tedar i k ç i t ü z ü ğ ü

advertisement
T E D A R İ K Ç İ T Ü Z Ü Ğ Ü
Bu Tüzük mümkün olan yerlerde üzerine çıkılması gereken
minimum standartları sunmaktadır. Uygularken, tedarikçiler ulusal
kanunlar ve yürürlükteki diğer kanunlara uyumlu olmalıdır; kanunların
hükümleri ile bu Tüzüğün aynı konuya değindiği yerlerde tedarikçiler
işçilere en yüksek korumayı sağlayan hükmü uygulamalıdır.
1. GEÇİNMEYE YETECEK ÜCRETLER ÖDENİR
1 . 1 Standart bir çalışma haftası için ödenen ücretler ve yardımlar
ulusal minimum yasal seviyelerde veya sektörün referans seviyelerinde
(hangisi daha büyükse) veya bu seviyelerin üzerindedir. Her durumda,
ücretler daima temel ihtiyaçları karşılamak ve biraz ihtiyari gelir sağlamak
için yeterlidir.
1 . 2 İşe girmeden önce tüm işçilere ücretlerinin temeli ve hesaplanması
ile bunlardan yapılacak tüm kesintilere dair yazılı ve anlaşılabilir bilgi
sağlanır. Ardından, kendilerine her ödeme yapıldığında işçilere ilgili
ödeme dönemine yönelik ücretlerine dair yazılı ayrıntılar verilir.
TEDARİKÇİ TÜZÜĞÜ
1 . 3 Ücretlerden disiplin cezası olarak hiç bir kesinti yapılmaz veya
yasalarca gerekli olmadıkça ilgili işçinin açıkça yazılı onayı olmadıkça
hiçbir kesinti yapılmaz.
2.
Ç A L I Ş M A S A AT L E R İ A Ş I R I D E Ğ İ L D İ R
2 . 1 Çalışma saatleri ulusal kanunlarla veya referans sektör
standartlarıyla (hangisi daha çok koruma sağlıyorsa) uyumludur. Hiçbir
durumda işçilerden düzenli olarak haftada kırk sekiz saatten daha fazla
çalışmaları istenmez.
2 . 2 Fazla mesai gönüllüdür, haftada yirmi saati aşmaz, düzenli olarak
talep edilmez ve daima prim ücreti olarak ödenir.
2 . 3 İşçilerin haftada ortalama olarak en az bir gün izinli olmalarına
izin verilir.
3.
ÇALIŞMA KOŞULLARI GÜVENLİ VE HİJYENİKTİR
3 . 1 İşe özel tehlike yapılarına tabi olarak güvenli ve hijyenik
bir çalışma ortamı sağlanır. İşin yapılmasından kaynaklanan,
yapılmasıyla ilgili veya yapılmasında ortaya çıkan kazaları ve
sağlığa yönelik zararlarını önlemek için makul olarak mümkün
olduğu ölçüde çalışma ortamındaki tehlike nedenlerini azaltarak
uygun adımlar atılmıştır.
3 . 2 İşçiler işe alım sırasında ve sonrasında düzenli aralıklarla sağlık ve
güvenlik eğitimi alırlar. Farklı risklere maruz kalınan işlere geçen işçilere
ilave eğitim verilir.
TEDARİKÇİ TÜZÜĞÜ
3 . 3 İşçilerin temiz tuvaletlere ve içilebilir suya erişimleri sağlanır.
Mümkünse yemek saklamak için hijyenik olanaklar sunulur.
3 . 4 Konaklama sağlanıyorsa, temiz ve güvenlidir ve işçilerin temel
ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
3 . 5 Sağlık ve güvenlik sorumluluğu üst düzey bir müdüre tahsis edilir.
4. ÇOCUK İŞÇİ KULLANILMAZ
4 . 1 Çocuk işçi alımı yoktur.
4 . 2 Tedarikçinin sektöründe ve bölgesinde çocuk işçi vakası
tanımlanırsa, işçi dahil olan çocuk işçiyi çocukluktan çıkana kadar kaliteli
bir eğitim sistemine aktarmaya yönelik bir program başlatacak veya böyle
bir programa katılacaktır.
4 . 3 On sekiz yaşın altında hiç kimse gece veya tehlikeli iş ya da
koşullarda çalıştırılmaz.
4 . 4 İşbu Tüzükte, “çocuk” ulusal veya yerel kanun zorunlu
okuldan ayrılma veya minimum çalışma yaşını daha yüksek olarak
öngörmedikçe, ki bu durumda daha büyük yaş geçerli olacaktır, on beş
yaşın altındaki herkes anlamına gelmektedir; “çocuk işçi” 1973 ILO
Minimum Yaş Konvansiyonu (C138 ) uyarınca kabul edilebilir olarak
değerlendirilmedikçe çocuk veya genç bir kişi tarafından yapılan tüm
işleri ifade etmektedir.
TEDARİKÇİ TÜZÜĞÜ
5. İŞE BAĞIMSIZ OLARAK GİRİLİR
5 . 1 Zorla, teminat altında veya gönülsüz hapishane çalışması
kullanılmamaktadır.
5 . 2 İşçilerden işverenlerine depozito, kimlik kartı veya herhangi bir
başka teminat sunmaları istenmemektedir ve makul bir bildirimin ardından
işlerinden ayrılmakta serbesttirler.
6 . AY R I M C I L I K YA P I L M A Z
6 . 1 Irka, sınıfa, uyruğa, dine, yaşa, engele, cinsiyete, cinsel eğilime,
medeni duruma, dernek üyeliğine, politik yakınlığa veya iş yapma
yeteneği ile ilgili olmayan diğer herhangi bir dayanağa göre işe alımda,
ücretlerde, eğitime erişimde, terfide, fesihte veya emeklilikte hiçbir
ayrımcılık yapılmamaktadır.
7.
S E R T V E YA İ N S A N İ O L M AYA N M U A M E L E Y O K T U R
7 . 1 Fiziksel istismar veya ceza, sözlü istismar, fiziksel istismar tehdidi,
cinsel veya diğer taciz ve farklı korkutma şekillerine izin verilmemekte ve
bunlar uygulanmamaktadır.
TEDARİKÇİ TÜZÜĞÜ
8.
DERNEK ÖZGÜRLÜĞÜ VE TOPLU SÖZLEŞME
H A K K I N A S AY G I D U Y U L U R
8 . 1 Tüm işçilerin bir sendikaya katılma veya kendi tercihlerine göre bir
sendika kurma ve toplu pazarlık yapma hakkı vardır. Sendikaya katılmayı
tercih etmeme hakkına da sahiptirler.
8 . 2 Tedarikçi sendikaların faaliyetlerine ve üye alımlarına karşı açık bir
tavır benimser.
8 . 3 İşçilerin temsilcilerine ayrımcılık yapılmaz ve temsilcilik işlevlerini
gerçekleştirebilmeleri için iş yerine erişimlerine izin verilir.
8 . 4 Sendika ve toplu pazarlık özgürlüğü hakları kanun tarafından
sınırlandırılmışsa, işveren işçilerin ücretleri ve bağımsız sendika ve
pazarlık için paralel yolların geliştirilmesini destekler.
9. DÜZENLİ İSTİHDAM SAĞLANIR
9 . 1 Mümkün olduğunca çalışma ulusal yasa ve uygulamalar aracılığıyla
kurulmuş düzenli istihdama dayalı olarak gerçekleştirilir.
9 . 2 Tedarikçi iş veya sosyal güvenlik kanunları ve yönetmelikler gereği
işverenin işçilere yönelik sadece işçilik sözleşmesi, alt yüklenicilik,
evden çalışma, gerçekten beceri katmak veya düzenli istihdam sağlamak
amaçlı olmayan çıraklık planları veya belirli süreli iş sözleşmelerinin
aşırı kullanımı gibi düzenlemelerle düzenli istihdam ilişkisini değiştirerek
normal yükümlülüklerini engellemeye çalışmaz.
Download