Uploaded by User10288

HEMOVİJİLANS SUNUM

advertisement
GÖZTEPE PROF. DR. SÜLEYMAN YALÇIN ŞEHİR HASTANESİ
TRANSFÜZYON MERKEZİ
HEMOVİJİLANS BİRİMİ
HEMOVİJİLANS HEMŞİRESİ
AYSEL AYDIN
MERYEM NİHAL YERSEL
HEMOVİJİLANS Nedir ?
Eski Yunanca “haema” = kan
Latince “vigilans” = tetikte olma
 İlk kez 1990 yılında Fransa’da kullanılmaya
başlandı.
Hemovijilans
•Kanın toplanmasından alıcıya verilmesinden sonraki takibini içeren,
•Tüm transfüzyon zincirini kapsayan,
•Kan ürünlerinin kullanılmasından kaynaklanan her türlü istenmeyen
ve beklenmeyen etkilerin toplanması ve değerlendirilmesinden,
•Bu olayların olmasını ve tekrar oluşması önlenmesini içeren bir dizi
sürveyansdır.
www.nba.gov.au
Hemovijilans Ana Hedefi
Kan bağışçısının ve alıcının (transfüzyonun) güvenliğini arttırmak
İstenmeyen reaksiyon ve olayların tekrarını engellemek
Hemovijilansın Rolü
ÜRÜN GÜVENLİĞİ
Bağışçı
Sorgulama
Kan
Gruplama
Kan toplama
ve hazırlama
Depolama
-Dağıtım
Enfeksiyon
tarama testleri
TRANSFÜZYON GÜVENLİĞİ
Transfüzyon
Endikasyonu
Transfüzyon
Merkezi Kabul
İzlemeDeğerlendirme
Transfüzyon
Uygunluk
Testleri
BAĞIŞÇIDA BULAŞ SÖZ KONUSU İSE;
• Transfüze edilen hastaların kimlik tespiti yapılır.
• Hastanın doktoru sözel ve yazılı bilgilendirilir.
• Kan transfüzyon endikasyonunu koyan hekim, potansiyel olarak
enfeksiyon
bulaştırabilecek
bir
transfüzyon
konusunda
hastayı
bilgilendirir.
• Kan transfüzyon endikasyonunu koyan hekim tarafından transfüzyonu
gerçekleştirilen hastanın 1 yıl boyunca 3 ay ara ile takibinin yapılması
sağlanır (Bulaş doğrulandısı geldikten sonraki 1 yıl).
• Hastanın hekimi enfeksiyon konsültasyon notu ve hastanın tetkikleri ile
birlikte evrakları 3 ayda bir düzenli olarak hemovijilans birimine gönderir.
Transfüzyon Güvenliği
Hemovijilans
Sistemi
Transfüzyon
Pratiği
Transfüzyon Öncesi
Uygunluk Testleri
Uygun Endikasyon
Saklama
Tarama Testleri - Doğrulama
Donör Seçimi-Eğitimi
(Donör Kazanım Programları)
Toplam Kalite Kontrol Sistemi
Hemovijilans Hemşiresi
• 7500 ünite/yıl ve üzerinde transfüzyon gerçekleştiren hastanelerde
sadece Hemovijilans Hemşiresi olarak çalıştırılır.
• Hastanede gerçekleştirilen tüm transfüzyonların, Transfüzyon
İzlem Formu ile izlemlerinin gerçekleştirildiğinden emin olur.
• Bu konuda, periyodik eğitimler düzenler.
• Uygunsuzlukları, transfüzyon komitesine bildirir.
• Düzeltici
önleyici
faaliyetlerin
ilgili
birim
başlatıldığından emin olur.
• Bu konulardaki kayıtları ve dokümanları tutar.
tarafından
Hemovijilans Klinik Sorumlusu
• Hemovijilans sorumlusu olarak görevlendirilen,
ilgili birimde çalışan görevlendirilen doktordur.
• Hastalara ait Transfüzyon İzlem Formu ile birlikte
hemovijilans sisteminin sürdürülebilirliği için istenen
diğer verileri, TM-HVB’ye iletilmesinden sorumludur
TÜRKİYE’DE KAN GÜVENLİĞİ
• 2007 Kan Ve Kan Ürünleri Kanunu
• 2008 Kan Ve Kan Ürünleri Yönetmeliği
• 2009 Ulusal Kan Ve Kan Ürünleri Rehberi
• 2016 Ulusal Hemovijilans Rehberi
• 2020 Ulusal Hemovijilans Rehberi (Şuanda Kullanmakta
Olduğumuz Rehber)
www.nba.gov.au
Kan ve Kan Ürünleri Kanunu
 Alıcı ve vericide ortaya çıkabilecek
komplikasyonların bildirilmesi zorunludur
 Kan, kan bileşenleri ve ürünlerinin alınması veya
transfüzyonu hekimin sorumluluğu ve denetimi
altında yapılır.
Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliği
 Transfüzyon kararı, uygulanması, takibi, istenmeyen
etki/olayların bildirimi doğrulanması ve tedavisi ile
hemovijilans açısından rehberde tanımlanmış ilgili form ve
verilerin düzenlenmesinden hastanın hekimi sorumludur.
 Hastanelerde
yapılan
transfüzyon
uygulamalarından
hastanın hekimi ile beraber hastane transfüzyon komiteleri
de sorumludur. Transfüzyon merkezi transfüzyonun takibi ile
ilgili verilerin toplanmasından, değerlendirilmesinden ve
Bakanlığa ve bağlı olduğu Bölge
Kan Merkezine
iletilmesinden sorumludur.
Kan “canlı nakli” dir
Toplama, işleme, test etme, dağıtım, hastaya hazırlama ve transfüzyon
Bağış güvenli mi?
İşlem güvenli mi?
Transfüzyon en
uygun tedavi mi?
DEĞERLENDİRME
Bağışçı Özellikleri
Copyright SHOT2017
Hasta Özellikleri
Non-Medical Authorisation,30/11/17
TRANSFÜZYON SÜRECİ
• Onam ve sistem orderi olmadan transfüzyon merkezinden
ürün kesinlikle alınmamalıdır.
• İzlem formu doğru, eksiksiz ve transfüzyon sırasında
doldurulmalıdır.
KAN ÜRÜNÜ TRANSFÜZYONU SIRASINDA UYULMASI GEREKEN BASAMAKLAR
1
Kan ürünü transfüzyon merkezinden (TM) çekilmeden önce hasta
onamı ve sistemden orderı kontrol edilmeli.
2
Kan ürünü servise geldiğinde çift göz ile (bir hemşire, bir hekim)
kontrol edilmeli.
3
Kan ürünleri takılmadan önce hastanın vital bulguları ayrı bir
kağıda not edilmeli.
Hekim ile hasta başına gidilmeli.
Hastanın kan grubu, adı-soyadı sözel olarak tekrar
sorgulanmalıdır. Kan ürünü takılan hastada bileklik kontrolü
yapılmalı.
Uygun hastalarda çift damar yolu kontrolü sağlanmalı.
Kontrol Edilmesi Gerekenler
•
•
•
•
•
•
4
Servise kan ürünü geldikten sonra tedavi değişikliği sebebiyle
takılmayan ürün ilk 30 dk içinde TM’ye gönderilmeli.
Transfüzyonun ilk 15 dk’sında hastanın başından ayrılmamalı.
•
•
Ürün Numarası
Ürün Adı
Son Kullanma Tarihi
Alıcının Adı Soyadı ve
Protokol Numarası
ABO Ve Rh Grupları
Çapraz
Karşılaştırma
Uygunluğu
Ek
İşlem
Uygulanmışsa
Etiket
(Lökosit
Azaltma
Işınlama Yıkama)
Enfeksiyon Marker Testi
devamı
5
6
7
İSTENMEYEN REAKSİYON
• Kan bağışı sırasında
bağışçılarda veya kan veya
kan bileşenin transfüzyonu
ile ilişkili olarak hastada
ortaya çıkan beklenmeyen
ve istenmeyen etkilerdir..
Transfüzyon reaksiyonlarının %78 i
hala insan hatalarına bağlıdır.
HASTADA REAKSİYON GELİŞİRSE YAPILACAKLAR
REAKSİYON SONRASI TM’YE GÖNDERİLECEK EVRAKLAR
1. Transfüzyon İle İlişkili İstenmeyen Reaksiyon Formu
(Takılan her ürün için ayrı doldurulması. gerekir
2. Transfüzyon İle İlişkili İstenmeyen Reaksiyon İnceleme ve Tedavi Formu
3. Transfüzyon Takip Formu (2 nüsha)
4. Transfüzyonla İlişkili İstenmeyen Reaksiyon Doğrulama Formu
5. Hastadan Alınan Laboratuvar Örnekleri
TRANSFÜZYON REAKSİYONU GELİŞTİĞİNDE İLK YAPILACAK KAN ANALİZLERİ
AKUT HEMOLİTİK TRANSFÜZYON REAKSİYONUNDA:
Ateş, titreme, yüzde kızarma, göğüs ağrısı, karın ağrısı, sırt ağrısı, bulantı kusma hipotansiyon,
solukluk, sarılık,oligüri anemi yaygın kanama damar yerinde sızıntı şeklinde kanama, infüzyon yapılan
ven boyunca ağrı, koyu renk idrar anksiyete var ise; Kan grubu, cross tekrarı, retikülositoz, hemoglobin
düzeyi, haptoglobulin düzeyi, direk coombs, indirek coombs,ürobilinojen, bilirubinüri, indirek hiperbilirubinemi,
serbest hemoglobin varlığı, LDH düzeyi, Ferrittin düzeyi, Hiperpotasemi
Ateş olursa: Akut Hemolitik Transfüzyon Reaksiyonlarında istenen tetkiklere ek olarak
kültürü, torba kan kültürü ( Nucleus sistemi üzerinden kateter kültürü girişi yapılacak)
Hasta kan
Akciğer ve Kardiyak sorunları, Göğüs ağrısı var ise: EKG, EKO, Akciğer grafisi, O2 saturasyonu, BNP
düzeyi
Allerjik Reaksiyonlarda: IgA
KAN BAĞIŞI İLE İLİŞKİLİ İSTENMEYEN REAKSİYONLARIN DERECELENDİRMESİ
Ciddiyet Derecesi
Açıklama
Derece 1 Ciddi Olmayan
Reaksiyonlar
Kan bağışçısına tıbbi müdahale yapılmasını
gerektirebilen ancak müdahale yapılmasa da vücut
fonksiyonlarında bozulmaya veya kalıcı bir hasara yol
açmayan şiddette reaksiyonlardır.
Derece 2 Ciddi Reaksiyonlar
Kan bağışçısının;
• Hastaneye yatışını gerektiren* ya da
• Kalıcı veya belirgin sakatlık veya iş görmezliğe yol
açan ve bağıştan sonra bir yıldan uzun süre devam
eden (uzun süreli morbidite) ya da
• Vücut fonksiyonlarında bozulma veya kalıcı hasarı
önlemek için tıbbi veya cerrahi müdahale
gereksinimine neden olan şiddette reaksiyonlardır.
Derece 3 Yaşamı Tehdit Eden
Reaksiyonlar
Ciddi müdahale gereksinimi (vazopressörler,
entübasyon, yoğun bakım) doğuracak şiddette
reaksiyonlardır
Derece 4 Ölüm
Kan bağışçısının ölümüne neden olan reaksiyonlardır.
ATR Kuşkulanılması Durumunda Başlangıç Değerlendirmesi




Ateş yok
Solunum zorluğu
TA Artışı
Ateş+/-titreme
Solunum zorluğu
Hipotansiyon
TACO
kuşkusu
TRALI
kuşkusu
Damar yolunu açık tut
Transfüzyonu durdur
Bileşen ve hasta bilgilerini kontrol et
Hastayı ateş, kalp, solunum ve ürtiker / anjio ödem açısından değerlendir
Ateş/titreme
Başka belirti yok
FNHTR
kuşkusu
Destekleyen veri
Hipoksi
AC gr infiltrasyon
Diüretik yanıtı
Pembe renkli
sekresyon
Geçici lökopeni
Semptomların ilk
6 saatte açığa
çıkması
Ateş+/-titreme
AHTR
kuşkusu
Sepsis
kuşkusu
Hipotansiyon
Ürtiker
Bronkospazm
Anjioöderm
Hipotansiyon
Ürtiker veya
anaflaksi
kuşkusu
DAT (coombs)
CBC, idrar dipstik
Akciğer grafisi, oksijenasyon durumu
Destekleyen veri
Hipoksi
AC gr infiltrasyon
Diüretik yanıtı
Hipertansiyon
Yüksek kalp dolum
basıncı
Yüksek BNP
Kalp hastalığı varlığı
İleri yaş
Sıvı fazlalığı
Ateş+/-titreme
Sırt ve bel ağrısı
Hipotansiyon
Kanama
Destekleyen veri
AHTR, TRALI sepsis
ve başka hastalıklara
ait ek bulguların
yokluğu
Lökositi
uzaklaştırılmamış
bileşen kullanımı
Destekleyen veri
Hemoglobinemi
Hemoglobinüri
Pozitif DAT
Düşük haptoglobin
Yüksek LDH, bilirubin
DIC bulguları
Etiket ,kayıt hataları
Destekleyen veri
Pozitif gram
boyama ve kültür
Torbada bulanıklık,
tortu
Trombosit ürünü
Enfeksiyon
hastanın primer
hastalığına bağlı da
olabilir
Destekleyen veri
Ürtiker reaksiyonu
- Sadece ürtiker
Anaflaksi
- Bronkospazm
- Anjioödem
- Hipotansiyon
- IgA eksikliği
ÖNEMLİ !!!
1.Hasta transfüzyon
gözlemlenmelidir.
sonrası
en
az
1
saat
2.Kan transfüzyonu devam ederken hasta başka
servise transport edilemez. Devam eden
transfüzyon var ise transfüzyona ara verip
herhangi bir yere götürülemez (MR,BT vb.)
3.Ameliyathaneden
hasta
alırken
servis
tarafından hastaya kullanılmamış kan ürünü var
ise teslim alınmamalı, transfüzyon merkezine
(TM) kan ürünü iade edilmelidir.
4.TM’den servise çekilen kan ürünü hastaya
kullanılmayacaksa
ivedilikle
sözel olarak
bildirilip, 30 DK İÇİNDE TM’ye iade edilmelidir.
5. Birimlere gönderilen kan ürünleri klinik içinde
bulunan herhangi bir buzdolabında kesinlikle
saklanmamalıdır.
6. Kan dolabı bulunmayan bölümler (Ayaktan
Tedavi Ünitesi, Ameliyathane, Yoğun Bakım
Üniteleri hariç) aynı anda birden fazla kan
ürününü (ES+ PLT, ES+ TDP gibi) TM’den talep
etmemelidir.
7.Mesai saatleri dışında Kan Transfüzyonu
yapmak hasta güvenliği açısından tehlikeli
olduğu için yapılmamalıdır.
Transfüzyon Süreleri
ES: 4 saat içinde
TDP: 30- 60 dk içinde
Trombosit: 30dk içinde
Kriyopresipitat: 20-30
dk içinde
KAN TRANSFÜZYONU, evliliğe
benzer
• İyi düşünmeden yapılmamalıdır
• Gerekmedikçe yapılmamalıdır
• Gereğinden fazla yapılmamalıdır
• En güvenlisi hiç yapılmamalıdır
Download