Uploaded by User10339

Analiz Yöntemleri-11 (1)

advertisement
Analiz Yöntemleri
• Analitik Hiyerarşi Prosesi
İnsanlar kararlarını iki tür analizle verirler:
• sezgilerle yapılan otomatik analizdir. Çok hızlı
gelişir ve genellikle objektif değildir.
• mantıksal analizdir ve muhakkak analitik bir
yöntem gerektirir.
Sezgisel Kararlardaki Sorunlar
objektif değildir. Çünkü bu kararlar bazı eğilimleri beraberinde taşır:
• Topluluğa uyma eğilimi (Topluluğa aykırı düşmemeye çalışırız)
• Statüko eğilimi (Mevcut durumu korumaya çalışırız)
• Özgüven eğilimi (Kendimize duyduğumuz güven bizi yönlendirir)
• Hüsn-ü kuruntu eğilimi (Önyargılarımız genellikle devrede olur)
• Girdi eğilimi (Olaya etki eden şartları hesaba katmaya çalışırız)
• Kanıt onaylama eğilimi (Ortadaki bulunan kanıtları görmezden
gelemeyiz)
Analitik Hiyerarşi Süreci
Russell ve Taylor (2003), karar alternatiflerinin çoklu kriterlere göre sıralanmasına
ve seçim yapılmasına yarayan nicel bir yöntemdir.
Yani her bir karar alternatifini, karar vericinin kriterlerini yakalama derecesine
göre sıralamak için rakamsal değerler geliştirme sürecidir.
karar vericinin tüm kriterlerini yakalayan en iyi alternatifi seçmekle, “Hangisini
seçeceğiz?” veya “En iyisi hangisidir?” sorularına cevap bulur
Russell, R. S., & Taylor, B. W. (2003). Operations management (Vol. 3). ^ eNew Jersey
New Jersey: Prentice Hall.
Nerelerde kullanılır
• Proje ve portföy seçimi
• Satıcı ve kaynak seçimi
• Planlama ve bütçeleme
• Pazar araştırma
• Performans ve risk değerlendirme
• Eğitim
• Ve tüm karar verme aşamalarında *
*Karar verecek olan kişi seçim kriterlerini belirleyebildiği ve tercih sıralamalarını
yapabildiği sürece
Nasıl yapılır?
Basit Matematik: Analitik Hiyerarşi Süreci, hepimizin bildiği temel matematiği
kullanır. Bunlar dört işlem yani, toplama, çıkarma, çarpma ve bölmedir.
Kriter: Karar verici için önemli görünen (fiyat, kalite, mesafe, … gibi) herhangi bir
şeydir.
Standart Tercih Tablosu: Her kriterin karar verici için ne kadar önem taşıdığını
belirtmeye yarayan değerler içerir.
Standart Tercih Tablosu tek sayılardan oluşan, aradaki
çift sayıların da uzlaşma değerleri olarak kullanıldığı
bir ölçek tablosudur.
Standart Tercih Tablosu
Önem Değerleri
Değer Tanımları
1
Eşit Önemde
3
Biraz Daha Önemli (Az Üstünlük)
5
Oldukça Önemli (Fazla Üstünlük)
7
Çok Önemli (Çok Üstünlük)
9
Son Derece Önemli (Kesin
Üstünlük)
2, 4, 6 ve 8
Ara Değerler (Uzlaşma
Değerleri)
Örnek
• A veya B ürününü
alacağız!
kriterimiz: Maliyet ve Kalite.
• A’nın maliyeti 60 TL ve
kalitesi ortalamanın
üzerinde. B’nin maliyeti 15
TL ve kalitesi ortalama
düzeyde. Hangisini tercih
ederiz?
• Maliyette B’nin A’ya çok
üstünlükle, kalitede ise
A’nın B’ye az üstünlükle
tercih edileceği iki matris
Kalite
Maliyet
A
B
A
1
3
B
1/3
1
A
B
A
1
1/7
B
7
1
matrislerde, B’nin fiyatı A’nın fiyatına çok
üstünlükle tercih edilmiş. B’nin A’ya üstünlüğü
7, bunun karşılığı ise 1/7. A’nın kalitesi de B’nin
kalitesine az üstünlükle tercih edilmiş. A’nın
B’ye üstünlüğü 3, bunun karşılığı ise 1/3.
Örnek-2
Mobilya firması, büyüyen üretim hacmi için yeni bir fabrika yeri seçmesi gerekiyor.
CEO kararına etki edecek 4 kriteri var: Emlâk fiyatı, tedarikçilere uzaklığı, o yerdeki
işgücünün kalitesi ve işçilik maliyeti.
Firmanın karar vermesi gereken 3 yer alternatifi var: A, B ve C.
Emlâk Fiyatı
Tedarikçi Yakınlığı
A
B
C
A
B
C
A
1
3
1
A
1
6
1/3
B
1/3
1
1/5
B
1/6
1
C
1
5
1
C
3
9
A
B
C
A
1
1/3
1
1/9
B
3
1
5
1
C
1
1/5
1
iŞçilik Maliyeti
Emlâk fiyatı açısından A ve C
yerleşimleri eşit önem
verilerek tercih edilmiş, ancak
B’ye göre daha üstün
tutulmuş.
A
B
İşgücü kalitesi
C
A
1
1/3 1/2
B
3
1
3
C
2
1/3
1
Hesaplamalar
• 1.basamak: her sütundaki değerleri alt alta
toplayarak, sütun toplamlarını elde ediyoruz
Emlâk Fiyatı
A
B
C
A
B
C
1
3
1
+
+
+
1/3
1
1/5
+
+
+
1
5
1
=
=
=
7/3
9
11/5
2.basamak: bu değerleri aynı sütunun toplamına bölüyoruz. Yeni çıkan matriste, her
sütunun toplamı 1’e eşit olacaktır.
Emlâk Fiyatı
A
A 1
÷
7/
3
B
=
3/
7
3
÷
9
C
=
+
B
1/
3
÷
7/
3
=
1/
7
÷
7/
3
=
3/
7
1
÷
11
/5
=
+
1
÷
9
=
+
C 1
3/
9
+
1/ 1/
9 5
÷
11
/5
=
+
5
÷
9
=
5/
9
5/11
1/11
+
1
÷
11
/5
=
5/11
=
=
=
1
1
1
• 3.basamak: kesirleri ondalıklara dönüştürüyor
ve her satırın toplamını üçe bölerek
ortalamasını buluyoruz.
Emlâk Fiyatı
A
A 3/7
~
B
0,43
+
3/9
~
Satır Ortalaması
C
0,33
+
5/11
~
0,45
=
1,21
65
÷
3
=
0,40
55
+
B 1/7
~
0,14
+
1/9
~
0,11
+
1/11
~
0,09
=
0,34
49
÷
3
=
0,11
50
+
C 3/7
~
0,43
+
5/9
~
0,56
+
5/11
~
0,45
=
1,43
87
÷
3
=
0,47
96
=
1,0
000
• 4.basamak: Diğer 3 kriter için de ilk üç
basamağı tekrar ederek satır ortalamalarını
buluyor ve aşağıdaki matrisleri belirliyoruz
rleşim
Emlâk
Fiyatı
Tedarikçi
Yakınlığı
İşgücü
Rezervi
İşgücü
Maliyeti
A
0,4055
0,2819
0,1867
0,1593
B
0,1150
0,0598
0,6555
0,5889
C
0,4796
0,6583
0,1578
0,2519
• 5.basamak:ş u ana kadar, seçilecek yer
alternatiflerini elimizdeki kriterlere göre
karşılaştırarak bir matrise ulaştık. Aynı yöntemi
kullanarak, kriterlerin kendi aralarındaki önem
sırasını da belirlememiz gerekiyor. Bunda da
birinci basamakta olduğu gibi, standart tercih
tablosundaki değerleri kullanarak ilk
matrisimizi oluşturuyoruz.
Kriterler
Emlâk
Fiyatı
Tedarikçi
Yakınlığı
İşgücü
Rezervi
İşgücü
Maliyeti
Emlâk Fiyatı
1
1/5
3
4
Tedarikçi Yakınlığı
5
1
9
7
İşgücü Rezervi
1/3
1/9
1
1
İşgücü Maliyeti
1/4
1/7
1
1
• 6.basamak: Fabrika yeri seçiminde takip
ettiğimiz ilk 4 basamağı, bu yeni matris için de
tekrar ederek gördüğünüz tabloya ulaşıyoruz.
Kriterler
Emlâk
Fiyatı
Tedarikçi
Yakınlığı
İşgücü
Rezervi
İşgücü
Maliyeti
Satır Ort.
Emlâk Fiyatı
0,1519
0,1376
0,2143
0,3077
0,2029
Tedarikçi Yakınlığı
0,7595
0,6878
0,6429
0,5385
0,6571
İşgücü Rezervi
0,0506
0,0764
0,0714
0,0769
0,0689
İşgücü Maliyeti
0,0380
0,0983
0,0714
0,0769
0,0711
=
1
• Satır ortalamasını ayrı bir tablo olarak
çıkardığımızda görüyoruz ki, fabrika yeri
seçiminde bizim için tedarikçiye olan yakınlık
net bir şekilde birinci sırada önemlidir. Onu
emlâk fiyatı, işgücü maliyeti ve işgücü rezervi
takip etmektedir.
Kriterler
Ağırlık
Emlâk Fiyatı
0,2029
Tedarikçi Yakınlığı
0,6571
İşgücü Rezervi
0,0689
İşgücü Maliyeti
0,0711
• Son basamak: Elimizde dördüncü ve altıncı basamakta
ulaştığımız 2 adet matris var. Bir tanesi yer alternatiflerinin
elimizdeki kriterler bazında aldığı önem puanını, diğeri ise
kriterlerimizin kendi aralarındaki önem puanlarını, yani
ağırlıklarını içeriyor.
yerleşim
Emlâk
Fiyatı
Tedarikçi
Yakınlığı
İşgücü
Rezervi
İşgücü
Maliyeti
A
0,4055
0,2819
0,1867
0,1593
B
0,1150
0,0598
0,6555
0,5889
C
0,4796
0,6583
0,1578
0,2519
X
Kriterler
Ağırlık
Emlâk Fiyatı
0,2029
Tedarikçi Yakınlığı
0,6571
İşgücü Rezervi
0,0689
İşgücü Maliyeti
0,0711
• son hesaplama yer alternatifleri matrisindeki
her alternatifin, her kriter bazındaki değerini o
kriterin ağırlık puanıyla çarparak bulunduğu
satırı toplamak olacaktır.
A
0,405
5
x
0,202
9
+
0,281
9
x
0,657
1
+
0,186
7
x
0,068
9
+
0,159
3
x
0,071
1
=
0,29
17
B
0,115
0
x
0,202
9
+
0,059
8
x
0,657
1
+
0,655
5
x
0,068
9
+
0,588
9
x
0,071
1
=
0,14
97
C
0,479
6
x
0,202
9
+
0,658
3
x
0,657
1
+
0,157
8
x
0,068
9
+
0,251
9
x
0,071
1
=
0,55
86
Yerleşim
Puan
A
0,2917
% 29,17
B
0,1497
% 14,97
C
0,5586
% 55,86
Toplam
1,000
% 100,00
Download