri­ni ve an­la­mı­nı be­lir­le­ye­bi­li­yo­ruz de­mek­tir.
He­men be­lir­te­lim ki, sos­yal ve si­ya­sal dü­şün­ce ta­ri­hin­de top­lum kav­ram­laş­tır­
ma­la­rı iki te­mel ka­te­go­ri­ye ay­rı­lır:
• Do­ğal top­lum kav­ram­laş­tır­ma­sı,
• Sem­bo­lik top­lum kav­ram­laş­tır­ma­sı.
Do­ğal top­lum kav­ram­laş­tır­ma­sı, top­lum­sal ha­ya­tın da­yan­dı­ğı iliş­ki­ler ağı­nın,
do­ğal dür­tü ve zo­run­lu­luk­lar üze­ri­ne in­şa ol­du­ğu­nu ile­ri sü­rer; top­lum­sal ha­ya­
tın içer­di­ği dü­şün, de­ğer ve an­lam sis­tem­le­ri­ni pra­tik ne­den ve et­kin­lik­le­rin bir
tü­re­vi ola­rak gö­rür. Bu bağ­lam­da, top­lum, pra­tik iliş­ki­le­rin bir yan­sı­ma­sı ve­ya
ta­sa­rı­mı­dır. Do­ğal top­lum kav­ram­laş­tır­ma­sı po­zi­ti­vist sos­yal bi­lim an­la­yı­şı­nın bir
ürü­nü­dür. Po­zi­ti­vist sos­yal bi­lim an­la­yı­şı, ger­çek­li­ği, in­sa­nın dı­şın­da olan bir şey
ola­rak ele alır. Po­zi­ti­vist yak­la­şım, bu­ra­dan ha­re­ket­le, ol­gu-de­ğer ay­rı­mı­na gi­de­rek
sos­yo­lo­gun top­lum­sal ger­çek­li­ği de­ğer yar­gı­la­rın­dan ba­ğım­sız ola­rak in­ce­le­ye­bi­
le­ce­ği ve ob­jek­tif bir bil­gi­ye ula­şa­bi­le­ce­ği­ni var­sa­yar.
Sem­bo­lik top­lum kav­ram­laş­tır­ma­sın­da, top­lum­sal ha­ya­tı oluş­tu­ran iliş­ki­ler ağı
sem­bo­lik ni­te­lik ta­şır ve top­lum üye­le­ri­nin ey­lem­le­ri an­cak sem­bo­lik bir bü­tün­lük
5
6
Siyaset Sosoyolojisi
için­de yer al­dı­ğı za­man an­lam ka­za­nır. Bir baş­ka de­yiş­le, top­lum üye­le­ri­nin ey­le­
mi, sem­bo­lik bir te­mel­len­dir­me­ye ta­bi ol­du­ğu za­man ey­lem ni­te­li­ği­ne bü­rü­nür.
Bu kav­ram­laş­tır­ma­ya gö­re, top­lum­sal ha­yat sem­bo­lik ola­rak ku­rul­muş­tur. Sem­
bo­lik top­lum kav­ram­laş­tır­ma­sı yo­rum­sa­ma­cı (her­me­nö­tik) sos­yal bi­lim an­la­yı­
şı­na da­ya­nır. Yo­rum­sa­ma­cı sos­yal bi­lim an­la­yı­şı­na gö­re, top­lum­sal ger­çek­lik ma­
hi­ye­ti iti­ba­riy­le do­ğal ger­çek­lik­ten fark­lı­dır. Top­lum­sal ger­çek­lik in­sa­nın için­de
ol­du­ğu ve do­la­yı­sıy­la olu­şu­mun­da in­sa­ni il­gi, çı­kar ve de­ğer­­le­rin önem­li bir ro­le
sa­hip ol­du­ğu bir in­ce­le­me ala­nı­dır. Bu an­lam­da, top­lum­sal ger­çek­lik me­sa­fe­li du­
ru­la­rak açık­la­na­bi­le­cek bir in­ce­le­me ala­nı ola­rak de­ğil, an­cak içe­ri­si­ne gi­ri­le­rek
an­la­şı­la­bi­le­cek bir in­ce­le­me ala­nı ola­rak dü­şü­nül­mek du­ru­mun­da­dır. Top­lum­sal
ger­çek­lik de­ğer yar­gı­la­rın­dan ba­ğım­sız ol­ma­dı­ğı ve onu in­ce­le­yen sos­yal bi­lim­ci
de be­lir­li de­ğer­le­re sa­hip ol­du­ğu için ge­nel ola­rak sos­yo­lo­ji­de, öz­gül ola­rak ise si­
ya­set sos­yo­lo­ji­sin­de el­de edi­len bil­gi, nes­nel ve ke­sin ol­ma­yıp ba­kış açı­sı­na gö­re
de­ği­şen bir ka­rak­te­re sa­hip­tir. Sos­yo­log ve­ya si­ya­set sos­yo­lo­gu tam da bu ne­den­le
top­lum­sal ger­çe­ği açık­la­ma­ya de­ğil an­la­ma­ya ve yo­rum­la­ma­ya ça­lı­şır.
Bu ki­tap­ta be­nim­se­di­ği­miz çö­züm­le­me çer­çe­ve­si, ge­nel ola­rak, sem­bo­lik top­
lum kav­ram­laş­tır­ma­sı­nı esas al­dı­ğı için, bu kav­ram­laş­tır­ma üze­rin­de bi­raz da­ha
dur­ma­mız­da ya­rar var­dır.
Sem­bo­lik top­lum kav­ram­laş­tır­ma­sı, top­lum­sal ol­gu­la­rı “olan” de­ğil, “oluş­tu­ran”
fak­tör ola­rak gö­ren ve önem­li ola­nın bi­çim (form) ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan bir pa­
ra­dig­ma an­la­yı­şı­na da­ya­nır. Bu açı­dan, ge­rek fi­zik­sel do­ğa­nın ge­rek in­san do­ğa­sı­
nın sos­yal ha­ya­ta yan­sı­yan et­ki­le­ri, ol­duk­la­rı gi­bi his­se­di­lir. Bu nok­ta­dan ha­re­ket­le,
oluş­tur­du­ğu bi­çi­min dı­şın­da do­ğa­nın an­lam­sız ol­du­ğu ve do­ğa­nın an­cak sem­bo­lik
bir sis­tem için­de yoğ­rul­du­ğu za­man bir an­la­ma ka­vu­şa­ca­ğı ile­ri sü­rü­le­bi­lir. Bu se­
bep­le, “ger­çek”in ve “bil­gi”nin fark­lı ve ay­rı dün­ya­lar ol­du­ğu söy­le­ne­bi­lir.
Bu nok­ta­da or­ta­ya çı­kan du­rum şu­dur: Do­ğal dün­ya­nın ak­si­ne, top­lum­sal iliş­
ki­le­rin ya­pı­sı ve sos­yal olay­la­rın an­la­mının, bi­lim ada­mı­nın te­ori­si­nin fonk­si­yo­nu
değildir. Sos­yal bi­lim­ci­nin kar­şı kar­şı­ya ol­du­ğu “bi­rin­cil dü­zen” de­ğil, “ikin­cil dü­
zen” ger­çek­lik­tir. Bu ise, öz­ne­le­ra­ra­sı (top­lu­mun bi­rey­le­ri, grup­la­rı, ku­rum­la­rı, vd.
ta­ra­fın­dan) pay­la­şıl­mış sem­bol­le­re da­ya­nan, man­tık­sal ola­rak dü­zen­len­di­ği var­sa­
yı­lan bir dün­ya­dır. Bu ba­kım­dan, sem­bol­le­rin ay­dın­la­tıl­ma­sı açık­la­ma­nın özü­dür.
O hal­de, di­ye­bi­li­riz ki, sos­yal bi­lim­de pa­ra­dig­ma­nın esas ama­cı, sos­yal bağ­lam­da­
ki sem­bo­lik dö­nü­şün ve ger­çek­li­ğin kur­gu­lan­ma­sı­nın ni­te­li­ği­ni be­lir­le­mek­tir. Bu
tür bir sos­yal ger­çek­lik ve bi­lim an­la­yı­şı, in­sa­nı sos­yal ger­çek­lik kar­şı­sın­da se­yir­ci
ka­bul et­mez. Bu­nun­la bağ­lan­tı­lı bir baş­ka öner­me, bir amaç sa­hi­bi ola­rak in­sa­nın
ey­le­mi­nin, ön­ce­den dü­şü­nül­müş olan bir pla­na da­yan­dı­ğı­dır. Bu açı­dan, in­san ak­
tör ola­rak ön­ce­den ve­ri­li ve or­ga­ni­ze bir gün­lük ha­ya­tın için­de ha­re­ket eder. Öğ­
ren­di­ği dil, edin­di­ği kül­tür ve için­de ya­şa­dı­ğı sos­yal ya­pı­lar onun bu gün­lük ha­ya­tı
yo­rum­la­ma­sı­na ve bu­na da­ya­na­rak ey­lem­de bu­lun­ma­sı­na ya­ra­ya­cak ta­nım­la­rı ve
tip­le­me­le­ri mey­da­na ge­ti­rir. Önem­li bir baş­ka nok­ta, gün­lük ha­ya­tın sa­de­ce ön­ce­
den ya­pı­lan­mış ol­ma­yıp bu dün­ya­nın içer­di­ği öğe­le­rin an­lam­la­rı­nın da ön­ce­den
ve­ri­li ol­du­ğu­dur. Bu an­lam­lar, sem­bo­lik ola­rak be­lir­le­nir.
İn­san­lar, için­de ya­şa­dık­la­rı top­lu­mu kar­ma­şık ve an­la­şıl­ma­sı zor bul­duk­la­rın­
dan, ol­gu­la­rı da­ha ba­si­te in­dir­ge­me zo­run­lu­lu­ğu duy­mak­ta­dır­lar. Top­lum da ken­
di­le­ri­ne ha­zır bir sem­bol­ler di­zi­si ve­re­rek bu zor­luk­la­rı aş­ma­da yar­dım­cı ol­mak­
ta­dır. Bu ba­kım­dan, top­lum ha­ya­tı­nın sem­bo­lik içe­ri­ği­ni des­tek­le­yen yö­nü in­sa­nı
do­ğal ola­rak için­de ya­şa­dı­ğı nes­ne­le­rin özel­lik­le­ri­ne bağ­lar, so­yut­la­ma­la­rı bi­le so­
mut ör­nek­le­re baş­vu­ra­rak yap­ma­sı­na yol açar. Ör­ne­ğin, dev­let so­yut bir kav­ram­
dır fa­kat jan­dar­ma ve­ya po­lis dev­le­ti sem­bol­leş­ti­rir, do­la­yı­sıy­la so­mut ha­le ge­ti­rir.
7
1. Ünite - Siyaset Sosyolojisinin Konusu, Gelişimi ve Metodu
Bu iti­bar­la, si­ya­set ol­gu­su­nu an­la­ma­da ve an­lam­lan­dır­ma­da onun sa­de­ce gö­rü­nen
bir yö­nüy­le sı­nır­lı ka­la­ma­yız. Di­ye­lim, dev­le­ti in­ce­le­di­ği­miz­de; dev­le­tin iş ­bö­lü­mü
ve top­lum­sal sı­nıf­lar­la olan ba­ğı­nı or­ta­ya çı­kar­dı­ğı­mız­da onun top­lum­sal kök­le­ri­
ne eğil­miş olu­ruz ve şüp­he­siz bu sos­yo­lo­jik bir in­ce­le­me­dir. Ama bu­nun­la dev­le­tin
sa­de­ce gö­rün­me­yen yö­nü­ne bak­mış olu­yo­ruz. Oy­sa, dev­le­tin bir de onu mey­da­na
ge­ti­ren per­so­ne­lin­de (cum­hur­baş­ka­nı, ba­kan­lar, bü­rok­rat­lar), kon­trol araç­la­rın­da
(po­lis, jan­dar­ma) ve ku­rum­la­rın­da (ya­sa­ma, yar­gı, yü­rüt­me) so­mut­laş­mış gö­rü­
nen yü­zü var­dır. Bun­lar­dan sa­de­ce bi­ri­ne bak­mak, hem ek­sik bir ba­kış olur hem
de bi­zi bak­tı­ğı­mız yö­nü ile onu öz­deş­leş­tir­me gi­bi bir in­dir­ge­me­ci­lik tu­za­ğı­na dü­
şü­re­bi­lir. Si­ya­set Sos­yo­lo­ji­si bu tar­zın aşıl­ma­sı ge­rek­li­li­ği­ni vur­gu­la­yan ço­ğu si­ya­
set in­ce­le­me­ci­le­ri­ni bu­na ik­na et­miş olan ye­ni bir pa­ra­dig­ma­dır. Bu pa­ra­dig­ma
söz ko­nu­su ol­du­ğun­da, dev­let hem top­lum­sal kök­le­riy­le hem de si­ya­si kök­le­riy­le,
ni­ha­yet bun­lar ara­sın­da­ki et­ki­le­şim­le be­ra­ber in­ce­len­mek du­ru­mun­da­dır. Bu­nu
Si­ya­set Sos­yo­lo­ji­si­nin dü­şün­sel (fik­rî ) ge­li­şi­mi­ne ba­ka­rak da­ha net gö­re­bi­li­riz.
Si­ya­set sos­yo­lo­ji­sin­de po­zi­ti­vist bi­lim an­la­yı­şı­nı esas al­ma­nın içer­miş ol­du­ğu so­
run­lar ne­ler­dir?
Sİ­YA­SET SOS­YO­LO­Jİ­Sİ­NİN DÜ­ŞÜN­SEL GE­Lİ­Şİ­Mİ
Fark­lı di­sip­lin­ler ta­ra­fın­dan in­ce­le­nen si­ya­set ol­gu­su­nun, Si­ya­set Sos­yo­lo­ji­si ta­
ra­fın­dan da in­ce­len­me­si­nin bir ta­kım ay­rı ge­rek­çe­le­ri var­dır. Bun­lar­dan il­ki, tüm
sos­yal ve si­ya­si ol­gu­la­rın ele alı­nış ve ana­liz edi­liş tar­zıy­la, ya­ni sos­yal bi­lim­le­rin
do­ğa­sıy­la il­gi­li­dir. Gü­nü­müz top­lum­sal ger­çek­li­ği­ni an­la­ya­bil­mek, geç­miş­ten bu
ya­na mey­da­na ge­len top­lum­sal de­ği­şimleri ve bu­na bağ­lı ola­rak or­ta­ya çı­kan prob­
lem­le­ri ana­liz et­mek­le müm­kün­dür. Top­lum­sal ger­çek­lik, kar­ma­şık ve çok bo­yut­
lu­dur. Söz ko­nu­su kar­ma­şık­lı­ğı an­la­ya­bil­me­nin bir yo­lu, 18. yüz­yıl­dan 20. yüz­yı­la
ka­dar kul­la­nı­lan bü­tün­cü sos­yal bi­lim an­la­yı­şı ol­muş­tur. Bu an­la­yı­şa gö­re, sos­yal
bi­lim bir bü­tün­dür ve eğer sos­yal ol­gu­la­rın bağ­lı ol­du­ğu do­ğal ya­sa­lar var­sa bu
tüm ol­gu­lar için ay­nı­dır ve bun­la­rı bu­lup or­ta­ya çı­kart­mak tek bir sos­yal bi­li­min
gö­re­vi­dir. Di­ğer an­la­yış, özel­lik­le 20. yüz­yıl­dan bu ya­na kul­la­nı­lan te­kil­ci sos­yal
bi­lim kav­ram­laş­tır­ma­sı­na iliş­kin­dir. Bu­na gö­re ise top­lum­sal ger­çek­li­ğin bir bü­
tün ola­rak an­la­şı­la­bil­me­si için bu bü­tü­nü mey­da­na ge­ti­ren bö­lüm­le­rin tek tek ve
de­rin­le­me­si­ne in­ce­len­me­si ge­re­kir. Bu da top­lum­sal ger­çek­li­ğin her bir bö­lü­mü­ne
te­ka­bül eden uz­man­laş­mış sos­yal bi­lim di­sip­lin­le­ri­nin yar­dı­mıy­la ba­şa­rı­la­bi­lir.
Bü­tün­cül sos­yal bi­lim an­la­yı­şın­dan, te­kil­ci ola­na ge­çiş, ay­nı za­man­da, fel­se­
fi yak­la­şım­dan sos­yo­lo­jik yak­la­şı­ma ge­çi­şi sağ­la­mış­tır. Ama gü­nü­müz­de sos­yal
bi­lim­ler­de ol­gu­la­rın tek bir bo­yu­tu­na in­dir­ge­ne­rek ya­pı­lan in­ce­le­me­le­rin do­ğur­
du­ğu bir ek­sik­lik ve­ya tat­min­siz­lik his­si baş gös­ter­me­ye baş­la­mış­tır. Bu his­si­ya­ta
sa­hip sos­yal bi­lim­ci­ler, esa­sın­da top­lum­sal ger­çek­li­ğin bir bü­tün ama par­ça­lı bir
bü­tün ol­du­ğu­nu ka­bul et­se­ler de; son tah­lil­de bü­tü­nün, par­ça­la­rı­nın top­la­mın­dan
faz­la bir şey ol­du­ğu­na dik­kat çek­miş­ler ve bir ol­gu­nun hak­kıy­la in­ce­le­me­si­nin bu
ger­çe­ği göz önün­de tut­ma­ya bağ­lı ol­du­ğu­nu söy­le­miş­ler­dir. Ni­te­kim, si­ya­set ol­
gu­su­nun in­ce­le­me­sin­de de et­ki­si­ni gös­te­ren böy­le bir kav­ra­yış; si­ya­se­tin fark­lı üç
kat­man­da gö­zü­ken par­ça­lar ol­ma­sı­nın, as­lın­da o par­ça­la­rın bir bü­tün içi­ne otur­
tu­la­rak an­la­şıl­ma­sı­nı ön­le­me­me­si ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­mış­lar­dır. Bu­na gö­re, si­ya­se­
ti göz­le­ye­bi­le­ce­ği­miz kat­man­lar şun­lar­dır:
• Si­ya­se­tin top­lum­sal kök­le­ri
• Si­ya­se­tin ya­pı­sı ve­ya si­ya­sal sü­reç
• Si­ya­se­tin top­lum ve kül­tür üze­rin­de­ki et­ki­le­ri
1
8
Siyaset Sosoyolojisi
Si­ya­se­tin top­lum­sal kök­le­ri, top­lum ve si­ya­set ara­sın­da­ki ba­sit et­ki­le­şim sis­
te­mi­ni ifa­de eder, top­lum­sal ya­pı­nın ik­ti­dar or­ga­ni­zas­yo­nu­nu ve da­ğı­lı­mı­nı na­
sıl et­ki­le­di­ği­ni araş­tı­rır. Bu ka­te­go­ri­de­ki in­ce­le­me alan­la­rı ise; “top­lu­luk ik­ti­da­rı”,
“si­ya­sal ka­tı­lı­mın mev­cut top­lum­sal te­mel­le­ri”, “si­ya­sal dav­ra­nı­şın top­lum­sal ve
psi­ko­lo­jik bo­yut­la­rı” ile “top­lum­sal ve si­ya­sal de­ğiş­me­nin kay­nak­la­rı”dır. Bu kat­
man­la mün­ha­sı­ran il­gi­le­nen alt-di­sip­lin Si­ya­se­tin Sos­yo­lo­ji­si’dir.
İk­ti­da­rın si­ya­sal kay­nak­la­rı ile il­gi­len­me, si­ya­se­tin ya­pı­sı ve­ya si­ya­sal sü­reç ka­
te­go­ri­si­ne da­hil­dir. Yü­rüt­me, ya­sa­ma ve yar­gı erk­le­ri­nin ik­ti­da­rın ya­pı­sı­nı, olu­şu­
mu­nu ve da­ğı­lı­mı­nı ne şe­kil­de et­ki­le­di­ği bu ka­te­go­ri için­de ele alı­nır ve da­ha çok
Si­ya­set Bi­li­mi ta­ra­fın­dan in­ce­le­nir.
Si­ya­se­tin top­lum ve kül­tür üze­rin­de­ki et­ki­le­ri de­nin­ce de si­ya­se­tin, top­lu­mu
han­gi yön­ler­den et­ki­le­di­ği an­la­şıl­ma­ya ça­lı­şıl­mak­ta­dır. Bu alan­da in­ce­le­nen me­
se­le­ler ise şun­lar­dır: “Si­ya­sal eko­no­mi”, “ka­mu-si­ya­set iliş­ki­si­nin de­ğer­len­dir­me­si”
ve “si­ya­sal ana­liz me­to­du”. Ge­nel ola­rak Si­ya­set Bi­li­mi’nin ve özel ola­rak ba­zı alt
dal­la­rı­nın (Si­ya­sal Eko­no­mi, Si­ya­sal Psi­ko­lo­ji gi­bi) in­ce­le­me ala­nı­dır.
Yu­ka­rı­da bah­se­di­len ka­te­go­ri­ler bağ­la­mın­da, be­lirt­mek ge­re­kir ki, Si­ya­set Sos­
yo­lo­ji­si, sa­de­ce “top­lum­dan si­ya­se­te yö­ne­len et­ki”yi de­ğil, ay­nı za­man­da, “si­ya­se­tin
si­ya­se­ti” ara de­ğiş­ke­niy­le “si­ya­set­ten top­lum”a yan­sı­yan et­ki­yi de an­la­ma­ya ça­lı­şır.
Bir baş­ka de­yiş­le, Si­ya­set Sos­yo­lo­ji­si, te­mel­de, si­ya­set ol­gu­su­nun ar­ka­sın­da sak­
la­nan sos­yal ya­pı­nın, do­la­yı­sıy­la sos­yo­lo­jik de­ğiş­ken­le­rin si­ya­se­ti na­sıl şe­kil­len­
dir­di­ği­ni in­ce­ler. Si­ya­se­ti sa­de­ce ku­rum­la­rıy­la de­ğil, ay­nı za­man­da, bu ku­rum­la­rı
or­ta­ya çı­ka­ran dav­ra­nış­la­rı, ta­rih­sel sü­reç­le­ri ve olay­la­rı bir ta­kım sos­yo­lo­jik bi­
le­şen­le­riy­le bir iliş­ki­sel­lik içe­ri­sin­de ele alır. Bu­nun so­nu­cun­da si­ya­set, top­lum­sal
ol­gu­lar­dan ya­lı­tıl­ma­dan ve on­lar­la ara­sın­da­ki bağ­lar ara­cı­lı­ğıy­la an­la­şıl­mış olur.
Böy­le­lik­le de­ne­bi­lir ki Si­ya­set Sos­yo­lo­ji­si, top­lum­sal et­ken­le­rin si­ya­sal sü­reç­le­ri ve
si­ya­sa­la­rı et­ki­le­me­le­ri, bun­la­rın da son­ra dö­nüp top­lu­mu et­ki­le­me­le­ri­ni esas alır.
Si­ya­set Sos­yo­lo­ji­si, fel­se­fe­nin nor­ma­tif ge­le­ne­ğin­den zi­ya­de gör­gül (am­prik)
ola­na da­ha çok odak­la­nır. Bu du­rum­da Si­ya­set Sos­yo­lo­ji­si, en kü­çük öl­çek­li ör­güt­
ler­den kit­le­sel si­ya­si par­ti­le­re, yurt­taş­tan ulus-dev­le­te ka­dar uza­nan bir yel­pa­ze­
de ele alı­na­bi­le­cek kav­ram­sal ta­nım ve teo­rik yak­la­şım­la­rın zi­hin­sel coğ­raf­ya­sı­nı
şe­kil­len­dir­me­mi­ze yar­dım­cı olur. Ör­nek ve­ril­me­si ge­re­kir­se, Si­ya­set Sos­yo­lo­ji­si,
meş­ru­luk id­di­ala­rı­nın so­yut ge­çer­li­li­ğin­den­se, il­gi­li top­lum­sal fa­il­ler ta­ra­fın­dan
ta­nın­ma­sı ve hu­kuk sis­te­mi­nin is­tik­ra­rı ve ör­güt­len­me şek­li açı­sın­dan bu ta­nın­
ma­dan do­ğan so­nuç­lar­la iliş­ki­li­dir. Bu doğ­rul­tu­da, Si­ya­set Sos­yo­lo­ji­si, da­ha çok şu
so­ru­lar­la il­gi­le­nir: Bir si­ya­sal re­jim­de­ki meş­ru­luk an­la­yı­şı­nın, yet­ki/oto­ri­te kul­la­
nı­mı açı­sın­dan do­ğur­du­ğu fark­lı­lık ve et­ki ne­dir? Meş­ru­luk id­di­ala­rı­nın ta­raf­la­rı
kim­ler­den mey­da­na ge­lir? Meş­ru­luk aşın­dı­rıl­dı­ğın­da ya da meş­ru­luk­tan ta­ma­
men yok­sun ka­lın­dı­ğın­da ne olur? Ta­rih­sel ve top­lum­sal açı­dan meş­ru­lu­ğun de­ği­
şen te­mel­le­ri ve­ya pren­sip­le­ri si­ya­sal ik­ti­da­rın ör­güt­len­me şek­li­ne ne gi­bi bo­yut­lar
ka­tar? Tüm bu so­ru­la­rın al­tın­da da­ha te­mel bir so­ru ya­tar: Si­ya­set Sos­yo­lo­ji­si­ne
ko­nu olan “meş­ru­luk” tam ola­rak ne­dir?
Si­ya­set­te meş­ru­luk ko­nu­su Üni­te 3’te in­ce­len­mek­te­dir.
Bu nok­ta­da be­li­ren önem­li bir hu­sus, Si­ya­set Sos­yo­lo­ji­sinin, ben­zer ko­nu­la­rı
ve me­se­le­le­ri ele alan Si­ya­set Bi­li­minden ma­hi­yet far­kıy­la ay­rıl­dı­ğı­dır. Si­ya­set Sos­
yo­lo­ji­si’nin çı­kış nok­ta­sı iti­ba­riy­le Sos­yo­lo­ji­nin bir da­lı ol­du­ğu ka­dar; bu­gün Sos­
yo­lo­ji gi­bi bir ge­nel sos­yal bi­lim da­lı ha­li­ne gel­miş olan çağ­daş Si­ya­set Bi­li­mi­nin
de bir öğe­si sa­yıl­ma­sı, bu ma­hi­yet far­kı ko­nu­su­nu da­ha has­sas ha­le ge­tir­mek­te­dir.
1. Ünite - Siyaset Sosyolojisinin Konusu, Gelişimi ve Metodu
Çün­kü, bu du­rum, ya­ni Si­ya­set Sos­yo­lo­ji­si­nin hem Sos­yo­lo­ji, hem Si­ya­set Bi­li­
mi ile iliş­ki ha­lin­de gö­rün­me­si, söz ko­nu­su iki di­sip­lin ara­sın­da­ki sı­nı­rı muğ­lak
kıl­mak­ta­dır. Ni­te­kim, Ste­in Rok­kan, Si­ya­set Sos­yo­lo­ji­si için “kim­li­ği açık se­çik
ol­ma­yan, me­lez bir di­sip­lin” de­miş; bu­nun bir za­af ol­du­ğu­nu ama gü­cü­nün ve ye­
ni­li­ği­nin de bu­ra­dan kay­nak­lan­dı­ğı­nı vur­gu­la­mış­tır.
Yi­ne de sa­hip ol­du­ğu kap­sa­mı açı­sın­dan Si­ya­set Sos­yo­lo­ji­si, Si­ya­set Bi­li­min­den
bir­çok önem­li nok­ta­da ay­rıl­mak­ta­dır. Şöy­le bir ör­nek ile yu­ka­rı­da­ki so­ru­yu ay­
dın­la­ta­bi­li­riz. Si­ya­sal ya­pı içe­ri­sin­de, söz ge­li­mi bir ül­ke­nin par­la­men­to­sun­da par­
ti de­ğiş­ti­ren mil­let­ve­kil­le­ri üze­ri­ne bir in­ce­le­me yap­tı­ğı­mı­zı dü­şü­ne­lim. Si­ya­set
Bi­li­mi açı­sın­dan bu ko­nu, esa­sen hu­kuk sis­te­mi (mev­cut ana­ya­sa, si­ya­si par­ti­ler
ya­sa­sı, par­la­men­to iç tü­zü­ğü, vs.) ile il­gi­li ola­rak dü­şü­nü­lür ve ir­de­le­nir: Bir mil­
let­ve­ki­li­nin par­ti de­ğiş­tir­me­si, ana­ya­sa­ya ve di­ğer ya­sal mev­zua­ta ne ka­dar uy­gun­
dur; uy­gun ol­ma­ma ha­lin­de uy­gu­la­na­bi­le­cek ku­rum­sal dü­zen­le­me­ler ve hu­ku­ki
yap­tı­rım­lar ne­ler­dir? Si­ya­set Bi­li­mi pers­pek­ti­fin­den ara­nan ce­vap, si­ya­set oyu­nu­
nun ku­ral­la­rı­na odak­lan­ma­yı ge­rek­ti­rir. Oy­sa, Si­ya­set Sos­yo­lo­ji­si pers­pek­ti­fin­den,
ay­nı ko­nu, fark­lı bir dü­zey­de ele alı­nır: Par­ti de­ğiş­tir­me­de rol oy­na­yan fak­tör­ler
ne­ler­dir? Ör­ne­ğin, bir mil­let­ve­ki­li­nin baş­ka bir par­ti­ye geç­me­si­ne; eği­tim, ge­lir
dü­ze­yi mi; kır­sal ve­ya kent­sel kö­ken­li olu­şu mu; ya­şı mı; cin­si­ye­ti mi; et­nik, din­
sel, ide­olo­jik kim­lik­sel men­su­bi­ye­ti mi... et­ki eder? Hal böy­ley­se, Si­ya­set Bi­li­mi­
nin dik­kat­le­ri buz­da­ğı­nın su üs­tün­de gö­rü­nen kıs­mı­na; Si­ya­set Sos­yo­lo­ji­si­nin ise
su­yun al­tın­da ka­lan gö­rün­me­yen kıs­mı­na çek­ti­ği söy­le­ne­bi­lir. Fa­kat, buz­da­ğı gö­
rü­nen ve gö­rün­me­yen kıs­mıy­la bir bü­tün­dür. 1912 yı­lın­da At­las Ok­ya­nu­sun­da
Ti­ta­nik ad­lı yol­cu ge­mi­si­nin bat­ma­sı­na se­bep, kap­ta­nın ge­mi­nin ro­ta­sı­na buz­
da­ğı­nın su üs­tün­de­ki gö­rü­nen kıs­mı­na ba­ka­rak açı ver­me­si; su al­tın­da­ki gö­rün­
me­yen ama çok da­ha ge­niş bir ala­na ya­yı­lan kıs­mı­nı he­sap­la­ya­ma­ma­sı­dır. Si­ya­set
Bi­li­mi si­ya­set ol­gu­su­nun, de­yim ye­rin­dey­se, gö­rü­nen kıs­mı­na; Si­ya­set Sos­yo­lo­ji­si
ise gö­rün­me­yen kıs­mı­na iliş­kin bir açık­la­ma mo­de­li ge­liş­ti­rir. Fa­kat, sa­de­ce bir
kıs­mı üze­ri­ne eğil­mek, si­ya­set ol­gu­su­nun bü­tün­lü­ğü­nü göz ar­dı ede­ce­ği için her
iki mo­de­lin açık­la­ma­sı da ek­sik ka­la­cak­tır.
Ni­te­kim, bu du­ru­mu dik­ka­te alan Gio­van­ni Sar­to­ri, “Si­ya­set Sos­yo­lo­ji­si” den­di­
ğin­de si­ya­set ol­gu­su­nun bü­tün­lü­ğü­nü dik­ka­te ala­rak in­ce­le­me ya­pan ye­ni bir pa­
ra­dig­ma­dan bah­set­me­miz ge­rek­ti­ği­ni ile­ri sür­müş­tür. Sar­to­ri’ye gö­re, bu ye­ni pa­
ra­dig­ma, ya­ni Si­ya­set Sos­yo­lo­ji­si (Po­li­ti­cal So­cio­logy), es­ki pa­ra­dig­ma­nın adı olan
Si­ya­set(in) Sos­yo­lo­ji­si (So­cio­logy of Po­li­tics)’ nden ay­rıl­ma­lı­dır. Sar­to­ri’nin dü­şün­
ce­si şu­dur: eğer Si­ya­se­tin Sos­yo­lo­ji­si, si­ya­sal dav­ra­nış­la­rın si­ya­sal ol­ma­yan (sos­yal)
ne­den­le­ri­ne eği­li­yor­sa; Si­ya­set Sos­yo­lo­ji­si, ay­nı dav­ra­nış­la­rın si­ya­sal olan ne­den­le­
ri­ni de kap­sa­mak zo­run­da­dır. Yu­ka­rı­da ver­di­ği­miz ör­ne­ğe dö­ner­sek; Si­ya­set Sos­
yo­lo­ji­si, par­ti de­ğiş­ti­ren mil­let­ve­kil­le­ri­nin bu ey­le­mi­ni si­ya­se­tin ku­rum­sal ku­ral­
la­rının (Ana­ya­sa, ya­sa­lar, Mec­lis iç tü­zü­ğü...) ya­nı sı­ra, o mil­let­ve­kil­le­ri­nin sos­yal
pro­fil­le­ri­ni de (cin­si­yet, eği­tim dü­ze­yi, ge­lir dü­ze­yi...) dik­ka­te ala­cak bir bü­tün­lü­ğe
da­ya­nan açık­la­ma­ya yö­nel­me­li­dir. Ak­si tak­dir­de, si­ya­set ol­gu­su­nun açık­la­ma­sı (ya
Si­ya­set Bi­li­mi ya­pa­rak ya Si­ya­se­tin Sos­yo­lo­ji­si­ni uy­gu­la­ya­rak) kıs­mi ka­lır. Şüp­he­siz,
Si­ya­set Bi­li­mi in­ce­le­me­le­ri de, Si­ya­se­tin Sos­yo­lo­ji­si ça­lış­ma­la­rı da ken­di iç­le­rin­de
an­lam­lı ve de­ğer­li­dir­ler. Ama, Sar­to­ri’nin vur­gu­la­mak is­te­di­ği nok­ta, si­ya­set ol­gu­su
açık­la­ma­la­rı­nın, kıs­mi­li­ği aşa­cak ve bü­tün­sel­li­ği gö­ze­te­cek ye­ni bir pa­ra­dig­ma­ya
ih­ti­ya­cı ol­du­ğu ve bu ih­ti­ya­cı da, an­cak Si­ya­set Sos­yo­lo­ji­si’nin kar­şı­la­ya­bi­le­ce­ği­
dir. Ni­te­kim, 1980’le­rin ba­şın­dan be­ri Si­ya­set Sos­yo­lo­ji­si, Mic­hel Fo­uca­ult ve di­ğer
post-ya­pı­sal­cı ve­ya kül­tü­rü oda­ğa alan ku­ram­cı­la­rın, fe­mi­nizm ve mo­dern­leş­me
araş­tır­ma­cı­la­rı­nın ça­lış­ma­la­rı, söz ko­nu­su ih­ti­ya­ca bir an­lam­da ce­vap teş­kil et­miş­
9
10
Siyaset Sosoyolojisi
tir. Bun­la­rın ya­nı sı­ra ulus-dev­let an­la­yı­şı­nın aşıl­ma­sı­nı ge­rek­ti­ren yön­de baş­ka
si­ya­si ge­liş­me­ler de Si­ya­set Sos­yo­lo­jisne da­ir araş­tır­ma­la­rın ze­mi­ni­ni şe­kil­len­dir­
miş­tir. Ör­ne­ğin, “Yurt­taş­lık ve De­mok­ra­si” baş­lık­lı ilk kon­fe­ran­sı­nı Fran­sa’da bu­lu­
nan Lil­le 2 Üni­ver­si­te­si’nde 4-5 Ka­sım 2010 ta­rih­le­rin­de ger­çek­leş­ti­ren Si­ya­set Sos­
yo­lo­ji­si Araş­tır­ma Gru­bu (Re­se­arch Net­work on Po­li­ti­cal So­cio­logy) da­ha 1992’de
ku­ru­lan Av­ru­pa Sos­yo­lo­ji Der­ne­ği (The Eu­ro­pe­an So­ci­olo­gi­cal As­so­ci­ati­on - ESA)
gi­bi ye­ni bir der­ne­ğin bün­ye­sin­de fa­ali­yet gös­ter­mek üze­re oluş­tu­rul­muş­tur. ESA
Si­ya­set Sos­yo­lo­ji­si Araş­tır­ma Gru­bu, 2008 yı­lın­da ku­rul­muş­tur ve Av­ru­pa ve ci­va­
rın­da sü­re gi­den si­ya­si dü­zen ve oto­ri­te dö­nü­şü­mü­nün ola­nak­la­rı­nı ve kap­sa­mı­nı
araş­tır­ma­ya yö­nel­miş­tir.
Bu ki­tap­ta be­nim­se­nen yak­la­şım yu­ka­rı­da ta­nım­lan­dı­ğı an­lam­da Si­ya­set Sos­yo­
lo­ji’ne gön­der­me yap­mak­ta­dır. Do­la­yı­sıy­la “Si­ya­set Sos­yo­lo­ji­si” adı­nın her geç­ti­ği
yer­de kas­te­di­len, Sar­to­ri’nin öner­di­ği ye­ni açık­la­ma pa­ra­dig­ma­sı­nın ma­hi­ye­ti­dir.
Şüp­he­siz, si­ya­set in­ce­le­me­le­rin­de Si­ya­set Sos­yo­lo­ji­si’ni ön pla­na çı­kar­tan ge­liş­
me­le­rin ta­rih­sel bir ar­ka pla­nı da var­dır ve bu ar­ka plan bi­ze, ko­nu­muz olan pa­ra­
dig­ma de­ği­şi­mi­nin ma­hi­ye­ti­ni an­la­ma­mı­za yar­dım­cı ola­cak önem­de­dir.
Sİ­YA­SET SOS­YO­LO­Jİ­Sİ­NİN GE­Lİ­Şİ­Mİ­NİN TA­RİH­SEL AR­KA
PLA­NI: AV­RU­PA, AME­Rİ­KA VE TÜR­Kİ­YE
Si­ya­set Sos­yo­lo­ji­si­nin Av­ru­pa’da­ki Ge­li­şi­mi
Av­ru­pa dü­şün­ce­sin­de dev­let ve top­lum ay­rı­mı­nın kav­ram­laş­tı­rıl­ma­sı üze­ri­ne in­şa
edil­miş bir yak­la­şım olan Si­ya­se­tin Sos­yo­lo­ji­si, yö­ne­ten­ler ve yö­ne­ti­len­ler ara­sın­
da­ki iliş­ki­yi an­la­ma­ya yö­ne­lik­ti. Mer­ke­zi dev­let-si­vil top­lum kar­şıt­lı­ğın­da or­ta­ya
çı­kan so­run­lar as­lın­da da­ha ge­nel bir aka­de­mik tar­tış­ma­nın tü­re­viy­di: “Si­ya­sal”
ve “sos­yal” alan­la­rı ta­nım­la­ma ça­ba­la­rı; “Dev­let mi top­lu­mu bi­çim­len­di­rir?” yok­
sa “Top­lum mu dev­le­ti bi­çim­len­di­rir?” şek­lin­de bir so­ru­ya ce­vap ara­ma et­ra­fın­da
yo­ğun­laş­mış­tı. Si­ya­sal ala­nın hâ­ki­mi­ye­ti­ne ina­nan­lar ay­nı za­man­da dev­let­ten ya­
na olan­la­rı ve sos­yal ala­nın hâ­ki­mi­ye­ti­ne ina­nan­lar da top­lum­dan ya­na olan­la­rı
ide­olo­jik bir çe­kiş­me­nin ta­raf­la­rı ha­li­ne ge­tir­miş­ti.
Dev­let­ten ya­na olan­lar, top­lu­mun dev­let ege­men­li­ği al­tı­na gir­me­si ge­rek­ti­ği­ni
sa­vu­nur­ken; top­lum­dan ya­na olan­lar da dev­le­tin top­lum ta­ra­fın­dan sı­nır­lan­ma­sı,
de­net­len­me­si ve­ya ta­ma­mıy­la or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­sın­dan ya­nay­dı­lar. Top­lum­dan
ya­na olan­lar ara­sın­da hem tez­le­ri­nin öz­gün­lü­ğü ve kap­sa­yı­cı­lı­ğı hem de Si­ya­se­tin
Sos­yo­lo­ji­si­ne kat­kı­la­rı ba­kı­mın­dan Karl Marx’ın ay­rı bir ye­ri var­dır. Ger­çi Marx
doğ­ru­dan si­ya­set üze­ri­ne yaz­ma­mış­tır ama yap­tı­ğı çö­züm­le­me­ler­de sos­yal sı­nıf­lar
ara­sın­da­ki mü­ca­de­le­yi an­la­ma­nın yo­lu ola­rak si­ya­se­tin top­lum­sal kö­ken­le­ri­ne dik­
kat çek­miş­tir. Marx’a gö­re si­ya­set, yö­ne­ten-yö­ne­ti­len iliş­ki­sin­de bas­kı, ka­bul ve­ya ik­
na­yı sağ­la­ma­da, kı­sa­ca­sı hâ­kim ol­ma­yı ve ta­bi ol­ma­yı be­lir­le­me­de gü­ce da­ya­nan en
önem­li araç­tı. Bu­nun­la be­ra­ber Marx, hâ­ki­mi­ye­tin (ve ta­bi ol­ma­nın) tıp­kı ça­tış­ma
gi­bi in­san iliş­ki­le­ri­nin do­ğal bir par­ça­sı ol­ma­dı­ğı­nı, her iki­si­nin de sı­nıf­lı top­lum­la­ra
öz­gü ol­du­ğu­nu, bu tür top­lum­la­rın üre­tim bi­çim­le­ri­nin ken­di­ne has ve so­mut özel­
lik­le­rin­den kay­nak­lan­dı­ğı­nı sa­vu­nu­yor­du. Dev­le­ti de bu bağ­lam­da hâ­kim sos­yal sı­
nıf­la­rın hâ­ki­mi­ye­ti­ni sür­dür­me ga­ye­si üze­ri­ne in­şa ol­muş bir ya­pı ola­rak gö­rü­yor­du.
Bu ise dev­le­tin top­lum ta­ra­fın­dan bi­çim­len­di­ril­di­ği­nin açık bir ifa­de­siy­di.
Ne var ki hem Marx’ta hem di­ğer­le­rin­de “Dev­let mi top­lu­mu bi­çim­len­di­rir, top­
lum mu dev­le­ti?” tar­tış­ma­sı, Sey­mo­ur Mar­tin Lip­set’in be­lirt­ti­ği gi­bi; san­ki dev­let­le
top­lum bir­bi­rin­den ba­ğım­sız iki or­gan­mış gi­bi ele alın­dı­ğın­dan yan­lış bir so­ru üze­
ri­ne otur­tul­muş bir tar­tış­may­dı. Bu­na kar­şı­lık, söz ko­nu­su tar­tış­ma si­ya­se­ti dev­let­le
11
1. Ünite - Siyaset Sosyolojisinin Konusu, Gelişimi ve Metodu
öz­deş gö­ren ge­le­nek­sel Si­ya­set Bi­li­mi an­la­yı­şı­nın ek­sik­li­ği­ni ser­gi­le­mek gi­bi olum­lu
bir kat­kı­da bu­lun­muş­tur. Bu kat­kı sa­ye­sin­de dev­le­tin top­lum­da­ki bir­çok si­ya­si ku­
rum­dan sa­de­ce bi­ri ol­du­ğu; si­ya­si ku­rum­la­rın da top­lum­sal ku­rum kü­me­le­rin­den
yal­nız­ca bi­ri­ni oluş­tur­du­ğu gö­rü­şü ge­nel ka­bul gör­me­ye baş­la­mış­tı ki bu, Si­ya­se­tin
Sos­yo­lo­ji­si­nin ye­ni bir di­sip­lin ola­rak ön pla­na çık­ma­sın­da da be­lir­le­yi­ci ol­muş­tur.
Çün­kü, o za­man­dan iti­ba­ren, top­lum­sal ku­rum kü­me­le­ri ara­sın­da­ki iliş­ki­yi ir­de­le­
me gö­re­vi­ni ge­nel Sos­yo­lo­ji üst­le­nir­ken si­ya­si ku­rum­lar­la di­ğer ku­rum­lar ara­sın­
da­ki iliş­ki­yi ir­de­le­me gö­re­vi Si­ya­se­tin Sos­yo­lo­ji­si di­sip­li­ni­ne bı­ra­kıl­mış­tır. Böy­le­ce
Si­ya­se­tin Sos­yo­lo­ji­si, ge­nel Sos­yo­lo­ji­nin uz­man­laş­mış bir ko­lu ha­li­ne ge­lir­ken; ge­
le­nek­sel Si­ya­set Bi­li­min­den de çok fark­lı bir yak­la­şı­mı tem­sil et­miş olu­yor­du. Bu
ge­liş­me bağ­la­mın­da si­ya­set, dev­le­te sa­hip ol­sun ve­ya ol­ma­sın, tüm top­lum­lar­da
var olan ik­ti­dar ol­gu­suy­la öz­deş kı­lı­na­cak ev­ren­sel bir ni­te­li­ğe bü­rün­dü­rü­lü­yor­du.
Si­ya­se­tin ev­ren­sel bir ol­gu ola­rak kav­ran­ma­ya baş­la­ma­sın­da Al­man sos­yo­log
Max We­ber’in yap­tı­ğı kat­kı son de­re­ce önem­li­dir. Bu kat­kı, We­ber’in ge­nel sos­yo­
lo­ji­nin yap­tı­ğı­nın ter­si­ni yap­mış ol­ma­sın­da, ik­ti­dar ol­gu­su­nu “si­ya­sal ker­te­de” ele
al­ma­yı ba­şar­ma­sın­da be­li­rir: We­ber, “be­lir­li bir top­rak sı­nır­la­rı da­hi­lin­de buy­ruk­
la­rı­nı ida­ri bir ör­güt ara­cı­lı­ğı ile fi­zik­sel zo­ra baş­vur­ma ye­te­ne­ği­ne sa­hip ola­rak
ye­ri­ne ge­ti­ren her ege­men grup si­ya­si bir grup­tur,” ta­nı­mıy­la, si­ya­se­ti (“top­rak”,
“ida­ri ör­güt” ve “fi­zik­sel zor” öge­le­ri­ne yer ve­re­rek) dev­let­le bağ­daş­tır­ma­ya ça­
lış­ma­sı­na rağ­men; özel­lik­le ik­ti­dar öge­si üze­rin­de du­ra­rak, si­ya­se­te ba­kı­şı, kla­sik
ku­rum­sal ve hu­kuk­sal pers­pek­tif­ten ko­par­mış­tır. Özel­lik­le Marx’ın ve We­ber’in
de­rin et­ki­le­riy­le 1930’lar­da Av­ru­pa’da tam an­la­mıy­la ken­di öz­gün kim­li­ği­ne ka­vu­
şan Si­ya­se­tin Sos­yo­lo­ji­si, Av­ru­pa’dan be­yin gö­çü­nün et­ki­siy­le or­ta­ya çı­kan fark­lı
ge­liş­me çiz­gi­si­ne Ame­ri­ka’da sa­hip ol­muş­tur ve ge­le­nek­sel Sos­yo­lo­ji ve Si­ya­set Bi­
li­mi araş­tır­ma­la­rı­na ye­ni­lik kat­mış­tır.
Si­ya­set Sos­yo­lo­ji­si­nin Av­ru­pa’da ge­li­şi­min­de Max We­ber’in et­ki­si han­gi yön­de ol­muş­tur?
Si­ya­set Sos­yo­lo­ji­si­nin Ame­ri­ka’da­ki Ge­li­şi­mi
Av­ru­pa kö­ken­li sos­yal te­ori­nin 1930’lar­da Bir­le­şik Ame­ri­ka’ya gir­me­siy­le be­ra­ber
hem Ame­ri­kan sos­yo­lo­ji­si­nin dar uf­ku­nun ge­niş­le­di­ği­ hem de Ame­ri­kan Si­ya­
set Bi­li­mi­nin ye­ni ve de­ği­şik bir bo­yut ka­zan­dı­ğı söy­le­ne­bi­lir. Ger­çi da­ha ön­ce­le­ri
1920-30 yıl­la­rı ara­sın­da Ame­ri­kan Si­ya­set Bi­li­min­de ye­ni bir eği­lim be­lir­me­ye baş­
la­mış­tı: Chi­ca­go Üni­ver­si­te­si’nden Char­les E. Mer­ri­am’ın ba­şı­nı çek­ti­ği bir grup
si­ya­set bi­lim­ci, kla­sik Si­ya­set Bi­li­mi­ne kar­şı cep­he al­mış; yön­tem ola­rak hu­kuk­
sal ve ta­rih­sel yak­la­şı­mı ar­ka p­la­na itip bul­gu­la­rı­nı sos­yo­lo­ji, psi­ko­lo­ji, an­tro­po­lo­ji
ve eko­no­mi gi­bi di­sip­lin­ler yar­dı­mıy­la çö­züm­le­me­ye gi­riş­miş­ler­di. Da­ha son­ra bu
eği­lim di­ğer bi­lim adam­la­rı­nı da et­ki­le­miş, ni­ha­yet “Dav­ra­nış­çı­lık” adı al­tın­da ye­
ni bir eko­le dö­nüş­müş­tür. Ni­te­kim Ha­rold Lass­well, V. O. Key Jr., Da­vid Tru­man,
Her­bert Si­mon, Gab­ri­el Al­mond ve G.E.G. Cat­lin, ça­lış­ma­la­rı­nı di­sip­lin­le­ra­ra­sı bir
yak­la­şı­mı kul­la­na­rak gör­gül bil­gi ve ve­ri­le­re da­yan­dır­ma­ya baş­la­mış­lar­dır. Bu ge­
liş­me­yi Ro­bert Dahl şöy­le ifa­de et­mek­te­dir: “Ta­rih­sel ola­rak be­lirt­mek ge­re­kir­se,
dav­ra­nış­çı yak­la­şım si­ya­set bi­li­mi için­de bir pro­tes­to ha­re­ke­ti idi. Bir­çok Ame­ri­ka­lı
si­ya­set bi­lim­ci, ge­le­nek­sel çer­çe­ve­den, özel­lik­le ta­rih­sel, fel­se­fi ve be­tim­le­yi­ci ku­
rum­sal çer­çe­ve­den tat­min ol­mu­yor­du. Bu açı­dan dav­ra­nış­çı yak­la­şım da­ha ge­niş
si­ya­sal bi­rim­ler­den bi­rey­le­rin in­ce­len­me­si­ne yö­ne­len bir çer­çe­ve ola­rak be­lir­di. Si­
ya­sal ha­ya­tın gör­gül yan­la­rı­nı yön­tem­ler ve ku­ram­lar ara­cı­lı­ğıy­la an­la­ma gi­ri­şi­mi
ola­rak kar­şı­mı­za çık­tı”. Böy­le­ce seç­men ve oy ver­me dav­ra­nı­şı, si­ya­sal ka­tı­lım ve
ka­mu­oyu­nun olu­şu­mu gi­bi sü­reç­ler­le si­ya­si par­ti­ler, çı­kar grup­la­rı ve ka­mu yö­ne­ti­
2
12
Siyaset Sosoyolojisi
min­de ka­rar al­ma me­ka­niz­ma­la­rı­na iliş­kin çok sa­yı­da araş­tır­ma­nın ger­çek­leş­ti­ril­
me­si müm­kün ol­muş­tur.
Av­ru­pa kö­ken­li göç­men bi­lim adam­la­rı, ABD’de sos­yo­lo­ji ve si­ya­set bi­li­mi bö­
lüm­le­rin­de önem­li po­zis­yon­la­ra sa­hip ol­muş­lar­dı. Bun­lar özel­lik­le si­ya­se­ti an­la­
mak için sos­yo­lo­jik ve psi­ko­lo­jik ku­ram­la­ra eğil­mek ge­rek­li­li­ği­ni vur­gu­lu­yor­lar,
Karl Marx’ın, Emi­le Durk­he­im’ın, Vil­fre­do Pa­re­to’nun, Ga­eta­no Mos­ca’nın, Max
We­ber’in, Ro­bert Mic­hels’in, vd. öne­mi­ne dik­kat çe­ki­yor­lar­dı. Bu ça­ba­la­rın dav­
ra­nış­çı­lı­ğın Ame­ri­kan si­ya­set bi­li­min­de 1930’lar­da bir dö­nüm nok­ta­sı oluş­tur­ma­
sın­da; 1950’ler­de ise yay­gın­laş­ma­sın­da bir hay­li kat­kı­sı ol­muş­tur. Bu­na kar­şı­lık,
söz ko­nu­su bi­lim adam­la­rı için­de bir grup, dav­ra­nış­çı­lı­ğa kar­şı gi­de­rek eleş­ti­rel bir
tu­tum ta­kın­ma­ya baş­la­mış­lar­dı. Bu grup (Franz Neu­mann, Sig­mund Neu­mann,
Pa­ul La­zars­feld, Hans Gerth, Re­in­hard Ben­dix), dav­ra­nış­çı yak­la­şı­mı çok dar bu­
lu­yor ve si­ya­se­tin çö­züm­len­me­sin­de sos­yo­lo­ji­den çok da­ha faz­la ya­rar­la­nıl­ma­sı­nı
is­ti­yor­lar­dı. Bir­le­şik Ame­ri­ka’da Si­ya­se­tin Sos­yo­lo­ji­si böy­le­ce be­lir­me­ye ve ge­liş­
me­ye baş­la­dı; söz ko­nu­su sos­yo­log grup, si­ya­set bi­lim­ci mes­lek­taş­la­rı­nın alan­la­rı­
na hız­la ve vu­kuf­la gir­di.
Bu­nun ya­nın­da, si­ya­set sos­yo­lo­ji­si­nin ABD’de ge­liş­me­sin­de ba­zı ku­rum­sal
et­ken­le­rin de kat­kı­sı ol­muş­tur. Ör­ne­ğin, “Ulus­la­ra­ra­sı Sos­yo­lo­ji Der­ne­ği” (The
In­ter­na­tio­nal So­ci­olo­gi­cal As­so­ci­ati­on- ISA) 1950’ler­de “Araş­tır­ma Ko­mi­te­le­ri”
(Re­se­arch Com­mit­te­es) oluş­tur­muş; “Si­ya­se­tin Sos­yo­lo­ji­si Ko­mi­te­si” (The Com­
mit­te­e on Po­li­ti­cal So­cio­logy) ISA’nın bu gi­ri­şi­mi doğ­rul­tu­sun­da or­ta­ya çık­mış­tır.
As­lın­da böy­le bir ko­mi­te­nin ku­rul­ma­sı için ilk tek­lif, İtal­ya’nın Stre­sa ken­tin­de
1959 yı­lın­da top­la­nan “IV. Dün­ya Sos­yo­lo­ji Kon­gre­si”nde bir grup sos­yal bi­lim­ci
(S. Ei­sens­tadt, M. Ja­no­witz, S. M. Lip­set, S. Rok­kan) ta­ra­fın­dan ya­pıl­mış an­cak ko­
mi­te 1960’da fa­ali­ye­te ge­çi­ril­miş­tir. 1963’te ise “Kar­şı­laş­tır­ma­lı Si­ya­set Sos­yo­lo­ji­si”
üze­ri­ne ilk ulus­la­ra­ra­sı kon­fe­rans dü­zen­len­miş (Tam­pe­re); bu­nu 1965’te (Cam­
brid­ge’de) dü­zen­le­nen ikin­ci­si iz­le­miş­tir. 1968’de dü­zen­le­nen üçün­cü kon­fe­rans,
Si­ya­set Sos­yo­lo­ji­si­ne iliş­kin uz­man­lık ko­nu­la­rı­nın be­lir­len­me­si ba­kı­mın­dan ay­rı
bir öne­me sa­hip ol­muş­tur. Ni­te­kim bu kon­fe­rans­ta “Si­ya­set Sos­yo­lo­ji­si Ko­mi­te­si”
için­de beş ay­rı ça­lış­ma gru­bu oluş­tu­rul­muş, bu grup­la­rın iş­le­ye­cek­le­ri şu uz­man­
lık ko­nu­la­rı sap­tan­mış­tır:
• Kar­şı­laş­tır­ma­lı seç­men dav­ra­nı­şı,
• Kar­şı­laş­tır­ma­lı öğ­ren­ci si­ya­se­ti,
• Kar­şı­laş­tır­ma­lı ulus kur­ma sü­re­ci,
• Si­lah­lı kuv­vet­ler ve top­lum,
• Kar­şı­laş­tır­ma­lı top­lu­luk in­ce­le­me­le­ri.
Ya­pı­lan­ma­sı­nı gün­cel­le­ye­bi­len her ku­ru­luş gi­bi Si­ya­set Sos­yo­lo­ji­si Ko­mi­te­sinin
de ar­tık bir web say­fa­sı bu­lun­mak­ta (http://www2.spbo.uni­bo.it/cps/ho­me­pa­ge.
html) ve di­ğer ya­zı­lı ve gör­sel bül­ten­ler ara­cı­lı­ğıy­la hem üye­ler ara­sın­da­ki ko­or­di­
nas­yon es­ki­ye gö­re çok da­ha ça­buk sağ­lan­mak­ta hem de fa­ali­yet ra­por­la­rı aka­de­
mik ku­rum­la­ra da­ha ça­buk ulaş­mak­ta­dır. Ko­mi­te bu­gün, Ulus­la­ra­ra­sı Sos­yo­lo­ji
Der­ne­ğinin ya­nı sı­ra Ulus­la­ra­ra­sı Si­ya­set Bi­li­mi Der­ne­ği ta­ra­fın­dan da des­tek­len­
mek­te­dir. Hiç kuş­ku­suz bu tür ku­rum­sal fa­ali­yet­ler bir yan­dan uz­man­lar ara­sın­
da­ki kar­şı­lık­lı bil­gi alış­ve­ri­şi­ni, do­la­yı­sıy­la mu­ka­ye­se­li araş­tır­ma­la­rı özen­dir­miş;
öbür yan­dan Si­ya­se­tin Sos­yo­lo­ji­si­nin ulus­la­ra­ra­sı dü­zey­de ka­bul gör­me­sin­de son
de­re­ce fay­da­lı ol­muş­tur. Bir di­ğer ya­rar, do­lay­lı ola­rak Si­ya­se­tin Sos­yo­lo­ji­si­nin Si­
ya­set Bi­li­mi ile olan sı­nır­la­rı­nın be­lir­len­me­sin­de, gi­de­rek içe­ri­ği­nin sap­tan­ma­sın­
da or­ta­ya çık­mış­tır. Bu ça­lış­ma­lar, Si­ya­se­tin Sos­yo­lo­ji­si­nin Si­ya­set Sos­yo­lo­ji­si­ne
dö­nüş­me­sin­de önem­li kat­kı­da bu­lun­muş­lar­dır.
1. Ünite - Siyaset Sosyolojisinin Konusu, Gelişimi ve Metodu
Si­ya­set Sos­yo­lo­ji­si­nin Tür­ki­ye’de­ki Ge­li­şi­mi
Tür­ki­ye’de sos­yal bi­lim ça­lış­ma­la­rı­nın ge­li­şim çiz­gi­si çok es­ki­le­re uzan­ma­mak­
ta­dır. Zi­ra, baş­lan­gıç­ta or­ta­ya çı­kan top­lum­sal fel­se­fe­ci­lik, Av­ru­pa’da­ki­ne ben­zer
şe­kil­de, ol­gu­la­ra yö­ne­lik in­ce­le­me­ler ya­pıl­ma­sı­nı ge­cik­tir­miş­tir. Kıs­men de ol­sa
ve­ri­le­re da­ya­nan bir sos­yal ol­gu­dan bah­se­de­bil­mek için Zi­ya Gö­kalp’in ça­lış­ma­
la­rı­nın te­mel alın­ma­sı ge­rek­ti­ği bu­gün yay­gın ola­rak bi­lin­mek­te­dir. Ne var ki,
Gö­kalp de tam an­la­mıy­la ken­di­si­ni top­lum­sal fel­se­fe­ci­lik­ten kur­ta­ra­ma­mış hat­ta
gi­de­rek “res­mî” bir ide­olo­ga dö­nüş­müş­tür. Gö­kalp’in sos­yo­lo­ji­yi bir di­sip­lin ola­
rak 1914’te İs­tan­bul Üni­ver­si­te­sine sok­ma­sı, as­lın­da top­lum­sal fel­se­fe­ci­li­ğe il­gi­yi
azalt­ma­mış, Av­ru­pa’nın çe­şit­li ül­ke­le­rin­de kul­la­nı­lan ve ol­gu­la­ra dö­nük ol­ma­yan
yak­la­şım uzun yıl­lar biz­de de de­vam et­ti­ril­miş­tir. O ka­dar ki, 1940’la­ra ka­dar te­
mel­de bir bün­ye de­ği­şik­li­ği ge­çir­me­mi­ze rağ­men üni­ver­si­te­le­ri­miz­de bun­la­rın
araş­tı­rıl­ma­sı söz ko­nu­su ol­ma­mış­tır. An­cak 1940’lar­da An­ka­ra Üni­ver­si­te­sinde
böy­le bir ça­ba baş­la­mış­tır.
Özel ola­rak si­ya­se­te da­ir in­ce­le­me­ler­de de du­rum pek fark­lı de­ğil­dir. “Tür­ki­
ye’de si­ya­si dü­şün­ce ve ya­zı­la­rın ina­nıl­ma­ya­cak ka­dar ge­liş­miş bir ta­rih­çe­ye sa­hip”
ol­ma­sı­na; hat­ta “Os­man­lı İm­pa­ra­tor­lu­ğu sü­re­cin­de ya­zıl­mış eser­le­rin en ori­ji­nal­
le­ri­nin si­ya­sal alan­da” bu­lun­ma­sı­na rağ­men, fel­se­fi yak­la­şı­mın bu in­ce­le­me­ler­de
de hâ­kim ol­du­ğu­nu gö­rü­yo­ruz. Çün­kü esas iti­ba­riy­le Os­man­lı­lar­da si­ya­si dü­şün­
ce, si­ya­sal gü­cün kul­la­nıl­ma­sı ve oto­ri­te­nin ka­bu­lü için ge­rek­çe­ler ya­rat­ma so­ru­
nu ile il­gi­li ol­muş­tur ki bu­nun özün­de ya­tan yak­la­şım si­ya­set fel­se­fe­si­dir. Ge­rek
İt­ti­hat ve Te­rak­ki dö­ne­min­de ge­rek Mil­li Mü­ca­de­le ve Cum­hu­ri­yet dö­ne­mi­nin ilk
yıl­la­rın­da “si­ya­sal ilim­le­re ko­nu ola­cak bir­çok mal­ze­me or­ta­ya çık­mak­la be­ra­ber
si­ya­sal ilim­le­rin ilim ola­rak ge­liş­me­sin­de bü­yük ba­şa­rı sağ­la­na­ma­ma­sı­nın” biz­ce
en önem­li se­be­bi, söz ko­nu­su yak­la­şı­mın hâ­ki­mi­ye­ti­nin kı­rı­la­ma­mış ol­ma­sı­dır.
Bu ba­kım­dan önem­li bir aşa­ma “Si­ya­sal Bil­gi­ler Oku­lu”nun (SBO) 1948 yı­lın­
da An­ka­ra Üni­ver­si­te­si bün­ye­si­ne fa­kül­te ola­rak ka­bul edil­me­siy­le ger­çek­leş­miş­tir.
Okul bun­dan böy­le “Si­ya­sal Bil­gi­ler Fa­kül­te­si” (SBF) adı­nı ta­şı­ma­ya baş­la­mış­tır.
Böy­le­ce hem “si­ya­si ilim­ler”in “bi­lim­sel­leş­me­si”ni sağ­la­ya­cak hem de söz ko­nu­su
ku­rum için­de ile­ri­ki yıl­lar­da Si­ya­se­tin Sos­yo­lo­ji­si­ni bir di­sip­lin ola­rak or­ta­ya çı­
kar­ta­cak sü­reç baş­la­mış olu­yor­du.
Bu sü­reç için­de 1950’li yıl­lar­da II. Dün­ya Sa­va­şı’ndan son­ra art­ma­ya baş­la­yan
Ame­ri­kan si­ya­si et­ki­si ve kül­tü­rel ro­lü­nün Tür­ki­ye’de de yo­ğun­laş­ma­sıy­la be­ra­ber
SBF, ders prog­ra­mın­da kök­lü de­ği­şik­lik­ler yap­ma ge­rek­si­ni­mi duy­muş, bu doğ­rul­
tu­da ilk adı­mı­nı at­mış­tır. Prof. Dr. Ner­min Aba­dan-Unat ile ya­pı­lan özel bir söy­
le­şi­den der­le­nen bil­gi­ler ışı­ğın­da de­ne­bi­lir ki, bu ta­ri­he ka­dar SBF, ta­şı­dı­ğı is­me
rağ­men Av­ru­pa üni­ver­si­te­le­ri­nin kla­sik hu­kuk öğ­re­ti­mi prog­ram­la­rı­nın eko­no­mi
ve ma­li­ye di­sip­lin­le­ri­nin bir kar­ma­sı­nın uy­gu­la­yı­cı­sı ol­muş­tur. 1859 yı­lın­da Fran­
sa’dan esin­le­ne­rek ku­rul­muş olan bu yük­sek öğ­re­tim ku­ru­mu, ka­mu yö­ne­ti­mi­nin
üst ka­de­me yö­ne­ti­ci­le­ri­ni, dip­lo­ma­tik tem­sil­ci­le­ri­ni vd. ye­tiş­tir­me iş­le­vi­ni üst­len­
miş­ti. Üni­ver­si­te­ler bir ku­rum ha­li­ne ge­lin­ce, bu de­fa, per­so­nel ye­tiş­tir­me­nin öte­
sin­de bi­lim­sel araş­tır­ma­la­ra gi­riş­me zo­run­lu­lu­ğu duy­muş­tu. Böy­le­ce 1950’le­rin
ba­şın­da “Ana­ya­sa Hu­ku­ku”, “Ka­mu Yö­ne­ti­mi” gi­bi ders­ler oku­tan Bah­ri Sav­cı ve Ya­
vuz Aba­dan bu ders­le­re da­ha çok Si­ya­set Bi­li­mi­ne yö­ne­lik bir içe­rik ka­zan­dır­ma­ya
gi­riş­miş­ler­dir. Ör­ne­ğin Y. Aba­dan ya­yım­la­dı­ğı Ai­le Hu­ku­ku ve Dev­let Na­za­ri­ye­le­ri
(1952) ad­lı ki­ta­bı­nın bi­rin­ci kıs­mı­nı “ka­mu hu­ku­ku kav­ra­mı”, “dev­le­tin un­sur­la­rı
ve iş­lev­le­ri” gi­bi ko­nu­la­ra ayı­rır­ken; ikin­ci kıs­mın­da “par­ti dok­trin­le­ri”ne yer ver­
miş­tir. Hiç kuş­ku­suz bu tür ek­lek­tik bir yak­la­şı­mın Si­ya­set Bi­li­mi­ni tam an­la­mıy­la
13
14
Siyaset Sosoyolojisi
yer­leş­tir­di­ği­ni söy­le­ye­me­yiz. Yi­ne de ül­ke­miz­de si­ya­se­tin salt hu­ku­ki bir yak­la­şım­la
in­ce­len­me­ye­ce­ği dü­şün­ce­si­nin be­lir­me­si, bu tür er­ken dö­nem ça­lış­ma­la­rı­nın kat­
kı­sıy­la ol­muş­tur.
Bu nok­ta­da be­lirt­mek ge­re­kir ki, SBF’de ol­sun di­ğer ku­rum­lar­da ol­sun hu­kuk
yak­la­şı­mı­nı be­nim­se­yen­le­ri Si­ya­set Bi­li­mi içe­rik­li ça­lış­ma­la­ra yö­nel­ten önem­li et­
ken, 1950’de çok par­ti­li si­ya­sal ha­ya­ta ge­çiş­le ya­şa­nı­lan re­jim de­ği­şik­li­ği­nin do­ğur­
du­ğu ye­ni top­lum­sal ve si­ya­sal olu­şum­la­rın zor­la­ma­sı­dır. Hu­kuk çer­çe­ve­si­nin bu
olu­şum­la­rı tam an­la­mıy­la kav­ra­ma­da ye­ter­siz kal­mış ol­ma­sı, Si­ya­set Bi­li­mi çer­
çe­ve­si­ne bir rağ­bet yö­nelt­miş­tir. Ni­te­kim Türk Si­ya­set Bi­li­mini sağ­lam te­mel­le­re
oturt­ma­da bü­yük eme­ği ge­çen Pro­fe­sör Ta­rık Za­fer Tu­na­ya 1952 yı­lın­da Tür­ki­
ye’de Si­ya­si Par­ti­ler ad­lı kap­sam­lı ki­ta­bı­nın “Ön­söz”ün­de bu du­ru­mu şöy­le açık­
la­mak­ta­dır: “... Mem­le­ke­ti­miz ta­ri­hin hiç­bir dev­re­sin­de rast­la­ma­dı­ğı de­mok­ra­tik
in­ki­şaf­lar için­de bu­lun­mak­ta­dır. Ve asıl bu se­ne­ler­de, hay­li geç kal­mış ol­mak­la be­
ra­ber bi­zim için ye­ni ha­di­se­le­rin şim­di­ye ka­dar kar­şı­laş­ma­dı­ğı­mız zor­luk­lar tev­lit
et­ti­ği ve ede­ce­ği buh­ran­lı se­ne­ler­de, mem­le­ke­ti­mi­zin si­ya­si par­ti­le­ri­ni ve do­ku­
nul­ma­mış ta­raf­la­rı­nı, ile­ri­ki in­ki­şaf­la­rı­nı ta­yin ve tah­min ba­kım­la­rın­dan bil­mek
lü­zu­mu ve mec­bu­ri­ye­ti var­dır... Si­ya­set İl­mi (Po­li­ti­cal Sci­en­ce - Sci­en­ce Po­li­ti­qu­e)
adın­da ye­ni bir bran­şın üni­ver­si­te kür­sü­le­rin­de in­kâr edi­le­mez ve mu­zaf­fe­ra­ne
bir ge­liş­me kay­det­mek­te bu­lun­ma­sı, bi­zim de ken­di sa­ha­mız­da bu mo­dern gi­di­şe
ayak uy­dur­mak ve yar­dım va­zi­fe­mi­zi mey­da­na çı­kart­mak­ta­dır.”
Tu­na­ya’nın sö­zü­nü et­ti­ği bu mo­dern gi­di­şe “ayak uy­dur­mak” ça­ba­la­rı SBO’nun
fa­kül­te­ye dö­nüş­tü­rül­me­sin­den son­ra da­ha da hız ka­zan­mış­tır. Bu ku­rum ye­ni kim­
li­ği­ne ka­vu­şun­ca da Av­ru­pa’da­ki bi­lim an­la­yı­şı­na uy­gun ola­rak li­sans dü­ze­yin­de
be­lir­li uz­man­lık alan­la­rı­nın ge­liş­me­si­ne ola­nak ta­nı­yan uz­man­lık şu­be­le­ri sis­te­mi­
ne son ver­me­miş­tir. Böy­le­ce yük­sek okul bu­lun­du­ğu sı­ra­da ku­rul­muş olan Ma­li­
ye, Dip­lo­ma­si, İda­ri Bi­lim­ler şu­be­le­ri­nin ge­liş­me­si ye­ni bo­yut­lar ka­zan­mış; çağ­daş
bi­lim­sel ge­rek­le­re uy­gun ye­ni uz­man­lık dal­la­rı tek bir ko­nu et­ra­fın­da ör­güt­len­miş
bu­lu­nan fa­kül­te­le­re kı­yas­la da­ha ko­lay yer­leş­miş­tir. Do­la­yı­sıy­la SBF’de “Si­ya­set Bi­
li­mi”, “Si­ya­sal Ku­ram­lar”, “Mu­ka­ye­se­li Dev­let İda­re­le­ri” vd. dal­lar bu sa­ye­de kök­le­
şe­bil­miş­tir. Be­lirt­mek ge­re­kir ki, bu ge­li­şi­mi hız­lan­dı­ran bir ta­kım dış et­ken­ler de
söz konusudur. SBF’nin 1952’de Bir­leş­miş Mil­let­lerin öne­ri­si üze­ri­ne ken­di bün­
ye­sin­de Tür­ki­ye ve Or­ta­do­ğu Am­me İda­re­si Ens­ti­tü­sünü kur­ma­sı, bu et­ken­ler­den
bi­ri­si­dir. Söz ko­nu­su Ens­ti­tünün ku­rul­ma­sıy­la be­ra­ber bir grup Ang­lo­sak­son bi­
lim ada­mı­nın gay­re­tiy­le nor­ma­tif alan­da ida­re hu­ku­ku an­la­yı­şı­nın öte­sin­de dev­let
me­ka­niz­ma­sı­nın iş­le­yi­şi­ni Si­ya­set Bi­li­mi kav­ram­la­rıy­la an­la­ma­ya ça­lı­şan ye­ni bir
di­sip­lin ola­rak “Ka­mu Yö­ne­ti­mi” po­pü­ler­lik ka­zan­ma­ya baş­la­mış­tır. Yi­ne SBF’nin
1955-59 yıl­la­rı ara­sın­da “Ame­ri­kan Yar­dım Prog­ra­mı”nın bir so­nu­cu ola­rak New
York Üni­ver­si­te­si ile or­ga­nik bir iş­bir­li­ği oluş­tur­ma­sı ve ders prog­ra­mı­nı bu çer­çe­
ve­de ge­len uz­man­lar­la bir­lik­te göz­den ge­çir­me­si, Ang­lo-Ame­ri­kan si­ya­set bi­li­mi
kav­ram­la­rı­nın ve an­la­yı­şı­nın iyi­den iyi­ye yer­leş­me­si­ne yol aç­mış­tır.
1960’tan son­ra ise bu kez, UNES­CO’nun yar­dı­mı ile yi­ne SBF’ye bağ­lı ola­rak
Ba­sın Ya­yın Yük­sek Oku­lunun ku­rul­ma­sı, zo­run­lu ola­rak si­ya­si ile­ti­şim kav­ram
ve ku­ram­la­rı­na ye­ni alan­lar aç­mış­tır. Ay­rı­ca ge­ne bu dö­nem­ler­de SBF İda­ri İlim­
ler Ens­ti­tü­süne bağ­lı “Hal­ko­yu Araş­tır­ma Gru­bu”, seç­men dav­ra­nı­şı, kit­le ile­ti­şim
araç­la­rı­nın et­kin­li­ği vb. ko­nu­lar­da sı­nır­lı da ol­sa gör­gül (am­prik) araş­tır­ma­la­rın
ya­pıl­ma­sı­na ola­nak sağ­la­mış­tır. Ör­ne­ğin Ner­min Aba­dan-Unat’ın 1966 yı­lın­da
ya­yım­la­dı­ğı Ana­ya­sa Hu­ku­ku ve Si­ya­si Bi­lim­ler Açı­sın­dan 1965 Se­çim­le­ri­nin Tah­
li­li ad­lı ki­ta­bı bu çer­çe­ve­de or­ta­ya çı­kan ilk kap­sam­lı ça­lış­ma ol­muş­tur. Bu ça­lış­
ma­da, ilk de­fa, bir yan­dan se­çi­min hu­ku­ki te­mel­le­ri ve si­ya­sal sü­reç ola­rak se­çim
15
1. Ünite - Siyaset Sosyolojisinin Konusu, Gelişimi ve Metodu
mü­ca­de­le­si­nin çe­şit­li aşa­ma­la­rı; öbür yan­dan Es­ki­şe­hir ve Di­yar­ba­kır’da 270 ka­
na­at ön­de­ri­ni kap­sa­yan bir gör­gül araş­tır­ma ve si­ya­si par­ti­le­rin pro­fi­li ve si­ya­si
par­ti aday­la­rı­nın sos­yal kö­ken­le­ri ay­rın­tı­lı bir şe­kil­de in­ce­len­miş­tir.
Pro­fe­sör Aba­dan-Unat’ın adı ge­çen ça­lış­ma­sı, ay­nı za­man­da SBF için­de Si­ya­
se­tin Sos­yo­lo­ji­si­ni te­mel alan ba­ğım­sız bir kür­sü­nün ku­rul­ma­sı­nın da ge­rek­çe­si­
ni oluş­tur­muş­tur. An­cak bu kür­sü “Si­ya­set Sos­yo­lo­ji­si” de­ğil, “Si­ya­sal Dav­ra­nış”
adı al­tın­da ku­rul­muş­tur. Türk üni­ver­si­te­le­ri ara­sın­da ilk de­fa SBF’nde ku­ru­lan
böy­le bir kür­sü­nün adı eleş­ti­ri­le­re de he­def ol­muş­tur. Ni­te­kim, ay­nı yıl­la­ra rast­
la­yan ve ay­nı içe­ri­ği ta­şı­yan der­sin Ba­sın Ya­yın Yük­sek Oku­lunda­ki adı “Si­ya­set
Sos­yo­lo­ji­si” idi. Hiç kuş­ku­suz, be­lirt­mek ge­re­kir ki, söz ko­nu­su fark­lı­lık, dav­ra­
nış­çı oku­lu ege­men kıl­ma gi­bi bir ter­cih­ten kay­nak­lan­ma­mış­tır. Bu fark­lı­lı­ğı ya­
ra­tan ge­rek­çe; SBF’nde­ki kür­sü sis­te­mi uya­rın­ca “Si­ya­set Sos­yo­lo­ji­si”’nin “Sos­yo­
lo­ji” kür­sü­sü­nün bir alt da­lı ha­li­ne ge­ti­ril­me­si­ni ön­le­mek, ona ge­nel sos­yo­lo­ji­den
ba­ğım­sız bir kim­lik ka­zan­dır­mak­tı ki, bu da de­ği­şik ad­la ye­ni bir kür­sü kur­mak­la
müm­kün ola­bil­miş­tir.
SBF’nde bu şe­kil­de bir ge­liş­me sey­ri gös­te­ren Si­ya­se­tin Sos­yo­lo­ji­si, di­ğer ku­
rum­la­rın öğ­re­tim prog­ram­la­rın­da da yer edin­miş­tir. Ör­ne­ğin, OD­TÜ’de, İs­tan­bul
Üni­ver­si­te­si İk­ti­sat Fa­kül­te­sinde, Türk yö­ne­ti­mi­ne geç­tik­ten son­ra Bo­ğa­zi­çi Üni­
ver­si­te­sinde, ni­ha­yet 1975’te Bur­sa (Ulu­dağ) Üni­ver­si­te­sinde (İs­tan­bul İk­ti­sat Fa­
kül­te­si Si­ya­set İl­mi Kür­sü­sünün pat­ro­na­jı al­tın­da) “si­ya­set sos­yo­lo­ji­si” kap­sa­mı­na
gi­ren ko­nu­lar­da ders­ler ko­nul­muş, araş­tır­ma­lar ya­pıl­mış ve ko­nu­nun uz­man­la­rı­
nın ye­tiş­ti­ril­me­si­ne baş­la­mış­tır.
Bu ara­da, ör­güt­sel dü­zey­de “Türk Si­ya­si İlim­ler Der­ne­ği” ve “Türk Sos­yal Bi­
lim­ler Der­ne­ği”nin dü­zen­le­di­ği top­lan­tı­lar, yap­tırt­tı­ğı araş­tır­ma­lar ve çe­vi­ri­le­rin
de Si­ya­set Bi­li­mi­nin ol­du­ğu ka­dar Si­ya­se­tin Sos­yo­lo­ji­si­nin ge­li­şi­mi­ne yap­tı­ğı kat­
kı­la­rı anım­sat­mak ge­rek­mek­te­dir.
Tür­ki­ye’de Si­ya­set Sos­yo­lo­ji­si’nin ge­li­şi­mi­ne yön ve­ren ku­rum­sal olu­şum­lar ne­ler­dir?
SO­NUÇ
Si­ya­set Sos­yo­lo­ji­si, si­ya­set-top­lum iliş­ki­si­ni ko­nu ola­rak alır. Si­ya­set Sos­yo­lo­ji­si­nin
söz ko­nu­su iliş­ki­yi si­ya­se­tin top­lu­mu, top­lu­mun ­da si­ya­se­ti et­ki­le­di­ği iki yön­lü bir
iliş­ki ola­rak ele al­ma­sı onu Si­ya­se­tin Sos­yo­lo­ji­si ve Si­ya­set Bi­li­min­den fark­lı­laş­tı­
rır. Si­ya­set Bi­li­mi si­ya­se­tin top­lum­sal kö­ken­le­ri­ni dik­ka­te al­ma­yıp si­ya­si ya­pı ile
il­gi­le­nir­ken, Si­ya­set Sos­yo­lo­ji­si si­ya­se­tin top­lum­sal kö­ken­le­ri­ne odak­la­na­rak si­ya­
set-top­lum iliş­ki­si­ni top­lu­mun si­ya­se­ti be­lir­le­di­ği tek yön­lü bir iliş­ki ola­rak gö­rür.
Si­ya­set-top­lum iliş­ki­si fark­lı pa­ra­dig­ma­lar­la in­ce­le­ne­bi­lir. Si­ya­set Sos­yo­lo­ji­si­nin
esas al­mış ol­du­ğu pa­ra­dig­ma sos­yo­lo­jik pa­ra­dig­ma­dır. Sos­yo­lo­jik pa­ra­dig­ma si­ya­
set ve top­lu­mun bir­bi­rin­den ay­rı şey­ler ol­ma­dı­ğı­nı, si­ya­sal olan ile top­lum­sal ola­
nın iç içe ol­du­ğu­nu ka­bul et­ti­ği için si­ya­sal olay­la­rı da­ha de­rin­le­me­si­ne ele al­ma­
mı­za ve si­ya­se­tin gö­rü­nen yü­zü­nün ya­nı sı­ra gö­rün­me­yen yü­zü­nü de gör­me­mi­ze
im­kân sağ­lar. Öte yan­dan si­ya­set-top­lum iliş­ki­si­ni ele alış bi­çi­mi be­nim­sen­miş
ol­du­ğu­muz top­lum an­la­yı­şı­na bağ­lı ola­rak da de­ği­şe­bi­lir. Si­ya­set Sos­yo­lo­ji­si, top­
lu­mu olan bir şey ola­rak de­ğil; in­sa­ni il­gi, çı­kar ve de­ğer yar­gı­la­rın­dan ba­ğım­sız
ola­rak dü­şü­ne­me­ye­ce­ği­miz ku­ru­lan bir şey ola­rak gör­dü­ğü için sem­bo­lik top­lum
kav­ram­laş­tır­ma­sı­nı esas alır. Bu an­lam­da si­ya­set sos­yo­lo­ji­si, po­zi­ti­vist bil­gi an­la­
yı­şı ye­ri­ne yo­rum­sa­ma­cı bir bil­gi an­la­yı­şı­nı be­nim­se­di­ği için si­ya­sal-top­lum­sal
olay­la­rı dı­şa­rı­da du­ra­rak açık­la­ma­yı de­ğil içe­ri­den ba­ka­rak an­la­ma­yı ve yo­rum­la­
ma­yı amaç ola­rak alır.
3
16
Siyaset Sosoyolojisi
Özet
Si­ya­set ol­gu­su bir­çok bo­yu­tuy­la aka­de­mis­yen­le­rin il­
gisini çe­ke­gel­miş; ba­zen bir­bi­ri­ne zıt, ba­zen bir­bi­ri­ni
ta­mam­la­yı­cı yak­la­şım­lar­la çö­züm­len­me­ye ça­lı­şıl­mış­tır.
Bu yak­la­şım­la­rın en çok rağ­bet gö­ren­le­ri­nin ba­şın­da
sos­yo­lo­jik ola­nı gel­miş­tir. Sos­yo­lo­jik yak­la­şım sos­yo­
lo­jik so­ru sor­ma­ya da­ya­nır. Bu so­ru, her şey­den ön­ce,
in­san ey­le­mi­nin ge­nel ka­bul gö­ren ve res­men ta­nım­
lan­mış olan amaç­la­rı­nın ar­ka­sın­da ya­ta­nı bul­ma me­ra­
kı­nı içe­rir. O hal­de, sos­yo­lo­jik yak­la­şım, esas iti­ba­riy­le,
sos­yal ya­pı­la­rın, iliş­ki­le­rin dış yü­zü­ne de­ğil, bu­nun ar­
dın­da ya­tan be­lir­le­yi­ci­le­ri­ne eğil­me­yi odak alır. Bu ba­
kım­dan, sos­yo­lo­gun il­gi­len­di­ği prob­lem, di­ğer­le­ri­nin
“prob­lem” de­di­ği şey ol­ma­ya­bi­lir. Çün­kü, sos­yo­lo­jik
prob­lem, özün­de, sos­yal et­ki­le­şi­min na­sıl ve ne şe­kil­
ler­de mey­da­na gel­di­ği­ne bak­mak­la il­gi­li bir du­rum­dur.
Bu an­la­yış­tan ha­re­ket­le, Si­ya­se­tin Sos­yo­lo­ji­si­nin pers­
pek­ti­fi­nin, esas iti­ba­riy­le, si­ya­si ya­pı­la­rın, iliş­ki­le­rin ve­
ya da­ha tek­nik de­yim­le si­ya­si et­ki­le­şi­min ar­dın­da ya­
tan et­ken­le­re bak­mak ol­du­ğu söy­le­ne­bi­lir.
Si­ya­set Sos­yo­lo­ji­si, sa­de­ce “top­lum­dan si­ya­se­te yö­ne­
len et­ki”nin ya­nı sı­ra, “si­ya­se­tin si­ya­se­ti” ara de­ğiş­ke­
niy­le “si­ya­set­ten top­lum”a yan­sı­yan et­ki­yi de an­la­ma­ya
ça­lı­şır. Bir baş­ka de­yiş­le, Si­ya­set Sos­yo­lo­ji­si, te­mel­de,
si­ya­set ol­gu­su­nun ar­ka­sın­da bu­lu­nan sos­yal ya­pı­nın,
do­la­yı­sıy­la sos­yo­lo­jik de­ğiş­ken­le­rin si­ya­se­ti na­sıl şe­kil­
len­dir­di­ği­ni in­ce­ler. Si­ya­se­ti sa­de­ce ku­rum­la­rıy­la de­ğil,
ay­nı za­man­da, bu ku­rum­la­rı or­ta­ya çı­ka­ran dav­ra­nış­
la­rı, ta­rih­sel sü­reç­le­ri ve olay­la­rı birta­kım sos­yo­lo­jik
bi­le­şen­le­riy­le bir iliş­ki­sel­lik içe­ri­sin­de ele alır. Bu­nun
so­nu­cun­da si­ya­set, top­lum­sal ol­gu­lar­dan ya­lı­tıl­ma­dan
ve on­lar­la ara­sın­da­ki bağ­lar ara­cı­lı­ğıy­la an­la­şıl­mış olur.
Böy­le­lik­le de­ne­bi­lir ki, Si­ya­set Sos­yo­lo­ji­si, top­lum­sal
et­ken­le­rin si­ya­sal sü­reç­le­ri ve si­ya­sa­la­rı et­ki­le­dik­le­ri­ni,
bun­la­rın da son­ra dö­nüp top­lu­mu et­ki­le­dik­le­ri­ni ka­bul
ede­rek, si­ya­set-top­lum iliş­ki­si­ni iki yön­lü bir iliş­ki ola­
rak ele alır.
Av­ru­pa dü­şün­ce­sin­de dev­let ve top­lum ay­rı­mı­nın kav­
ram­laş­tı­rıl­ma­sı üze­ri­ne in­şa edil­miş bir yak­la­şım olan
Si­ya­se­tin Sos­yo­lo­ji­si, “Dev­let mi top­lu­mu bi­çim­len­di­
rir?” yok­sa “Top­lum mu dev­le­ti bi­çim­len­di­rir?” şek­lin­
de bir so­ru­ya ce­vap ara­ma et­ra­fın­da yo­ğun­laş­mış­tı. Söz
ko­nu­su tar­tış­ma, si­ya­se­ti dev­let­le öz­deş gö­ren ge­le­nek­
sel Si­ya­set Bi­li­mi an­la­yı­şı­nın ek­sik­li­ği­ni ser­gi­le­mek gi­
bi olum­lu bir kat­kı­da bu­lun­muş­tur. Bu kat­kı sa­ye­sin­de
dev­le­tin top­lum­da­ki bir­çok si­ya­si ku­rum­dan sa­de­ce bi­ri
ol­du­ğu; si­ya­si ku­rum­la­rın da top­lum­sal ku­rum kü­me­le­
rin­den yal­nız­ca bi­ri­ni oluş­tur­du­ğu gö­rü­şü ge­nel ka­bul
gör­me­ye baş­la­mış­tı ki bu, Si­ya­se­tin Sos­yo­lo­ji­si­nin ye­
ni bir di­sip­lin ola­rak ön pla­na çık­ma­sın­da da be­lir­le­yi­
ci ol­muş­tur. Av­ru­pa kö­ken­li sos­yal te­ori­nin 1930’lar­da
Bir­le­şik Ame­ri­ka’ya gir­me­siy­le be­ra­ber hem Ame­ri­
kan sos­yo­lo­ji­si­nin dar uf­ku­nun ge­niş­le­di­ği­ni hem de
Ame­ri­kan Si­ya­set Bi­li­mi­nin ye­ni ve de­ği­şik bir bo­yut
ka­zan­dı­ğı söy­le­ne­bi­lir. Av­ru­pa kö­ken­li göç­men bi­lim
adam­la­rı, ABD’de sos­yo­lo­ji ve si­ya­set bi­li­mi bö­lüm­le­
rin­de önem­li po­zis­yon­la­ra sa­hip ol­muş­lar­dı. Bu ki­şi­ler,
özel­lik­le si­ya­se­ti an­la­mak için sos­yo­lo­jik ve psi­ko­lo­jik
ku­ram­la­ra eğil­mek ge­rek­li­li­ği­ni vur­gu­la­mış­lar­dır.
Tür­ki­ye’de sos­yal bi­lim ça­lış­ma­la­rı­nın ge­li­şim çiz­gi­si,
çok es­ki­le­re uzan­ma­mak­ta­dır. Zi­ra, baş­lan­gıç­ta or­ta­
ya çı­kan top­lum­sal fel­se­fe­ci­lik, Av­ru­pa’da­ki­ne ben­zer
şe­kil­de, ol­gu­la­ra yö­ne­lik in­ce­le­me­ler ya­pıl­ma­sı­nı ge­
cik­tir­miş­tir. Özel ola­rak si­ya­se­te da­ir in­ce­le­me­ler­de de
du­rum pek fark­lı de­ğil­dir. Fel­se­fi yak­la­şı­mın bu in­ce­le­
me­ler­de de hâ­kim ol­du­ğu­nu gö­rü­yo­ruz. Bu ba­kım­dan
önem­li bir aşa­ma “Si­ya­sal Bil­gi­ler Oku­lu”nun (SBO)
1948 yı­lın­da An­ka­ra Üni­ver­si­te­si bün­ye­si­ne fa­kül­te
ola­rak ka­bul edil­me­siy­le ger­çek­leş­miş­tir. Okul bun­dan
böy­le “Si­ya­sal Bil­gi­ler Fa­kül­te­si” (SBF) adı­nı ta­şı­ma­ya
baş­la­mış­tır. Böy­le­ce hem “si­ya­si ilim­ler”in “bi­lim­sel­leş­
me­si”ni sağ­la­ya­cak hem de söz ko­nu­su ku­rum için­de
ile­ri­ki yıl­lar­da Si­ya­se­tin Sos­yo­lo­ji­si­ni bir di­sip­lin ola­rak
or­ta­ya çı­kar­ta­cak sü­reç baş­la­mış­tır.
1. Ünite - Siyaset Sosyolojisinin Konusu, Gelişimi ve Metodu
17
Kendimizi Sınayalım
1. Si­ya­sal İn­san isim­li ça­lış­ma­sıy­la Si­ya­set Sos­yo­lo­ji­si
di­sip­li­nin yük­se­li­şe geç­me­sin­de dö­nüm nok­ta­sı ola­rak
ka­bul edi­len dü­şü­nür kim­dir?
a. Da­vid Eas­ton
b. Ma­uri­ce Du­ver­ger
c. Sey­mo­ur Mar­tin Lip­set
d. Axel Hon­neth
e. Tom Bot­to­mo­re
5. Aşa­ğı­da­ki­ler­den han­gi­si top­lu­mu, pra­tik iliş­ki­le­rin
bir yan­sı­ma­sı ve­ya ta­sa­rı­mı ola­rak gö­ren top­lum kav­
ram­laş­tır­ma­sı­dır?
a. Sem­bo­lik top­lum kav­ram­laş­tır­ma­sı
b. Ha­ya­li top­lum kav­ram­laş­tır­ma­sı
c. Ta­rih­sel top­lum kav­ram­laş­tır­ma­sı
d. Ge­le­nek­sel top­lum kav­ram­laş­tır­ma­sı
e. Do­ğal top­lum kav­ram­laş­tır­ma­sı
2. Tür­ki­ye’de si­ya­set ko­nu­su­na iliş­kin ça­lış­ma­la­rın ge­
li­şim çiz­gi­si­nin çok es­ki­le­re uzan­ma­sı­na rağ­men gör­
gül si­ya­set bi­li­mi ça­lış­ma­la­rı­nın geç bir dö­nem­de or­ta­
ya çık­ma­sı­nın se­be­bi ne­dir?
a. Si­ya­se­te da­ir in­ce­le­me­ler­de fel­se­fi yak­la­şı­mın
ha­kim ol­ma­sı
b. II. Dün­ya Sa­va­şı’ndan son­ra art­ma­ya baş­la­yan
Ame­ri­kan et­ki­si
c. Üni­ver­si­te­le­rin per­so­nel ye­tiş­tir­me iş­le­vi­ni terk
edip bi­lim­sel araş­tır­ma ya­pan ku­rum­lar ha­li­ne
gel­me­si
d. Çok par­ti­li si­ya­sal ha­ya­ta ge­çiş­le ya­şa­nan top­
lum­sal dö­nü­şüm­ler
e. Dev­let me­ka­niz­ma­sı­nın iş­le­yi­şi­ni an­la­ma­ya ça­
lı­şan ye­ni di­sip­lin­le­rin po­pü­ler­lik ka­zan­ma­sı
6. Si­ya­set sos­yo­lo­ji­si ile si­ya­set bi­li­mi­ni ayı­ran hu­sus
aşa­ğı­da­ki­ler­den han­gi­si­dir?
a. Ele al­dık­la­rı ko­nu­la­rın fark­lı ol­ma­sı
b. Si­ya­set sos­yo­lo­ji­si­nin göz­le­me, si­ya­set bi­li­mi­nin
ise spe­kü­las­yo­na da­yan­ma­sı
c. Top­lum kav­ram­laş­tır­ma­la­rı­nın fark­lı ol­ma­sı
d. Si­ya­set bi­li­mi­nin si­ya­se­tin gö­rü­nen yü­zü­ne
odak­lan­ma­sı­na kar­şın si­ya­set sos­yo­lo­ji­si­nin si­
ya­se­tin hem gö­rü­nen hem de gö­rün­me­yen yü­
zü­ne odak­lan­ma­sı
e. Da­yan­dık­la­rı fel­se­fi an­la­yış­la­rın fark­lı ol­ma­sı
3. İk­ti­dar ol­gu­su­nu si­ya­sal ker­te­de ele al­ma­yı ba­şa­ra­
rak si­ya­se­te ba­kı­şı ku­rum­sal ve hu­kuk­sal pers­pek­tif­ten
ko­pa­ran dü­şü­nür kim­dir?
a. Karl Marx
b. Max We­ber
c. Me­la­ni­e Kle­in
d. Axel Hon­neth
e. Je­an Bo­din
4. Aşa­ğı­da­ki­ler­den han­gi­si sem­bo­lik top­lum kav­ram­
laş­tır­ma­sı­nın özel­lik­le­rin­den de­ğil­dir?
a. Sem­bo­lik top­lum kav­ram­laş­tır­ma­sı yo­rum­sa­
ma­cı sos­yal bi­lim an­la­yı­şı­na da­ya­nır
b. Sem­bo­lik top­lum kav­ram­laş­tır­ma­sın­da top­lum­sal
ağı oluş­tu­ran iliş­ki­ler ağı sem­bo­lik bir ni­te­lik ta­şır
c. Sem­bo­lik top­lum kav­ram­laş­tır­ma­sın­da ger­çek
ve bil­gi ay­nı­dır
d. Sem­bo­lik top­lum kav­ram­laş­tır­ma­sı top­lum­sal
var­lı­ğı “olan” de­ğil “oluş­tu­ran” ola­rak gö­rür
e. Sem­bo­lik top­lum kav­ram­laş­tır­ma­sı bi­çi­min
önem­li ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan bir teo­rik an­la­yı­şa
da­ya­nır
7. Si­ya­set sos­yo­lo­ji­si si­ya­set ile top­lum ara­sın­da na­sıl
bir iliş­ki­nin bu­lun­du­ğu­nu var­sa­yar?
a. Si­ya­se­tin top­lu­mu, top­lu­mun da si­ya­se­ti et­ki­le­
di­ği bir iliş­ki
b. Si­ya­se­tin top­lu­mu be­lir­le­di­ği bir iliş­ki
c. Top­lu­mun si­ya­se­ti be­lir­le­di­ği bir iliş­ki
d. Top­lu­mun si­ya­se­ti eko­no­mi yo­luy­la be­lir­le­di­ği
bir iliş­ki
e. Top­lum ile si­ya­set ara­sın­da ça­tış­ma­nın bu­lun­
du­ğu bir iliş­ki
8. Si­ya­set Sos­yo­lo­ji­si han­gi pa­ra­dig­ma­yı kul­la­nır?
a. An­tro­po­lo­jik
b. Eko­no­mik
c. Fel­se­fi
d. Si­ya­si
e. Sos­yo­lo­jik
9. Yap­tı­ğı çö­züm­le­me­ler­de sos­yal sı­nıf­lar ara­sın­da­ki
mü­ca­de­le­yi an­la­ma­nın yo­lu ola­rak si­ya­se­tin top­lum­sal
kö­ken­le­ri­ne dik­kat çe­ken dü­şü­nür kim­dir?
a. Tho­mas Hob­bes
b. Karl Marx
c. John Loc­ke
d. Max We­ber
e. Tal­cot Par­sons
18
Siyaset Sosoyolojisi
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
10. Ame­ri­ka Bir­le­şik Dev­let­le­rin­de si­ya­set sos­yo­lo­ji­si­
nin ge­liş­me­sin­de aşa­ğı­da­ki fak­tör­ler­den han­gi­si et­ki­li
ol­muş­tur?
a. Ame­ri­ka Bir­le­şik Dev­let­le­ri’­nin ta­rih sah­ne­si­ne
geç çık­mış ol­ma­sı
b. Ame­ri­ka Bir­le­şik Dev­let­le­ri’n­de­ki aka­de­mik ça­
lış­ma­lar­da fel­se­fi yak­la­şı­mın ha­kim ol­ma­sı
c. Ame­ri­ka Bir­le­şik Dev­let­le­ri­’nin ka­pi­ta­list bir
eko­no­mik sis­te­me sa­hip ol­ma­sı
d. Av­ru­pa kö­ken­li sos­yal te­ori­nin 1930’lar­da Ame­
ri­ka Bir­le­şik Dev­let­le­ri­’ne gir­me­si
e. Ame­ri­ka Bir­le­şik Dev­let­le­ri’­nin as­ke­ri yön­den
ge­liş­miş bir dev­let ol­ma­sı
1. c
Yanıtınız yan­lış ise, “Si­ya­set Sos­yo­lo­ji­sinin Ko­
nu­su ve Ba­kış Açı­sı” ko­nu­su­nu ye­ni­den göz­den
ge­çi­ri­niz.
2. a
Yanıtınız yan­lış ise, “Si­ya­set Sos­yo­lo­ji­sinin Tür­
ki­ye’de­ki Ge­li­şi­mi” ko­nu­su­nu ye­ni­den göz­den
ge­çi­ri­niz.
3. b Yanıtınız yan­lış ise, “Si­ya­set Sos­yo­lo­ji­sinin Av­
ru­pa’da­ki Ge­li­şi­mi” ko­nu­su­nu ye­ni­den göz­den
ge­çi­ri­niz.
4. c
Yanıtınız yan­lış ise, “Si­ya­set Sos­yo­lo­ji­sinin Ko­
nu­su ve Ba­kış Açı­sı” ko­nu­su­nu ye­ni­den göz­den
ge­çi­ri­niz.
5. e
Yanıtınız yan­lış ise, “Si­ya­set Sos­yo­lo­ji­sinin Ko­
nu­su ve Ba­kış Açı­sı” ko­nu­su­nu ye­ni­den göz­den
ge­çi­ri­niz.
6. d Yanıtınız yan­lış ise, “Si­ya­set Sos­yo­lo­ji­sinin Dü­
şün­sel Ge­li­şi­mi” ko­nu­su­nu göz­den ge­çi­ri­niz.
7. a
Yanıtınız yan­lış ise, “Si­ya­set Sos­yo­lo­ji­sinin Dü­
şün­sel Ge­li­şi­mi” ko­nu­su­nu göz­den ge­çi­ri­niz.
8. e
Yanıtınız yan­lış ise, “Si­ya­set Sos­yo­lo­ji­sinin Ko­
nu­su ve Ba­kış Açı­sı” ko­nu­su­nu göz­den ge­çi­ri­niz.
9. b Yanıtınız yan­lış ise, “Si­ya­set Sos­yo­lo­ji­sinin Av­
ru­pa’da­ki Ge­li­şi­mi” ko­nu­su­nu göz­den ge­çi­ri­niz.
10. d Yanıtınız yan­lış ise, “Si­ya­set Sos­yo­lo­ji­sinin Ame­
ri­ka’da­ki Ge­li­şi­mi” ko­nu­su­nu göz­den ge­çi­ri­niz.
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sı­ra Siz­de 1
Po­zi­ti­vist sos­yal bi­lim an­la­yı­şı ger­çek­li­ği in­sa­nın dı­şın­
da olan bir şey ola­rak ele alır. Po­zi­ti­vist yak­la­şım, bu­ra­
dan ha­re­ket­le, ol­gu-de­ğer ay­rı­mı­na gi­de­rek sos­yo­lo­gun
top­lum­sal ger­çek­li­ği de­ğer yar­gı­la­rın­dan ba­ğım­sız ola­
rak in­ce­le­ye­bi­le­ce­ği ve ob­jek­tif bir bil­gi­ye ula­şa­bi­le­ce­
ği­ni var­sa­yar. Oy­sa, top­lum­sal ger­çek­lik ma­hi­ye­ti iti­ba­
riy­le do­ğal ger­çek­lik­ten fark­lı­dır. Top­lum­sal ger­çek­lik
in­sa­nın için­de ol­du­ğu ve do­la­yı­sıy­la olu­şu­mun­da in­
sa­ni il­gi, çı­kar ve de­ğer­ler­le­rin önem­li bir ro­le sa­hip
ol­du­ğu bir in­ce­le­me ala­nı­dır. Bu an­lam­da, top­lum­sal
ger­çek­lik me­sa­fe­li du­ru­la­rak açık­la­na­bi­le­cek bir in­ce­
le­me ala­nı ola­rak de­ğil, an­cak içe­ri­si­ne gi­ri­le­rek an­la­
şı­la­bi­le­cek bir in­ce­le­me ala­nı ola­rak dü­şü­nül­mek du­
ru­mun­da­dır. Top­lum­sal ger­çek­lik de­ğer yar­gı­la­rın­dan
ba­ğım­sız ol­ma­dı­ğı ve onu in­ce­le­yen sos­yal bi­lim­ci de
be­lir­li de­ğer­le­re sa­hip ol­du­ğu için ge­nel ola­rak sos­yo­lo­
ji­de, öz­gül ola­rak ise si­ya­set sos­yo­lo­ji­sin­de el­de edi­len
bil­gi nes­nel ve ke­sin ol­ma­yıp ba­kış açı­sı­na gö­re de­ği­şen
1. Ünite - Siyaset Sosyolojisinin Konusu, Gelişimi ve Metodu
bir ka­rak­te­re sa­hip­tir. Sos­yo­log ve­ya si­ya­set sos­yo­lo­gu
tam da bu ne­den­le top­lum­sal ger­çe­ği açık­la­ma­ya de­ğil
an­la­ma­ya ve yo­rum­la­ma­ya ça­lı­şır. Açık­la­mak, po­zi­ti­
vist yak­la­şı­mın; an­la­ma­ya ve yo­rum­la­ma­ya ça­lış­mak
ise her­me­nö­tik (yo­rum­sa­ma­cı) yak­la­şı­mın ama­cı­dır.
Si­ya­set sos­yo­lo­ji­si pa­ra­dig­ma­sı­na da­ha uy­gun olan
yak­la­şım her­me­nö­tik yak­la­şım­dır.
Sı­ra Siz­de 2
We­ber’in si­ya­set sos­yo­lo­ji­si­nin ge­li­şi­mi­ne kat­kı­sı ge­
nel sos­yo­lo­ji­nin yap­tı­ğı­nın ter­si­ni yap­mış ol­ma­sın­da,
ik­ti­dar ol­gu­su­nu “si­ya­sal ker­te­de” ela al­ma­yı ba­şar­ma­
sın­da be­li­rir: We­ber, “be­lir­li bir top­rak sı­nır­la­rı da­hi­
lin­de buy­ruk­la­rı­nı ida­ri bir ör­güt ara­cı­lı­ğı ile fi­zik­sel
zo­ra baş­vur­ma ye­te­ne­ği­ne sa­hip ola­rak ye­ri­ne ge­ti­ren
her ege­men grup si­ya­si bir grup­tur,” ta­nı­mıy­la, si­ya­se­ti
(“top­rak”, “ida­ri ör­güt” ve “fi­zik­sel zor” öge­le­ri­ne yer
ve­re­rek) dev­let­le bağ­daş­tır­ma­ya ça­lış­ma­sı­na rağ­men;
özel­lik­le ik­ti­dar öge­si üze­rin­de du­ra­rak, si­ya­se­te ba­kı­şı,
kla­sik ku­rum­sal ve hu­kuk­sal pers­pek­tif­ten ko­par­mış­tır.
Sı­ra Siz­de 3
Tür­ki­ye’de si­ya­set sos­yo­lo­ji­si­nin ge­li­şi­mi­ne yön ve­ren
ku­rum­lar­dan en önem­li­si, ilk is­mi “Si­ya­sal Bil­gi­ler
Oku­lu” olan ve 1948 yı­lın­da An­ka­ra Üni­ver­si­te­si bün­
ye­si­ne fa­kül­te­ye dö­nü­şen “Si­ya­sal Bil­gi­ler Fa­kül­te­si”dir.
Si­ya­sal Bil­gi­ler Fa­kül­te­si “si­ya­sî ilim­ler”in “bi­lim­sel­leş­
me­si”ni sağ­la­mış ve za­man içe­ri­sin­de si­ya­se­tin sos­yo­
lo­ji­si­ni bir di­sip­lin ola­rak or­ta­ya çı­kar­ta­cak sü­re­ci baş­
lat­mış­tır. Öte yan­dan, “Türk Si­ya­si İlim­ler Der­ne­ği” ve
“Türk Sos­yal Bi­lim­ler Der­ne­ği” de dü­zen­le­di­ği top­lan­
tı­lar, yap­tır­dı­ğı araş­tır­ma­lar ve çe­vi­ri­ler­le Si­ya­set Bi­li­
mi­nin ol­du­ğu ka­dar Si­ya­se­tin Sos­yo­lo­ji­si­nin ge­li­şi­mi­ne
de önem­li kat­kı­lar­da bu­lun­muş­tur.
Yararlanılan Kaynaklar
Ay­dın, M. (2011). Si­ya­se­tin Sos­yo­lo­ji­si. 3.b. İs­tan­bul:
Açı­lım Ki­tap.
Be­et­ham, D. (2006), “Po­li­ti­cal Le­gi­ti­macy”, The Black­
well Com­pa­ni­on to Po­li­ti­cal So­cio­logy, Kate Nash ve
Alan Scott (Editors). Oxford: Blackwell Publishing.
Bot­to­mo­re, T. (1987). Si­ya­set Sos­yo­lo­ji­si. çev. Erol Mut­
lu, An­ka­ra: Teo­ri Ya­yın­la­rı.
Bot­to­mo­re, T. (1993). Po­li­ti­cal So­cio­logy. Lon­don: Plu­
to Press.
Du­ver­ger, M. (1964). Po­li­ti­ka­ya Gi­riş. çev. Se­mih Tir­
ya­ki­oğ­lu. İs­tan­bul: Var­lık Ya­yın­la­rı.
19
Gid­dens, A. (1992). Max We­ber Dü­şün­ce­sin­de Si­ya­set
ve Sos­yo­lo­ji. çev. Ah­met Çiğ­dem. An­ka­ra:Va­di Ya­
yın­la­rı.
Hicks, A. M. ve di­ğer­le­ri (2010). “Ye­ni Bin Yıl­da Si­ya­
set Sos­yo­lo­ji­si.”, Tho­mas Ja­nos­ki ve di­ğer­le­ri. Si­ya­
set Sos­yo­lo­ji­si. çev. El­çin De­niz Ela ve So­ner Tor­lak,
An­ka­ra: Phoe­nix
Ka­lay­cı­oğ­lu, E. (1984). Çağ­daş Si­ya­sal Bi­lim: Teo­ri, Ol­
gu ve Sü­reç­ler. İs­tan­bul: Be­ta Ba­sım/Ya­yım Da­ğı­tım.
Ka­pa­ni, M. (1989). Po­li­ti­ka Bi­li­mi­ne Gi­riş. An­ka­ra: Bil­
gi Ya­yı­ne­vi.
Nash, K. (2010), Con­tem­po­rary Po­li­ti­cal So­cio­logy: Glo­
ba­li­za­ti­on, Po­li­tics and Po­wer, 2nd ed., Uni­ted King­
dom. Wi­ley-Black­well.
Pog­gi, G. (2011). Mo­dern Dev­le­tin Ge­li­şi­mi: Sos­yo­lo­jik
Bir Yak­la­şım. İs­tan­bul: İs­tan­bul Bil­gi Üni­ver­si­te­si
Ya­yın­la­rı.
Ro­bert­son, D. (2004). The Ro­ut­led­ge Dic­tio­nary of Po­li­
tics. 3rd. ed.. New York: Ro­ut­led­ge.
Run­ci­man, W. G. (1986). Top­lum­sal Bi­lim ve Si­ya­set
Ku­ra­mı. çev. Erol Mut­lu. An­ka­ra: Teo­ri Ya­yın­la­rı.
Sa­rı­bay, A.Y. (2000). Di­ya­lo­jik De­mok­ra­si, Ka­mu­sal
Alan, Si­vil İti­raz. İs­tan­bul: Al­fa Ak­tü­el Ya­yın­la­rı.
Sa­rı­bay, A.Y. (2008). Glo­bal Bir Ba­kış­la Po­li­tik Sos­yo­lo­ji.
İs­tan­bul: Eve­rest Ya­yın­la­rı.
Sa­rı­bay, A.Y. Öğün, S.S. (1999). Po­li­tik­bi­lim. İs­tan­bul:
Al­fa Ak­tü­el Ya­yın­la­rı.
Sa­va­ge, M. (2001). “Po­li­ti­cal So­cio­logy”. The Black­well
Com­pa­ni­on to So­cio­logy. Ed. Ju­dith R. Bla­u, Ox­ford:
Black­well Pub­lis­hing.
Su­nar, İ. (1999). Dü­şün ve Top­lum. An­ka­ra: Do­ruk Ya­
yım­cı­lık.
Ver­gin, N. (2006). Si­ya­se­tin Sos­yo­lo­ji­si: Kav­ram­lar, Ta­
nım­lar, Yak­la­şım­lar. İs­tan­bul: Bağ­lam Ya­yın­la­rı.
2
SİYASET SOSYOLOJİSİ
Amaçlarımız



Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Si­ya­se­tin iliş­ki­sel ka­rak­te­ri­ni ve si­ya­sal iliş­ki­nin top­lum­sal ya­şa­mın her ye­rin­de
kar­şı­mı­za çı­ka­bi­le­ce­ği­ni öğ­re­ne­bi­le­cek,
Si­ya­se­ti öz­cü ol­ma­yan bir yak­la­şım­la ele al­ma­nın öne­mi­ni açıklayabilecek,
Si­ya­se­tin gü­nü­müz dün­ya­sın­da­ki gö­rü­nü­mü­nü ifade edebilecek,
bilgi ve becerileri kazanabileceksiniz.
Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
Si­ya­sal İliş­ki
Ye­ni Si­ya­set
Mo­dern Dev­let
Post-Mark­sizm
• Eko­no­mik De­ter­mi­nizm
• Risk Top­lu­mu
• Ne­o-Mark­sizm
İçindekiler
Siyaset Sosyolojisi
Siyaset Olgusunun Doğası
• GİRİŞ
• SİYASETİN DEVLETE AİT OLANA
İNDİRGENMESİ SORUNU VE SİYASETİN
İLİŞKİSELLİĞİ
• EKONOMİK DETERMİNİZM SORUNU VE
SİYASETİN ÖZERKLİĞİ
• SİYASETİN YENİ YÜZÜ
• SONUÇ
Siyaset Olgusunun Doğası
Gİ­RİŞ
Si­ya­set, be­lir­li bir ta­nı­mı­nın ya­pıl­ma­sı ko­lay ol­ma­yan kav­ram­lar­dan bi­ri­dir. Bu­na
kar­şın il­gi­li li­te­ra­tür in­ce­len­di­ğin­de si­ya­se­te iliş­kin bir­çok ta­nı­ma rast­la­na­bi­lir. En
az yir­mi beş yüz­yıl­lık geç­mi­şe sa­hip olan bir in­ce­le­me ala­nın­da ta­nım­dan bol bir
şey ola­ma­ya­ca­ğı­nı dü­şün­mek zor de­ğil­dir. Söz ko­nu­su ta­nım­la­rı üç te­mel ta­nım
al­tın­da top­la­mak müm­kün­dür: Aris­to­te­les­çi bir pers­pek­tif­ten ha­re­ket­le ya­pı­lan
si­ya­se­tin or­tak ya­şa­mın or­tak iyi­ye gö­re dü­zen­len­me­si ol­du­ğu bi­çi­min­de­ki ta­nım,
Mac­hi­avel­li’in dü­şün­ce­le­ri çer­çe­ve­sin­de ya­pıl­mış olan si­ya­se­tin ik­ti­dar mü­ca­de­le­
si ol­du­ğu bi­çi­min­de­ki ta­nım ve sü­re­ci dik­ka­te alan bir pers­pek­tif­le ya­pıl­mış olan
si­ya­se­tin top­lum­da­ki de­ğer­le­rin oto­ri­te yo­luy­la bö­lüş­tü­rül­me­si ol­du­ğu bi­çi­min­
de­ki ta­nım. Üç ta­nım da si­ya­se­tin bir yö­nü­ne ışık tu­tar ve bu ba­kı­mın­dan si­ya­set
do­ğa­sı­nı ko­nu alan fel­se­fi bir tar­tış­ma açı­sın­dan önem­li­dir. Söz ko­nu­su fel­se­fi tar­
tış­ma kıs­men bu ki­ta­bın üçün­cü üni­te­sin­de ya­pıl­mış­tır. Bu üni­te­de si­ya­set ol­gu­
su­nun do­ğa­sı da­ha çok sos­yo­lo­jik bir pers­pek­tif­le ele alı­na­cak­tır.
Si­ya­set sos­yo­lo­ji­si, si­ya­set-top­lum iliş­ki­si­ni ko­nu ola­rak alır. Fa­kat bu iliş­ki­
nin na­sıl an­la­şı­la­ca­ğı hu­su­su önem­li­dir. Söz ko­nu­su iliş­ki ile kas­te­di­len aca­ba
si­ya­se­tin top­lum üze­rin­de­ki et­ki­si mi­dir? Yok­sa bu iliş­ki si­ya­se­tin top­lum­sal ya­
şam ta­ra­fın­dan be­lir­len­me­si an­la­mı­na mı gel­mek­te­dir? Gün­de­lik ya­şa­mı­nı göz­
den ge­çi­ren her bi­rey, bu so­ru­la­ra çe­şit­li ce­vap­lar ve­re­bi­lir. Ör­ne­ğin, hü­kü­me­tin
do­ğal ga­za zam yap­ma ka­ra­rı­nı göz önü­ne alan bir ki­şi, si­ya­se­tin sos­yal ya­şa­m
üze­rin­de be­lir­le­yi­ci bir et­ki­ye sa­hip ol­du­ğu­nu dü­şü­nür. Ya­pı­lan bu zam ki­şi­nin
ge­li­ri­ni kul­la­nı­la­ca­ğı se­çe­nek­le­ri da­ral­ta­cak­tır. Bu ki­şi da­ha az si­ne­ma­ya gi­de­
cek, da­ha az dı­şa­rı­da ye­mek yi­ye­cek ya da plan­la­mış ol­du­ğu ba­zı se­ya­hat­le­ri
er­te­le­ye­cek­tir. Do­la­yı­sıy­la bu da­ral­ma­dan ki­şi­nin sos­yal iliş­ki­le­ri et­ki­le­ne­cek­tir.
Kuş­ku­suz si­ya­se­tin top­lum­sal ya­şam üze­rin­de çok da­ha cid­di et­ki­le­ri­nin ol­du­
ğu du­rum­lar da var­dır. Mec­li­sin al­mış ol­du­ğu bir sa­vaş ka­ra­rı­nın va­tan­daş­la­rın
sos­yal ya­şam­la­rı üze­rin­de­ki et­ki­si­nin, her­han­gi bir zam ka­ra­rı­nın et­ki­sin­den
çok da­ha bü­yük ola­ca­ğı açık­tır. Öte yan­dan, top­lum­sal olay­la­rın si­ya­set üze­rin­
de be­lir­le­yi­ci ol­du­ğu yö­nün­de­ki dü­şün­ce­yi doğ­ru­la­ya­cak ör­nek­ler de bu­lu­na­bi­
lir. Ör­ne­ğin, bir ül­ke­de ya­şa­na­cak bir eko­no­mik ki­riz, o ül­ke­de­ki hal­kın si­ya­sal
ter­cih­le­ri­ni, si­ya­sal par­ti­le­rin oy oran­la­rı­nı, mec­lis­te­ki si­ya­sal par­ti da­ğı­lı­mı­nı
ve hü­kü­me­tin ku­rul­ma bi­çi­mi­ni bü­yük öl­çü­de et­ki­le­ye­cek­tir. Yi­ne içe­ri­sin­de
bir­çok et­nik gru­bu ba­rın­dı­ran he­te­ro­jen bir top­lu­mun si­ya­sal ya­pı­sı ile nis­pe­ten
ho­mo­jen bir top­lu­mun si­ya­sal ya­pı­sı­nı kar­şı­laş­tı­ran bir ki­şi, göz­lem­le­miş ol­du­
ğu fark­lı­lık­lar­dan ha­re­ket­le top­lum­sal ya­pı­nın si­ya­se­ti be­lir­le­di­ği­ni dü­şü­ne­bi­lir.
22
Siyaset Sosyolojisi
As­lın­da, ve­ri­len ör­nek­ler bir ara­da dü­şü­nül­dü­ğün­de, si­ya­set-top­lum iliş­ki­si­nin
çift yön­lü bir iliş­ki bi­çi­mi ol­du­ğu­nu söy­le­mek müm­kün­dür. Si­ya­set sos­yo­lo­ji­si
de si­ya­set-top­lum iliş­ki­si­ni bu şe­kil­de ele al­mak du­ru­mun­da­dır. Fa­kat bir baş­ka
açı­dan dü­şü­nül­dü­ğün­de, si­ya­set-top­lum iliş­ki­si­nin çift yön­lü bir iliş­ki ol­du­ğu­
nu söy­le­mek de prob­le­min çö­zül­dü­ğü an­la­mı­na gel­me­ye­cek­tir. Zi­ra ara­la­rın­
da çift yön­lü iliş­ki ol­sa da, si­ya­set-top­lum iliş­ki­sin­den bah­set­ti­ği­miz­de, si­ya­set
ve top­lu­mun sı­nır­la­rı bir­bi­rin­den ay­rı­la­bi­lir iki ay­rı alan ol­du­ğu­nu ka­bul et­miş
olu­yo­ruz. Hâl­bu­ki si­ya­sal olup da top­lum­sal ol­ma­yan, ya da top­lum­sal olup da
si­ya­sal ol­ma­yan bir du­ru­mun var­lı­ğın­dan söz et­mek, si­ya­set ol­gu­su­nun do­ğa­sı­nı
an­la­ma­mak de­mek­tir. Si­ya­set sos­yo­lo­ji­sin si­ya­set ile top­lum ara­sın­da ön­gör­müş
ol­du­ğu ayı­rım bir­ta­kım açık­la­ma­la­rın da­ha an­la­şı­lır ol­ma­sı­nı sağ­la­ma­ya yö­ne­
lik ana­li­tik bir ayı­rım­dır. Ger­çek­te si­ya­sal olan ile top­lum­sal olan iç içe­dir. Zi­ra
si­ya­set do­ğa­sı ge­re­ği iliş­ki­sel­dir.
Si­ya­set bir iliş­ki bi­çi­mi ol­du­ğu için, si­ya­set ol­gu­su­nu öz­cü ve in­dir­ge­me­ci yak­
la­şım­lar­la ele al­mak so­run­lu­dur. Bu üni­te­de biz si­ya­set ol­gu­su­nun do­ğa­sı­nı, si­ya­set
ve top­lu­mu san­ki iki ay­rı ken­di­lik­miş gi­bi alan, do­la­yı­sıy­la da si­ya­se­tin iliş­ki­sel­li­
ği­ni ih­mal eden iki yak­la­şı­mın eleş­ti­ri­si bağ­la­mın­da tar­tı­şa­ca­ğız. İlk yak­la­şım­da
si­ya­set, dev­le­te in­dir­ge­nir. Böy­le­ce bu yak­la­şım, dev­le­tin ve si­ya­sal ku­rum­la­rın ge­
ri­sin­de­ki top­lum­sal iliş­ki­le­ri göz ar­dı eder. İlk yak­la­şı­mın eleş­ti­ri­si, en te­mel­de yö­
ne­ten-yö­ne­ti­len iliş­ki­si (hük­me­den-hük­me­di­len iliş­ki­si) ola­rak ad­lan­dı­ra­bi­le­ce­
ği­miz si­ya­sal iliş­ki­nin dev­le­ti ön­ce­le­di­ği­ni ve si­ya­sal iliş­ki­nin top­lum­sal ya­şa­mın
her dü­ze­yin­de kar­şı­mı­za çı­kan bir iliş­ki bi­çi­mi ol­du­ğu­nu gör­me­mi­ze yar­dım­cı
ola­cak­tır. İkin­ci yak­la­şım ise, top­lum­sal iliş­ki­le­ri­n özü­nün eko­no­mi ol­du­ğun­dan
ha­re­ket­le, si­ya­se­ti eko­no­mi­ye in­dir­ger. İkin­ci yak­la­şım, top­lum­sal iliş­ki­le­ri önem­
se­me­si­ne rağ­men, bu iliş­ki­ler içe­ri­sin­de be­lir­le­yi­ci ola­nın üre­tim iliş­ki­le­ri ol­du­ğu­
nu ka­bul ede­rek, si­ya­se­ti bü­tü­nüy­le eko­no­mi­ye ba­ğım­lı bir de­ğiş­ken ola­rak al­dı­ğı
için so­run­lu­dur. Bu yak­la­şı­mın te­mel çer­çe­ve­si­ni Marx’ın dü­şün­ce­le­ri oluş­tur­du­
ğun­dan bu yak­la­şı­mın eleş­ti­ri­si de Marx’ın dü­şün­ce­le­ri­nin eleş­ti­ri­si ola­rak or­ta­ya
ko­nu­la­cak­tır. Marx’ın dü­şün­ce­le­ri­ne, Mark­sist dü­şün­ce ge­le­ne­ği içe­ri­sin­de­ki ba­zı
dü­şü­nür­ler ta­ra­fın­dan yö­nel­ti­len eleş­ti­ri­ler yo­luy­la or­ta­ya ko­nu­la­cak söz ko­nu­su
eleş­ti­ri, si­ya­se­tin özerk­li­ği­ni gör­me­mi­ze yar­dım­cı ola­cak­tır. Bu üni­te­de, son ola­
rak, geç mo­dern dö­nem ola­rak ad­lan­dı­rı­lan gü­nü­müz­de si­ya­se­tin ye­ni gö­rü­nü­mü
tar­tı­şı­la­cak­tır. Bu tar­tış­ma ise, si­ya­set ol­gu­su­nun, si­ya­se­tin iliş­ki­sel do­ğa­sı­nın bir
so­nu­cu ola­rak fark­lı top­lum­sal ko­şul­lar çer­çe­ve­sin­de fark­lı bi­çim­ler­de kar­şı­mı­za
çı­ka­bi­le­ce­ği­ni gör­me­mi­ze yar­dım­cı ola­cak­tır.
Sİ­YA­SE­TİN DEV­LE­TE AİT OLA­NA İN­DİR­GEN­ME­Sİ
SO­RU­NU VE Sİ­YA­SE­TİN İLİŞ­Kİ­SEL­Lİ­Ğİ
Si­ya­se­tin dev­let­le, si­ya­sal fa­ali­yet­le­rin ise dev­let fa­ali­yet­le­riy­le öz­deş­leş­ti­ril­me­si
en sık kar­şı­mı­za çı­kan yan­lış­lar­dan bi­ri­dir. Bu yan­lı­şın çe­şit­li ne­den­ler­den kay­
nak­lan­dı­ğı söy­le­ne­bi­lir. Bu ne­den­ler­den bi­ri, si­ya­se­ti an­la­ma­ya ça­lı­şır­ken po­li­ti­ka
kav­ra­mı­nın eti­mo­lo­ji­si­nin çı­kış nok­ta­sı ola­rak alın­ma­sı­dır. Di­ğer ne­den ise, mo­
dern dö­nem­de dev­le­tin top­lum­sal ya­şam üze­rin­de­ki et­ki­si­dir.
Po­lis, Po­li­ti­ka ve Dev­let
Türk­çe­ye kö­ken­bi­lim ola­rak çev­ri­len eti­mo­lo­ji, kav­ram­la­rı, on­la­rı oluş­tu­ran ke­li­
me­le­rin an­lam­la­rın­dan ha­re­ket­le an­la­ma­mı­za yar­dım­cı ola­bi­le­cek bir yak­la­şım­dır.
Fa­kat kav­ram­la­rı oluş­tu­ran söz­cük­ler, or­ta­ya çık­mış ol­duk­la­rı dö­ne­min ko­şul­la­rı
içe­ri­sin­de an­lam ka­zan­dık­la­rı için, on­la­rı yal­nız­ca eti­mo­lo­jik yak­la­şım­la an­la­ma­ya
2. Ünite - Siyaset Olgusunun Doğası
ça­lış­mak, on­la­rın ta­rih­sel bağ­lam­la­rı­nın ih­mal edil­me­sin­den (anak­ro­nizm) kay­
nak­la­nan bir­ta­kım ha­ta­lı so­nuç­la­rı da be­ra­be­rin­de ge­ti­re­cek­tir. Si­ya­set ile dev­le­tin
öz­deş­leş­ti­ril­me­si de eti­mo­lo­jik yak­la­şı­mın sı­nır­lı­lı­ğın­dan kay­nak­la­nan ha­ta­lı so­
nuç­lar­dan bi­ri­dir.
Po­li­ti­ka kav­ra­mı an­la­mı­nı po­lis söz­cü­ğün­den alır. Eti­mo­lo­jik ola­rak po­lis; si­te,
kent, yö­re ve­ya va­tan­daş­la­rın top­lan­tı­sı an­lam­la­rı­na ge­lir. Po­lis sö­cü­ğü ile ya­kın
an­la­ma sa­hip bir söz­cük olan po­li­tei­a ise; si­ya­sal ya­pı, si­ya­sal re­jim, cum­hu­ri­yet
ve va­tan­daş­la­rın hak­kı an­lam­la­rı­nı içe­rir. Ni­ha­ye­tin­de, po­li­ti­cos’un ço­ğu­lu olan
po­li­ti­ka; si­ya­sal şey­le­re, va­tan­daş­lık hak­kı­na iliş­kin şey­le­re, po­lis’in ya­pı­sı­nı ve re­
ji­mi­ni il­gi­len­di­ren şey­le­re gön­der­me ya­par. Kı­sa­ca­sı, po­li­ti­ka po­lis’e ait olan şey­le­ri
an­lam ola­rak muh­te­va­sın­da ba­rın­dı­rır. Po­lis’in si­ya­sal top­lum an­la­mı­na gel­di­ği
ve dev­le­tin de si­ya­sal top­lum an­la­mı­nı ih­ti­va et­ti­ği göz önü­ne alın­dı­ğın­da, si­ya­set
ile dev­le­te ait ola­nın öz­deş­leş­ti­ril­me­si zor ol­maz. Ör­ne­ğin, Mar­cel Prélot, si­ya­set
bi­li­mi ola­rak Türk­çe­ye çe­vi­re­bi­le­ce­ği­miz po­li­to­lo­ji’nin Dev­let’i sis­tem­li bir şe­kil­de
izah et­me­yi amaç­la­yan bir di­sip­lin ol­du­ğu­nu be­lir­tir­ken, söz ko­nu­su öz­deş­leş­tir­
me­yi çı­kış nok­ta­sı ola­rak al­mış­tır.
Po­lis’in ta­rih­sel bağ­la­mı dik­ka­te alın­dı­ğın­da, bu öz­deş­leş­tir­me­nin çok da doğ­ru
ol­ma­dı­ğı gö­rü­lür. An­tik Yu­nan dün­ya­sın­da si­ya­sal olan ile top­lum­sal olan ara­sın­da
bir ay­rım söz ko­nu­su ol­ma­dı­ğı için, po­lis’e ait şey­ler ola­rak dü­şü­nül­me­si si­ya­se­tin
an­la­mın­da bir da­ral­ma­ya yol aç­maz. Ör­ne­ğin, Aris­to’da top­lum­sal iliş­ki­ler ile si­
ya­sal iliş­ki­ler ara­sın­da bir ay­rım bu­lun­ma­mak­ta­dır. İn­gi­liz­ce çe­vi­ri­ler­de “top­lum­
sal” Yu­nan­ca “po­li­ti­kos”u kar­şı­la­mak­ta­dır; Aris­to’nun te­mel al­dı­ğı kar­şıt­lık özel
ya da ai­le­sel olan ile si­ya­sal ve top­lum­sal olan ara­sın­da­ki kar­şıt­lık­tır. An­tik Yu­nan
dün­ya­sın­da po­lis top­lum­sal ola­nı içe­ri­sin­de ba­rın­dır­dı­ğı için, si­ya­se­tin po­lis ile öz­
deş­leş­ti­ril­me­si, si­ya­se­tin top­lum­sal bağ­la­mı­nın ih­mal edil­me­si an­la­mı­na gel­mez.
Bu­na kar­şın, mo­dern ya­şam­da dev­let ile top­lum iki ay­rı alan ola­rak kar­şı­mı­za çı­
kar. Mo­dern dev­le­tin ta­rih sah­ne­si­ne çık­ma­sı ile bir­lik­te kar­şı­mı­za çı­kan bu ay­rım,
mo­dern si­ya­sal dü­şün­ce­de top­lum ile dev­let ara­sın­da­ki iliş­ki­nin ne ol­du­ğu ve­ya ne
ol­ma­sı ge­rek­ti­ği, top­lu­mun mu dev­le­ti yok­sa dev­le­tin mi top­lu­mu be­lir­le­di­ği gi­
bi so­ru­la­ra yö­ne­lik tar­tış­ma­lar­da yan­sı­ma­sı­nı bul­muş­tur. Mo­dern ya­şam­da dev­let,
top­lum­dan gö­re­li ola­rak ay­rı­la­bi­lir bir si­ya­sal or­ga­ni­zas­yon ola­rak kar­şı­mı­za çık­tı­
ğı için, bu­gün si­ya­se­tin dev­le­te ait ola­na işa­ret et­ti­ği­nin ka­bul edil­me­si, top­lum­sal
bağ­la­mı­nın göz ar­dı edil­me­si gi­bi bir so­nu­cu da be­ra­be­rin­de ge­ti­rir.
Mo­dern Dev­le­tin Ma­hi­ye­ti ve Si­ya­set
Si­ya­se­tin dev­le­te ait ola­nı ni­te­le­yen bir kav­ram ola­rak gö­rül­me­si­nin di­ğer ne­de­ni
ise, mo­dern dev­le­tin ma­hi­ye­ti iti­ba­riy­le da­ha ön­ce­ki si­ya­sal or­ga­ni­zas­yon­lar­dan
fark­lı ol­ma­sın­dan kay­nak­lan­mak­ta­dır. Öy­le ki, bu far­kı önem­se­yen ba­zı si­ya­set bi­
lim­ci­le­ri, mo­dern dö­nem­den ön­ce­ki si­ya­sal or­ga­ni­zas­yon­la­rın dev­let ola­rak ni­te­le­
ne­me­ye­ce­ği­ni id­di­a et­miş­ler­dir. Da­ha ön­ce­ki si­ya­sal or­ga­ni­zas­yon­la­rın hiç­bi­ri in­
san­la­rın ya­şam­la­rı üze­rin­de mo­dern dev­let ka­dar be­lir­le­yi­ci ola­ma­mış­tır. Mo­dern
ya­şam­da dev­le­tin top­lum­sal ya­şam üze­rin­de­ki söz ko­nu­su et­ki­si, si­ya­set de­nin­ce
ak­la dev­le­tin gel­me­si­ni de be­ra­be­rin­de ge­tir­miş­tir. Ger­çek­ten de mo­dern ya­şam­da
dev­let bü­yük öl­çü­de si­ya­se­tin odak­laş­tı­ğı me­kân­dır. Ni­te­kim, Max We­ber mo­dern
dev­le­tin top­lum­sal ya­şam üze­rin­de­ki et­ki­si­ni an­lat­mak için; dev­le­tin fa­ali­yet­le­riy­le
ta­nım­la­na­ma­ya­ca­ğı­nı, zi­ra dev­le­tin el at­ma­dı­ğı her­han­gi bir gö­re­vin ol­ma­dı­ğı­na
dik­kat çe­ker. We­ber’e gö­re, mo­dern dev­le­tin or­tak ya­şam üze­rin­de­ki hâ­ki­mi­ye­ti,
onun yö­ne­tim araç­la­rı­nın yo­ğun­laş­tı­ğı alan ol­ma­sın­dan kay­nak­lan­mak­ta­dır. Mo­
dern ya­şam­da dev­le­tin ne­den si­ya­se­tin te­za­hür et­ti­ği alan ola­rak öne çık­tı­ğı­nı an­la­
23
24
Siyaset Sosyolojisi
mak için mo­dern dev­le­ti ka­rak­te­ri­ze eden özel­lik­le­rin bi­lin­me­si ge­re­kir. We­ber’in
dev­let kav­ram­laş­tır­ma­sı­nı göz önün­de bu­lun­du­ra­rak bu özel­lik­le­ri dört baş­lık al­
tın­da ele al­mak müm­kün­dür.
Mo­dern dev­le­tin en te­mel özel­li­ği, meş­ru ola­rak şid­det kul­lan­ma ya da fi­zi­ki zo­
ra baş­vur­ma te­ke­li­ni elin­de bu­lun­dur­ma­sı­dır. Bu­nu söy­ler­ken top­lum­sal ya­şam­da
dev­le­tin dı­şın­da­ki bir­ta­kım ku­rum­la­rın, grup­la­rın ya da ki­şi­le­rin şid­de­te baş­vur­ma­
dık­la­rı­nı söy­le­mi­yo­ruz. Şid­det top­lum­sal ya­şam­da kar­şı­mı­za sık­ça çı­kan bir ol­gu­
dur. Mo­dern top­lum­sal ya­şam­da ka­dın­la­ra, ço­cuk­la­ra, bir­ta­kım mar­ji­nal grup­la­ra
yö­ne­lik şid­de­te sık­ça şa­hit olu­yo­ruz. Bu­ra­da kas­te­di­len, dev­le­tin dı­şın­da ger­çek­leş­
ti­ri­len şid­de­tin gay­rı meş­ru ol­ma­sı­dır. Mo­dern dev­let, her ne ne­den­le olur­sa ol­sun
ken­di­si­ni tem­sil eden, do­la­yı­sıy­la da yet­ki­si­ni ken­din­den alan as­ker, po­lis, gar­di­yan
gi­bi gö­rev­li­le­rin dı­şın­da­ki ki­şi­le­rin fi­zik­sel gü­ce baş­vur­ma­la­rı­nı hu­ku­ken ya­sak­la­
mış­tır. Mo­dern dev­le­tin meş­ru şid­det kul­lan­ma te­ke­li­ni elin­de bu­lun­dur­ma­sı ile
onun en üc­ra nok­ta­sı­na ka­dar top­lum­sal ya­şa­ma nü­fuz et­me gü­cü ara­sın­da bir pa­
ra­lel­lik var­dır. Ör­ne­ğin, ge­le­nek­sel bir top­lum­da her­han­gi bir ai­le içe­ri­sin­de ce­re­yan
eden bir şid­det ola­yı si­ya­sal ik­ti­da­rı il­gi­len­dir­mez­ken, mo­dern top­lum­sal ya­şam­da
ben­zer bir olay dev­le­ti il­gi­len­di­rir. Ge­le­nek­sel top­lum­da söz ko­nu­su şid­det (ör­ne­ğin
tö­re ci­na­yet­le­ri) tö­re­le­re bağ­lı ola­rak meş­ru ad­de­di­lir­ken, mo­dern top­lum­da bu şid­
det ka­nun dı­şı ola­rak gö­rü­lür ve fa­il­ler dev­let ta­ra­fın­dan ce­za­lan­dı­rı­lır.
Mo­dern dev­le­tin bir di­ğer özel­li­ği ise, sı­nır­la­rı ke­sin bir bi­çim­de bel­li olan be­
lir­li bir top­rak par­ça­sı üze­rin­de kur­muş ol­du­ğu hâ­ki­mi­yet­tir. Mo­dern si­ya­set ve
hu­kuk fi­lo­zof­la­rı­nın ege­men­lik ola­rak kav­ram­laş­tır­mış ol­duk­la­rı söz ko­nu­su hâ­ki­
mi­yet, mo­dern dev­le­tin yu­ka­rı­da be­lir­ti­len zor kul­lan­ma gü­cü­nü ken­di top­rak­la­rı
üze­rin­de ha­ya­ta ge­çi­re­bil­me im­kâ­nı­na işa­ret eder. Bu im­kân, ta­rih­sel ve top­lum­
sal ko­şul­la­rın bir so­nu­cu ola­rak or­ta­ya çık­mış­tır. Ta­rih­sel ola­rak dü­şü­nül­dü­ğün­
de dev­let, ken­di­si­ni sı­nır­lan­dı­ra­bi­le­cek ya da ken­di­si­ne ra­kip ola­bi­le­cek ki­li­se ve
aris­tok­ra­si gi­bi bir­ta­kım güç­le­rin tas­fi­ye ol­ma­la­rı ile bir­lik­te ege­men­lik vas­fı­nı ka­
zan­mış­tır. Öte yan­dan mo­dern dev­le­tin top­rak­la­rı üze­rin­de­ki hâ­ki­mi­ye­ti, bi­lim ve
tek­no­lo­ji­de­ki ge­liş­me, eko­no­mik güç, ile­ti­şim ve ula­şım im­kân­la­rı gi­bi bir­ta­kım
ko­şul­lar­la da bağ­lan­tı­lı­dır. Gü­nü­müz­de­ki her­han­gi bir ulus-dev­le­tin, top­lum­sal
ya­şa­mı geç­miş­te­ki en güç­lü im­pa­ra­tor­luk­lar­dan da­ha faz­la kon­trol ede­bil­me gü­cü­
ne sa­hip ol­ma­sı, bu ko­şul­la­rın uy­gun­lu­ğu­na bağ­lı ola­rak ger­çek­leş­miş­tir. Ör­ne­ğin,
Os­man­lı İm­pa­ra­tor­lu­ğun­da, hü­küm­dar, ile­ti­şim ve ula­şım im­kân­la­rın­da­ki ye­ter­
siz­lik ne­de­niy­le, sa­vaş­ta bir vi­la­ye­tin kay­be­dil­di­ği­ni en er­ken on beş gün­de öğ­re­ne­
bi­li­yor­du. Bu­na kar­şın, gü­nü­müz Tür­ki­ye’sin­de Cumhurbaşkanı, sı­nır­da­ki bir köy­
de mey­da­na ge­len bir olay­dan anın­da ha­ber­dar ola­bil­mek­te­dir. Mo­dern dö­nem­de
dev­le­tin ken­di­si­ne be­lir­li bir top­rak par­ça­sı üze­rin­de tam an­la­mıy­la kon­trol kur­ma
ka­pa­si­te­si ka­zan­dı­ran araç­la­ra sa­hip ol­ma­sı, da­ha ön­ce­ki dö­nem­ler­de im­kân dâ­hi­
lin­de ol­ma­yan to­ta­li­ta­rizm teh­li­ke­si­ni de be­ra­be­rin­de ge­tir­miş­tir. To­ta­li­ter re­jim­ler
top­lum­sal ya­şa­mın her ala­nı­nın dev­let ta­ra­fın­dan dü­zen­len­di­ği, do­la­yı­sıy­la da top­
lu­mun dev­let için­de eri­yip bü­tü­nüy­le dev­le­tin ka­lı­bı­na gir­miş ol­du­ğu re­jim­ler­dir.
Fa­ali­yet­le­ri­ni hu­kuk te­me­lin­de ger­çek­leş­tir­me­si, mo­dern dev­le­tin bir baş­ka
özel­li­ği­ni oluş­tu­rur. Mo­dern dev­let bir hu­kuk dev­le­ti­dir. Bu­nun an­la­mı, hu­ku­kun
hem dev­le­tin ken­di­si hem dev­let adı­na ça­lı­şan­lar hem de va­tan­daş­lar için bağ­la­yı­cı
ol­ma­sı­dır. Mo­dern top­lum­da hu­kuk, be­lir­li amaç­la­rı ger­çek­leş­tir­me­nin bir ara­cı
ola­rak, bi­linç­li bir ira­de­nin ürü­nü ol­du­ğu için, içe­ri­sin­de us­sal­lı­ğı ba­rın­dı­ran ku­
ral­la­ra kar­şı­lık ge­lir. Hu­kuk, dev­le­tin top­lum­sal ya­şam üze­rin­de kon­trol kur­ma­sı­na
im­kân sağ­la­dı­ğı gi­bi, söz ko­nu­su kon­trol için kul­lan­mış ol­du­ğu gü­cün meş­ru­luk
ze­mi­ni ola­rak da iş­lev gö­rür. Hu­ku­kun bu iş­le­vi­nin te­me­lin­de us­sal­lık vas­fı­na sa­hip
2. Ünite - Siyaset Olgusunun Doğası
ol­ma­sı bu­lun­mak­ta­dır. Mo­dern top­lum­sal ya­şam­da dü­zen, hu­kuk yo­luy­la sağ­lan­
dı­ğı için, bi­rey­ler, ya­şam­la­rı­nın bir­çok ala­nın­da on­la­rı be­lir­li bir şe­kil­de dav­ran­ma­
ya zor­la­yan ku­ral­lar­la kar­şı­la­şır­lar. Bu kar­şı­laş­ma dev­le­tin ik­ti­da­rın odak nok­ta­sı
ol­du­ğu, do­la­yı­sıy­la da si­ya­se­tin dev­le­tin fa­ali­yet­le­rin­de ifa­de­si­ni bul­du­ğu al­gı­sı­nı
güç­len­di­rir. Zi­ra hu­ku­kun dü­zen­le­yi­ci, zor­la­yı­cı ve sı­nır­lan­dı­rı­cı gü­cü­nün ar­ka­sın­
da dev­let bu­lun­du­ğu için, bi­rey­ler hu­kuk ku­ral­la­rıy­la her kar­şı­laş­tık­la­rın­da as­lın­da
dev­le­tin gü­cüy­le kar­şı­laş­mış olur­lar.
Ni­ha­ye­tin­de mo­dern dev­let, top­lum­sal ya­şam üze­rin­de­ki hâ­ki­mi­ye­ti­ni ha­ya­ta
ge­çi­ren bü­rok­ra­si­si yo­luy­la da, di­ğer si­ya­sal or­ga­ni­zas­yon­lar­dan ay­rı­lır. Bü­rok­ra­si,
be­lir­li amaç­lar doğ­rul­tu­sun­da eği­tim alan, ye­ti­şen ve uz­man­la­şan, be­lir­li ku­ral­
lar­la iş ba­şı­na ge­len ve yi­ne be­lir­li ku­ral­lar doğ­rul­tu­sun­da fa­ali­yet­le­ri­ni yü­rü­ten
ka­mu gö­rev­li­le­rin­den olu­şur. Bü­rok­ra­si, sü­rek­li­li­ği, da­kik­li­ği, tek­nik bil­gi­si ve dü­
zen­li ola­rak tu­tul­muş dos­ya ve ar­şiv­le­riy­le, di­ğer ör­güt tür­le­rin­den da­ha bü­yük
gü­ce ve et­kin­li­ğe sa­hip­tir. We­ber, bü­rok­ra­si­yi mo­dern ya­şam ko­şul­la­rı­nın zo­run­lu
bir so­nu­cu ola­rak gör­müş­tür. We­ber, tek­no­lo­jik ge­liş­me­ye bağ­lı ola­rak top­lum­sal
ya­şa­mın da­ha kar­ma­şık ha­le ge­le­ce­ği ve bu kar­ma­şık­lı­ğı dü­zen­le­me ih­ti­ya­cı ile
bir­lik­te bü­rok­ra­si­nin top­lum üze­rin­de­ki et­ki­si­nin da­ha da ar­ta­ca­ğı ka­na­atin­dey­
di. Bi­rey­le­rin ya­şam­la­rı da­ha faz­la kon­trol al­tı­na gi­re­ce­ği için We­ber, bu ge­liş­me­yi
öz­gür­lü­ğün aley­hi­ne bir du­rum ola­rak gör­müş­tür. We­ber’gö­re, is­ter kit­le de­mok­
ra­si­si is­ter­se sos­ya­list top­lum bi­çi­min­de kar­şı­mı­za çık­sın, mo­dern dev­let, bü­rok­
ra­ti­zas­yo­nun ete ke­mi­ğe bü­rün­müş bi­çi­mi­dir ve mo­dern dev­let içe­ri­sin­de bi­rey­sel
öz­gür­lük bü­rok­ra­tik ege­men­li­ğe fe­da edil­miş­tir.
Si­ya­se­tin Dev­le­te Ön­ce­li­ği
Mo­dern dev­le­tin top­lum­sal ya­şam üze­rin­de­ki yu­ka­rı­da zik­re­di­len be­lir­le­yi­ci gü­
cü, si­ya­se­tin dev­le­te ait ola­na in­dir­gen­me­sin­de önem­li rol oy­na­mış­tır. Dev­le­tin
top­lum­sal ya­şam üze­rin­de­ki et­ki­sin­den ha­re­ket­le, si­ya­se­ti, dev­le­te ait ola­nın sı­nır­
la­rı içe­ri­sin­de dü­şün­mek, dev­let ya da ben­ze­ri bir si­ya­sal or­ga­ni­zas­yo­nun ol­ma­dı­
ğı top­lum­sal ya­şam de­ne­yim­le­rin­de si­ya­se­tin de var ola­ma­ya­ca­ğı­nı ka­bul et­mek
de­mek­tir. Fa­kat si­ya­sal an­tro­po­lo­ji ça­lış­ma­la­rı bi­ze bu ka­bu­lün doğ­ru ol­ma­dı­ğı­nı
gös­te­ren ka­nıt­lar sun­mak­ta­dır. Söz ko­nu­su ça­lış­ma­lar, içe­ri­sin­de bir si­ya­sal or­ga­
ni­zas­yo­nu ba­rın­dır­ma­yan top­lum­lar­da da, yö­ne­ten-yö­ne­ti­len iliş­ki­le­ri­nin ya da
baş­ka bir ifa­de ile di­le ge­ti­re­cek olur­sak, ik­ti­dar iliş­ki­le­ri­nin mev­cut ol­du­ğu­nu
gös­ter­mek­te ve si­ya­sal iliş­ki­nin ev­ren­sel bir iliş­ki ol­du­ğu­na işa­ret et­mek­te­dir.
Marc Abélès, Dev­le­tin An­tro­po­lo­ji­si isim­li ça­lış­ma­sın­da, Ed­ward Evan EvansPritc­hard ve Me­yer For­tes’in ba­zı Af­ri­ka top­lum­la­rı üze­ri­ne yap­mış ol­duk­la­rı an­
tro­po­lo­jik araş­tır­ma­lar so­nu­cun­da or­ta­ya koy­muş ol­duk­la­rı ça­lış­ma­yı, si­ya­sal iliş­
ki­nin ev­ren­sel bir iliş­ki ol­du­ğu dü­şün­ce­si­ni des­tek­le­yen ça­lış­ma­la­rın bir ör­ne­ği
ola­rak su­nar.
Evans-Pritc­hard ve For­tes, iki top­lum bi­çi­min­den bah­se­der: Bun­lar­dan bi­ri
mer­ke­zi bir oto­ri­te­ye, bir ik­ti­dar ay­gı­tı­na ve hu­kuk­sal ku­rum­la­ra sa­hip top­lum­
lar, ya­ni dev­let­li top­lum­lar; di­ğe­ri ise be­lir­li bir si­ya­sal or­ga­ni­zas­yo­nun bu­lun­ma­
dı­ğı top­lum­lar, ya­ni dev­let­siz top­lum­lar­dır. Evans-Pritc­hard ve For­tes’in in­ce­le­miş
ol­du­ğu Gü­ney Su­dan’da­ki bir ço­ban gö­çe­be top­lu­lu­ğu olan Nu­erler dev­let­siz top­
lum­la­rın bir ör­ne­ği­dir. Bu top­lum­da ku­rum­laş­mış bir oto­ri­te bu­lun­ma­mak­ta­dır.
Nu­erler baş­sız top­lum­dur. Fa­kat bu, Nu­er top­lu­mun­da si­ya­sal ör­güt­len­me­nin ol­
ma­dı­ğı an­la­mı­na gel­mez. Evans-Pritc­hard, bin­ler­ce in­san­dan olu­şan ka­bi­le­ler­den
bah­se­der. Bu ka­bi­le­le­rin men­sup­la­rı, ka­bi­le ai­di­yet­le­ri ko­nu­sun­da açık bir bi­lin­ce
sa­hip­tir­ler. Ka­bi­le üye­le­ri, ken­di ara­la­rın­da­ki an­laş­maz­lık­la­rı ha­kem­lik yo­luy­la ba­
25
26
Siyaset Sosyolojisi
rış­çıl bir bi­çim­de çö­zer­ler­ken, fark­lı ka­bi­le­le­rin üye­le­ri­ni kar­şı kar­şı­ya ge­ti­ren an­
laş­maz­lık­la­rın ka­bi­le­ler ar­sın­da sa­va­şa se­bep ol­ma­sı, ka­bi­le üye­le­ri ara­sın­da bir biz
duy­gu­su­nun ol­du­ğu­nu gös­te­rir. Ka­bi­le­ler; bi­rin­cil, ikin­cil ve üçün­cül kı­sım­lar ha­
lin­de alt bö­lüm­le­re ay­rı­lır­lar. Bu an­lam­da bi­re­yin ait ol­du­ğu top­lum­la iliş­ki­si di­na­
mik­tir. Bir ki­şi, kom­şu ka­bi­le söz ko­nu­su ol­du­ğun­da, ken­di­ni ka­bi­le­si­nin bir üye­si
ola­rak ta­nım­lar­ken, ka­bi­le­nin kı­sım­la­rı söz ko­nu­su ol­du­ğun­da böy­le ta­nım­la­maz.
Ki­şi ikin­ci du­rum­da ken­di­ni ait ol­du­ğu bö­lü­me gön­der­me ya­pa­rak ta­nım­lar. Nu­er
top­lu­mun­da gö­re­li­lik si­ya­sal iliş­ki­le­rin ya­pı­sal özel­li­ği­dir. Bir si­ya­sal grup, kim­li­ği­
ni di­ğer eş­ de­ğer grup­lar­la kar­şıt­lık iliş­ki­si için­de ta­nım­lar. Bir ki­şi grup ai­di­ye­ti­
ni ken­di ka­bi­le­si­nin bir baş­ka bö­lü­mü kar­şı­sın­da ken­di bö­lü­mü üze­rin­den, di­ğer
baş­ka bir ka­bi­le kar­şı­sın­da ise da­ha ge­niş bir grup olan ken­di ka­bi­le­si üze­rin­den
dü­şü­nür. Nu­er top­lu­mun­da in­san­lar bir­bir­le­ri nez­din­de özerk olan grup­lar içe­ri­
sin­de ya­şar­lar. Bu grup­la­rın, üzer­le­rin­de üye­le­ri­ni be­lir­li bir şe­kil­de dav­ran­ma­ya
zor­la­ya­cak bir ku­rum ya da bir şef ol­ma­sa da, be­lir­li du­rum­lar­da bir ara­ya ge­le­bil­
me­le­ri, Nu­er top­lu­mun­da si­ya­sal ba­ğın ol­du­ğu­na işa­ret eder. Abélès’e gö­re, Nu­er
top­lu­mun­da; ça­tış­ma­la­ra rağ­men bir ara­da ya­şa­na­bil­me­si, be­lir­li du­rum­lar­da or­tak
amaç­lar doğ­rul­tu­sun­da bir­lik­te ha­re­ket edi­le­bil­me­si ve tüm gru­bu bağ­la­yı­cı ka­rar­
lar alı­na­bil­me­si, si­ya­sal ola­nın, iç hi­ye­rar­şi ve ör­güt­len­me­den yok­sun top­lum­lar­da
da var ol­du­ğu­nu gös­te­rir.
Evans-Pritc­hard ve For­tes bir yö­ne­ten-yö­ne­ti­len ay­rı­mı­nın ve bu ay­rım­da ken­
di­ni gös­te­ren hi­ye­rar­şik ya­pı­nın ol­ma­dı­ğı top­lum­lar­da si­ya­sal ola­nın biz-on­lar ge­
ri­li­min­den vü­cut bul­du­ğu­na dik­kat çe­ker. Fa­kat eğer yö­ne­te­ni ya da hük­me­de­ni
hi­ye­rar­şik ola­rak yu­ka­rı­da du­ran be­lir­li bir ki­şi ve ya be­lir­li bir ku­rum ola­rak dar
an­la­mıy­la dü­şün­mez­sek, as­lın­da Nu­er top­lu­mu gi­bi top­lum­lar­da da, bir yö­ne­tenyö­ne­ti­len ya da hük­me­den-hük­me­di­len iliş­ki­si­nin bu­lun­du­ğu­nu söy­le­ye­bi­li­riz.
Söz ko­nu­su top­lum­lar­da ya­şa­yan in­san­la­rın, so­mut bir ku­rum ya da ki­şi ol­ma­sa
da ata­lar, ruh­lar ya da kut­sal fi­gür­ler gi­bi, bo­yun eğ­dik­le­ri bir­ta­kım güç­ler var­dır.
Yi­ne zor kul­lan­ma gü­cü­nü elin­de bu­lun­du­ran so­mut be­lir­li bir ki­şi ya da ma­kam
ol­ma­sa da, bu top­lum­lar­da da ita­at­siz­li­ğin bir yap­tı­rı­mı var­dır. Bu yap­tı­rım du­ru­
ma gö­re, bir­ta­kım do­ğa­üs­tü güç­ler ta­ra­fın­dan ce­za­lan­dı­rıl­ma kor­ku­su ya da top­
lum­dan dış­lan­ma bi­çi­min­de ola­bi­lir.
Bir si­ya­sal or­ga­ni­zas­yo­nu ba­rın­dır­ma­yan ba­zı top­lum­lar­da, yö­ne­ten-yö­ne­ti­len
iliş­ki­si er­kek­le­rin ka­dın­lar üze­rin­de­ki hâ­ki­mi­ye­ti bi­çi­min­de de ken­di­ni gös­te­re­bi­lir.
Gu­ara­ni kı­zıl de­ri­li­le­ri bu top­lum­la­rın bir ör­ne­ği­dir. As­lın­da Gu­ara­ni kı­zıl de­ri­li­
le­ri, Pi­er­re Clas­ters ta­ra­fın­dan dev­le­te kar­şı top­lum­la­rın bir ör­ne­ği ola­rak su­nul­
muş­tur. Clas­ters ar­ka­ik ol­sun ol­ma­sın tüm top­lum­la­rın si­ya­sal ol­du­ğu­nu be­lir­tir. Bu
an­lam­da, Clas­ters’e gö­re, si­ya­sal bağ ev­ren­sel bir ve­ri­dir. Clas­ter ik­ti­dar­dan ne an­la­
şıl­dı­ğı­na bağ­lı ola­rak, si­ya­sal olan­dan an­la­şı­la­nın fark­lı şey­ler ola­bi­le­ce­ği­nin al­tı­nı
çi­zer. İk­ti­dar hük­me­den­ler-hük­me­di­len­ler ay­rı­mı te­me­lin­de top­lum­dan ba­ğım­sız
bir or­gan bi­çi­min­de var ola­bi­le­ce­ği gi­bi, top­lu­ma iç­kin bir bi­çim­de de var ola­bi­lir.
Clas­ter, ik­ti­da­rın ilk bi­çi­miy­le kar­şı­mı­za çık­tı­ğı top­lum­la­rı dev­let­li top­lum­lar, ikin­ci
bi­çi­miy­le kar­şı­mı­za çık­tı­ğı top­lum­la­rı ise dev­le­te kar­şı top­lum­lar ola­rak ad­lan­dı­
rır. Clas­ters’e gö­re, Gu­ara­ni kı­zıl de­ri­li­le­ri dev­le­te kar­şı bir top­lum ol­du­ğu için, bu
top­lum­da bir hük­met­me-hük­me­dil­me iliş­ki­si yok­tur. Fa­kat Gu­ara­ni kı­zıl de­ri­li­le­
ri top­lu­mun­da, ye­tiş­kin er­kek­le­rin ço­cuk­lar ve ka­dın­lar üze­rin­de şid­det uy­gu­la­ma
hak­kı­na sa­hip ol­ma­la­rı, söz ko­nu­su iliş­ki­nin fark­lı bir bi­çim­de de ol­sa bu top­lum­da
da ol­du­ğu­nu gös­te­rir.
Marc Abélès’in Dev­le­tin An­tro­po­lo­ji­si isim­li ça­lış­ma­sı, si­ya­sal ba­ğın dev­le­ti ön­
ce­le­di­ğin­den ha­re­ket­le, si­ya­se­tin varlığını dev­le­tin var­lı­ğı­na bağ­la­yan do­ğal hu­kuk
2. Ünite - Siyaset Olgusunun Doğası
te­ori­si ve bu te­ori­yi te­mel alan top­lum söz­leş­me­si dü­şün­ce­si­nin bir eleş­ti­ri­si­ni sun­
du­ğu için de, ko­nu­muz ba­kı­mın­dan önem­li­dir. Top­lum söz­leş­me­si dü­şün­ce­si­ne
gö­re, si­ya­sal top­lum ya da dev­let, in­san­la­rın öz­gür­lük­le­ri­nin bir kıs­mı­nı bir üçün­cü
şah­sa dev­ret­tik­le­ri bir an­laş­ma yo­luy­la bir ara­ya gel­me­le­ri ile bir­lik­te or­ta­ya çı­kar.
En önem­li ör­ne­ği­ni Hob­bes’un si­ya­set fel­se­fe­sin­de bu­la­bi­le­ce­ği­miz bu dü­şün­ce­ye
gö­re, si­ya­set, in­san­la­rın ku­ral­sız bir şe­kil­de ya­şa­dık­la­rı bir dö­ne­min (do­ğal du­rum
ya da do­ğa ha­li) so­nun­da, bu dö­nem­de kar­şı­la­şı­lan zor­luk­la­ra iliş­kin de­ne­yi­min
bir ürü­nü ola­rak do­ğan ya­pay bir şey­dir. Bu an­lam­da, bir yan­da in­san­la­rın ken­di
hal­le­ri­ne bı­ra­kıl­dı­ğı do­ğal du­rum, di­ğer yan­da ise söz­leş­me son­ra­sın­da or­ta­ya çı­
kan me­de­ni du­rum söz ko­nu­su­dur ve si­ya­sal bağ an­cak ikin­ci du­rum­da var olur.
Top­lum söz­leş­me­si dü­şün­ce­si, bi­re­yin top­lum­sal ya­şa­mı ön­ce­le­di­ği­ni var­say­dı­ğı
için, in­san­la­rın söz­leş­me yo­luy­la oluş­tur­duk­la­rı bir ik­ti­da­ra bo­yun eğ­me­yi ka­bul
et­me­le­ri ile bir­lik­te top­lum ha­li­ne gel­di­ği­ni, do­la­yı­sıy­la da si­ya­se­tin dev­let ile bir­
lik­te or­ta­ya çık­tı­ğı­nı ka­bul eder. Fa­kat Abélès, po­li­tik an­tro­po­lo­ji ça­lış­ma­la­rın­da­ki
bul­gu­la­rı­nın bu ka­bu­lün doğ­ru ol­ma­dı­ğı­nı gös­ter­di­ği­ni be­lir­tir. Po­li­tik an­tro­po­lo­ji
ça­lış­ma­la­rı­na gö­re, top­lum bi­rey­den ön­ce ge­lir. Eğer top­lum ve­ri­li ise, si­ya­sal bağ
da ve­ri­li­dir. Si­ya­sal ba­ğın ve­ri­li ol­ma­sı ise, dev­le­tin in­san­la­rın bir ara­ya gel­me­si­nin
ne­de­ni de­ğil, so­nu­cu ol­du­ğu­nu gös­te­rir.
Abélès’in top­lum söz­leş­me­si dü­şün­ce­si­ne yö­ne­lik eleş­ti­ri­le­rin­de al­tı­nı çiz­di­ği
şey, top­lu­mun var­lı­ğı­nın dev­le­tin var­lı­ğı­na bağ­lı ol­ma­dı­ğı ve bu­nun­la bağ­lan­tı­lı
ola­rak da, si­ya­sal iliş­ki­nin dev­le­tin ön­ce­sin­de ya da dev­le­tin dı­şın­da da ola­bi­le­ce­
ği­dir. Eğer si­ya­sal iliş­ki­nin var­lı­ğı dev­le­tin var­lı­ğı­na bağ­lı de­ğil­se, dev­let ik­ti­da­rı
dı­şın­da ik­ti­dar­lar da ola­bi­lir de­mek­tir. Bu du­rum­da, top­lum söz­leş­me­si dü­şün­ce­si­
nin ik­ti­dar iliş­ki­si­ni dev­let ile bi­rey ya da dev­let ile top­lum ara­sın­da­ki iliş­ki­ye in­dir­
ge­di­ği için so­run­lu ol­du­ğu­nu söy­le­ye­bi­li­riz. Bu, top­lum söz­leş­me­si dü­şün­ce­si­ni te­
mel al­dı­ğı için li­be­ral si­ya­sal te­ori­nin de ta­şı­mış ol­du­ğu bir so­run­dur. Bu nok­ta­da,
si­ya­se­tin dev­le­te ait ola­na in­dir­gen­me­sin­den kay­nak­la­nan söz ko­nu­su so­ru­nun li­
be­ral si­ya­sal te­ori­de ken­di­si­ni na­sıl gös­ter­di­ği­ne kı­sa­ca de­ğin­mek fay­da­lı ola­cak­tır.
Li­be­ral si­ya­sal teo­ri, top­lum söz­leş­me­si dü­şün­ce­si­nin Loc­ke­çu ver­si­yo­nu­nu te­
mel alır. Bu­na gö­re dev­let ön­ce­si du­rum, ya­ni do­ğa du­ru­mun­da do­ğal hu­kuk hâ­
kim­dir ve bi­rey­ler bu hu­kuk­tan kay­nak­la­nan do­ğal hak­la­ra sa­hip­tir­ler. Top­lum
söz­leş­me­si za­ten var olan do­ğal hak­la­rın da­ha iyi ko­run­ma­sı için ya­pı­lır. Bi­rey­ler
söz­leş­mey­le ce­za­lan­dır­ma hak­la­rın­dan vaz­ge­çe­rek dev­le­ti ya­ra­tır­lar ve bu hak­la­rı­nı
dev­le­te dev­re­der­ler. Loc­ke’a gö­re devlet, söz­leş­me­nin bir ta­ra­fı ola­rak do­ğal hak­la­rı
ko­ru­mak­la yü­küm­lü ol­du­ğu için, sı­nır­lan­dı­rıl­mış bir gü­ce sa­hip­tir. Loc­ke­çu top­lum
söz­leş­me­si dü­şün­ce­si­ne gö­re, dev­le­tin or­ta­ya çık­ma­sıy­la bir­lik­te, top­lum­sal ya­şam
dev­let ve si­vil top­lum ol­mak üze­re iki ala­na bö­lü­nür. Bu an­lam­da bi­rey do­ğal hak­la­
ra sa­hip öz­gür bir var­lık ola­rak si­vil top­lu­mun üye­siy­ken, va­tan­daş ola­rak da dev­le­
tin bir üye­si­dir. Dev­let-si­vil top­lum ay­rı­mı li­be­ral si­ya­sal te­ori­nin te­me­li­ni oluş­tu­rur
ve li­be­ral öz­gür­lük, hu­kuk ve ada­let an­la­yış­la­rı da bu te­mel­de an­la­mı­nı bu­lur.
Li­be­ral teo­ri dev­le­ti si­ya­sal güç ala­nı, si­vil top­lu­mu ise, öz­gür­lük ala­nı ola­rak
ka­bul edip, si­ya­sal gü­cü top­lum­sal ya­şam­da­ki güç iliş­ki­le­rin­den so­yut­la­dı­ğı için,
dev­le­tin gü­cü­nün sı­nır­lan­dı­rıl­ma­sı­nı öz­gür­lük­le­rin ko­run­ma­sı için ye­ter­li ola­rak
gö­rür. Hâl­bu­ki bir ki­şi dev­let ken­di­si­ne mü­da­ha­le et­me­se de, yap­mak is­te­di­ği bir
şe­yi ya­pa­ma­ya­bi­lir. Ör­ne­ğin, ken­di­ni ge­liş­tir­mek, ba­şa­rı­lı bir ka­ri­ye­re sa­hip ol­mak
is­te­yen bir ka­dın, dev­let ta­ra­fın­dan önü­ne ko­nul­muş bir hu­kuk­sal en­gel ol­ma­ma­sı­
na rağ­men, içe­ri­sin­de ya­şa­dı­ğı er­kek ege­men kül­tü­rün bas­kı­sıy­la iyi bir an­ne ve­ya
ko­ca­sı­nı mut­lu eden iyi bir eş ol­ma amaç­la­rı­na yö­ne­le­rek bu is­te­ği­ni ger­çek­leş­ti­
27
28
Siyaset Sosyolojisi
re­me­ye­bi­lir. Bu ka­dı­nın üze­rin­de his­set­ti­ği bas­kı, fi­zik­sel güç kul­lan­ma bi­çi­min­de
açık bir bas­kı ol­ma­dı­ğı için li­be­ral teo­ri ta­ra­fın­dan ih­mal edi­lir.
Li­be­ral teo­ri, dev­let ile si­vil top­lum ara­sın­da ön­gör­müş ol­du­ğu söz ko­nu­su ay­
rı­mın bir so­nu­cu ola­rak, dev­le­tin ta­raf­sız ola­bi­le­ce­ği­ni var­sa­yar­ken de, dev­le­ti,
top­lum­sal güç­ler­den so­yut­la­ya­rak dü­şü­nür. Karl Marx dev­let­le­rin hâ­kim top­lum­
sal sı­nıf­la­rın çı­kar­la­rı­na hiz­met et­ti­ği­nin al­tı­nı çi­ze­rek, dev­le­tin ta­raf­sız ol­du­ğu
yö­nün­de­ki li­be­ral dü­şün­ce­yi eleş­ti­rir­ken, bir an­lam­da dev­le­tin fa­ali­yet­le­rin­de
ken­di­ni gös­te­ren si­ya­sal gü­cün top­lum­sal güç iliş­ki­le­rin­den ba­ğım­sız ola­ma­ya­
ca­ğı­na işa­ret et­miş­tir. Kuş­ku­suz, dev­let yal­nız­ca eko­no­mik güç­le­rin te­si­ri al­tın­da
de­ğil­dir. Ba­zı top­lum­lar­da, o top­lum­la­rın kül­tü­rel ya­pı­sı­na bağ­lı ola­rak, be­lir­li et­
nik, din­sel (ve­ya mez­hep­sel) ve­ya cin­sel kim­lik­ler ya da be­lir­li ya­şam tarz­la­rı da
dev­le­tin fa­ali­yet­le­ri üze­rin­de et­ki­ye sa­hip ola­bi­lir­ler.
Li­be­ral te­ori­nin si­ya­sal gü­cü dev­let gü­cüy­le öz­deş­leş­tir­me­si, li­be­ral hu­kuk ve
ada­let an­la­yı­şın­da da gö­rü­le­bi­lir. Li­be­ral teo­ri, yi­ne si­vil top­lum-dev­let ay­rı­mı te­
me­lin­de, güç ala­nı ola­rak dev­le­ti gö­rüp top­lum­sal ya­şa­mı güç iliş­ki­le­rin­den so­
yut­la­dı­ğı için, uy­gu­lan­ma­la­rın­dan do­ğa­cak so­nuç­la­rı dik­ka­te al­mak­sı­zın hu­kuk
ku­ral­la­rı­nın nötr ol­du­ğu­nu ka­bul et­miş ve hu­kuk ku­ral­la­rı kar­şı­sın­da eşit­li­ğin
sağ­lan­ma­sı­nın ada­le­tin ger­çek­leş­me­si için ye­ter­li ol­du­ğu­nu id­di­a et­miş­tir. Oy­sa,
hu­kuk ku­ral­la­rı ço­ğu za­man top­lum­sal ya­şam­da­ki güç iliş­ki­le­ri­ne bağ­lı ola­rak,
avan­taj­lı ko­num­da bu­lu­nan bi­rey­le­rin ya da grup­la­rın bu avan­taj­la­rı­nı sür­dü­rü­cü
so­nuç­lar do­ğur­mak­ta­dır. Bu ne­den­le, hu­kuk kar­şı­sın­da eşit­lik böy­le du­rum­lar­da
de­za­van­taj­lı ko­num­da bu­lu­nan bi­rey ya da grup­la­rın aley­hi­ne iş­lev gö­rür. Ör­ne­
ğin, biri zen­gin di­ğe­ri yok­sul ai­le­nin ço­cu­ğu olan iki bi­re­yi ele ala­lım. İki bi­rey
de eği­tim hak­kı­na sa­hip ol­mak ba­kı­mın­dan eşit­tir. Fa­kat eko­no­mik im­kân­la­rı iyi
olan zen­gin ai­le­nin ço­cu­ğu, yok­sul ai­le­nin ço­cu­ğu­na kı­yas­la çok da­ha iyi okul­lar­
da eği­tim ala­ca­ğı için, top­lum­sal ya­şam içe­ri­sin­de­ki avan­taj­lı ko­nu­mu­nu pe­kiş­
ti­re­rek sür­dür­me­ye de­vam ede­cek­tir. Ay­nı şe­kil­de, bir top­lum­da hâ­kim kül­tü­re
men­sup bir bi­rey ile azın­lık kül­tü­rü­ne men­sup bir bi­rey ay­nı ku­ral­la­ra ta­bi ol­ma­
la­rı ba­kı­mın­dan eşit ol­sa­lar da, bu ku­ral­la­rın uy­gu­lan­ma­sı­nın so­nuç­la­rı iki­si­ni
çok fark­lı şe­kil­ler­de et­ki­le­ye­bi­lir. Ör­ne­ğin, İn­gil­te­re’de İn­gi­liz kö­ken­li bir İn­gi­liz
va­tan­da­şı ile Hin­dis­tan kö­ken­li bir İn­gi­liz va­tan­da­şı ya­sa­lar kar­şı­sın­da eşit­tir. Fa­
kat ay­nı ku­ral­la­ra ta­bi ol­sa­lar da, top­lum­sal ya­şam­da­ki güç iliş­ki­le­ri hâ­kim kül­tü­re
gö­re bi­çim­len­di­ği için, İn­gi­liz kö­ken­li va­tan­daş top­lum­da­ki yük­sek sta­tü­le­re ulaş­
ma ko­nu­sun­da da­ha avan­taj­lı ola­cak­tır.
Özet­le­ye­cek olur­sak, si­ya­se­ti dev­le­te ait ola­na in­dir­ge­yen an­la­yı­şın içer­miş ol­
du­ğu te­mel so­run, gü­cün ve hâ­ki­mi­ye­tin tek kay­na­ğı ola­rak dev­le­ti gör­me­si ve bu
ufuk dar­lı­ğı­nın bir so­nu­cu ola­rak, top­lum­sal ya­şam­da­ki güç iliş­ki­le­ri­ni ve bu iliş­
ki­le­re bağ­lı ola­rak ken­di­ni gös­te­ren ta­hak­küm bi­çim­le­ri­ni ih­mal et­me­si­dir. Mo­
dern ya­şam­da dev­le­tin be­lir­le­yi­ci bir gü­ce sa­hip ol­ma­sı, onun dı­şın­da­ki ala­nın
ik­ti­dar iliş­ki­le­ri­ni içer­me­di­ği an­la­mı­na gel­mez. Ak­si­ne, sos­yo­lo­jik bir pers­pek­tif­le
ele alın­dı­ğın­da, dev­let ik­ti­da­rı­nın bi­le ar­ka pla­nın­da top­lum­sal ya­şam­da­ki söz ko­
nu­su ik­ti­dar iliş­ki­le­ri­nin bu­lun­du­ğu gö­rü­le­cek­tir.
1
Li­be­ral te­ori­nin si­ya­sal iliş­ki­yi ikin­cil bir iliş­ki ola­rak gör­me­si­nin ge­ri­sin­de na­sıl bir
in­san an­la­yı­şı bu­lun­mak­ta­dır?
2. Ünite - Siyaset Olgusunun Doğası
EKO­NO­MİK DE­TER­Mİ­NİZM (BE­LİR­LE­NİM­Cİ­LİK)
SO­RU­NU VE Sİ­YA­SE­TİN ÖZERK­Lİ­Ğİ
Ba­zı dü­şü­nür­ler, si­ya­se­ti an­la­ma­ya ça­lı­şır­ken dev­le­ti de­ğil top­lu­mu çı­kış nok­ta­sı
ola­rak al­mış­lar ve dev­let-top­lum iliş­ki­sin­de be­lir­le­yi­ci ola­nın top­lum ol­du­ğu­nu
id­di­a et­miş­ler­dir. Bu dü­şü­nür­le­rin ba­şın­da kuş­ku­suz Marx gel­mek­te­dir. Marx’ın,
si­ya­se­ti top­lum­sal iliş­ki­ler bağ­la­mın­da dü­şün­me­si, onu, si­ya­set ol­gu­su­nun iliş­ki­
sel ka­rak­te­ri­ni önem­se­yen si­ya­set sos­yo­lo­ji­si açı­sın­dan önem­li ha­le ge­ti­rir. Fa­kat
Marx’ın ba­kış açı­sı da baş­ka bir so­run­la ma­lul­dür. Bu so­run eko­no­mik be­lir­le­nim­
ci­lik so­ru­nu­dur.
Marx önem­se­miş ol­du­ğu top­lum­sal iliş­ki­ler içe­ri­sin­de be­lir­le­yi­ci ola­nın üre­
tim iliş­ki­le­ri ol­du­ğu yö­nün­de­ki ka­bu­lü ne­de­niy­le, si­ya­se­ti bü­tü­nüy­le eko­no­mi­
ye ba­ğım­lı bir de­ğiş­ken ola­rak ele alır. Si­ya­se­tin dev­le­te ait ola­na in­dir­gen­me­si
gi­bi si­ya­se­tin eko­no­mi­ye in­dir­gen­me­si de, si­ya­sal iliş­ki­yi an­la­ma­mı­zın önün­de
bir en­gel­dir. Na­sıl ilk yak­la­şım dev­le­tin dı­şın­da­ki hâ­ki­mi­yet iliş­ki­le­ri kar­şı­sın­da
kör­se, Marx­çı yak­la­şım da, eko­no­mik ça­tış­ma­la­rın dı­şın­da­ki si­ya­sal ça­tış­ma­la­rın
ve eko­no­mik eşit­siz­lik­ler dı­şın­da­ki eşit­siz­lik­ler­den kay­nak­la­nan hâ­ki­mi­yet iliş­
ki­le­ri­nin kar­şı­sın­da ay­nı şe­kil­de kör­dür. Kuş­ku­suz bu kör­lük özel­lik­le eko­no­mik
be­lir­le­nim­ci­lik­ten ta­viz ver­me­yen Ortodoks Mark­sizm için ge­çer­li­dir. Ortodoks
Mark­siz­mi be­lir­li yön­ler­den eleş­ti­ren ve Marx’ın dü­şün­ce­le­ri­ni ye­ni du­rum­la­ra
uyar­la­ma­ya ça­lı­şan ne­o-Mark­sist dü­şün­ce­de, eko­no­mi ile si­ya­set ara­sın­da­ki be­lir­
le­nim iliş­ki­si gev­şe­di­ği için, si­ya­set bü­tü­nüy­le ba­ğım­lı bir de­ğiş­ken ola­rak de­ğil,
gö­re­li özerk bir ol­gu ola­rak dü­şü­nü­lür. Bu an­lam­da ne­o-Mark­sist dü­şün­ce­nin sı­
nır­lı da ol­sa, si­ya­se­tin öne­mi­ni tak­dir et­ti­ği­ni söy­le­mek müm­kün­dür. Ni­ha­ye­tin­de
post-Mark­sist dü­şün­ce­de, eko­no­mi ile si­ya­set ara­sın­da­ki tek yön­lü be­lir­le­nim iliş­
ki­si or­ta­dan kal­kar ve si­ya­set özerk bir ol­gu ola­rak dü­şü­nü­lür. Si­ya­set ol­gu­su­nun
iliş­ki­sel do­ğa­sı­nı an­la­ma­mı­zı güç­leş­ti­ren eko­no­mik in­dir­ge­me­ci­lik so­ru­nu­nu ve
bu so­ru­nun ne­o-Mark­sist dü­şün­ce­de bir öl­çü­de, ni­ha­ye­tin­de post-Mark­sist dü­
şün­ce­de ise ta­ma­mıy­la na­sıl gi­de­ril­di­ği­nin an­la­şıl­ma­sı için ön­ce­lik­le Marx’ın dü­
şün­ce­le­ri­ne de­ği­nil­me­si ge­re­kir.
Marx’ın Te­ori­si ve Si­ya­set Dü­şün­ce­si
Marx, top­lum­sal ya­şam­da be­lir­le­yi­ci olan fak­tö­rün eko­no­mi ol­du­ğu­nu ka­bul eder.
Marx’a gö­re, top­lum­sal de­ği­şim sü­rek­li de­vi­nim ha­lin­de olan üre­tim güç­le­ri­nin
be­lir­li bir ge­liş­me dü­ze­yi­ne ulaş­ma­sı ile vu­ku bu­lan ça­tış­ma­lar yo­luy­la iş­ler. Üre­
tim güç­le­ri ta­ri­hin çe­şit­li ev­re­le­ri­ne te­ka­bül eden top­lum­sal dü­zen­le­rin alt ya­pı­
la­rı­nı oluş­tu­rur. Bu an­lam­da, herhan­gi bir top­lum­sal dü­zen­de üst ya­pı­yı be­lir­le­
yen şey, o top­lum­sal dü­ze­nin eko­no­mik ya­pı­sı­dır. Bir top­lum­sal dü­zen­de, üre­tim
güç­le­rin­de­ki ge­li­şim be­lir­li bir dü­ze­ye ulaş­tı­ğın­da eko­no­mik ya­pı de­ği­şir ve bu
de­ği­şim, eko­no­mik ya­pı ile mev­cut üst ya­pı ara­sın­da bir ça­tış­ma­yı da be­ra­be­rin­de
ge­ti­rir. Top­lum­sal dev­rim bu ça­tış­ma­nın bir so­nu­cu­dur. Top­lum­sal dev­rim ile es­ki
üst ya­pı or­ta­dan kal­kar ve içe­ri­sin­de eko­no­mik ya­pı ile uyum­lu ye­ni bir üst ya­pı­
nın or­ta­ya çık­tı­ğı ye­ni bir top­lum­sal dü­ze­ne ge­çi­lir.
Marx’ın top­lum­sal de­ği­şim dü­şün­ce­si, bir top­lum­sal dü­zen­den di­ğe­ri­ne ge­çi­
şi sağ­la­yan ça­tış­ma­nın di­ya­lek­tik bir ça­tış­ma ol­ma­sın­dan kay­nak­la­nan iki önem­li
hu­su­su içe­rir. İlk hu­sus, di­ya­lek­tik iş­le­yiş sü­re­cin­de, or­ta­ya çı­kan ye­ni dü­ze­yin üst
bir aşa­ma­ya kar­şı­lık gel­me­si­ne bağ­lı ola­rak ken­di­ni gös­te­rir. Bu­na gö­re, her ye­ni
top­lum­sal dü­zen, bir ön­ce­ki­ne gö­re da­ha ile­ri bir aşa­ma­ya kar­şı­lık ge­lir. Ör­ne­ğin
ka­pi­ta­list top­lum­sal dü­zen feo­dal top­lum­sal dü­zen­den, ko­mü­nist top­lum­sal dü­zen
29
30
Siyaset Sosyolojisi
ise ka­pi­ta­list top­lum­sal dü­zen­den da­ha ile­ri aşa­ma­dır. İkin­ci hu­sus ise, di­ya­lek­tik
iş­le­yiş sü­re­cin­de, ye­ni dü­ze­yin bir ön­ce­ki dü­ze­yin ile­ri­ye ta­şı­na­bi­lir ni­te­lik­le­ri­ni
içe­ri­sin­de ba­rın­dır­ma­sı ile bağ­lan­tı­lı­dır. Bu an­lam­da, top­lum­sal dev­rim, var ola­nın
bü­tü­nüy­le or­ta­dan kal­dı­rıl­dı­ğı bir ola­ya gön­der­me yap­maz. Marx, ye­ni top­lum­sal
dü­ze­ni or­ta­ya çı­ka­ra­cak ko­şul­la­rın bir ön­ce­ki top­lum­sal dü­zen içe­ri­sin­de or­ta­ya
çık­tı­ğı­nı ve bir top­lum­sal dü­zen­de el­de edi­len ka­za­nım­la­rın bir son­ra­ki top­lum­sal
dü­ze­ne ta­şın­dı­ğı­nı ka­bul eder. Ör­ne­ğin, ka­pi­ta­list top­lum­sal dü­ze­ne ula­şıl­ma­sı­nı
sağ­la­yan sı­nıf, ya­ni bur­ju­va­zi, feo­dal top­lum­sal dü­zen içe­ri­sin­de or­ta­ya çı­kar­ken
ko­mü­nist top­lum­sal dü­ze­ne ge­çi­şi sağ­la­ya­cak sı­nıf olan pro­le­tar­ya ka­pi­ta­list top­
lum­sal dü­zen içe­ri­sin­de or­ta­ya çı­ka­cak­tır. Yi­ne, ör­ne­ğin ka­pi­ta­list top­lum­sal dü­ze­
nin bir ka­za­nı­mı olan in­san­la­rın do­ğal ola­rak eşit ol­duk­la­rı dü­şün­ce­si, ko­mü­nist
top­lum­sal dü­zen­de mu­ha­fa­za edi­lir. Ko­mü­nist top­lum­sal dü­zen­de dev­ra­lı­nan bu
eşit­lik dü­şün­ce­si da­ha ile­ri bir dü­ze­ye ta­şı­nır.
Marx için iler­le­me­nin öl­çü­tü, öz­gür­lük­tür. Bu an­lam­da, Marx’a gö­re ide­al top­
lum­sal dü­zen, ta­rih­sel sü­re­cin so­nun­da ula­şı­lan ve içe­ri­sin­de öz­gür­lü­ğün ev­ren­sel
an­lam­da ger­çek­lik ka­zan­dı­ğı or­tak ya­şam bi­çi­mi­ne kar­şı­lık ge­lir. Marx, bu or­tak
ya­şam bi­çi­mi­nin ko­mü­nist top­lum ol­du­ğu­nu dü­şü­nür. Marx’ın ko­mü­nist top­lu­mu
dev­let­siz top­lum­dur. Marx’a gö­re dev­let, sı­nıf­sal fark­lı­laş­ma­nın bir so­nu­cu ola­rak
or­ta­ya çık­mış­tır. Dev­le­tin iş­le­vi, ait ol­du­ğu top­lum­sal dü­zen­de­ki hâ­kim sı­nı­fın çı­
kar­la­rı­nı ko­ru­mak­tır. Mo­dern dev­let de, ka­pi­ta­list dü­zen­de, bu dü­ze­nin hâ­kim sı­
nı­fı olan bur­ju­va­zi­nin çı­kar­la­rı­nı ko­ru­mak yö­nün­de bir iş­lev gör­mek­te­dir. Marx,
ka­pi­ta­list top­lum­sal dü­ze­nin, pro­le­tar­ya­nın ger­çek­leş­ti­re­ce­ği bir top­lum­sal dev­
rim­le or­ta­dan kal­ka­ca­ğı, sı­nıf­sız, do­la­yı­sıy­la da dev­let­siz bir top­lum­sal dü­zen olan
ko­mü­nist top­lu­ma ula­şı­la­ca­ğı ka­na­atin­de­dir. Marx için ko­mü­nist top­lum, içe­ri­
sin­de, bi­rey­sel ya­rar ile or­tak ya­ra­rın ör­tüş­tü­ğü ve böy­le­ce bi­rey­le­rin ken­di­le­ri­ni
tam an­la­mıy­la ger­çek­leş­ti­re­bil­me­le­ri­ne, ya­ni ger­çek an­lam­da öz­gür ola­bil­me­le­ri­ne
uy­gun top­lum­sal iliş­ki­le­rin vü­cut bul­du­ğu bir or­tak ya­şam bi­çi­mi­dir.
Marx’ın, üre­tim güç­le­ri­ne at­fet­miş ol­du­ğu be­lir­le­yi­ci ko­num, onun in­san an­la­
yı­şın­da da yan­sı­ma­sı­nı bu­lur. Marx’a gö­re in­san, ya­ra­tı­cı ça­lış­ma yo­luy­la ken­di­ni
ger­çek­leş­ti­ren bir var­lık­tır. İn­san te­mel ih­ti­yaç­la­rı­nı gi­der­mek için ça­lış­ma ey­le­miy­le
do­ğa­yı dö­nüş­tü­rür. Böy­le­ce, te­mel ih­ti­yaç­la­rın gi­de­ril­me­si­ne yö­ne­lik araç­la­rın üre­
ti­mi, ya­ni mad­di ya­şa­mın üre­ti­mi, ilk ta­rih­sel ey­lem ola­rak kar­şı­mı­za çı­kar. Söz ko­
nu­su ih­ti­yaç­lar yal­nız ba­şı­na gi­de­ri­le­me­ye­ce­ği için, üre­tim, in­sa­nın di­ğer in­san­lar­la
bir­lik­te ger­çek­leş­tir­di­ği bir ey­lem­dir. Bu du­rum­da top­lum­sal ya­şa­mın te­me­lin­de de
üre­tim iliş­ki­le­ri var­dır. Marx, in­sa­nın, top­lum­sal ya­şam içe­ri­sin­de, do­ğa­yı dö­nüş­tü­
rü­cü ça­lış­ma yo­luy­la, ken­di­ni ger­çek­leş­ti­re­rek öz­gür ola­ca­ğı­nı dü­şün­mek­te­dir.
Marx’a gö­re öz­gür­lük, her­han­gi bir top­lum­sal ya­şam içe­ri­sin­de de­ğil, ta­ri­hin
ni­hai ev­re­si­ne kar­şı­lık ge­len ko­mü­nist top­lum­da müm­kün ola­cak­tır. Ko­mü­nist
top­lum­dan ön­ce­ki top­lum bi­çim­le­ri, in­sa­nın ken­di­ni ger­çek­leş­tir­me­si­ne uy­gun
ol­ma­yan üre­tim iliş­ki­le­ri­ni ba­rın­dır­dık­la­rı için, ya­ban­cı­laş­ma­nın hü­küm sür­dü­ğü
top­lum bi­çim­le­ri­dir. Marx için ya­ban­cı­laş­ma, top­lum­sal ya­şam içe­ri­sin­de or­ta­ya
çık­mış olan iş bö­lü­mü­nün bir so­nu­cu­dur. İş bö­lü­mü­nün or­ta­ya çık­ma­sıy­la, ya­ni
top­lu­mun, üre­tim araç­la­rı­na sa­hip olan­lar ve ol­ma­yan­lar ol­mak üze­re iki sı­nı­fa
ay­rıl­ma­sıy­la bir­lik­te in­san, ça­lış­ma ey­le­mi üze­rin­de­ki kon­tro­lü­nü yi­ti­rir. Böy­le­ce,
in­san, ken­di­si için de­ğil, baş­ka­sı için ça­lı­şır; ne üret­ti­ği­ni, ni­çin üret­ti­ği­ni bil­me­di­
ği ve üret­ti­ği şe­yin so­nuç­la­rı­nı gör­me­di­ği için ken­di­si­ni ger­çek­leş­ti­re­mez. Marx’a
gö­re in­sa­ni ça­lış­ma bi­linç­li bir ey­lem­dir. Bu ne­den­le in­sa­nın ça­lış­ma yo­luy­la ken­
di­ni ger­çek­leş­ti­re­bil­me­si, ya­ni öz­gür ola­bil­me­si, onun ça­lış­ma­sı üze­rin­de bi­linç­li
bir kon­tro­le sa­hip ol­ma­sı du­ru­mun­da müm­kün­dür. Bu­nun için, iş bö­lü­mü­nün
2. Ünite - Siyaset Olgusunun Doğası
ol­ma­ma­sı, iş bö­lü­mü­nün ol­ma­ma­sı için de, üre­tim araç­la­rı üze­rin­de or­tak kon­
tro­lün ol­ma­sı ge­re­kir.
Her ne ka­dar Marx, in­sa­nın, ya­ban­cı­laş­ma­nın or­ta­dan kalk­ma­sı du­ru­mun­da
öz­gür ola­ca­ğı­nı dü­şün­se de, ya­ban­cı­laş­ma kav­ra­mı­na bü­tü­nüy­le olum­suz bir an­
lam yük­le­mez. İn­sa­nı ta­rih­sel bir var­lık, ta­ri­hi de di­ya­lek­tik iş­le­yiş man­tı­ğı­na uy­
gun ola­rak ger­çek­le­şen bir sü­reç ola­rak gö­ren Marx, in­sa­nın, ya­ban­cı­laş­ma de­ne­
yi­min­den ge­çe­rek öz­gür ola­ca­ğı­nı dü­şü­nür. Bu ne­den­le, Marx’ın ko­mü­nist top­lum
kav­ram­laş­tır­ma­sı, iş bö­lü­mü­nün ol­ma­dı­ğı il­kel bir top­lu­luk ha­ya­tı­na ge­ri dö­nü­şe
gön­der­me yap­maz. Marx, ko­mü­nist top­lu­mu, ön­ce­ki top­lum bi­çim­le­ri­nin sı­ra­sıy­la
ha­ya­ta geç­me­si­nin bir so­nu­cu ola­rak gö­rür. Marx’a gö­re öz­gür­lük, in­san bi­lin­ci­
nin ge­li­şi­miy­le bağ­lan­tı­lı­dır. İl­kel top­lu­luk ya­şa­mın­da in­san, öz­gür­lük bi­lin­cin­den
yok­sun­dur. İn­san, öz­gür­lük bi­lin­ci­ne, her bi­ri ta­ri­hin be­lir­li bir ge­liş­me dü­ze­yi­ne
kar­şı­lık ge­len top­lum­sal ya­şam bi­çim­le­ri içe­ri­sin­de üret­ti­ği şey­ler yo­luy­la ken­di­ni
ta­nı­ya­rak ula­şa­cak­tır.
Bu bağ­lam­da, Marx’ın, öz­gür­lü­ğü, bi­re­yin ken­di­ni ger­çek­leş­tir­me­si ola­rak dü­
şün­dü­ğü­nü söy­le­ye­bi­li­riz. Fa­kat Marx, söz ko­nu­su ken­di­ni ger­çek­leş­tir­me­yi, ta­
rih­sel-top­lum­sal bir bağ­lam içe­ri­sin­de ve mad­di üre­tim te­me­lin­de dü­şü­nür. Yi­ne,
Marx’ın öz­gür­lük an­la­yı­şın­da öz­gür­lük ile de­mok­ra­si ara­sın­da zo­run­lu bir bağ­lan­tı
var­dır. Marx, bi­re­yin ken­di üze­rin­de kon­tro­le sa­hip ol­ma­sı­nın, or­tak ya­şa­mın ko­
lek­tif kon­tro­lü ile doğ­ru­dan bağ­lan­tı­lı ol­du­ğu­nu ka­bul et­miş ve eko­no­mi­nin, or­tak
ya­şa­mın te­me­li ol­du­ğu yö­nün­de­ki dü­şün­ce­si­ne uy­gun ola­rak, üre­tim araç­la­rı ve
üre­tim sü­re­ci üze­rin­de­ki ko­lek­tif kon­tro­lü, öz­gür­lü­ğün ön ko­şu­lu ola­rak gör­müş­tür.
Yu­ka­rı­da özet­le­nen dü­şün­ce­le­ri bağ­la­mın­da de­ğer­len­di­ril­di­ğin­de, Marx’ın, si­
ya­se­ti ba­ğım­lı bir de­ğiş­ken ola­rak gör­dü­ğü­nü söy­le­mek müm­kün­dür. Marx, ah­lak,
hu­kuk, din, sa­nat, ide­olo­ji gi­bi si­ya­se­ti de, üst­ya­pı içe­ri­sin­de mü­ta­la­a et­ti­ği için, üst
ya­pı­nın alt ya­pı­ya uyar­lan­ma­sı dü­şün­ce­si­ne bağ­lı ola­rak, si­ya­se­tin de ye­ni eko­no­mik
dü­ze­ne gö­re bi­çim ala­ca­ğı­nı ka­bul eder.
As­lın­da Marx’ın te­ori­sin­de si­ya­se­tin yal­nız­ca eko­no­mi ta­ra­fın­dan de­ğil, ta­rih
ta­ra­fın­dan da be­lir­len­di­ğin­den bah­se­di­le­bi­lir. Zi­ra, Marx ta­ri­hin di­ya­lek­tik iş­le­yiş
man­tı­ğı­na uy­gun ola­rak ge­liş­ti­ği­ni ve in­sa­ni olan her şey gi­bi, si­ya­se­tin de, ait ol­du­
ğu ta­rih­sel dö­ne­min top­lum­sal ko­şul­la­rı­na gö­re bi­çim­len­di­ği­ni ka­bul et­mek­te­dir.
Ta­rih­te in­san ira­de­si­nin dı­şın­da ge­li­şen bir­ta­kım eği­lim­le­rin ve ya­sa­la­rın bu­lun­
du­ğu­nu ve bun­la­rın keş­fe­dil­me­si ile ge­le­ce­ğin bi­li­ne­bi­le­ce­ği­ni ka­bul et­ti­ği­miz­de
si­ya­set de an­la­mı­nı kay­be­der. Marx’ın si­ya­set dü­şün­ce­si ta­rih­sel de­ter­mi­nizm so­
ru­nuy­la ma­lul ol­sa da, Marx, ta­ri­hin iş­le­yi­şi­ni üre­tim güç­le­ri­nin ge­li­şi­mi te­me­lin­de
açık­la­dı­ğı için, da­ha de­rin­le­me­si­ne dü­şü­nül­dü­ğün­de so­run eko­no­mik de­ter­mi­nizm
so­ru­nu­dur. Marx, eko­no­mi­yi be­lir­le­yi­ci fak­tör ola­rak gör­dü­ğü için di­ya­lek­tik ça­tış­
ma­yı sı­nıf ça­tış­ma­sı ola­rak for­mü­le et­miş ve si­ya­sal mü­ca­de­le­nin sı­nıf ça­tış­ma­sı­nın
bir yan­sı­ma­sı ol­du­ğu­nu ka­bul et­miş­tir.
Marx’ın si­ya­se­ti eko­no­mi­ye ba­ğım­lı ola­rak dü­şün­me­si, onun öz­gür­lük ve ide­al
top­lum an­la­yı­şın­da da gö­rü­le­bi­lir. Marx öz­gür­lü­ğü ki­şi­nin ken­di­ni ger­çek­leş­tir­me­
si ola­rak an­lar. Marx, in­sa­nın ken­di­ni ger­çek­leş­tir­me­si­nin, üre­tim sü­re­ci­ni kon­
trol ede­bil­di­ği bir top­lum­sal dü­zen­de müm­kün ola­bi­le­ce­ği­ni be­lir­tir­ken, öz­gür­lü­
ğün an­cak uy­gun eko­no­mik ko­şul­lar var­sa ha­ya­ta ge­çe­bi­le­ce­ği­ne işa­ret et­miş olur.
Marx’a gö­re, yö­ne­ten-yö­ne­ti­len ay­rı­mı, hâ­kim top­lum­sal sı­nı­fın çı­kar­la­rı­nı gü­ven­ce
al­tı­na al­ma­nın bir ara­cı ola­rak or­ta­ya çık­tı­ğı için, si­ya­sal ta­hak­kü­mün ge­ri­sin­de
eko­no­mik eşit­siz­lik var­dır. Bu an­lam­da, Marx, yö­ne­tim ay­gı­tı ola­rak dev­le­tin de,
eko­no­mik eşit­siz­li­ğin bir so­nu­cu olan sı­nıf­lı top­lu­mun bir ürü­nü ol­du­ğu dü­şün­ce­
sin­de­dir. Marx, bu dü­şün­ce­siy­le bağ­lan­tı­lı ola­rak öz­gür­lü­ğün ha­ya­ta geç­ti­ği ko­mü­
31
32
Siyaset Sosyolojisi
nist top­lu­mu, sı­nıf­sız, do­la­yı­sıy­la da dev­let­siz bir top­lum ola­rak ta­sav­vur et­miş­tir.
Ko­mü­nist top­lu­mun sı­nıf­sız bir top­lum ol­ma­sı bu top­lum­da si­ya­sal ta­hak­kü­mün,
ya­ni yö­ne­ten-yö­ne­ti­len ay­rı­mı­nın ol­ma­ma­sı an­la­mı­na ge­lir. Bu du­rum­da Marx’ın,
eko­no­mik eşit­li­ğin ha­ya­ta geç­me­si ile bir­lik­te, si­ya­se­tin de or­ta­dan kal­ka­ca­ğı­nı dü­
şün­dü­ğü söy­le­ne­bi­lir mi? So­ru­ya yö­ne­ten-yö­ne­ti­len ay­rı­mı­nı na­sıl dü­şün­dü­ğü­mü­
ze bağ­lı ola­rak evet ya da ha­yır ce­va­bı­nı ve­re­bi­li­riz. Eğer yö­ne­ti­mi hi­ye­rar­şik ola­
rak dü­şü­nü­yor­sak, evet ko­mü­nist top­lum­da si­ya­set so­na er­miş­tir de­ni­le­bi­lir. Fa­kat
Marx yo­rum­cu­la­rı­nın bir­ço­ğu, Marx’ın ko­mü­nist top­lum­da yö­ne­tim kav­ra­mı­nı
red­det­me­di­ği­ni, ko­mü­nist top­lu­mu yö­ne­ti­min top­lum­da ol­du­ğu ger­çek bir de­mok­
ra­si ola­rak gör­dü­ğü­nü söy­le­ye­bi­li­riz. Ger­çek de­mok­ra­si kav­ra­mı ger­çek ol­ma­yan
bir de­mok­ra­si an­la­yı­şı­nın eleş­ti­ri­si­ne gön­der­me ya­par. Marx’a gö­re, bur­ju­va­zi­nin
çı­kar­la­rı­na hiz­met eden par­la­men­ter de­mok­ra­si, ya­ni bur­ju­va de­mok­ra­si­si, yö­ne­
ten ile yö­ne­ti­len ara­sın­da hi­ye­rar­şik bir ay­rı­mı ba­rın­dır­dı­ğı için ger­çek de­mok­ra­si
de­ğil­dir. Marx’ın de­mok­ra­si­yi, ya­ni top­lu­mun ken­di­ni yö­net­me­si­ni, üre­tim sü­re­ci
üze­rin­de ko­lek­tif kon­tro­lün var­lı­ğı­na bağ­la­ma­sı da, si­ya­se­ti eko­no­mi te­me­lin­de dü­
şün­dü­ğü­nü gös­te­rir.
Marx’ın te­ori­si ve bu te­ori­de eko­no­mi ile si­ya­set ara­sın­da kur­muş ol­du­ğu iliş­ki,
mo­dern top­lum­sal ya­şam­la ne öl­çü­de ör­tüş­mek­te­dir? Bu, hem sos­ya­list dü­ze­ne
sa­hip top­lum­lar hem de li­be­ral ve ka­pi­ta­list dü­ze­nin yü­rür­lük­te ol­du­ğu Ba­tı­lı top­
lum­lar göz önü­ne alı­na­rak ce­vap­lan­dı­rıl­ma­sı ge­re­ken bir so­ru­dur.
Sos­ya­list top­lum­sal dü­zen­ler­de­ki de­ne­yim, Marx’ın, sı­nıf fark­lı­lık­la­rı­nın ol­
ma­dı­ğı bir top­lum­sal dü­zen­de yö­ne­ten-yö­ne­ti­len ay­rı­mı­nın, do­la­yı­sıy­la da si­ya­sal
ta­hak­kü­mün ol­ma­ya­ca­ğı yö­nün­de­ki dü­şün­ce­si­ni doğ­ru­lar ni­te­lik­te ger­çek­leş­me­
miş­tir. Yö­ne­ten ile yö­ne­ti­len ara­sın­da­ki hi­ye­rar­şik iliş­ki bu top­lum­lar­da pro­le­tar­
ya­yı tem­sil et­ti­ği dü­şü­nü­len ko­mü­nist par­ti­nin ön­de ge­len­le­rin­den olu­şan bir elit
ile top­lum ara­sın­da­ki iliş­ki bi­çi­min­de kar­şı­mı­za çık­mış­tır. Sos­ya­list top­lum­lar bü­
tün bir top­lum­sal ya­şa­mın si­ya­sal gü­cü te­ke­lin­de bu­lun­du­ran bir yö­ne­ti­ci grup
ta­ra­fın­dan dü­zen­len­me­si­ne sah­ne ol­muş­lar­dır. Bu ol­gu, yö­ne­ten-yö­ne­ti­len bö­lün­
me­si­ni her top­lu­mun ka­çı­nıl­maz bir özel­li­ği ola­rak gö­ren ve top­lum­sal ya­şam­da
be­lir­le­yi­ci fak­tö­rün si­ya­set ol­du­ğu­nu id­di­a eden elit te­ori­si­ni doğ­ru­lar ni­te­lik­te­dir.
Elit te­ori­si ile il­gi­li de­tay­lı bil­gi ki­ta­bın be­şin­ci üni­te­sin­de bu­lun­mak­ta­dır.
Teo­ri ile pra­tik ara­sın­da­ki söz ko­nu­su uyum­suz­luk, Mark­sist te­ori­de; sos­ya­list
dü­ze­nin ko­mü­nist top­lum ön­ce­sin­de­ki ge­çi­ci bir dö­nem ol­du­ğu, bu dö­nem­de dev­
let var­lı­ğı­nı sür­dür­dü­ğü için yö­ne­ten-yö­ne­ti­len ay­rı­mı­nın bu­lun­du­ğu, yö­ne­ti­ci grup
pro­le­tar­ya­nın tem­sil­ci­si ol­du­ğu için bu gru­bun hâ­ki­mi­ye­ti­nin pro­le­tar­ya­nın hâ­ki­
mi­ye­ti an­la­mı­na gel­di­ği gi­bi dü­şün­ce­ler­le izah edil­me­ye ça­lı­şıl­mış­tır. Ör­ne­ğin, Le­
nin, sos­ya­list top­lum­sal dü­zen­de pro­le­tar­ya­nın dik­ta­tör­lü­ğü­nün söz ko­nu­su ol­du­
ğu­nu ka­bul et­miş ve pro­le­tar­ya­nın ta­ri­hin ile­ri­ci gü­cü ol­du­ğu yö­nün­de­ki Mark­sist
dü­şün­ce uya­rın­ca, bu dik­ta­tör­lü­ğü, yö­ne­ten-yö­ne­ti­len ay­rı­mı­nın or­ta­dan kal­ka­ca­ğı
ko­mü­nist top­lu­ma ula­şıl­ma­sı için ya­şan­ma­sı ge­re­ken bir ge­çiş dö­ne­mi ola­rak gö­rüp
olum­la­mış­tır. Fa­kat bu ge­çiş dö­ne­mi bir tür­lü so­na er­me­miş, ko­mü­nist top­lu­ma ula­
şı­la­ma­dı­ğı gi­bi, sos­ya­list top­lum­sal dü­zen­ler de, 80’li yıl­la­rın or­ta­la­rın­dan iti­ba­ren
baş­la­yan bir sü­reç­te or­ta­dan kalk­mış­lar­dır.
Teo­ri ile pra­tik ara­sın­da­ki uyum­suz­luk, li­be­ral de­mok­ra­si­ler­le yö­ne­ti­len ka­pi­
ta­list Ba­tı top­lum­la­rı göz önü­ne alın­dı­ğın­da da kar­şı­mı­za çık­mak­ta­dır. Dev­ri­min
en ge­liş­miş ka­pi­ta­list top­lum olan İn­gil­te­re’de ger­çek­leş­me­miş ol­ma­sı, bu uyum­
suz­lu­ğun en önem­li gös­ter­ge­le­rin­den bi­ri­dir. Yi­ne, te­ori­de bur­ju­va­zi ile pro­le­tar­ya
2. Ünite - Siyaset Olgusunun Doğası
ara­sın­da­ki uçu­ru­mun de­rin­le­şe­ce­ği ve üre­tim araç­la­rın­dan yok­sun olan­la­rın du­ru­
mu­nun git­tik­çe da­ha kö­tü­le­şe­ce­ği var­sa­yıl­ma­sı­na rağ­men, Ba­tılı ka­pi­ta­list top­lum­
lar­da kuv­vet­li bir or­ta sı­nı­fın or­ta­ya çık­ma­sı, bir baş­ka uyum­suz­luk gös­ter­ge­si­dir.
İş­çi sı­nı­fı­nın li­be­ral de­mok­ra­tik dü­zen­ler içe­ri­sin­de de­mok­ra­tik hak­lar­dan ya­rar­
la­na­rak si­ya­sal par­ti­ler ve sen­di­ka­lar gi­bi ör­güt­ler ar­cı­lı­ğıy­la yü­rüt­müş ol­duk­la­rı si­
ya­sal mü­ca­de­le­ler so­nu­cun­da el­de et­miş ol­duk­la­rı ka­za­nım­lar ne­de­niy­le dev­ri­min
ge­rek­siz ha­le gel­me­si de, teo­ri ile çe­liş­ki­li bir du­rum­dur. Zi­ra bu du­rum, ya­ni si­ya­sal
mü­ca­de­le­nin top­lum­sal dü­zen üze­rin­de et­ki­ye sa­hip ol­ma­sı, si­ya­se­tin bü­tü­nüy­le ba­
ğım­lı bir de­ğiş­ken ol­ma­dı­ğı­nı gös­te­rir. Son ola­rak, teo­ri, ka­pi­ta­liz­min iler­le­me­si ve
dün­ya öl­çe­ği­ne ya­yıl­ma­sı ile bir­lik­te iş­çi­le­rin sı­nıf bi­linç­le­ri­nin ge­liş­me­si­ne pa­ra­lel
bir bi­çim­de ye­rel kim­lik­le­ri­ni aşa­rak ev­ren­sel öl­çek­te bir da­ya­nış­ma içe­ri­sin­de ola­
cak­la­rı­nı söy­le­me­si­ne rağ­men, özel­lik­le sa­vaş dö­nem­le­rin­de mil­li­yet­çi­li­ğin iş­çi­ler­de
ev­ren­sel sı­nıf bi­lin­ci­nin önü­ne geç­me­si de bir uyum­suz­luk gös­ter­ge­si­dir. Bu­ra­da da
si­ya­se­tin be­lir­le­yi­ci ola­bi­le­ce­ği­ni gös­te­ren bir du­rum söz ko­nu­su­dur.
Si­ya­se­tin Gö­re­li Özerk­li­ği: Grams­ci ve Alt­hus­ser
Marx’ın te­ori­si ile ile­ri ka­pi­ta­list dü­zen­ler­de­ki top­lum­sal ya­şam pra­ti­ği ara­sın­da­ki
yu­ka­rı­da be­lir­ti­len açık­lık, Mark­sist dü­şü­nür­le­ri te­ori­yi göz­den ge­çir­me­ye sevk et­
miş­tir. Ne­o-Mark­sist ola­rak ni­te­le­nen ba­zı dü­şü­nür­ler, te­ori­yi, li­be­ral de­mok­ra­si ile
yö­ne­ti­len Ba­tı­lı ka­pi­ta­list ül­ke­ler­de­ki top­lum­sal ya­şa­mı açık­la­ma­yı müm­kün kı­la­cak
bi­çim­de ye­ni­le­miş­ler­dir. Ara­la­rın­da An­to­ni­o Grams­ci ve Lou­is Alt­hus­ser’in de bu­
lun­du­ğu bu dü­şü­nür­le­ri ko­nu­muz açı­sın­dan önem­li kı­lan hu­sus, be­lir­li bir ta­rih­sel
mo­ment­te si­ya­se­tin de top­lum­sal ya­şam üze­rin­de et­ki­ye sa­hip ola­bi­le­ce­ği­ni gös­te­re­
rek, si­ya­se­tin bü­tü­nüy­le ba­ğım­lı bir de­ğiş­ken ol­ma­dı­ğı­na dik­kat çek­me­le­ri­dir.
Grams­ci, top­lum­sal ya­şam­da son tah­lil­de be­lir­le­yi­ci olan şe­yin eko­no­mi ol­du­
ğu­nu ka­bul et­ti­ği için Mark­sist bir dü­şü­nür­dür. Bu an­lam­da o da, di­ğer Mark­sist
dü­şü­nür­ler gi­bi, si­ya­se­ti sı­nıf te­me­lin­de ele alır. Fa­kat Grams­ci’nin, bir ta­rih­sel
blo­kun otur­du­ğu be­lir­li bir ta­rih­sel mo­ment­te, si­ya­se­tin de top­lum­sal ya­şam üze­
rin­de et­ki­ye sa­hip ola­bi­le­ce­ği­ni ka­bul et­me­si, onu kla­sik bir Mark­sist dü­şü­nür
ol­mak­tan çı­ka­rır. Grams­ci’ye gö­re ta­rih­sel blok, ta­ri­hin be­lir­li bir ev­re­si­ne denk
dü­şen alt ya­pı ile üst ya­pı ara­sın­da­ki bü­tün­lü­ğe kar­şı­lık ge­lir. Bu bü­tün­lük­te üst
ya­pı­nın alt­ ya­pı­ya gö­re bi­çim­len­miş ol­ma­sı, eko­no­mi­nin be­lir­le­yi­ci ol­du­ğu­nu gös­
te­rir. Bu­na kar­şın Grams­ci, ta­rih­sel blok bir kez oluş­tuk­tan son­ra üst ya­pı­nın da
alt ya­pı üze­rin­de, do­la­yı­sıy­la si­ya­se­tin de eko­no­mi üze­rin­de et­ki­ye sa­hip ola­bi­le­
ce­ği­ni ka­bul eder.
Si­ya­se­te be­lir­le­yi­ci­lik ro­lü at­fet­mek, ta­ri­hin iş­le­yi­şin­de in­san ira­de­si­ne ve dü­
şün­ce­si­ne be­lir­le­yi­ci­lik ro­lü at­fet­mek­tir. Bu ne­den­le er­ken dö­nem ya­zı­la­rın­dan
ha­re­ket­le Marx’ın ta­rih­sel de­ği­şim­de in­sa­ni ça­ba­ya önem ver­di­ği­ni id­di­a eden
Mark­sizm yo­ru­mu, hü­ma­nist Mark­sizm ola­rak ad­lan­dı­rıl­mış­tır. Hü­ma­nist yo­ru­
mun tam zıd­dın­da yer alan yo­rum ise, Marx’ın geç dö­nem ça­lış­ma­la­rı­nı önem­
se­yen yo­rum­dur. Eko­no­mizm ola­rak ad­lan­dı­rı­lan bu yo­rum, ta­ri­hin iş­le­yi­şin­de
be­lir­le­yi­ci ola­nın üre­tim güç­le­ri ol­du­ğu­nu, bu an­lam­da ta­ri­hin in­san ira­de­sin­den
ba­ğım­sız ola­rak ger­çek­leş­ti­ği­ni, bu ne­den­le de ta­rih­sel de­ği­şim­de in­san ira­de­si
ya da dü­şün­ce­si­nin, do­la­yı­sıy­la da si­ya­se­tin be­lir­le­yi­ci hiç­bir et­ki­ye sa­hip ola­ma­
ya­ca­ğı­nı id­di­a et­miş­tir. Grams­ci, si­ya­se­tin top­lum­sal ya­şam üze­rin­de bir et­ki­ye
sa­hip ola­bi­le­ce­ği­ni ka­bul et­ti­ği için eko­no­miz­mi eleş­ti­rir. Fa­kat Grams­ci ta­rih­sel
de­ği­şim­de son tah­lil­de eko­no­mi­nin be­lir­le­yi­ci ol­du­ğu­nu dü­şün­dü­ğü için, onun
hü­ma­nist yo­ru­mu da bü­tü­nüy­le de­ğil, an­cak kıs­men be­nim­se­di­ği söy­le­ne­bi­lir.
33
34
Siyaset Sosyolojisi
Grams­ci’nin top­lum­sal ya­şam­da si­ya­se­te at­fet­miş ol­du­ğu öne­mi an­la­ya­bil­mek
için onun Do­ğu top­lum­la­rı ile Ba­tı top­lum­la­rı ara­sın­da yap­mış ol­du­ğu kar­şı­laş­
tır­ma­nın göz önü­ne alın­ma­sı ge­re­kir. Grams­ci’ye gö­re Do­ğu top­lum­la­rı, dev­le­tin
son de­re­ce güç­lü ol­du­ğu, si­vil top­lu­mun ise yok de­ne­cek ka­dar za­yıf ol­du­ğu top­
lum­lar­dır. Bu özel­lik­le­ri do­la­yı­sıy­la bu top­lum­lar­da si­ya­set, dev­le­tin uy­gu­la­mış ol­
du­ğu ka­ba güç ola­rak ken­di­ni gös­te­rir. Böy­le bir top­lum­da iş­çi sı­nı­fı­nın yap­ma­sı
ge­re­ken şey, dev­rim (şid­det) yo­luy­la si­ya­sal ik­ti­da­rı de­vir­mek ve dev­let gü­cü­nü
ele ge­çi­re­rek iş­çi sı­nı­fı­nın dik­ta­tör­lü­ğü­nü kur­mak­tır. Grams­ci, Ba­tı top­lum­la­rın­
da du­ru­mun fark­lı ol­du­ğu­nu be­lir­tir. Par­la­men­ter de­mok­ra­si­ler­le yö­ne­ti­len Ba­tı
top­lum­la­rı güç­lü bir si­vil top­lu­ma sa­hip ol­duk­la­rı için, bu­ra­da si­ya­set ka­ba gü­ce
in­dir­ge­ne­mez. Bu top­lum­lar­da dev­le­tin ge­ri­sin­de güç­ten çok ona­yın ge­çer­li ol­du­ğu
güç­lü bir si­vil top­lum bu­lun­du­ğu için, si­ya­sal hâ­ki­mi­ye­ti he­def­le­yen bir sı­nıf, ön­
ce­lik­le si­vil top­lum ala­nın­da in­san­la­rın rı­za­sı­nı ka­zan­ma­ya yö­ne­lik ide­olo­jik mü­
ca­de­le ver­mek du­ru­mun­da­dır. Grams­ci’nin rı­za ile bas­kı ara­sın­da­ki ora­nın Ba­tılı
ka­pi­ta­list top­lum­lar­da rı­za­dan ya­na ol­du­ğu­na iliş­kin tes­pi­ti­nin, mo­dern top­lum­sal
ya­şam­da si­ya­se­tin ve bas­kı­nın gö­rün­me­yen yü­zü­ne ışık tut­ma­sı açı­sın­dan önem­li
ol­du­ğu­nu söy­le­ye­bi­li­riz. Terry Eag­le­ton’ın da be­lirt­ti­ği gi­bi, mo­dern top­lum­lar­da
her ne ka­dar dev­le­tin di­sip­li­ne et­me ve ce­za­lan­dır­ma gü­cü var­lı­ğı­nı sür­dür­se de
okul, ai­le, ki­li­se, med­ya vb. si­vil top­lum ku­rum­la­rı top­lum­sal de­ne­tim sü­reç­le­rin­de
da­ha mer­ke­zi bir rol oy­na­mak­ta­dır.
Grams­ci si­vil top­lu­mu Marx’tan fark­lı bir şe­kil­de ta­nım­lar. Bi­lin­di­ği gi­bi Marx,
si­vil top­lu­mu eko­no­mik iliş­ki­ler ala­nı ola­rak gör­müş­tür. Grams­ci’ye gö­re ise, si­vil
top­lum, bir üst ya­pı ala­nı ola­rak mad­di iliş­ki­le­ri de­ğil, ide­olo­jik ve kül­tü­rel iliş­ki­le­
ri; ti­ca­ri ve sı­nai ya­şa­mı de­ğil, tin­sel ve dü­şün­sel ya­şa­mı içe­rir. Bu an­lam­da Grams­
ci’nin, si­vil top­lu­mu, üre­tim et­kin­li­ği­nin dı­şın­da ka­lan ve özel ola­rak ni­te­le­nen
ku­rum­la­rın hep­si­ni kap­sa­yan bir alan ola­rak gör­dü­ğü­nü ve bu­na bağ­lı ola­rak da
fel­se­fi, ede­bi, sa­nat­sal, kül­tü­rel vb. pra­tik­le­ri si­vil top­lum içe­ri­sin­de mü­ta­la­a et­ti­ği­ni
söy­le­mek müm­kün­dür. Grams­ci’ye gö­re, par­la­men­ter de­mok­ra­si ile yö­ne­ti­len Ba­tı
top­lum­la­rın­da si­vil top­lum, si­ya­sal ve ide­olo­jik mü­ca­de­le­nin ve­ril­di­ği alan­dır. Söz
ko­nu­su mü­ca­de­le he­ge­mon­ya kur­ma ama­cı­na yö­ne­lik ol­du­ğu için, tıp­kı si­vil top­
lum gi­bi he­ge­mon­ya da, Grams­ci’nin dü­şün­ce­le­ri­ni an­la­mak ba­kı­mın­dan mer­ke­zi
öne­me sa­hip bir kav­ram­dır.
He­ge­mon­ya kav­ra­mı 1917’ye ka­dar Rus Sos­yal-De­mok­rat ha­re­ke­ti­nin en te­mel
slo­gan­la­rın­dan bi­ri ola­rak kul­la­nıl­mış­tı. Bu­ra­da­ki kul­la­nı­mın­da kav­ram Rus iş­çi
sı­nı­fı­nın iş­ve­ren­le­re kar­şı eko­no­mik mü­ca­de­ley­le ye­tin­me­yip Çar­lı­ğa kar­şı bir si­ya­
si mü­ca­de­le de ver­me­si ge­rek­ti­ği­ne gön­der­me ya­pı­yor­du. Rus bur­ju­va­zi­si, mut­la­kı­
ye­te kar­şı mü­ca­de­le­de ön­cü ola­ma­ya­cak ka­dar za­yıf ol­du­ğu için, iş­çi sı­nı­fı, bur­ju­va
de­mok­ra­si­si dev­ri­mi­nin ta­lep­le­ri­ne sa­hip çık­mak du­ru­mun­day­dı. İş­çi sı­nı­fı­nın sa­
de­ce ken­di çı­kar­la­rı çer­çe­ve­sin­de ha­re­ket et­me­ye­rek si­ya­se­te bü­tün ül­ke ça­pın­da
yak­la­şıp ezi­len her ke­si­min kur­tu­lu­şu için mü­ca­de­le et­me­si an­la­mı­nı içe­ren he­ge­
mon­ya kav­ra­mı Le­nin’in dü­şün­ce­le­rin­de de kar­şı­mı­za çı­kar. Le­nin, çağ­daş top­lu­
mun tek tu­tar­lı dev­rim­ci sı­nı­fı ola­rak gör­dü­ğü iş­çi sı­nı­fı­nın, bü­tün sö­mü­rü­len­le­rin
sö­mü­ren­le­re kar­şı de­mok­ra­si dev­ri­mi için mü­ca­de­le­sin­de ön­der ol­ma­sı ge­rek­ti­
ği­ni be­lir­tir­ken bu kav­ra­mı kul­lan­mış­tır. Grams­ci, Le­nin’in si­ya­si ön­der­lik an­la­
mıy­la dü­şün­dü­ğü kav­ra­mı, ah­la­ki ön­der­lik an­la­mı da ila­ve ede­rek, hat­ta kav­ra­mın
bu an­la­mı­nı öne çı­ka­ra­rak kul­la­nır. Bu an­lam­da Grams­ci, bir sı­nı­fın di­ğer sı­nıf­lar
üze­rin­de­ki rı­za­ya bağ­lı hâ­ki­mi­ye­ti­ni, ya­ni he­ge­mon­ya­sı­nı sa­de­ce si­ya­sal amaç­lar­la
oluş­muş bir it­ti­fak ola­rak dü­şün­mez. Grams­ci’ye gö­re he­ge­mon­ya, bir sı­nı­fın di­ğer
sı­nıf­la­rı, ken­di or­ta­ya koy­muş ol­du­ğu de­ğer­le­rin her ke­sim için ge­çer­li ola­bi­le­cek
2. Ünite - Siyaset Olgusunun Doğası
ev­ren­sel de­ğer­ler ol­du­ğu­na ik­na et­me­si ile kur­du­ğu bir hâ­ki­mi­yet bi­çi­mi­ne gön­
der­me ya­par. Bu an­lam­da, he­ge­mon­ya oluş­tur­mak, bir sı­nı­fın ken­di dün­ya gö­rü­
şü­nü bü­tün top­lu­ma ya­ya­rak ve böy­le­ce ken­di çı­ka­rı ile top­lu­mun çı­ka­rı­nı bü­yük
öl­çü­de eşit­le­ye­rek ah­la­ki, en­te­lek­tü­el ve si­ya­si ön­der­lik kur­ma­sı de­mek­tir.
He­ge­mon­ya, kav­ra­mın be­lir­li bir sı­nı­fın le­hi­ne ol­ma­sı onun bü­tü­nüy­le söz ko­
nu­su sı­nı­fın çı­kar­la­rı ta­ra­fın­dan be­lir­len­di­ği an­la­mı­na gel­mez. He­ge­mon­ya, hâ­kim
sı­nı­fın di­ğer sı­nıf­la­ra ver­miş ol­du­ğu bir­ta­kım ta­viz­le­ri de içer­di­ği için, sı­nır­lı da
ol­sa di­ğer sı­nıf­la­rın çı­kar­la­rı­nın da gö­ze­til­di­ği bir uz­la­şı­ma kar­şı­lık ge­lir. Bu hu­sus,
özel­lik­le Grams­ci’nin si­ya­se­ti eko­no­mi­nin ba­sit bir çık­tı­sı ola­rak gör­me­di­ği­ni or­ta­
ya koy­ma­sı açı­sın­dan önem­li­dir. Eğer he­ge­mon­ya bir top­lum­sal sı­nı­fın çı­kar­la­rı­nın
ba­sit bir yan­sı­ma­sı ol­say­dı, si­ya­sal mü­ca­de­le­nin de bir an­la­mı kal­maz­dı. Grams­ci,
he­ge­mon­ya­nın si­ya­sal ve ide­olo­jik mü­ca­de­le­nin sey­ri­ne gö­re bi­çim­len­di­ği­ni dü­
şün­me­si, onun si­ya­se­ti bü­tü­nüy­le eko­no­mi­ye ba­ğım­lı bir de­ğiş­ken ola­rak gör­me­
di­ği­ni gös­te­rir.
Grams­ci, Ba­tı top­lum­la­rın­da bur­ju­va­zi­nin hâ­ki­mi­ye­ti­ni, si­vil top­lum ala­nın­da
ide­olo­jik mü­ca­de­le yo­luy­la kur­muş ol­du­ğu he­ge­mon­ya ile sür­dür­dü­ğü­nü dü­şü­nü­
yor­du. Grams­ci, tam da bu ne­den­le, üre­tim güç­le­rin­de­ki ge­liş­me­nin be­lir­li bir ev­
re­ye ulaş­ma­sı ile dev­ri­min ka­çı­nıl­maz ol­du­ğu yö­nün­de­ki kla­sik Mark­sist ka­bu­lün,
bu top­lum­lar için ge­çer­li ol­ma­dı­ğı­nı dü­şü­nü­yor­du. Grams­ci’ye gö­re, ka­pi­ta­liz­min
ge­liş­miş ol­du­ğu bu top­lum­lar­da dev­ri­min ger­çek­leş­me­me­si, üst ya­pı­nın (si­vil top­
lum) da top­lum­sal ya­şam üze­rin­de be­lir­le­yi­ci bir et­ki­ye sa­hip ola­bi­le­ce­ği­ni gös­te­
ri­yor­du. Grams­ci her ne ka­dar rı­za­nın esas ala­nı ola­rak si­vil top­lu­mu gör­se de bu
top­lum­lar­da üst­ya­pı­nın bir baş­ka ala­nı olan si­ya­sal ya­pı­yı (dev­le­ti) da rı­za­nın sağ­
lan­dı­ğı yer­ler­den bi­ri ola­rak gö­rü­yor­du. Par­la­men­ter de­mok­ra­si iş­çi sı­nı­fı­na ör­güt­
len­me ve si­ya­sal ka­tıl­ma hak­kı sun­du­ğu için iş­çi sı­nı­fı bu sis­tem içe­ri­sin­de ken­di
ka­de­ri­ni ta­yin ede­bil­di­ği­ni dü­şü­nü­yor­du. Na­sıl si­vil top­lum­da si­vil bir he­ge­mon­
ya var­sa, si­ya­sal top­lum­da da si­ya­sal bir he­ge­mon­ya söz ko­nu­suy­du. İş­çi sı­nı­fı­nın
par­la­men­ter de­mok­ra­si­nin sun­muş ol­du­ğu im­kân­lar çer­çe­ve­sin­de yap­mış ol­du­ğu
mü­ca­de­le ile du­ru­mu­nu gö­re­li ola­rak iyi­leş­ti­re­bil­me­si, içe­ri­sin­de bu­lun­du­ğu top­
lum­sal dü­ze­ne rı­za gös­ter­me­si­ni ko­lay­laş­tı­rı­yor­du. Bu­ra­da da, yi­ne üst ya­pı­nın be­
lir­le­yi­ci ol­du­ğu bir du­rum söz ko­nu­suy­du. Zi­ra bir top­lum­da ka­pi­ta­lizm ge­liş­se de,
si­ya­sal ya­pı­nın dev­rim için ge­rek­li ko­şul­la­rın or­ta­ya çık­ma­sı­nı en­gel­le­ye­bil­me­si,
si­ya­se­tin de eko­no­mik ya­pı üze­rin­de et­ki­ye sa­hip ola­bi­le­ce­ği­ni gös­te­ri­yor­du.
Grams­ci, yu­ka­rı­da be­lir­ti­len ne­den­ler­den do­la­yı, Ba­tı top­lum­la­rın­da iş­çi sı­nı­
fı­nın stra­te­ji­si­nin Do­ğu top­lum­la­rın­dan fark­lı ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni dü­şü­nür. Bu top­
lum­lar­da dev­let gü­cü­nü ele ge­çir­me­ye yö­ne­lik dev­rim­ci stra­te­ji doğ­ru bir stra­te­ji
ola­maz; iş­çi sı­nı­fı da tıp­kı bur­ju­va­zi gi­bi, ay­dın­la­rı yo­luy­la, ide­olo­jik mü­ca­de­le ver­
me­li ve mev­cut he­ge­mon­ya­yı bo­za­rak, ken­di le­hi­ne ola­cak kar­şıt bir he­ge­mon­ya
oluş­tur­ma­lı­dır. Grams­ci ide­olo­jik mü­ca­de­le­yi yü­rü­te­cek ay­dın ti­pi­ni ‘or­ga­nik ay­
dın’ ola­rak kav­ram­laş­tı­rır. Or­ga­nik ay­dın, bir top­lum­sal sı­nı­fın par­ça­sı olan ve ait
ol­duk­la­rı top­lum­sal sı­nı­fa kül­tü­rel, si­ya­sal ve eko­no­mik alan­lar­da ho­mo­jen bir öz
bi­linç ka­zan­dır­ma gö­re­vi­ni yük­len­miş ay­dın­dır. Grams­ci, iş­çi sı­nı­fı­nın top­lum­sal
ya­şam­da he­ge­mon­ya­yı oluş­tur­ma­sı­na pa­ra­lel ola­rak dev­le­tin de or­ta­dan kal­ka­ca­
ğı­nı dü­şü­nür. So­nuç­ta Grams­ci de, Marx gi­bi, dev­let­siz bir top­lu­ma ula­şı­la­bi­le­ce­ği
ka­na­atin­de­dir. Fa­kat Grams­ci bu top­lu­ma na­sıl ula­şı­la­ca­ğı ko­nu­sun­da Marx ile gö­
rüş bir­li­ği içe­ri­sin­de de­ğil­dir. Marx, si­vil top­lu­mu eko­no­mik iliş­ki­ler ala­nı ola­rak
gör­dü­ğü için, ka­pi­ta­liz­min çe­liş­ki­le­ri­nin de­rin­leş­me­si ile bir­lik­te, si­vil top­lum içe­
ri­sin­den çı­kan pro­le­tar­ya­nın bir top­lum­sal dev­rim­le ka­pi­ta­liz­mi or­ta­dan kal­dı­ra­
ca­ğı­nı söy­ler­ken, bü­tü­nüy­le alt ya­pı­nın, ya­ni eko­no­mi­nin be­lir­le­yi­ci ol­du­ğu bir dö­
35
36
Siyaset Sosyolojisi
nü­şüm­den bah­se­di­yor­du. Oy­sa Grams­ci, si­ya­sal ey­le­mi doğ­ru­dan be­lir­le­yen şe­yin
eko­no­mik ya­pı de­ğil, bu ya­pı­nın yo­rum­la­nış bi­çi­mi ol­du­ğu ka­na­atin­de ol­du­ğu için,
söz ko­nu­su dö­nü­şü­mü müm­kün kı­la­cak si­ya­sal ey­le­min, ya­ni dev­ri­min, eko­no­mi­
nin de­ğiş­me­si­ne bağ­lı ola­rak oto­ma­tik bir bi­çim­de ger­çek­le­şe­ce­ği­ni dü­şün­mü­yor­
du. Grams­ci’ye gö­re, bu dö­nü­şüm an­cak üst­ ya­pı ala­nı olan si­vil top­lum­da yü­rü­tü­
len ve in­san­la­rın dü­şün­me ve de­ğer­len­dir­me bi­çim­le­ri­ni et­ki­le­me­yi amaç­la­yan bir
mü­ca­de­le­nin yar­dı­mıy­la ger­çek­le­şe­bi­le­cek bir dö­nü­şüm­dü.
Grams­ci dev­le­ti iki an­lam­da dü­şü­nür. Dar an­la­mıy­la dev­let si­ya­sal top­lum de­
mek­tir. Bu an­la­mıy­la dev­let si­vil top­lum­dan ay­rı bir üst­ya­pı ku­ru­mu­dur. Ge­niş an­
la­mıy­la dev­let ise, si­ya­sal top­lu­mun ya­nı sı­ra si­vil top­lu­mu da içe­ren bir bü­tün­lü­ğe
kar­şı­lık ge­lir. Eğer dev­le­ti ge­niş an­la­mıy­la dü­şü­nür­sek, si­vil top­lum ile dev­let ara­
sın­da­ki ay­rım da or­ta­dan kalk­mış olur. Bu du­rum­da dev­let güç ar­tı rı­za de­mek­tir.
Bir baş­ka ne­o-Mark­sist dü­şü­nür olan Alt­hus­ser, si­vil top­lum kav­ra­mı­nı red­de­
de­rek Grams­ci’nin dev­let ile si­vil top­lum ara­sın­da­ki ay­rı­mın kalk­tı­ğı ge­niş an­la­
mıy­la dev­let an­la­yı­şı­nı esas alır. Alt­hus­ser de dev­le­tin bas­kı­nın ya­nı sı­ra rı­za­yı da
içer­di­ği ka­na­atin­de­dir.
Alt­hus­ser, Mark­sizm’in ya­pı­sal­cı bir yo­ru­mu­nu su­nar. Bu­na gö­re top­lum çe­şit­li
ya­pı­lar­dan olu­şur ve top­lum­sal ya­şam bu ya­pı­lar ara­sın­da­ki iliş­ki­ler­ce be­lir­le­nir.
Alt­hus­ser, in­sa­nın ken­di­si­ni ve­ri­li olan bir­ta­kım ya­pı­lar içe­ri­sin­de bul­du­ğu­nu ve
in­sa­ni ya­şa­mın bu ya­pı­lar­ca be­lir­len­di­ği­ni ka­bul et­ti­ği için hü­ma­niz­mi red­de­der.
Öte yan­dan, Alt­hus­ser, son ker­te­de eko­no­mik ya­pı­nın be­lir­le­yi­ci ol­du­ğu­nu dü­
şün­me­si­ne rağ­men, top­lu­mu oluş­tu­ran ya­pı­la­rın gö­re­ce özerk bir iş­le­yi­şe sa­hip
ol­duk­la­rı­nı ve kar­şı­lık­lı ola­rak bir­bir­le­ri­ni et­ki­le­dik­le­ri­ni ka­bul et­ti­ği için eko­no­
miz­mi de eleş­ti­rir.
Alt­hus­ser, eko­no­mik ya­pı, si­ya­sal ya­pı ve ide­olo­jik ya­pı ol­mak üze­re üç ya­pı­dan
bah­se­der. Bu ya­pı­lar ara­sın­da­ki iliş­ki, kar­şı­lık­lı et­ki­le­şim so­nu­cu or­ta­ya çı­kan bir
ya­pı­sal be­lir­le­nim sü­re­ciy­le or­ta­ya çı­kar. Alt­hus­ser, bu be­lir­le­nim sü­re­ci­ni üst-be­lir­
le­nim ola­rak ad­lan­dı­rır. Bu ana­liz­de, eko­no­mik ya­pı­nın son ker­te­de be­lir­le­yi­ci­li­ği,
be­lir­li bir ta­rih­sel dö­nem­de han­gi ya­pı­nın et­kin ola­ca­ğı­nı be­lir­le­yen ya­pı­nın, eko­
no­mik ya­pı ol­du­ğu dü­şün­ce­sin­de kar­şı­lı­ğı­nı bu­lur. Ör­ne­ğin feo­dal top­lum­da et­kin
ya­pı si­ya­sal ya­pı­dır. Fa­kat si­ya­sal ya­pı­nın et­kin ol­ma­sı­nı be­lir­le­yen feo­dal eko­no­mi
ol­du­ğu için, son ker­te­de be­lir­le­yi­ci olan eko­no­mik ya­pı ol­muş­tur. Alt­hus­ser’in si­
ya­sal ya­pı ve ide­olo­jik ya­pı­yı gö­re­ce özerk ya­pı­lar ola­rak gör­me­si ve bu ya­pı­la­rın
bir top­lum­sal dü­ze­nin var­lı­ğı­nı sür­dür­me­sin­de önem­li iş­lev­ler gör­dü­ğü­nün al­tı­nı
çiz­me­si, onun si­ya­se­ti bü­tü­nüy­le eko­no­mi­ye ba­ğım­lı bir de­ğiş­ken ola­rak dü­şün­me­
di­ği­ni gös­ter­me­si ba­kı­mın­dan önem­li­dir.
Alt­hus­ser, si­ya­sal ve ide­olo­jik ya­pı­la­rın öne­mi­nin ye­ni­den-üre­tim kav­ra­mı üze­
rin­den an­la­şı­la­bi­le­ce­ği­ne dik­kat çe­ker. Alt­hus­ser’e gö­re, bir top­lum­sal for­mas­yo­
nun var­lı­ğı­nı sür­dür­me­si an­cak üre­tim­de bu­lu­nur­ken üre­tim ko­şul­la­rı­nı da ye­
ni­den üret­me­si ile müm­kün­dür. Üre­tim ko­şul­la­rı­nın ye­ni­den üre­ti­mi, üre­tim
araç­la­rı­nın ve üre­tim iliş­ki­le­ri­nin ye­ni­den üre­ti­mi­ni kap­sar. Bir iş­çi­nin al­mış ol­du­
ğu üc­ret­le ya­şa­mı­nı sür­dür­me­si ve ça­lı­şa­bil­me gü­cü­ne sa­hip ol­ma­sı, üre­tim araç­
la­rı­nın ye­ni­den üre­ti­mi­nin bir ör­ne­ği­dir. Fa­kat iş­çi­nin ça­lı­şa­bi­lir du­rum­da ol­ma­sı
yal­nız ba­şı­na ye­ter­li de­ğil­dir. Onun sis­te­min iş­le­yi­şi­ne rı­za gös­te­re­cek ve bu iş­le­yi­şi
sor­gu­la­ma­ya­cak bir dü­şün­ce ve an­la­yış içe­ri­sin­de ol­ma­sı da ge­re­kir. İş­çi­nin söz ko­
nu­su dü­şün­ce ve an­la­yı­şa sa­hip ol­ma­sı ise, üre­tim iliş­ki­le­ri­nin ye­ni­den üre­ti­miy­le
müm­kün olur. Alt­hus­ser, üre­tim iliş­ki­le­ri­nin ye­ni­den üre­ti­mi­nin si­ya­sal ve ide­olo­
jik ya­pı­lar yo­luy­la sağ­lan­dı­ğı­nı be­lir­tir.
2. Ünite - Siyaset Olgusunun Doğası
Da­ha ön­ce­de be­lir­til­di­ği gi­bi, Alt­hus­ser Grams­ci’nin ge­niş an­la­mıy­la dü­şün­dü­
ğü dev­let an­la­yı­şı­nı be­nim­se­miş ve yi­ne Grams­ci gi­bi, dev­le­ti bas­kı ve rı­za alan­la­
rı­nı içe­ren bir bü­tün­lük ola­rak gör­müş­tür. Alt­hus­ser, dev­let ay­gı­tı­nı, dev­le­tin bas­kı
ay­gıt­la­rı ve dev­le­tin ide­olo­jik ay­gıt­la­rı ol­mak üze­re iki­ye ayı­rır. Dev­le­tin bas­kı ay­
gıt­la­rı; hü­kü­met, ida­re, or­du, po­lis, ha­pis­ha­ne­ler gi­bi un­sur­lar­dan olu­şur­ken, dev­
le­tin ide­olo­jik ay­gıt­la­rı; di­ni ku­rum­lar, öğ­re­nim ku­rum­la­rı, ai­le, hu­kuk ku­rum­la­rı,
sen­di­ka­lar, si­ya­sal par­ti­ler, ile­ti­şim ve ha­ber­leş­me araç­la­rı, kül­tür, sa­nat ve spor
fa­ali­yet­le­ri­nin yü­rü­tül­dü­ğü ku­rum­lar gi­bi un­sur­la­rı içe­rir. Dev­le­tin bas­kı ay­gıt­la­rı­
nın (DBA) bü­tü­nüy­le ka­mu ala­nın­da kal­ma­sı­na kar­şın dev­le­tin ide­olo­jik ay­gıt­la­rı
(Dİ­A) ağır­lık­lı ola­rak özel alan­da bu­lu­nur. Alt­hus­ser’e gö­re, Dİ­A’la­rı oluş­tu­ran ku­
rum­la­rın özel ya da ka­mu­sal ol­ma­la­rı­nın öne­mi yok­tur. Önem­li olan bu ku­rum­la­
rın iş­le­yiş­le­ri­dir. İs­ter ka­mu­ya is­ter­se özel sek­tö­re ait ol­sun bu ku­rum­lar bi­rey­le­re,
on­la­rı, mev­cut üre­tim iliş­ki­le­ri­nin ge­rek­tir­di­ği rol­le­ri ifa et­me­ye uy­gun ki­şi­ler ha­
li­ne ge­ti­re­cek bir dün­ya gö­rü­şü­nü be­nim­set­mek gi­bi or­tak bir ama­ca sa­hip­tir­ler.
Ör­ne­ğin bir dev­let oku­lu gi­bi, bir özel okul da öğ­ren­ci­le­ri­ne mev­cut sis­te­min iş­le­
yi­şi için ge­rek­li olan bil­gi, de­ğer ve be­ce­ri­le­ri aşı­lar.
Al­tuss­her, DBA ile Dİ­A’la­rı bir­bi­rin­den ayı­ran şe­yin, il­ki­nin zor kul­la­na­rak, ikin­
ci­nin ide­olo­ji kul­la­na­rak iş­le­me­si ol­du­ğu­nu be­lir­tir. Alt­hus­ser’e gö­re bu, DBA’la­rın
ide­olo­ji­yi, Dİ­A’la­rın ise bas­kı­yı hiç kul­lan­ma­dık­la­rı an­la­mı­na gel­mez. Söz ko­nu­su
be­lir­le­me­nin içer­miş ol­du­ğu şey, DBA’la­rın ön­ce­lik­le bas­kı­ya mü­ra­ca­at edip ikin­cil
ola­rak ide­olo­ji­yi kul­lan­ma­sı, Dİ­A’la­rın ise ön­ce­lik­le ide­olo­ji­ye ağır­lık ve­rip an­cak
be­lir­li du­rum­lar­da bas­kı­yı kul­lan­ma­la­rı­dır. Ör­ne­ğin bir DBA ola­rak or­du, fa­ali­yet­
le­ri­ni ağır­lık­lı ola­rak bas­kı kul­la­na­rak ger­çek­leş­ti­rir. Bu­nun­la bir­lik­te, or­du, ide­olo­
ji­ye de mü­ra­ca­at eder. Or­du­da bas­kı hem dı­şa­rı­ya (düş­ma­na) dö­nük, hem de ken­di
men­sup­la­rı­nı di­sip­li­ne et­me bi­çi­min­de içe­ri­ye dö­nük ola­rak ken­di­ni gös­te­rir. Or­
du­nun iç da­ya­nış­ma­sı­nı sağ­la­mak için men­sup­la­rı­na be­lir­li de­ğer­ler aşı­la­ma­sı ve
top­lum nez­din­de meş­ru­iye­ti­ni kah­ra­man­lık, va­tan sev­gi­si gi­bi bir­ta­kım de­ğer­le­re
da­yan­dır­ma­sı or­du­da ide­olo­ji­nin de içe ve dı­şa dö­nük ola­rak kul­la­nıl­dı­ğı­nı gös­te­
rir. Bir Dİ­A olan okul ise, ide­olo­ji­ye ağır­lık ve­re­rek fa­ali­yet gös­ter­me­si­ne kar­şın,
nor­mal iş­le­yi­şi­nin teh­dit edil­di­ği be­lir­li du­rum­lar­da, bu teh­di­di ber­ta­raf et­mek için
bas­kı yön­tem­le­ri­ne de baş­vu­rur. Okul, “ege­men ide­olo­jiy­le kap­lan­mış ‘be­ce­ri­le­ri’
(ana dil, do­ğa ta­ri­hi, ede­bi­yat, fen bil­gi­si) ya da ka­tık­sız ege­men ide­olo­ji­yi (ah­
lak, fel­se­fe, yurt­taş­lık eği­ti­mi) ço­cuk­la­rın ka­fa­sı­na yer­leş­ti­rir­ken”, ide­olo­ji­ye da­ya­
lı fa­ali­yet gös­te­rir. Bu­na kar­şın, okul, is­tis­nai bir­ta­kım olay­la­rın ger­çek­leş­ti­ği ba­zı
du­rum­lar­da kı­na­ma, uzak­laş­tır­ma, ih­raç vb. çe­şit­li di­sip­lin ce­za­la­rı ve­rip bun­la­rı
uy­gu­lar­ken bas­kı­yı araç ola­rak kul­la­nır.
Alt­hus­ser’e gö­re, ge­rek DBA ge­rek­se Dİ­A’lar üze­rin­de, ege­men sı­nı­fın kon­tro­lü
söz ko­nu­su­dur. Fa­kat Alt­hus­ser, ege­men sı­nı­fın Dİ­A’lar üze­rin­de­ki hâ­ki­mi­ye­ti­nin,
DBA’lar üze­rin­de­ki hâ­ki­mi­ye­ti ka­dar mut­lak ol­ma­dı­ğı­nın al­tı­nı çi­zer. Bu­nun ilk
ak­la ge­len ne­de­ni, es­ki ege­men sı­nıf­la­rın Dİ­A’lar üze­rin­de uzun bir za­man bo­yun­
ca sağ­lam bir ko­nu­ma sa­hip ol­ma­la­rı­dır. Ger­çek­ten de bir top­lum­da fi­zik­sel ik­ti­
da­rı ele ge­çir­mek, in­san­la­rın zi­hin­le­ri üze­rin­de hâ­ki­mi­yet kur­mak­tan da­ha ko­lay
ol­du­ğu için, ikin­ci­nin ger­çek­leş­me­si il­kin­den her za­man da­ha son­ra olur. Ör­ne­ğin
top­lum­sal dev­rim­ler, ger­çek­leş­me­le­ri ile bir­lik­te si­ya­sal dü­ze­ni ve ik­ti­da­rı de­ğiş­tir­
miş­ler­se de, in­san­la­rın es­ki top­lum­sal dü­zen­den ka­lan zih­ni­yet­le­ri­nin de­ğiş­me­si
za­man al­mış­tır. Alt­hus­ser’e gö­re, ege­men sı­nıf­la­rın Dİ­A’lar üze­rin­de mut­lak an­
lam­da hâ­ki­mi­yet ku­ra­ma­ma­la­rı­nın di­ğer ne­de­ni ise, bu­ra­la­rın sö­mü­rü­len sı­nıf­la­
rın di­re­niş ala­nı ol­ma­sı­dır. Dİ­A’la­rın doğ­ru­dan bas­kı­nın iş­le­di­ği alan­lar ol­ma­ma­
la­rı, bir­bir­le­rin­den ay­rı, çok sa­yı­da ve gö­re­ce özerk ol­ma­la­rı, on­la­ra böy­le bir alan
37
38
Siyaset Sosyolojisi
ol­ma ni­te­li­ği ka­zan­dı­rır. Böy­le­ce, ege­men sı­nı­fa kar­şı mü­ca­de­le ve­ren sı­nıf­lar, Dİ­
A’lar­da var olan çe­liş­ki­le­ri kul­la­na­rak ya da mü­ca­de­le ile sa­vaş mev­zi­le­ri ka­za­na­
rak ses­le­ri­ni du­yur­ma yo­lu ve fır­sa­tı­nı bu­la­bi­lir­ler. Bu nok­ta­da, Grams­ci’nin si­vil
top­lu­mu iş­çi sı­nı­fı için si­ya­sal-ide­olo­jik mü­ca­de­le ala­nı gör­dü­ğü gi­bi, Alt­hus­ser’in
de Dİ­A’la­rı si­ya­sal-ide­olo­jik mü­ca­de­le ala­nı ola­rak gör­dü­ğü­nü söy­le­mek müm­
kün­dür. Bu, Grams­ci gi­bi Alt­hus­ser’in de, ik­ti­dar iliş­ki­le­ri ala­nı­nı, do­la­yı­sıy­la da
bu iliş­ki­le­ri dö­nüş­tür­me­ye yö­ne­lik si­ya­sal mü­ca­de­le ala­nı­nı ola­bil­di­ğin­ce ge­niş
dü­şün­dü­ğü­nü gös­te­rir.
Si­ya­se­tin Özerk­li­ği: Lac­la­u ve Mo­uf­fe
Grams­ci ve Alt­hus­ser, si­ya­se­te gö­re­li bir özerk­lik ta­nı­mış ol­ma­la­rı­na rağ­men, son
tah­lil­de top­lum­sal ya­şa­mı eko­no­mi te­me­lin­de ku­rul­muş bir bü­tün­lük ola­rak gör­
dük­le­ri ve bu­nun bir so­nu­cu ola­rak da, si­ya­sal ça­tış­ma­yı sı­nıf ça­tış­ma­sı­na in­dir­
ge­dik­le­ri için, eko­no­mik de­ter­mi­nizm so­ru­nun­dan bü­tü­nüy­le arın­mış bir si­ya­set
an­la­yı­şı or­ta­ya ko­ya­ma­mış­lar­dır. Bu dü­şü­nür­ler öz­cü bir an­la­yı­şa sa­hip ol­duk­la­rı
için, top­lum­sal ve po­li­tik öz­ne­yi ve top­lu­mu ho­mo­jen bir bü­tün­lük ola­rak ta­sav­
vur et­miş­ler­dir. Mark­sist dü­şün­ce­de bu öz eko­no­mi­dir. Eğer top­lum­sal iliş­ki­le­rin
özü eko­no­miy­se, po­li­tik-top­lum­sal öz­ne de, ka­çı­nıl­maz bir şe­kil­de sı­nıf ola­cak­tır.
Eğer po­li­tik öz­ne sı­nıf­sa; top­lum­da­ki si­ya­sal bö­lün­me (yö­ne­ten-yö­ne­ti­len) sı­nı­fa
da­ya­lı bö­lün­me (üre­tim araç­la­rı­na sa­hip olan­lar-üre­tim araç­la­rı­na sa­hip ol­ma­yan­
lar), si­ya­sal ça­tış­ma ise sı­nıf ça­tış­ma­sı şek­lin­de kar­şı­mı­za çı­ka­cak­tır. Ni­ha­ye­tin­de,
eğer si­ya­sal bö­lün­me si­ya­sal ta­hak­küm an­la­mı­na ge­li­yor­sa ve si­ya­sal ta­hak­kü­mün
ge­ri­sin­de de, sı­nıf­sal ta­hak­küm var­sa, sı­nıf­sız top­lu­ma ula­şıl­dı­ğın­da si­ya­sal bö­lün­
me­nin or­ta­dan kalk­ma­sıy­la bir­lik­te ta­hak­küm de or­ta­dan kal­ka­cak ve in­san­lı­ğı bu
top­lu­ma ta­şı­yan po­li­tik öz­ne ola­rak iş­çi sı­nı­fı da in­san­lı­ğın ev­ren­sel çı­kar­la­rı­nın
ta­şı­yı­cı­sı ola­rak ev­ren­sel sı­nıf ol­ma sta­tü­sü ka­za­na­cak­tır. Bu öz­cü ana­liz öy­le ya
da böy­le, az ya da çok bü­tün Mark­sist dü­şü­nür­ler gi­bi Grams­ci ve Alt­hus­ser’in
dü­şün­ce­le­rin­de de var­lı­ğı­nı sür­dür­dü­ğü için, eko­no­mik de­ter­mi­nizm so­ru­nu on­la­
rın dü­şün­ce­le­ri­nin de ta­şı­mış ol­du­ğu bir so­run ol­muş­tur. Eko­no­mik de­ter­mi­nizm
so­ru­nun­dan bü­tü­nüy­le kur­tu­la­bil­mek için, Marx’ın dü­şün­ce­le­ri­nin içer­miş ol­du­ğu
eko­no­mik öz­cü­lü­ğün terk edil­me­si ge­re­kir. Post-Mark­sist dü­şün­ce­nin önem­li tem­
sil­ci­le­ri ola­rak ka­bul edi­len Er­nes­to Lac­la­u ve Chan­tal Mo­uf­fe, top­lum­sal iliş­ki­le­ri
öz­cü ol­ma­yan bir an­la­yış­la ele al­dık­la­rı için, si­ya­se­tin her­han­gi bir te­me­le in­dir­ge­
ne­me­ye­cek olan iliş­ki­sel do­ğa­sı­nı gö­re­bil­miş­ler­dir.
Lac­la­u ve Mo­uf­fe’e gö­re, top­lum­sal iliş­ki­ler olum­sal ol­du­ğu için, si­ya­sal öz­ne­
ler ve top­lum da olum­sal­dır. Olum­sal­lık an­lam içe­ri­ği iti­ba­riy­le öz­cü­lü­ğün zıd­dı
olan bir kav­ram­dır. Öz­cü­lük; be­lir­li­li­ğe, ke­sin­li­ğe, ka­lı­cı­lı­ğa, ev­ren­sel­li­ğe, ho­mo­
jen­li­ğe ve bü­tün­lü­ğe vur­gu ya­par­ken, olum­sal­lık; müp­hem­li­ğe, be­lir­siz­li­ğe, ge­lip
ge­çi­ci­li­ğe, he­te­ro­jen­li­ğe ve par­ça­lı­lı­ğa vur­gu ya­par. Bir şe­yin olum­sal ol­ma­sı o
şe­ye iç­kin bir man­tı­ğın, ras­yo­nel bir dü­ze­nin bu­lun­ma­ma­sı an­la­mı­na ge­lir. Lac­
la­u ve Mo­uf­fe, top­lum­sal iliş­ki­le­rin olum­sal ol­du­ğu­nu var­say­dık­la­rı için, si­ya­sal
öz­ne­nin, içe­ri­sin­de bu­lun­du­ğu iliş­ki­le­re bağ­lı ola­rak fark­lı kim­lik­ler­le kar­şı­mı­za
çı­ka­bi­le­ce­ği­ni ka­bul et­miş­ler­dir. Si­ya­sal öz­ne du­ru­ma gö­re bir sı­nıf ola­bi­le­ce­ği
gi­bi, bir et­nik ve­ya din­sel kim­lik, cin­si­ye­te, cin­sel ter­cih­le­re ve­ya ya­şam tarz­la­rı­
na da­ya­lı bir kim­lik de ola­bi­lir. Si­ya­sal öz­ne­nin olum­sal ol­ma­sı hiç­bir kim­li­ğin
on­to­lo­jik ola­rak ay­rı­ca­lık­lı ola­ma­ya­ca­ğı an­la­mı­na ge­lir. Ör­ne­ğin bir Mark­sist,
eko­no­mik öz­cü­lü­ğü te­mel al­dı­ğı için, “ha­ki­ki” si­ya­sal öz­ne­nin sı­nıf ol­du­ğu­nu
dü­şü­nür. Ona gö­re, si­ya­sal bö­lün­me sı­nıf­sal bö­lün­me­ye kar­şı­lık ge­lir ve bu ne­
den­le de si­ya­sal mü­ca­de­le sı­nıf­lar ara­sın­da­ki mü­ca­de­le­dir. O, ör­ne­ğin bir iş­çi­nin
2. Ünite - Siyaset Olgusunun Doğası
si­ya­se­ti sı­nıf­sal ai­di­ye­ti dı­şın­da­ki ai­di­yet­le­ri üze­rin­den (ör­ne­ğin et­nik ve­ya di­ni
kim­li­ği üze­rin­den) dü­şün­me­si­ni, bu iş­çi­nin si­ya­sal mü­ca­de­le­de­ki ger­çek ye­ri­ni
gör­me­si­ni en­gel­le­yen bir ya­nıl­sa­ma ola­rak gö­rür. Oy­sa si­ya­sal öz­ne­nin olum­sal
ol­du­ğu­nu ka­bul et­ti­ği­miz­de, kar­şı­mı­za han­gi kim­lik­le çı­kar­lar­sa çık­sın­lar, bü­
tün si­ya­sal öz­ne­le­rin eş­de­ğer öne­me sa­hip ol­duk­la­rı­nı ka­bul ede­riz. Bu ka­bul,
top­lum­sal ya­şam­da si­ya­sal iliş­ki­nin (ya­ni yö­ne­ten-yö­ne­ti­len, hük­me­den-hük­me­
di­len) bur­ju­va­zi­nin pro­le­tar­ya, er­kek­le­rin ka­dın­lar, he­te­ro­sek­sü­el­le­rin ho­mo­sek­
sü­el­ler ya da hâ­kim kül­tü­rün azın­lık kül­tür­ler üze­rin­de­ki hâ­ki­mi­ye­ti gi­bi, fark­lı
bi­çim­ler­de var­lı­ğı­nı sür­dür­dü­ğü­nü gör­me­mi­ze ka­pı açar.
Lac­la­u ve Mo­uf­fe, si­ya­sal öz­ne gi­bi top­lu­mun da olum­sal ol­du­ğu­nu ka­bul et­
tik­le­ri için, top­lum­sal ya­şa­mı içe­ri­sin­de bir dü­ze­ni ba­rın­dı­ran bir bü­tün­lük ola­rak
gör­me­miş­ler­dir. On­lar için top­lum fark­lı kim­lik­le­rin (ya­şam tarz­la­rı­nın) si­ya­sal
mü­ca­de­le­le­ri­ne bağ­lı ola­rak ku­ru­lan ve bo­zu­lan gö­re­li ve is­tik­rar­sız bir bü­tün­lü­
ğe kar­şı­lık ge­lir. Lac­la­u ve Mo­uf­fe bu bü­tün­lü­ğü izah et­mek için Grams­ci’nin he­
ge­mon­ya kav­ra­mı­na mü­ra­ca­at eder­ler. Da­ha ön­ce be­lir­til­di­ği gi­bi, Grams­ci, he­
ge­mon­ya­yı içe­ri­sin­de fark­lı sı­nıf­la­rın çı­kar­la­rı­nı ba­rın­dır­mak­la bir­lik­te, da­ha
çok ege­men sı­nı­fın le­hi­ne iş­lev gö­ren bir mu­ta­ba­ka­tı ni­te­le­mek için kul­lan­mış­tı.
Grams­ci ege­men sı­nı­fın ide­olo­jik mü­ca­de­ley­le oluş­tur­du­ğu he­ge­mon­ya­nın, yi­ne
ide­olo­jik mü­ca­de­ley­le fark­lı bir bi­çim­de ye­ni­den ku­ru­la­bi­le­ce­ği­ni söy­le­ye­rek, bir
he­ge­mon­ya­nın sağ­la­mış ol­du­ğu bü­tün­lü­ğün gö­re­li bir ka­rar­lı­ğa sa­hip ol­du­ğu­nun
al­tı­nı çiz­miş­ti. Yi­ne Grams­ci, sı­nıf mer­kez­li ba­kış açı­sı­nın so­nu­cu ola­rak, sı­nıf­sız
bir top­lum­da yö­ne­ten-yö­ne­ti­len ay­rı­mı­nın ol­ma­dı­ğı bir bü­tün­lü­ğün ha­ya­ta ge­çe­
ce­ği­ni dü­şü­nü­yor­du. Lac­la­u ve Mo­uf­fe, Grams­ci’nin he­ge­mon­ya kav­ra­mı­nı be­lir­li
bir si­ya­sal öz­ne­ye on­to­lo­jik ay­rı­ca­lık ta­nı­ma­dık­la­rı için sı­nıf mer­kez­li ol­ma­yan bir
pers­pek­tif­ten ha­re­ket­le ye­ni­den yo­rum­lar­lar. On­lar bu doğ­rul­tu­da he­ge­mon­ya­nın
fark­lı kim­lik­le­rin si­ya­sal mü­ca­de­le­le­ri­ne bağ­lı ola­rak ku­ru­lan ge­çi­ci bir bü­tün­lük
ol­du­ğu­nu, bu bü­tün­lü­ğün na­sıl ku­ru­lur­sa ku­rul­sun her za­man be­lir­li ya­şam tarz­la­
rı­nın le­hi­ne be­lir­li ya­şam tarz­la­rı­nın ise aley­hi­ne ola­cak so­nuç­lar içe­re­ce­ği­ni, do­la­
yı­sıy­la da içe­ri­sin­de si­ya­sal iliş­ki­nin (ya­ni hâ­ki­mi­yet iliş­ki­le­ri­nin) ol­ma­dı­ğı bir top­
lum­sal ya­şam bi­çi­mi­nin müm­kün ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­tir­ler. Lac­la­u ve Mo­uf­fe’gö­re, her
za­man bir­ta­kım ta­hak­küm iliş­ki­le­ri­ni ba­rın­dı­ra­ca­ğı için, her he­ge­mon­ya­nın po­li­tik
mü­ca­de­le yo­luy­la dö­nüş­tü­rül­me­ye açık ol­ma­sı ge­re­kir. Lac­la­u ve Mo­uf­fe için bu
açık­lık de­mok­ra­tik bir top­lu­mun var­lık ko­şu­lu­dur. Lac­la­u ve Mo­uf­fe, de­mok­ra­tik
top­lu­mu; her­han­gi bir si­ya­sal öz­ne­nin (kim­li­ğin) on­to­lo­jik ola­rak ay­rı­ca­lık­lı bir ko­
nu­ma sa­hip ola­rak gö­rül­me­di­ği ve her si­ya­sal öz­ne­nin ken­di­si­ni ku­ran top­lum­sal
iliş­ki­le­ri dö­nüş­tür­me im­kâ­nı­na sa­hip ol­du­ğu top­lum ola­rak gö­rür­ler. Bu top­lum­da
çe­şit­li si­ya­sal öz­ne­ler, ma­ruz kal­mış ol­duk­la­rı ta­hak­kü­me kar­şı güç­le­ri­ni bir­leş­ti­
rip or­tak ha­re­ket ede­bi­lir­ler. Lac­la­u ve Mo­uf­fe, bu an­lam­da, sos­ya­list stra­te­ji­nin de
de­ğiş­me­si ge­rek­ti­ği­ne dik­kat çe­ker. Bu­na gö­re, iş­çi sı­nı­fı, ken­di­ni ay­rı­ca­lık­lı si­ya­sal
öz­ne ola­rak gör­mek­ten vaz­ge­çip ka­pi­ta­list üre­tim iliş­ki­le­rin­den mağ­dur olan di­ğer
si­ya­sal öz­ne­ler­le or­tak bir mü­ca­de­le yü­rüt­me­li­dir.
Lac­la­u ve Mo­uf­fe’un si­ya­se­te iliş­kin dü­şün­ce­le­ri­nin öne­mi on­la­rın an­ti-öz­cü yak­
la­şım­la­rı­nın bir so­nu­cu ola­rak ik­ti­da­rı; be­lir­li bir ye­ri olan, bir te­me­le da­ya­nan ve
bu yer ve­ya te­mel­den yo­la çı­ka­rak bü­tü­nüy­le kav­ra­ya­bi­le­ce­ği­miz bir şey ola­rak gör­
me­yip top­lum­sal ya­şa­mın her ye­rin­de ve ya­şa­mın olum­sal­lı­ğı­na bağ­lı ola­rak fark­lı
bi­çim­ler­de kar­şı­mı­za çı­ka­bi­le­cek bir iliş­ki bi­çi­mi ola­rak dü­şün­me­le­ri­ne bağlı olarak
kendini gösterir. Bu, on­la­rın çağ­daş sos­yal te­ori­de öne çık­mış olan post-mo­der­nizm,
post-ya­pı­sal­cı­lık ve post-ya­pı­sal­cı anar­şizm gi­bi mo­dern dü­şün­ce­nin öz­cü, in­dir­ge­
me­ci ve te­mel­ci ka­rak­te­ri­ne ra­di­kal eleş­ti­ri­ler yö­nel­ten yak­la­şım­lar­la pay­laş­mış ol­
39
40
Siyaset Sosyolojisi
duk­la­rı bir dü­şün­ce­dir. Do­la­yı­sıy­la, Lac­la­u ve Mo­uf­fe’un dü­şün­ce­le­ri bağ­la­mın­da ele
al­dı­ğı­mız post-Mark­sist yak­la­şım gi­bi, söz ko­nu­su yak­la­şım­lar da si­ya­set ol­gu­su­nun
do­ğa­sı üze­ri­ne dü­şü­nür­ken mü­ra­ca­at ede­bi­le­ce­ği­miz önem­li kay­nak­lar­dır.
2
Olum­sal­lık kav­ra­mı han­gi fel­se­fe an­la­yı­şın­da ön pla­na çık­mış­tır?
Sİ­YA­SE­TİN YE­Nİ YÜ­ZÜ
Mo­dern ya­şam­da si­ya­set, sı­nıf ve ulus-dev­let kav­ram­la­rı üze­rin­den an­la­şı­la­bi­le­cek
bir ol­gu ola­rak kar­şı­mı­za çık­mış­tır. Da­ha ön­ce de be­lir­til­di­ği gi­bi, dev­let si­ya­sal
gü­cün yo­ğun­laş­tı­ğı mer­kez ol­du­ğu için, si­ya­set de dev­le­te ait fa­ali­yet ya da dev­let
üze­rin­den ger­çek­leş­ti­ri­len fa­ali­yet ola­rak dü­şü­nül­müş­tür. Bu fa­ali­ye­tin en önem­li
ak­tör­le­ri ise, top­lum­da­ki fark­lı sı­nıf­la­rın, do­la­yı­sıy­la da fark­lı çı­kar­la­rın tem­sil­ci­le­ri
ola­rak dev­let ik­ti­da­rı­nı kul­lan­ma­yı amaç­la­yan si­ya­sal par­ti­ler ve dev­let ik­ti­da­rı­nı
et­ki­le­me­yi amaç­la­yan sen­di­ka­lar gi­bi ku­rum­sal ya­pı­lar­dır. Si­ya­sal ak­tör­le­rin, bi­
rey­le­rin or­tak çı­kar­la­rı­nı tem­sil eden ku­rum­sal ak­tör­ler ol­ma­la­rı ve fa­ali­yet­le­ri­ni
or­tak ya­şa­mı dü­zen­le­me gü­cü­nü elin­de bu­lun­du­ran mer­ke­zi ik­ti­da­rı, ya­ni dev­le­ti
he­def ala­rak yü­rüt­me­le­ri ne­de­niy­le, mo­dern ya­şam­da si­ya­set, ka­mu­sal ala­na iliş­kin
bir fa­ali­yet ola­rak kar­şı­mı­za çı­kar. Özel alan-ka­mu­sal alan ay­rı­mı­nın ya­pı­la­bil­di­ği
mo­dern ya­şam­da, özel ala­na ait me­se­le­ler ola­rak gö­rü­len et­nik, din­sel, cin­si­ye­te
ve­ya cin­sel ter­cih­le­re da­ya­lı kim­lik me­se­le­le­ri, ka­mu­sal ala­na ait bir fa­ali­yet ola­rak
ka­bul edi­len si­ya­se­tin dı­şın­da tu­tul­muş­tur. Bu an­lam­da mo­dern si­ya­set, eko­no­mik
çı­kar­lar te­me­lin­de ta­nım­la­nan sağ-sol ay­rı­mı­na bağ­lı ola­rak bi­çim­len­miş­tir. Si­ya­
se­tin ulus-dev­let öl­çe­ğin­de ve sı­nıf ek­se­nin­de ele alın­dı­ğı mo­dern si­ya­sal ya­şam­da
sol, eko­no­mik yön­den de­za­van­taj­lı grup­la­rın söz­cü­sü ola­rak an­la­şı­lır­ken, sağ avan­
taj­lı grup­la­rın çı­kar­la­rı­nın tem­sil­ci­si ola­rak dü­şü­nül­müş­tür.
Ba­zı sos­yo­log­la­rın geç mo­dern dö­nem, ba­zı­la­rı­nın ise post-mo­dern dö­nem
ola­rak ad­lan­dır­dı­ğı gü­nü­müz dün­ya­sın­da si­ya­se­tin yu­ka­rı­da be­lir­ti­len­den fark­lı
bir bi­çim­de kar­şı­mı­za çık­tı­ğı­na şa­hit ol­mak­ta­yız. Gü­nü­müz dün­ya­sın­da si­ya­sal
me­se­le­le­rin kü­re­sel­leş­me­si­ne pa­ra­lel ola­rak, si­ya­se­tin de ulus-dev­let öl­çe­ği­ni aşa­
rak kü­re­sel bir ma­hi­yet ka­zan­ma­sı, gü­nü­müz de­mok­ra­si­le­rin­de si­ya­sal par­ti­le­rin
prog­ram­la­rın­da göz­lem­le­di­ği­miz ben­zer­lik­ler ve bu an­lam­da kla­sik an­la­mıy­la sağ
ile sol ara­sın­da­ki ay­rı­mı­nın be­lir­siz ha­le gel­me­si, sı­nıf ka­te­go­ri­si­nin öte­sin­de et­
nik, cin­sel, din­sel, kim­lik si­ya­set­le­ri­nin ve bu si­ya­set­le­ri yü­rü­ten ye­ni top­lum­sal
ha­re­ket­le­rin or­ta­ya çık­ma­sı gi­bi önem­li ge­liş­me­ler, mo­dern si­ya­set an­la­yı­şı­nın ge­
çer­li­li­ği­ni önem­li öl­çü­de azalt­mış­tır. Bu­gün si­ya­set ye­ni bir yüz­le kar­şı­mız­da­dır.
Ye­ni top­lum­sal ha­re­ket­ler ile il­gi­li de­tay­lı bil­gi ki­ta­bın se­ki­zin­ci üni­te­sin­de bu­lun­mak­ta­dır.
Si­ya­se­tin yu­ka­rı­da be­lir­ti­len ye­ni yü­zü­nün ge­ri­sin­de, özel­lik­le ikin­ci dün­ya sa­
va­şın­dan son­ra ya­şan­ma­ya baş­lan­mış olan top­lum­sal iliş­ki­ler dü­ze­yin­de­ki bir di­zi
de­ği­şik­lik bu­lun­mak­ta­dır:
Söz ko­nu­su de­ği­şik­lik­ler­den il­ki, ken­di­si­ni, ka­pi­ta­list üre­tim iliş­ki­le­ri­nin top­
lum­sal ya­şa­mın bü­tün alan­la­rı­na nü­fuz et­me­si ola­rak gös­te­rir. Ka­pi­ta­list üre­tim
iliş­ki­le­ri­nin nü­fuz et­me­siy­le top­lum sü­rek­li ye­ni ih­ti­yaç­la­rın ya­ra­tıl­dı­ğı ve in­sa­ni
olan her şe­yin me­ta ha­li­ne gel­di­ği ge­niş bir pa­za­ra dö­nüş­müş­tür. Gü­nü­müz­de bi­
re­yin yal­nız­ca eme­ği­ni sa­tan bi­ri­si ola­rak de­ğil, di­ğer pek çok top­lum­sal iliş­ki­ye ka­
tı­lı­şı yo­luy­la da ser­ma­ye­ye ba­ğım­lı ha­le ge­li­şi bu sü­re­cin bir so­nu­cu­dur. Top­lu­mun
tü­ke­tim top­lu­mu­na dö­nüş­me­si ile bir­lik­te; boş za­man, kül­tür, sağ­lık, seks, din vb.
bi­rey­sel ya da ko­lek­tif bü­tün ya­şam alan­la­rı ka­pi­ta­list üre­tim iliş­ki­le­rin­ce be­lir­le­nir
2. Ünite - Siyaset Olgusunun Doğası
ha­le gel­miş­tir. Tü­ke­tim top­lu­mu­nun iki so­nu­cu ol­muş­tur. Ey­lem­le­ri ve amaç­la­rı
tü­ke­tim man­tı­ğı ta­ra­fın­dan be­lir­len­miş kon­for­mist (uyum­cu) kit­le in­sa­nı söz ko­
nu­su so­nuç­lar­dan bi­ri­dir. Di­ğer so­nuç ise ye­ni hâ­ki­mi­yet bi­çim­le­ri­ne top­lu­mun
için­den kay­nak­la­nan di­re­niş­tir. Ye­ni top­lum­sal ha­re­ket­ler­den bi­ri ola­rak ka­bul edi­
len eko­lo­ji ha­re­ke­ti­nin do­ğa­nın kir­le­til­me­si ve tah­rip edil­me­si­ne yö­ne­lik tep­ki­le­ri
bu di­re­ni­şin en önem­li ör­nek­le­rin­den bi­ri­ni oluş­tu­rur.
Si­ya­se­tin ye­ni bir veç­he­ye bü­rün­me­si­ne ne­den olan de­ği­şik­lik­ler­den bi­ri de, kit­
le ile­ti­şim araç­la­rı­nın ge­liş­me­si ve yay­gın­laş­ma­sı­na bağ­lı ola­rak kar­şı­mı­za çı­kan
kit­le kül­tü­rü­dür. Kit­le kül­tü­rü­nün iki yön­lü et­ki­si söz ko­nu­su­dur. Kit­le kül­tü­rü bir
yan­dan bir yı­ğın­laş­tır­ma ve tek­dü­ze­leş­tir­me­ye ne­den olur­ken, di­ğer yan­dan top­
lum­sal iliş­ki­le­ri de­mok­ra­tik­leş­ti­ri­ci bir et­ki­ye sa­hip­tir. Kit­le kül­tü­rü­nün be­lir­ti­len
ikin­ci yö­nü, ye­ni si­ya­set an­la­yı­şı için de uy­gun bir ze­min oluş­tur­muş­tur. Her­ke­sin
ile­ti­şim tek­no­lo­ji­si­nin sun­muş ol­du­ğu fır­sat­lar­dan ya­rar­la­na­bi­lir ha­le gel­me­siy­le,
ki­şi­le­rin, bil­gi­ye ulaş­ma­sı, ye­te­nek­le­ri­ni ger­çek­leş­tir­me­si ve üret­tik­le­ri­ni or­ta­ya
koy­ma­sı­nın ko­lay­laş­mış ol­ma­sı, be­lir­li bir azın­lı­ğın te­ke­lin­de bu­lu­nan ku­rum­la­rın
ara­cı­lı­ğı­nı ge­rek­siz ha­le ge­ti­re­rek, es­ki sta­tü bi­çim­le­ri­ne da­ya­nan ay­rı­ca­lık­la­rın sor­
gu­lan­ma­sı­na ne­den ol­muş­tur. Kit­le ile­ti­şim araç­la­rı­nın ge­liş­me­si ve yay­gın­laş­ma­sı
mu­ha­lif ha­re­ket­le­re im­kân ve or­tam ha­zır­la­ma­sı ba­kı­mın­dan da önem­li ol­muş­tur.
Gü­nü­müz­de, ile­ti­şim araç­la­rı, üye­le­ri ara­sın­da et­ki­le­şim sağ­lan­mak, güç­le­ri­ni bir­
leş­ti­rip or­tak ha­re­ket ede­bil­mek ve bir­ta­kım fa­ali­yet­ler yo­luy­la ses­le­ri­ni du­yu­ra­bil­
mek ko­nu­la­rın­da ye­ni top­lum­sal ha­re­ket­le­re önem­li im­kân­lar sun­mak­ta­dır. An­
ti-kü­re­sel­ci ha­re­ket ör­ne­ğin­de de gö­rül­dü­ğü üze­re, ile­ti­şim tek­no­lo­ji­si­nin sun­muş
ol­du­ğu im­kân­lar ile dün­ya­nın çok fark­lı yer­le­rin­den bir­çok in­san bir top­lan­tı­yı ya
da bir ola­yı pro­tes­to et­mek üze­re ko­lay­ca bir ara­ya ge­le­bil­mek­te­dir.
Son ola­rak, top­lum­sal ya­şa­ma yö­ne­lik dev­let mü­da­ha­le­si­nin art­mış ol­ma­sı­nın
da ye­ni si­ya­se­te ka­pı açan de­ği­şim­ler­den bi­ri ol­du­ğu­nu söy­le­ye­bi­li­riz. Dev­let mü­
da­ha­le­si­nin bü­tün alan­la­ra ya­yıl­ma­sı ile bir­lik­te, top­lum­sal iliş­ki­le­rin si­ya­sal­laş­ma­
sı, özel alan-ka­mu­sal alan ay­rı­mı­nın si­lin­me­si­ni ve bu­nun bir so­nu­cu ola­rak da, da­
ha ön­ce özel ala­na ait ola­rak gö­rü­len me­se­le­le­rin po­li­tik me­se­le­ler ha­li­ne gel­me­si­ne
yol aç­mış­tır. Kim­lik si­ya­se­ti söz ko­nu­su me­se­le­ler­den bi­ri­dir. Dev­le­tin top­lum­sal
ya­şam üze­rin­de­ki ar­tan gü­cü, top­lum­sal iliş­ki­le­rin her za­man on­la­rı bi­çim­len­di­ren
ve an­lam­la­rı­nı ve­ren ku­rum­sal ya­pı­la­rın bir so­nu­cu ol­duk­la­rı ger­çe­ği­ni, do­la­yı­sıy­la
da bu iliş­ki­le­rin po­li­tik ka­rak­te­ri­ni açı­ğa çı­kar­dı­ğı için, dev­let ik­ti­da­rı­nın ar­ka­sın­
da olan hâ­kim ya­şam tarz­la­rı­na kar­şı di­re­niş si­ya­se­ti­ni de be­ra­be­rin­de ge­tir­miş­tir.
Hâ­kim kim­li­ğe kar­şı ta­nın­ma mü­ca­de­le­si ve­ren et­nik ve din­sel kim­lik te­mel­li ha­re­
ket­ler, er­kek ege­men kül­tü­re tep­ki ola­rak ota­ya çı­kan ka­dın ha­re­ke­ti, hâ­kim ya­şam
tar­zı­nın bas­kı­sı kar­şı­sın­da ya­şa­ma mü­ca­de­le­si ola­rak ken­di­ni gös­te­ren eş­cin­sel ha­
re­ke­ti gi­bi ye­ni ak­tör­ler, söz ko­nu­su di­re­niş si­ya­se­ti­nin ta­şı­yı­cı­sı du­ru­mun­da­dır­lar.
Dev­le­tin, ar­tan yü­kü­nün bir so­nu­cu ola­rak top­lum­sal ta­lep­le­re tam ola­rak ce­vap
ve­re­me­me­siy­le bir­lik­te ku­rum­sal ya­pı­la­ra da­ya­lı si­ya­se­te olan inan­cın sar­sıl­ma­sı
da, ye­ni top­lum­sal ha­re­ket­le­rin ön pla­na çık­ma­sı­nın se­bep­le­rin­den bi­ri­dir.
Gü­nü­müz­de ku­rum­sal ya­pı­la­ra da­ya­lı si­ya­set an­la­yı­şı­nın ge­çer­li­li­ği­ni yi­tir­me­ye
baş­la­dı­ğı­nı ve si­ya­se­tin mer­ke­zi­nin dev­let­ten top­lu­ma kay­dı­ğı­nı söy­le­mek müm­
kün­dür. Bu an­lam­da gü­nü­müz si­ya­se­ti­nin ayırt edi­ci vas­fı­nı oluş­tu­ran şey, okul
so­run­la­rı, ki­ra­cı so­run­la­rı ve tra­fik dü­zen­le­me­le­ri gi­bi en sı­ra­dan ko­nu­lar da dâ­hil
ol­mak üze­re, her ko­nu­da top­lu­mun ken­di ken­di­ni ör­güt­le­ye­bil­me ye­ti­si­dir. Bu­gün
dev­let, sen­di­ka­lar ve med­ya gi­bi es­ki ör­güt­le­rin ya­nı sı­ra, eş­cin­sel­ler, spor­cu­lar,
oto­mo­bil sü­rü­cü­le­ri, özür­lü­ler, çev­re­ci­ler, te­rö­rist­ler vb. gi­bi pek çok grup­la kar­
şı kar­şı­ya­dır. Top­lum­da bir­çok ik­ti­dar oda­ğı var­dır ve bu an­lam­da dev­let her şe­yi
41
42
Siyaset Sosyolojisi
ön gö­ren, yön­len­di­ren ve ka­ra­ra bağ­la­yan mer­kez ol­ma özel­li­ği­ni yi­tir­miş­tir. Ar­tık
si­ya­sal ka­rar­la­rın alın­dı­ğı bir mer­kez bu­lun­ma­dı­ğı gi­bi, si­ya­sal ka­rar al­ma te­ke­li­ni
elin­de bu­lun­du­ran bir si­ya­set sı­nı­fı da yok­tur.
Ul­rich Beck, es­ki si­ya­se­tin ku­ral­la­ra gö­re iş­le­yen si­ya­set ol­du­ğu­nu be­lir­tir.
Beck’e gö­re, es­ki si­ya­set, emek ve ser­ma­ye, sağ ve sol ara­sın­da­ki kar­şıt­lık­la­rın;
fe­de­ras­yon­la­rın ve si­ya­sal par­ti­le­rin fark­lı çı­kar­la­rı­nın oyu­nun­dan iba­ret­tir. Bu
an­lam­da es­ki si­ya­set, ulus dev­let de­mok­ra­si­si için­de bir­ta­kım grup­la­rın bir­ta­
kım ku­rum­lar yo­luy­la “ik­ti­dar ar­pa­lık­la­rı ve ku­man­da mev­ki­le­ri uğ­ru­na” be­lir­
li ku­ral­lar çer­çe­ve­sin­de yü­rüt­tük­le­ri fa­ali­yet ola­rak ken­di­ni gös­te­rir. Es­ki si­ya­set,
eko­no­mik bü­yü­me, sos­yal gü­ven­lik, tam is­tih­dam, per­so­nel de­ği­şik­li­ği ve si­ya­sal
ik­ti­da­rın de­ğiş­me­si gi­bi be­lir­li he­def­le­ri olan bir si­ya­set an­la­yı­şı­na kar­şı­lık ge­lir.
Beck es­ki si­ya­se­ti top­lu­mun ke­sin ola­rak bi­li­ne­bi­lir, ön­gö­rü­le­bi­lir ve plan­la­na­bi­
lir ola­rak dü­şü­nül­dü­ğü ba­sit mo­dern­li­ğe (sa­na­yi top­lu­mu­na) denk dü­şen si­ya­set
ola­rak gö­rür. Bu si­ya­se­ti ku­ral­la­ra bağ­lı kı­lan şey de, söz ko­nu­su ön­gö­rü­le­bi­lir­lik
dü­şün­ce­si­dir. Es­ki si­ya­set­te he­def­le­rin be­lir­li ol­ma­sı ve bu he­def­le­re ulaş­ma­nın
ara­cı ola­rak ku­rum­sal ya­pı­la­rın ve be­lir­li pro­se­dür­le­rin ön pla­na çık­ma­sı da yi­ne
ön­gö­rü­le­bi­lir­lik dü­şün­ce­si­nin bir so­nu­cu­dur.
Beck, geç mo­dern­li­ğin ya­şan­dı­ğı gü­nü­müz dün­ya­sın­da ke­sin­lik ve ön­gö­rü­le­
bi­lir­li­ğin or­ta­dan kalk­tı­ğı­nı be­lir­tir. Beck’e gö­re, bu­gü­nün dün­ya­sı­nı ka­rak­te­ri­ze
eden şey, be­lir­siz­lik ve ön­gö­rü­le­mez­lik­tir. Beck bu tes­pi­tiy­le bağ­lan­tı­lı ola­rak gü­
nü­müz top­lu­mu­nu risk top­lu­mu ola­rak ni­te­ler. Risk top­lu­mu ge­le­ce­ğin ön­gö­rü­
le­me­di­ği, ey­lem­le­rin so­nuç­la­rı­nın kes­ti­ri­le­me­di­ği bir top­lum­sal ya­şam bi­çi­mi­ne
işa­ret eder. Söz ko­nu­su ön­gö­rü­le­mez­lik ve be­lir­siz­lik ne­de­niy­le risk top­lu­mun­da
si­ya­set, bir mer­kez­den, be­lir­li amaç­la­ra yö­ne­lik ola­rak ve be­lir­li ku­ral­lar çer­çe­
ve­sin­de ya­pı­lan bir fa­ali­yet ol­mak­tan çı­kar. Risk top­lu­mun­da si­ya­se­tin önün­de
bir be­lir­li­lik ala­nı ol­ma­dı­ğı için, si­ya­set de be­lir­li ku­ral­la­ra göre iş­le­yen bir ey­lem
ola­rak de­ğil, ku­ral­la­rı de­ğiş­ti­ren bir ey­lem ola­rak kar­şı­mı­za çı­kar. Ay­nı ne­den­le,
bu ey­le­min ak­tör­le­ri de; dev­let, si­ya­sal par­ti­ler, sen­di­ka­lar gi­bi bi­li­nen ku­rum­sal
ak­tör­ler de­ğil, ey­le­mi or­ta­ya çı­ka­ran -ön­ce­den kes­ti­re­me­ye­ce­ği­miz- du­rum­la­ra
bağ­lı ola­rak kar­şı­mı­za çı­kan si­ya­sal öz­ne­ler­dir. Ni­ha­ye­tin­de, top­lum­sal so­run­la­rın
ön­gö­rü­le­mez­li­ği­ne işa­ret eden söz ko­nu­su be­lir­siz­lik, dev­le­tin top­lum­sal ta­lep­le­
re ce­vap ve­re­bil­me ka­bi­li­ye­ti­ni kay­bet­me­si­nin de ne­den­le­rin­den bi­ri­ni oluş­tu­rur.
Kuş­ku­suz, gü­nü­müz dün­ya­sın­da dev­le­tin si­ya­se­tin mer­ke­zi ol­ma özel­li­ği­ni kay­
bet­me­si­nin asıl ne­de­ni, risk top­lu­mu­nun kü­re­sel ma­hi­ye­ti­dir. Geç mo­dern dö­
nem­de ya­şa­nı­lan çev­re fe­la­ket­le­ri, eko­no­mik kriz­ler, te­rör olay­la­rı, sa­vaş­lar vb. so­
run­lar bu­gün yal­nız­ca ger­çek­leş­ti­ği böl­ge­ler için de­ğil, dün­ya­nın her böl­ge­si için
bir­ta­kım olum­suz so­nuç­lar do­ğur­mak­ta­dır. Bü­tün so­run­la­rın kü­re­sel bir ma­hi­yet
ka­zan­dı­ğı gü­nü­müz­de dev­let­le­rin sı­nır­la­rın­dan ve sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de mut­lak kon­
tro­le sa­hip ol­duk­la­rın­dan bah­set­mek es­ki­si ka­dar ko­lay de­ğil­dir.
3
Ye­ni si­ya­set na­sıl bir de­mok­ra­si an­la­yı­şı­nı içer­mek­te­dir?
SO­NUÇ
Si­ya­set en te­mel­de yö­ne­ten-yö­ne­ti­len iliş­ki­si ola­rak ad­lan­dı­ra­bi­le­ce­ği­miz bir iliş­
ki bi­çi­mi­ne kar­şı­lık ge­lir. Si­ya­se­tin iliş­ki­sel do­ğa­sı onun top­lum­sal ya­şa­mın her
ala­nın da kar­şı­mı­za çı­ka­bi­le­cek bir ol­gu ol­ma­sı­nı da be­ra­be­rin­de ge­ti­rir. Bu an­
lam­da si­ya­se­tin her­han­gi bir ku­ru­ma ya da bir baş­ka iliş­ki­ye in­dir­ge­ne­me­ye­ce­ği­ni
söy­le­mek müm­kün­dür. Be­lir­li bir dö­nem­de si­ya­se­tin bir ku­rum­da yo­ğun­laş­ma­sı
ya da ağır­lık­lı ola­rak ba­zı ça­tış­ma­lar üze­rin­den or­ta­ya çı­kı­yor ol­ma­sı bu du­ru­mu
2. Ünite - Siyaset Olgusunun Doğası
de­ğiş­tir­mez. Ör­ne­ğin mo­dern dö­nem­de dev­let top­lum­sal ya­şam üze­rin­de be­lir­
le­yi­ci bir güç ol­du­ğu için yö­ne­ten-yö­ne­ti­len iliş­ki­si da­ha çok dev­let do­la­yı­mıy­la
kar­şı­mı­za çık­mış­tır. Yi­ne mo­dern dö­nem­de eko­no­mi top­lum­sal ya­şam­da önem­li
bir ye­re sa­hip ol­du­ğu için si­ya­set de eko­no­mik ça­tış­ma te­me­lin­de ya­ni sı­nıf mü­
ca­de­le­si ola­rak ken­di­ni gös­ter­miş­tir. Bu si­ya­sal iliş­ki­nin dev­let-top­lum iliş­ki­sin­
de si­ya­sal mü­ca­de­le­nin de sı­nıf mü­ca­de­le­sin­de tü­ke­ti­le­bi­le­ce­ği an­la­mı­na gel­mez.
Sos­yo­lo­jik bir pers­pek­tif­le ba­ka­cak olur­sak top­lum­sal ya­şam­da ai­le, okul, ar­ka­daş
gru­bu, der­nek, şir­ket vb. bir­çok sos­yal or­tam­da si­ya­sal iliş­ki­yi gö­re­bi­li­riz. Yi­ne
sos­yo­lo­jik pers­pek­tif, bi­ze, ta­hak­kü­mün tek tü­rü­nün eko­no­mik ta­hak­küm ol­
ma­dı­ğı­nı; in­san­la­rın ya­şam tarz­la­rı, kim­lik­le­ri, cin­si­yet­le­ri ya da cin­sel ter­cih­le­ri
do­la­yı­sıy­la da bas­kı­ya ma­ruz kal­dık­la­rı­nı do­la­yı­sıy­la si­ya­sal mü­ca­de­le­nin yal­nız­
ca eko­no­mik ça­tış­ma te­me­lin­de açık­la­na­ma­ya­ca­ğı­nı da gös­te­re­cek­tir. Gü­nü­müz
dün­ya­sın­da dev­le­tin es­ki gü­cü­nü kay­bet­me­si ve si­ya­se­tin dev­let­ten top­lu­ma kay­
ma­sı si­ya­sal iliş­ki­yi top­lum­sal ya­şam­da da­ha gö­rü­nür ha­le ge­tir­miş­tir.
43
44
Siyaset Sosyolojisi
Özet
Si­ya­set sos­yo­lo­ji­si, si­ya­set-top­lum iliş­ki­si­ni ko­nu ola­
rak alır. Fa­kat bu iliş­ki­nin na­sıl an­la­şı­la­ca­ğı hu­su­su
önem­li­dir. Si­ya­set-top­lum iliş­ki­si, çift yön­lü bir iliş­ki­
dir. Si­ya­set sos­yo­lo­ji­si de si­ya­set-top­lum iliş­ki­si­ni bu
şe­kil­de ele al­mak du­ru­mun­da­dır. Si­ya­set sos­yo­lo­ji­sin
si­ya­set ile top­lum ara­sın­da ön­gör­müş ol­du­ğu ayı­rım
bir­ta­kım açık­la­ma­la­rın da­ha an­la­şı­lır ol­ma­sı­nı sağ­
la­ma­ya yö­ne­lik ana­li­tik bir ay­rım­dır. Ger­çek­te si­ya­sal
olan ile top­lum­sal olan iç içe­dir. Zi­ra si­ya­set, do­ğa­sı
ge­re­ği iliş­ki­sel­dir. Si­ya­set bir iliş­ki bi­çi­mi ol­du­ğu için,
si­ya­set ol­gu­su­nu öz­cü ve in­dir­ge­me­ci yak­la­şım­lar­la ele
al­mak so­run­lu­dur. Mo­dern si­ya­set dü­şün­ce­sin­de, si­ya­
set ve top­lu­mu san­ki iki ay­rı gi­bi alan­mış gi­bi ka­bul
eden, do­la­yı­sıy­la da si­ya­se­tin iliş­ki­sel­li­ği­ni ih­mal eden
iki önem­li yak­la­şım söz ko­nu­su­dur.
İlk yak­la­şım, si­ya­se­tin, dev­le­te ait ola­na in­dir­ger. Mo­
dern dev­le­tin top­lum­sal ya­şam üze­rin­de­ki be­lir­le­yi­
ci gü­cü, si­ya­se­tin dev­le­te ait ola­na in­dir­gen­me­sin­de
önem­li rol oy­na­mış­tır. Dev­le­tin top­lum­sal ya­şam üze­
rin­de­ki et­ki­sin­den ha­re­ket­le, si­ya­se­ti, dev­le­te ait ola­
nın sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de dü­şün­mek, dev­let ya da ben­ze­ri
bir si­ya­sal or­ga­ni­zas­yo­nun ol­ma­dı­ğı top­lum­sal ya­şam
de­ne­yim­le­rin­de si­ya­se­tin de var ola­ma­ya­ca­ğı­nı ka­bul
et­mek de­mek­tir. Fa­kat si­ya­sal an­tro­po­lo­ji ça­lış­ma­la­rı
bi­ze bu ka­bu­lün doğ­ru ol­ma­dı­ğı­nı gös­te­ren ka­nıt­lar
sun­mak­ta­dır. Söz ko­nu­su ça­lış­ma­lar, içe­ri­sin­de bir si­
ya­sal or­ga­ni­zas­yo­nu ba­rın­dır­ma­yan top­lum­lar­da da,
yö­ne­ten-yö­ne­ti­len iliş­ki­le­ri­nin, ya da baş­ka bir ifa­de
ile di­le ge­ti­re­cek olur­sak, ik­ti­dar iliş­ki­le­ri­nin mev­cut
ol­du­ğu­nu gös­ter­mek­te ve si­ya­sal iliş­ki­nin ev­ren­sel bir
iliş­ki ol­du­ğu­na işa­ret et­mek­te­dir. Si­ya­se­ti dev­le­te ait
ola­na in­dir­ge­yen an­la­yı­şın içer­miş ol­du­ğu te­mel so­
run, gü­cün ve hâ­ki­mi­ye­tin tek kay­na­ğı ola­rak dev­le­ti
gör­me­si ve bu ufuk dar­lı­ğı­nın bir so­nu­cu ola­rak, top­
lum­sal ya­şam­da­ki güç iliş­ki­le­ri­ni ve bu iliş­ki­le­re bağ­lı
ola­rak ken­di­ni gös­te­ren ta­hak­küm bi­çim­le­ri­ni ih­mal
et­me­si­dir. Mo­dern ya­şam­da dev­le­tin be­lir­le­yi­ci bir gü­
ce sa­hip ol­ma­sı, onun dı­şın­da­ki ala­nın ik­ti­dar iliş­ki­le­ri­
ni içer­me­di­ği an­la­mı­na gel­mez. Ak­si­ne, sos­yo­lo­jik bir
pers­pek­tif­le ele alın­dı­ğın­da, dev­let ik­ti­da­rı­nın bi­le ar­ka
pla­nın­da top­lum­sal ya­şam­da­ki söz ko­nu­su ik­ti­dar iliş­
ki­le­ri­nin bu­lun­du­ğu gö­rü­le­cek­tir.
İkin­ci yak­la­şım ise, top­lum­sal iliş­ki­le­ri­nin özü­nün
eko­no­mi ol­du­ğun­dan ha­re­ket­le, si­ya­se­ti eko­no­mi­ye
in­dir­ger. Kuş­ku­suz bu yak­la­şı­mın en önem­li tem­sil­ci­
si Marx’tır. Marx, top­lum­sal iliş­ki­le­ri önem­se­me­si­ne
rağ­men, bu iliş­ki­ler içe­ri­sin­de be­lir­le­yi­ci ola­nın üre­tim
iliş­ki­le­ri ol­du­ğu­nu ka­bul ede­rek, si­ya­se­ti bü­tü­nüy­le
eko­no­mi­ye ba­ğım­lı bir de­ğiş­ken ola­rak alır. Si­ya­se­tin
dev­le­te ait ola­na in­dir­gen­me­si gi­bi si­ya­se­tin eko­no­mi­
ye in­dir­gen­me­si de, si­ya­sal iliş­ki­yi an­la­ma­mı­zın önün­
de bir en­gel­dir. Na­sıl ilk yak­la­şım dev­le­tin dı­şın­da­ki
hâ­ki­mi­yet iliş­ki­le­ri kar­şı­sın­da kör­se, bu yak­la­şım da,
eko­no­mik ça­tış­ma­la­rın dı­şın­da­ki si­ya­sal ça­tış­ma­la­
rın ve eko­no­mik eşit­siz­lik­ler dı­şın­da­ki eşit­siz­lik­ler­den
kay­nak­la­nan hâ­ki­mi­yet iliş­ki­le­ri­nin kar­şı­sın­da ay­nı şe­
kil­de kör­dür. Kuş­ku­suz bu kör­lük özel­lik­le eko­no­mik
be­lir­le­nim­ci­lik­ten ta­viz ver­me­yen Or­to­doks Mark­sizm
için ge­çer­li­dir. Or­to­doks Mark­siz­mi be­lir­li yön­ler­den
eleş­ti­ren ve Marx’ın dü­şün­ce­le­ri­ni ye­ni du­rum­la­ra
uyar­la­ma­ya ça­lı­şan ne­o-Mark­sist dü­şün­ce­de, eko­no­mi
ile si­ya­set ara­sın­da­ki be­lir­le­nim iliş­ki­si gev­şe­di­ği için,
si­ya­set bü­tü­nüy­le ba­ğım­lı bir de­ğiş­ken ola­rak de­ğil, gö­
re­li özerk bir ol­gu ola­rak dü­şü­nü­lür. Bu an­lam­da ne­oMark­sist dü­şün­ce­nin sı­nır­lı da ol­sa, si­ya­se­tin öne­mi­
ni tak­dir et­ti­ği­ni söy­le­mek müm­kün­dür. Ni­ha­ye­tin­de
post-Mark­sist dü­şün­ce­de, eko­no­mi ile si­ya­set ara­sın­
da­ki tek yön­lü be­lir­le­nim iliş­ki­si or­ta­dan kal­kar ve si­
ya­set özerk bir ol­gu ola­rak dü­şü­nü­lür.
Ba­zı sos­yo­log­la­rın geç mo­dern dö­nem, ba­zı­la­rı­nın ise
post-mo­dern dö­nem ola­rak ad­lan­dır­dı­ğı gü­nü­müz
dün­ya­sın­da si­ya­se­tin kar­şı­mı­za fark­lı bir bi­çim­de çık­
tı­ğı­na şa­hit ol­mak­ta­yız. Gü­nü­müz dün­ya­sın­da si­ya­sal
me­se­le­le­rin kü­re­sel­leş­me­si­ne pa­ra­lel ola­rak, si­ya­se­tin
de ulus-dev­let öl­çe­ği­ni aşa­rak kü­re­sel bir ma­hi­yet ka­
zan­ma­sı, gü­nü­müz de­mok­ra­si­le­rin­de si­ya­sal par­ti­le­rin
prog­ram­la­rın­da göz­lem­le­di­ği­miz ben­zer­lik­ler ve bu
an­lam­da kla­sik an­la­mıy­la sağ ile sol ara­sın­da­ki ay­rı­mı­
nın be­lir­siz ha­le gel­me­si, sı­nıf ka­te­go­ri­si­nin öte­sin­de
et­nik, cin­sel, din­sel, kim­lik si­ya­set­le­ri­nin ve bu si­ya­set­
le­ri yü­rü­ten ye­ni top­lum­sal ha­re­ket­le­rin or­ta­ya çık­ma­sı
gi­bi önem­li ge­liş­me­ler, mo­dern si­ya­set an­la­yı­şı­nın ge­
çer­li­li­ği­ni önem­li öl­çü­de azalt­mış­tır. Bu­gün si­ya­set ye­
ni bir yüz­le kar­şı­mız­da­dır.
2. Ünite - Siyaset Olgusunun Doğası
45
Kendimizi Sınayalım
1. Si­ya­sal iliş­ki ile il­gi­li ola­rak aşa­ğı­da­ki­ler­den han­gi­si
doğ­ru­dur?
a. Si­ya­sal iliş­ki dev­let ile bir­lik­te or­ta­ya çık­mış­tır.
b. Si­ya­sal iliş­ki eko­no­mik iliş­ki­nin bir yan­sı­ma­sı
ola­rak or­ta­ya çı­kar.
c. Si­ya­sal iliş­ki yal­nız­ca hü­kü­met­le top­lum ara­sın­
da­ki iliş­ki­ler­de ken­di­ni gös­te­rir.
d. Özel mül­ki­ye­tin ol­ma­dı­ğı top­lum­sal dü­zen­ler­de
si­ya­sal iliş­ki yok­tur.
e. Si­ya­sal iliş­ki top­lum­sal ya­şa­mın her ye­rin­de
kar­şı­mı­za çı­ka­bi­lir.
2. Mo­dern dev­le­tin meş­ru ola­rak şid­det kul­lan­ma te­
ke­li­ni elin­de bu­lun­du­ran ku­rum ol­du­ğu­nu söy­le­yen
dü­şü­nür kim­dir?
a. Karl Marx
b. Max We­ber
c. Lou­is Alt­hus­ser
d. Er­nes­to Lac­la­u
e. Ul­rich Beck
5. Grams­ci’nin kul­lan­dı­ğı an­la­mıy­la dü­şü­nül­dü­ğün­
de he­ge­mon­ya kav­ra­mı ile il­gi­li ola­rak aşa­ğı­da­ki­ler­den
han­gi­si söy­le­ne­mez?
a. He­ge­mon­ya bir top­lum­sal sı­nı­fın güç yo­luy­la
ha­ki­mi­yet kur­ma­sı an­la­mı­na ge­lir.
b. He­ge­mon­ya içe­ri­sin­de rı­za­nın da bu­lun­du­ğu
bir ha­ki­mi­yet bi­çi­mi­ne kar­şı­lık ge­lir.
c. He­ge­mon­ya kur­ma mü­ca­de­le­sin­de or­ga­nik ay­
dın­lar önem­li bir rol oy­nar.
d. He­ge­mon­ya kur­ma mü­ca­de­le­si ide­olo­jik bir
mü­ca­de­le­dir.
e. He­ge­mon­ya kur­ma mü­ca­de­le­si­nin yü­rü­tül­dü­ğü
te­mel alan si­vil top­lum­dur.
3. Eti­mo­lo­jik ola­rak po­li­ti­ka ne an­la­ma ge­lir?
a. ‘Dev­let’e ait fa­ali­yet­ler
b. Gü­cü elin­de bu­lun­dur­mak
c. ‘Po­lis’e ait olan şey­ler
d. Hü­kü­met
e. Ya­sa
6. Grams­ci ve Alt­hus­ser’in dü­şün­ce­le­ri bağ­la­mın­da dü­
şü­nül­dü­ğün­de si­ya­se­tin gö­re­li özerk­li­ği ne an­la­ma ge­lir?
a. Si­ya­se­tin özerk olup ol­ma­ma­sı­nın ki­şi­nin dü­
şün­ce­si­ne bağ­lı ola­rak de­ği­şe­ce­ği
b. Eko­no­mi­nin uzun dö­nem­de si­ya­se­ti be­lir­le­me­
ye­ce­ği
c. Top­lum­sal ya­şam­da son ker­te­de eko­no­mi be­lir­
le­yi­ci ol­sa da ba­zı du­rum­lar­da si­ya­se­tin de be­
lir­le­yi­ci ola­bi­le­ce­ği
d. Eko­no­mi-si­ya­set iliş­ki­sin­de be­lir­le­yi­ci ola­nın
si­ya­set ol­du­ğu
e. Si­ya­sal ik­ti­da­rı kul­la­nan­la­rın her han­gi bir ya­sal
sı­nır­lan­dır­ma­ya ta­bi ol­ma­ma­sı
4. Marx’ın si­ya­set dü­şün­ce­si ile il­gi­li ola­rak aşa­ğı­da­ki­
ler­den han­gi­si söy­le­ne­mez?
a. Si­ya­sal mü­ca­de­le­nin ge­ri­sin­de sı­nıf mü­ca­de­le­si­
nin bu­lun­du­ğu­nu var­say­ma­sı
b. Si­ya­sal ik­ti­da­rın ha­kim top­lum­sal sı­nı­fa hiz­met
et­ti­ği­ni var­say­ma­sı
c. Dev­le­tin bu­lun­du­ğu bir top­lum­sal dü­zen­de in­
san­la­rın ger­çek an­lam­da öz­gür ola­ma­ya­cak­la­rı­
nı ile­ri sür­me­si
d. Dev­let ik­ti­da­rı­nın ko­mü­nist par­ti­de ol­du­ğu bir
top­lum­sal dü­ze­ni ide­al top­lum­sal dü­zen ola­rak
gör­me­si
e. Ger­çek de­mok­ra­si­nin an­cak ko­mü­nist top­lum­
da ha­ya­ta ge­çe­bi­le­ce­ği­ni ka­bul et­me­si
7. Alt­hus­ser’in dü­şün­ce­le­ri bağ­la­mın­da dü­şü­nül­dü­
ğün­de Dev­le­tin Bas­kı Ay­gıt­la­rı ve Dev­le­tin İde­o­lo­jik Ay­
gıt­la­rı ile il­gi­li ola­rak aşa­ğı­da­ki­ler­den han­gi­si doğ­ru­dur?
a. Dev­le­tin Bas­kı Ay­gıt­la­rı yal­nız­ca güç Dev­le­tin
İde­o­lo­jik Ay­gıt­la­rı ise yal­nız­ca ide­olo­ji yo­luy­la
fa­ali­yet gös­te­rir.
b. Her iki­si de üre­tim iliş­ki­le­ri­nin ye­ni­den üre­ti­
min­de iş­lev gö­rür.
c. Her iki­si de bü­tü­nüy­le ege­men sı­nı­fın kon­tro­
lün­de­dir.
d. Her iki­si de ka­mu­ya ait­tir.
e. Dev­le­tin Bas­kı Ay­gıt­la­rı kon­trol al­tı­na alın­dı­
ğın­da Dev­le­tin İde­o­lo­jik Ay­gıt­la­rı da oto­ma­tik
ola­rak kon­trol altına alın­mış olur.
46
Siyaset Sosyolojisi
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
8. Post-Mark­sist dü­şün­ce­ye gö­re, sı­nı­fın on­to­lo­jik
ola­rak ay­rı­ca­lık­lı bir si­ya­sal öz­ne ola­rak dü­şü­nül­me­si­
nin ge­ri­sin­de han­gi so­run bu­lun­mak­ta­dır?
a. Hü­ma­nizm so­ru­nu
b. Rö­la­ti­vizm so­ru­nu
c. İra­de­ci­lik so­ru­nu
d. Öz­cü­lük so­ru­nu
e. Anak­ro­nizm so­ru­nu
1. e
9. Aşa­ğı­da­ki­ler­den han­gi­si geç mo­dern dö­nem­de kar­
şı­mı­za çı­kan ye­ni si­ya­se­tin bir özel­li­ği de­ğil­dir?
a. Be­lir­li bir mer­ke­zi­nin bu­lun­ma­ma­sı
b. Top­lum­sal ya­şam­da­ki ta­hak­küm iliş­ki­le­ri­ni dö­
nüş­tür­me­ye yö­ne­lik ey­lem­ler­de ifa­de­si­ni bul­
ma­sı
c. Bö­lü­şüm me­se­le­si­nin ya­nı sı­ra ta­nın­ma me­se­le­
si­ni de bir si­ya­sal me­se­le ola­rak gör­me­si
d. Ku­ral­la­rı de­ğiş­ti­ri­ci bir si­ya­set ol­ma­sı
e. Si­ya­sal par­ti­ler ve sen­di­ka­lar gi­bi bir ta­kım ku­
rum­sal ya­pı­lar ara­cı­lı­ğı ile ya­pı­lı­yor ol­ma­sı
5. a
10. Aşa­ğı­da­ki­ler­den han­gi­si gü­nü­müz­de dev­le­tin si­ya­
se­tin mer­ke­zi ol­ma özel­li­ği­ni yi­tir­me­si­nin ne­den­le­rin­
den bi­ri de­ğil­dir?
a. Ni­te­lik­li dev­let adam­la­rı­nın ye­tiş­me­me­si
b. Tü­ke­tim ka­pi­ta­liz­mi ile bir­lik­te dün­ya­nın bü­
tün­le­şik bir pa­zar ha­li­ne gel­me­si
c. Ris­kin kü­re­sel­leş­me­si
d. Da­ha ön­ce­le­ri si­ya­set dı­şı gö­rü­len me­se­le­le­rin
si­ya­sal­laş­ma­sı ile bir­lik­te dev­le­tin top­lum­sal ta­
lep­le­re ce­vap ve­re­bil­me özel­li­ği­ni kay­bet­me­si
e. Risk top­lu­mun­da, elin­de­ki güç ne­de­niy­le dev­le­
tin ken­di­si­nin de bir teh­dit ola­bi­le­ce­ği­nin dü­şü­
nül­me­si
2. b
3. c
4. d
6. c
7. b
8. d
9. e
10. a
Yanıtınız yan­lış ise, “Si­ya­se­tin Dev­le­te Ait Ola­
na İn­dir­gen­me­si So­ru­nu ve Si­ya­se­tin İliş­ki­sel­li­
ği” ko­nu­su­nu ye­ni­den göz­den ge­çi­ri­niz.
Yanıtınız yan­lış ise, “Mo­dern Dev­le­tin Ma­hi­ye­ti
ve Si­ya­set” ko­nu­su­nu ye­ni­den göz­den ge­çi­ri­niz.
Yanıtınız yan­lış ise, “Po­lis, Po­li­ti­ka ve Dev­let”
ko­nu­su­nu ye­ni­den göz­den ge­çi­ri­niz.
Yanıtınız yan­lış ise, “Marx’ın Te­ori­si ve Si­ya­set
Dü­şün­ce­si” ko­nu­su­nu ye­ni­den göz­den ge­çi­ri­niz.
Yanıtınız yan­lış ise, “Si­ya­se­tin Gö­re­li Özerk­li­ği:
Grams­ci ve Alt­hus­ser” ko­nu­su­nu ye­ni­den göz­
den ge­çi­ri­niz.
Yanıtınız yan­lış ise, “Si­ya­se­tin Gö­re­li Özerk­li­ği:
Grams­ci ve Alt­hus­ser” ko­nu­su­nu ye­ni­den göz­
den ge­çi­ri­niz.
Yanıtınız yan­lış ise, “Si­ya­se­tin Gö­re­li Özerk­li­ği:
Grams­ci ve Alt­hus­ser” ko­nu­su­nu ye­ni­den göz­
den ge­çi­ri­niz.
Yanıtınız yan­lış ise, “Si­ya­se­tin Özerk­li­ği: Lac­la­u
ve Mo­uf­fe” ko­nu­su­nu ye­ni­den göz­den ge­çi­ri­niz.
Yanıtınız yan­lış ise, “Si­ya­se­tin Ye­ni Yü­zü” ko­
nu­su­nu ye­ni­den göz­den ge­çi­ri­niz.
Yanıtınız yan­lış ise, “ Si­ya­se­tin Ye­ni Yü­zü” ko­
nu­su­nu ye­ni­den gözden ge­çi­ri­niz.
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sı­ra Siz­de 1
Li­be­ral dü­şün­ce top­lum­sal ya­şa­mı ön­ce­le­yen bir in­san
an­la­yı­şı­nı esas alır. Bu­na gö­re, bi­rey do­ğal ola­rak öz­gür­
dür. Bi­rey ve­ri­li is­tek ve amaç­la­ra sa­hip olup, bu is­tek ve
amaç­lar da top­lum­sal ya­şa­mı ön­ce­le­mek­te­dir. Öz­gür­lük
bi­rey­le­rin is­tek ve amaç­la­rı­nı ta­kip eder­ken dı­şa­rı­dan
her­han­gi bir mü­da­ha­le­nin ol­ma­ma­sı an­la­mı­na ge­lir. Li­
be­ral dü­şün­ce­ye gö­re, bi­rey­ler top­lum­sal ya­şam­dan ön­
ce de öz­gür ol­duk­la­rı ve ge­rek top­lu­mu ge­rek­se top­lum­
sal ya­şam­da dü­ze­ni ko­ru­yu­cu bir ku­rum ola­rak dev­le­ti
öz­gür ter­cih­le­ri­nin bir so­nu­cu ola­rak ya­rat­tık­la­rı için
bi­rey töz­sel; si­ya­sal iliş­ki ise tü­rev­sel bir var­lı­ğa sa­hip­tir.
Li­be­ral dü­şün­ce­nin in­san an­la­yı­şı bir­çok dü­şün­ce akı­mı
ta­ra­fın­dan eleş­ti­ri­ye ta­bi tu­tul­muş­tur. Gü­nü­müz­de li­be­
ral dü­şün­ce­nin en cid­di eleş­ti­ri­si ko­mü­ni­ter­yen (top­lu­
luk­çu) dü­şün­ce ta­ra­fın­dan ya­pıl­mak­ta­dır. Top­lu­luk­çu­
lar in­sa­nın top­lum­sal bir var­lık ol­du­ğu­nu ka­bul et­tik­le­ri
ve in­sa­nın bü­tün ni­te­lik­le­ri­nin top­lum­sal ya­şam içe­ri­
sin­de or­ta­ya çık­tı­ğı­nı dü­şün­dük­le­ri için si­ya­sal top­lu­
mun bi­re­yi ön­ce­le­di­ği­ni id­di­a et­miş­ler­dir.
2. Ünite - Siyaset Olgusunun Doğası
Sı­ra Siz­de 2
Olum­sal­lık post­mo­dern dü­şün­cede öne çık­mış olan
bir kav­ram­dır. Post­mo­dern dü­şü­nür­ler ya­şa­mın içe­ri­
sin­de herhan­gi bir dü­zen ba­rın­dır­ma­dı­ğı­nı bu yüz­den
in­sa­nın ne ol­du­ğu ve ne ol­ma­sı ge­rek­ti­ği so­ru­la­rı­nın
bir ce­va­bı­nın bu­lun­ma­dı­ğı­nı id­di­a eder­ler. On­la­ra gö­re
bu so­ru­la­ra ce­vap ve­ril­me­me­si kö­tü bir şey de­ğil­dir. Zi­
ra bu so­ru­la­rın ce­vap­lan­ma­sı be­lir­li ya­şam tarz­la­rı­nın
da­ya­tıl­ma­sı­na ka­pı aça­cak­tır. Post­mo­dern dü­şü­nür­
ler var­lı­ğın man­tık­sal bir dü­ze­ne sa­hip ol­ma­dı­ğı, ya­ni
olum­sal ol­du­ğu yö­nün­de­ki ka­bu­lün fark­lı­lık­la­rı onay­
la­yı­cı bir an­la­yı­şa ka­pı aça­ca­ğı­nı dü­şü­nür­ler. Kim­lik ve
ta­nın­ma me­se­le­le­ri­nin ön pla­na çık­tı­ğı ye­ni si­ya­set an­
la­yı­şı post­mo­dern dü­şün­ce­den de bes­len­mek­te­dir.
Sı­ra Siz­de 3
Ye­ni si­ya­set an­la­yı­şı li­be­ral de­mok­ra­si­nin cid­di bir
eleş­ti­ri­si­ni su­nan ra­di­kal de­mok­ra­si dü­şün­ce­si­ni sa­
vu­nur. Li­be­ral de­mok­ra­si, tem­si­li de­mok­ra­si an­la­yı­
şı­nı esas alır. Ye­ni si­ya­set an­la­yı­şı­na gö­re, top­lum­sal
ya­şam­da­ki bir­çok me­se­le­nin po­li­tik­leş­me­si ve bu­na
bağ­lı ola­rak top­lum­sal ta­lep­le­rin çe­şit­len­me­si ile bir­
lik­te dev­let ile top­lum ara­sın­da­ki tem­sil iliş­ki­si kop­tu­
ğu için gü­nü­müz­de ka­tı­lım­cı bir de­mok­ra­si an­la­yı­şı­na
ih­ti­yaç var­dır. Ra­di­kal de­mok­ra­si dü­şün­ce­si ka­tı­lı­mın
ola­bil­di­ğin­ce ar­tı­rıl­ma­sı­nı ve bü­tün kim­lik­le­rin si­ya­sal
ya­şam­da ken­di­le­ri­ni ifa­de ede­bil­me­le­ri­ni önem­se­di­ği
için ye­ni si­ya­set an­la­yı­şı ile ör­tü­şür.
Yararlanılan Kaynaklar
Abélès, M. (1998). Dev­le­tin An­tro­po­lo­ji­si. çev. Naz­lı
Ök­ten. İs­tan­bul: Ke­sit Ya­yın­cı­lık.
Alt­hus­ser, L. (2003). İde­o­lo­ji ve Dev­le­tin İde­o­lo­jik Ay­gıt­
la­rı. çev. Alp Tü­mer­te­kin. İs­tan­bul: İt­ha­ki Ya­yın­la­rı.
An­der­son, P. (1999). An­to­ni­o Grams­ci: He­ge­mon­ya.
Do­ğu/Ba­tı So­ru­nu ve Stra­te­ji. çev. Ta­rık Gü­ner­sel.
İs­tan­bul: Alan Ya­yın­cı­lık.
Ba­li­bar, E. (1996). Marx’ın Fel­se­fe­si. çev. Ömer La­çi­ner.
İs­tan­bul: Bi­ri­kim Ya­yın­la­rı.
Beck, U. (1999). Si­ya­sal­lı­ğın İca­dı. çev. Ni­hat Ül­ner. İs­
tan­bul: İle­ti­şim Ya­yın­la­rı.
Bek­men, A. (2007). “Mark­sizm: ‘Prak­sis’in Te­ori­si”, 19.
Yüz­yıl­dan 20. yüz­yı­la Mo­dern Si­ya­sal İde­o­lo­ji­ler. ed.
H. Bir­sen Öz. İs­tan­bul: İs­tan­bul Bil­gi Üni­ver­si­te­si
Ya­yın­la­rı.
Best, S. (1995). The Po­li­tics of Marx, Fo­uca­ult, Ha­ber­
mas. New York and Lon­don: Gu­ild­ford Press.
47
Bob­bi­o, N. Te­xi­er J (1982). Grams­ci ve Si­vil Top­lum.
çev. Ar­da İpek-Ke­nan So­mer. ed. Er­han Gök­sel.
An­ka­ra: Sa­vaş Ya­yın­la­rı.
Bot­to­mo­re, T. (1987). Si­ya­set Sos­yo­lo­ji­si. çev. Erol Mut­
lu. An­ka­ra: Teo­ri Ya­yın­la­rı.
Bren­kert, G.G. (1998). Marx’ın Öz­gür­lük Eti­ği. çev. Y.
Alo­gan. İs­tan­bul: Ay­rın­tı Ya­yın­la­rı.
Con­nolly, W.E. (1995). Kim­lik ve Fark­lı­lık. çev. Fer­ma
Le­ke­si­za­lın. İs­tan­bul: Ay­rın­tı Ya­yın­la­rı.
Crop­sey, J. (1987). “Karl Marx”, His­tory of Po­li­ti­cal Phi­
olo­sophy. ed. Le­o Stra­uss and Jo­seph Crop­sey, Chi­
ca­go: The Uni­ver­sity of Chi­ca­go Press.
Çiğ­dem, A. (1997). Bir İm­kân Ola­rak Mo­der­ni­te. İs­tan­
bul: İle­ti­şim Ya­yın­la­rı.
Du­rand, J.P (2000). Marx’ın Sos­yo­lo­ji­si. çev. Ali Ak­taş.
İs­tan­bul: Bi­ri­kim Ya­yın­la­rı.
Du­ver­ger, M. (1964). Po­li­ti­ka­ya Gi­riş. çev. Se­mih Tir­
ya­ki­oğ­lu. İs­tan­bul: Var­lık Ya­yın­la­rı.
Eag­le­ton, T. (1996). İde­o­lo­ji. çev. M. Öz­can. İs­tan­bul:
Ay­rın­tı Ya­yın­lan.
Hyppo­li­te, J. (1973). Stu­di­es on He­gel and Marx. trans­
la­ted by. John O’ne­ill. New York: Har­per Torc­hbo­
oks.
Ka­lay­cı­oğ­lu, E. (1984). Çağ­daş Si­ya­sal Bi­lim: Teo­ri, Ol­
gu ve Sü­reç­ler, İs­tan­bul: Be­ta Ba­sım/Ya­yım Da­ğı­tım.
Lac­la­u, E. Mo­uf­fe C. (1992). He­ge­mon­ya ve Sos­ya­list
Stra­te­ji. çev. Ah­met Kar­dam-Do­ğan Şa­hi­ner. İs­tan­
bul: Bi­ri­kim Ya­yın­la­rı.
Myers, D.B. (1976). “Marx and The Prob­lem of Ni­hi­
lism”, Phi­lo­sophy and Phe­no­me­no­lo­gi­cal Re­se­arch.
Vo­lu­me 37.
New­man, S. (2006). Bak­nin’den La­can’a: An­ti-oto­ri­ter­
ya­nizm ve İk­ti­da­rın Al­tüst Olu­şu. çev. Kür­şad Kı­zıl­
tuğ. İs­tan­bul: Ay­rın­tı Ya­yın­la­rı.
Örs, H. B. (2007). “İde­o­lo­ji: Kar­ma­şık Dün­ya­yı An­la­
şı­lır Kıl­mak”, 19. Yüz­yıl­dan 20. yüz­yı­la Mo­dern Si­
ya­sal İde­o­lo­ji­ler, ed. H. Bir­sen Öz, İs­tan­bul: İs­tan­bul
Bil­gi Üni­ver­si­te­si Ya­yın­la­rı.
Prélot, M. (1972). Po­li­ti­ka Bi­li­mi. çev. Ni­hal Önal. İs­
tan­bul: Var­lık Ya­yın­la­rı.
Run­ci­man, W. G. (1986). Top­lum­sal Bi­lim ve Si­ya­set
Ku­ra­mı. çev. Erol Mut­lu. An­ka­ra: Teo­ri Ya­yın­la­rı.
Sa­rı­bay, A.Y. (2008). Glo­bal Bir Ba­kış­la Po­li­tik Sos­yo­lo­ji.
İs­tan­bul: Eve­rest Ya­yın­la­rı.
Sa­rı­bay, A.Y. Öğün, S.S. (1999). Po­li­tik­bi­lim. İs­tan­bul:
Al­fa Ak­tü­el Ya­yın­la­rı.
Ste­ven, L. (1998). Mark­sizm ve Ah­lak. çev. Os­
man
Akın­hay. İs­tan­bul: Ay­rın­tı Ya­yın­la­rı.
48
Siyaset Sosyolojisi
Üşür, S. (1997). İde­o­lo­ji­nin Se­rü­ve­ni. An­ka­ra: İm­ge Ki­
ta­be­vi.
Ver­gin, N. (2006). Si­ya­se­tin Sos­yo­lo­ji­si: Kav­ram­lar, Ta­
nım­lar, Yak­la­şım­lar. İs­tan­bul: Bağ­lam Ya­yın­la­rı.
Başvurulabilecek Kaynaklar
Ba­li­bar, E. (1991). Alt­hus­ser İçin Ya­zı­lar. çev. Hül­ya Tu­
fan. İs­tan­bul: İle­ti­şim Ya­yın­la­rı.
Beck U. (2011). Risk Top­lu­mu Baş­ka Bir Mo­dern­li­ğe
Doğ­ru. çev. Bü­lent Do­ğan ve Ka­zım Öz­do­ğan. İs­
tan­bul: İt­ha­ki Ya­yın­la­rı.
Bot­to­mo­re, T. (1993). Po­li­ti­cal So­cio­logy. Lon­don: Plu­
to Press.
Gid­dens, A. (1994). Mo­dern­li­ğin So­nuç­la­rı. çev. Er­sin
Kuş­dil. İs­tan­bul: Ay­rın­tı Ya­yın­la­rı.
Gor­man, R. A. (1982). Ne­o-Mar­xism: The Mea­ning of
Mo­dern Ra­di­ca­lism. Gre­en­wo­od Press.
May, T. (2000). Post­ya­pı­sal­cı Anar­şiz­min Si­ya­set Fel­se­fe­
si. çev. Rah­mi G. Öğ­dül. İs­tan­bul: Ay­rın­tı Ya­yın­la­rı.
McMic­ha­el, P. (2005). The Hand­bo­ok of Po­li­ti­cal So­cio­
logy. ed. by. Tho­mas Ja­nas­ki, Ro­bert Al­ford, Ale­
xan­der Hicks and Mil­dred A. Schwartz, Cam­brid­
ge: Cam­brid­ge Uni­ver­sity Press.
Pi­er­son, C. (2011). Mo­dern Dev­let. çev. Ne­şet Al­tuğ ve
Bur­cu Er­do­ğan. İs­tan­bul: Chi­vi­ya­zı­la­rı Ya­yı­ne­vi.
Pog­gi, G. (2011). Mo­dern Dev­le­tin Ge­li­şi­mi: Sos­yo­lo­jik
Bir Yak­la­şım. İs­tan­bul: İs­tan­bul Bil­gi Üni­ver­si­te­si
Ya­yın­la­rı.
Sa­rup, M. (1995). Post-ya­pı­sal­cı­lık ve Post­mo­der­nizm.
çev. A. Ba­ki Güç­lü. An­ka­ra: Ark Ya­yı­ne­vi.
Sav­ran, G.A (2003). Si­vil Top­lum ve Öte­si: Ro­us­sea­u,
He­gel, Marx. İs­tan­bul: Bel­ge Ya­yın­la­rı.
Su­nar, İ. (1999). Dü­şün ve Top­lum. An­ka­ra: Do­ruk Ya­
yım­cı­lık.
3
SİYASET SOSYOLOJİSİ
Amaçlarımız



Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
İktidar ilişkisinin toplumsal yaşamın her yerinde karşımıza çıkabileceğini öğrenebilecek,
İktidar ilişkisi ile meşruluk kavramının birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini;
dolayısıyla siyasal iktidarın da yönetilenlerin rızasından bağımsız olamayacağını tartışabilecek,
Meşruluğun kaynağı konusunu sosyolojik ve felsefi açılardan değerlendirebilecek bilgi ve becerileri kazanabileceksiniz.
Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
Mikro İktidar
Siyasal İktidar
Otorite
Sosyal İktidar
• Meşruluk
• Demokratik Meşruiyet
• Meşruluk Krizi
İçindekiler
Siyaset Sosyolojisi
Otorite, Siyasal İktidar ve
Meşruluk
• GİRİŞ
• İKTİDAR İLİŞKİSİ, SOSYAL İKTİDAR,
MİKRO İKTİDAR
• SİYASAL İKTİDAR VE OTORİTE
• MEŞRULUK VE MEŞRULUĞUN
KAYNAKLARI
• SONUÇ
Otorite, Siyasal İktidar ve
Meşrulu
GİRİŞ
Ünite 2’de siyasetin doğası gereği ilişkisel olduğu belirtilmişti. Bu ünitede siyasal
ilişkinin iktidar ilişkisi olduğundan hareketle, iktidar kavramı merkezinde bir tartışma yapılacaktır. İktidar ilişkisinin ne olduğu, bu ilişkiyi anlamamız açısından
önemli olan mikro iktidar, biyoiktidar ve sosyal iktidar gibi kavramların izahı bu
tartışmanın ilk kısmını oluşturacaktır. Bu kısımda özellikle Michel Foucault’nun
iktidar ilişkisine ilişkin düşüncelerinden yararlanılacaktır. Tartışmanın ikinci kısmında siyasal iktidar ve otorite kavramları üzerinde durulacaktır. Siyasal iktidarın
siyasal birlik üzerinde geçerli olan iktidar olduğunun vurgulandığı bu kısımda,
Aristoteles ve Carl Schmitt’in siyasal birlik kavramına ilişkin düşüncelerinden
yararlanılacaktır. Burada üzerinde durulacak diğer husus ise, her iktidar ilişkisinin bir meşruiyet anlayışını içerdiği düşüncesinden hareketle, iktidar konusu
ile yakından ilişkili olan otorite konusudur. Otoritenin meşru iktidar anlamına
gelmesi, meşruluk konusunu iktidar kavramı açısından önemli hale getirdiği için,
tartışmanın son kısmında bu konu irdelenecektir. Bu kısımda, meşruluğun ne olduğu ve meşruluğun hangi kaynaklara dayandığı meseleleri sosyolojik ve felsefi
perspektiflerle ele alınacaktır.
İKTİDAR İLİŞKİSİ, SOSYAL İKTİDAR, MİKRO İKTİDAR
Antagonistik Bir İlişki Olarak Siyaset
Siyasetin ilişkisel olması, siyasal olanın ancak sosyal bir bağlam içerisinde zuhur
edebileceği anlama gelir. Bu anlamda, başkalarıyla bir arada yaşama olgusunun
olmadığı bir yerde siyasetten de söz edilemez.
Kişinin kendi üzerindeki iktidarından ya da kişinin kendini kontrol edebilmesinden söz ettiğimizde, iktidar ve kontrol kavramlarını siyasal anlamlarının
dışında kullanıyoruz demektir. Ancak söz konusu kişi üzerinde bir başka kişinin
(birey, grup ve kurum) iktidarının ya da kontrolünün olması durumunda, iktidar
ve kontrol kavramlarının siyasal bir anlam içeriğine sahip olduklarından bahsedilebilir. Çünkü siyasal anlamda kontrol ve iktidar kavramları ilişkisel bir mahiyete sahiptirler. Max Weber’in, bir şahsa, rızasının hilafına bir şey yaptırabilme
gücünü nitelemek için kullandığı iktidar kavramı, şahıslar arasındaki bir ilişkinin
niteliğine göre tanımlandığı için siyasal açıdan anlamlıdır. Yine, “kabul edilmiş
52
Siyaset Sosyolojisi
siyasal normlara dayalı bir etkileşim de bir şahsın veya grubun diğer bir şahıs veya
grup üzerindeki bir haktan yararlanması veya onlara ait bir faydayı kendi lehine
çevirmesi” şeklinde tanımlayabileceğimiz siyasal kontrol kavramı da ilişkisel bir
mahiyete sahiptir.
Aynı şekilde “özgürlük”, kişinin karar ve eylemlerinin bizatihi kendi isteminden
kaynaklanması anlamıyla, özgür istem olarak ele alınırsa, kavram felsefi anlamıyla
düşünülüyor demektir. Giovanni Sartori, felsefi özgürlük (ahlaki özgürlük, irade
özgürlüğü, özerklik vb.) ile siyasal özgürlük arasındaki en önemli farkın, ikincisinin ilişkisel bir mahiyete sahip olmasından kaynaklandığını belirtir. Sartori’nin,
siyasal özgürlüğün, “bir şeyden özgürlük” olarak anlaşılması gerektiğini belirtmesi, kavramın ilişkisel mahiyetini göstermesi açısından önemlidir. Bir şey için
özgürlük (istem özgürlüğü), özgürlüğü, kişinin gerçek benliğinin açığa çıkmasını
engelleyen bilgisizlik, yanlış bilinç, arzu ve tutkuların esiri olma gibi içsel faktörlerin kontrol altına alınması olarak tanımlar. Buna karşın, bir şeyden özgürlük,
kişinin ancak bir başka kişi, bir kurum ya da bir gurup tarafından engellenmemesi
durumunda özgür olabileceğine ilişkin muhtevasıyla ilişkisel bir özgürlük tanımı
sunar. Örneğin, birtakım kötü alışkanlıkları nedeniyle futbol oynayamayan bir
futbolcu, istediği bir şeyi yapamadığı için özgür değildir. Fakat onun istediğini
yapmasına engel olan şey, bir başkasından değil de yine kendisinden kaynaklandığı için, bahis konusu olan özgürlük siyasal bir anlam taşımaz. Buna karşın, aynı
futbolcu yabancı bir futbolcuysa ve bulunduğu ülkede ilgili merciler kendisine
çalışma izni vermediği için futbol oynayamıyorsa, bu futbolcunun mesleğini icra
etme özgürlüğünden yoksun olduğunu söylediğimizde, söz konusu olan özgürlük
siyasal bir anlam taşır. Bu özgürlük siyasal bir özgürlüktür, çünkü özgürlüğe engel
olan şey, kişinin kendisinden değil, başka bir kişiden (kurum) kaynaklanmıştır.
Siyasetin ilişkisellik vasfı, siyasal olanın, farklı toplumsal ilişki biçimlerinde
ortaya çıkabilen ve farklı biçimler alabilen bir antagonizmada ifadesini bulmasından kaynaklanır. Carl Schmitt, siyasal olanı karakterize eden söz konusu antagonizmanın, son tahlilde, dost-düşman ayrımı olduğunu belirtir. Schmitt’in ayrımı,
her ne kadar dost ve düşman kategorilerini, homojen ve verili almak bakımından
sorunlu olsa da, siyasal olanın ilişkisel karakterinin anlaşılmasında iki bakımdan
aydınlatıcıdır:
İlk olarak, ‘dost’ ve ‘düşman’ kategorileri ancak bir topluluğa aidiyet üzerinden
tanımlanabileceği için, bu ayrım, siyasetin izole edilmiş birey üzerinden anlaşılamayacağı gerçeğine dikkat çeker. Birey, yalnız başına değil, ancak ortak bir bağa
sahip olduğu diğerleri ile birlikte siyasal bir taraftır.
İkincisi ve daha önemlisi, Schmitt’in dost-düşman ayrımı, siyasal bir varlığın,
bir düşmanın varlığı halinde mümkün olabileceğine ilişkin varsayımıyla, siyasal
olanın bir ilişki biçiminden, ‘biz’ ve ‘onlar’ arasındaki karşıtlık ilişkisinden kaynaklandığına işaret eder.
Kuşkusuz bu ilişkiyi, homojen iki varlık arasında söz konusu olan ve bir tarafın
diğerini bütünüyle dışladığı bir düşmanlık ilişkisi biçiminde algılama zorunluluğu yoktur. Biz ve onlar olumsal oldukları için, toplumsal yaşamda farklı bağlamlarda, farklı nedenlerle, farklı biçimlerde kendini gösteren biz-onlar ayrımından
söz edilebilir. Örneğin bir kadın işçi, ekonomik çıkarları için mücadele ederken,
‘biz’i işçi sınıfı, ‘onlar’ı işverenler olarak görür. Fakat eğer bu kişi ait olduğu toplumdaki hâkim ataerkil anlayışa karşı mücadele veriyorsa, ekonomik mücadelede
karşısında olmasına rağmen, kadın hakları konusunda kendisiyle aynı duyarlılık-
3. Ünite - Otorite, Siyasal İktidar ve Meşrulu
ları paylaşan insanlarla birlikte hareket edecektir. Bu kişi, mensubu olduğu etnik
ya da dini grup adına bir mücadele verdiğinde ise, biz-onlar ayrımını kimlik üzerinden kuracaktır.
Öte yandan, birbirlerinden bağımsız sabit kendilikler olmadıkları; biz’in varlığı, onlar’ın varlığını gerektirdiği için, biz-onlar ayrımındaki karşıtlık ilişkisini
kalıcı bir düşmanlık ilişkisi olarak düşünmek zorunluluğu da yoktur. Bu ilişkiyi
karşılıklı mücadele içerisinde birbirini dönüştürücü bir etkileşime açık olmayı
öne çıkaran agonistik bir ilişki olarak düşünmek daha makuldür. ‘Biz’in, kendini
‘onlar’ ile olan farkı üzerinden tanımladığı ve ‘onlar’ ile etkileşimine bağlı olarak
kendini kurduğu agonistik ilişkide, ‘onlar’, ‘biz’ açısından, mücadele ettiği öteki olduğu kadar, ‘kurucu dışarısı’dır da. ‘Onlar’ın ‘biz’in kurucu dışarısı olması, agonistik ilişkiyi, öteki ile mücadele etmenin ve ötekinin varlığını onaylamanın birarada
bulunduğu bir ilişki yapar.
Modern dönemde, siyaseti devlet ve devleti oluşturan kurumların işleyişine
ilişkin bir faaliyet olarak ele alan kurumsalcı yaklaşım ve siyaseti bireysel (evrensel) hakların korunmasına yönelik sınırlı bir fonksiyonla tanımlayan liberal
siyasal düşüncenin hâkimiyeti, siyasetin çatışmacı ve dinamik doğasını anlamayı
zorlaştırmıştır. Her iki yaklaşımda da kurumların gerisindeki toplumsal ilişkiler
ihmal edilmiştir. Kurumsalcı yaklaşım, iktidarı, toplumsal yaşamın her yerinde
kendini gösteren bir ilişki biçimi olarak almak yerine, devlet aygıtıyla özdeşleştirerek; liberal yaklaşım ise, iktidar ilişkilerinden ari hakların, dolayısıyla da
evrensel bir konsensüs imkânının var olabileceğini kabul ederek, siyasal ilişkiyi
mümkün kılan antagonizmayı ihmal etmişlerdir. Günümüzde, liberal birey eleştirisi bağlamında topluluğu öne çıkaran komüniteryen siyasal düşünce ve kimliğe,
farklılığa ve toplumsal yaşamı düzenleyen kuralların olumsallığına vurgu yapan
post-marksist, post-yapısalcı ve post-modern siyasal düşünceler ile birlikte, siyasetin ilişkisel doğası yeniden gün yüzüne çıkmaya başlamıştır.
Siyasetin ilişkisel olduğunu belirtmek, siyaseti anlamak açısından önemli fakat
yeterli değildir. Sosyal hayat içinde, her sosyal ilişki ve eylemin siyasal nitelikte
olduğunu kabul etmek siyasetin sınırlarını, siyasetin anlamını belirsiz kılacak kadar genişletmek anlamına gelir. İşte bu noktada iktidar ve yönetim kavramlarının,
siyaset olgusunun anlaşılmasında kilit kavramlar olduğunu söyleyebiliriz.
İktidar İlişkisi Ya Da Yöneten-Yönetilen İlişkisi
İktidar ve yönetim kavramları birbirleri ile yakından ilişkili kavramlardır. Her
yönetim ilişkisinin bir iktidar ilişkisini de içerdiği düşünüldüğünde, yönetimin
daha geniş bir anlam içeriğine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Yönetim bütün siyasi düşünce tarihi boyunca siyaset felsefecilerin üzerinde durduğu bir olgu olmakla birlikte, iktidar, daha çok modern devlet olgusunun ve modern devletin
merkezi niteliğinin altının çizilmesi amacıyla siyaset düşünürleri tarafından kullanılan bir kavramdır. Bu nedenle, iktidar olgusunu çıplak bir şekilde görebilen
ilk düşünürün, modern siyasi düşüncenin de ilki olarak kabul edilen Machiavelli
olması bir tesadüf değildir. Machiavelli, kurulmakta olan modern devletin ve belirginleşmekte olan modern siyasetin habercisi olmuştur. Machiavelli’nin iktidarı,
Jean Bodin’in elinde süreklilik vasfını kazanmış ve Thomas Hobbes’un egemenlik
kavramlaştırmasında en sistematik ifadesini bulmuştur.
Fakat Foucault’un mikro iktidar düşüncesinden de biliyoruz ki, iktidar anlam
içeriği geniş olan bir kavramdır. İktidarı devletle özdeşleştiren makro iktidar düşüncesinin aksine, Foucault’nun mikro iktidar düşüncesinde iktidar, belirli bir
53
54
Siyaset Sosyolojisi
yeri ya da merkezi olan ve birtakım özne ya da kurumların sahip olduğu bir şey
olmayıp sosyal hayatın çeşitli kademelerinde rastladığımız bir ilişki biçimidir. Toplumdaki irili ufaklı bütün resmî ya da gayri resmî sosyal birlikteliklerde (aile, okul,
dernek, parti vb.) iktidar ilişkilerini görmek mümkündür. Öte yandan Foucault’nun
mikro iktidar düşüncesi, iktidar ilişkisini, devletin toplumu yönlendirmesi biçiminde kendini gösteren tek yönlü bir ilişki olarak görmemesi bakımından da makro
iktidar düşüncesinden farklılaşır. Foucault’ya göre, iktidar ilişkisi, bir tarafın (kişi,
grup veya kurum) diğer tarafın (kişi, grup veya kurum) eylemleri üzerinde eylemde
bulunduğu bir ilişki biçimidir. Bu tanım, iktidar ilişkisinde yönlendirme eylemine maruz kalan tarafın pasif bir konumda olmayıp çeşitli eylemlerde bulunabilmek
anlamında özgür olduğunu varsayar. Foucault’nun, iktidarın olduğu her yerde bir
direniş imkânının da olduğu yönündeki kabulü, bu varsayımın bir sonucudur. İktidar ilişkisini Foucaultcu anlamıyla düşündüğümüzde, bu ilişki bağlamında dikkate
alınması gereken eylemler kümesinin, hem eylemleri yönlendirmeye yönelik eylemleri hem de söz konusu yönlendirmeye karşı direnişte ifadesini bulan eylemleri kapsayacağı açıktır. Söz konusu tanım, Foucault’nun mikro iktidar düşüncesini
makro iktidar düşüncesinden farklılaştıran diğer bir hususa da ışık tutar. Foucault,
iktidarı yalnızca yasaklama ya da sınırlandırma işlevine bağlı olarak düşünmez.
Foucault’ya göre iktidar, davranışları yönlendirmeyi, davranışların muhtemel sonuçlarını bir düzene koymayı, yani başkalarının mümkün eylemler alanını yapılandırmayı amaçladığı için, iktidarın ilk, asıl ve sürekli işlevi üretimdir.
1
Mikro iktidar anlayışının siyaset sosyolojisi bakımından önemi nedir?
Foucault’nun, iktidarı yasaklama eylemi üzerinden değil de, üretim işlevi üzerinden anlaması, onun biyoiktidar kavramlaştırmasını anlamak bakımından önemlidir. Biyoiktidar beden üzerinde kurulan iktidardır. Burada kastedilen beden sosyal
bedendir. Bu anlamda biyoiktidar, iktidar ilişkileri içerisinde belirli yaşam tarzlarının üretilmesine işaret eder. Foucault bu üretimi, iktidar ilişkileri içerisinde öznelerin uysal bedenler haline getirilmeleri olarak tarif eder. Peki, özneler nasıl uysal
bedenler haline gelirler? Foucault’ya göre yanıt, normalleştirme süreçleri yoluyla
öznelerin uysal bedenler kılındığı şeklindedir. Bu süreçlerde bilgi, iktidar ilişkilerini destekleyen bir araç işlevi görür. Normalleştirme, toplumsal yaşamda belirli bir
yaşam tarzının normal olarak nitelenerek, hâkim yaşam kılınması sürecine gönderme yapar. Bilimler (sosyoloji, psikoloji, psikiyatri, kriminoloji vb.) ve değer sistemleri, üretmiş oldukları normal-anormal, sosyal-asosyal, akıllı-deli, iyi-kötü gibi
birtakım ayrımlar yoluyla, söz konusu yaşam tarzının hâkimiyetini meşrulaştırır.
Örneğin, ataerkil bir yapının hüküm sürdüğü bir toplumda, ahlak sistemi kadın için
doğru davranışın ne olduğunu belirleyip toplumsal müeyyideler yoluyla kadınların davranışlarının bu doğrultuda oluşmasını sağlayarak, erkeğin kadın üzerindeki
hâkimiyetinin sürmesine hizmet eder. Bir ahlak sistemi, kadın için iyi olanın; iyi bir
eş olmak, iyi bir anne olmak, önceliği her zaman ailesine vermek olduğunu vazettiğinde, kamusal alanda erkeklerin hâkim olduğu bir toplumsal yaşamı desteklemiş
olur. Aynı şekilde karşı cinse yönelik cinsel arzuyu normal bir davranış olarak görüp
hemcinse yönelik cinsel arzuyu sapkınlık olarak nitelendiren bir bilgi ya da değer
sistemi de, eşcinsellerin dışlandığı bir toplumsal yaşam düzenine hizmet eder.
Siyasal ilişkinin iktidar ilişkisine karşılık geldiğini kabul ettiğimizde, yukarıda
belirtilen sosyal ilişkiler ve etkinlikleri içeren inceleme alanı bir ölçüde daralsa
da, sorunun tam anlamıyla çözüldüğü söylenemez. Zira iktidar ilişkilerini nite-
3. Ünite - Otorite, Siyasal İktidar ve Meşrulu
liksel bir ayrıma tabi tutamayarak, iktidar kavramını Foucaultcu anlamıyla, yani
sosyal iktidar anlamıyla düşündüğümüzde, her iktidar ilişkisinin siyasal nitelikte
olduğunu varsaymak zorunda kalırız. Bu durumda, örneğin bir anne veya baba ile
çocuğu, bir öğretmen ile öğrencisi ya da bir dernek başkanı ile o derneğin üyeleri
arasındaki iktidar ilişkisi ile bir hükümet ile toplum arasındaki iktidar ilişkisini
aynı kefeye koymuş oluruz. Kuşkusuz, Foucaultcu iktidar kavramlaştırması, “toplumun tek bir iktidarın uygulandığı üniter bir gövde” olmayıp “farklı iktidarların yan yana gelmesi, ilişkisi, koordinasyonu ve hiyerarşisi olduğu”; dolayısıyla
da toplumsal düzenin merkezi bir güç marifetiyle yukarıdan aşağıya doğru değil,
yerel ya da bölgesel düzeyden başlayan iktidar ilişkileri yoluyla aşağıdan yukarıya
doğru kurulduğu yönündeki içerimiyle toplumsal ilişkilerin siyasal karakterini
görmemiz bakımından yararlıdır. Fakat, Terry Eagleton’ın da belirttiği gibi, söz
konusu yarara karşın, iktidarı Foucaultcu anlamıyla düşünmek, siyasetin anlamını her şeyi kapsayacak ölçüde genişletmek gibi bir sorunu da beraberinde getirir.
Şu halde çerçeveyi daha da daraltıp toplumsal düzenin tamamı için merkezi öneme sahip iktidar ilişkilerini diğerlerinden ayırmamıza imkân verecek olan siyasal
iktidar kavramına ulaşmamız gerekir.
SİYASAL İKTİDAR VE OTORİTE
Siyasal İktidar
Siyasal iktidarın üç ayırt edici özelliğe sahip olduğu söylenebilir. İlk olarak siyasal
iktidar, diğer bütün kural koyucu kurumların ya da kişilerin üstünde yer aldığı için,
ülkenin ya da toplumun tamamı üzerinde geçerli olan iktidardır. Sosyal iktidarların
yalnızca belirli gruplarda geçerli olmasına karşın, siyasal iktidar onlardan çok daha
geniş bir alan üzerinde hüküm sürer. Bu anlamda siyasal iktidar ülke sınırları içerisinde yaşayan bütün bireyler, gruplar ve toplulukları bağlayıcı kararlar almak ve bu
kararları uygulamak yetkisine sahiptir. Örneğin bir sendikanın ilgili organının almış
olduğu kararlar yalnızca o sendika üyeleri için bağlayıcıdır. Buna karşın parlamento
tarafından çıkarılmış olan bir yasa ülkedeki bütün vatandaşlar için bağlayıcıdır.
İkinci olarak, siyasal iktidarla toplumdaki diğer iktidarlar arasında eşitlik ilişkisi değil, hiyerarşik bir ilişki söz konusudur. Siyasal iktidar ülke içinde en üstün
olan iktidardır. Bu anlamda siyasal iktidar, kendi iradesini diğer iktidarlara kabul
ettirme, onların davranışını kontrol etme ve nihai sözü söyleme yetkisine sahip
olan iktidardır. Diğer bütün iktidarlar güçlerini, siyasal iktidarın çizmiş olduğu
sınırlar çerçevesinde kullanırlar. Örneğin bir sosyal iktidar olarak herhangi bir
okulun müdürü okulun öğrencilerinin ve o okulda çalışan öğretmenlerin riayet
etmeleri gereken birtakım kararlar alabilir. Fakat onun almış olduğu kararalar siyasal iktidarın bütün okullar için belirlemiş olduğu kurallara aykırı olamaz.
Siyasal iktidarı diğer iktidar türlerinden ayıran bir başka özellik ise, maddi
kuvvet ve zor kullanma gücünü tekelinde bulundurmasıdır. Diğer sosyal iktidarlar, hüküm sürdükleri alanda iradelerine ve kararlarına uyulmasını sağlamak için
ikna, manevi baskı, disiplin cezası gibi değişik yöntemlere başvurabilirler. Fakat
siyasal iktidar dışındaki hiçbir iktidar meşru olarak şiddete başvuramaz. Örneğin
bir amir söylediklerini yapmayan memura birtakım disiplin cezaları verebilir. Fakat bu amir söz konusu memur üzerinde hiçbir şekilde güç kullanamaz. Yine, bir
mahallenin sakinleri kendi davranış kalıplarına uymayan bir kişiyi küsmek, soğuk
davranmak veya kınamak gibi yollarla cezalandırabilir. Fakat mahalle sakinlerinin söz konusu kişiyi dövme hakları yoktur.
55
56
Siyaset Sosyolojisi
İktidar gibi yönetim de, genel anlamı ile düşünüldüğünde, sosyal hayatın her
düzeyinde rastlayabileceğimiz bir olgu olarak karşımıza çıkar. Fakat her yönetim
ilişkisi siyasal açıdan aynı öneme sahip değildir. Siyasal yönden önemli olan yönetimin ayırıcı vasfı, tıpkı siyasal iktidar kavramında olduğu gibi, kapsamıdır. Bu
anlamda siyaset bütünün yönetimi ile ilişkili bir kavramdır.
Aristotelesçi anlamı ile düşünüldüğünde, bütün, doğası gereği genel yararın
(ortak iyi) gerçekleşmesine olanak sağlar. Bütün (siyasal birlik) bu yönüyle doğaları gereği tikel (kısmi, özel) çıkarların gerçekleşmesine olanak sağlayan diğer
sosyal birliklerden ayrılır. Siyasal birlik, diğer sosyal birlikleri kapsar ve hiyerarşik
olarak onların üstündedir. Aristoteles’e göre, diğer birliklerin amacı olan son birlik, yani polis kendi kendine yeterli tek birlik türüdür.
Çağdaş düşünürlerden Carl Schmitt de, siyasal birlik ile diğer sosyal birlikler
arasındaki mahiyet farkına dikkat çeker. Daha önce de belirtildiği üzere, Schmitt,
siyasal olanı karakterize eden şeyin dost-düşman ayrımı olduğunu kabul eder. Bu
anlamda, Schmitt, olağanüstü hale karar verme ve dost ve düşman gruplamasını
belirlemede ifadesini bulan egemenliği, siyasal birliğin ayırıcı vasfı olarak görür.
Schmitt, karar vermeyi, egemenin ayırt edici özelliği olarak görür ve karar vermenin ise, en açık şekilde, olağanüstü halde anlamını bulduğunu düşünür. Schmitt
için olağanüstü hal, egemenin (devletin), kendini koruma hakkına dayanarak hukuk düzenini askıya aldığı haldir. Schmitt, her düzen gibi hukuk düzeninin de
bir karara dayandığından hareketle, kararın hukuk düzenini öncelediğini kabul
eder. Schmitt’in, egemeni olağanüstü halin olup olmadığının karar vericisi olarak
görmesi, bu kabulün bir sonucudur. Schmitt’göre, olağanüstü halde, karar, hukuki
normdan ayrılır ve böylece kararın belirleyicilik vasfı tam anlamıyla görünürlük
kazanır. Schmitt’e göre siyasal birlik, düşmanın kim olduğunu belirleme, dolayısıyla da savaşa karar verme gücüne bağlı olarak, insanın fiziksel yaşamı üzerinde tasarrufta bulunma imkânına sahip olduğu için, hiyerarşik olarak diğer sosyal
birliklerin üzerinde yer alır. Schmitt, söz konusu üstünlüğün siyasal birliğin varlık
koşulu olduğunu belirterek, ancak en üstün ve yetkili birlik olması durumunda
bir birliğin siyasal birlik olduğundan bahsedilebileceğinin altını çizer.
Aristoteles ve Sichmitt, insan tasavvurları arasındaki farklılığın bir sonucu
olarak, siyasal birliği de, farklı biçimlerde tasavvur etmişlerdir. Aristoteles, insanın doğal olarak iyi bir varlık olduğunu ve insan doğasının ancak iyi bir topluluk yaşamı içerisinde açığa çıkacağını kabul ettiği için, siyasal birliği, ortak iyinin
hayata geçtiği yaşam olarak düşünürken; Schmitt, insanın tehlikeli karakterini
varsaymasına bağlı olarak, siyasal birliği, bir topluluğun kendisine düşman olan
toplulukla mücadelesi bağlamında varlık kazanan yaşam olarak düşünmüştür. Bu
anlamda, yönetim ya da iktidar ilişkisini; Aristoteles, ortak yaşamın ortak iyiye
uygun olarak düzenlenmesinin bir gereği; Schmitt ise, dost-düşman çatışmasının
bir sonucu olarak görmüştür.
Aristoteles ve Sichmitt’in siyasal birlik kavramlaştırmaları, siyasetin konusu
olan iktidar ya da yönetim ilişkisini karakterize eden şeyin ortak yaşam üzerinde
sonuçlar doğurması olduğunu anlamak bakımından önemlidir. Fakat iki düşünürün siyasal birlik anlayışı da, özellikle günümüz dünyasındaki ortak yaşam deneyimini izah etmek bakımından birtakım sınırlılıklar içerir. Aristotelesçi siyasal
birlik, homojen bir topluluk yaşamına karşılık gelir. Oysa günümüz dünyasında
siyasal birlik, farklı yaşam tarzlarını içerisinde barındırdığı için, heterojen bir karaktere sahiptir. Bu nedenle, günümüzde, siyasetin amacı olan ortak iyiyi belirli bir
topluluğun iyisiyle özdeş olarak göremeyiz. Schmittçi siyasal birlik anlayışı da, iki
57
3. Ünite - Otorite, Siyasal İktidar ve Meşrulu
nedenle sınırlı bir işlevselliğe sahiptir. Öncelikle, Schmitt, siyasal birliği homojen
bir bütünlük olarak gördüğü için, siyasal mücadeleyi siyasal birlikler arasındaki bir mücadele olarak alır. Oysa günümüz dünyasında siyasal mücadele, farklı yaşam tarzları arasındaki mücadele olarak, siyasal birlik içerisinde de kendini
gösterir. İkincisi, Schmitt, bir düşmanın varlığının siyasal birliğin varlık koşulu
olduğundan hareketle, siyasal birliğin ancak başka bir siyasal birliğin varlığı durumunda var olabileceğini kabul ettiği için, global ölçekte vücut bulabilecek bir
siyasal birlik imkânını reddeder. Bu da, Schmitçi siyasal birlik anlayışını, siyasetin
günümüz dünyasında öne çıkmış olan global boyutunu anlamak bakımından uygun bir temel olma niteliğinden yoksun kılar.
Siyasi birlik (bütün) tarih içerisinde farkı ölçeklerde düşünülmüş ve farklı kavramlarla ifade edilmiştir. Antik Yunan dünyasının siyasi birliği bir şehir devleti
(Polis) iken, modern dünyada siyasal birliğin adı ulus-devlettir. Günümüz dünyasında ise, siyasal birlik, temel olarak ulus-devlet formunda varlığını sürdürmekle
birlikte, ulus-devletlerin sınırlarını aşan global bir mahiyet kazanmıştır.
Siyasal iktidar kavramıyla bağlantılı olan klasik egemenlik kavramı neye gönderme
yapmaktadır ve günümüz dünyasında neden belirleyiciliğini kaybetmiştir?
Otorite
İktidar ilişkisi çift yönlü bir ilişki olduğu için, siyasal iktidarın kendini kabul ettirmesi yalnızca sahip olduğu güçle bağlantılı olarak düşünülemez. İnsanlar siyasal
iktidara itaat edebilecekleri gibi direniş de gösterebilirler. Kuşkusuz korku siyasal
iktidara yönelik tutumu belirleyen önemli faktörlerden biridir. Fakat siyasal iktidarın kabul görmesinde korkudan daha belirleyici olan faktör, insanların siyasal
iktidara ilişkin değerlendirmeleridir. Bir siyasal iktidarın varlığını sürdürebilmesinin, yalnızca sahip olmuş olduğu güçle değil, fakat aynı zamanda insanların ona
rıza göstermeleriyle mümkün olması, siyasal iktidarın değerden bağımsız olarak
düşünülemeyeceğini gösterir.
Siyasal iktidar çeşitli eylemlerde bulunur ve her eylem de bir amacı içerir. Leo
Strauss’un da belirttiği gibi, bütün siyasal eylemlerin korumak ya da değiştirmek
gibi iki amacı vardır. İnsanlar, eğer mevcut durumdan memnunlarsa onu korumaya, memnun değillerse değiştirmeye yönelik siyasal eylemleri tasvip ederler.
Örneğin Türkiye’de siyasal iktidarların Avrupa Birliği’ne üye olmaya yönelik politikaları birbirine zıt iki farklı değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Bir kısım vatandaşlar Türkiye’nin mevcut rejimini ve üniter yapısını tehlikeye atacağı gerekçesiyle, Avrupa Birliği’ne üye olmaya yönelik siyasal değişimin doğru olmadığını
düşünmektedir. Bu vatandaşlar, mevcut durumun korunmasının iyi, AB’ye üye
olma yönündeki bir değişimin kötü olduğuna ilişkin bir değerlendirmeyi esas almaktadır. Bazı vatandaşlar ise, Türkiye’nin daha demokratik bir yapıya kavuşacağı düşüncesinden hareketle, AB’ye üye olma yönündeki bir değişime olumlu bir
değer atfetmektedir. Bu vatandaşlara göre, mevcut durum kötü, AB’ye üye olma
yönündeki değişim iyidir. Eylem-amaç-değer ilişkisi, her siyasal iktidarın eylemleri dolayısıyla bir değerlendirmeye tabi tutulduğunu gösterir.
Siyasal iktidar-değer birlikteliğine, siyasal iktidarın kapsayıcılık vasfından hareketle de ulaşılabilir. Daha önce de belirtildiği gibi, toplumun bütünü üzerinde
etkiye sahip olabilecek kararlar alabilme gücü, siyasal iktidarın bir özelliğini oluşturur. Siyasal iktidarın almış olduğu kararların üzerimizdeki etkisinin kaçınılmaz
olması, bu kararları bir değerlendirmeye tabi tutmamızı da beraberinde getirir.
2
58
Siyaset Sosyolojisi
Doğal olarak, bu kararların bir kısmını haklı, iyi, adil gibi olumlu sıfatlarla nitelerken, bir kısmı hakkında da haksız, kötü, adaletsiz gibi olumsuz nitelemelerde
bulunuruz. Örneğin asgari ücrette ciddi bir artış öngören bir siyasal karar, toplumun çeşitli kesimleri tarafından farklı değerlendirmelere konu olur. İşçiler kendi
durumlarını iyileştiren bu kararı iyi bir karar olarak görür. Buna karşın, işverenlere göre bu karar, kötü bir karardır. Daha temelli düşünüp birtakım siyasetlerin
(karar ya da eylemlerin) haklılığının ötesinde, mevcut siyasal iktidarın iktidar
olma hakkının var olup olmadığını sorguladığımız durumlarda da siyasal iktidar
değer ilişkisini gözlemlemek mümkündür. Böyle durumlarda artık bir bütün olarak siyasal sistem ve onun temel nitelikleri hakkında bir değerlendirme yaparız.
Örneğin seçimle işbaşına gelmeyen bir siyasal iktidarı eleştirdiğimizde, iyi siyasal
düzen olarak gördüğümüz demokratik rejimi referans noktası olarak alırız.
Siyasal iktidarın insanlar tarafından bir değerlendirmeye tabi tutuldukları gerçeği, salt güce dayalı siyasal iktidar ile insanların rızasına dayalı siyasal iktidar
arasındaki bir ayrımı da beraberinde getirir. Kuşkusuz gerçek yaşamda salt güce
dayalı ya da bütünüyle rızaya dayalı bir siyasal iktidar yoktur. Fakat analitik olarak
böyle bir ayrım yaptığımızda, rızaya dayalı siyasal iktidarı nitelemek için otorite
kavramını kullanabiliriz. Bu otorite tanımı Max Weber’e aittir. Weber, iktidarın
bir kişiye rızasına rağmen bir şeyi yaptırabilme gücü, otoritenin ise rızaya dayalı
iktidar ya da meşru iktidar anlamına geldiğini belirtir.
Weber, Almanca “Herrschaft” terimini kullanmıştır. Weber’in kullanmış olduğu bu
terim İngilizceye “Authority” olarak çevrildiği için literatüre “Otorite” olarak geçmiştir. Herrschaft anlam bakımından başatlığı, üstünlüğü çağrıştıran bir terimdir.
Bu terimde hem iktidarı hem de kuvveti içeren Almanca “Macht” teriminin sert anlamları bulunmamaktadır. Weber, “Herrschaft” kavramıyla kayıtsız şartsız ve derhal itaat görecek bir kudreti anlatmak istemiştir.
Yüzyıllar boyunca otorite kavramı hep iyi, beğenilen bir kavram olmuştur.
Oysa bugün otorite kavramının olumsuz anlam içeriklerini çağrıştırdığına şahit
olmaktayız. “Otoriter yönetim”, “otoriter kişilik”, “otoriterizm” gibi kavramlar dolayımı ile otorite kavramı, özgürlüğe karşı baskıyı ifade eder hale gelmiştir. Otorite
ve otoriterizm kavramlarının birbirine karıştırılmasında, Giovanni Sartori’nin de
belirttiği gibi, yirminci yüzyılda yaşanan siyasal olaylar paralelinde, otoriterizm
ve demokrasi arasında kurulan karşıtlığın rolü büyüktür. Otoriterizm, faşizmin
bir siyasal sistem için bulduğu addı. Savunucularına göre otoriterizm, “kokuşmuş,
yıkılmaya yüz tutmuş, otoritesiz sermaye demokrasilerine karşı gerçek otoriteyi
yeniden canlandıran bir rejimdi.” Otoriterizm kavramını kullanarak faşizm, otorite kavramının beğenilen niteliklerini ve kurumlarını diktatoryal bir devlete aktarma amacını gütmüştü. Terim faşizmin karşısındaki demokrasi kampında kabul
görünce, çağrıştırdığı değer tersine dönerek yeni bir anlam içeriğine kavuşmuştur.
Otoriterizm kavramının anlam olarak gerçekten de baskıcı bir yönetim anlayışını, özgürlüğe karşı zoru içermesine karşın; otorite, zoru ve baskıyı değil rızayı
içerir. Otorite kavramı bu anlam içeriği ile iktidar kavramından da anlam olarak
farklılaşır. Bu farklılık, Potestas-Auctoritas ayrımında temellenir. İktidar veya en
azından siyasal iktidar zorlayabilme, müeyyideye bağlıyabilme ile ilgilidir. Potestas sözcüğü; yeterlik, yapabilme gücü anlamına gelen bir filden çıkar. Bununla
birlikte sözcüğün etimolojisi siyasal anlamını kısmen açıklayabilmektedir. Sözcüğün siyasal anlamı, yapma yeterliğini değil, yapma erkini, bir şeyi yaptırabilme
3. Ünite - Otorite, Siyasal İktidar ve Meşrulu
gücünü anlatır. İktidar buyurur, gerektiğinde zor kullanarak ayakta durur. Buna
mukabil otorite etkiler. Otorite ödüllendirmeyi ve zoru içermez. Zor devreye girdiğinde otorite, otorite olmaktan çıkar. Bu anlamda otorite, kendiliğinden kabulü
gerektiren bir etki ve yetki biçimidir. Nüfuza ve saygınlığa dayanır.
Auctoritas, kavramı yaşanılan siyasal deneyimlere tekabül etmesi anlamında
esasen Romalı bir kavramdır. Kavram Augere fiilinden türemiştir. Augere; çoğaltmak, artırmak anlamlarını içerir. Sürekli arttırılan, pekiştirilen kuruluştur
ve Romalı için otoritenin kaynağında kuruluş vardır. Otorite sahiplerinin sürekli çoğalttıkları şey kuruluştur. Yaşayanların otoritesi artık hayatta olmayanların
(Kurucuların) otoritesine dayanması anlamında türevseldir. İktidarın tersine otoritenin kökleri geçmiştedir ve bu geçmiş kendini kentin günlük yaşamında en az
yaşayanların gücü ve kudreti kadar hissettirir. Otorite sahibi olanların en önemli
özellikleri, güç sahibi olmamalarıdır. Roma’da iktidar halktan, otorite senatodan
gelir. Senatoyu oluşturan yaşlıların sözlerinin otoritesi, salt öğüt biçiminde olmalarından ileri gelir. Bu sözlere kulak verilmesi için, onların buyruk biçiminde ifade
edilmelerine ya da dışarıdan bir zorlamaya gereksinim yoktur.
Hannah Arendt’e göre, otorite ilişkisinin iki temel özelliği vardır. Buna göre, otorite ilişkisi; ilişkiye konu olan iki taraf arasında eşitsizliğin bulunduğu ve üstün olan
tarafın diğer tarafa kendini kabul ettirmek için ikna ve şiddet araçlarını kullanmaya
ihtiyaç duymadığı bir ilişki biçimidir. Hasta-hekim ilişkisi otorite ilişkisinin tipik bir
örneğini oluşturur. Öncelikle, hasta ile hekim arasındaki ilişki, mahiyeti gereği eşitsiz bir ilişkidir. Hekim, ilişkide üstün olan taraftır. İkincisi, hekimin hasta üzerindeki otoritesi bizatihi hekim olmasından kaynaklanmaktadır. Bu anlamda hekim,
hastaya söylediklerini kabul ettirebilmek için ikna etmek ya da şiddet kullanmak
gibi araçlara gereksinim duymaz; hasta tarafından kendisinin hekim olarak kabul
edilmesi, hastanın hekimin söylediklerine rıza göstermesi için yeterli bir nedendir.
Yukarıdaki örnekten de görüleceği üzere, tıpkı iktidar ilişkisi gibi, otorite ilişkisi de, toplumsal yaşamın her yerinde rastlayabileceğimiz bir ilişki biçimidir. Bir
öğretmenin ders vermiş olduğu sınıfla, bir bilim adamının çalışma alanındaki
meslektaşlarıyla, bir babanın çocuğuyla, bir uzmanın onu takip eden insanlarla
ilişkisi bir otorite ilişkisi biçiminde karşımıza çıkabilir. Otorite ilişkisi kişiler arasında olabileceği gibi kurumlarla kişiler veya kurallarla kişiler arasında da olabilir.
Örneğin bir toplumda insanların basına güvendiklerini söylediğimizde, basın ile
insanlar arasındaki otorite ilişkisine işaret etmiş oluyoruz. Ya da, insanların yasalara olan güveninin azaldığından bahsettiğimizde, yasaların otorite olma özelliğini kaybettiğini söylemiş oluyoruz. Otorite kavramı eğer siyasal iktidarla toplum
arasında düşünülüyorsa, bu durumda herhangi bir otoriteden değil, siyasal otoriteden bahsediyoruz demektir. Konu siyasal otorite olduğunda, otoritenin daha
önce belirtilen özelliklerini, siyasal iktidar ile toplum arasındaki ilişki bağlamında
düşünmemiz gerekir. Öncelikle, siyasal otorite ile toplum arsındaki ilişki eşitsiz
bir ilişkidir; bu ilişkide siyasal otorite yöneten konumunda olduğu için, hiyerarşik
olarak yukarıda bulunur. İkincisi, siyasal otorite yönetme eylemini güce dayalı
olarak değil, yönetilenlerin rızasına bağlı olarak gerçekleştirir. Bir siyasal otorite
güç kullanma ihtiyacı duyduğu ölçüde otorite olma özelliğini kaybeder.
Otorite rızaya dayalı iktidardır ve bir iktidarın rızaya dayanması o iktidarın
meşru olduğunu gösterir. İnsanlar siyasal iktidara neden rıza gösterirler? Ya da
başka bir şekilde ifade edecek olursak, siyasal iktidarın meşruiyeti neye dayanır?
Bu sorular bizi otoritenin kaynakları konusuna götürür. Konu sosyolojik ve felsefi
olmak üzere iki perspektifle ele alınabilir.
59
60
Siyaset Sosyolojisi
MEŞRULUK VE MEŞRULUĞUN KAYNAKLARI
Sosyolojik Açıdan Meşruluğun Kaynağı
Sosyolojik perspektifle ele alındığında meşruluk, toplumların yaşam tarzları, bilgi, inanç ve değer sistemleri; yani toplumların kültürleri bağlamında düşünülmesi
gereken kavram olarak karşımıza çıkar. Toplumların kültürleri birbirinden farklı
olduğu için, meşruluk anlayışı da toplumdan topluma farklılık gösterir. Örneğin
demokratik değerlerin hâkim olduğu bir toplumda, siyasal iktidarların meşru olabilmeleri seçimle işbaşına gelmeleri koşuluna bağlıyken, siyasal kültüründe demokratik değerleri barındırmayan bir toplumda bu koşul aranmayabilir. Demokratik olmayan toplumda siyasal iktidarın seçime bağlı olarak değil de başka bir
yönteme bağlı olarak belirlenmesi; eğer toplum, iktidar olma hakkının söz konusu
yönteme bağlı olarak kazanılabileceğine inanıyorsa, bu toplumdaki siyasal iktidarın demokratik toplumdaki siyasal iktidardan daha az meşru olduğu anlamına
gelmez. Meşruluk ilişkisel olup insanların kanaatlerine dayandığı için, meşruluk
anlayışı toplumsal değişime bağlı olarak aynı toplum içerisinde de farklılık gösterebilir. İnsanlar bir dönem için meşru olarak gördükleri bir şeyi daha sonra meşru
olarak görmeyebilirler. Örneğin Türkiye’de 1982 anayasası yürürlüğe girdiği zaman, o dönemin koşulları gereği insanlar tarafından meşru olarak görülmüştür.
Fakat toplumsal değişim sürecine bağlı olarak, ilerleyen yıllarda bu anayasanın
meşruiyeti tartışmalı hale gelmiştir. Meşruluğun ilişkisel olması, meşruluk ile yasallığın özdeş olarak düşünülemeyeceği gerçeğinin de nedenini oluşturur. Bir şeyin yasalara uygun olması ile o şeyin meşru olarak görülmesi arasında bir bağlantı
olsa da, meşruluk, dinamik karakteri nedeniyle yasallığa indirgeyemeyeceğimiz
bir şeydir. Bazı durumlarda yasal olan bir şey toplum nezdinde meşru görülmeyebilir. Örneğin, seçim barajının yüksek olduğu bir parlamenter demokratik sistemde oyların üçte birini alan bir siyasal parti, teknik olarak parlamentonun çoğunluğuna hâkim olarak iktidara gelebilir. Yasalara uygun olarak iktidara gelse de,
bu siyasal partinin iktidarının meşruiyeti toplum nezdinde tartışmalı olacaktır.
Sosyolojik bakış açısı, meşruluğun, ilişkisel ve dinamik karakterinin bir sonucu olarak, toplumdan topluma ve aynı toplum içinde de zamanla değişkenlik göstereceğini kabul ettiği için “meşruluğun kaynağı nedir?” sorusuna cevap ararken,
veri olarak olması gerekeni değil, olanı alır. Sosyolojik bakış açısı farklı toplumlara ilişkin gözlemlerde bulunur, bu gözlemlerden benzer noktaları dikkate alarak
birtakım sonuçlar çıkarır ve bu sonuçlardan hareketle de bir tasnif yapar. Max
Weber ve David Easton’un, meşruluğun kaynağına ilişkin görüşleri, söz konusu
tasniflerin biri klasik diğeri modern, iki önemli örneğidir.
Weber’in otorite tipolojisinde geleneksel otorite, karizmatik otorite ve yasalussal otorite olmak üzere üç otorite tipi söz konusudur. Bu tiplerin her biri meşruluğun bir kaynağına işaret eder:
Geleneksel Otorite: Weber’e göre, geleneksel otorite daha çok geleneksel toplumlarda görülen ve siyasal iktidarın, meşruiyetini toplumun geleneklerinden
aldığı otoritedir. Patriarkal, feodal ve monarşik otoriteler geleneksel otoritenin
başlıca örneklerini oluşturur. Bu anlamda saltanat yönetimlerini geleneksel
otoritenin bir örneği olarak görebiliriz. Bu yönetimde iktidarın meşruiyeti ve
iktidar olma hakkı belirli bir ailenin mensubu olmaya bağlıdır ve iktidar, atalardan intikal ettiği şekliyle kabul görmüş olan bir geleneğe dayanır. Söz konusu aileden olmayan bir kişinin iktidar olma hakkı yoktur. Geleneksel otoritede
gelenek, yalnızca iktidar olma biçimini belirlemez. Gelenekler siyasal iktidarın
3. Ünite - Otorite, Siyasal İktidar ve Meşrulu
eylemlerini sınırlandırıcı bir fonksiyona da sahiptir. Fakat gelenekler yasalar gibi
net ve açık olmadığı için, geleneksel otoritenin geçerli olduğu toplumlarda siyasal
iktidarlar geniş bir hareket alanına sahiptirler. Siyasal iktidarın serbestlik alanının genişliği, geleneksel otoritenin geçerli olduğu siyasal düzenlerde, yönetimle
kurulan ilişkilerin kişiselliğe dayanmasını da beraberinde getirmiştir. Söz konusu
siyasal düzenlerde devletin, hanedan ailesinin malı olarak görülmesi ve siyasal
iktidarın insanları himaye eden bir baba gibi algılanması, bu kişiselliğin bir yansıması olarak karşımıza çıkar.
Karizmatik Otorite: “Karizma” eski Yunancada “Tanrı vergisi” anlamına gelen
bir kelimedir. Karizmatik otoritede siyasal iktidar, meşruluğunu insanların kendisine atfetmiş olduğu olağanüstü niteliklere bağlı olarak kazanır. Burada önemli
olan, siyasal iktidarı elinde bulunduran kişinin gerçekten olağanüstü meziyetlerinin olması değil, insanların onda bu meziyetlerin bulunduğuna inanmalarıdır.
Karizmatik otoritenin en tipik örnekleri peygamberler ve kurucu siyasal liderlerdir. Karizmatik liderlerin en önemli özelliği, kitleleri peşlerinden sürükleyebilme
güçlerine bağlı olarak, yeni bir düzen getirmeleridir. Karizmatik lider, hayatın
olağan akışını bozan ve ona yeni bir yön veren kişidir. Bu anlamda karizmatik
liderlerin, toplumun yerleşmiş düzenine ve geleneklerine karşı çıkıp köklü değişikleri hayata geçirmeye yönelmeleri bakımından devrimci bir karaktere sahip
olduklarını söylemek mümkündür. Karizmatik otorite, liderin kişisel özelliklerine
bağlı olduğu için, lider hayatta kaldığı sürece geçerlidir. Karizmatik otorite lider
öldükten sonra kurumlaşır, geleneksel veya hukuki otorite tipine dönüşür.
Yasal-Ussal Otorite: Bu otorite tipinde siyasal iktidar, meşruiyetini akılcı kurallardan alır. Bu anlamda gerek siyasal iktidarın iş başına gelmesi, gerekse yapıp
ettiklerinde meşruiyetin ölçütü söz konusu kurallara uygunluktur. Weber modern
yaşamı karakterize eden şeyin, hayatın bütün alanlarında araç-amaç ilişkisine
dayalı aklın (araçsal rasyonalite) geçerli hale gelmesi olduğunu düşündüğü için,
yasal-ussal otoriteyi modern toplumsal yaşamda geçerli olan otorite tipi olarak
görmüştür. Bu Weber’in modern toplumsal yaşamda diğer otorite tiplerinin olamayacağını düşündüğü anlamına gelmez. Weber için otorite tipleri ideal tiplerdir. İdeal tipler Weber’in toplumsal yaşamı anlamak için başvurduğu kavramsal
araçlardır. Weber’in bahsetmiş olduğu otorite tipleri, saf halleriyle ancak kavramsal düzeyde bulundukları için, gerçek yaşamda birbirleri ile karışmış bir şekilde
karşımıza çıkarlar. Bu nedenle Weber, modern toplumsal yaşamda diğer otorite
tiplerine de rastlayabileceğimizi, fakat modern yaşamdaki hâkim otorite tipinin
yasal-ussal otorite olduğunu düşünür. Modern toplumsal yaşamda hem yasalara
bağlı olarak iktidara gelmiş oldukları için yasal-ussal otoriteye hem de karizmatik
kişilikleri nedeniyle karizmatik otoriteye sahip liderler farklı otorite tiplerinin bir
arada bulunabileceğini gösteren örneklerdir.
Yasal-ussal otoritenin hâkim olduğu modern siyasal yaşamda, siyasal iktidar
geniş bir hareket alanına sahip değildir. Siyasal iktidar yasalara uygun hareket etmek zorundadır. Weber, siyasal iktidarın kurallar tarafından belirlenmişliğinin,
siyaseti değer kaybına uğrattığını düşünür. Weber’e göre, bütün siyasal ve idari
mekanizmaların araçsal aklın hâkimiyetine bağlı olarak tanzim edilmesinin bir
sonucu olarak ortaya çıkan gayrı-şahsi kural, görev ve kurumların yaygınlaşması,
kaçınılmaz olarak, siyasetin rutinleşmesini ve siyasal kararların rutin idari kararlara dönüşmesini beraberinde getirmiştir. Weber, bu durumu hoş karşılamadığı
için modern siyasal yaşamda kişilikleri nedeniyle kuralların dışına çıkabilme gücüne sahip karizmatik liderlere büyük önem atfetmiştir.
61
62
Siyaset Sosyolojisi
Meşruluğun kaynağında, araç-amaç ilişkisine göre belirlenmiş gayrı-şahsi kurallar bulunduğu için, modern siyasal yaşamda insanların yönetimle olan ilişkilerinde de kişisellik değil, gayrı-şahsilik esastır. Örneğin geleneksel otoritenin geçerli olduğu siyasal yapılarda yönetici ile olan kişisel yakınlık kamu görevi almada
önemli bir faktörken, yasal-ussal otoritenin geçerli olduğu siyasal yapılarda, kamu
görevine alınacak kişiler gayrı-şahsi kurallara bağlı olarak objektif ölçütlere göre
belirlenir. Yasal-ussal otorite saf biçimde bulunmadığı için, her ne kadar gayrışahsilik esas olsa da, modern siyasal yaşamda kişiselliği ön plana çıktığı durumlara da rastlanabilir. Üstün olan tarafın (patron) diğer tarafı (yanaşma) himaye ettiği, diğer tarafın ise üstün olan tarafın kişisel çıkarları için birtakım hizmetlerde
bulunduğu patronaj ilişkisi söz konusu durumlardan biridir.
Easton da, Weber gibi, meşruluğun üç kaynağının bulunduğundan bahseder.
Easton’a göre bunlar ideolojik kaynak, yapısal kaynak ve liderlerin kişisel özellikleridir. Bir siyasal rejimde siyasal iktidar, yönetilenlerin, rejimin temelinde bulunan ilke
ve değerleri benimsemesinin bir sonucu olarak kabul görüyorsa, bu siyasal iktidarın
meşruluğunun kaynağında ideoloji var demektir. İnsanların rejimin temelinde bulunan ideolojiye bağlılıkları çeşitli faktörlere dayanır. Kuşkusuz en temel faktör, ideolojinin toplumun istek ve beklentilerine cevap verebilir bir özelliğe sahip olmasıdır.
Bir diğer önemli faktör ise, siyasal endoktrinasyondur. Siyasal endoktrinasyon siyasal rejimin temel değerlerinin vatandaşlara aşılanması demektir. Siyasal iktidarlar
siyasal endoktrinasyon yoluyla yönetilenlerin siyasal rejimin ideolojisine, dolayısıyla da kendilerine olan sadakatlerinin devam etmesini sağlamaya çalışırlar. Meşruluğun bir başka kaynağı, siyasal yapıyı ve siyasal yapının işleyişini düzenleyen hukuk
kurallarının yönetilenlerce benimsenmesidir. Buna göre, bir siyasal iktidar ancak
söz konusu kurallara uygun olarak işbaşına gelmişse meşru olarak addedilir. Aynı
şekilde siyasal iktidarın eylemleri de, yine belirtilen kurallara uygun olmaları ölçüsünde meşrudur. Easton, Weber gibi liderlerin kişisel niteliklerini de, meşruluğun
bir kaynağı olarak görür. Easton’un kişisel nitelik ile kastettiği, Weber’in karizma
kavramından farklıdır. Easton kişisel nitelik derken, etkili ve başarılı olmayı kıstas
olarak alır. Easton’a göre liderin başarısı, toplumun kendisine yönelik desteğini artırıcı bir faktördür. Siyaset biliminde sistem teorisi olarak bilinen teorinin en önemli
temsilcilerinden biri olarak kabul edilen Easton, meşruluğu, siyasal sistemin istikrar
ve destek unsurlarından biri olarak görmüştür. Easton’a göre, siyasal sitemin, toplumdan gelen taleplere cevap verememesi, insanların rejimin temel değerlerine, siyasal yapıyı işleten normlara ve liderlerin yeterliliklerine olan inancını zedeleyeceği
için, bir meşruiyet krizini de beraberinde getirecektir.
Meşruluğun Felsefi Temeli
Günümüz dünyasında hâkim olan siyasal rejimler liberal demokrasilerdir. Bu nedenle içerisinde liberal ve demokratik değerlerin başat konumda bulunduğu kültürün, zamanımızın hâkim siyasal kültürü olduğu söylenebilir. Kürselleşme süreci
ile birlikte siyasetin ve siyasal toplumun küresel bir boyut kazanmasına bağlı olarak, söz konusu değerler, dünyanın birçok yerinde siyasal iktidarları ve yürütülen
siyasetleri değerlendirmede kullanılan ölçütler haline gelmişlerdir. Bugün dünyanın neresinde olursa olsun insan hakları ihlalleri eleştirilmekte ve anti demokratik
yönetimlerin meşruiyeti tartışma konusu yapılmaktadır. Günümüz dünyasında
insan hakları ve demokrasinin, meşruiyetin zemini olarak ön plana çıkmış olması
nedeniyle, “felsefi açıdan meşruluğun kaynağı” konusu, meşruiyeti insan haklarına riayete ve halkın iradesine dayandıran felsefi düşünceler temelinde tartışıla-
3. Ünite - Otorite, Siyasal İktidar ve Meşrulu
caktır. Bu tartışmada, Thomas Hobbes, John Locke ve Jean Jacques Rousseau’nun
düşüncelerinde ifadesini bulan toplum sözleşmesi düşünceleri klasik felsefenin,
John Rawls’ın adalet teorisi ve Jürgen Habermas’ın demokrasi anlayışı ise, çağdaş
felsefenin örnekleri olarak alınacaktır.
Hobbes, toplumu, bireyler arasındaki sözleşmeye dayandırır. Toplum sözleşmesi,
Hobbes’un, temel motivasyonu kendini korumak olan birey anlayışının zorunlu bir
sonucudur. Hobbes’un doğa durumu olarak kavramlaştırdığı toplum öncesi durum,
bireylerin kendilerini korumak için sürekli daha fazla güç arayışında oldukları bir savaş durumudur. Doğa durumu, en güçlü kişinin yaşamını koruması açısından bile belirsizliklere açık olduğundan, bireyler bir sözleşmeyle toplumu oluşturacaklardır. Toplum sözleşmesiyle bireyler bütün güçlerini devrederek devleti yaratırlar ve devletin
garantörlüğündeki bir toplumsal yaşam içerisinde yaşamlarını güvence altına almış
olurlar. Hobbes’un toplum sözleşmesi düşüncesi, siyasal iktidarın varlık nedeninin,
bir hakkın (yaşama hakkı) korunması olduğuna vurgu yaptığı için liberal, siyasal iktidarı bireylerin iradelerinin bir ürünü olarak gördüğü için de demokratik meşruiyet
anlayışına uygun bir meşruiyet ölçütü sunar. Fakat Hobbes siyasal iktidarı sınırlandıracak hiçbir araç öngörmediği ve bireylerin iradesini de yalnızca devletin ortaya çıkış
sürecinde önemsediği için, bu uygunluk oldukça sınırlı bir uygunluktur.
Hobbes gibi Locke da siyasal iktidarın meşruiyetini toplum sözleşmesine dayandırır. Fakat Locke ile Hobbes’un izahları arasında üç önemli farklılık söz konusudur. Öncelikle, Locke, devlet öncesi durumu, yani doğa durumunu bir savaş
durumu olarak nitelendirmez. Locke’a göre, doğal hukuk hüküm sürdüğü ve bütün
bireyler akıl sahibi varlıklar olarak birbirlerinin doğal hukuktan kaynaklanan haklarını tanıdıkları için, doğa durumunda, Hobbes’un bahsettiği gibi bir hayatta kalma mücadelesi söz konusu değildir. İkincisi, Locke, devleti, bağlayıcılık gücü daha
yüksek, bireylerin rızalarının çok daha ön planda olduğu bir toplum sözleşmesine
dayandırır. Locke’taki toplum sözleşmesinin sonuçları, Hobbes’takinden farklıdır.
Locke’a göre bireyler, devleti, zaten var olan hakların daha iyi korunması amacıyla yarattıkları için, ona sınırlı bir güç verirler. Hobbes’un, bir sözleşmenin ürünü
olmasına rağmen, bu sözleşmeyle bağlı olmayan kadir-i mutlak devlet anlayışına
karşın, Locke, bireylerin, kendisine yalnızca yargılama ve cezalandırma haklarını
devrettikleri, sözleşmeye bağlı kalmakla yükümlü, yani fonksiyonu doğal hukukun
korunması ile sınırlı bir devlet anlayışına sahiptir. Üçüncüsü, Locke, bireysel hakların, yalnızca diğer bireylere karşı değil, devlete karşı da korunması gerektiğini düşünür. Hobbes, devletin varlık nedeninin bireyin kendini koruma hakkı olduğunu
düşünmesine rağmen, bu hakkı tehdit eden bir devlet karşısında, bireyi koruyucu
anlamlı herhangi bir araç sunmaz. Hobbes, bireylerin, yaşamlarının tehlike altında olduğu durumlarda devlete karşı gelebileceklerini kabul etse de, onlara, kendi
yaşamlarını koruma çabalarının ötesine geçerek eylemlerini devrimsel bir hareket
altında birleştirme hakkı tanımaz. Buna karşın, Locke, doğal hukuka aykırı hareket
eden bir devletin meşruiyetini kaybedeceğini, dolayısıyla da yurttaşların böyle bir
devlete karşı direnme haklarının bulunduğunu kabul eder.
Locke’un toplum sözleşmesi düşüncesi, bireysel hakların tam anlamıyla korunmasını esas alan içerimiyle liberal meşruiyet anlayışının gereklerini bütünüyle
karşılayan bir meşruiyet ölçütü sunar. Fakat Locke, bireysel rızaya Hobbes’un atfetmiş olduğundan daha fazla önem atfetmesine rağmen, bireylerin siyasal karar
alma sürecine katılımını ön plana çıkarmadığı için, onun sunmuş olduğu ölçüt de
demokratik meşruiyet anlayışı açısından yeteri kadar tatmin edici değildir. Demokratik meşruiyeti ön plana çıkaran toplum sözleşmesi düşünürü Rousseau’dur.
63
64
Siyaset Sosyolojisi
Rousseau, bireyin toplumu öncelediğine ilişkin doğal hukukçu görüşe karşı
çıkarak, toplumun bireyi öncelediğini ileri sürer. Rousseau, birey merkezli toplum anlayışına karşı çıkarak, insanın doğası gereği toplumsal bir varlık olduğunu
kabul eder. Buna göre, toplum verilidir ve bireyler, zihni ve ahlaki meziyetlerini
toplumdan aldıkları, toplumsal yaşam içerisinde insan oldukları için, birey ancak
toplum içerisinde anlamlıdır. Rousseau, doğaya içkin bir hukukun ve adaletin bulunduğu ve buna bağlı olarak bütün insanların doğal birtakım hak ve özgürlüklere sahip oldukları yönündeki doğal hukukçu görüşe de aynı nedenle karşı çıkar.
Rousseau’ya göre, tıpkı birey gibi, hukukun, hakkın, adaletin ve özgürlüğün varlığından bahsedilebilmesi için de, öncelikle doğru bir toplumun varlığı gereklidir.
Rousseau bu toplumu, bireysel iradelerin genel iradeye devredilmesi ve siyasetin
tek meşruiyet ölçütü olarak bu iradenin kabul edilmesini esas alan toplum sözleşmesine dayandırır. Bu durumda Rousseau’nun doğal hukuku bir meşruiyet ilkesi
olarak kabul etmeyeceği de açıktır. Rousseau, ortak yaşamın düzenlenmesinde,
toplumun iradesinin (genel iradenin) ürünü olan ‘pozitif ’ hukuku referans mercii
olarak alır. Başka bir ifadeyle, Rousseau, siyasetin meşruiyet ilkesi olarak, doğal
hukukun yerine genel iradeyi koyar. Rousseau’ya göre, iyi ya da doğru toplum,
genel iradenin ifadesini bulabildiği yasalarla yönetilen toplumdur. Rousseau’ya
göre, genel iradenin ifadesini bulabilmesi, ancak bireylerin karar alma süreçlerine
katılımı yoluyla mümkün olduğu için, doğru (meşru) siyasal düzen doğrudan demokrasinin yürürlükte olduğu siyasal düzendir. Roussea’nun genel irade kavramı
demokratik rejimlerde meşruiyet ölçütü olarak karşımıza çıkan halk iradesi ve
milli irade gibi kavramların da felsefi zeminini oluşturmuştur.
Liberal siyaset felsefesinin çağdaş temsilcilerinden John Rawls, adil topluma
ilişkin düşüncelerini, “A Theory of Justice” (Bir Adalet Teorisi) isimli çalışmasında
ortaya koyar. Söz konusu çalışmasında, Rawls, “Adil bir toplumsal düzen hangi ilkeler üzerinde temellenmelidir?” sorusuna bir cevap vermeye çalışır. Rawls toplumu
sözleşme temelinde açıklayan diğer liberal filozoflar gibi, toplum öncesi bir durumu
varsayarak, böyle bir durumda bireylerin toplumu kurmak için üzerinde anlaşacakları adalet ilkelerinin neler olabileceğini araştırır. Rawls’ın, bireylerin, üzerinde
anlaşacakları ilkelerin adalet ilkeleri olması için, toplum öncesi durumda, kurulacak olan toplumdaki konumlarının avantaj veya dezavantajlarını bilmeleri, fakat
kendilerinin hangi konumda olacaklarını bilmemeleri gerektiğini varsayar. Zira
Rawls, kurulacak olan toplumdaki konumunu bilen bireyin, akla değil çıkarlarına
uygun olanı tercih edeceğini, dolayısıyla da adalet ilkelerine ulaşamayacağını düşünür. Rawls bireylerin iki temel adalet ilkesi üzerinde anlaşacağını belirtir: (1) Her
birey, diğer bireylerin özgürlüğüyle uyumlu en geniş bütüncül özgürlük sistemine
ilişkin eşit hakka sahiptir. (2) Ekonomik ve toplumsal eşitsizliklerin düzenlenmesi;
en dezavantajlı olanın en büyük yararı sağlamasına ve konumlara ulaşmada fırsat
eşitliğinin bulunmasına uygun olmalıdır. Rawls bu ilkelerden birincisinin ikincisine göre; ikincisinde de ikinci öğenin birinci öğeye göre önceliği olduğunu belirtir. Rawls bireysel özgürlüklerin korunmasına ve ekonomik yönden dezavantajlı
olanların durumlarının iyileştirilmesine hizmet eden bu ilkeleri siyasetin meşruiyet
ölçütü olarak görür. Rawls’ın ortaya koymuş olduğu meşruiyet ölçütü, hem liberalizmin bireysel özgürlüklerin korunması konusundaki hassasiyetine, hem de sosyal
demokrasi düşüncesinin sosyal adalet konusundaki hassasiyetine cevap verebilme
niteliğine sahip olması bakımından ayrı bir öneme sahiptir.
Rawls, liberal meşruiyet anlayışının çağdaş siyaset felsefesindeki önemli örneklerinden biri sunarken; Habermas, demokratik meşruiyet anlayışının çağdaş
siyaset felsefesindeki önemli bir örneğini ortaya koymuştur. Habermas, bir siyasal
65
3. Ünite - Otorite, Siyasal İktidar ve Meşrulu
sistemin meşru olabilmesinin, siyasal kararların vatandaşlar tarafından tartışıldığı bir kamusal alanı barındırmasına bağlı olduğunu düşünür. Habermas’a göre
böyle bir kamusal alanı erken dönem burjuva toplumlarının liberal demokrasi
deneyimlerinde gözlemlemek mümkündü. Bu toplumlarda okuryazar kulüpleri,
salonlar, gazeteler, dergiler bir siyasal tartışma ve katılım alanı olarak işlev görüyordu. Habermas, geç modernlikle birlikte söz konusu kamusal alanın, bağımsız
eleştiri ve muhalefet kaynağı olma vasfını kaybedecek şekilde bir dönüşüme maruz kaldığını belirtir. Bu anlamda Habermas’a göre, geç modern dönemde siyasal
kararların tartışılma zemini işlevi görmüş olan kamusal alanın yerini, devlet, özel
şirketler ve medyanın manipüle ettiği bir kamusallığın almış olması, siyasal sistem
açısından bir meşruiyet krizini de beraberinde getirmiştir. Habermas açısından
bakıldığında, bu bağlamda zuhur eden meşruiyet sorunu, her ne kadar sistemin
kendi iç mantığına bağlı olarak aşılabilse de, böyle bir aşma süreci, insani özgürlüğün feda edilmesi pahasına gerçekleştirilmek durumundadır. Zira tam bir manipülasyon mantığının işbaşında olduğu söz konusu yeni kamusal alan içerisinde,
siyasete ait pratik sorunların teknik sorunlara dönüştürülmesine gönderme yapan
teknokratik bilincin yaygınlaştırılması, her ne kadar kitleleri depolitize edip sadık
varlıklar haline getirse bile, insanın sahip olması gereken özgürlüğü ve eleştirel
düşünce gücünü de elinden alır niteliktedir. Bu nedenle, Habermas, siyasal katılımın vatandaşların belirli periyotlarla yapılan seçimlerde oy verip önceden belirlenmiş olan siyasetleri onaylamalarıyla sınırlı olduğu mevcut liberal demokratik
rejimlerin meşruiyet sorunuyla malul olduklarını düşünür. Habermas, meşruiyet
sorununa yönelik sahici bir siyasal çözüm olarak, katılımcı demokrasi modelini
önerir. Habermas’ın önermiş olduğu demokrasi modeli, bütün siyasal norm ve
kuralların vatandaşlar arasındaki rasyonel tartışmalar yoluyla belirlenmesine zemin oluşturacak oldukça geniş bir siyasal kamusal alan vizyonunu içerir.
Meşruiyet kriziyle bağlantılı olarak tartışılan temsil krizi ne anlama gelmektedir?
SONUÇ
İktidar, belirli bir yeri olan, birtakım bireylerin, grupların ya da kurumların elinde
bulunan bir şey olmayıp bir ilişki biçimidir. İktidar bir ilişki biçimi olduğu için
toplumsal yaşamda irili ufaklı, resmi, gayrı resmi bütün birlikteliklerde karşımıza
çıkabilir. Siyasal ilişki iktidar ilişkisi olsa da, bütün iktidar ilişkilerinin toplumsal yaşam açısından aynı öneme sahip olduğu söylenemez. Bu anlamda, bütün
toplumsal yaşam üzerinde sonuçlar doğuran iktidar ilişkileri ile, etkisi belirli bir
bağlamla sınırlı iktidar ilişkileri arasında bir ayrıma gitmek gerekir. Toplumsal
yaşam açısından merkezi öneme sahip iktidar, siyasal iktidardır. İktidar ilişkisi
çift yönlü bir ilişki olduğu için, yönetme ve yönlendirme eylemi, siyasal iktidarın
gücüne olduğu kadar yönetilenlerin rızasına da bağlıdır. Zira yönetilenler siyasal
iktidara itaat edebilecekleri gibi karşı da çıkabilirler. Bu durum, bütün siyasal iktidarların belirli bir ölçüde yönetilenlerin rızasını almak zorunda olduklarını gösterir. Rıza kavramı iktidar-otorite ayrımında müracaat edebileceğimiz ölçüttür.
Rızaya dayalı iktidara otorite denir ve bu anlamda siyasal otorite yönetilenlerin
rızası üzerinde temellenen siyasal iktidardır. İktidara rıza göstermek, onun yapıp
ettiklerini meşru görmek demek olduğu için otorite meşru iktidardır. Meşruluk
kavramı neyin haklı ya da doğru olduğuna yönelik inancı ifade eder. Bu inanç
siyasal kültüre bağlı olduğu için, meşruluk anlayışı da toplumdan topluma değişir.
Liberal ve demokratik değerlerin küresel ölçekte geçerlilik kazandığı günümüz
dünyasında, meşruluk anlayışı da büyük ölçüde bu değerlere dayanmaktadır.
3
66
Siyaset Sosyolojisi
Özet
Siyasetin ilişkisellik vasfı, siyasal olanın, farklı toplumsal ilişki biçimlerinde ortaya çıkabilen ve farklı biçimler alabilen bir antagonizmada ifadesini bulmasından
kaynaklanır. Siyasal olanı karakterize eden söz konusu
antagonizmanın son tahlilde biz-onlar ayrımı olduğu
söylenebilir. Siyaset olgusunun anlaşılmasında kilit
kavram iktidar kavramıdır. İktidar, anlam içeriği geniş
olan bir kavramdır. İktidar, belirli bir yeri ya da merkezi olan ve birtakım öznelerin ya da kurumların sahip
oldukları bir şey olmayıp sosyal hayatın çeşitli kademelerinde rastladığımız bir ilişki biçimidir. Çerçeveyi daraltıp toplumsal düzenin tamamı için merkezi öneme
sahip iktidar ilişkilerine odaklandığımızda, siyasal iktidar kavramına ulaşırız. Siyasal iktidarın üç ayırt edici
özelliğe sahip olduğu söylenebilir. İlk olarak siyasal iktidar diğer bütün kural koyucu kurumların ya da kişilerin üstünde yer aldığı için, ülkenin ya da toplumun
tamamı üzerinde geçerli olan iktidardır. İkinci olarak,
siyasal iktidarla toplumdaki diğer iktidarlar arasında,
eşitlik ilişkisi değil, hiyerarşik bir ilişki söz konusudur.
Siyasal iktidar ülke içinde en üstün olan iktidardır. Siyasal iktidarı diğer iktidar türlerinden ayıran bir başka
özellik ise, maddi kuvvet ve zor kullanma gücünü tekelinde bulundurmasıdır.
İktidar ilişkisi çift yönlü bir ilişki olduğu için siyasal iktidarın kendini kabul ettirmesi yalnızca sahip olduğu
güçle bağlantılı olarak düşünülemez. İnsanlar siyasal iktidara itaat edebilecekleri gibi direniş de gösterebilirler.
Siyasal iktidarın kabul görmesinde daha belirleyici olan
faktör, insanların siyasal iktidara ilişkin değerlendirme-
leridir. Siyasal iktidarın insanlar tarafından bir değerlendirmeye tabi tutuldukları gerçeği, salt güce dayalı siyasal
iktidar ile insanların rızasına dayalı siyasal iktidar arasındaki bir ayrımı da beraberinde getirir. Kuşkusuz gerçek yaşamda salt güce dayalı ya da bütünüyle rızaya dayalı bir siyasal iktidar yoktur. Fakat analitik olarak böyle
bir ayrım yaptığımızda, rızaya dayalı siyasal iktidarı
nitelemek için otorite kavramını kullanabiliriz. Otorite,
rızaya dayalı iktidardır ve bir iktidarın rızaya dayanması
o iktidarın meşru olduğunu gösterir.
Sosyolojik perspektifle ele alındığında meşruluk, toplumların yaşam tarzları, bilgi, inanç ve değer sistemleri;
yani toplumların kültürleri bağlamında düşünülmesi
gereken bir konu olarak karşımıza çıkar. Toplumların
kültürleri birbirinden farklı olduğu için meşruluk anlayışı da toplumdan topluma farklılık gösterir. Meşruluk
ilişkisel olup insanların kanaatlerine dayandığı için,
meşruluk anlayışı toplumsal değişime bağlı olarak aynı
toplum içerisinde de farklılık gösterebilir. Öte yandan,
meşruluğun ilişkisel olması, meşruluk ile yasallığın özdeş olarak düşünülemeyeceği gerçeğinin de nedenini
oluşturur. Günümüz dünyasında hâkim olan siyasal
rejimler liberal demokrasilerdir. Bu nedenle de içerisinde liberal ve demokratik değerlerin başat konumda
bulunduğu kültür, zamanımızın hâkim siyasal kültürdür. Bugün, insan hakları ve demokrasinin başat değerler olarak ön plana çıkmış olması nedeniyle, felsefi
açıdan bakıldığında, meşruluğun kaynağını insan haklarına ve demokratik değerlere saygının oluşturduğu
söylenebilir.
3. Ünite - Otorite, Siyasal İktidar ve Meşrulu
67
Kendimizi Sınayalım
1. İktidar ilişkisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a. İktidar ilişkisinin ayırt edici özelliği, devlet kurumlarında karşımıza çıkmasıdır.
b. İktidar ilişkisi toplumsal yaşamın her yerinde
karşımıza çıkabilir.
c. İktidar ilişkisi ekonomik ilişkinin bir yansıması
olarak ortaya çıkar.
d. İktidar ilişkisi yalnızca siyasetçilerle toplum
arasındaki ilişkilerde kendini gösterir.
e. Aile yaşamında iktidar ilişkisi yoktur.
2. Siyasal ilişkinin ancak dost-düşman ayrımı üzerinden anlaşılabileceğini söyleyen düşünür kimdir?
a. Carl Schimitt
b. Max Weber
c. David Easton
d. Chantal Mouffe
e. Ulrich Beck
3. Michel Foucault’nun iktidar anlayışını nitelemek
için aşağıdaki kavramlardan hangisini kullanmak doğru olmaz?
a. Sosyal İktidar
b. Mikro İktidar
c. İktidar ilişkisi
d. Biyoiktidar
e. Siyasal İktidar
4. Aşağıdakilerden hangisi siyasal iktidar ile sosyal iktidarı ayıran bir özelliktir?
a. Siyasal iktidarın ekonomik iktidarla ilişkili olması
b. Siyasal iktidarın yaşam tarzları ile ilgilenmemesi
c. Siyasal iktidarın hiyerarşik olarak sosyal iktidardan yukarıda olması
d. Sosyal iktidarın baskıyı içermemesi
e. Demokratik toplumlarda sosyal iktidarın bulunmaması
5. Aristoteles’in siyasal birlik anlayışını günümüz
dünyasındaki siyaseti anlamak açısından sorunlu kılan
husus nedir?
a. Siyasal birliği, sosyal birliklerin üzerinde konumlandırması
b. Siyasal birliği, sosyal birlikleri kapsayan birlik
olarak görmesi
c. Siyasal birlik ile ahlak arasında bağlantı kurması
d. Siyasal birlik ile siyasal iktidar kavramı arasında
bağlantı kurması
e. Siyasal birliğin homojen bir yapıya sahip olduğunu varsayması
6. Aşağıdakilerden hangisi otorite ilişkisinin bir özelliği değildir?
a. Taraflar arasında eşitliğin bulunmadığı bir ilişki
olması
b. Otorite olarak kabul edilen tarafın istediklerini
yaptırmak için diğer tarafı ikna etmeye ihtiyaç
duymaması
c. Otorite olarak kabul edilen tarafın istediklerini
yaptırmak için zor kullanmaya ihtiyaç duymaması
d. Otorite olarak kabul edilen tarafın istediklerinin akıl süzgecinden geçirilerek yapılması
e. Rızayı içermesi
7. Meşruluk ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
a. Meşruluk siyasal ilişkinin bir unsurudur.
b. Meşruluk, iktidar ile otoriteyi ayırmada başvurabileceğimiz kriterdir.
c. Meşruluk anlayışı toplumdan topluma farklılık
gösterebilir.
d. Bir şeyin meşru olması demokratik değerlere
uygun olmasına bağlıdır.
e. Bir şeyin yasal olması meşru o şeyin olması anlamına gelmez.
8. Bir siyasal sitemin vatandaşların beklentilerine cevap
verememesi durumunda, vatandaşların temel siyasal değerlere, normlara ve siyasal liderlere olan inancının zayıflaması biçiminde kendini gösteren soruna ne ad verilir?
a. Meşruluk sorunu
b. Demokratikleşme sorunu
c. Siyasal yozlaşma
d. Siyasal istikrarsızlık
e. Yönetilemezlik sorunu
68
Siyaset Sosyolojisi
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
9. Aşağıdaki düşünürlerden hangisi bireysel özgürlüklerin korunması ve sosyal adaletin gözetilmesi hassasiyetlerini barındıran bir meşruiyet düşüncesini savunmuştur?
a. Robert Nozick
b. John Rawls
c. J. J. Rousseau
d. Thomas Hobbes
e. Friedrich Hayek
10. Aşağıdakilerden hangisi Jürgen Habermas’a göre
geç modern dönemde ortaya çıktığını söylediği meşruiyet krizinin nedenlerinden biri olarak düşünülemez?
a. Kamusal alanın özgür tartışma alanı olma özelliğini kaybetmesi
b. Sosyal yaşamın, devlet, medya ve büyük şirketlerin manipülasyonuna açık hale gelmesi
c. Piyasa ekonomisinin tam anlamıyla hayata geçememesi
d. Siyasal kararların demokratik tartışmanın bir
ürünü olarak ortaya çıkmaması
e. Liberal siyasal rejimlerin katılımcı olmayan demokrasi anlayışları
1. b
2. a
3. e
4. c
5. e
6. d
7. d
8. a
9. b
10. c
Yanıtınız yanlış ise, “İktidar ilişkisi, Sosyal İktidar, Mikro İktidar” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise, “İktidar ilişkisi, Sosyal İktidar, Mikro İktidar” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise, “İktidar ilişkisi, Sosyal İktidar, Mikro İktidar” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise, “Siyasal İktidar ve Otorite”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise, “Siyasal İktidar ve Otorite”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise, “Siyasal İktidar ve Otorite”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise, “Meşruluk ve Meşruluğun
Kaynakları” konusunun “Sosyolojik Açıdan
Meşruluğun Kaynağı” başlıklı kısmını yeniden
gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise, “Meşruluk ve Meşruluğun
Kaynakları” konusunun “Sosyolojik Açıdan
Meşruluğun Kaynağı” başlıklı kısmını yeniden
gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise, “Meşruluk ve Meşruluğun
Kaynakları” konusunun “Meşruluğun Felsefi
Temeli” başlıklı kısmını yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise, “Meşruluk ve Meşruluğun
Kaynakları” konusunun “Meşruluğun Felsefi
Temeli” başlıklı kısmını yeniden gözden geçiriniz.
3. Ünite - Otorite, Siyasal İktidar ve Meşrulu
69
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar
Sıra Sizde 1
Mikro iktidar anlayışı; iktidarı bir ilişki biçimi olarak
gördüğü, bu ilişkinin toplumsal yaşamda çeşitli birlikteliklerde farklı şekillerde karşımıza çıkabileceğini
kabul ettiği ve böylece devlet ile siyaseti özdeşleştirmediği için, toplumsal ilişkilerin siyasal karakterini görmemize imkân sağlar. Bu özelliği, mikro iktidar anlayışını, siyasetin görünmeyen yüzüne odaklanan siyaset
sosyolojisi açısından önemli kılar.
Akal, C.B (1998). İktidarın Üç Yüzü. Ankara: Dost Kitabevi.
Arendt, H. (1996). Geçmişle Gelecek Arasında. çev. B. S.
Şener. İstanbul: İletişim Yayınları.
Çelebi, A. (2008). Devlet, Toprak, Egemenlik: Carl
Schmitt’in Düşüncesinde Siyasal Kavramı ve Kurucu
İktidar Sorunu. Ankara: İmaj Yayınevi.
Çiğdem, A. (1997). Bir İmkân Olarak Modernite. İstanbul: İletişim Yayınları.
Duverger, M. (1964). Politikaya Giriş. çev. Semih Tiryakioğlu. İstanbul: Varlık Yayınları.
Eagleton, T. (1996). İdeoloji. çev. M. Özcan. İstanbul:
Ayrıntı Yayınları.
Focault, M. (1994). “Özne ve İktidar” çev. Osman Akınhay. Özne ve İktidar. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Gewirth, A. (1965). Political Philosophy. New York: The
MacMillan Company.
Giddens, A. (1992). Max Weber Düşüncesinde Siyaset
ve Sosyoloji. çev. Ahmet Çiğdem. Ankara:Vadi Yayınları.
Habermas, J. (1975). Legitimation Crisis. translated by.
Thomas McCarthy. Boston: Bacon Pres.
Habermas, J. (1992). Rasyonel Bir Topluma Doğru. çev.
Ahmet Çiğdem-Mehmet Küçük. Ankara:Vadi Yayınları.
Habermas, J. (1997). Kamusallığın Yapısal Dönüşümü.
çev. Tanıl Bora-Mithat Sancar. İstanbul: İletişim Yayınları.
Habermas, J. (2002). “Demokrasinin Üç Normaif Modeli”, “Öteki” Olmak, “Öteki”yle Yaşamak: Siyaset
Kuramı Yazıları. çev. İlknur Aka. İstanbul: Yapı
Kredi Yayınları.
Harrison, T. R. (2003). Hobbes, Locke and Confusions’s
Masterpiece, Cambridge: Cambridge University
Pres.
Kalaycıoğlu, E. (1984). Çağdaş Siyasal Bilim: Teori,
Olgu ve Süreçler. İstanbul: Beta Basım/Yayım Dağıtım.
Kapani, M. (1989). Politika Bilimine Giriş. Ankara: Bilgi Yayınevi.
Laclau, E. Mouffe C. (1992). Hegemonya ve Sosyalist
Strateji. çev. Ahmet Kardam-Doğan Şahiner. İstanbul: Birikim Yayınları.
Mouffe, C. (2008). Siyasetin Dönüşü. çev. Fahri BakırcıAli Çolak. Ankara: Epos Yayınları.
Sabine, G. (1969) Siyasal Düşünceler Tarihi. 2, çev. A.
Öktem. Ankara: Sevinç Matbaası.
Sıra Sizde 2
Egemenlik, modern devleti nitelemek için kullanılmış
olan bir kavramdır. Modern devletin ilk biçimi mutlak
krallıklardı. Mutlak krallıklar, kralların belirli bir toprak parçası üzerinde tam anlamıyla hâkimiyet kurmuş
oldukları siyasal yapılardı. En üstün iktidar olarak tanımlayabileceğimiz egemenlik kavramı dönemin siyaset filozofları tarafından söz konusu hâkimiyeti ifade
etmek için kullanılmıştır. Bu filozoflar (Örneğin Jean
Bodin ve Thomas Hobbes) egemenliğin mutlaklık, bölünemezlik ve süreklilik gibi üç temel vasfı olduğunu
belirtmişler ve ancak bu vasıflara sahip bir iktidarın
varlığı durumunda devletin var olabileceğinin altını
çizmişlerdir. Mutlakıyet yönetimleri daha sonra cumhuriyet yönetimlerine dönüşünce egemenlik de ulusal
egemenlik olarak düşünülmüştür. Ulusal egemenlik
düşüncesi, bir ülkede siyasal iktidarın gücünü ulustan almasına ve dışarıdan herhangi bir sınırlandırma
olmaksızın bu gücü ülke sınırları içerisinde kullanmasına işaret eder. Günümüz dünyasında uluslararası kurumların, kuralların, anlaşmaların ve birliklerin belirleyici hale gelmesi egemenlik kavramını da kullanışsız
bir kavram haline getirmiştir.
Sıra Sizde 3
Dar anlamıyla düşünüldüğünde, liberal demokrasilerdeki meşruiyet krizi olarak karşımıza çıkan temsil
krizi, geniş anlamıyla düşünüldüğünde ulus devletin
krizine işaret eder. Bilindiği gibi ulus devletler ulusal kimliği esas alan homojen yapılardı. Geç modern
dönemde bu homojenliğin bozulmasına bağlı olarak
kimlik ve tanınma taleplerinin ön plana çıkması, ulus
devletlerin mevcut yapılarıyla toplumdan gelen farklı
taleplere cevap verememesine yol açmıştır. Böylece,
devlet ile toplum arasında var olduğu düşünülen temsil
ilişkisi de sorgulanır hale gelmiştir.
70
Siyaset Sosyolojisi
Başvurulabilecek Kaynaklar
Sarıbay, A.Y (2000). Diyalojik Demokrasi, Kamusal
Alan, Sivil İtiraz. İstanbul: Alfa Aktüel Yayınları.
Sarıbay, A.Y (2008). Global Bir Bakışla Politik Sosyoloji.
İstanbul: Everest Yayınları.
Sarıbay, A.Y Öğün, S.S (1999). Politikbilim. İstanbul:
Alfa Aktüel Yayınları.
Sartori, G. (1996). Demokrasi Teorisine Geri Dönüş.
çev. T. Karamustafaoğlu-M. Turhan. Ankara: Yetkin Yayınları.
Schmitt, C. (1976). The Concept of The Political translated by. George Schwab. New Jersey: Rutgers University Pres.
Schmitt, C. (2002). Siyasi İlahiyat. çev. Emre Zeybekoğlu. Ankara: Dost Kitabevi.
Schroeder, R. (1996). Max Weber ve Kültür Sosyolojisi.
çev. Mehmet Küçük. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
Strauss, L. (1976). “Comments on Carl Schmitt’s Der
Begriff des Politischen”, The Concept of The Political.
by Carl Schmitt, translated by. George Schwab, New
Jersey: Rutgers University Pres.
Strauss, L. (1988). What is Political Philosophy. Indiana:
University of Nötre Dame Pres.
Üşür, S. (1997). İdeolojinin Serüveni. Ankara: İmge Kitabevi.
Vergin, N. (2006). Siyasetin Sosyolojisi: Kavramlar, Tanımlar, Yaklaşımlar. İstanbul: Bağlam Yayınları.
Weber, M. (1995). Toplumsal ve Ekonomik Örgütlenme
Kuramı. çev. Özer Ozankaya. Ankara: İmge Kitabevi.
Agamben, G. (2011). Kutsal İnsan: Egemen iktidar ve
Çıplak Hayat. çev. İsmail Tümken. İstanbul: Ayrıntı
Yayınları.
Beck U. (2011). Risk Toplumu Başka Bir Modernliğe
Doğru. çev. Bülent Doğan ve Kazım Özdoğan. İstanbul: İthaki Yayınları.
Best, S. (1995). The Politics of Marx, Foucault, Habermas. New York and London: Guildford Press.
Bottomore, T. (1993). Political Sociology. London: Pluto
Press.
Connolly, W. E. (1995). Kimlik ve Farklılık. çev. Fermâ
Lekesizalın. İstanbul: AyrıntıYayınları.
Çiğdem, A. (1997). Bir İmkân Olarak Modernite. İstanbul: İletişim Yayınları.
Falzon, C. (2001). Foucault ve Sosyal Diyalog: Parçalanmanın Ötesi. çev. Hüsamettin Arslan. İstanbul:
Paradigma Yayınları.
Giddens, A. (1994). Modernliğin Sonuçları. çev. Ersin
Kuşdil. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
May, T. (2000). Postyapısalcı Anarşizmin Siyaset Felsefesi, çev. Rahmi G. Öğdül. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
McMichael, P. (2005). The Handbook of Political Sociology. ed. by. Thomas Janaski, Robert Alford, Alexander Hicks and Mildred A. Schwartz. Cambridge: Cambridge University Press.
Mouffe, C. (2010). Siyasal Üzerine, çev. Mehmet Ratip.
İstanbul: İletişim Yayınları.
Newman, S. (2006). Baknin’den Lacan’a: Anti-otoriteryanizm ve İktidarın Altüst Oluşu. çev. Kürşad Kızıltuğ. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Owen, D. (1994). Maturity and Modernity. London and
New York: Routledge.
Phillips, A. (1995). Demokrasinin Cinsiyeti, çev. Alev
Türker, İstanbul: Metis Yayınları.
Rancière, Jacques (2007). Siyasalın Kıyısında. çev. Aziz
Ufuk Kılıç. İstanbul: Metis Yayınları.
Sarup, M. (1995). Post-yapısalcılık ve Postmodernizm.
çev. A. Baki Güçlü. Ankara: Ark Yayınevi.
Tekeloğlu, O. (2003). Foucault Sosyolojisi. İstanbul: Alfa
Yayınları.
Weber, M. (1996) Sosyoloji Yazıları. çev. Taha Parla. İstanbul: İletişim Yayınları.
4
SİYASET SOSYOLOJİSİ
Amaçlarımız






Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Sivil toplumun ne anlama geldiğini,
Tarihsel olarak hangi süreçlerden geçerek anlam kazandığını,
Kavramın demokrasiyle ilişkisini,
Küreselleşmeyle ilişkisini,
Devletle ilişkisinin demokratik açıdan anlamını,
Türkiye’de sivil toplumun durumunu ve devletle nasıl bir ilişkisi içerisinde olduğunu açıklayabilecek bilgi ve becerileri kazanabileceksiniz.
Anahtar Kavramlar
• Sivil Toplum
• Demokrasi
• Devlet
• Küreselleşme
İçindekiler
Siyaset Sosyolojisi
Sivil Toplum ve Devlet
•
•
•
•
•
•
•
GİRİŞ
SİVİL TOPLUM KAVRAMI
SİVİL TOPLUM KAVRAMININ TARIHI
SİVİL TOPLUM VE DEMOKRASİ
SİVİL TOPLUM VE KÜRESELLEŞME
SİVİL TOPLUM VE DEVLET
TÜRKİYE’DE SİVİL TOPLUM VE DEVLET
İLİŞKİSİ
• SONUÇ
Sivil Toplum ve Devlet
Gİ­RİŞ
Tür­ki­ye’de si­vil top­lum kav­ra­mı, tam ola­rak 80’ler­den son­ra si­ya­sal tar­tış­ma­la­rın
gün­de­mi­ne gel­miş­tir. Tü­müy­le Ba­tı­ya ait olan kav­ram, hem mo­dern­leş­me sü­re­
cin­de­ki Ba­tı top­lu­mu­nun ta­rih­sel ola­rak gel­di­ği aşa­ma­yı hem de ge­li­nen bu du­
ru­ma bağ­lı ola­rak dev­let-top­lum iliş­ki­si­ni de­mok­ra­si ek­se­nin­de ye­ni­den ele alan
dü­şün­me bi­çi­mi­ni ta­nım­lar.
Si­vil top­lum kav­ra­mı­nın de­mok­ra­si dü­şün­ce­si­nin ge­li­şi­mi­ne kat­kı­sı cid­di bo­yut­
ta ol­muş­tur. Dev­le­tin kar­şı­sın­da özerk bir top­lum­sal ala­nın var­lı­ğı­nı ön­gö­ren si­vil
top­lum te­ori­siy­le bir­lik­te, ka­mu­sal alan, ana­ya­sal yurt­taş­lık ve hu­kuk dev­le­ti gi­bi
mo­dern de­mok­ra­si dü­şün­ce­si­nin vaz­ge­çil­mez kav­ram­la­rı ge­liş­me im­kâ­nı bul­muş­
tur. Bu­gün dev­let-top­lum iliş­ki­si­ni hak­lar, öz­gür­lük­ler ve yü­küm­lü­lük­ler çer­çe­ve­
sin­de ta­nım­la­yan bir de­mok­ra­tik ta­hay­yü­lün ge­liş­ti­ğin­den söz edi­le­bi­li­yor­sa, bu­nu
si­vil top­lum dü­şün­ce­si­ne borç­lu ol­du­ğu­mu­zu söy­le­mek yan­lış ol­ma­ya­cak­tır.
Türk­çe­ye “me­de­ni top­lum” şek­lin­de çe­vi­re­bi­le­ce­ği­miz si­vil top­lum, si­ya­sal kül­
tü­rün et­ki­siy­le “si­vil” söz­cü­ğü­ne yük­le­nen an­lam çer­çe­ve­sin­de Ba­tı­da­kin­den fark­
lı al­gı­lan­mış­tır. “Si­vil” ki­mi za­man res­mi ola­nın kar­şı­tı olan gay­ri res­mi­yi ki­mi
za­man da as­ke­rî ola­nın kar­şı­tı­nı ta­nım­la­mak üze­re kul­la­nıl­mış­tır. Her du­rum­da
dev­le­te yük­le­nen po­zi­tif an­la­ma bağ­lı ola­rak si­vil söz­cü­ğü ne­ga­tif bir an­la­ma sa­
hip ol­muş­tur.
Kav­ra­ma yö­ne­lik al­gı­nın de­ği­şe­rek, Ba­tı­da kul­la­nıl­dı­ğı bi­çi­me yak­laş­ma­sı
80’le­rin son­la­rın­da ol­muş­tur. Bu ta­rih­ten son­ra si­vil top­lu­ma yö­ne­lik al­gı­yı ve
an­la­mı be­lir­le­yen ol­gu Tür­ki­ye’de­ki de­mok­ra­tik­leş­me ara­yış­la­rı­dır. Bu ara­yış­la­rın
or­tak nok­ta­sı; ya­sal hu­kuk­sal dü­zen­le­me­le­re kar­şın de­mok­ra­tik bir dü­ze­ne sa­hip
olu­na­ma­ma­sı­nın se­be­bi­ni si­vil top­lu­mun yok­lu­ğu ola­rak gör­ülmesi­dir. 90’lar­dan
gü­nü­mü­ze si­vil top­lu­mun de­mok­ra­si tar­tış­ma­la­rın­da­ki öne­mi­ni be­lir­le­yen şey,
ge­nel ola­rak top­lu­mu özel ola­rak bi­re­yi dev­let kar­şı­sın­da ko­ru­ya­cak me­ka­niz­ma­
la­ra du­yu­lan ih­ti­yaç ol­muş­tur.
Sİ­VİL TOP­LUM KAV­RA­MI
17. yüz­yı­lın son­la­rın­da John Loc­ke ve Ja­mes Har­ring­ton’ın ya­zı­la­rın­da ilk kez gö­
rü­len, da­ha son­ra İs­koç Ay­dın­lan­ma­sı­nın önem­li isim­le­ri Adam Smith ve Adam
Fer­gu­son ta­ra­fın­dan ge­liş­ti­ri­len, Ro­us­sea­u, He­gel ve Marx’ın ar­dın­dan son ola­rak
Toc­qu­evil­le’in ay­rın­tı­lı ola­rak de­ğin­di­ği si­vil top­lum kav­ra­mı, dev­le­tin dı­şın­da­
ki sos­yal ku­rum ve ya­pı­lar­dan mey­da­na ge­len top­lum­sal ala­nı ta­nım­la­mak üze­re
kul­la­nıl­mış­tır.
74
Siyaset Sosyolojisi
Si­vil top­lum, ai­le­nin ve dev­let ku­rum­la­rı­nın dı­şın­da, top­lum­sal ya­şa­mın ge­
rek­tir­di­ği, bi­rey­le­rin gö­nül­lü ola­rak yer al­dı­ğı ve ör­güt­len­di­ği top­lum­sal iliş­ki­
ler ağı­dır. Ge­nel ola­rak top­lum­sal ya­şa­mın sür­me­sin­de önem­li ro­lü olan gö­nül­lü
iliş­ki­le­rin ve ku­ru­luş­la­rın yer al­dı­ğı bu ağ içe­ri­sin­de pi­ya­sa ve pi­ya­sa ku­rum­la­
rı, gö­nül­lü­lük esa­sı­na da­ya­nan din­sel ya­pı­lar, özel ve ka­mu­sal ni­te­lik­li der­nek ve
or­ga­ni­zas­yon­lar, ka­mu oyu ve si­ya­sal par­ti­ler gi­bi kar­şı­lık­lı gü­ven duy­gu­su­nun
oluş­tur­du­ğu iş­bir­li­ği­ne da­ya­lı çe­şit­li top­lum­sal iliş­ki bi­çim­le­ri yer alır. Si­vil top­
lum, pi­ya­sa ve dev­let­le bir­lik­te gü­nü­müz top­lu­mu­nu oluş­tu­ran bi­le­şen­ler­dir. Üçü
ara­sın­da­ki iliş­ki­nin ni­te­li­ği, top­lum­la­rın ya­pı­sı­nı ve ka­rak­te­ri­ni be­lir­le­mek­te­dir.
Top­lum­lar ara­sın­da va­ro­lan sos­yal ve kül­tü­rel fark­lı­lık­lar se­be­biy­le si­vil top­lu­mu
oluş­tu­ran iliş­ki ve ku­rum­lar da top­lum­dan top­lu­ma fark­lı­lık gös­te­re­bi­lir. Bu fark­lı­
lık si­vil top­lu­ma yö­ne­lik kav­ram­laş­tır­ma­la­ra da yan­sı­mış­tır. Si­vil top­lum ku­ru­luş­
la­rı (STK’lar), si­vil top­lum ör­güt­le­ri (STÖ’ler), si­vil top­lum ku­rum­la­rı, üçün­cü sek­
tör, gö­nül­lü ku­ru­luş­lar, hü­kü­met-dev­let dı­şı ku­ru­luş­lar si­vil top­lu­mu ta­nım­la­mak
üze­re kul­la­nı­lan kav­ram­lar­dır. Ge­liş­miş ve ge­liş­mek­te olan ül­ke­ler­de alan­la­rı­na ve
ör­güt­len­me bi­çim­le­ri­ne gö­re fark­lı si­vil top­lum ta­nım­la­rı­na rast­la­mak müm­kün­
dür. Dev­let dı­şı ku­ru­luş­lar ya da üçün­cü sek­tör ola­rak ta­nım­la­nan gö­nül­lü ku­ru­luş­
lar for­mel, ver­gi­den mu­af, yar­dım ve kal­kın­ma ama­cı gü­den, kâr ama­cı güt­me­yen
ve ço­ğun­luk­la ulus­la­ra­ra­sı alan­da fa­ali­yet gös­te­ren ku­ru­luş­lar­dır. Bu­nun ya­nın­da
si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı­nın özel­lik­le ge­liş­miş ül­ke­ler­de halk kuru­luş­la­rı (pe­op­le or­
ga­ni­za­ti­ons) ve dev­let-dı­şı ku­ru­luş­lar (non-go­vern­men­tal or­ga­ni­za­ti­ons) şek­lin­de
ge­nel bir ay­rı­ma ta­bi tu­tul­du­ğu gö­rü­lür. Halk ku­ru­luş­la­rı, de­mok­ra­tik ku­ru­luş­lar,
top­lu­luk te­mel­li ku­ru­luş­lar (com­mu­nity-ba­sed or­ga­ni­za­ti­ons) ve ta­ban­dan ge­len
ku­ru­luş­lar (grass-ro­ots or­ga­ni­za­ti­ons) ola­rak da ad­lan­dı­rıl­mak­ta­dır. Bun­lar bel­li
bir amaç için oluş­tu­rul­muş, so­ru­nun çö­zü­mü­ne yö­ne­lik res­mî ya da gay­ri res­mî,
ge­çi­ci, gö­nül­lü­ğü­ne da­ya­lı ör­güt­ler­dir. Ba­zı sen­di­ka ve mes­lek bir­lik­le­ri, ko­ope­ra­
tif­ler, çift­çi grup­la­rı hem­şeh­ri der­nek­le­ri ve ka­dın grup­la­rı bu ka­te­go­ri­de yer alır.
Dev­let dı­şı ku­ru­luş­lar (non-go­vern­men­tal or­ga­ni­za­ti­ons ya ­da kı­sa­ca NGOs) ise
üye­le­ri­nin çı­kar­la­rı­nı de­ğil baş­ka­la­rı­nın ya­ra­rı­na yö­ne­len, kâr ama­cı güt­me­yen gö­
nül­lü ku­ru­luş­lar­dır. Bu ku­ru­luş­lar ge­nel ola­rak uz­man­lar­dan olu­şan, bü­rok­ra­tik bir
hi­ye­rar­şi­ye sa­hip, he­sap ver­me gi­bi de­mok­ra­tik bir sü­re­ci içer­me­yen ku­ru­luş­lar­dır.
Dev­let dı­şı ku­ru­luş­lar pek çok fark­lı alan­da fa­ali­yet gös­ter­mek­te­dir. Ör­ne­ğin CA­
RE VE OX­FAM gi­bi do­ğal afet­ler­de yar­dım üze­ri­ne ça­lı­şan ör­güt­ler, Ulus­la­ra­ra­sı
Af Ör­gü­tü ve Gre­en­pea­ce gi­bi in­san hak­la­rı ve çev­re ko­nu­sun­da fa­ali­yet gös­te­ren
ör­güt­ler önem­li dev­let-dı­şı ku­ru­luş­lar­dan ba­zı­la­rı­dır.
Dev­let-dı­şı ku­ru­luş­la­rın ba­zı­la­rı­nın ta­nım­la­rın­dan fark­lı bi­çim­de dev­let­ler­le ya
da ulus­la­ra­ra­sı ku­ru­luş­lar­la il­gi­li olan bi­çim­le­ri de var­dır. Bi­li­nen dev­let-dı­şı ku­
ru­luş­lar­dan (NGOs) fark­lı olan bu ör­güt­ler için fark­lı isim­len­dir­me­ler kul­la­nı­lır.
Bun­lar GON­GO (go­vern­ment-or­ga­ni­zed NGO), QU­AN­GO (qua­si-go­vern­men­tal
or­ga­ni­za­ti­ons) ve DON­GO (do­nor-or­ga­ni­zed NGO) kı­salt­ma­la­rıy­la bi­li­nir. GON­
GO ya­ni hü­kü­met­le­rin kur­du­ğu hü­kü­met-dı­şı ku­ru­luş­lar, ge­liş­mek­te olan ül­ke­le­
rin hü­kü­met­le­ri­nin dev­let dı­şı ku­ru­luş­la­ra akan yar­dım fon­la­rı­nı ken­di­le­ri­ne ak­
tar­mak üze­re kur­duk­la­rı ku­ru­luş­lar­dır. Ya­rı hü­kü­met dı­şı ku­ru­luş­lar (QU­AN­GO)
ise ge­liş­miş ül­ke­ler­de ku­ru­lan ge­lir­le­ri­ni ka­mu­sal kay­nak­lar­dan sağ­la­yan ku­ru­luş­
lar­dır. Yar­dım te­mel­li dev­let-dı­şı ku­ru­luş­lar (DON­GO) ise kre­di ve­ren ku­ru­luş­la­
rın ver­dik­le­ri kre­di­nin ama­cı doğ­rul­tu­sun­da kul­la­nı­mı­nı ta­kip eden ku­ru­luş­lar­dır.
Bu du­rum ev­ren­sel bir si­vil top­lum ta­nı­mı yap­ma­yı zor­laş­tır­sa da ai­le ve dev­le­
tin dı­şın­da bir ala­nın var­lı­ğı ve in­san­la­rın or­tak çı­kar­la­rı­nı ger­çek­leş­tir­mek üze­re
bi­ra­ra­ya ge­le­bil­dik­le­ri bir pi­ya­sa­nın var­lı­ğı si­ya­set te­ori­sin­de si­vil top­lu­mun var­
75
4. Ünite - Sivil Toplum ve Devlet
lı­ğı­na de­lil teş­kil ede­cek un­sur­lar ola­rak ka­bul edi­lir. Bu­na ila­ve ola­rak; dev­le­tin
bir par­ça­sı ol­ma­ma­sı, kâr ama­cı güt­me­me­si, üye­le­ri­ne ka­zanç sağ­la­ma ama­cın­da
ol­ma­ma­sı, dev­let ik­ti­da­rı­nı ele ge­çir­me ya da onun or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­sı­na yö­ne­
lik amaç ta­şı­ma­ma­sı si­vil top­lum ör­güt­le­ri­nin di­ğer ayırd edi­ci özel­lik­le­ri ola­rak
sı­ra­la­na­bi­le­cek­tir.
Si­vil top­lum ör­güt­le­ri­ni top­lum­da­ki di­ğer ör­güt­len­me bi­çim­le­rin­den ayı­ran ne­dir?
Sİ­VİL TOP­LUM KAV­RA­MI­NIN TA­Rİ­Hİ
An­tik Yu­nan’dan Ay­dın­lan­ma­ya Ka­dar Olan Dö­nem
Si­vil top­lum kav­ra­mı ta­rih­sel ola­rak il­ki 1789 Fran­sız Dev­ri­mi’yle ikin­ci­si 20.
yüz­yı­lın son çey­re­ğin­de Ko­mü­nist re­jim­le­rin yı­kı­lı­şıy­la ol­mak üze­re iki önem­li
de­ği­şim ge­çir­miş­tir. Si­vil top­lu­mun mo­dern ön­ce­si an­la­mı kla­sik cum­hu­ri­yet­çi
ba­kış açı­sı­nı yan­sı­tır. 18 yüz­yı­lın ba­şı ya­ni Ay­dın­lan­ma­nın er­ken dö­ne­min­de ha­
kim olan bu an­la­yı­şa gö­re si­vil top­lum, yurt­taş­la­rın bir­bir­le­ri­ne za­rar ver­me­me­
si­ni sağ­la­ma amaç­lı hu­kuk ku­ral­la­rı va­sı­ta­sıy­la top­lum­sal ça­tış­ma­la­rı yö­ne­te­bi­len
bir si­ya­sal top­lum ti­pi­dir.
Si­vil top­lu­mun ta­ri­hi­ni, “si­vil” ola­na yük­le­ni­len an­lam çer­çe­ve­sin­de, An­tik Yu­
nan’a ka­dar gö­tür­mek müm­kün­dür. Bu dö­nem­de “iyi top­lum” ola­rak ta­nım­la­nan
si­vil top­lum, mo­dern dö­ne­min ak­si­ne dev­let ile bir bü­tün ola­rak gö­rül­müş­tür.
Ör­ne­ğin Sok­ra­tes’in dü­şün­ce­sin­de si­vil top­lum ça­tış­ma ko­nu­la­rı­nın ka­mu­sal tar­
tış­ma­ya açıl­dı­ğı ve ras­yo­nel di­ya­log­lar üze­rin­den çö­zü­me bağ­lan­dı­ğı si­te top­lu­
mu­dur. Sok­ra­tes’e gö­re si­vil­lik bu top­lu­mun vas­fı­dır ve in­san için “iyi ya­şa­mın”
te­mi­na­tı­dır. Ay­nı şe­kil­de Pla­ton için de ide­al dev­let in­san­la­rın ken­di­le­ri için mut­
lu­luk ge­ti­re­cek olan or­tak iyi, al­çak­gö­nül­lük ve ada­let gi­bi si­vil de­ğer­le­re ken­di­le­
ri­ni ada­dık­la­rı top­lu­mu ta­nım­lar. Fi­lo­zofa göre kra­lın gö­re­vi bu er­dem­le­re bağ­lı
si­vil­le­ri ko­ru­mak­tır. Ay­nı şe­kil­de Aris­to si­te­yi, yurt­taş­la­rı­na mut­lu­luk ge­ti­re­cek
olan si­vil er­dem­le­ri pay­laş­ma im­kâ­nı ve­ren “ko­ino­ni­a po­li­ti­ke” ya­ni si­ya­sal top­
lum ola­rak ta­nım­la­mış­tır.
Aris­to’nun “ko­ino­ni­a po­li­ti­ke” de­di­ği si­vil top­lum, Ro­ma’da hu­kuk­çu Çi­çe­
ro’nun elin­de “so­cie­tas ci­vi­lis” ha­li­ni al­mış­tır. Bu­ra­da si­vil top­lum sa­de­ce si­ya­sal
bir kav­ram de­ğil, da­ha çok hu­ku­ki bir kav­ram­dır. “So­cie­tas ci­vi­lis” hu­ku­kun be­lir­
le­di­ği ve yön­len­dir­di­ği iliş­ki­ler üze­ri­ne ku­ru­lu top­lu­mu ta­nım­la­mış­tır.
An­tik Yu­nan ve Ro­ma’da “iyi top­lum”un kar­şı­lı­ğı ola­rak kul­la­nı­lan si­vil top­
lum, in­san­lar için ba­rı­şı ve dü­zen­li ya­şa­mı te­min eden top­lum­dur. Bu top­lum dev­
let­ten ay­rı de­ğil onun­la bir bü­tün­dür. Kla­sik fi­lo­zof­lar için dev­let, top­lu­mun si­vil
bi­çi­mi olur­ken, si­vil­lik iyi yurt­taş­lı­ğın ge­re­ği­dir. Si­vil top­lu­ma da­ir kla­sik dö­nem­
de olu­şan bu bi­ri­kim, mo­dern dö­nem için önem­li kat­kı­lar sağ­la­mış­tır.
Fe­oda­liz­min et­ki­siy­le Or­ta Çağ­da si­vil top­lum dü­şün­ce­si Rö­ne­sansın son­la­
rı­na ka­dar or­ta­dan kalk­mış­tır. Otuz Yıl Sa­vaş­la­rı ve ar­dın­dan West­pha­li­a Ba­rı­şı
“ege­men dev­let­ler sis­te­mi”nin do­ğu­şu­nu ha­zır­la­mış­tır. An­laş­ma, dev­let­le­ri be­
lir­li bir top­rak par­ça­sı üze­rin­de tar­tış­ma­sız hâ­kim olan ba­ğım­sız, ege­men si­ya­
sal bi­rim­ler ola­rak ye­ni­den ta­nım­la­mış­tır. Bu­nun so­nu­cun­da kral­lar or­du­la­rı ve
oluş­tur­duk­la­rı bü­rok­ra­tik yö­ne­tim­le­riy­le te­ba­la­rı üze­rin­de tek ha­kim güç ha­li­ne
gel­miş­tir. Hâ­ki­mi­yet ka­mu har­ca­ma­la­rı üze­rin­de­ki yet­ki­le­riy­le bir­lik­te eko­no­mik
ya­şa­mı da içi­ne ala­rak “mut­lak” ha­le gel­miş­tir. Mut­lak mo­nar­şi 18. yüz­yıl Av­ru­
pa’sı­nın hâ­kim si­ya­sal kav­ra­mı­dır.
1
76
Siyaset Sosyolojisi
Ay­dın­lan­ma dö­ne­mi­nin üze­rin­de en çok tar­tı­şı­lan kav­ra­mı dev­le­tin mut­la­
ki­yet­çi do­ğa­sı­dır. Ha­ne­dan­lı­ğın meş­ru­iye­ti, yö­ne­tim­le­rin ku­rum­laş­ma bi­çim ve
se­bep­le­ri, in­san­la­rın te­mel hak­lar ko­nu­sun­da­ki eşit­siz­lik­le­ri tar­tış­ma­la­rı yön­len­
di­ren te­mel baş­lık­lar­dır. Tar­tış­ma­lar­la bir­lik­te in­san ak­lı­nın do­ğa­sı, si­ya­sal ve ah­
la­ki oto­ri­te­nin kay­nak­la­rı, mut­la­ki­yet­çi­li­ğin se­bep­le­ri ve bu­nu aş­ma yol­la­rı gi­bi
alan­la­ra iliş­kin ol­duk­ça ke­sin ya­nıt­lar el­de edil­miş­tir. Ay­dın­lan­ma fi­lo­zof­la­rı in­san
ak­lı­nın iyi­li­ği­ne; dev­let ve ki­li­se bir­lik­te­li­ği­ni dev­le­tin bi­rey­sel öz­gür­lük­le­ri en­gel­
le­me­si ve ki­li­se­nin de kral­la­ra ila­hi bir meş­rui­yet ka­zan­dır­ma­sı se­be­biy­le in­sa­nın
iler­le­me­si­nin ve re­fa­hı­nın önün­de­ki en­gel ol­duk­la­rı­na ina­nır. So­nuç ola­rak ki­li­se
ve kral/dev­let öz­gür ira­de­nin önün­de­ki en bü­yük en­gel­ler ola­rak gö­rü­lür.
Bu dö­nem­de­ki bir baş­ka ge­liş­me, Otuz Yıl Sa­vaş­la­rı’nın et­ki­siy­le, ça­tış­ma­nın
ol­ma­dı­ğı bir top­lum is­te­ni­yor­sa, top­lum­sal iliş­ki­le­rin do­ğal hu­kuk an­la­yı­şın­dan
fark­lı bir an­la­yış­la kur­gu­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği fik­ri­nin ya­yıl­ma­ya baş­la­ma­sı­dır. Sos­yal
iliş­ki­le­rin in­san do­ğa­sıy­la uyum­lu bir bi­çim­de ge­liş­me­si ge­rek­ti­ği­ne iliş­kin ara­yış­
lar­la bir­lik­te “top­lum söz­leş­me­si te­ori­si” bu dö­nem­de or­ta­ya çık­mış­tır. Söz­leş­me
teo­ris­yen­le­ri­ne gö­re in­san do­ğa­sı nes­nel ger­çek­lik­le­re ve do­ğal hu­kuk ya­sa­la­rı­na
ba­kı­la­rak an­la­şı­la­bi­lir. In­sa­nın do­ğa­sı­na uy­gun bir ha­yat sür­me­si için dev­let ve
po­zi­tif hu­kuk­la ko­run­ma­lı­dır. Ör­ne­ğin Tho­mas Hob­bes’a gö­re top­lum­da­ki si­vil
ya­şa­mın sür­me­si için çok güç­lü bir dev­le­te ih­ti­yaç var­dır. Si­vil du­ru­mu do­ğal du­
ru­mun aşıl­ma­sı ola­rak gö­ren Hob­bes,uyum­lu sos­yal iliş­ki­le­re za­rar ve­ren ben­cil­
li­ğin an­cak güç­lü bir dev­let­le kon­trol al­tı­na alı­na­bi­le­ce­ği­ni dü­şü­nür. Do­ğal du­
rum­da ya­şa­nan olum­suz­luk­lar in­sa­nı ya­şa­mı­nı gü­ven­ce­ye ala­bi­le­cek bir dev­le­tin
var­lı­ğı­na ik­na ede­cek­tir. Ege­men dev­let, ya­ni her­ke­sin kor­ka­ca­ğı fa­kat gü­ven­lik
için için­de ya­şa­mak is­te­ye­ce­ği dev­let, Hob­bes’un ifa­de­siy­le le­vi­at­han, hem ak­lın
hem de or­tak çı­kar­la­rın ula­şa­ca­ğı çö­züm­dür.
Söz­leş­me teo­ris­yen­le­rin­den bir baş­ka önem­li isim de John Loc­ke’dur. Onun dö­
ne­min­de İn­gil­te­re’de ila­hî hak­la­ra da­ya­nan kral ile si­ya­sal hak­la­ra da­ya­nan par­la­
men­to ara­sın­da bü­yük bir mü­ca­de­le söz ko­nu­su­dur. Loc­ke söz­leş­me te­ori­si­ni sı­nır­lı
bir dev­let ve güç­lü bir top­lum için yo­rum­lar. Do­ğal du­ru­mun in­san için kö­tü­lü­ğü
ko­nu­sun­da Hob­bes’la ay­nı fi­kir­de olan Loc­ke, in­san­la­rın bu du­rum­da bir söz­leş­me
yap­mak için bi­ra­ra­ya gel­dik­le­ri­ni ve bu­nun so­nucun­da ege­men­li­ği­ni ka­bul et­tik­le­
ri bir ka­mu oto­ri­te­si oluş­tur­duk­la­rı­nı dü­şü­nür. Ne var ki bu güç­lü oto­ri­te, za­man­la
top­lum üze­rin­de bir bas­kı un­su­ru ha­li­ne ge­le­bi­le­ce­ğin­den sı­nır­lan­dı­rıl­ma­lı­dır. “Si­vil
Hü­kü­met Üze­ri­ne De­ne­me” ad­lı ese­rin­de Loc­ke, kar­şı­lık­lı so­rum­lu­lu­ğa da­ya­lı bir
yö­ne­tim bi­çi­mi ola­rak gör­dü­ğü hü­kü­me­tin iki esas üze­ri­ne da­yan­dı­ğı­nı ile­ri sü­rer.
Bi­rin­ci­si, in­san­lar ön­ce­lik­le or­tak ka­mu oto­ri­te­si­ne ken­di­le­ri­ni ema­net eder­ler ve
bu oto­ri­te ya­sa yap­ma ve yü­rüt­me gü­cü­ne sa­hip­tir. Ikin­ci­si ise bu oto­ri­te­nin do­ğal
ola­rak sı­nır­lı bir oto­ri­te ol­ma­sı­dır. Ikin­ci esas te­me­lin­de Loc­ke, dev­le­tin in­sa­nın te­
mel hak­la­rı­na yö­ne­lik teh­dit edi­ci bir gü­cü­nün ol­ma­dı­ğı­nı vur­gu­lar. In­sa­nın te­mel
hak­la­rı ise ya­şam, öz­gür­lük ve mül­ki­yet hak­la­rı­dır. Loc­ke bun­la­rın ya­nın­da dev­le­tin
si­vil ve do­ğal ya­sa­lar içe­ri­sin­de ha­re­ket et­me­si ge­rek­ti­ği­ni dü­şü­nür.
Hem Loc­ke hem de Hob­bes in­san­la­rın ba­rış ve gü­ven­lik içe­ri­sin­de ya­şa­ya­bi­le­
cek­le­ri bir sis­tem öner­miş­ler­dir. Bu sis­te­min da­yan­dı­ğı te­mel ise top­lum­sal söz­leş­
me te­ori­si­dir. On­la­ra gö­re si­vil top­lum, do­ğal hu­kuk­tan kay­nak­la­nan si­vil er­dem
ve hak­la­rın oluş­tur­du­ğu si­vil ya­şa­mı sür­dü­ren bir top­lum­dur. Hob­bes ve Loc­ke
da tıp­kı An­tik Yu­nan’da ol­du­ğu gi­bi si­vil top­lu­mu dev­let­ten ay­rı bir top­lum ola­rak
gör­me­miş­ler­dir. In­san do­ğa­sı, do­ğal hu­kuk, top­lum söz­leş­me­si ve dev­le­tin bi­çi­
mi gi­bi ko­nu­lar­da dü­şün­ce­ler or­ta­ya ko­yan her iki dü­şü­nü­rün öne­mi ila­hî dü­zen
fik­ri­ne kar­şı in­sa­nın ras­yo­nel bir var­lık ola­rak ken­di si­ya­sal dü­ze­ni­ni ku­ra­bi­le­ce­ği
dü­şün­ce­si­ni baş­lat­ma­la­rın­dan kay­nak­la­nır.
4. Ünite - Sivil Toplum ve Devlet
Ay­dın­lan­ma fi­lo­zof­la­rı bu dü­şün­ce­yi bi­raz da­ha ge­liş­tir­miş­ler­dir. İn­san­la­rın
ras­yo­nel var­lık­lar ola­rak ken­di ka­der­le­ri­ni ken­di­le­ri­nin ta­yin ede­bi­le­cek­le­ri­ni ile­
ri sü­ren Ay­dın­lan­ma fi­lo­zof­la­rı­na gö­re in­san­la­rın üze­rin­de, on­la­rı kon­trol ede­cek
mut­lak bir oto­ri­te­ye ih­ti­yaç yok­tur. Hem Ro­us­sea­u hem de Kant in­san­la­rın ba­rış
is­te­yen bir do­ğa­ya sa­hip ol­duk­la­rı­nı oy­sa sa­vaş­la­rın mut­lak­çı re­jim­ler ta­ra­fın­dan
çı­ka­rıl­dı­ğı­nı sa­vun­muş­lar­dır. Si­vil top­lum in­sa­nın do­ğa­sı­na uy­gun ya­şa­ya­bi­le­ce­ği
bir top­lum ha­li­ni ifa­de eder.
Mo­dern Dö­nem­de Si­vil Top­lum
Bu dö­nem­de si­vil top­lum kav­ra­mı üze­ri­ne dü­şü­nen isim­le­rin ba­şın­da Al­man fi­
lo­zof G.V.F He­gel ge­lir. He­gel’in si­vil top­lum kav­ra­yı­şı ay­nı za­man­da onu mo­dern
ulus dev­le­tin kar­şı­sın­da bir pi­ya­sa top­lu­mu ola­rak gö­ren mo­dern li­be­ral an­la­yı­
şın do­ğu­şu­nu ha­zır­la­mış­tır. He­gel ken­di­sin­den ön­ce­ki­le­ri­nin ak­si­ne si­vil top­lu­mu
dev­let­ten ay­rı bir “ih­ti­yaç­lar ala­nı” ola­rak ta­nım­lar. Bu alan bi­rey­le­rin ki­şi­sel çı­kar­
la­rı­nı ger­çek­leş­tir­dik­le­ri, özel mül­ki­ye­te sa­hip ol­duk­la­rı iliş­ki­ler dün­ya­sı­dır. He­gel’e
gö­re si­vil top­lum, ka­pi­ta­liz­min bel­li bir aşa­ma­sın­da or­ta­ya çık­mış, özel mül­ki­yet
ve bi­rey­sel hak­la­rı öne çı­kar­ma­sın­dan da an­la­şı­la­ca­ğı üze­re bu sis­te­min çı­kar­la­rı­
na hiz­met et­mek­te­dir. Si­vil top­lu­mu “bur­ju­va top­lu­mu” (bür­ger­lic­he ge­sells­chaft)
ola­rak ad­lan­dı­ran He­gel’e gö­re ka­pi­ta­list çı­kar iliş­ki­le­ri­nin hü­küm sür­dü­ğü si­vil
top­lum do­ğal ola­rak sü­rek­li ça­tış­ma ve eşit­siz­lik­le­rin ya­şan­dı­ğı bir alan­dır. Bu ne­
den­le top­lum­da ah­la­ki bir dü­ze­nin sür­me­si is­te­ni­yor­sa, dev­le­tin dai­mi ege­men­li­ği
ka­çı­nıl­maz­dır, zi­ra dev­let ah­la­ki ha­ya­tın yük­sek bir bi­çi­mi­ni tem­sil eder. He­gel’e
gö­re dev­let, si­vil top­lu­mun yan­lış­la­rı­nı dü­zelt­me yet­ki­si­ne ve ye­te­ne­ği­ne sa­hip­tir.
Mo­dern si­vil top­lum kav­ra­yı­şı içe­ri­sin­de bir di­ğer önem­li isim Ale­xis de Toc­
qu­evil­le’dir. De­mok­ra­si dü­şün­ce­si­ni Ame­ri­ka se­ya­ha­tin­de­ki göz­lem­le­riy­le des­
tek­le­yen Toc­qu­evil­le, de­mok­ra­tik Ame­ri­ka ile des­po­tik ola­rak ni­te­le­di­ği Fran­sa
ara­sın­da kar­şı­laş­tır­ma­lar yap­mış­tır. Si­vil ve si­ya­sal dü­zey­de­ki ör­güt, par­ti ve der­
nek­ler­den olu­şan bir si­ya­sal sis­te­mi li­be­ral bi­rey­ci­lik ve dev­le­tin mer­ke­zi­leş­me­si­ne
kar­şı bir den­ge un­su­ru ola­rak ola­rak gö­ren Toc­qu­evil­le bu dü­şün­ce­siy­le He­gel’den
fark­lı­la­şır. Toc­qu­evil­le’e gö­re de­mok­ra­si de­mok­ra­tik ya­sa ve ku­rum­la­rın oluş­tu­rul­
ma­sın­dan çok on­la­rı iş­lev­sel kı­la­cak si­vil ira­de­nin var­lı­ğı­na bağ­lı­dır. De­mok­ra­tik
ku­rum­la­rın za­man içe­ri­sin­de top­lum üze­rin­de si­ya­se­tin do­ğa­sın­dan kay­nak­la­nan
ne­den­ler­le bas­kı­cı bir ha­le bü­rü­ne­bi­le­ce­ği­ni ile­ri sü­ren Toc­qu­evil­le, bu­nun her za­
man dev­le­tin doğ­ru­dan mü­da­ha­le ala­nı­nın dı­şın­da si­vil top­lum ör­güt­le­ri­nin var­
lı­ğı ile aşı­la­bi­le­ce­ği­ni dü­şü­nür. Si­ya­sal sis­tem­ler de­mok­ra­si­nin sür­dü­rü­le­bi­lir­li­ği
adı­na si­vil olu­şum­la­rın ya­şa­ma­sı­na fır­sat ver­me­li­dir. Toc­qu­evil­le için Ame­ri­ka’nın
fe­de­ral sis­te­mi­ni Fran­sa’dan da­ha de­mok­ra­tik ya­pan te­mel nok­ta bu­dur.
Mo­dern dö­nem­de­ki si­vil top­lum dü­şün­ce­si­ni be­lir­le­yen önem­li isim­le­rin­den
bi­ri de Karl Marx’dır. Dev­let ve si­vil top­lu­mu tıp­kı He­gel gi­bi bir bü­tün ola­rak gö­
ren Marx, bu bü­tün­lü­ğün ka­pi­ta­list iliş­ki ve üre­tim bi­çim­le­ri­nin yay­gın­laş­ma­sıy­la
bo­zul­du­ğu­nu dü­şü­nür. Ka­pi­ta­lizm içe­ri­sin­de si­vil top­lum üre­ti­ci güç­le­rin ve top­
lum­sal iliş­ki­le­rin ger­çek­leş­ti­ği bir alan ol­ma­sı se­be­biy­le alt ya­pı­ya ait bir kav­ram
olur­ken, si­ya­sal top­lum ya­ni dev­let üst ya­pı ala­nı­nı tem­sil eder. Si­vil top­lum ve
ka­pi­ta­lizm ara­sın­da­ki bağ ko­nu­sun­da He­gel gi­bi dü­şü­nen Marx, si­vil top­lu­mu ka­
pi­ta­list iliş­ki­le­rin hâ­kim ol­du­ğu bir top­lum­da bur­ju­va çı­kar­la­rı­nı tem­sil eden bir
alan ola­rak gö­rür. Dev­le­tin bir üst ya­pı ku­ru­mu ola­rak, her za­man hâ­kim sı­nı­fın
çı­kar­la­rı­nı tem­sil et­ti­ği dü­şü­nen Marx, ka­pi­ta­list iliş­ki­le­rin hâ­kim ol­du­ğu bir yer­de
de dev­le­tin do­ğal ola­rak bur­ju­va sı­nı­fı­nın çı­kar­la­rı­nı tem­sil ede­ce­ği­ni ile­ri sü­rer.
Marx bu dü­şün­ce­siy­le, dev­le­te top­lum­da çı­kar iliş­ki­le­ri ara­sın­da ta­raf­sız bir ha­kem
77
78
Siyaset Sosyolojisi
ola­rak olum­lu an­lam yük­le­yen He­gel’den ay­rı­lır. Si­vil top­lu­mun ve dev­le­tin ger­çek
an­lam­la­rı­na ka­vu­şa­bil­me­si­ni ka­pi­ta­list iliş­ki­le­rin or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­sı­na bağ­lı gö­
ren Marx, bu sü­reç­te iş­çi sı­nı­fı­nın si­vil top­lu­mun de­mok­ra­tik kon­tro­lü­nü ele ge­çir­
me­si­ne bü­yük önem ver­miş­tir.
Marx’ın bu dü­şün­ce­siy­le, öne­mi­ni kay­bet­miş gi­bi gö­rü­nen si­vil top­lu­mun ge­ri
dö­nü­şü Mar­xist dü­şün­ce­nin mo­dern dö­nem­de­ki önem­li is­mi An­to­ni­o Grams­ci ile
bir­lik­te ger­çek­leş­miş­tir. Grams­ci ka­pi­ta­list sis­tem al­tın­da­ki si­vil top­lu­mun ye­ri ve
iş­le­vi­ne iliş­kin Marx ka­dar kö­tüm­ser de­ğil­dir. Si­vil top­lu­mu bir üst ya­pı ku­ru­mu
ola­rak gö­ren Grams­ci, bu ala­nın sa­de­ce sos­yo-eko­no­mik iliş­ki­ler­den iba­ret ol­ma­dı­
ğı­nı ay­nı za­man­da ka­pi­ta­liz­min ha­ki­mi­ye­ti­nin sür­me­si için ge­rek­li olan ide­olo­jik ve
kül­tü­rel üre­ti­min ger­çek­leş­ti­ği bir alan ol­du­ğu­nu dü­şü­nür. Grams­ci’ye gö­re bu bir
so­run de­ğil­dir ak­si­ne si­vil top­lum, so­run­la­rın çö­züm­len­di­ği alan­dır. Grams­ci’den
son­ra “Ye­ni Sol Si­ya­set” onun bu iyim­ser ba­kı­şı­nı bi­raz da­ha ge­liş­tir­miş­tir. Ye­ni Sol,
si­vil top­lu­mu; bi­re­yi, dev­le­tin ve pi­ya­sa­nın yı­kı­cı et­ki­si­ne kar­şı ko­ru­ma­da önem­li
gö­rür­ken ay­nı za­man­da onu dev­le­ti dö­nüş­tü­re­cek de­mok­ra­tik ira­de­nin oluş­ma­sın­
da önem­li bir kay­nak ola­rak de­ğer­len­di­rir. “Ye­ni Sol”un ak­si­ne “Ye­ni Sağ” ya da
di­ğer bir ifa­dey­le “Ne­o-li­be­ral” si­ya­si dü­şün­ce ise si­vil top­lu­mu ko­mü­nist ve oto­ri­ter
re­jim­le­rin dö­nüş­tü­rül­me­sin­de ge­rek­li olan bir mü­ca­de­le ala­nı ola­rak ta­nım­la­mış­
tır. Her iki dü­şün­ce çiz­gi­si de si­vil top­lum kav­ra­mı­nın mo­dern dö­nem­de ye­ni­den
önem­li bir kav­ram ola­rak si­ya­sal dü­şün­ce­de yer al­ma­sın­da et­kin ol­muş­tur.
Post­mo­dern Dö­nem­de Si­vil Top­lum
Si­vil top­lu­ma yö­ne­lik postmo­dern dö­nem­de­ki kav­ra­yı­şın şe­kil­len­me­sin­de en et­
ki­li ol­gu ko­mü­niz­min Sov­yet ve Do­ğu Av­ru­pa ül­ke­le­rin­de tem­sil edi­len bi­çi­mi­ne
kar­şı mu­ha­lif dü­şün­ce­nin ge­liş­me­si­dir. 1980’le­re dam­ga­sı­nı vu­ran bu ge­liş­mey­le
bir­lik­te si­vil top­lum, bu re­jim­le­rin tem­sil et­ti­ği to­ta­li­ter ve oto­ri­ter yö­ne­tim­le­re
de­mok­ra­tik di­re­ni­şin sem­bol kav­ra­mı ol­muş­tur. Si­vil top­lum söz ko­nu­su re­jim­
le­rin yı­kıl­ma­sın­da oy­na­dı­ğı et­kin rol­le bir­lik­te de­mok­ra­si tar­tış­ma­la­rın­da si­ya­sal
top­lu­mun ye­ri­ne kul­la­nıl­ma­ya baş­lan­mış­tır.
1990’lar­da kı­sa­ca NGO’s (Non-Go­vern­men­tal Or­ga­ni­za­ti­ons ) ve NSM’s (New
So­ci­al Mo­ve­ments) ola­rak bi­li­nen ulus­la­ra­ra­sı ya da kü­re­sel si­vil top­lum ör­güt­
le­ri­nin or­ta­ya çı­kı­şıy­la bir­lik­te ka­mu ve özel sek­tö­re ila­ve­ten üçün­cü sek­tör ola­
rak ta­bir edi­len si­vil top­lum, al­ter­na­tif top­lum ve dün­ya dü­ze­ni­nin ku­rul­ma­sın­da
ge­rek­li olan stra­te­jik ey­lem bi­çim­le­ri­nin şe­kil­len­me­sin­de oy­na­dı­ğı rol­le anah­tar
kav­ram ha­li­ne gel­miş­tir. Bu ne­den­le post­mo­dern dö­nem­de si­vil top­lum­dan an­la­
şı­lan hem si­ya­sal top­lum hem de üçün­cü sek­tör­dür.
1990’lı yıl­lar­da Was­hing­ton An­laş­ma­sı’yla bir­lik­te Dün­ya Ban­ka­sı ve IMF üze­
rin­den ge­liş­mek­te olan ül­ke­le­re yar­dım ya­pıl­ma­sıy­la bir­lik­te dev­let­le­rin eko­no­
mik ola­rak kü­çül­me­si gün­de­me gel­miş­tir. Bu, si­vil top­lum an­la­yı­şı­nı önem­li öl­
çü­de et­ki­le­miş­tir. Si­vil top­lum, dev­let­le­rin sos­yal har­ca­ma­la­rı­nı azal­ta­cak hat­ta
ye­ri­ni ala­bi­le­cek bir ça­re ola­rak dü­şü­nül­müş­tür. Si­vil top­lu­mun ço­ğul­cu ya­pı­sı­nı
göz ar­dı eden ve onu ho­mo­jen­leş­ti­ren bu an­la­yış de­mok­ra­tik açı­dan önem­li so­
run­la­rın or­ta­ya çık­ma­sı­na ne­den ol­muş­tur.
Kü­re­sel­leş­me kar­şı­tı ha­re­ket­le­rin ve pek çok ül­ke­de de­mok­ra­tik­leş­me yö­ne­lim­
le­ri­nin 90’lar, si­vil top­lu­mun her tür­den de­mok­ra­tik­leş­me so­ru­nu­na de­va bir kav­
ram ola­rak gö­rül­mek­ten vaz­ge­çil­di­ği yıl­lar ol­muş­tur. Bu­nun ye­ri­ne si­vil top­lum,
söz ko­nu­su de­mok­ra­tik­leş­me ha­re­ket­le­ri­nin meş­ru­laş­tı­rıl­ma­sın­da baş­vu­ru­lan bir
kav­ram ol­muş­tur. Söz ko­nu­su si­vil top­lum kav­ra­yı­şı­nın ge­liş­me­sin­de Bir­leş­miş
Mil­let­ler nez­din­de si­vil top­lum üze­ri­ne ger­çek­leş­ti­ri­len ge­niş çap­lı pa­ne­lin et­ki­si
79
4. Ünite - Sivil Toplum ve Devlet
bü­yük­tür. Postmo­dern dö­nem­de si­vil top­lum kav­ra­yı­şı si­ya­sal de­ğer­len­dir­me­le­rin
dı­şın­da da­ha çok ta­raf­sız ba­kış açı­sı­nı yan­sı­tır. Özel­lik­le ge­liş­miş ve ge­liş­mek­te olan
ül­ke­ler­de­ki si­vil top­lu­mun du­ru­mu­na yö­ne­lik kar­şı­laş­tır­ma­lar si­ya­set te­ori­si­nin te­
mel ko­nu­su ol­muş­tur. Postmo­dern dö­nem­de si­vil top­lum dev­le­te bir al­ter­na­tif de­
ğil onu ta­mam­la­yan ve den­ge­le­yen bir un­sur ola­rak gö­rü­lür.
Mo­dern dö­nem­de­ki si­vil top­lum kav­ra­yı­şı an­tik dö­nem­de­ki kav­ra­yış­tan ni­çin fark­lı­dır?
Sİ­VİL TOP­LUM VE DE­MOK­RA­Sİ
De­mok­ra­siy­le si­vil top­lum ara­sın­da­ki ba­ğı ilk ku­ran, li­be­ral dü­şü­nür­ler­dir. Ale­xis
De Toc­qu­evil­le’in baş­lat­tı­ğı bu ge­le­nek 20. yüz­yıl­da Gab­ri­el Al­mond ve Sid­ney
Ver­ba ile de­vam et­miş­tir. Si­ya­sal kül­tür ile de­mok­ra­si ara­sın­da tar­tı­şıl­maz bir iliş­
ki ol­du­ğu­nu dü­şü­nen li­be­ral­le­re gö­re top­lum­da bi­rey­le­rin gö­nül­lü ve kar­şı­lık­lı
iş­bir­li­ği esa­sı­na da­ya­lı or­ga­ni­zas­yon­lar mey­da­na ge­tir­me­le­ri si­ya­sal ola­rak da­ha
bil­gi­li, da­ha ka­tı­lım­cı ve da­ha ak­tif bir in­san ti­pi­nin oluş­ma­sın­da kül­tü­rel bir bi­
ri­kim sağ­la­mak­ta­dır. Gö­nül­lü­lük esas­lı or­ga­ni­zas­yon­lar li­be­ral­le­re gö­re for­mel
ka­rar ver­me sü­reç­le­ri­ne ka­tıl­ma yö­nün­de bi­rey­sel bil­gi ve ye­te­nek dü­ze­yi­ni ge­
liş­ti­ren, öğ­re­ti­ci olu­şum­lar­dır. Bi­rey­ler bu mik­ro ya­pı­lar içe­ri­sin­de mak­ro si­ya­sal
sü­reç­le­re ka­tıl­ma­yı öğ­ren­me im­kâ­nı bu­la­bil­mek­te­dir­ler.
Son za­man­lar­da özel­lik­le Ro­bert D. Put­nam si­vil top­lum­da­ki si­ya­sal ol­ma­yan
or­ga­ni­zas­yon ve der­nek­le­rin de­mok­ra­si için ha­ya­ti öne­mi­ne dik­kat çe­ken isim
ola­rak öne çık­mış­tır. Put­nam’a gö­re bu si­vil olu­şum­lar, top­lu­mun be­ra­ber­li­ği­ni ve
de­mok­ra­tik ya­şa­mı müm­kün kı­lan sos­yal ser­ma­ye, kar­şı­lık­lı gü­ven ve pay­la­şı­lan
de­ğer­le­ri in­şa et­mek­te­dir. Si­vil top­lum, söz ko­nu­su de­ğer­le­rin top­lum­sal bü­tün­lük
ile bi­rey­sel çı­kar­lar ara­sın­da­ki ba­ğı an­la­ya­rak si­ya­sal ala­na ak­ta­rıl­ma­sın­da önem­li
bir ro­le sa­hip­tir.
Gü­nü­müz­de ge­liş­miş bir si­vil top­lu­mun var­lı­ğı de­mok­ra­tik top­lum­sal ya­şam
açı­sın­dan önem­li gö­rül­mek­te­dir. Di­ğer yan­dan si­vil top­lu­mun bir ça­tış­ma ala­nı
ol­ma­sı ve bu ne­den­le ta­hak­kü­me da­ya­lı iliş­ki bi­çim­le­ri­ni ge­liş­tir­me­ye me­yil­li ol­
ma­sı bu dü­şün­ce­yi tar­tış­ma­lı ha­le ge­tir­mek­te­dir. Bu du­rum de­mok­ra­si için sa­de­ce
si­vil top­lum-dev­let ilil­ki­si­nin de­ğil si­vil top­lu­mun ken­di ara­sın­da­ki iliş­ki­nin de
de­mok­ra­tik ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni gün­de­me ge­tir­miş­tir.
Bu çer­çe­ve­de fark­lı­lık­la­ra kar­şı du­yar­lı­lık ve öte­ki­ne kar­şı so­rum­lu­luk şek­
lin­de ifa­de edi­len de­mok­ra­tik eti­ğin si­vil top­lu­ma hâ­kim bir etik ol­ma­sı ol­duk­ça
önem­li­dir. Bu etik­ten yok­sun bir si­vil top­lu­mun dev­let­le iliş­ki­si ne ka­dar de­
mok­ra­tik ol­sa da uzun va­de­de de­mok­ra­tik de­ğer­le­rin ge­liş­mi­ni sağ­la­ya­cak de­
mok­ra­tik kül­tü­rü oluş­tur­ma­sı im­kan­sız­dır. Si­vil top­lu­mun bi­rey­le­rin de­mok­
ra­tik de­ğer­ler­le top­lum­sal­laş­ma­sı­nın ala­nı ol­ma­sı, ken­di var­lı­ğı ve ge­li­şi­mi için
son de­re­ce önem­li­dir.
Dev­let ve si­vil top­lum ara­sın­da­ki iliş­ki­nin kar­şı­lık­lı ve me­sa­fe­li bir iliş­ki ol­ma­sı
de­mok­ra­si için ge­rek­li­dir. Ni­te­kim an­cak de­mok­ra­tik bir dev­le­tin si­vil top­lu­mu
des­tek­le­me­si kar­şı­lı­ğın­da, de­mok­ra­tik bir si­vil top­lu­mun de­mok­ra­tik bir dev­le­ti
var et­me­si müm­kün­dür. Ta­rih­sel açı­dan de­ğer­len­di­ril­di­ğin­de de si­vil top­lu­mun
ge­li­şi­mi­nin de­mok­ra­tik si­ya­sal sis­tem­ler­de da­ha hız­lı ol­du­ğu­nu gör­mek müm­
kün­dür. Oto­ri­ter sis­tem­le­re na­za­ran de­mok­ra­si­ler­de si­vil top­lu­mun, sis­tem için
ge­rek­li si­vil er­dem ve de­ğer­le­ri ge­liş­tir­mek üze­re da­ha faz­la im­kan bul­du­ğu göz­
len­miş­tir. Si­vil top­lum de­mok­ra­tik bir top­lum­sal ya­şam için ge­rek­li olan hoş­gö­rü,
ka­tı­lım­cı­lık, öte­ki­ne kar­şı so­rum­lu­luk, uz­laş­ma­cı ta­vır gi­bi te­mel si­ya­sal de­ğer­le­
rin ge­liş­ti­ril­me­sin­de önem­li bir ro­le sa­hip­tir.
2
80
Siyaset Sosyolojisi
Sİ­VİL TOP­LUM VE KÜ­RE­SEL­LEŞ­ME
İle­ti­şim tek­no­lo­ji­le­rin­de­ki ge­liş­me­nin alt ya­pı­sı­nı ha­zır­la­dı­ğı dün­ya top­lum­la­rı
ara­sın­da eko­no­mik, sos­yal, kül­tü­rel ve si­ya­sal et­ki­le­şi­min yo­ğun­laş­ma­sı ola­rak
ta­nım­la­ya­bi­le­ce­ği­miz kü­re­sel­leş­me; ne­o-li­be­ral­ler ta­ra­fın­dan re­fah ve bu­na bağ­lı
ola­rak öz­gür­leş­me­nin ar­tı­şı ola­rak yo­rum­la­nır­ken, sol dü­şün­ce içe­ri­sin­de ka­pi­
ta­liz­min be­lir­le­yi­ci ol­du­ğu eşit­siz­lik ve bas­kı­nın gi­de­rek art­tı­ğı bir sü­reç ola­rak
de­ğer­len­di­ril­mek­te­dir.
Kü­re­sel­leş­mey­le bir­lik­te bü­yük­lük ve et­ki alan­la­rı ulu­sal sı­nır­la­rı aşan gö­nül­lü
ku­ru­luş­lar ve sos­yal ey­lem­ler­le bir­lik­te si­vil top­lum da kü­re­sel bir bo­yut ka­zan­
mış­tır. Ulu­sal dü­zey­de si­ya­se­tin de­mok­ra­tik bir ma­hi­yet ka­zan­ma­sın­da et­ki­li olan
si­vil top­lu­mun bu ha­li si­ya­set bi­li­min­de “kü­re­sel si­vil top­lum” ola­rak kav­ram­sal­
laş­tı­rıl­mış­tır.
Kü­re­sel­leş­me sü­re­cin­de da­ha çok sol si­ya­sal dü­şün­ce içe­ri­sin­de önem­se­nen si­
vil top­lum, kü­re­sel­leş­me­ye kar­şı top­lum­sal ya­şa­mın ko­run­ma­sı­nı sağ­lar­ken, ay­nı
za­man­da kü­re­sel çap­ta bir di­ren­me ala­nı oluş­tu­rur. Bu yö­nüy­le si­vil top­lu­mu ide­
olo­jik ve eko­no­mik ola­rak des­tek­le­yen ulus­la­ra­ra­sı gö­nül­lü ku­ru­luş ve der­nek­le­
rin ay­nı za­man­da kü­re­sel­leş­me­yi des­tek­le­me­le­ri gü­nü­müz­de önem­li bir tar­tış­ma
ko­nu­su­dur. Di­ğer yan­dan “ne­o-li­be­ra­lizm”in ya da di­ğer adıy­la “ye­ni sağ”ın si­vil
top­lu­ma ba­kı­şı­nı şe­kill­len­di­ren ge­liş­me ko­mü­niz­min yı­kıl­ma­sı ol­muş­tur. Bun­dan
son­ra ne­o-li­be­ral si­ya­set kü­re­sel çap­ta si­vil top­lum ör­güt­le­ri­ni des­tek­le­miş, on­la­rı
pi­ya­sa­ya bağ­lı de­mok­ra­tik­leş­me­nin ön­cü­sü ola­rak gör­müş­tür.
Bun­la­rın dı­şın­da kü­re­sel­leş­me­nin bi­re­yin te­mel hak ve öz­gür­lük­le­ri gi­bi kla­sik
li­be­ral de­ğer­le­rin ta­şı­yı­cı­sı ol­du­ğu­nu dü­şü­nen­ler de var­dır. Bu­na gö­re kü­re­sel­leş­
me söz ko­nu­su te­mel de­ğer­le­rin ala­nı­nı ge­niş­let­mek­te ve böy­le­lik­le si­vil top­lu­ma
do­ğal ola­rak bü­yük bir rol ver­mek­te­dir.
Si­vil top­lum te­ori­si­nin gü­nü­müz­de­ki önem­li isim­le­rin­den olan John Kea­ne’e gö­
re kü­re­sel si­vil top­lum, dün­ya öl­çe­ğin­de et­ki­le­ri­ni his­set­ti­ği­miz bir­bi­riy­le et­ki­le­şim
ha­lin­de olan sos­yo-eko­no­mik ku­rum­lar­dan olu­şan hü­kü­met­ler dı­şın­da­ki di­na­mik
bir ala­nı tem­sil eder. Bu ba­kım­dan kü­re­sel si­vil top­lum ne sta­tik ne de ta­mam­lan­
mış bir şe­yi ifa­de eder. Kü­re­sel si­vil top­lu­mu ta­mam­lan­ma­mış bir pro­je ola­rak gö­ren
Kea­ne’e gö­re bu­nun içe­ri­sin­de; ken­di­le­ri­ni sı­nır­la­rı aşan bir şe­kil­de or­ga­ni­ze ede­
bi­len ve dün­ya­ya uz­la­şı­ya var­dık­la­rı amaç­lar doğ­rul­tu­sun­da ye­ni bi­çim­ler ver­mek
is­te­yen ak­tör ve sos­yo-eko­no­mik ku­rum­lar ara­sın­da­ki ba­zen kuv­vet­li ba­zen de za­yıf
iliş­ki ve ile­ti­şim ağ­la­rı yer al­mak­ta­dır. Söz ko­nu­su ku­rum ve ak­tör­le­rin ge­nel eği­li­mi,
dün­ya hat­ta ev­ren üze­rin­de sü­rek­li bir ba­rış or­ta­mı­nın sağ­lan­ma­sı ve si­vil de­ğer­le­
rin ya­şan­ma­sı için ik­ti­da­rı ço­ğul­cu­laş­tır­mak ve şid­de­ti so­run­sal­laş­tır­mak­tır.
Yük­se­len te­rör kor­ku­la­rı­na, ar­tan ön ­yar­gı, ulu­sal­cı­lık ve kü­re­sel­leş­me kar­şıt­
lı­ğı­na kar­şın kü­re­sel si­vil top­lu­ma du­yu­lu­lan ih­ti­yaç, Kea­ne’e gö­re, de­mok­ra­tik
ya­şam bi­çi­mi­ne du­yu­lan ih­ti­ya­cın ka­nı­tı­dır. Baş­ka bir ifa­dey­le kü­re­sel si­vil top­lum
şid­de­te, kü­re­sel pi­ya­sa­la­ra ve et­ki­si kü­re­sel bo­yu­ta ulaş­mış ba­ğım­sız ida­ri oto­ri­te­
le­re yö­ne­lik ye­ni bir de­mok­ra­tik dü­şün­me bi­çi­mi ola­rak gö­rül­me­li­dir.
Kea­ne kü­re­sel si­vil top­lu­mun de­mok­ra­tik dü­şün­ce­nin da­ha da ge­liş­me­si için
önem­li ol­du­ğu­nu fa­kat bu­nun as­la “Ba­tı”nın, “li­be­ra­liz­min”, “koz­mo­po­li­ta­niz­min”
ve­ya “kü­re­sel bir im­pa­ra­tor­lu­ğun” sa­vu­nu­su ola­rak gö­rül­me­me­si ge­rek­ti­ği­ni vur­
gu­lar. Ye­ni bir ya­şam tar­zı­nın in­şa­sın­da ge­rek­li olan de­mok­ra­tik di­lin önem­li bir
kav­ra­mı ola­rak ni­te­li­ği si­vil top­lu­mun ge­le­cek­te de bu öne­mi­ni ar­ta­rak sür­dü­re­
ce­ği­ni dü­şü­nen Kea­ne, 18. yüz­yıl­da baş­la­yan si­vil top­lum ide­ali­nin önem­li ol­du­
ğu­nu an­cak bu idea­lin sür­me­si için pi­ya­sa­nın, ça­tış­ma­la­rın ve şid­de­tin et­ki­le­ri­ni
gö­zar­dı edip onu ade­ta bir yer­yü­zü cen­ne­ti gi­bi saf­laş­tı­ra­rak su­nan si­vil top­lum
an­la­yı­şın­dan uzak du­rul­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ile­ri sü­rer.
4. Ünite - Sivil Toplum ve Devlet
İçin­de bu­lun­du­ğu­muz yüz­yıl­da kü­re­sel­leş­me­ye bağ­lı ola­rak or­ta­ya çı­kan “kü­
re­sel si­vil top­lum” kav­ra­mı­nın, ka­pi­ta­liz­min al­dı­ğı kü­re­sel bo­yut ve dün­ya öl­çe­
ğin­de ya­şa­nan aç­lık, göç, do­ğal afet ve in­san hak­la­rı gi­bi so­run­lar dik­ka­te alın­dı­
ğın­da, uzun bir za­man da­ha de­mok­ra­tik dü­şün­ce ve ya­şam açı­sın­dan öne­mi­ni
sür­dü­re­ce­ği­ni söy­le­mek müm­kün­dür.
Bu çer­çe­ve­de ulus dev­let­ler­le si­vil top­lum ara­sın­da­ki iliş­ki­nin na­sıl ol­du­ğu,
Si­vil top­lu­ma ve dev­let­le olan iliş­ki­si­ne ulu­sal si­ya­sal kül­tür­ler­de yük­le­nen an­la­
mın kü­re­sel si­vil top­lum kav­ra­mın­da ne ka­dar yer ala­bi­le­ce­ği, mil­yon­lar­ca in­sa­na
ku­cak açan ve bu an­lam­da on­la­rı so­rum­suz ik­ti­dar­la­ra kar­şı ko­ru­ya­cak olan de­
mok­ra­tik dün­ya dü­ze­ni­nin te­mi­na­tı ola­cak olan kü­re­sel si­vil top­lu­mun si­ya­si ve
hu­ku­ki gü­ven­li­ği­nin na­sıl sağ­la­na­ca­ğı, gü­ven­lik için sos­yal ey­lem­ler ve­ya hü­kü­
met dı­şı kü­re­sel si­vil top­lum ör­güt­le­ri­nin (NGOs) ye­ter­li olup ol­ma­dı­ğı, kü­re­sel
si­vil top­lu­mun gü­ven­li­ği için dün­ya ça­pın­da güç kul­lan­ma ye­te­ne­ği­ne sa­hip bir
dev­le­te mi ih­ti­yaç ol­du­ğu yok­sa bu­nun için ko­şul­la­ra bağ­lı ola­rak sos­yal ve si­ya­sal
stra­te­ji­ler ge­liş­ti­re­bi­len Bir­leş­miş Mil­let­ler’in ye­ter­li mi ol­du­ğu, kü­re­sel si­vil top­
lu­mun kü­re­sel yö­ne­ti­şim sü­re­cin­de na­sıl bir rol üst­le­ne­bi­le­ce­ği, böy­le bir top­lu­
mun dün­ya öl­çe­ğin­de in­san­la­rın gö­rev ve yet­ki­le­ri­ni ye­ni­den ta­nım­la­ma­ya na­sıl
yar­dım­cı ola­bi­le­ce­ği gi­bi so­ru­lar ge­le­cek­te si­ya­set te­ori­si içe­ri­sin­de­ki tar­tış­ma­la­rı
yön­len­di­re­cek olan so­ru­lar­dan ba­zı­la­rı­na ör­nek­tir.
Sİ­VİL TOP­LUM VE DEV­LET
Ba­tı­da 17. yüz­yı­lın so­nu ve 18. yüz­yı­lın baş­la­rın­da Ay­dın­lan­ma ve Sa­na­yi Dev­ri­
miyle baş­la­yıp gü­nü­mü­ze ka­dar ge­len za­man di­li­mi mo­dern dö­nem ya da mo­der­
ni­te ola­rak ad­lan­dı­rı­lır. Mo­dern dö­nem­de, dev­let-top­lum iliş­ki­si­ne yö­ne­lik si­ya­sal
kav­ra­yış, mo­dern ön­ce­si dö­nem­den fark­lı­dır. Mo­der­ni­te ön­ce­si si­ya­sal dü­şün­ce
dev­let­le top­lu­mu or­ga­nik bir bü­tün ola­rak gö­rür­ken mo­dern si­ya­sal dü­şün­ce­de
dev­let­le top­lum bir­bi­rin­den ay­rı alan­lar/ya­pı­lar ola­rak ka­bul edi­lir. Dev­let-top­
lum ay­rı­mı mo­dern dö­nem­de si­ya­sal ana­liz ve ar­gü­man­la­rın da­yan­dı­ğı te­mel zi­
hin­sel şab­lon­dur.
İtal­yan si­ya­set bi­lim­ci Nor­ber­to Bob­bi­o’nun be­lirt­ti­ği üze­re bu ay­rı­mın se­be­bi
si­vil top­lum­dur. Ör­güt­lü top­lum olan si­vil top­lu­mun or­ta­ya çı­kı­şıy­la bir­lik­te top­
lum, dev­le­tin ku­şat­tı­ğı bir alan ol­mak­tan çık­mış, dev­let mü­da­ha­le­si­nin dı­şın­da
bel­li bir hu­kuk çer­çe­ve­sin­de ta­nım­lan­mış hak ve öz­gür­lük­le­re da­ya­lı özerk bir
ya­şam ala­nı­nı ifa­de eder ha­le gel­miş­tir. Top­lum­da ör­güt­len­me dü­ze­yi art­tık­ça,
ya­ni si­vil top­lum ge­liş­tik­çe öz­gür, özerk ve ço­ğul ya­şam ala­nı­nın dev­let kar­şı­sın­
da­ki var­lı­ğı hu­ku­ki ola­rak müm­kün ola­bil­miş­tir. Dev­let ta­ra­fın­dan dü­zen­len­me­
yen sos­yal iliş­ki­ler ala­nı­nı tem­sil eden si­vil top­lum dev­let-top­lum iliş­ki­si­ni önem­li
öl­çü­de et­ki­le­miş­tir. Mo­dern dö­nem­de dev­let-top­lum iliş­ki­si, dev­le­tin ol­du­ğu ka­
dar top­lu­mun da be­lir­le­yi­ci ol­du­ğu bir iliş­ki­dir. Si­vil top­lu­mun gü­cü ve iş­le­vi söz
ko­nu­su iliş­ki­de den­ge­nin top­lum le­hi­ne dön­me­sin­de ol­duk­ça önem­li­dir.
Dev­let top­lum­da güç kul­lan­ma te­ke­li­ne sa­hip en üs­tün oto­ri­te ola­rak si­vil top­
lu­mu kon­trol et­mek is­ter­ken, si­vil top­lu­mun ama­cı dev­le­tin bas­kı­cı do­ğa­sın­dan
kay­nak­la­nan mü­da­ha­le­ci­li­ği­ne kar­şı özerk­li­ği­ni ve öz­gür­lü­ğü­nü ko­ru­mak­tır. Mo­
dern si­ya­set te­ori­sin­de iki­si ara­sın­da­ki iliş­ki­nin op­ti­mal bi­çi­mi her iki kav­ra­ma
yük­le­nen fark­lı an­lam­lar çer­çe­ve­sin­de de­ği­şik şe­kil­ler­de ta­nım­lan­mış­tır.
Karl Marx’a gö­re si­vil top­lum ve dev­let bir bü­tün­dür. Ka­pi­ta­lizm aşı­la­rak ko­
mü­niz­me ge­çil­di­ğin­de dev­let si­vil top­lum içe­ri­sin­de ken­di­li­ğin­den sö­nüm­le­ne­cek­
tir. Ka­pi­ta­list üre­tim iliş­ki­le­ri al­tın­da si­vil top­lum çı­kar ça­tış­ma­la­rı­nın ve ta­hak­küm
iliş­ki­le­ri­nin ya­şan­dı­ğı bir alan­dır. Özel mül­ki­yet, pi­ya­sa re­ka­be­ti ve özel hak­lar gi­bi
81
82
Siyaset Sosyolojisi
ku­rum­la­rın ta­nım­la­dı­ğı ka­pi­ta­list si­vil top­lu­mun bu ha­li dev­le­ti de be­lir­le­mek­te­dir.
Bur­ju­va sı­nı­fı­nın iş­çi sı­nı­fı üze­rin­de­ki hâ­ki­mi­ye­ti­nin te­sis edil­me­si­ne hiz­met eden
dev­let, si­vil top­lum­da­ki çı­kar ça­tış­ma­la­rı­nın hem so­nu­cu hem de se­be­bi­dir. Bu ne­
den­le ka­pi­ta­lizm içe­ri­sin­de dev­let ve si­vil top­lum bir­bir­le­rin­den ay­rı­dır. Marx’ın bu
dü­şün­ce­le­ri, si­vil top­lum-dev­let iliş­ki­si­ni eko­no­mi­ye in­dir­ge­me­siy­le ve böy­le­lik­le
si­vil top­lu­mun eko­no­mi dı­şın­da­ki ku­rum­la­rı­nın öz­gür­leş­ti­ri­ci et­ki­le­ri­ni ha­fi­fe al­
ma­sıy­la eleş­ti­ril­miş­tir.
Li­be­ral­ler dev­let-si­vil top­lum iliş­ki­si­ni de­mok­ra­tik açı­dan yo­rum­la­mış­tır.
Özel­lik­le er­ken dö­nem kla­sik li­be­ral­ler için si­vil top­lumun ka­pi­ta­list iliş­ki­le­rin ge­
liş­ti­ği pi­ya­sa et­ra­fın­da ta­nım­lan­ma­sıy­la bir­lik­te dev­let ik­ti­da­rı­nın sı­nır­lan­dı­rıl­ma­
sı en önem­li ko­nu ol­muş­tur. Mo­dern bü­rok­ra­tik dev­le­tin şid­det kul­lan­ma te­ke­li,
ver­gi top­la­ma, dış iliş­ki­le­ri yü­rüt­me ve top­lu­mu yö­net­me gi­bi bir ik­ti­dar ay­gı­tı
ol­du­ğu dik­ka­te alın­dı­ğın­da, li­be­ral­le­rin dev­le­te ait olan alan­la ol­ma­yan alan­la­rı
ta­nım­la­ma gay­re­ti içe­ri­sin­de ol­ma­la­rı de­mok­ra­si dü­şün­ce­si için önem­li bir bi­
ri­kim sağ­la­mış­tır. Mo­dern si­vil top­lum kav­ra­yı­şı içe­ri­sin­de önem­li bir ye­ri olan
li­be­ral dü­şün­ce­nin dev­le­tin meş­ru ey­le­mi­nin sı­nır­la­rı ko­nu­sun­da çe­şit­li dü­şün­ce­
le­ri içer­di­ği­ni söy­le­mek müm­kün­dür.
Bun­lar­dan il­ki ege­men­lik ku­ram­cı­la­rı Je­an Bo­din ve Tho­mas Hob­bes’un tem­
sil et­ti­ği do­ğal hu­kuk ku­ram­cı­la­rı­nın çiz­gi­si­dir. Bu dü­şü­nür­ler için dev­let, do­ğal
du­ru­mun kar­şı­tı olan me­de­ni (si­vil) du­rum­dur. Do­ğal du­rum güç­lü­nün hak­lı ol­
du­ğu, Hob­bes’un de­yi­miy­le, in­sa­nın di­ğer bir in­sa­nın kur­du, ol­du­ğu tam bir eşit­
siz­lik ve ka­os ha­li­dir. Dev­let, do­ğal du­rum­da­ki in­san­la­rın bu du­ru­ma son ver­mek
üze­re bir ara­ya ge­lip yap­tık­la­rı söz­leş­me­nin ürü­nü­dür. In­san­la­rın ken­di­sin­den
kor­ka­rak ita­at ede­cek­le­ri ege­men dev­le­tin, Hob­bes’un de­yi­miy­le “le­vi­at­han”, ya­sa
ve ku­rum­la­rıy­la ay­nı za­man­da si­vil top­lu­mun yan­sı­ma­sı­dır. Dev­let­li top­lum, bu
dü­şün­ce­ye gö­re ka­os­tan kur­tu­lan, dü­ze­nin hâ­kim ol­du­ğu si­vil top­lum­dur.
Kla­sik li­be­ra­lizm içe­ri­sin­de bir di­ğer önem­li çiz­gi Sa­mu­el Pu­fen­dorf, John Loc­
ke, Im­ma­nu­el Kant, Fiz­yok­rat­lar, İs­koç Ay­dın­lan­ma­sı dü­şü­nür­le­rin­den (Adam
Fer­gu­son ve Adam Smith gi­bi) olu­şur. Bu dü­şü­nür­le­re gö­re top­lum do­ğal­dır ve bu
ne­den­le dev­let ta­ra­fın­dan ko­run­ma­lı­dır. Do­ğal du­rum­da in­san­lar, do­ğa­nın çiz­di­
ği sı­nır­lar da­hi­lin­de öz­gür­dür ve bu du­rum­dan kay­nak­la­nan ya­şam ve mül­ki­yet
hak­la­rı gi­bi kut­sal hak­la­rı var­dır. Ne var ki hak­la­rın adil bir şe­kil­de kul­la­nıl­ma­sı
ve ay­nı za­man­da do­ğal du­rum­da­ki dü­ze­nin sür­me­si için üs­tün bir ha­ke­me ih­ti­yaç
du­yar­lar. Bu­nun için bir söz­leş­mey­le do­ğal du­rum­dan dev­let­li top­lu­ma ya­ni si­vil
top­lu­ma ge­çer­ler. Söz­leş­me öz­gür­lük, ya­şam ve mül­ki­yet baş­ta ol­mak üze­re do­ğal
hak­la­rın ko­run­ma­sı­nı esas alır ve dev­le­ti bu hak­la­rı ko­ru­mak­la yü­küm­lü kı­lar.
Dev­let ik­ti­da­rı­nın sı­nır­la­rı­nı bi­re­yin öz­gür­lü­ğüy­le be­lir­le­me­ye ça­lı­şan bu dü­şün­ce
çiz­gi­sin­de dev­let ve si­vil top­lum ara­sın­da ay­rım yok­tur.
Li­be­ral dü­şün­ce içe­ri­sin­de si­vil-top­lum dev­let iliş­ki­si­ni ko­nu edi­nen bir di­ğer
önem­li dü­şü­nür Tho­mas Pai­ne’dir. Pai­ne dev­le­te kar­şı si­vil top­lum dü­şün­ce­si­ni ilk
di­le ge­ti­ren isim­dir. Pai­ne do­ğal du­ru­mun iyi­li­ği ve dev­le­tin kat­la­nıl­ma­sı ge­re­ken
kö­tü­lü­ğü hak­kın­da di­ğer­le­ri gi­bi dü­şü­nür. Pai­ne’gö­re si­vil top­lum ken­di­si­ni ge­liş­
tir­dik­çe dev­le­te da­ha az ih­ti­yaç du­ya­cak­tır.
He­gel’e gö­re dev­let si­vil top­lu­mu ko­ru­ma­lı ve ay­nı za­man­da onu aş­ma­lı­dır. Si­
vil top­lum dev­let­le ai­le ara­sın­da fark­lı­lık­lar­dan ve çı­kar­lar­dan olu­şan bir ça­tış­ma
ala­nı­dır. Ça­tış­ma­nın se­be­bi si­vil top­lu­mun ih­ti­yaç­la­rın be­lir­le­di­ği bir alan ol­ma­sın­
dan­dır. Dev­let, ah­la­kın yük­sek bir for­mu ola­rak si­vil top­lum­da­ki ça­tış­ma­la­rı so­na
er­dir­me­li­dir. He­gel’in dü­şün­ce­sin­de si­vil top­lum dev­let iliş­ki­sin­de be­lir­le­yi­ci olan
dev­let­tir. Dev­le­tin, si­vil top­lu­mun ba­ğım­sız­lı­ğı­nı, öz­gür­lü­ğü­nü ve ço­ğul­lu­ğu­nu sür­
83
4. Ünite - Sivil Toplum ve Devlet
dü­re­bil­me­si açı­sın­dan ye­te­ne­ği önem­li­dir. Bu ba­kım­dan dev­le­tin si­vil top­lu­ma mü­
da­ha­le­si He­gel’in de­yi­miy­le ay­rı­ca­lık ve çı­kar ça­tış­ma­la­rı­nı son er­dir­me­si iki du­
rum­da meş­ru­dur; çı­kar grup­la­rı ara­sın­da­ki den­ge­nin bel­li grup­lar le­hi­ne bo­zul­ma­sı
so­nu­cu eşit­siz­lik ve ada­let­siz­lik oluş­muş­sa ve top­lu­mun ev­ren­sel çı­kar­la­rı­nın ko­
run­ma­sı ve ge­liş­ti­ril­me­si ge­re­ki­yor­sa dev­let mü­da­ha­le et­me­li­dir.
John Stu­art Mill ve Ale­xis De Toc­qu­evil­le ise dev­let mü­da­ha­le­si­nin si­vil top­lu­mu
boğ­ma­sın­dan en­di­şe eder. On­la­ra gö­re dev­le­te doğ­ru­dan ba­ğım­lı ol­ma­yan, ken­di
ken­di­ne ör­güt­len­miş ve ya­sal açı­dan var­lı­ğı te­mi­nat al­tı­na alın­mış si­vil top­lum ko­
run­ma­lı ve ge­liş­ti­ril­me­li­dir. Si­vil top­lum yö­ne­tim­le­rin des­po­tik bir bi­çim al­ma­sı­nı
ön­le­me­de ha­ya­ti bir ro­le sa­hip­tir. Dü­şü­nür­le­re gö­re mo­dern dö­ne­min en önem­li
so­ru­nu dev­le­tin de­mok­ra­si adı­na top­lu­mu eşit­le­mek için yo­la çı­kar­ken, ik­ti­da­rı kö­
tü­ye kul­lan­ma­sı, öz­gür­lük­le­ri kı­sıt­la­ma­sı ve en önem­li­si si­vil top­lu­mu yut­ma­sı­dır.
Dev­le­tin si­vil top­lu­mu yut­ma­sı Toc­qu­evil­le’in de­mok­ra­si adı­na mo­dern si­ya­sal
sis­tem­ler­de dev­le­te iliş­kin en önem­li kay­gı­sı­dır. Toc­qu­evil­le’e gö­re de­mok­ra­si­nin
ka­lı­cı ol­ma­sı si­vil top­lum, si­ya­sal top­lum ve dev­le­tin var­lı­ğı­na ve ara­la­rın­da­ki iliş­
ki­ye bağ­lı­dır. Si­vil top­lum dev­let­ten ay­rı, onun de­ne­ti­mi­nin dı­şın­da ka­lan si­vil
bir­lik ve ör­güt­ler­den olu­şan ala­nı; si­ya­sal top­lum si­vil top­lu­mun si­ya­sal dü­zey­de
tem­sil edil­di­ği, ta­lep­le­ri­nin dev­le­te ile­til­di­ği par­la­men­to ve si­ya­si par­ti­ler­den olu­
şan ala­nı; dev­let ise as­ker, po­lis ve bü­rok­ra­si­den mey­da­na ge­len ka­mu oto­ri­te­si­ni
tem­sil eder. Toc­qu­evil­le’e gö­re des­po­tiz­mi ön­le­me­nin yo­lu, si­vil top­lu­mu dev­let­ten
ay­rı tut­mak ve si­ya­sal top­lum içe­ri­sin­de ço­ğul­cu bir ya­pı­yı sü­rek­li kıl­mak­tır. Bu
ol­maz­sa si­vil top­lu­mun dev­let ta­ra­fın­dan yok edil­me­si ka­çı­nıl­maz­dır.
De­mok­ra­tik bir dü­zen için sa­de­ce ya­sal-hu­kuk­sal ve ku­rum­sal alt­ya­pı ol­ma­sı
ye­ter­li de­ğil­dir. De­mok­ra­tik de­ğer­le­re sa­hip çı­kan ve pra­tik­te ya­şa­tan si­vil bir­lik
ve olu­şum­la­rın var­lı­ğı son de­re­ce önem­li­dir. Ik­ti­da­rın her za­man için oto­ri­ter bir
ka­rak­ter ta­şı­dı­ğı hiçbir za­man unu­tul­ma­ma­lı­dır.
Si­vil top­lum-dev­let iliş­ki­si­nin de­mok­ra­si açı­sın­dan öne­mi ne­dir?
TÜR­Kİ­YE’DE Sİ­VİL TOP­LUM VE DEV­LET İLİŞ­Kİ­Sİ
Tür­ki­ye’de si­vil top­lum ve onun dev­let­le iliş­ki­si­ni an­la­mak, ko­nu­ya iliş­kin Os­man­
lı İm­pa­ra­tor­lu­ğundan ge­len si­ya­sal kül­tü­rel bi­ri­ki­me bak­ma­yı ge­rek­ti­rir. Ba­tı’da
dev­let kar­şı­sın­da özerk bir si­vil top­lum ala­nı­nın do­ğu­şu­na yol açan pi­ya­sa mer­
kez­li eko­no­mik ve top­lum­sal ya­pı Os­man­lı’da oluş­ma­mış­tır. Os­man­lı İm­pa­ra­tor­
lu­ğu, pa­di­şa­hın şah­sın­da tem­sil edi­len güç­lü bir mer­ke­zi dev­let ve onun her an­
lam­da ni­hai sa­hi­bi ol­du­ğu top­lum­sal dü­zen­den oluş­muş­tur.
Bu ne­den­le Os­man­lı İm­pa­ra­tor­lu­ğunda si­vil top­lu­mun va­rol­du­ğu an­cak kav­
ram ge­niş an­la­mıy­la dev­let dı­şın­da iş­le­yen sos­yal iliş­ki­ler ala­nı ta­nım­lan­dı­ğın­da
müm­kün­dür. Bu­na gö­re sos­yal ha­yat­ta fark­lı din­le­re da­ya­lı ola­rak or­ta­ya çı­kan di­
nî ör­güt­ler, va­kıf­lar, es­naf­lar­dan olu­şan ahi bir­lik­le­ri, lon­ca­lar ve oda­lar, der­nek­ler,
di­nî ta­ri­kat ve ce­ma­at­ler top­lum­sal ya­şa­mın sür­dü­rül­me­sin­de fa­ali­yet gös­te­ren si­
vil top­lum ör­güt­le­ri ola­rak sı­ra­la­na­bi­le­cek­tir. Bu ya­pı­la­rın iş­le­yiş­le­ri­ne ve var­lık­la­
rı­na dev­le­tin ni­hai ola­rak ka­rar ver­me­si söz ko­nu­su ya­pı­la­rın özerk­li­ği­ni tar­tı­şı­lır
kıl­mak­ta­dır. Özell­lik­le II­I. Se­lim ve II. Mah­mut’la baş­la­yan , Is­la­hat Fer­ma­nı, Tan­
zi­mat Fer­ma­nı ve I. ve II. Meş­ru­ti­yet’le de­vam eden re­form sü­re­cin­de bir ta­kım
te­mel hak ve öz­gür­lük­le­rin ve­ril­me­si­ne bağ­lı ola­rak si­vil top­lum­da özerk­leş­me
ve can­lan­ma sağ­lan­mış­sa da si­vil top­lum-dev­let iliş­ki­si­nin ni­te­li­ği­ni re­form­la­rın
top­lu­mun öz­gür­leş­me­sin­den çok dev­le­tin kur­ta­rıl­ma­sı için ya­pıl­ma­sı be­lir­le­miş,
dev­let si­vil top­lu­ma ve­sa­yet et­miş­tir.
3
84
Siyaset Sosyolojisi
Ye­ni dü­şün­ce­le­rin ya­yıl­ma­sı­nı sağ­la­yan okul­lar, ga­ze­te­ler, der­nek­ler, ce­mi­yet­
ler ve si­ya­si par­ti­ler dev­le­tin son dö­nem­le­rin­de si­vil top­lu­mun can­lan­ma­sı­na da­ir
önem­li ör­nek­ler­dir. Ne var ki dev­let bun­lar üze­rin­de cid­di bir kon­trol gü­cü­ne
sa­hip­tir.
Cum­hu­ri­yet dö­ne­min­de si­vil top­lu­mun can­la­nı­şı top­lum­sal ya­şa­mın tü­mü­ne
ha­kim olan tek par­ti dö­ne­mi­nin bi­ti­şiy­le 1950’den son­ra ger­çek­leş­miş­tir. Te­mel hak
ve öz­gür­lük­ler­le bir­lik­te ör­güt­len­me­ye yö­ne­lik ya­pı­lan ya­sal dü­zen­le­me­ler­le mu­ha­
le­fet ör­güt­len­me im­kâ­nı bu­la­bil­miş; çe­şit­li par­ti­ler, ba­sın ku­ru­luş­la­rı, der­nek ve sen­
di­ka­lar ku­rul­muş­tur. Çok par­ti­li ha­ya­ta ge­çiş­le bir­lik­te 1960’a ka­dar 37 ye­ni par­ti
ve 18958 ye­ni der­nek ku­rul­muş­tur. Si­vil top­lum­da­ki bu can­lan­ma bun­dan son­ra
gün­de­me ge­len as­ke­ri mü­da­ha­le­ler­le bir­lik­te cid­di ke­sin­ti­le­re uğ­ra­mış­tır. 12 Ey­lül
1980 as­ke­ri mü­da­ha­le­si­nin ar­dın­dan ya­pı­lan 1982 Ana­ya­sa­sı; Si­ya­si Par­ti­ler Ka­nu­
nu, Sen­di­ka­lar Ka­nu­nu, Der­nek­ler Ka­nu­nu, Top­lu İş Söz­leş­me­si Grev ve Lo­kavt Ka­
nu­nu, Top­lan­tı ve Gös­te­ri Yü­rü­yüş­le­ri Ka­nu­nu’yla bir­lik­te 80 son­ra­sı dö­nem­de si­vil
top­lu­mun ha­re­ket ala­nı­nı be­lir­le­miş­tir. Mil­li Gü­ven­lik Ku­ru­lunun yap­tı­ğı bu dü­zen­
le­me­ler­le si­vil top­lum üze­rin­de dev­let ve­sa­ye­ti önem­li öl­çü­de art­mış­tır.
Bu­na rağ­men öze­lik­le 1985’den son­ra si­vil top­lum cid­di ge­liş­me gös­ter­miş­tir.
Çev­re so­run­la­rı, ka­dın hak­la­rı, et­nik hak­lar, in­san hak­la­rı, di­nî hak­lar, sağ­lık so­
run­la­rı gi­bi pek çok alan­da ye­ni si­vil top­lum ör­güt­le­ri ku­rul­muş­tur. Bu­gün Tür­
ki­ye’de 4.547’si va­kıf, 86.031’i der­nek ol­mak üze­re, 90.578 si­vil top­lum ku­ru­lu­şu
fa­ali­yet gös­ter­mek­te, bu ra­kam­la­ra sen­di­ka­lar, mes­lek oda­la­rı ve ko­ope­ra­tif­le­rin
ek­len­me­si du­ru­mun­da sa­yı 150.000’i aş­mak­ta­dır.
Bu çe­şit­len­mey­le bir­lik­te ka­mu­sal alan­da da­ha faz­la be­lir­le­yi­ci olan si­vil top­
lum, si­ya­set üze­rin­de et­ki­si­ni art­tır­mış­tır. Si­vil top­lum­da­ki bu çe­şit­len­me ço­ğul­cu
bir de­mok­ra­si­ye ve bu çer­çe­ve­de ge­li­şen si­vil top­lum-dev­let iliş­ki­si­ne da­ir bek­
len­ti­le­ri art­tır­mış­tır. Ne var ki sü­re­cin ol­duk­ça ya­vaş sey­ret­me­si si­ya­sal ha­ya­tın
ya­pı­sal so­run­la­rı­na bak­ma­yı ka­çı­nıl­maz kıl­mış­tır.
Tür­ki­ye’de si­vil top­lu­mun de­mok­ra­si için öne­mi 80’ler­den son­ra de­mok­ra­
tik­leş­me ara­yış­la­rı ile bir­lik­te an­la­şıl­mış­tır. Dev­le­tin Os­man­lı’dan bu ya­na si­ya­sal
ala­nın tek hâ­ki­mi ol­du­ğu, bu­nun top­lum­da de­mok­ra­tik kül­tür ve in­si­ya­ti­fin ge­liş­
me­si­ni en­gel­le­di­ği şek­lin­de­ki ge­nel tes­pit çer­çe­ve­sin­de de­mok­ra­tik top­lum dü­ze­ni
için dev­let ik­ti­da­rı­nın sı­nır­lan­dı­rıl­ma­sı­nı amaç ola­rak gö­ren bir si­vil top­lu­mun
ol­ma­sı ge­rek­ti­ği vur­gu­lan­mış­tır.
Bu çer­çe­ve­de ge­nel ka­bul gö­ren dü­şün­ce; top­lum­da ör­güt­len­miş çe­şit­li mes­lek
bir­lik­le­ri, sen­di­ka­lar, gö­nül­lü ku­ru­luş­lar ve üni­ver­si­te­ler da­hil ol­mak üze­re pek çok
aka­de­mik ve en­te­lek­tü­el bi­rim ol­du­ğu an­cak bun­la­rın dev­let kar­şı­sın­da de­mok­ra­tik
ya­şa­mı bes­le­ye­cek bir gü­ce ve ol­gun­lu­ğa ula­şa­ma­dı­ğı ve bu­na pa­ra­lel ola­rak, Tür­ki­
ye’de si­vil top­lum­la dev­let ara­sın­da­ki iliş­ki­nin de­mok­ra­tik bir iliş­ki­den çok bir tür
ta­bi­yet iliş­ki­si ola­rak ger­çek­leş­ti­ği­dir. De­mok­ra­tik açı­dan dev­let-si­vil top­lum iliş­ki­si
kar­şı­lık­lı bir iliş­ki ol­ma­sı ge­re­kir­ken, Tür­ki­ye’de bu iliş­ki­nin dev­le­tin top­lu­mu be­lir­
le­me­si şek­lin­de tek ta­raf­lı bir iliş­ki ola­rak ger­çek­leş­ti­ği ge­nel bir ka­nı­dır.
Türk si­ya­sal kül­tü­rün­de bu ka­nı­yı bes­le­yen, dev­le­te ve top­lu­ma ait ol­mak üze­
re iki se­bep üze­rin­de du­ru­lur. Il­ki Os­man­lı’dan Cum­hu­ri­yet’e yan­sı­yan ve et­ki­le­ri
gü­nü­mü­ze ka­dar ge­len, top­lu­ma tü­müy­le hâkim ol­ma­ya ça­lı­şan güç­lü “bü­rok­ra­
tik dev­let ge­le­ne­ği”nin var­lı­ğı­dır. Bu­na gö­re ge­le­nek­sel ola­rak top­lu­mu tü­müy­le
ku­şat­ma ve kon­trol ama­cı ta­şı­yan dev­let, si­vil ini­si­ya­ti­fin ge­liş­me­si­ne Os­man­lı’da
ni­za­mın Cum­hu­ri­yet’te dü­ze­nin bo­zul­ma­sı kay­gı­sıy­la şüp­hey­le bak­mış ve izin
ver­me­miş­tir. Ka­mu­sal ala­na, ya­ni si­ya­set ala­nı­na ha­kim olan dev­let, bi­re­yi Os­
man­lı’da ta­bi olan an­la­mın­da te­ba, Cum­hu­ri­yet’te ağır­lık­lı bi­çim­de yap­ma­sı ge­re­
ken ödev­le­re bağ­lı ola­rak yurt­taş şek­lin­de ta­nım­la­mış­tır.
4. Ünite - Sivil Toplum ve Devlet
Top­lum­sal ya­şa­mı ku­ran me­tin­ler ola­rak ana­ya­sa­lar, top­lu­mu ku­şa­tan bü­rok­
ra­tik dev­let ge­le­ne­ği­nin yan­sı­dı­ğı önem­li un­sur­lar­dan bi­ri­si­dir. Os­man­lı’da ana­
ya­say­la 19. yüz­yıl­da ta­nı­şıl­mış ol­sa da sa­hip ol­du­ğu top­lum­sal dü­zen ve güç­lü
mer­ke­zi oto­ri­te an­la­yı­şı­nın, dev­let kar­şı­sın­da özerk si­vil bir ala­nın olu­şu­mu­na
im­kân ta­nı­ma­dı­ğı, ni­te­kim bu kül­tü­rün 1876 Ana­ya­sa’sın­da ta­nım­la­nan hak ve
öz­gür­lük­le­rin dev­let ta­ra­fın­dan ve­ri­len im­ti­yaz ya da ta­viz ola­rak al­gı­lan­ma­sın­da
et­kin ol­du­ğu dü­şü­nü­lür. Ben­zer du­rum Cum­hu­ri­yet dö­ne­mi için de söz ko­nu­su­
dur. Ana­ya­sa­lar de­mok­ra­tik ve si­vil bir ya­şa­mın olu­şu­mu­na yö­ne­lik si­vil top­lu­
mun çe­şit­li bi­rim­le­ri­nin bi­ra­ra­ya ge­le­rek hak­lar, öz­gür­lük­ler ve yü­küm­lü­lük­ler
çer­çe­ve­sin­de yap­tık­la­rı top­lum söz­leş­me­le­ri gö­rün­tü­sü­nü ver­me­miş­tir. Ana­ya­sa­
lar da­ha çok dev­le­tin si­vil top­lu­mu bi­çim­len­dir­me araç­la­rı ola­rak iş­lev gör­müş­tür.
Bü­rok­ra­tik dev­let ge­le­ne­ği­nin si­vil top­lu­mun ge­li­şi­mi üze­ri­ne olum­suz et­ki­si­
nin göz­len­di­ği bir baş­ka alan da as­ke­ri mü­da­ha­le­ler­le gün­de­me ge­len de­mok­ra­si
ke­sin­ti­le­ri­dir. Dev­le­tin top­lu­mu be­lir­le­me ira­de­si­nin te­pe nok­ta­la­rı­nın gö­rün­dü­
ğü as­ke­ri mü­da­ha­le dö­nem­le­rin­de si­vil top­lu­mun can da­ma­rı olan te­mel hak ve
öz­gür­lük­ler as­kı­ya alın­mış­tır. Top­lu­mu ve­sa­yet al­tı­na alan dev­let, ge­rek­ti­ğin­de
si­vil top­lum ör­güt­le­ri­nin fa­ali­ye­ti­ne son ver­mek su­re­tiy­le si­vil top­lum üze­rin­de
mut­lak hâ­kim ol­muş­tur.
Tür­ki­ye’de si­vil top­lum-dev­let iliş­ki­si­nin ta­bi­yet iliş­ki­si ol­du­ğu­nu ve si­vil top­
lu­mun ge­liş­me­si­nin önün­de­ki en­ge­lin top­lu­ma tü­müy­le hâ­kim ol­mak is­te­yen
bü­rok­ra­tik dev­le­ti ge­le­ne­ği ol­du­ğu­nu ile­ri sü­ren dü­şün­ce­ye gö­re si­vil top­lum;
demokratik hak ve öz­gür­lük­ler te­me­lin­de özerk­leş­me, öz­gür­leş­me ve ço­ğul­cu­laş­
ma­nın ya­şan­dı­ğı, si­vil er­dem­le­rin ve kül­tü­rün ge­liş­ti­ği bir alan ol­mak­tan çok dev­
le­tin top­lu­ma nü­fuz et­ti­ği, dev­le­tin ho­mo­jen bir top­lum ya­rat­ma ama­cı ek­se­nin­de
be­lir­le­di­ği ödev­le­rin top­lu­ma ile­til­di­ği ya da ya­şa­ma ge­çi­ri­ril­di­ği bir alan ha­li­ne
gel­miş­tir. Dev­let si­vil top­lu­mu top­lum­sal dü­zen en­di­şe­siy­le ki­mi za­man po­tan­si­
yel bir teh­dit ki­mi za­man he­ge­mon­ya­nın üre­til­me­si için des­tek­len­me­si ge­re­ken
bir alan ola­rak de­ğer­len­dir­miş­tir.
Tür­ki­ye’de si­vil top­lu­mun ge­li­şe­me­me­si­nin se­be­bi­ni top­lu­mun kül­tü­rel kod­
la­rın­da gö­ren yak­la­şı­ma gö­re top­lum, si­vil top­lu­mun ge­rek­tir­di­ği si­vil ve si­ya­sal
hak­la­rın ta­lep edil­me­si ve kul­la­nıl­ma­sı ko­nu­la­rın­da ye­ter­siz­dir. Si­ya­sal ka­tıl­ma
ko­nu­sun­da se­çim­ler­de oy ver­mek­ten öte mo­ti­ve ola­ma­yan bir top­lum­dan si­ya­sal
ya­pı­la­rı dö­nüş­tü­re­rek dev­le­ti da­ha de­mok­ra­tik ha­le ge­ti­re­cek bir si­vil top­lu­mun
or­ta­ya çık­ma­sı bu yak­la­şı­ma gö­re im­kan­sız­dır.
Yi­ne bu bağ­lam­da de­mok­ra­tik açı­dan güç­lü bir si­vil top­lu­mun önün­de­ki
önem­li en­gel­ler­den bi­ri de si­vil top­lu­mun eti­ği açı­sın­dan di­le ge­ti­ri­lir. Sos­yal iliş­
ki­ler ala­nı gi­bi ge­niş an­la­mıy­la dü­şü­nül­dü­ğün­de, to­ta­li­ter ve oto­ri­ter re­jim­le­rin
de bün­ye­le­rin­de si­vil top­lum­dan, hat­ta güç­lü bir si­vil top­lu­mun var­lı­ğın­dan söz
edil­di­ği gö­rül­mek­te­dir. Ne var ki güç­lü bir si­vil top­lu­mu ve onun dev­let­le olan iliş­
ki­si­ni de­mok­ra­siy­le bir­lik­te dü­şün­me­mi­ze yol açan te­mel nok­ta, si­vil top­lu­mun
sa­de­ce de­mok­ra­si­ler­de dev­le­te muh­taç ol­ma­dan ken­di­si­ni ge­le­cek­te de var ede­cek
ya­ni ku­rum­sal­laş­tı­ra­cak ko­şul­la­rı yi­ne ken­di­si­nin oluş­tur­ma im­ka­nı bu­la­bil­me­si­
dir. Bu ne­den­le si­vil top­lu­mun eti­ği dev­let­le bel­li bir me­sa­fe­yi ön­gö­ren, baş­ka­sı­na
du­yar­lı ve ço­ğul­cu bir etik­tir. Fa­şist ve­ya to­ta­li­ter ha­re­ket­le­rin si­vil top­lum­dan çık­
tı­ğı ve yi­ne si­vil top­lu­mun çı­kar grup­la­rı­nın ça­tış­ma ala­nı ol­du­ğu dik­ka­te alın­dı­
ğın­da bu eti­ğin de­mok­ra­tik açı­dan güç­lü bir si­vil top­lum için öne­mi yad­sı­na­maz.
Tür­ki­ye’de si­vil top­lu­ma si­vil top­lum eti­ği­nin ge­li­şi­mi açı­sın­dan ba­kıl­dı­ğın­da
ba­sın, sen­di­ka­lar, der­nek­ler mes­lek ku­ru­luş­la­rı, oda­lar ve gö­nül­lü ku­ru­luş­la­rın
ni­hai ola­rak dev­let ta­ra­fın­da yer al­ma­yı ter­cih et­tik­le­ri bu bağ­lam­da özel­lik­le de­
mok­ra­tik ko­nu­lar­da hem ken­di alan­la­rın­da hem de di­ğer si­vil top­lum ör­güt­le­riy­le
85
86
Siyaset Sosyolojisi
cid­di bir ay­rış­ma ya­şa­dık­la­rı vur­gu­lan­mak­ta­dır. Si­vil top­lum ör­güt­le­ri­nin ken­di
için­de ta­hak­kü­me da­ya­lı bir iliş­ki içe­ri­sin­de ol­ma­sı bir yan­dan de­mok­ra­tik hak ve
öz­gür­lük ta­lep­le­ri­nin inan­dı­rı­cı­lı­ğı­nı di­ğer ta­raf­tan dev­let-si­vil top­lum iliş­ki­si­nin
sür­dü­rü­le­bi­lir bir de­mok­ra­si çer­çe­ve­sin­de ge­liş­me­si­ni za­yıf­lat­mak­ta­dır.
Tür­ki­ye’de si­vil top­lum-dev­let iliş­ki­si de­mok­ra­tik açı­dan önem­li so­run­la­ra sa­
hip­tir. So­run­lar si­ya­sal kül­tü­rel ola­rak dev­let­ten kay­nak­lan­dı­ğı gi­bi si­vil top­lum­
dan da kay­nak­lan­mak­ta­dır. Dev­let, si­vil top­lu­mu kon­trol et­me kay­gı­sıy­la ha­re­ket
eder­ken si­vil top­lum de­mok­ra­tik ira­de­ye sa­hip çık­mak ve ken­di için­de de­mok­ra­
tik iliş­ki­le­ri ge­liş­tir­mek ko­nu­la­rın­da ye­ter­li­lik gös­te­re­me­mek­te­dir.
De­mok­ra­tik açı­dan si­vil top­lum-dev­let iliş­ki­si­nin ide­al ti­pi dev­let ve si­vil top­
lu­mun bir­bi­rin­den ba­ğım­sız fa­kat kar­şı­lık­lı ola­rak et­ki­le­şim ha­lin­de ol­ma­la­rı­dır.
Si­vil top­lum dev­let­le me­sa­fe­si­ni ko­ru­ya­rak de­mok­ra­tik hak ve öz­gür­lük ta­lep­le­ri­
ni si­ya­sal ala­na ta­şı­ya­bi­lir­ken dev­let si­vil top­lum­dan ge­len ta­lep­le­re ken­di­si­ni açık
tu­ta­rak onun ge­liş­me­si­ni sağ­la­ya­cak ya­sal-hu­kuk­sal alt ya­pı­yı oluş­tur­ma­lı­dır. Bu,
iliş­ki­nin de­mok­ra­tik yön­de ge­liş­me­si için ol­duk­ça önem­li­dir.
De­mok­ra­si çer­çe­ve­sin­den ba­kıl­dı­ğın­da Tür­ki­ye’de si­vil top­lum-dev­let iliş­ki­si­nin
hi­ye­rar­şik ve iç i­çe bir gö­rün­tü ver­di­ği söy­le­ne­bi­lir. Dev­let ge­nel­lik­le si­vil top­lu­mun
üze­rin­de ona ve­sa­yet eden bir rol üst­le­nir­ken si­vil top­lum, dev­le­te ek­lem­len­mek su­
re­tiy­le ha­yat ala­nı el­de et­me gay­re­ti­ne gi­rerek dev­let­le iç i­çe ola­bil­mek­te­dir.
Tür­ki­ye’de si­vil top­lum-dev­let iliş­ki­si­nin de­mok­ra­tik­leş­me­si için ya­pıl­ma­sı
ge­re­ken­le­ri özet­le­mek müm­kün­dür. Ilk ola­rak dev­le­tin ve top­lu­mun si­ya­se­te
ba­kış açı­sı­nın de­ğiş­me­si ge­rek­mek­te­dir. Dev­let, si­ya­se­te top­lu­mu di­zayn et­me­ye
ya­ra­yan bir araç ola­rak de­ğil top­lum­sal so­run­la­rın çö­züm ala­nı ola­rak bak­ma­lı;
si­vil top­lum da si­ya­se­ti güç el­de et­me ara­cı ola­rak de­ğil, so­run­la­rın çö­zü­mü­
ne ka­tıl­ma et­kin­li­ği ola­rak gör­me­li­dir. İkin­ci ola­rak de­mok­ra­si­nin mu­ha­le­fe­te
ta­ham­mül et­mek ol­du­ğu iç­sel­leş­me­li­dir. Bu çer­çe­ve­de dev­let, si­vil top­lum­da­ki
fark­lı­lık­la­rı ho­mo­jen­leş­tir­mek üze­re ve­sa­yet et­mek­ten­se si­ya­set ala­nı­nın fark­
lı­lık­la­rı içi­ne ala­cak şe­kil­de ge­niş­le­me­si­ne im­kân ver­me­li, si­vil top­lum ken­di
için­de ço­ğul­cu bir de­mok­ra­tik an­la­yı­şı bes­le­me­li­dir. Üçün­cü de­ğiş­me­si ge­re­ken
an­la­yış ise top­lum­sal ya­şam tar­zı­nı be­lir­le­yen eko­no­mi si­ya­sa­la­rı­dır. Dev­le­tin
eko­no­mi içe­ri­sin­de­ki ağır­lı­ğı si­vil top­lu­ma doğ­ru­dan mü­da­ha­le im­ka­nı ve­rir­
ken, si­vil top­lum si­ya­se­ti rant­tan fay­da­lan­ma ara­cı ola­rak gö­re­bil­mek­te­dir. Dev­
le­tin eko­no­mi ala­nın­da­ki ro­lü ras­yo­nel sı­nır­la­ra çe­kil­me­li, böy­le­lik­le si­vil top­
lum ör­güt­le­ri­nin dev­let­le eşit me­sa­fe­de, eko­no­mik ola­rak öz ör­güt­len­me­le­ri­ni
ger­çek­leş­tir­me­le­ri­ne ze­min ha­zır­lan­ma­lı­dır.
Bun­la­rın dı­şın­da; Ana­ya­sa­nın ve ana­ya­sal dü­zen­le­me­le­rin si­vil top­lu­mun ka­
tı­lı­mıy­la top­lum­sal uz­laş­ma­nın so­nu­cu or­ta­ya çı­kan uz­laş­ma me­tin­le­ri ha­li­ne ge­
ti­ril­me­si, si­ya­se­te ka­tı­lım ka­nal­la­rı­nın si­vil top­lu­mu da içi­ne ala­cak şe­kil­de ge­
niş­le­til­me­si, böy­le­lik­le si­ya­set­te so­rum­lu­luk ve he­sap ver­me yü­küm­lü­lü­ğü­nün
ku­rum­sal­laş­tı­rıl­ma­sı, si­ya­si par­ti­le­rin dev­let­ten çok si­vil top­lu­ma ya­kın dur­ma­
la­rı, si­vil top­lu­mun ve si­ya­si par­ti­le­rin de­mok­ra­tik bir ya­pı için­de ol­ma­la­rı, Tür­
ki­ye’de si­vil top­lum-dev­let iliş­ki­si­nin de­mok­ra­tik­leş­me­si­ne yö­ne­lik ba­zı te­mel ko­
şul­lar ola­rak sı­ra­la­na­bi­le­cek­tir. Bu ko­şul­lar ger­çek­leş­ti­ğin­de dev­let meş­ru­iye­ti­ni
si­vil top­lum­dan ala­bi­le­cek, si­vil top­lum top­lum­sal dü­zey­de ço­ğul­cu bir de­mok­ra­
tik kül­tü­rü in­şa ede­bi­le­cek­tir.
4. Ünite - Sivil Toplum ve Devlet
SO­NUÇ
Si­vil top­lum Ba­tı’da 17. yüz­yı­lın son­la­rın­da or­ta­ya çık­mış bir kav­ram­dır. Kav­ram
Ba­tı­da mo­dern dö­nem­de top­lu­mun ör­güt­lü bir top­lum ha­li­ne gel­di­ği­ni an­la­tır.
Baş­ta eko­no­mik alan ol­mak üze­re top­lu­mun çe­şit­li alan­la­rın­da yer alan bi­rey­ler
gö­nül­lü ola­rak bir ara­ya ge­le­rek der­nek, va­kıf, sen­di­ka ve mes­lek bir­lik­le­ri gi­bi
tü­zel ki­şi­lik­ler oluş­tur­muş­lar­dır. Top­lum­da­ki iliş­ki­ler ala­nın­da ger­çek­le­şen bu ör­
güt­len­me­ler­le bi­rey­ler ve grup­lar ken­di var­lık alan­la­rı­na sa­hip çık­tık­la­rı­nı gös­
ter­miş­ler­dir. Ör­güt­len­miş bir top­lum ola­rak özel ala­nı tem­sil eden ai­le ile dev­let
ara­sın­da­ki si­vil top­lum, dev­le­tin mut­lak ik­ti­da­rı­nı sı­nır­lan­dı­ran ve bu ne­den­le
de­mok­ra­tik­leş­me­nin yo­lu­nu açan bir un­sur ola­rak yo­rum­lan­mış­tır.
Si­ya­se­tin top­lum­sal so­run­la­rı di­ya­log ve uz­laş­ma için­de çö­zü­mü­ne yö­ne­lik bir
alan ha­li­ne gel­me­sin­de ta­rih­sel bir rol üst­le­nen si­vil top­lum, or­ta­ya çı­kı­şın­dan gü­
nü­mü­ze ka­dar fark­lı alan ve bi­çim­ler­de ger­çek­leş­ti­ri­len ör­güt­len­me bi­çim­le­ri­ne
bağ­lı ola­rak ge­li­şim gös­ter­miş­tir. Mo­dern za­man­la­rın önem­li kav­ra­mı olan si­vil
top­lum de­mok­ra­si için pra­tik ve teo­rik bir de­ğe­re sa­hip­tir. Si­vil top­lum de­mok­ra­
tik bir ka­mu­sal ala­nın vaz­ge­çil­me­zi ola­rak gö­rül­mek­te­dir. Öy­le ki si­vil top­lu­mun
ni­te­lik­sel ve ni­ce­lik­sel du­ru­mu bu­gün si­ya­sal sis­tem­ler için se­çim­le­rin öte­sin­de
bir de­mok­ra­tik­leş­me öl­çü­tü ha­li­ne gel­miş­tir.
Si­vil top­lum dev­let iliş­ki­si­nin ma­hi­ye­ti de­mok­ra­tik bir top­lum­sal ya­şam için
son de­re­ce önem­li­dir. Si­vil top­lum dev­le­tin si­vil hak ve öz­gür­lük­le­re say­gı duy­
du­ğu ve bun­la­rı ge­niş­let­ti­ği oran­da si­vil top­lum ge­li­şip güç­le­ne­bi­le­cek­tir. Güç­le­
nen si­vil top­lu­mun de­mok­ra­si­nin bir kül­tür ve ya­şam bi­çi­mi ha­li­ne gel­me­sin­de ve
bu­na bağ­lı ola­rak dev­le­tin de­mok­ra­tik­leş­me­sin­de­ki ro­lü ol­duk­ça önem­li­dir. De­
mok­ra­tik bir top­lum­da si­vil top­lum ve dev­let bir­bir­le­ri­ne me­sa­fe­li an­cak et­ki­le­şim
içe­ri­sin­de­dir­ler. Si­vil top­lu­mun ken­di için­de ço­ğul­cu bir de­mok­ra­tik ah­la­ka sa­hip
ol­ma­sı ve dev­let­le olan iliş­ki­si­nin de­mok­ra­tik ni­te­li­ği de­mok­ra­tik­leş­me sü­re­ci­ne
yö­ne­lik cid­di bir gü­ven­ce oluş­tur­mak­ta­dır.
Tür­ki­ye’de öne­mi 1980’ler­den son­ra an­la­şı­lan si­vil top­lum de­mok­ra­si­ye yö­
ne­lik al­gı­nın ge­liş­me­siy­le bir­lik­te cid­di bir ge­liş­me gös­ter­miş­tir. Si­vil top­lu­mun
ka­mu­sal alan­da­ki et­kin­li­ği gün geç­tik­çe art­mak­ta­dır. Ar­tı­şın de­mok­ra­tik­leş­me
açı­sın­dan umut ve­ri­ci ol­du­ğu açık­tır an­cak si­ya­sal kül­tü­rel et­ken­le­rin ge­li­şim sü­
re­cin­de­ki et­ki­le­ri ha­la his­se­dil­mek­te­dir. Ge­rek si­vil top­lu­mun ge­rek­se de dev­le­tin
bu se­bep­ler­le yüz­leş­me­si ve ken­di­le­ri­ni sor­gu­ya çek­me­le­ri de­mok­ra­tik­leş­me için
ka­çı­nıl­maz gö­rün­mek­te­dir.
Dün­ya ge­ne­li­ne ba­kıl­dı­ğın­da bi­re­yin te­mel hak ve öz­gür­lük­le­ri­nin ge­niş­le­til­
me­si kay­gı­sı­nın ge­nel bir eği­lim ol­du­ğu gö­rül­mek­te­dir. Bi­rey­sel ve top­lum­sal ta­
lep­le­rin si­ya­set ala­nı­na da­ha yo­ğun ta­şın­ma­sı uzun bir sü­re bi­rey­le­rin ve top­lum­
la­rın bu ala­nın te­mel be­lir­le­yi­ci­si ola­ca­ğı­na işa­ret et­mek­te­dir. Öte yan­dan pi­ya­sa
ka­pi­ta­liz­mi­nin dev­let­le­ri gi­de­rek da­ha da kü­çül­me­ye zor­la­ma­sı ve tek­no­lo­jik ge­
liş­me­nin kü­re­sel dü­zey­de doğ­ru­dan top­lum­lar üze­rin­de ya­rat­tı­ğı risk ve so­run­lar
bu sü­re­ci des­tek­le­mek­te­dir. Si­vil top­lu­mun al­dı­ğı ye­ni bi­çim­ler­le bir­lik­te dün­ya
ge­ne­lin­de ve Tür­ki­ye’de de­mok­ra­tik ya­şa­mın önem­li ak­tö­rü ola­ca­ğı açık­tır.
87
88
Siyaset Sosyolojisi
Özet
Dev­let­le ai­le ara­sın­da ka­lan sos­yal iliş­ki­ler ala­nı­na si­vil
top­lum de­nil­mek­te­dir. Ba­tı’da or­ta­ya çı­kan si­vil top­lum
kav­ra­mı baş­ka bir ifa­dey­le dev­le­tin dı­şın­da sos­yal iliş­
ki­ler ala­nın­da ör­güt­len­miş top­lum ya­pı­sı­nı an­la­tır.
Si­vil top­lum kav­ra­mı yük­len­di­ği iş­le­ve bağ­lı ola­rak
mo­dern an­la­mıy­la 17. yüz­yıl­da or­ta­ya çık­mış­tır. Kav­
ram bu ta­rih­ten ön­ce de dü­şü­nür­ler ta­ra­fın­dan fark­lı
an­lam­lar yük­le­ne­rek kul­la­nıl­mış­tır. Or­ta­ya çı­kı­şın­dan
bu ya­na top­lum­sal ya­şa­mın de­ği­şi­mi­ne ve si­vil hak ve
öz­gür­lük­le­rin ge­li­şi­mi­ne bağ­lı ola­rak ge­li­şen ve çe­şit­le­
nen si­vil top­lum ör­güt­le­ri gü­nü­müz­de de­mok­ra­tik ya­
şa­mın önem­li ak­tör­le­ri ha­li­ne gel­miş­tir.
Gü­nü­müz­de si­vil top­lu­mun ni­ce­lik ve ni­te­lik yö­nün­
den du­ru­mu de­mok­ra­tik­leş­me için önem­li bir gös­ter­ge
sa­yıl­mak­ta­dır. Dev­le­tin mut­lak ik­ti­da­rı­nın sı­nır­lan­dı­
rıl­ma­sın­da ve onun doğ­ru­dan mü­da­ha­le ala­nı dı­şın­da
özerk bir top­lu­mal ya­şam ala­nı­nın oluş­ma­sın­da si­vil
top­lumun de­mok­ra­tik öne­mi ve iş­le­vi ge­nel ka­bul gör­
mek­te­dir. Söz ko­nu­su de­mok­ra­tik öne­mi be­lir­le­yen
önem­li un­sur­lar­dan bi­ri si­vil top­lu­mun dev­let­le iliş­ki­
si­dir. Iki­si ara­sın­da­ki iliş­ki­nin bir­bi­ri­ni dış­la­yan ve­ya iç
i­çe ge­çen de­ğil, kar­şı­lık­lı et­ki­le­şim için­de ol­ma­sı ge­rek­
ti­ği ge­nel bir ka­nı­dır. Kü­re­sel­leş­mey­le bir­lik­te si­vil top­
lum hem et­kin­lik ala­nı hem de bi­çim­sel ola­rak önem­li
de­ği­şim­ler gös­ter­se de de­mok­ra­tik öne­mi­ni da­ha da
art­tır­mış­tır.
Tür­ki­ye’de si­vil top­lu­mun de­mok­ra­si için öne­mi
1980’ler­den son­ra an­la­şıl­mış­tır. Dev­let kar­şı­sın­da güç­
lü bir si­vil top­lu­mun ge­li­şe­me­me­si de­mok­ra­tik­le­şe­me­
me­nin en önem­li se­be­bi ola­rak tes­pit edil­miş­tir. Si­vil
top­lu­mun de­mok­ra­tik iş­le­vi­ni tam an­la­mıy­la ye­ri­ne
ge­ti­re­bil­me­si ise si­ya­sal kül­tü­rel yüz­leş­me­yi hem dev­
le­tin hem de si­vil top­lu­mun yap­ma­sı­na bağ­lı­dır.
4. Ünite - Sivil Toplum ve Devlet
89
Ken­di­mi­zi Sı­na­ya­lım
1. Gü­nü­müz­de dev­let dı­şın­da­ki sos­yal iliş­ki­ler ala­
nın­da ör­güt­lü top­lu­ma ne ad ve­ril­mek­te­dir?
a. Güç­lü top­lum
b. Si­ya­sal top­lum
c. Si­vil top­lum
d. De­mok­ra­tik top­lum
e. Te­ok­ra­tik top­lum
6. Si­vil top­lum ile de­mok­ra­si ara­sın­da bir bağ ol­du­ğu­
nu ilk öne sü­ren dü­şü­nür­ler kim­ler­dir?
a. Mar­xist­ler
b. Post­mo­der­nist­ler
c. Li­be­ral­ler
d. Sos­ya­list­ler
e. Ko­mü­nist­ler
2. Si­vil top­lu­mu bir sek­tör ola­rak gö­ren yak­la­şım onu
na­sıl ta­nım­la­mak­ta­dır?
a. Bi­rin­ci sek­tör
b. Be­şin­ci sek­tör
c. Al­tın­cı sek­tör
d. Üçün­cü sek­tör
e. Si­vil sek­tör
7. Ulus­la­ra­ra­sı alan­da fa­ali­yet gös­te­ren si­vil top­lum
ör­güt­le­rin­den olu­şan top­lu­ma ne ad ve­ri­lir?
a. Eko­lo­jik si­vil top­lum
b. Ka­pi­ta­list si­vil top­lum
c. Kü­re­sel si­vil top­lum
d. Ev­ren­sel si­vil top­lum
e. Sos­ya­list si­vil top­lum
3. Ulus­la­ra­ra­sı alan­da fa­ali­yet gös­te­ren, üye­le­ri­nin çı­
ka­rı­na de­ğil baş­ka­la­rı­nın ya­ra­rı­na yö­ne­len, kar ama­cı
güt­me­yen gö­nül­lü si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı için kul­la­
nı­lan kı­salt­ma han­gi­si­dir?
a. STÖ
b. STK
c. NGO
d. DON­GO
e. QU­AN­GO
8. Si­vil top­lu­mu ta­mam­lan­ma­mış bir pro­je ola­rak gö­
ren dü­şü­nür han­gi­si­dir?
a. J. Loc­ke
b. T. Pai­ne
c. J. Kea­ne
d. A. Smith
e. A.Toc­qu­evil­le
4. An­tik Yu­nan’da si­vil top­lu­mun kar­şı­lı­ğı ola­rak kul­
la­nı­lan te­rim han­gi­si­dir?
a. Güç­lü top­lum
b. Si­ya­sal top­lum
c. İyi top­lum
d. Ge­liş­miş top­lum
e. Mo­dern top­lum
5. G.V.He­gel’e gö­re si­vil top­lu­mu ta­nım­la­yan ifa­de
han­gi­si­dir?
a. Pro­le­ter top­lum
b. Sa­na­yi top­lu­mu
c. Sı­nıf top­lu­mu
d. Bur­ju­va top­lu­mu
e. Me­de­ni top­lum
9. Aşa­ğı­da­ki dü­şü­nür­ler­den han­gi­si si­vil top­lu­mun
do­ğu­şu­nu “top­lum söz­leş­me­si te­ori­si” ile açık­lar?
a. Aris­to
b. G.V. He­gel
c. A. Grams­ci
d. J. Loc­ke
e. K. Marx
10. Si­vil top­lu­mun dev­let-top­lum ay­rı­mı­nın se­be­bi
ola­rak gö­rül­dü­ğü dö­nem han­gi­si­dir?
a. Mo­dern ön­ce­si dö­nem
b. Mo­dern dö­nem
c. Post­mo­dern dö­nem
d. An­tik dö­nem
e. Ro­ma dö­ne­mi
90
Siyaset Sosyolojisi
Ken­di­mi­zi Sı­na­ya­lım Ya­nıt Anah­ta­rı
Sı­ra Siz­de Ya­nıt Anah­ta­rı
1. c
Sı­ra Siz­de 1
Si­vil top­lu­mun en ge­nel ta­nı­mı­nı dev­let ve ai­le ara­sın­
da­ki sos­yal iliş­ki­ler ala­nı ola­rak yap­mak müm­kün­dür.
Bu ge­nel ta­nım al­tın­da top­lum­da­ki tüm ör­güt­ler si­vil
top­lu­mu oluş­tu­rur. Ne var ki si­vil top­lum, za­man içe­ri­
sin­de ken­di özerk ala­nı­na sa­hip çı­kan ve bu doğ­rul­tu­da
dev­let ik­ti­da­rı­nı sı­nır­la­yan de­mok­ra­tik bir kav­ram ha­
li­ne gel­miş­tir. Bu dö­nü­şüm zo­run­lu ola­rak top­lum­da­ki
her tür­lü ör­gü­tü si­vil top­lum ör­gü­tü ola­rak de­ğer­len­di­
re­me­ye­ce­ği­mi­ze işa­ret et­mek­te­dir.
Si­vil top­lum ör­güt­le­ri­nin ge­nel özel­lik­le­ri; dev­le­tin bir
par­ça­sı ol­ma­ma­la­rı, kâr ama­cı güt­me­me­le­ri, üye­le­ri­ne
doğ­ru­dan ka­zanç sağ­la­ma ama­cın­da ol­ma­ma­la­rı, dev­
let ik­ti­da­rı­nı ele ge­çir­me ama­cı ta­şı­ma­ma­la­rı ve gö­nül­
lü­lük esa­sı­na gö­re ör­güt­len­me­le­ri­dir.
Bun­lar­dan özel­lik­le iki ta­ne­si bir ör­gü­tün, kulu­bün,
der­ne­ğin ve­ya ha­re­ke­tin si­vil top­lum ör­gü­tü sa­yı­lıp sa­
yı­la­ma­ya­ca­ğın­da be­lir­le­yi­ci kri­ter ola­rak öne çık­mak­
ta­dır. Si­vil top­lum ör­güt­le­ri dev­le­tin bir par­ça­sı de­ğil­
dir ve yi­ne si­vil top­lum ör­güt­le­ri dev­let ik­ti­da­rı­nı ele
ge­çir­me­yi amaç­la­maz­lar.
Bu çer­çe­ve­de dev­let­le si­vil top­lu­mun bi­r a­ra­da ol­du­ğu
ka­mu­ya ya­rar­lı der­nek­ler­le, ik­ti­da­ra ta­lip olan si­ya­si
par­ti­le­rin ve ha­re­ket­le­rin si­vil top­lum ör­gü­tü sa­yıl­
ma­la­rı müm­kün de­ğil­dir. Dev­le­tin dâ­hil ol­du­ğu si­vil
top­lum ör­gü­tü­nün özerk­li­ğin­den söz edi­le­me­ye­ce­ği
gi­bi si­ya­si ik­ti­da­rı ele ge­çir­mek is­te­yen si­vil top­lum
ör­gü­tü­nün di­ğer si­vil top­lum ör­güt­le­ri­ne ve si­vil ala­
nın özerk­li­ği­ne yö­ne­lik de­mok­ra­tik bir so­rum­lu­luk
ta­şı­dı­ğın­dan söz edi­le­mez. Si­vil top­lum ör­güt­le­ri­ni
di­ğer ör­güt­len­me bi­çim­le­rin­den ayı­ran en önem­li un­
sur sa­hip ol­ma­la­rı ge­re­ken de­mok­ra­tik ah­lak­tır. Bu­
na gö­re si­vil top­lum ör­güt­le­ri dev­let ik­ti­da­rı­na kar­şı
dik­kat­li ve me­sa­fe­li, ken­di içe­ri­sin­de ise ço­ğul­cu bir
an­la­yı­şa sa­hip­tir­ler.
2. d
3. c
4. c
5. d
6. c
7. c
8. c
9. d
10. b
Ya­nı­tı­nız yan­lış ise “Si­vil Top­lum Kav­ra­mı” ko­
nu­su­nu ye­ni­den göz­den ge­çi­ri­niz.
Ya­nı­tı­nız yan­lış ise “Si­vil Top­lum Kav­ra­mı” ko­
nu­su­nu ye­ni­den göz­den ge­çi­ri­niz.
Ya­nı­tı­nız yan­lış ise “Si­vil Top­lum Kav­ra­mı” ko­
nu­su­nu ye­ni­den göz­den ge­çi­ri­niz.
Ya­nı­tı­nız yan­lış ise “Si­vil Top­lum Kav­ra­mı­nın
Ta­ri­hi” ko­nu­su­nu ye­ni­den göz­den ge­çi­ri­niz.
Ya­nı­tı­nız yan­lış ise “Si­vil Top­lum Kav­ra­mı Ta­ri­
hi” ko­nu­su­nu ye­ni­den göz­den ge­çi­ri­niz.
Ya­nı­tı­nız yan­lış ise “Si­vil Top­lum ve De­mok­ra­
si” ko­nu­su­nu ye­ni­den göz­den ge­çi­ri­niz.
Ya­nı­tı­nız yan­lış ise “Si­vil Top­lum ve Kü­re­sel­leş­
me” ko­nu­su­nu ye­ni­den göz­den ge­çi­ri­niz.
Ya­nı­tı­nız yan­lış ise “Si­vil Top­lum ve Kü­re­sel­leş­
me” ko­nu­su­nu ye­ni­den göz­den ge­çi­ri­niz.
Ya­nı­tı­nız yan­lış ise “Si­vil Top­lum ve Dev­let” ko­
nu­su­nu ye­ni­den göz­den ge­çi­ri­niz.
Ya­nı­tı­nız yan­lış ise “Si­vil Top­lum ve Dev­let” ko­
nu­su­nu ye­ni­den göz­den ge­çi­ri­niz.
4. Ünite - Sivil Toplum ve Devlet
Sı­ra Siz­de 2
An­tik dö­nem­de si­vil top­lum­la dev­let ara­sın­da bir ay­
rım ya­pıl­ma­mış­tır. Dev­let­ten söz edil­di­ğin­de si­vil top­
lum, si­vil top­lum­dan söz edil­di­ğin­de dev­let kast edil­
miş­tir. Bu al­gı­yı en açık bir şe­kil­de İlk Ç
­ a­ğın önem­li
fi­lo­zo­fu Aris­to’nun dü­şün­ce­le­rin­de gör­mek müm­kün­
dür. Aris­to’nun dü­şün­ce sis­te­min­de in­san için mut­lu
ya­şa­ma­nın ide­al ye­ri ola­rak ta­nım­la­dı­ğı si­te (po­lis),
in­san­la­rın (yurt­taş­la­rın) hem ya­şam­la­rı­nı sür­dür­dük­
le­ri hem de yö­ne­ti­mi­ne ka­tıl­dık­la­rı si­ya­sal ve top­lum­
sal bi­rim­dir. Di­ğer bir ifa­dey­le si­te hem dev­let hem de
si­vil top­lum de­mek­tir. Bu an­la­yış dev­let ve top­lu­mu iki
ay­rı alan ola­rak kav­ran­dı­ğı mo­dern dö­ne­me ka­dar ge­
çer­li­li­ği­ni ko­ru­muş­tur. Ro­ma’dan do­ğal hu­kuk ge­le­ne­
ği içe­ri­sin­de yer alan dü­şü­nür­le­re ka­dar si­vil top­lum,
dev­le­tin ya­ni bir ka­mu dü­ze­ni­nin ol­du­ğu ve bu ha­liy­le
ka­os ve sa­vaş du­ru­mu­nun hü­küm sür­dü­ğü do­ğal ha­li
aş­ma­yı be­ce­re­bil­miş me­de­ni top­lu­mu an­lat­mak üze­re
kul­la­nıl­mış­tır.
Mo­dern dö­nem­de ise dev­let ve si­vil top­lum bir­bir­le­
rin­den ay­rı iki ala­nı sim­ge­le­yen kav­ram­lar­dır. Bu ay­rı­
ma yol açan ge­liş­me ise Ba­tı’da bur­ju­va sı­nı­fı­nın or­ta­ya
çı­kı­şıy­la bir­lik­te, top­lu­mun dev­le­te ih­ti­yaç duy­ma­dan
özel­lik­le ti­ca­ret ve sa­na­yi fa­ali­yet­le­ri üze­rin­den ge­liş­
me­si ve önem­li ha­le gel­me­si­dir. Top­lu­mun ve top­lum­
sal fa­ali­yet­le­rin öne çık­ma­sı dev­le­tin top­lum üze­rin­de
tam hâ­ki­mi­ye­ti­ni ön­gö­ren mut­la­ki­yet­çi an­la­yı­şın sor­
gu­lan­ma­sı­na ve hat­ta so­na er­me­si­ne se­bep ol­muş­tur.
Dev­let mü­da­ha­le­si­nin dı­şın­da ge­li­şen pi­ya­sa iliş­ki­le­
ri­nin yön ver­di­ği ve ör­güt­le­ne­rek ken­di özerk ala­nı­na
sa­hip çı­kan bu top­lum bi­çi­mi, özel­lik­le Adam Smith ve
Adam Fer­gu­son gi­bi ka­pi­ta­liz­min önem­li dü­şü­nür­le­ri
ta­ra­fın­dan si­vil top­lum ola­rak te­ori­leş­ti­ril­miş­tir. Si­vil
top­lum, mo­dern dö­nem­de­ki dev­let ve top­lum ay­rı­mı­
nın se­be­bi­dir. Bu­na gö­re dev­let mü­da­ha­le­si­nin dı­şın­da
özerk­li­ğe sa­hip ve bu an­lam­da onun ik­ti­da­rı­nı sı­nır­la­
yan ör­güt­lü top­lu­ma si­vil top­lum de­nir.
Özet­le­mek ge­re­kir­se; si­vil top­lum an­tik dö­nem­de ge­
liş­miş bir ya­şam for­mu­nu ya da bir me­de­ni du­ru­mu
ta­nım­la­mak üze­re dev­let­le öz­deş ola­rak kul­la­nı­lır­ken,
mo­dern dö­nem­de ör­güt­ler­den olu­şan bir top­lum ha­li­
ni ta­nım­la­mak üze­re kul­la­nıl­mak­ta­dır.
91
Sıra Siz­de 3
Bir top­lum­da de­mok­ra­si­nin gös­ter­ge­le­rin­den bi­ri de
si­vil top­lum­dur. Si­vil top­lum ör­güt­le­ri­nin sa­yı­sın­da­
ki ar­tış o top­lum­da­ki de­mok­ra­si­nin dü­ze­yi­ne iliş­kin
önem­li bir ipu­cu oluş­tu­rur. Bu ise si­vil top­lum­la dev­let
ara­sın­da­ki iliş­ki­nin de­mok­ra­si­yi güç­len­di­re­cek tarz­da
ol­ma­sıy­la ya­kın­dan iliş­ki­li­dir. De­mok­ra­tik bir ya­şam
için si­vil top­lumun ör­güt­len­me dü­ze­yi­ni art­tı­ra­cak hak
ve öz­gür­lük­ler ko­nu­sun­da ta­lep­kâr ol­ma­sı ge­re­kir­ken
dev­le­tin de si­vil top­lu­mun ge­liş­me­si­ne ola­nak sağ­la­
yan hak ve öz­gür­lük­le­rin ta­nın­ma­sı ko­nu­sun­da du­
yar­lı ol­ma­sı ge­re­kir. De­mok­ra­tik bir ya­şa­mın ze­mi­ni­ni
oluş­tur­mak için si­vil top­lum ve dev­le­tin bir­bir­le­ri­ni
or­ta­dan kal­dır­ma­ya de­ğil kar­şı­lık­lı ile­ti­şim ve et­ki­le­şi­
me yö­nel­me­le­ri ge­re­kir. De­mok­ra­si­ler­de dev­let meş­ru
ege­men­li­ği­ni si­vil top­lum­dan alır­ken si­vil top­lum var­
lı­ğı­nı de­mok­ra­tik dev­le­te borç­lu­dur. Bu­nun için iki­si
ara­sın­da­ki iliş­ki­nin hi­ye­rar­şik ya da iç i­çe de­ğil me­sa­fe­
li an­cak et­ki­le­şim için­de ol­ma­sı önem­li­dir.
Si­vil top­lum-dev­let iliş­ki­si­nin de­mok­ra­tik bir tarz­
da ge­liş­me­si­ni et­ki­le­ye­cek di­ğer önem­li et­ken ise her
iki­si­nin de­mok­ra­si­ye yö­ne­lik sa­hip ol­duk­la­rı kül­tü­rel
bi­ri­kim­dir. Si­vil top­lum ken­di için­de ço­ğul­cu bir de­
mok­ra­tik tu­tu­mu kül­tü­rel ola­rak bes­le­me­li­dir. Do­ğal
ola­rak si­vil top­lu­mu kon­trol et­me­ye yö­ne­len dev­le­tin
si­vil top­lu­mun ge­liş­me­si­ne du­yar­lı bir de­mok­ra­tik kül­
tü­re sa­hip ol­ma­sı son de­re­ce önem­li­dir.
92
Siyaset Sosyolojisi
Yararlanılan Kaynaklar
Baş­vu­ru­la­bi­le­cek Kay­nak­lar
Ag­new, J. (2002). ‘De­moc­racy and Hu­man Rights’ in
John­ston, R.J., Tay­lor, Pe­ter J. and Watts, Mic­ha­el J.
(eds). Ge­og­rap­hi­es of Glo­bal Chan­ge; Black­well.
Al­mond, G., & Ver­ba, S. (1989). ‘The Ci­vic Cul­tu­re:
Po­li­ti­cal At­ti­tu­des And De­moc­racy In Fi­ve Na­ti­
ons; Sa­ge.
Co­hen, J. L. , Ara­to, A. (1994). Ci­vil So­ci­ety and Po­li­ti­
cal The­ory. USA. MIT Press.
Dra­per, H. (1986). Karl Marx’s The­ory of Re­vo­lu­ti­on
(Vo­lu­me 1: Sta­te and Bu­re­auc­racy, Vo­lu­me 2: The
Po­li­tics of So­ci­al Clas­ses). New York: Monthly Re­
vi­ew Press.
Ed­wards, M. (2004). Ci­vil So­ci­ety. Cam­brid­ge. Eng­
land: Po­lity Press.
Flyvbjerg, B. (1998). “Ha­ber­mas and Fo­uca­ult: Thin­kers
for Ci­vil So­ci­ety?, Bri­tish Jo­ur­nal of So­cio­logy, vol.
49, no. 2, Ju­ne 1998, pp. 210-233.
Kea­ne, J. (2003). Glo­bal Ci­vil So­ci­ety. Cam­brid­ge.
Cam­brid­ge Uni­ver­sity Press.
Mann, M. (1984). The Au­to­no­mo­us Po­wer of The Sta­
te: Its Ori­gins, Mec­ha­nisms and Re­sults; Eu­ro­pe­an
Jo­ur­nal of So­cio­logy 25.
O’Con­nell,B. (1999). Ci­vil So­ci­ety: The Un­der­pin­nings
of Ame­ri­can De­moc­racy. Med­ford, Mass: Tufts Uni­
ver­sity Press.
Pol­lock, G. (2001). ‘Ci­vil So­ci­ety The­ory and Eu­ro-Na­
ti­ona­lism’ , Stu­di­es In So­ci­al & Po­li­ti­cal Tho­ught,
Is­su­e 4, March 2001.
Put­nam, R. D., Leo­nar­di, R., Na­net­ti, R. Y. (1994). Ma­
king De­moc­racy Work: Ci­vic Tra­di­ti­ons in Mo­dern
Italy. New Jer­sey: Prin­ce­ton Uni­ver­sity Press.
Sa­rı­bay, A. Y. (2000). Glo­bal Bir Ba­kış­la Po­li­tik Sos­yo­
lo­ji. İs­tan­bul: Al­fa.
Sa­rı­bay, A. Y. (2000). Ka­mu­sal Alan Di­ya­lo­jik De­mok­
ra­si Si­vil İti­raz. İs­tan­bul: Al­fa.
Sa­rı­bay, A. Y. (2001). Post­mo­der­ni­te, Si­vil Top­lum ve
İs­lam, İs­tan­bul, Al­fa.
Tok­söz, F. (2008). İyi Yö­ne­ti­şim El Ki­ta­bı. İs­tan­bul. Te­
sev Ya­yın­la­rı.
To­sun, G. E. (2001). De­mok­ra­tik­leş­me Pers­pek­ti­fin­den
Dev­let-Si­vil Top­lum İliş­ki­si. İs­tan­bul: Al­fa.
Whai­tes, A. (2003). NGOs, Ci­vil So­ci­ety and the Sta­te:
Avoi­ding the­ore­ti­cal ex­tre­mes in re­al world is­su­es­De­
ve­lop­ment in Prac­ti­ce 1998, Cam­brid­ge.
Ja­
nos­
ki, T., Al­
ford, R., Hicks, A., Schwartz, M. A.
(2005). The Hand­bo­ok of Po­li­ti­cal So­cio­logy: Sta­
tes, Ci­vil So­ci­eti­es, and Glo­ba­li­za­ti­on. Cam­brid­ge:
Cam­brid­ge Uni­ver­sity Press.
Jef­frey, A. C. (2006). The Ci­vil Sphe­re. New York: Ox­
ford Uni­ver­sity Press.
Mar­din, Ş. (1990). Tür­ki­ye’de Top­lum ve Si­ya­set Ma­ka­
le­ler 1. İs­tan­bul: İle­ti­şim.
Tön­ni­es, F. (2001). Com­mu­nity and Ci­vil So­ci­ety. Edi­
ted by Jo­se Har­ris, Trans­la­ted by Jo­se Har­ris and
Mar­ga­ret Hol­lis, Cam­brid­ge: Cam­brid­ge Uni­ver­
sity Press.
Bar­ber, B. (1995). Güç­lü De­mok­ra­si. Çev. Meh­met Be­
şik­çi. İs­tan­bul: Ay­rın­tı.
Bel­ge, M. (1983). Tür­ki­ye’de Si­vil Top­lum, Cum­hu­ri­yet
Dö­ne­mi Tür­ki­ye An­sik­lo­pe­di­si. İs­tan­bul: İle­ti­şim.
Bu­min, K. (1982). Si­vil Top­lum ve Dev­let. İs­tan­bul:
Yaz­ko.
İb­ra­him, F-We­del, H. (1997). Or­ta­do­ğu’da Si­vil Top­lu­
mun So­run­la­rı. Çev. Erol Öz­bek, İs­tan­bul: İle­ti­şim.
Key­man, E. F. (2000). Tür­ki­ye ve Ra­di­kal De­mok­ra­si.
İs­tan­bul: Al­fa.
Üs­tel, F. (1999). Yurt­taş­lık ve De­mok­ra­si. An­ka­ra: Dost
Ya­yı­ne­vi.
Wag­ner, P. (1996). Mo­dern­li­ğin Sos­yo­lo­ji­si. Çev. Meh­
met Kü­çük. İs­tan­bul: Sar­mal.
5
SİYASET SOSYOLOJİSİ
Amaçlarımız





Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Elit kav­ra­mı­nı ta­nım­la­ya­bi­le­cek,
Elit te­ori­si­nin ön­cü­le­ri­nin gö­rüş­le­ri­ni açıklayabilecek,
De­mok­ra­tik eli­tiz­mi açık­la­ya­bi­le­cek,
İk­ti­dar eli­ti kav­ra­mı­nı açık­la­ya­bi­le­cek,
Tür­ki­ye’de­ki elit grup­la­rı ve bü­rok­ra­si­nin gü­cü­nün kay­nak­la­rı­nı an­la­ya­bi­le­cek
bilgi ve becerileri kazanabileceksiniz.
Anahtar Kavramlar
• Elit
• Yö­ne­ti­ci Sı­nıf
• Elit­le­rin Do­la­şı­mı
• De­mok­ra­tik Eli­tizm
• İk­ti­dar Eli­ti
İçindekiler
Siyaset Sosyolojisi
Elitler ve Siyaset
•
•
•
•
•
Gİ­RİŞ
ELİT KAV­RA­MI
ELİT TE­ORİ­Sİ­NİN ÖN­CÜ­LE­Rİ
DE­MOK­RA­TİK ELİ­TİZM
ELEŞ­Tİ­REL BİR YAK­LA­ŞIM: C. WRIGHT
MILLS VE İKTİDAR ELİTİ
• TÜR­Kİ­YE’DE İK­Tİ­DAR ELİ­Tİ İÇİN­DE
BÜ­ROK­RA­Sİ­NİN KO­NU­MU
• SO­NUÇ
Elitler ve Siyaset
Gİ­RİŞ
Top­lum­sal ya­pı­da­ki güç iliş­ki­le­ri­ni açık­la­mak si­ya­set sos­yo­lo­ji­si­nin te­mel amaç­la­
rın­dan bi­ri­dir. Bu ama­cı ger­çek­leş­tir­mek için iki te­mel yak­la­şım or­ta­ya konmuş­
tur: Sı­nıf Te­ori­si ve Elit Te­ori­si. Esa­sın­da, elit te­ori­si­nin ge­liş­ti­ril­me­si­nin ar­ka
pla­nın­da, sı­nıf ça­tış­ma­sı­nı ve sı­nıf­sız top­lu­mu vur­gu­la­yan Marks’ın top­lum­sal
ku­ra­mı­na yö­ne­lik bir kar­şıt­lık yer al­mak­ta­dır. İtal­yan dü­şü­nür­ler Vil­fre­do Pa­re­to
ve Ga­eta­no Mos­ca, özel­lik­le Aris­to ve Mak­ya­vel­li’nin fi­kir­le­rin­den ya­rar­la­na­rak,
si­ya­set sü­re­ci­ne iliş­kin an­ti-Mark­sist bir teo­ri in­şa et­me­ye ça­lış­mış­lar­dır. Aris­to,
si­ya­sal ana­liz­de po­li­tik gü­cün kul­la­nı­mı­na ger­çek­ten dâ­hil olan gru­bun bü­yük­lü­
ğü­ne yap­tı­ğı vur­gu; Mak­ya­vel­li ise, is­te­ni­len si­ya­sal amaç­la­ra ulaş­mak için si­ya­sal
li­de­rin güç ve kur­naz­lı­ğı bir­leş­tir­me­si ge­rek­ti­ği şek­lin­de­ki dü­şün­ce­siy­le elit te­ori­
si­ne kat­kı sağ­la­mış­tır.
Elit te­ori­si­nin mer­ke­zin­de “top­lu­mu kim yö­ne­tir?” so­ru­su yer al­mak­ta­dır. Bu
so­ru­ya elit te­ori­si “kü­çük bir azın­lık” ya­nı­tı­nı ver­mek­te­dir. Bu te­ori­ye gö­re, bü­
tün top­lum­lar­da ka­rar­la­rı alan, bu ka­rar­la­rı uy­gu­la­yan ve top­lu­mu yö­ne­ten her
za­man kü­çük bir azın­lık­tır. Az sa­yı­da­ki in­san, top­lu­mu et­ki­le­ye­cek ha­ya­ti ni­te­
lik­te­ki ka­rar­la­rı al­mak­ta, ka­nun­la­rı ve dü­zen­le­me­le­ri ya­yın­la­mak­ta ve top­lu­mun
ge­ri ka­la­nı, ya­ni ço­ğun­luk, bu ka­rar ve ka­nun­la­ra ita­at eden kit­le­le­ri mey­da­na ge­
tir­mek­te­dir. Elit te­ori­si­nin özü­nü, is­tis­na­sız bü­tün top­lum­la­rın yö­ne­ten (azın­lık)
ve yö­ne­ti­len (ço­ğun­luk) şek­lin­de iki­ye ay­rıl­dı­ğı id­dia­sı oluş­tur­mak­ta­dır. Top­lu­mu
yö­ne­ten azın­lık elit (seç­kin), bu azın­lık gru­ba dâ­hil ol­ma­yan­lar ise, halk, kit­le ve­ya
top­lum ola­rak isim­len­di­ril­mek­te­dir. Elit sa­yı­ca az, ge­nel ola­rak dı­şa ka­pa­lı, ken­di
men­fa­ati­ni dü­şü­nen, ik­ti­da­ra sa­hip ol­ma­nın ver­di­ği avan­taj­la kay­nak­la­rı kon­trol
eden ve si­ya­sal sü­re­ci yön­len­di­ren bir li­der grup­tan oluş­mak­ta­dır. Yö­ne­ti­len halk
ise, elit­le­rin hâ­ki­mi­ye­ti al­tın­da­ki güç­süz ve ör­güt­süz ço­ğun­lu­ğu ifa­de et­mek­te­dir.
Elit te­ori­si, elit ve halk ara­sın­da­ki ay­rı­mı, top­lum­la­rın de­ğiş­mez ka­de­ri ve bir top­
lum­sal ya­sa ola­rak gör­mek­te­dir. Bu bağ­lam­da, si­ya­sal sü­re­ci ve top­lum­da­ki güç
iliş­ki­le­ri­ni yö­ne­ten-yö­ne­ti­len ay­rı­mı­na da­yan­dı­ra­rak açık­la­ma­ya ça­lış­mak­ta­dır.
Bu te­ori­ye gö­re, elit­le­rin hal­ka he­sap ver­me­si­ni sağ­la­ya­cak bir me­ka­niz­ma ve
top­lu­mun ge­ri ka­lan kıs­mı­nın üze­rin­de elit­le­rin üs­tün­lük kur­ma­sı­nı en­gel­le­ye­cek
olan ço­ğun­luk il­ke­si­ni ya­şa­ma ge­çi­re­bi­le­cek bir ide­olo­ji söz ko­nu­su de­ğil­dir. Elit­
ler sa­hip ol­duk­la­rı güç­le­ri, ör­güt­lü ol­ma­la­rı, si­ya­se­te iliş­kin ye­te­nek­le­ri ve­ya ki­şi­
sel ni­te­lik­le­ri ne­de­niy­le, dai­ma elit ko­num­la­rı­nı ko­ru­ya­bil­me ve bu ko­num­la­rı­nın
avan­taj­la­rın­dan ya­rar­la­na­bil­me ka­bi­li­ye­ti­ne sa­hip­tir­ler. Do­la­yı­sıy­la, elit te­ori­si, her
top­lu­mun bir azın­lık ta­ra­fın­dan yö­ne­til­di­ği fik­ri­ni ta­mam­la­yı­cı ma­hi­yet­te, de­mok­
96
Siyaset Sosyolojisi
ra­tik me­ka­niz­ma­lar kul­la­nıl­sa bi­le, söz ko­nu­su hâ­kim azın­lı­ğın ço­ğun­luk ta­ra­fın­
dan kon­trol edi­le­me­ye­ce­ği gö­rü­şü­nü ka­bul et­mek­te­dir. Bu ne­den­le, bü­tün top­lum­
lar, si­ya­sal re­jim­le­ri­ne ne ad ve­ri­lir­se ve­ril­sin, as­lın­da oli­gar­şik bir ya­pı­ya sa­hip­tir.
Esa­sın­da, top­lu­mun kü­çük ve seç­kin bir azın­lık ta­ra­fın­dan yö­ne­til­di­ği ve­ya yö­
ne­til­me­si ge­rek­ti­ği fik­ri­ni, Pla­ton’a ka­dar gö­tür­mek müm­kün­dür. Pla­ton’un ide­al
dev­le­tin­de­ki “bil­ge­ler” sı­nı­fı ve azın­lık yö­ne­ti­mi­ni oluş­tu­ran “ko­ru­yu­cu­lar” sı­nı­fı
ve­ya Sa­int Si­mon’ın bi­lim adam­la­rı ve sa­na­yi­ci­ler yö­ne­ti­mi bir elit te­ori­si ola­rak
de­ğer­len­di­ri­le­bi­lir. Ni­te­kim, bu dü­şün­ce­ler mo­dern elit te­ori­si ku­ru­cu­la­rı ola­rak
ka­bul edi­len Pa­re­to ve Mos­ca’yı et­ki­le­miş­tir.
Elit te­ori­si, si­ya­se­te ve de­mok­ra­si­nin iş­le­yi­şi­ne da­ir ger­çek­çi bir yak­la­şı­ma işa­
ret et­mek­te­dir. Bu teo­ri, si­ya­se­tin “ger­çek­te” na­sıl iş­le­di­ği­ni ve de­mok­ra­tik top­
lum­lar­da bi­le gü­cün “ger­çek­te” na­sıl da­ğıl­dı­ğı­nı an­la­mak için ışık tut­mak­ta­dır.
Mak­ya­vel­li’den et­ki­le­ne­rek be­nim­se­dik­le­ri ger­çek­çi­lik bağ­la­mın­da, elit te­ori­si de­
mok­ra­si­yi eri­şil­me­si müm­kün ol­ma­yan bir ide­al ola­rak gör­mek­te­dir. Çün­kü, elit
te­ori­si­ne gö­re, eşit­siz­lik top­lum­la­rın de­ğiş­mez bir ger­çe­ği­dir. Bu­na gö­re, eşit­siz­lik
var ol­du­ğu sü­re­ce -ki her da­im var ola­cak­tır- de­mok­ra­si adı al­tın­da­ki sis­tem­ler
bir al­dat­ma­ca ve ya­nıl­sa­ma­dır. Elit te­ori­si, güç­lü ik­ti­dar ve sı­nır­lı de­mok­ra­si­yi sa­
vun­mak­ta­dır. Ön­ce­le­ri, de­mok­ra­si kar­şı­tı ola­rak or­ta­ya çı­kan bu teo­ri, II. Dün­ya
Sa­va­şı’ndan son­ra de­mok­ra­si ile ba­rış­ma yo­lun­da adım­lar at­mış­tır.
Elit te­ori­si­nin te­mel id­di­a ve ka­bul­le­ri­ni or­ta­ya ko­yan bu ge­nel gi­riş­ten son­ra,
bu bö­lüm­de ön­ce­lik­le elit kav­ra­mı ta­nım­lan­mak­ta­dır. Ar­dın­dan, mo­dern elit te­
ori­si­nin ön­cü­le­ri ola­rak ni­te­len­di­ri­len Vil­fre­do Pa­re­to, Ga­eta­no Mos­ca ve Ro­bert
Mic­hels’in gö­rüş­le­ri açık­lan­mak­ta­dır. Da­ha son­ra, de­mok­ra­si­nin ba­zı de­ğer­le­ri ile
elit te­ori­si­nin uz­laş­tı­rıl­ma ça­ba­sı­na işa­ret eden de­mok­ra­tik eli­tizm kı­sa­ca ele alın­
mak­ta­dır. Bu baş­lı­ğı ta­ki­ben, ge­le­nek­sel eli­tist­le­re ve de­mok­ra­tik eli­tiz­me eleş­ti­rel
bir ba­kış ola­rak C. Wright Mills’in dü­şün­ce­le­ri ve Mills’in gö­rüş­le­ri üze­ri­ne bir
açı­lım ge­ti­ren Dom­hoff ’un fi­kir­le­ri açık­lan­mak­ta­dır. Son ola­rak, Mills’in or­ta­ya
koy­du­ğu ik­ti­dar eli­ti kav­ra­mı­nın Tür­ki­ye’de­ki güç iliş­ki­le­ri­ni açık­la­ya­ca­ğı dü­şün­
ce­si­nin ka­bu­lün­den ha­re­ket­le, ik­ti­dar eli­ti kav­ra­mı bağ­la­mın­da Tür­ki­ye’de­ki elit
grup­lar ve bü­rok­ra­si­nin et­kin­li­ği de­ğer­len­di­ril­mek­te­dir.
1
Elit te­ori­si­nin Mark­siz­me yö­nelt­ti­ği eleş­ti­ri­ler ne­ler ola­bi­lir?
ELİT KAV­RA­MI
Kö­ke­ni La­tin­ce “eli­ge­re” (seç­mek) ke­li­me­si­ne da­ya­nan elit kav­ra­mı, ön­ce­lik­le on­
ye­din­ci yüz­yıl­da “éli­re” (seç­mek) ola­rak Fran­sız­ca­ya geç­miş­tir. Bu ne­den­le, elit
kav­ra­mı­nın Ba­tı top­lum­la­rı­nın gün­lük ya­şam­la­rın­da kul­la­nı­mı on ­ye­din­ci yüz­yı­la
ka­dar git­mek­te­dir. On­ ye­din­ci yüz­yıl­da, Fran­sa’da elit kav­ra­mı üs­tün ka­li­te­de­ki
mal­la­rı ta­nım­la­mak­ta kul­la­nıl­mak­tay­dı. Da­ha son­ra, bu kav­ra­mın kul­la­nım ala­nı
ge­niş­le­ye­rek, as­ke­ri alan­da­ki ye­te­nek ve ba­şa­rı­la­rı ile ken­di­si­ni is­pat­la­mış üst dü­
zey as­ker­ler, top­lum­sal dö­nü­şüm­le­ri yön­len­di­ren güç­lü ki­şi ve­ya li­der­ler ve soy­lu­
lar gi­bi say­gın­lı­ğı yük­sek olan top­lum­sal grup­la­rı kap­sa­ma­ya baş­la­mış­tır.
Elit kav­ra­mı, on ­se­ki­zin­ci yüz­yıl­da Fran­sız ti­ca­ret ve sa­na­yi bur­ju­va­zi­si­nin ge­le­
nek­sel elit­ler ola­rak ni­te­len­di­ri­len aris­tok­ra­si­ye, ruh­ban sı­nı­fı­na ve top­rak soy­lu­su­
na kar­şı ver­di­ği top­lum­sal mü­ca­de­le­de, Fran­sa’nın ve­ra­set yo­luy­la de­ğil, top­lu­mun
için­den ye­te­nek­le­ri ve ça­lış­kan­lık­la­rıy­la yük­se­le­rek iş­ba­şı­na ge­len bi­rey­ler ta­ra­fın­
dan yö­ne­til­me­si­ni ifa­de et­mek üze­re önem­li bir slo­gan ola­rak kul­la­nıl­mış­tır. An­
cak, on­ do­ku­zun­cu yüz­yı­lın ikin­ci ya­rı­sın­dan iti­ba­ren, bu kav­ram ge­le­nek­sel elit­ler
5. Ünite - Elitler ve Siyaset
ta­ra­fın­dan sa­hip­le­nil­miş ve içe­ri­ği bu elit­ler­ce fark­lı bir şe­kil­de dol­du­rul­muş­tur.
Ge­le­nek­sel elit­ler, gü­cü gi­de­rek ar­tan li­be­ral bur­ju­va sı­nı­fı kar­şı­sın­da yö­net­me yet­
ki­le­ri­ni el­le­rin­de tu­ta­bil­mek ama­cıy­la, ül­ke­yi en iyi üst sı­nıf­la­rın yö­ne­te­bi­le­ce­ği­ni
öne sü­re­rek, elit kav­ra­mı­nı üst­len­miş­ler­dir.
Elit kav­ra­mı­nın si­ya­set bi­li­mi ve sos­yo­lo­ji gi­bi sos­yal bi­lim­ler ala­nın­da yay­gın­
lık ka­zan­ma­sı, Av­ru­pa’da on­ do­ku­zun­cu yüz­yıl son­la­rı­na rast­lar­ken; İn­gil­te­re ve
Ame­ri­ka’da 1930’lu yıl­la­rı bul­muş­tur. Elit kav­ra­mı­nın bu alan­lar­da po­pü­ler ha­le
gel­me­si­ne, kla­sik eli­tist dü­şü­nür­ler ola­rak de­ğer­len­di­ri­len Vil­fre­do Pa­re­to, Ga­eta­
no Mos­ca ve Ro­bert Mic­hels ön­cü­lük et­miş­ler­dir.
Ge­nel ola­rak, Pa­re­to’ya gö­re, elit ken­di fa­ali­yet alan­la­rın­da en üs­tün de­re­ce­ye
sa­hip in­san­la­rın oluş­tur­du­ğu sı­nıf­tır. Ant­hony Gid­dens ise, eli­ti top­lum­sal or­ga­ni­
zas­yon ve ku­rum­la­rın en te­pe­sin­de bu­lu­nan ve for­mal ola­rak ta­nım­lan­mış ka­rar
ver­me po­zis­yon­la­rı­nı iş­gal eden ki­şi­ler ola­rak ta­nım­la­mış­tır. Ali Ars­lan’a gö­re elit,
ku­rum­sal ik­ti­da­ra sa­hip, zen­gin­lik, say­gın­lık, pres­tij, sta­tü, za­man, ka­riz­ma gi­bi
bi­rey­sel ve top­lum­sal kay­nak­la­rı kon­trol ede­bi­le­cek po­zis­yon­da bu­lu­nan, ka­rar
ver­me ve po­li­ti­ka oluş­tur­ma sü­re­ci­ni doğ­ru­dan ve­ya do­lay­lı bir şe­kil­de et­ki­le­ye­
bi­len ve kar­şıt­la­rı­na rağ­men amaç ve is­tek­le­ri­ni ha­ya­ta ge­çi­re­bi­len bi­rey­ler­dir. Bu
ta­nım­dan da an­la­şı­la­bi­le­ce­ği üze­re, elit ola­rak ni­te­len­di­ri­len top­lum­sal gru­bu ka­
rak­te­ri­ze eden un­sur­lar, “güç”, “kon­trol” ve “et­ki”dir.
Ta­rih­sel sü­reç­te, elit­le­rin güç el­de et­mek ve top­lu­mu yö­net­me­le­ri­ni meş­ru
gös­ter­mek ama­cıy­la fark­lı me­ka­niz­ma­la­ra baş­vur­duk­la­rı ve­ya fark­lı kay­nak­lar­
dan bes­len­dik­le­ri gö­rül­mek­te­dir. Ör­ne­ğin, elit­ler, Sov­yet­ler Bir­li­ği’nde­ki Bol­şe­vik
İh­ti­la­li’nde ol­du­ğu gi­bi, hâ­kim top­lum­sal gru­bu or­ta­dan kal­dı­ran bir dev­ri­min
so­nu­cu ola­rak güç el­de ede­bi­lir­ler. Bir top­lum­sal grup, bir fe­tih ve za­fe­rin ne­ti­ce­
sin­de elit ko­nu­ma yük­se­le­bi­lir. Su kay­nak­la­rı gi­bi, top­lum­sal ve eko­no­mik ya­şam
için önem­li bir ih­ti­ya­cı kon­tro­lü al­tın­da tut­mak, bu gü­ce sa­hip ki­şi ve­ya gru­bu elit
po­zis­yo­na ta­şı­ya­bi­lir. Ge­le­nek­sel top­lum­lar­da, or­tak di­nî de­ğer­le­ri şe­kil­len­dir­mek
ve tem­sil et­mek bir gru­bun top­lu­mu yö­net­me­si­ne yol aça­bil­mek­te­dir. “İniş ku­
ra­mı” bağ­la­mın­da, Or­ta­ Ça­ğın son­la­rı­na ka­dar Ro­ma Ka­to­lik ki­li­se­si ve ruh­ban
sı­nı­fı­nın top­lum­la­rın şe­kil­len­me­sin­de et­kin ol­ma­sı, di­nî de­ğer­ler­den bes­le­ne­rek
güç te­sis et­me­nin bir yan­sı­ma­sı ola­rak de­ğer­len­di­ri­le­bi­lir. Yu­ka­rı­da ve­ri­len ör­
nek­ler, elit­le­rin top­lu­mun ge­ri ka­la­nın­dan üs­tün ol­duk­la­rı­nı or­ta­ya ko­ya­bil­mek
ve ge­rek­çe­len­dir­mek için din, bil­gi, ser­vet, as­ke­ri güç, soy ve ırk gi­bi kri­ter­le­re
baş­vur­du­ğu­na işa­ret et­mek­te­dir. Bu­na pa­ra­lel ola­rak, elit me­se­le­si­ne odak­la­nan
dü­şü­nür­le­rin her bi­ri­nin azın­lı­ğın ço­ğun­luk üze­rin­de el­de et­ti­ği güç ve kon­trol
ka­pa­si­te­si­ni fark­lı fak­tör­le­re da­ya­lı ola­rak açık­la­dı­ğı gö­rül­mek­te­dir. Bu bağ­lam­da,
elit­le­ri ve top­lum­da­ki güç iliş­ki­le­ri­ni da­ha iyi an­la­ya­bil­mek için bu dü­şü­nür­le­rin
te­ori­le­ri­ne odak­lan­mak ya­rar­lı ola­cak­tır.
ELİT TE­ORİ­Sİ­NİN ÖN­CÜ­LE­Rİ
Pa­re­to ve Elit­le­rin Do­la­şı­mı
Pa­re­to, elit kav­ra­mı­nı ilk kul­la­nan dü­şü­nür­ler­den bi­ri­dir. Kla­sik bir eli­tist ola­rak
Pa­re­to, bü­tün top­lum­la­rın elit olan­lar ve elit ol­ma­yan­lar şek­lin­de iki ta­ba­ka­ya ay­
rıl­dı­ğı­nı ön­gör­mek­te­dir. Di­ğer eli­tist ça­lış­ma­lar­la kar­şı­laş­tı­rıl­dı­ğın­da, Pa­re­to’nun
baş­lan­gıç­ta elit kav­ra­mı­na iliş­kin çok da­ha ge­niş ve kap­sam­lı bir ta­nım­la­ma­yı be­
nim­se­di­ği gö­rül­mek­te­dir. Esa­sın­da, Pa­re­to’nun elit te­ori­si, onun top­lum­sal ha­re­
ket­li­li­ği te­mel psi­ko­lo­jik fak­tör­le­re re­fe­rans­ta bu­lu­na­rak açık­la­dı­ğı sos­yo­lo­ji te­ori­
97
98
Siyaset Sosyolojisi
si­nin bir par­ça­sı­dır. Do­la­yı­sıy­la, Pa­re­to elit­le­ri eko­no­mik güç­le­rin ve­ya ör­güt­sel
ye­te­nek­le­rin de­ğil, ta­rih bo­yun­ca de­ğiş­mez ol­du­ğu­na inan­dı­ğı in­san ni­te­lik­le­ri­nin
bir so­nu­cu ola­rak gör­mek­te­dir.
Pa­re­to, “Akıl ve Top­lum” (The Mind and So­ci­ety) isim­li te­mel ese­rin­de, ön­ce­
lik­le eli­tin ge­nel bir ta­nı­mı­nı ver­mek­te­dir: “İn­san fa­ali­yet­le­ri­nin tüm dal­la­rın­da
her ki­şi­ye ye­te­ne­ği­ne gö­re bir not ve­ril­di­ği­ni var­sa­ya­lım. Ör­ne­ğin, en iyi avu­ka­ta
10 ve­re­lim, müş­te­ri bu­la­ma­yan avu­ka­ta 1, baş­tan aşa­ğı sa­lak olan ise sı­fı­rı hak
et­sin. Mil­yon­lar ka­za­nan iş ada­mı­na - dü­rüst yol­lar­dan ka­zan­ma­sı önem­li de­ğil10 ve­re­lim, bin­ler ka­za­nan iş ada­mı­na 6, zar zor ge­çi­nen iş a­da­mı­na 1, yok­sul­lar
evi­ne dü­şen iş a­da­mı­na ise 0 ve­re­lim. İn­san fa­ali­yet­le­ri­nin bü­tün dal­la­rı için ay­
nı şe­kil­de not­la­rı da­ğı­ta­lım. So­nun­da, ken­di fa­ali­yet alan­la­rın­da en yük­sek no­tu
alan­la­rı bir sı­nıf için­de top­la­ya­lım ve bu sı­nı­fa elit adı­nı ve­re­lim”. Bu ge­nel ta­nım­
la­ma gös­ter­mek­te­dir ki Pa­re­to, ken­di ala­nın­da en iyi ol­ma­yı elit sı­nı­fa gi­re­bil­me­
nin te­mel ko­şu­lu ola­rak gör­mek­te­dir. Pa­re­to, elit­ler ile elit ol­ma­yan­lar ara­sın­da­ki
ay­rı­mı ön­ce­lik­le ye­te­ne­ğe da­yan­dır­mak­ta­dır. Do­la­yı­sıy­la, her­ke­sin elit sı­nıf içe­
ri­sin­de yer ala­bil­me­si müm­kün de­ğil­dir. Elit ki­şi, ken­di fa­ali­yet ala­nın­da ola­ğa­
nüs­tü me­zi­yet­le­re, is­tis­nai ye­te­nek­le­re ve bun­lar ne­ti­ce­sin­de olu­şan bir üs­tün­lü­ğe
sa­hip­tir. Ay­rı­ca, yi­ne bu ge­nel ta­nım işa­ret et­mek­te­dir ki Pa­re­to, dü­rüst ve er­dem­li
ol­mak gi­bi ah­la­ki de­ğer­le­ri elit ta­ba­ka­ya gir­mek için bir öl­çüt ola­rak göz önün­de
bu­lun­dur­ma­mak­ta­dır. Bir ki­şi­yi, bel­ki de elit ta­ba­ka­ya so­ka­cak fa­ali­ye­tin adil ve­ya
ah­la­ki olup ol­ma­dı­ğı ko­nu­su­nu tar­tış­ma­ya aç­mak­sı­zın, ken­di ala­nın­da gös­ter­di­ği
ba­şa­rı ve per­for­man­sın te­mel öl­çüt ola­rak ka­bul edil­me­si, onun Mak­ya­ve­list ol­
mak­la ni­te­len­di­ril­me­si­nin ar­ka­sın­da­ki en önem­li ne­den­dir.
Bu­nun­la bir­lik­te, elit kav­ra­mı­na da­ir bu ge­nel ta­nım, Pa­re­to için sa­de­ce araç­
sal bir de­ğe­re sa­hip­tir. Pa­re­to, bu ta­nı­mı top­lu­mun her ala­nın­da va­ro­lan bi­rey­sel
ye­te­nek­ler­de­ki eşit­siz­lik­le­ri vur­gu­la­mak ve asıl odak­lan­dı­ğı ko­nu olan yö­ne­ti­ci
elit­le­re bir baş­lan­gıç nok­ta­sı sağ­la­mak için kul­lan­mak­ta­dır. Pa­re­to, elit­le­ri de
ken­di için­de yö­ne­ti­ci elit­ler ve yö­ne­ti­ci ol­ma­yan elit­ler şek­lin­de iki sı­nı­fa ayır­
mak­ta­dır. Yö­ne­ti­ci elit, yö­net­sel alan­da ve si­ya­set­te doğ­ru­dan ve­ya do­lay­lı ola­
rak önem­li rol oy­na­yan ve et­ki­li olan ki­şi­ler­den oluş­mak­ta­dır. Yö­ne­ti­ci ol­ma­yan
elit­ler ise, ey­lem­le­ri ve rol­le­ri si­ya­set açı­sın­dan önem arz et­me­yen ki­şi­le­ri içer­
mek­te­dir. Pa­re­to’ya gö­re, yö­ne­ti­ci sı­nıf, asıl ola­rak üze­rin­de du­rul­ma­sı ge­re­ken
sı­nıf­tır. Pa­re­to, yö­ne­ti­ci sı­nı­fın as­ke­ri elit­ler, din adam­la­rı elit­le­ri, iş a­dam­la­rı
elit­le­ri ve ay­dın­lar elit­le­ri gi­bi çe­şit­li top­lum­sal grup­la­rı içe­re­bi­le­ce­ği­ni ifa­de et­
mek­te­dir. Bu top­lum­sal grup­la­rın tü­mü si­ya­sal ik­ti­da­rın kul­la­nı­mın­da ay­nı de­
re­ce­de et­ki sa­hi­bi ola­ma­ya­ca­ğı için, yö­ne­ti­ci elit sı­nıf da ken­di için­de doğ­ru­dan
si­ya­sal ik­ti­da­rı kul­la­nan bir iç grup (si­ya­sal elit) ve ik­ti­dar üze­rin­de et­ki­li olan
bir dış grup ola­rak iki­ye ay­rı­lır.
“Elit­le­rin do­la­şı­mı” ku­ra­mı, Pa­re­to’nun elit te­ori­si­nin çok önem­li bir par­ça­sı­nı
oluş­tur­mak­ta­dır. Pa­re­to, “Ta­rih bir aris­tok­rat­lar me­zar­lı­ğı­dır” ifa­de­si­ni di­le ge­
ti­re­rek, bü­tün top­lum­lar­da elit ta­ba­ka­nın za­man içe­ri­sin­de de­ği­şe­ce­ği­ne ve es­ki
elit­le­rin ye­ri­ni ye­ni elit­le­rin ala­ca­ğı­na dik­kat çek­mek is­te­mek­te­dir. O’na gö­re, elit
sı­nı­fa gir­me­nin ye­te­ne­ğe da­ya­lı ol­ma­sı ve ba­ba­dan oğu­la ak­ta­rı­la­ma­ma­sı, ka­çı­nıl­
maz ola­rak si­ya­sal elit­te bir de­ği­şi­mi be­ra­be­rin­de ge­tir­mek­te­dir. Bu de­ği­şim, ya
aşa­ma­lı bir şe­kil­de ya da de­ği­şi­min dur­du­rul­mak is­ten­me­si ha­lin­de or­ta­ya çı­kan
bir tı­ka­nık­lı­ğa bağ­lı ola­rak dev­rim ni­te­li­ğin­de ger­çek­le­şir. Pa­re­to’ya gö­re, aşa­ğı­dan
yu­ka­rı­ya doğ­ru ger­çek­le­şen bu elit do­la­şı­mı, ay­nı za­man­da top­lum­sal de­ği­şi­mi de
sağ­la­mak­ta­dır. Bu bağ­lam­da, Pa­re­to, her top­lu­mun ta­ri­hi­ni elit­ler ve elit ol­ma­yan­
lar ara­sın­da­ki iliş­ki­le­rin ta­ri­hi ola­rak gör­mek­te­dir.
5. Ünite - Elitler ve Siyaset
Pa­re­to, elit­le­rin hâ­ki­mi­ye­ti ve yer de­ğiş­tir­me­si te­zi­ni in­san dav­ra­nış­la­rı­na, ya­
ni psi­ko­lo­jik un­sur­la­ra da­yan­dı­ra­rak açık­la­mak­ta­dır. Ona gö­re, elit­le­rin yer de­
ğiş­tir­me­si on­la­rın psi­ko­lo­jik ya­pı­la­rın­da­ki de­ği­şi­min bir so­nu­cu­dur. Pa­re­to’nun
elit­le­rin do­la­şı­mı­na iliş­kin ana­li­zin­de iki kav­ram ön pla­na çık­mak­ta­dır. Bun­lar,
“tü­rev­ler”ve “ka­lın­tı­lar”dır. Tü­rev­ler, top­lu­mun si­ya­sal, eko­no­mik, din­sel vb. sis­
tem­le­riy­le il­gi­li gö­rüş­ler, dok­trin­ler ve te­ori­ler­dir. Bun­lar, za­man içe­ri­sin­de ve ül­
ke­den ül­ke­ye fark­lı­lık gös­te­re­bil­mek­te­dir. Ka­lın­tı­lar ise, bir in­sa­nın iç­gü­dü­le­ri­ni,
duy­gu­la­rı­nı, sez­gi­le­ri­ni doğ­ru­dan yan­sı­tan de­ğiş­mez ruh­sal du­rum­la­rı­dır. Ka­lın­
tı­lar ken­di içe­ri­sin­de iki­ye ay­rıl­mak­ta­dır. İlk grup ka­lın­tı­lar, ya­ra­tı­cı­dır ve bir­leş­
me­ler iç­gü­dü­sü­nü yan­sıt­mak­ta­dır. İde­o­lo­ji­ler, sa­nat­lar, si­ya­si it­ti­fak­lar ve en­tri­ka­
lar ilk sı­nıf ka­lın­tı­lar­dan kay­nak­lan­mak­ta­dır. İkin­ci grup ka­lın­tı­lar ise, sü­rek­li­lik,
is­tik­rar ve dü­ze­ne iliş­kin iç­gü­dü­le­ri yan­sıt­mak­ta­dır.
Pa­re­to’ya gö­re, bu ka­lın­tı­la­rın ve­ya on­la­rın kar­şı­lık gel­di­ği iç­gü­dü­le­rin top­lum­
da­ki da­ğı­lı­mı ol­duk­ça önem­li­dir. Bi­rin­ci grup ka­lın­tı­la­rın hâ­kim ol­du­ğu in­san­lar­
da, ze­kâ ve kur­naz­lık ön pla­na çık­mak­ta ve bun­lar Mak­ya­ve­list bir ifa­dey­le, Pa­re­to
ta­ra­fın­dan “til­ki­ler” ola­rak isim­len­di­ril­mek­te­dir. İkin­ci grup ka­lın­tı­la­rın hâ­kim
ol­du­ğu in­san­la­rı ise, güç, is­tik­rar ve sağ­lam­lık ka­rak­te­ri­ze et­mek­te ve bu insanlar
“as­lan­lar” ola­rak ad­lan­dı­rıl­mak­ta­dır. Bu ni­te­lik­ler bir­bir­le­ri­ni ka­çı­nıl­maz ola­rak
dış­la­yı­cı­dır. Baş­ka bir ifa­dey­le, elit­ler ya bi­rin­ci gru­ba ya da ikin­ci gru­ba da­hil­
dir­ler. Hal­bu­ki, si­ya­set hem til­ki ol­ma­yı hem de as­lan ol­ma­yı ge­rek­tir­mek­te­dir.
Si­ya­set kıs­men bir güç me­se­le­si, kıs­men de ik­na et­me - Pa­re­to­nun gö­rü­şü bağ­la­
mın­da hi­le ile yö­ne­ti­len­le­rin rı­za­sı­nı ka­zan­ma- me­se­le­si­dir. Yö­ne­ti­ci eli­tin bi­rin­ci
grup ve­ya ikin­ci grup ka­lın­tı­la­ra sa­hip ol­ma­sı, bir ül­ke­de­ki yö­ne­tim tar­zı­nı da
be­lir­le­mek­te­dir. Ör­ne­ğin, til­ki ola­rak ad­lan­dı­rı­lan elit­ler yö­ne­ti­len­le­rin rı­za­la­rı­nı
al­ma­ya ça­lış­mak­ta­dır­lar. Bu elit­ler, kit­le­le­ri et­ki­le­mek, kriz­le­ri son­lan­dı­ra­cak po­
li­ti­ka­lar üret­mek ve ta­lep­le­ri kar­şı­la­mak ama­cıy­la ide­olo­ji­ler ge­liş­tir­mek­te­dir­ler.
Til­ki­ler, si­ya­sal prob­lem­le­ri çöz­mek için gü­ce baş­vur­maz­lar. Bu bağ­lam­da, ide­al
bir si­ya­set­çi kur­naz bir kim­se­dir. As­lan ni­te­li­ği­ne sa­hip elit­le­rin yö­ne­tim tar­zı ise,
si­ya­se­te da­ir usul ba­kı­mın­dan til­ki elit­le­rin tam ter­si­ne işa­ret et­mek­te­dir. As­lan
ni­te­li­ğin­de­ki elit­le­rin yö­ne­tim tar­zın­da, uz­la­şı ara­yı­şı güç kul­la­nı­mı le­hi­ne terk
edil­mek­te­dir. As­lan ni­te­li­ğin­de­ki elit­ler, di­ğer elit grup­la mü­ca­de­le­le­rin­de şid­de­te
baş­vu­ra­bi­lir­ler. Pa­re­to açı­sın­dan ide­al elit sı­nıf, as­lan­la­rın ve til­ki­le­rin ni­te­lik­le­ri­
nin den­ge­li bir kar­ma­sı­nı ifa­de et­mek­te­dir.
Pa­re­to’ya gö­re, elit­ler sa­hip ol­duk­la­rı ka­lın­tı­la­rın on­la­ra sağ­la­dı­ğı ni­te­lik­ler
(kur­naz­lık ve­ya güç) ara­cı­lı­ğıy­la ik­ti­dar­la­rı­nı ko­ru­ma­ya ve sür­dür­me­ye ça­lı­şa­cak­
lar­dır. Do­ğal ola­rak, elit­ler sa­hip ol­duk­la­rı ka­lın­tı­la­rı yi­ti­rir­se­ler ve­ya bu ni­te­lik­ler
ge­çer­li­li­ği­ni kay­be­der­se, alt­tan ge­len bas­kı ve ye­ni elit­le­rin kat­kı­sıy­la, bir elit do­
la­şı­mı ka­çı­nıl­maz ola­cak ve ik­ti­dar bir elit grup­tan di­ğe­ri­ne ge­çe­cek­tir. İk­ti­da­rın
elit­ler ara­sın­da bu şe­kil­de el de­ğiş­tir­me­si, top­lum içe­ri­sin­de fi­kir­le­rin do­la­şı­mı­na
ve en ye­te­nek­li bi­rey­le­rin di­key ha­re­ket­li­li­ği­ne de im­kân ver­di­ği için top­lum­sal
den­ge­nin sağ­lan­ma­sı açı­sın­dan ol­duk­ça ya­rar­lı­dır.
Bu­nun­la bir­lik­te, şu hu­su­su be­lirt­mek ge­re­kir ki elit­le­rin do­la­şı­mı is­ter aşa­ma­lı
is­ter­se ani bir tep­ki şek­lin­de ger­çek­leş­sin, ik­ti­dar is­ter bi­rin­ci grup ka­lın­tı­la­ra sa­hip
is­ter­se ikin­ci grup ka­lın­tı­la­ra sa­hip in­san­lar ta­ra­fın­dan üst­le­nil­sin, Pa­re­to açı­sın­
dan en te­mel ka­bul, her za­man adı elit olan bir azın­lı­ğın ço­ğun­lu­ğu yö­net­me­si­dir.
Mos­ca ve Yö­ne­ti­ci Sı­nıf
Doğ­ru­dan elit kav­ra­mı­nı kul­lan­ma­mak­la bir­lik­te, elit-halk ay­rı­mı­nı ilk de­fa sis­tem­
li bir şe­kil­de or­ta­ya koy­ma­ya ça­lı­şan dü­şü­nür Mos­ca’dır. Mos­ca, elit kav­ra­mı ye­ri­
ne ana ese­ri­nin baş­lı­ğı­nı da (The Ru­ling Class) ta­şı­yan “yö­ne­ti­ci sı­nıf ” kav­ra­mı­nı
99
100
Siyaset Sosyolojisi
ter­cih et­miş­tir. As­lın­da, Mos­ca’nın elit­ler ko­nu­sun­da­ki fi­kir­le­ri, Pa­re­to’yla kar­şı­laş­
tı­rıl­dı­ğın­da bi­raz da­ha kar­ma­şık­tır. Bel­ki de bu­nun ar­ka­sın­da ya­tan te­mel ne­den,
Mos­ca’nın ilk ese­rin­de­ki tem­si­li de­mok­ra­si­ye iliş­kin dü­şün­ce­le­ri­nin da­ha son­ra­ki
ça­lış­ma­la­rın­da bir neb­ze de­ğiş­me­si ve Mos­ca’nın te­ori­si­nin baş­ta­ki ka­tı çiz­gi­le­ri­nin
dö­nüş­me­si­dir.
Mos­ca’ya gö­re, bü­tün top­lum­lar “yö­ne­ti­ci sı­nıf ” ve “yö­ne­ti­len sı­nıf ” ol­mak
üze­re iki sı­nı­fa ay­rıl­mak­ta­dır. Mos­ca’nın ana ese­rin­de yer alan, onun te­mel fik­ri­
ni or­ta­ya ko­yan ve bir eli­tist ola­rak ni­te­len­di­ril­me­si­ne yol açan ifa­de­le­ri şöy­le­dir:
Bü­tün si­ya­sal or­ga­niz­ma­lar­da bu­lu­nan ve en il­gi­siz göz­le da­hi gö­rü­le­bi­len de­ğiş­
mez ol­gu­lar ve eği­lim­ler­den bi­ri, tüm top­lum­lar­da -çok az ge­liş­miş ve uy­gar­lı­ğın
ay­dın­lı­ğı­na zar zor ulaş­mış top­lum­lar­dan en ge­liş­miş ve en güç­lü top­lum­la­ra ka­
dar- yö­ne­ten ve yö­ne­ti­len ol­mak üze­re iki sı­nı­fın bu­lun­ma­sı­dır. Her za­man sa­yı­sı
da­ha az olan yö­ne­ten sı­nıf, bü­tün si­ya­sal iş­lev­le­ri ye­ri­ne ge­tir­mek­te, gü­cü te­ke­lin­
de tut­mak­ta ve gü­cün be­ra­be­rin­de ge­tir­di­ği avan­taj­lar­dan ya­rar­lan­mak­ta­dır. Bu­na
kar­şı­lık, sa­yı­sı da­ha çok olan yö­ne­ti­len sı­nıf, ba­zen ya­sal, ba­zen key­fi ba­zen de
zo­ra da­ya­lı bir şe­kil­de yö­ne­ti­ci sı­nıf ta­ra­fın­dan yö­ne­til­mek­te ve de­net­len­mek­te­
dir. Do­la­yı­sıy­la, Mos­ca’ya gö­re, ik­ti­da­rı dai­ma elin­de bu­lun­du­ran bir azın­lık sı­nıf,
çe­şit­li yön­tem­ler­le ço­ğun­lu­ğu ken­di hâ­ki­mi­ye­ti ve yö­ne­ti­mi al­tın­da tut­mak­ta­dır.
Mos­ca’nın elit te­ori­sin­de, yö­ne­ti­ci sı­nıf da ken­di içe­ri­sin­de “üst kat­man” ve “alt
kat­man” ol­mak üze­re iki­ye ay­rıl­mak­ta­dır. Esa­sın­da, top­lu­mu yö­net­mek ve yön­
len­dir­mek için ge­re­ken tüm ni­te­lik­ler üst kat­man­da top­lan­mış ol­ma­sı­na rağ­men,
alt kat­man top­lu­mun yö­ne­ti­min­de ha­ya­ti bir iş­le­vi ye­ri­ne ge­tir­mek­te ve üst kat­
man bu iş­le­ve ih­ti­yaç duy­mak­ta­dır. Alt kat­ma­nın bu iş­le­vi, dev­let gö­rev­li­le­ri, yö­
ne­ti­ci­ler, be­yaz ya­ka­lı iş­çi­ler, bi­lim adam­la­rı, mü­hen­dis­ler ve ay­dın­lar­dan olu­şan
bu kat­ma­nın, bir yan­dan üst kat­ma­na ye­ni üye­ler ka­zan­dır­ma­sı, di­ğer yan­dan üst
kat­ma­nın top­lum­la bağ­lan­tı kur­ma­sı­nı ve bir de­re­ce­ye ka­dar et­ki­le­şim içe­ri­sin­de
ol­ma­sı­nı sağ­la­ma­sı­dır. Bu bağ­lam­da, üst kat­ma­nın top­lu­mu yö­ne­te­bil­me be­ce­ri­si
ve ba­şa­rı­sı ile alt kat­ma­nın ulaş­tı­ğı ah­la­ki ve en­te­lek­tü­el dü­zey ara­sın­da doğ­ru­sal
bir iliş­ki var­dır. Esa­sın­da, bu du­rum Pa­re­to ve Mos­ca’nın elit te­ori­le­ri ara­sın­da­ki
önem­li bir fark­lı­lı­ğı or­ta­ya koy­mak­ta­dır. Pa­re­to, yö­ne­ten­ler ve yö­ne­ti­len­ler ara­sın­
da­ki ay­rı­mı şid­det­le sa­vu­nur­ken ve de­mok­ra­si­nin baş­ka her­han­gi bir sis­tem­den
bu yö­nüy­le fark­lı­laş­ma­dı­ğı­nı id­di­a eder­ken; Mos­ca, elit­ler ile halk ara­sın­da­ki sı­
nır­lı bir iliş­ki­yi ve mo­dern tem­si­li de­mok­ra­si­nin en be­lir­gin özel­lik­le­ri­ni ta­nı­ma­ya
ha­zır­dır. Mos­ca, baş­ta­ki ka­tı dü­şün­ce­le­rin­de son­ra­dan ba­zı de­ği­şik­lik­ler yap­mış
ve yö­ne­ti­ci sı­nı­fın halk­tan ge­len ba­zı ta­lep ve eği­lim­le­ri göz önün­de bu­lun­du­ra­
rak, kit­le­ler­den et­ki­le­ne­ce­ği­ni ka­bul et­miş­tir.
Mos­ca, yö­ne­ten-yö­ne­ti­len ay­rı­mı­nın bir zo­run­lu­luk ol­du­ğu dü­şün­ce­sin­de­dir.
Çün­kü, ne tek bir ki­şi­nin top­lu­mu yö­net­me­si ne de hal­kın ken­di­si­nin ik­ti­da­rı kul­
la­na­rak, ken­di­si­ni yö­net­me­si müm­kün­dür. Yö­ne­ti­ci olan tek ki­şi, mut­lak su­ret­te
da­nış­man­la­rın, yö­ne­ti­ci­le­rin, pro­pa­gan­da ala­nın­da fa­ali­yet­te bu­lu­nan ye­te­nek­
li ki­şi­le­rin ve gü­ven­lik güç­le­ri­nin des­te­ği­ne ih­ti­yaç duy­mak­ta­dır. Di­ğer yan­dan,
halk da kü­çük bir li­der gru­bu­nun yön­len­di­ri­ci­li­ği­ne muh­taç­tır. Mos­ca’ya gö­re, bu
du­rum top­lu­mun yö­ne­ti­mi­ni bir azın­lık gru­bun üst­len­me­si­ni ka­çı­nıl­maz ola­rak
gün­de­me ge­tir­mek­te­dir.
Bu nok­ta­da ce­vap­lan­ma­sı ge­re­ken so­ru şu­dur: Kü­çük bir azın­lık na­sıl ço­ğun­
lu­ğu her za­man ken­di yö­ne­ti­mi ve kon­tro­lü al­tın­da tu­ta­bil­mek­te­dir? Mos­ca, bu
so­ru­ya iki fak­tö­rü ön pla­na çı­ka­ra­rak ce­vap ver­mek­te­dir: 1) Azın­lı­ğın ör­güt­lü ol­
ma­sı ve 2) ba­zı üs­tün ye­te­nek­le­re sa­hip ol­ma­sı. Baş­ka bir de­yiş­le, Mos­ca azın­lı­ğın
ço­ğun­luk üze­rin­de­ki hâ­ki­mi­ye­ti­ni açık­la­ya­bil­mek için özel­lik­le ör­güt­sel fak­tör­le­re
5. Ünite - Elitler ve Siyaset
baş­vur­mak­ta­dır. Mos­ca, ör­güt­len­miş bir azın­lı­ğın, ör­güt­len­me­miş bir ço­ğun­lu­
ğu yö­net­me­si­nin ka­çı­nıl­maz ol­du­ğu­nu dü­şün­mek­te ve bir azın­lı­ğın za­ten azın­lık
ol­ma­sı ne­de­niy­le avan­taj­la­ra sa­hip ol­du­ğu­na inan­mak­ta­dır. Bu­na gö­re, kü­çük bir
grup, da­ha bü­yük bir gru­ba gö­re da­ha hız­lı or­ga­ni­ze ol­mak­ta­dır. Bu grup­ta bil­gi ve
ile­ti­şim ka­nal­la­rı çok ba­sit­tir. Yö­ne­ti­ci azın­lık, or­tak bir an­la­yı­şa sa­hip­tir ve ara­la­
rın­da bir­lik ve bağ­lı­lık var­dır. Yö­ne­ti­ci sı­nı­fın üye­le­ri ara­sın­da­ki bağ­lar, ak­ra­ba­lık
iliş­ki­le­ri ve­ya kül­tür ve ide­olo­ji bir­lik­te­li­ği üze­rin­den ku­ru­la­bi­lir. Bu bağ­lar, eli­te bir
sı­nı­fın özel­li­ği olan ey­lem bir­li­ği, ay­nı sta­tü­de ol­ma ve ay­nı çı­kar­la­ra sa­hip ol­ma bi­
lin­ci­ni sağ­la­mak­ta­dır. Böy­le­ce, azın­lık gru­bun üye­le­ri hız­lı bir şe­kil­de ile­ti­şi­me ge­
çe­bil­mek­te; da­ha hız­lı bir şe­kil­de po­li­ti­ka­la­rı for­mü­le ede­rek, uz­la­şı­ya va­ra­bil­mek­te
ve ni­ha­ye­tin­de bir­lik­te ha­re­ket ede­bil­mek­te­dir. Ak­si­ne, ör­güt­süz, da­ğı­nık, uyum­
suz ve bir­lik­te ha­re­ket et­me avan­ta­jın­dan yok­sun olan ço­ğun­luk, ör­güt­lü azın­lı­ğın
gü­cü kar­şı­sın­da ken­di­si­ni ça­re­siz his­set­mek­te­dir. Ay­rı­ca, azın­lık grup içe­ri­sin­de
yer alan ki­şi­le­rin, ger­çek­te ve­ya gö­rü­nüş­te için­de bu­lun­duk­la­rı top­lum ta­ra­fın­dan
de­ğer­li gö­rü­len bir­ta­kım üs­tün­lük­le­re ve ye­te­nek­le­re sa­hip ol­ma­la­rı, azın­lı­ğın ik­ti­
dar­da kal­ma­sı­na ve ço­ğun­lu­ğu yö­net­me­si­ne kat­kı sağ­la­mak­ta­dır. Bu üs­tün­lük ve­ya
ye­te­nek­ler, di­ni hi­ye­rar­şi­de iş­gal edi­len bir ko­num, as­ke­ri kah­ra­man­lık ve­ya zen­
gin­lik ola­bi­lir.
Mos­ca’nın te­ori­sin­de yö­ne­ti­ci sı­nı­fın de­ği­şi­mi önem­li bir yer tut­mak­ta­dır. Ona
gö­re, yö­ne­ti­ci sı­nıf mut­lak su­ret­te ka­pa­lı, de­vam­lı ve de­ğiş­mez bir sı­nıf de­ğil­dir.
Yö­ne­ti­ci sı­nı­fın de­ği­şi­mi­ni, Mos­ca, “sos­yal güç” kav­ra­mıy­la açık­la­mak­ta­dır. An­
cak, Mos­ca’nın yö­ne­ti­ci sı­nı­fın de­ği­şi­mi­ne iliş­kin gö­rüş­le­ri­ne geç­me­den ön­ce
be­lir­til­me­li­dir ki, Mos­ca’nın ye­ni elit­le­rin or­ta­ya çı­kı­şı ve yük­se­li­şi­ni sos­yal güç
kav­ra­mıy­la iliş­ki­len­dir­me­si ve elit­le­rin do­la­şı­mı­nı bir öl­çü­de top­lum­da­ki si­ya­sal,
eko­no­mik ve kül­tü­rel de­ği­şim­le­re da­yan­dı­ra­rak açık­la­ma­sı, Mos­ca ve Pa­re­to ara­
sın­da­ki önem­li bir fark­lı­lı­ğa işa­ret et­mek­te­dir. Bu fark­lı­lık, Mos­ca’nın elit do­la­şı­
mı­na da­ir sa­de­ce psi­ko­lo­jik de­ğil, sos­yo­lo­jik bir ba­kış açı­sı­na da sa­hip ol­ma­sı­dır.
Mos­ca’ya gö­re, pa­ra, din, eği­tim, bi­lim, as­ke­rî ba­şa­rı gi­bi un­sur ve in­sa­ni fa­
ali­yet­le­ri kap­sa­yan sos­yal güç­le­ri kon­trol ede­bil­mek ve­ya on­la­ra sa­hip ol­mak
yö­ne­ti­ci sı­nı­fa gir­me­nin en te­mel ko­şu­lu­dur. An­cak, sos­yal güç­le­rin ni­te­li­ği ve
sa­yı­sı za­man içe­ri­sin­de de­ği­şe­bil­mek­te­dir. Ör­ne­ğin, bir dö­nem iyi sa­vaş­mak ve
ce­sur ol­mak yö­ne­ti­ci sı­nı­fa gir­mek için ge­çer­li sos­yal güç iken za­man­la bu de­
ğiş­miş ve eko­no­mik an­lam­da güç­lü ol­mak yö­ne­ti­ci sı­nı­fa da­hil ol­ma­yı sağ­la­yan
hâ­kim sos­yal güç ha­li­ne gel­miş­tir. Mos­ca’ya gö­re, top­lum­da­ki eko­no­mik, si­ya­sal
ve kül­tü­rel de­ği­şim­ler ye­ni sos­yal güç­le­rin or­ta­ya çık­ma­sı­na ve yö­ne­ti­ci sı­nı­fın
ya­pı­sın­da de­ği­şi­me yol aç­mak­ta­dır. Baş­ka bir de­yiş­le, bir top­lum­da ye­ni zen­gin­
lik kay­nak­la­rı­nın ge­liş­me­si; bir di­nin gü­cü­nü yitirirken, ye­ni bir di­nin doğ­ma­sı;
bil­gi­nin öne­mi­ni ar­tır­ma­sı gi­bi önem­li ge­liş­me­ler, yö­ne­ti­ci sı­nıf açı­sın­dan da bü­
yük de­ği­şim­le­ri be­ra­be­rin­de ge­tir­mek­te­dir. Eğer mev­cut yö­ne­ti­ci sı­nıf, ge­liş­me­
ler ne­ti­ce­sin­de or­ta­ya çı­kan ye­ni sos­yal güç­le­ri kon­trol ede­mez ise ye­ri­ni ye­ni bir
yö­ne­ti­ci sı­nı­fa bı­rak­mak zo­run­da ka­la­cak­tır. Top­lum­lar­da­ki yö­ne­ti­ci sı­nıf­lar ik­
ti­dar­la­rı­nı sür­dür­mek ve top­lu­mu kon­trol et­me­nin avan­taj­la­rın­dan fay­da­lan­ma­
yı sü­rek­li kıl­mak is­te­se­ler bi­le, enin­de so­nun­da ye­rleri­ni ye­ni bir yö­ne­ti­ci sı­nı­fa
bı­rak­mak zo­run­da­dırlar. Yö­ne­ti­ci sı­nıf­lar ara­sın­da­ki bu de­ği­şim, uzun bir sü­re
zar­fın­da ev­rim ni­te­li­ğin­de ola­bi­le­ce­ği gi­bi, bir dev­rim ara­cı­lı­ğıy­la da ola­bi­lir.
An­cak yö­ne­ti­ci sı­nı­fın ya­pı­sın­da­ki bu de­ği­şim şu ger­çe­ği as­la de­ğiş­tir­me­mek­te­
dir: Top­lum yi­ne bir azın­lık ta­ra­fın­dan yö­ne­til­mek­te ve si­ya­sal sis­te­min ni­te­li­ği
ay­nı kal­mak­ta­dır; oli­gar­şi.
101
102
Siyaset Sosyolojisi
Mic­hels ve Oli­gar­şi­nin De­mir Ya­sa­sı
Ro­bert Mic­hels, 1911 yı­lın­da ya­yım­la­dı­ğı “Si­ya­sal Par­ti­ler” ad­lı ese­rin­de di­le ge­
tir­di­ği dü­şün­ce­le­riy­le kla­sik eli­tist dü­şü­nür­ler ara­sın­da­ki ye­ri­ni al­mış­tır. Mic­hels,
ken­di iç­ ya­pı­la­rın­da eşit­lik ve de­mok­ra­si­ye bü­yük önem ver­dik­le­ri­ni id­di­a eden
Av­ru­pa’da­ki sos­ya­list par­ti­ler -özel­lik­le Al­man Sos­ya­list Par­ti­si- üze­ri­ne yap­tı­
ğı göz­lem ve in­ce­le­me­le­ri­ne da­ya­lı ola­rak, “oli­gar­şi­nin de­mir ya­sa­sı” kav­ra­mı­nı
or­ta­ya koy­muş­tur. Mic­hels, de­mok­ra­tik ol­duk­la­rı­nı dü­şü­nen ve elit kon­tro­lü­ne
yö­ne­lik bir eği­li­mi şid­det­le red­de­den ör­güt­ler­de bi­le, oli­gar­şi­nin or­ta­ya çık­tı­ğı­nı
dü­şün­mek­te­dir.
Mic­hels, esas ola­rak ge­niş ka­tı­lım­lı kit­le par­ti­le­ri­nin ve sen­di­ka­la­rın ne­den
de­mok­ra­tik bir şe­kil­de yö­ne­ti­le­me­dik­le­ri so­ru­su­na ce­vap bul­ma­ya ça­lış­mış­tır.
Mic­hels’e gö­re, ide­al de­mok­ra­si an­la­yı­şı (hal­kın halk için ken­di­si­ni yö­net­me­si) ile
de­mok­ra­si­nin iş­le­yi­şi ve or­ta­ya çı­kan fii­li du­rum ara­sın­da bağ­daş­maz­lık var­dır.
Yö­ne­tim ve or­ga­ni­zas­yo­nun do­ğa­sın­dan kay­nak­la­nan bir­ta­kım tek­nik ve me­ka­
nik en­gel­ler ne­de­niy­le, kit­le­le­rin ken­di baş­la­rı­na top­lu­mu yö­net­me­le­ri müm­kün
de­ğil­dir. Bu bağ­lam­da, uy­gu­la­ma­da kar­şı­la­şı­lan du­rum, top­lu­mun bir azın­lık ta­
ra­fın­dan yö­ne­til­me­si ve de­mok­ra­tik ol­duk­la­rı­nı id­di­a eden par­ti ve sen­di­ka­lar­da
bi­le oli­gar­şik bir ya­pı­nın be­lir­me­si­dir.
Mic­hels, bir azın­lık gru­bun kon­tro­lü el­de et­me­si­ni, ör­güt­sel ve psi­ko­lo­jik fak­
tör­le­re da­ya­lı ola­rak açık­la­mak­ta­dır. Bu­nun­la bir­lik­te, ör­güt­sel fak­tör­ler Mic­
hels’in kit­le­le­rin bir azın­lık ta­ra­fın­dan yö­ne­til­me­si­ne iliş­kin açık­la­ma­sın­da çok
da­ha ağır­lık­lı bir ko­nu­ma sa­hip­tir. Ona gö­re, ör­güt­sel ye­te­nek ki­şi­ye sa­de­ce güç
ver­me­mek­te, ör­güt­lü bir top­lum­da ka­çı­nıl­maz ola­rak eli­tin or­ta­ya çık­ma­sı­na da
yol aç­mak­ta­dır. Mic­hels’in “kim ör­güt­ten söz edi­yor­sa, oli­gar­şi­den söz eder” şek­
lin­de­ki ün­lü ifa­de­si, as­lın­da eli­tin ka­çı­nıl­maz­lı­ğı­na işa­ret et­mek­te­dir.
Mic­hels’e gö­re, ör­güt bü­yü­dük­çe ve fa­ali­yet­le­ri kar­ma­şık­laş­tık­ça, tek­nik uz­man­
lık ih­ti­ya­cı or­ta­ya çık­mak­ta­dır. Söz ko­nu­su uz­man­lık bir ör­gü­tün li­de­ri ve üst dü­
zey yö­ne­ti­ci­le­ri­ne güç ve avan­taj­lar sağ­la­mak­ta­dır. Ör­ne­ğin, ik­ti­da­rı ta­lep eden bir
par­ti­nin kam­pan­ya sü­re­ci seç­men­le­ri or­ga­ni­ze et­me­yi, par­ti ta­raf­tar­la­rı için pro­
pa­gan­da yap­ma­yı, ko­nuş­ma­cı­lar için bil­gi top­la­ma­yı, par­ti­ye ve­ya kam­pan­ya­ya
ya­pı­la­cak des­tek­le­ri ar­tır­ma­yı, par­ti­nin fi­nan­sal ya­pı­sıy­la ya­kın­dan il­gi­len­me­yi ve
bir­lik ve uyum sağ­la­mak için ko­or­di­nas­yon sağ­la­ma­yı ge­rek­tir­mek­te­dir. Bü­tün bu
fa­ali­yet­ler, kit­le­nin üye­le­ri­nin sa­hip ol­ma­dı­ğı bir uz­man­lık me­se­le­si­dir. Mic­hels,
bu uz­man­lık ih­ti­ya­cı­nın par­ti­nin kon­tro­lü­nün önem­li si­ya­set­çi­le­re ve uz­man par­ti
bü­rok­rat­la­rı­na geç­me­si­ne yol aç­tı­ğı­nı ifa­de et­mek­te­dir. Ay­rı­ca, Mic­hels’e gö­re güç
gü­cü do­ğur­mak­ta­dır. Bu bağ­lam­da, bir par­ti li­de­ri par­ti fon­la­rı­nı ve par­ti­nin bil­gi
ka­nal­la­rı­nı kon­trol et­mek­te, mil­let­ve­ki­li aday­la­rı­nı seç­mek­te ve yet­ki ve kay­nak­la­rı
da­ğıt­mak­ta­dır. Bu, bir par­ti­nin li­der kad­ro­su­nun kit­le üze­rin­de bir kez oluş­tuk­tan
son­ra bir da­ha or­ta­dan kal­dı­rı­la­ma­ya­cak bir hâ­ki­mi­yet kur­ma­sı­na yol aç­mak­ta­dır
Özet­le, ör­güt­len­me ile­ri dü­zey­de bir iş­ bö­lü­mü­nü ve uz­man­laş­ma­yı gün­de­me
ge­tir­mek­te­dir. Bu iş­ bö­lü­mü ve uz­man­laş­ma, her ör­güt­te ka­çı­nıl­maz ola­rak yö­ne­
ti­ci­ler ve kit­le şek­lin­de iki­li bir ya­pı­nın doğ­ma­sı­na yol aç­mak­ta­dır. Böy­le­ce, ör­
güt­ler her za­man uz­man­lık ni­te­lik­le­riy­le ön pla­na çı­kan az sa­yı­da­ki bir li­der grup
ta­ra­fın­dan yö­ne­til­mek­te­dir. Mic­hels, bu du­ru­mu oli­gar­şi­nin de­mir ya­sa­sı ola­rak
ad­lan­dır­mak­ta­dır.
Mic­hels’e gö­re, oli­gar­şi­ye yol açan bu ör­güt­sel fak­tör­le­ri bir­ta­kım psi­ko­lo­jik
fak­tör­ler des­tek­le­mek­te­dir. Bu­ra­da, psi­ko­lo­jik fak­tör­ler az sa­yı­da­ki yö­ne­ti­ci kar­şı­
sın­da kit­le­nin için­de bu­lun­du­ğu du­ru­ma ve on­la­rın ni­te­lik­le­ri­ne vur­gu yap­mak­ta­
dır. Mic­hels, ço­ğun­lu­ğun ka­mu­sal me­se­le­le­re kar­şı ka­yıt­sız ol­du­ğu­nu ve ço­ğu in­sa­
103
5. Ünite - Elitler ve Siyaset
nın sa­de­ce ken­di çı­kar­la­rı et­ki­len­di­ğin­de si­ya­set ile il­gi­len­di­ği­ni id­di­a et­mek­te­dir.
Ay­rı­ca, ço­ğun­luk si­ya­sal ve yö­net­sel me­se­le­le­re iliş­kin uz­man­lı­ğa ve ye­ter­li bil­gi­ye
sa­hip ol­ma­dı­ğı gi­bi, bu kit­le­nin be­lir­ti­len ek­si­ği­ni gi­der­me­ye yö­ne­lik bir is­te­ği de
söz ko­nu­su de­ğil­dir. Hat­ta, ço­ğun­luk si­ya­sal so­rum­lu­luk­la­rın ba­zı ki­şi­ler ta­ra­fın­
dan üst­le­nil­me­sin­den mem­nu­ni­yet duy­mak­ta­dır. Si­ya­sal ve yö­net­sel me­se­le­le­re
yö­ne­lik bu ka­yıt­sız­lık, be­nim­se­nen pa­sif ta­vır ve uyum sağ­la­ma gü­dü­sü, si­ya­sal ve
yö­net­sel me­se­le­le­re da­ir ye­te­ne­ğe ve il­gi­ye sa­hip az sa­yı­da­ki in­sa­nın top­lu­mu yö­
net­me­si için uy­gun bir ze­min oluş­tur­mak­ta­dır.
Mic­hels’in fi­kir­le­ri ve göz­lem­le­ri de­mok­ra­si açı­sın­dan dü­şü­nül­dü­ğün­de, ço­
ğun­lu­ğun ira­de­si ve ev­ren­sel oy kul­lan­ma hak­kı gi­bi for­mal araç­la­ra rağ­men,
Mic­hels’in ço­ğun­lu­ğun as­la hük­me­de­me­ye­ce­ği­ni ön­gör­dü­ğü­nü söy­le­ye­bil­mek
müm­kün­dür. Bü­tün hal­kın ve­ya ço­ğun­lu­ğun yö­ne­ti­mi an­la­mın­da de­mok­ra­si im­
kân­sız­dır. De­mok­ra­si­de, önem­li ka­rar­lar az sa­yı­da ama güç­lü ki­şi­ler ta­ra­fın­dan
alın­mak­ta­dır. Bu­nun­la bir­lik­te, Mic­hels, de­mok­ra­si­le­rin ra­kip par­ti­le­rin - oli­gar­
şik bir şe­kil­de yö­ne­ti­len- or­ta­ya çık­ma­sı­na yol aç­ma­sı ve on­lar ara­sın­da bir ya­
rı­şa im­kân ver­me­si ne­de­niy­le, ço­ğun­lu­ğun ka­rar­la­rı alan­lar üze­rin­de be­lir­li bir
de­re­ce­ye ka­dar do­lay­lı et­ki­le­ri­nin ola­bi­le­ce­ği­ni ka­bul et­mek­te­dir. Bu bağ­lam­da,
Mic­hels’e gö­re, de­mok­ra­tik eği­lim­ler oli­gar­şik ya­pı­la­rı sı­nır­lan­dı­ra­bil­mek­te, an­
cak or­ta­dan kal­dı­ra­ma­mak­ta­dır. De­mok­ra­si oli­gar­şi­ler ara­sın­da­ki re­ka­bet ola­rak
ta­nım­lan­dı­ğın­da, eli­tizm plü­ra­lizm ile uz­laş­mak­ta­dır.
Esa­sın­da, Mic­hels’in bu gö­rüş­le­ri, elit te­ori­si bağ­la­mın­da tar­tı­şı­lan önem­li bir
ko­nu­yu gün­de­me ge­tir­mek­te­dir. Bu, elit te­ori­siy­le de­mok­ra­si­nin uz­laş­tı­rıl­ma­sı
me­se­le­si­dir. Özel­lik­le II. Dün­ya Sa­va­şı’ndan son­ra, ba­zı dü­şü­nür­ler elit­ler fik­ri ile
de­mok­ra­si­nin bir­bir­le­riy­le çe­liş­tik­le­ri şek­lin­de­ki yay­gın ina­nı­şa kar­şı çık­mış ve
de­mok­ra­si te­ori­si­nin göz­den ge­çi­ril­me­si ve ye­ni­den yo­rum­lan­ma­sı ara­cı­lı­ğıy­la bu
iki teo­ri ara­sın­da bir uz­la­şı­ya va­rı­la­bi­le­ce­ği­ni dü­şün­müş­ler­dir.
Kla­sik elit te­ori­si­nin or­tak özel­lik­le­ri ne­ler­dir?
DE­MOK­RA­TİK ELİ­TİZM
Top­lu­mun bir azın­lık ta­ra­fın­dan yö­ne­til­di­ği, hat­ta yö­ne­til­me­si ge­rek­ti­ği fik­ri ile
de­mok­ra­si ara­sın­da bir kar­şıt­lı­ğın ol­du­ğu ge­nel ola­rak ka­bul edil­mek­te ve bu kar­
şıt­lı­ğa dik­kat çe­ke­bil­mek için iki hu­sus di­le ge­ti­ril­mek­te­dir: Bi­rin­ci­si, elit te­ori­si
bi­rey­sel do­ğal ye­te­nek­le­rin eşit­siz­li­ği üze­rin­de ıs­rar­lı bir şe­kil­de du­ra­rak, eşit­lik
de­ğe­ri üze­ri­ne yük­se­len de­mok­ra­si­nin te­mel sü­tun­la­rın­dan bi­ri­ne kar­şı çık­mak­ta­
dır. İkin­ci­si, yö­ne­ti­ci azın­lık fik­ri, ço­ğun­lu­ğun yö­ne­ti­mi ku­ra­mıy­la çe­liş­mek­te­dir.
İş­te, elit te­ori­si ve de­mok­ra­si te­ori­si ara­sın­da­ki kar­şıt­lı­ğın çok kes­kin ol­ma­dı­ğı­
nı dü­şü­nen ve bu iki te­ori­yi bir­bi­ri­ne bağ­daş­tır­ma­ya ça­lı­şan ki­şi­ler, as­lın­da tam da
bu ikin­ci eleş­ti­ri­den ha­re­ket et­mek­te­dir. Bu gö­rü­şü sa­vu­nan­la­ra gö­re, bir top­lum­da
elit­le­rin var ol­ma­sı ve bu elit­le­rin çok et­kin rol oy­na­ma­sı, o top­lu­mun an­ti-de­mok­
ra­tik bir yö­ne­tim sis­te­mi­ne sa­hip ol­du­ğu an­la­mı­na gel­mez. Ni­te­kim Karl Man­he­
im, si­ya­se­tin fii­len elit­ler ta­ra­fın­dan şe­kil­len­di­ril­di­ği­ni, an­cak ço­ğun­lu­ğun be­lir­
li ara­lık­lar­la is­tek­le­ri­ni du­yur­ma im­kâ­nı­na sa­hip ol­ma­sı ne­de­niy­le, bu du­ru­mun
top­lu­mun de­mok­ra­tik ol­ma­dı­ğı an­la­mı­na gel­me­ye­ce­ği­ni be­lirt­miş­tir. On­la­ra gö­re,
eli­tin her za­man ve her top­lum­da var ol­du­ğu ger­çe­ği ile de­mok­ra­si­nin kla­sik ta­nı­
mı­nın (hal­kın halk için halk ta­ra­fın­dan yö­ne­til­me­si) ger­çek­ler­le bağ­daş­ma­ma­sı ve
uy­gu­la­na­bi­lir ol­ma­ma­sı dik­ka­te alın­dı­ğın­da, kla­sik de­mok­ra­si an­la­yı­şı­nın ye­ni­den
yo­rum­lan­ma­sı ge­rek­mek­te­dir. De­mok­ra­si ile azın­lı­ğın yö­ne­ti­mi fik­ri­ni har­man­la­
yan bu ye­ni yo­rum­da, de­mok­ra­si hal­kın yö­ne­ti­mi ola­rak de­ğil, ik­ti­dar için re­ka­bet
2
104
Siyaset Sosyolojisi
eden fark­lı elit grup­lar ara­sın­da­ki bir ya­rış ola­rak gö­rül­mek­te­dir. Bu ya­rış­ta hal­ka
dü­şen rol ise, ken­di­si­ni yö­ne­te­cek ve ka­rar­la­rı ala­cak azın­lı­ğı oy­la­rıy­la seç­mek­tir.
De­mok­ra­tik eli­tizm ola­rak ad­lan­dı­rı­lan bu ye­ni an­la­yı­şın ön­cü­lü­ğü­nü Jo­seph
Schum­pe­ter yap­mış­tır. 1942 yı­lın­da ya­yın­la­nan “Ka­pi­ta­lizm, Sos­ya­lizm ve De­
mok­ra­si” ad­lı ki­ta­bın­da kla­sik de­mok­ra­si an­la­yı­şı­nı sor­gu­la­ya­rak, de­mok­ra­si­nin
elit te­ori­si­nin ön­gö­rü­le­ri bağ­la­mın­da ye­ni­den ta­nım­lan­ma­sı­na kat­kı sağ­la­mış­tır.
Schum­pe­ter’in te­ori­sin­de­ki en önem­li hu­sus, de­mok­ra­si­yi bir ide­al ve amaç ola­rak
de­ğil, bir yön­tem ola­rak ka­bul et­me­si­dir. O’na gö­re, de­mok­ra­si si­ya­sal ik­ti­da­rın
meş­ru­lu­ğu­nu sağ­la­yan bir ku­rum­sal dü­zen­le­me­dir. Bu bağ­lam­da, Schum­pe­ter de­
mok­ra­si­yi, halk ta­ra­fın­dan yö­ne­tim­den zi­ya­de, halk ta­ra­fın­dan onay­la­nan yö­ne­
tim ola­rak gör­mek­te­dir. Bir yön­tem ola­rak de­mok­ra­si, re­ka­be­ti içe­ren bir ya­rış ne­
ti­ce­sin­de hal­kın des­te­ği­ni alan bir yö­ne­ti­ci kad­ro­nun ka­rar­la­rı al­mak için iş­ba­şı­na
gel­me­si­ni sağ­la­mak­ta­dır. Böy­le­ce, halk da yö­ne­ten­le­ri ka­bul et­me ve­ya red­det­me
fır­sa­tı ya­ka­la­mak­ta­dır. Bu te­ori­de, hal­kın ro­lü yö­net­mek­ten zi­ya­de yö­ne­ti­ci­le­ri­ni
be­lir­le­me­ye in­dir­gen­miş­tir. Si­ya­sal sü­reç­ler­de, hal­kın ken­di­si­ni yö­ne­te­cek­le­ri be­
lir­le­me dı­şın­da ak­tif bir rol oy­na­ma­sı müm­kün de­ğil­dir. Bu de­mok­ra­tik ku­rum­sal
dü­zen­le­me­de yö­ne­ti­len­ler ile yö­ne­ten­ler ara­sın­da­ki iş­ bö­lü­mü­nün bir ge­re­ği­dir.
Schum­pe­ter’in te­ori­sin­de kar­şı elit­ler çok önem­li bir ye­re ve iş­le­ve sa­hip­tir. Bu
iş­lev, elit­le­rin kon­tro­lü­nün sağ­lan­ma­sı­dır. Ona gö­re, seç­men­ler elit­le­ri de­net­le­me
ve kon­trol al­tın­da tut­ma ko­nu­sun­da çok faz­la al­ter­na­ti­fe sa­hip de­ğil­dir. Bu­nun tek
yo­lu, bir son­ra­ki se­çim­de on­la­ra oy ver­me­mek­tir. Bu ne­den­le, özerk, güç­lü ama
bir­bi­rin­den fark­lı elit grup­la­rın var­lı­ğı, elit­le­rin kon­trol edil­me­sin­de önem­li bir
fonk­si­yo­nu ye­ri­ne ge­tir­mek­te­dir.
Schum­pe­ter’in fi­kir­le­ri ken­din­den son­ra­ki ba­zı dü­şü­nür­ler üze­rin­de ol­duk­ça
et­ki­li ol­muş­tur. Gü­nü­müz­de de­mok­ra­tik eli­tiz­min önem­li tem­sil­ci­le­rin­den bi­ri
olan Ha­rold D. Las­well bu dü­şü­nür­le­rin ba­şın­da gel­mek­te­dir. Las­well, ka­rar­lar bir
azın­lık ta­ra­fın­dan alın­sa ve top­lum bir elit grup ta­ra­fın­dan yö­ne­til­se bi­le, eğer söz
ko­nu­su elit gru­bun se­çim ve re­fe­ran­dum gi­bi çe­şit­li yol­lar­la yö­ne­ti­len­ler kar­şı­sın­
da­ki he­sap ver­me so­rum­lu­lu­ğu sağ­lan­mış­sa, o top­lu­mun de­mok­ra­tik ola­bi­le­ce­ği­
ni dü­şün­mek­te­dir. Bu bağ­lam­da, elit­le­rin he­sap ver­me­si­ni de­mok­ra­si­nin ayır­te­di­
ci özel­li­ği ola­rak gör­mek­te­dir.
Ben­zer şe­kil­de, bü­tün re­jim­le­rin oli­gar­şik bir ka­rark­te­re sa­hip ol­du­ğu­nu; halk
için de­ğil, halk adı­na yö­ne­ti­min ola­bi­le­ce­ği­ni dü­şü­nen ve halk ege­men­li­ği­ni bir
kur­gu ola­rak gö­ren Ray­mond Aron, ço­ğul­cu de­mok­ra­si­nin fark­lı­lı­ğı­nın sa­yı­ca çok,
de­ği­şik fi­kir­ler, çı­kar­lar ve ide­olo­ji­ler et­ra­fın­da bö­lün­müş elit grup­la­rı içer­me­sin­de
ve on­lar ara­sın­da bir re­ka­be­te im­kân sağ­la­ma­sın­da yat­tı­ğı­nı ifa­de et­mek­te­dir.
Ro­bert Dahl, bir­bi­ri­ne ra­kip elit grup­la­rın top­lu­mu yö­net­mek ve po­li­ti­ka­la­rı
şe­kil­len­dir­mek için ver­dik­le­ri bu mü­ca­de­le­yi ta­nım­la­mak ve de­mok­ra­si­nin gü­nü­
müz­de­ki iş­le­yi­şi­ni de­mok­ra­si­nin ide­al for­mun­dan ayır­mak için “po­li­ar­şi” (çok­luk
yö­ne­ti­mi) kav­ra­mı­nı kul­lan­mak­ta­dır. Nor­ma­tif de­mok­ra­si an­la­yı­şı­na önem ver­
mek­le bir­lik­te, onun uy­gu­la­na­maz­lı­ğı kar­şı­sın­da ger­çek­çi bir de­mok­ra­si üze­ri­ne
dü­şü­nen Dahl, mo­dern de­mok­ra­si­le­ri po­li­ar­şi ola­rak ni­te­len­dir­mek­te­dir. Dahl, ka­
rar­la­rın se­çil­miş gö­rev­li­ler­ce alın­ma­sı; sık ara­lık­lar­la ya­pı­lan se­çim­ler; tüm ye­tiş­
kin­le­rin oy kul­lan­ma hak­kı; yurt­taş­la­rın ve gö­rev­li­le­rin mev­cut sis­te­min eleş­ti­ri­si
de da­hil ol­mak üze­re, ifa­de öz­gür­lü­ğü­ne sa­hip ol­ma­sı; al­ter­na­tif bil­gi kay­nak­la­rı­nın
var­lı­ğı ve yurt­taş­la­rın ör­güt­len­me hak­kı­nın bu­lun­ma­sı­nı po­li­ar­şi­nin ge­rek­li ko­şul­
la­rı ola­rak gör­mek­te­dir. Esa­sın­da, bu nok­ta­da se­çim­le­re yap­tı­ğı vur­gu ne­de­niy­le
Dahl’ın da ya­rış­ma­cı te­ori­ye ya­kın ol­du­ğu dü­şü­nü­le­bi­lir. An­cak, Dahl ile Schum­
pe­ter ara­sın­da be­lir­gin bir fark var­dır. Bu fark, Dahl’ın işe, Schum­pe­ter’in bı­rak­tı­ğı
5. Ünite - Elitler ve Siyaset
nok­ta­dan baş­la­ma­sı­dır. Schum­pe­ter’in so­ru­nu, de­mok­ra­si­nin iş­le­yi­şi­ni an­la­mak­
ken; Dahl, elit­ler-ara­sı ya­rış­ma­ya, top­lu­mun bü­tü­nü için­de, ço­ğul­cu bir ya­yıl­ma ve
des­tek ara­mak­ta, ya­ni de­mok­ra­si­nin iş­le­yi­şi­ni an­la­ma­nın ya­nı sı­ra de­mok­ra­si­nin
ge­liş­me­si­ni sağ­la­ma­ya da odak­lan­mak­ta­dır.
Gio­van­ni Sar­to­ri ise, gü­nü­müz de­mok­ra­si­le­ri­ni ta­nım­la­mak için “se­çim­li po­li­
ar­şi” kav­ra­mı­nı ter­cih et­mek­te­dir. Sar­to­ri, ger­çek­çi bir ba­kış açı­sıy­la de­mok­ra­si­yi
li­der­li­ğin ya­rış­ma­lı bir yön­tem­le ye­ni­len­me­si ola­rak gör­mek­te­dir. Sar­to­ri’nin gü­
nü­müz de­mok­ra­si­le­ri­nin iş­le­yi­şi açı­sın­dan özel­lik­le ön pla­na çı­kar­dı­ğı de­ğer se­
çim­dir. Po­li­ar­şi­nin an­lam iti­ba­riy­le oli­gar­şi­nin kar­şı­tı­nı ifa­de et­ti­ği­ni, bu bağ­lam­
da po­li­ar­şi kav­ra­mı­nın tek ba­şı­na par­ça­lan­mış, ço­ğal­mış ve açık ik­ti­dar grup­la­rı
top­lu­lu­ğu­na dö­nüş­müş bir oli­gar­şi an­la­mı­na gel­di­ği­ni be­lir­ten Sar­to­ri, bu ne­den­le
“se­çim­li po­li­ar­şi” kav­ra­mı­nı kul­lan­mış­tır. Bu­ra­da, se­çim­le­rin ge­ri ­bil­di­rim me­ka­
niz­ma­sı ola­rak iş­le­di­ği­ni ön­gö­ren Sar­to­ri, bek­le­nen tep­ki­ler ku­ra­lı çer­çe­ve­sin­de,
li­der­le­rin halk ta­ra­fın­dan et­ki­le­ne­bi­le­ce­ği­ni ve de­net­le­ne­bi­le­ce­ği­ni id­di­a et­mek­
te­dir. Bu bağ­lam­da, de­mok­ra­si tam ola­rak, se­çim pa­za­rın­da­ki ya­rış­ma­cı ni­te­li­ği
açık bir po­li­ar­şi ya­ra­tan, hal­ka ik­ti­dar ve­ren ve yö­ne­ten­le­rin yö­ne­ti­len­le­re kar­şı
du­yar­lı­lı­ğı­nı güç­len­di­ren bir dü­ze­nek­tir.
Bu­ra­dan ha­re­ket­le, ik­ti­dar için bir­bir­le­riy­le ya­rış içe­ri­sin­de olan bö­lün­müş elit
grup­la­rı­nın var­lı­ğı, gü­cü elin­de tu­tan elit gru­bun se­çim­le iş­ba­şı­na gel­me­si ve elit
gru­bun en azın­dan be­lir­li ara­lık­lar­la tek­rar­la­nan se­çim­ler ara­cı­lı­ğıy­la yö­ne­ti­len
kit­le­ye he­sap ver­me­si de­mok­ra­tik eli­tiz­min te­mel özel­lik­le­ri ola­rak be­lir­ti­le­bi­lir.
Bu bağ­lam­da, de­mok­ra­tik eli­tizm, elit te­ori­si­nin ik­ti­da­rın fark­lı grup­la­ra açık ol­
ma­sı, re­ka­bet, se­çim ve he­sap ve­re­bi­lir­lik gi­bi de­mok­ra­si­nin be­lir­li de­ğer­le­riy­le
be­zen­me­si­ni ifa­de et­mek­te­dir.
ELEŞ­Tİ­REL BİR YAK­LA­ŞIM: C. WRIGHT MILLS VE İK­Tİ­DAR ELİ­Tİ
Top­lu­mun bir azın­lık ta­ra­fın­dan yö­ne­til­di­ği ger­çe­ği­ne dik­kat çe­ken dü­şü­nür­
ler­den bi­ri de C. Wright Mills’tir. Bu­nun­la bir­lik­te, he­men be­lirt­mek ge­re­kir ki,
Mills, hem elit-kit­le ay­rı­mı­nın bir­ta­kım top­lum­sal fay­da­lar sağ­la­dı­ğı fik­ri­ne hem
de elit­ler ara­sın­da­ki bir re­ka­bet sa­ye­sin­de de­mok­ra­tik dü­ze­nin ko­run­du­ğu şek­lin­
de­ki fi­kir­le­re kar­şı çık­mak­ta­dır. Bu bağ­lam­da, Mills, bir azın­lı­ğın ik­ti­da­rı elin­de
tut­tu­ğu­nu ve ço­ğun­lu­ğu yö­net­ti­ği­ni göz­lem­le­mek­te, elit-kit­le ay­rı­mı­nı bir si­ya­sal
ve top­lum­sal ol­gu ola­rak tes­pit et­mek­te, an­cak bu ay­rı­mı hiç­bir şe­kil­de olum­la­
ma­mak­ta­dır.
Mills, Ame­ri­ka Bir­le­şik Dev­le­ti’nde­ki göz­lem­le­ri­ne da­ya­lı ola­rak ka­le­me al­dı­ğı
“İk­ti­dar Eli­ti” (The Po­wer Eli­te) ad­lı ki­ta­bın­da, mo­dern top­lum­lar­da­ki elit so­ru­
nu­na iliş­kin gö­rüş­le­ri­ni di­le ge­tir­miş­tir. Mills, ça­lış­ma­sın­da “ege­men sı­nıf ”, “yö­
ne­ti­ci sı­nıf ” ve­ya “hâ­kim sı­nıf ” gi­bi kav­ram­lar ye­ri­ne ik­ti­dar eli­ti kav­ra­mı­nı ter­cih
et­miş­tir. Ona gö­re, ege­men sı­nıf ve­ya yö­ne­ti­ci sı­nıf, eko­no­mik de­ter­mi­niz­me yol
açan ve önem­li ka­rar­la­rın eko­no­mik gü­ce sa­hip olan­lar ta­ra­fın­dan alın­dı­ğı­na vur­
gu ya­pan kav­ram­lar­dır. Mills, ik­ti­dar eli­ti kav­ra­mı­nın Ame­ri­kan top­lu­mu­nun üst
dü­zey­le­rin­de olup-bi­ten­le­ri an­la­mak için çok uy­gun bir kav­ram ol­du­ğu­na inan­
mak­ta­dır. Çün­kü, bu kav­ram, hem be­lir­li ku­rum­lar (si­ya­si, eko­no­mik ve as­ke­rî)
ara­sın­da­ki bir­leş­me­le­ri açık bir şe­kil­de or­ta­ya ko­yan hem de bu ku­rum­lar­da­ki
ki­şi­le­rin bir­bir­le­riy­le olan ben­zer­lik­le­ri­ni, ki­şi­sel ve res­mî iliş­ki­le­ri­ni, sos­yal ve
psi­ko­lo­jik ya­kın­lık­la­rı­nı ifa­de eden bir kav­ram­dır.
Mills’e gö­re, ik­ti­dar eli­ti top­lum­da stra­te­jik ko­mu­ta mev­ki­le­ri­ni iş­gal eden ki­şi­
le­ri kap­sa­mak­ta­dır. Ame­ri­ka Bir­le­şik Dev­let­le­ri’nde ik­ti­dar eli­ti­ni, si­ya­si li­der­ler ve
üst dü­zey bü­rok­rat­lar, bü­yük şir­ket­le­rin üst dü­zey yö­ne­ti­ci­le­ri ve as­ke­rî ku­rum­lar­
105
106
Siyaset Sosyolojisi
da­ki üst dü­zey yö­ne­ti­ci­ler ol­mak üze­re üç te­mel grup oluş­tur­mak­ta­dır. Mills, Ame­
ri­ka Bir­le­şik Dev­let­le­ri’nde bü­tün önem­li ka­rar­la­rın si­ya­sal, eko­no­mik ve as­ke­rî
alan­dan ge­len bu üst dü­zey ki­şi­le­rin ken­di ara­la­rın­da kur­duk­la­rı kar­ma­şık koa­lis­
yon­la­rın ne­ti­ce­sin­de alın­dı­ğı­na inan­mak­ta­dır. Mills’e gö­re, di­ğer alan­da­ki top­lum­
sal ku­rum­lar, bu üç alan­da­ki ku­rum­la­ra ba­ğım­lı ha­le gel­miş­ler­dir. Ai­le, din ve­ya
eği­tim gi­bi ku­rum­lar, gü­nü­müz­de ba­ğım­sız güç mer­kez­le­ri ol­mak­tan uzak­laş­mış­
lar ve top­lu­mu yön­len­dir­me ve in­san­la­rın gö­rüş ve fi­kir­le­ri­ni et­ki­le­me ko­nu­sun­da
bir güç yi­ti­mi­ne uğ­ra­mış­lar­dır. Do­la­yı­sıy­la, Ame­ri­kan top­lu­mun­da bir ik­ti­dar da­
ğı­lı­mı­na ve pay­la­şı­mı­na de­ğil, bir ik­ti­dar top­lan­ma­sı­na ve mer­kez­leş­me­si­ne doğ­ru
gi­dil­mek­te­dir.
İk­ti­dar eli­ti tek bir hâ­kim sı­nıf ol­ma­mak­la bir­lik­te, ben­zer kö­ken­ler­den ge­len,
ben­zer eği­ti­me, ben­zer bir ya­şam tar­zı­na ve dün­ya gö­rü­şü­ne sa­hip ki­şi­ler­den oluş­
mak­ta­dır. Bu ki­şi­ler ara­sın­da bir­çok kar­şı­lık­lı iliş­ki, çı­kar bir­li­ği ve da­ya­nış­ma söz
ko­nu­su­dur. İk­ti­dar eli­ti, ge­lir­le­ri ve mes­lek­le­ri açı­sın­dan top­lum­sal hi­ye­rar­şi­nin
üst ke­si­min­de yer alan ve yük­sek sta­tü­ye sa­hip çev­re­ler­den çık­mak­ta­dır. Ge­nel
iti­ba­riy­le, ai­le­le­ri de zen­gin olan ik­ti­dar eli­ti­nin üye­le­ri, da­ha çok kent­sel böl­ge­
ler­de ye­tiş­mek­te ve be­lir­li ko­lej­ler­de eği­tim al­mak­ta­dır­lar. İk­ti­dar eli­ti, gü­cü­nü bir
öl­çü­de böy­le­si ho­mo­jen bir grup ol­ma­sı­na borç­lu­dur. Ni­te­kim, Mills söz ko­nu­su
üst çev­re­le­rin üye­le­ri­nin, baş­ka han­gi ni­te­lik­le­re sa­hip olur­lar­sa ol­sun­lar, en be­lir­
gin ni­te­lik­le­ri­nin be­lir­li bir “top­lu­lu­ğun” ve bir­bir­le­riy­le çok kar­ma­şık bağ­lan­tı­lar
kur­muş ben­zer “klik­le­rin” in­san­la­rı ol­ma­la­rı şek­lin­de ifa­de et­miş­tir.
Mills’e gö­re, bir azın­lık ola­rak ik­ti­dar eli­ti­nin ço­ğun­lu­ğun ka­de­ri üze­rin­de et­
ki­li ola­cak önem­li ka­rar­la­rı ala­bil­me­si­nin tek ne­de­ni, bu gru­bun ho­mo­jen bir ya­pı
arz et­me­si de­ğil­dir. Ku­rum­lar­da­ki ko­mu­ta mev­ki­le­ri­ni iş­gal et­me­le­ri ne­de­niy­le,
ku­rum­sal ik­ti­dar araç ve ola­nak­la­rı­nın ba­şın­da bu­lun­ma­la­rı­nın, elit gru­bun ke­
sin­ti­siz ve bü­yük bir gü­ce sa­hip ol­ma­sın­da çok önem­li bir et­ki­si var­dır.
Mills’e gö­re, ik­ti­dar eli­ti­nin bir­bir­le­ri­ni ko­lay­ca an­la­ya­bil­me­le­ri ve ara­la­rın­da
gü­ven te­sis ede­bil­me­le­rin­de, kö­ken­le­ri ve eği­tim­le­ri ka­dar ay­nı sta­tü alan­la­rı­nı
pay­laş­ma­la­rı ve da­ha çok ken­di ara­la­rın­da iliş­ki­ler kur­ma­la­rı da önem­li­dir. Bu üst
çev­re­le­rin üye­le­ri, bir­bir­le­riy­le ar­ka­daş­lık ve­ya kom­şu­luk yap­mak­ta ve ay­nı ku­
lüp­le­re git­mek, ay­nı yar­dım der­ne­ğin­de bir­lik­te ça­lış­mak, golf ile il­gi­len­mek gi­bi
sos­yal fa­ali­yet­ler­de bu­lun­mak­ta­dır­lar. Bu tür bir iliş­ki içe­ri­sin­de, yük­sek çev­re­le­
rin men­su­bu olan ki­şi­ler, gir­dik­le­ri her yük­sek çev­re­den bi­raz da­ha pres­tij sa­hi­bi
ola­rak ay­rıl­mak­ta­dır­lar.
Mills, ik­ti­dar eli­ti içe­ri­sin­de­ki üç gru­bun, her bir ka­rar açı­sın­dan eşit de­re­ce­
de gü­ce sa­hip ol­ma­dı­ğı­nı dü­şün­mek­te­dir. İk­ti­dar eli­ti he­men her ka­rar­da bir­lik­te
ha­re­ket et­mek­le bir­lik­te, bu üç grup­tan han­gi­si­nin han­gi ka­rar­da da­ha be­lir­le­yi­ci
ola­ca­ğı “gü­nün ge­rek­le­ri­ne” gö­re ta­yin edil­mek­te­dir. Gü­nün ge­rek­le­ri­ne ise, tüm
bir ik­ti­dar eli­ti bir­lik­te ka­rar ver­mek­te­dir. Mills’e gö­re, bu­gün için Ame­ri­ka Bir­le­
şik Dev­let­le­ri’nde gü­nün ge­re­ği­ne bağ­lı ola­rak, ik­ti­dar eli­ti­nin içe­ri­sin­de­ki as­ke­ri
grup di­ğer­le­ri­ne na­za­ran çok da­ha önem­li, et­kin ve üs­tün ke­sim ol­muş­tur.
Dom­hoff ise, 1998 yı­lın­da ya­yın­la­dı­ğı “Ame­ri­ka’yı Kim Yö­ne­ti­yor?” (Who Ru­
les Ame­ri­ca?) baş­lık­lı ki­ta­bın­da, gü­nü­müz­de Ame­ri­ka Bir­le­şik Dev­let­le­ri’nin bü­yük
şir­ket­le­rin sa­hip­le­ri ve üst dü­zey yö­ne­ti­ci­le­ri­ni içe­ren bir grup ta­ra­fın­dan yö­ne­til­di­
ği­ni id­di­a et­mek­te­dir. Şir­ket­ler top­lu­lu­ğu (cor­po­ra­te com­mu­nity) ola­rak ad­lan­dır­dı­
ğı bu gru­bun, fe­de­ral yö­ne­ti­min ken­di çı­kar­la­rı­nı il­gi­len­di­ren po­li­ti­ka­la­rı­nı ve di­ğer
Ame­ri­ka­lı­la­rın ge­lir­le­ri, iş gü­ven­lik­le­ri ve re­fah­la­rı üze­rin­de önem­li et­ki­le­re sa­hip
olan ka­rar­la­rı şe­kil­len­dir­di­ği­ni ifa­de et­mek­te­dir. Bu ça­lış­ma­sın­da, Dom­hoff şu iki
önem­li so­ru­ya ce­vap ara­mak­ta­dır: 1) İfa­de öz­gür­lü­ğü­nün ve tam bir si­ya­sal ka­tı­lım
5. Ünite - Elitler ve Siyaset
ola­sı­lı­ğı­nın ol­du­ğu, in­san hak­la­rı ala­nın­da ya­şa­nan ge­liş­me­ler ve ka­dın ha­re­ket­le­ri
sa­ye­sin­de fır­sat eşit­li­ği­nin art­tı­ğı Ame­ri­ka gi­bi de­mok­ra­tik bir ül­ke­de, şir­ket­ler na­sıl
böy­le bir hâ­kim ik­ti­dar gru­bu ha­li­ne gel­mek­te­dir? 2) Şir­ket­ler top­lu­lu­ğu­nun içe­ri­
sin­de kâ­rı mak­si­mi­ze et­mek ama­cıy­la ya­pı­lan ve ra­kip şir­ket li­der­le­ri­ni po­li­ti­ka ça­
tış­ma­sı­na sü­rük­le­ye­cek bir re­ka­bet var­ken, bu ak­tör­ler si­ya­sal alan­da na­sıl iş ­bir­li­ği
için­de ça­lış­mak­ta ve or­tak bir ira­de ser­gi­le­mek­te­dir­ler?
Dom­hoff, yu­ka­rı­da di­le ge­ti­ri­len so­ru­la­ra bu elit gru­bun sa­hip ol­du­ğu biz­lik
duy­gu­su ve eko­no­mik gü­cü si­ya­sal gü­ce dö­nüş­tü­re­bil­me ye­te­nek­le­ri bağ­la­mın­da
ce­vap ver­mek­te­dir. Dom­hoff ’a gö­re, şir­ket sa­hip­le­ri ve üst dü­zey yö­ne­ti­ci­ler ko­ru­
nak­lı bir kom­şu­luk, özel okul­lar, dış­la­yı­cı sos­yal ku­lüp­ler, sos­ye­te ba­lo­la­rı ve izo­le
yaz bel­de­le­ri gi­bi, ken­di ara­la­rın­da “biz­lik” duy­gu­su ya­ra­tan top­lum­sal ku­rum­lar
in­şa et­mek­te­dir­ler. Ay­nı eko­no­mik çı­ka­rı pay­laş­ma ve ay­nı si­ya­sal mu­ha­le­fet­le
mu­ha­tap ol­ma­nın ya­nı sı­ra, bu top­lum­sal ku­rum­lar, şir­ket sa­hip­le­ri ve üst dü­zey
yö­ne­ti­ci­ler ara­sın­da bir bağ­lı­lık ve grup ai­di­ye­ti ya­rat­mak­ta, böy­le­ce bun­lar top­
lum­sal bir üst sı­nı­fa dö­nüş­mek­te­dir­ler. Ay­rı­ca, bu üst sı­nıf, ken­di çı­kar­la­rı­na hiz­
met ede­cek po­li­ti­ka al­ter­na­tif­le­ri­ni ge­liş­tir­me­de yar­dım­cı ola­cak çe­şit­li kar ama­cı
güt­me­yen ör­gü­tü fi­nan­se ede­rek ve yön­len­di­re­rek sa­yı­sı­nı ar­tır­mak­ta­dır.
Dom­hoff, şir­ket­ler top­lu­lu­ğu­nun eko­no­mik gü­cü­nü si­ya­sal güç ve et­ki­ye dö­
nüş­tü­re­bil­me ye­te­ne­ği­ne de dik­kat çek­mek­te­dir. Dom­hoff ’a gö­re, bu şir­ket­ler top­
lu­lu­ğu şir­ket­ler-mu­ha­fa­za­kâr­lar koa­lis­yo­nu­nun li­der­le­ri ola­rak se­çim ala­nı­na/
se­çim­le­re gir­mek­te­dir. Bun­lar, “bü­yük dev­let­ten” te­dir­gin­lik du­yan, sta­tü­ko­dan
mem­nun olan or­ta-sı­nıf­lar ta­ra­fın­dan des­tek­len­mek­te­dir. Ay­rı­ca, kür­taj, ho­mo­
sek­sü­el­lik, eş­cin­sel ev­li­lik­ler ve por­nog­ra­fi gi­bi top­lum­sal me­se­le­ler­le il­gi­le­nen
çe­şit­li or­ta-sı­nıf di­ni grup­lar­la bir­leş­mek­te­dir­ler. Dom­hoff, oluş­tur­du­ğu biz­lik
duy­gu­su, eko­no­mik g&uum