Uploaded by User9285

Elif Ülker PDF

advertisement
1
T.C.
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İŞLETME ANABİLİM DALI
YÜKSEK LİSANS TEZİ
DESTİNASYON PAZARLAMASINDA
DESTİNASYON SEÇİMİ KARAR VERME
SÜRECİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA:
BOZCAADA ÖRNEĞİ
ELİF ÜLKER
TEZ DANIŞMANI
YRD. DOÇ. DR. EMEL GÖNENÇ GÜLER
EDİRNE 2010
i
ÖZET
Tezin Adı: Destinasyon Pazarlamasında Destinasyon Seçimi Karar Verme Süreci
Üzerine Bir Çalışma: Bozcaada Örneği
Hazırlayan: Elif ÜLKER
Destinasyon, tatilini geçirmek isteyen insanların dinlenmek, gezmek, vakit
geçirmek isteyecekleri; doğal güzellikleri, tarihi unsurları, festivalleri, etkinlikleri,
gelen ziyaretçilere sunduğu yeme-içme olanakları, bölgeye ait altyapı özellikleri gibi
turistik çekiciliklere sahip olan ülke, bölge, şehir ya da bir yerdir.
İnsanların, iş hayatının ve günlük kaosun etkisinden kurtulup, dinlenme ve
hoş bir deneyim yaşama beklentisiyle verdikleri tatil kararı oldukça önemlidir.
Çoğunlukla yılda bir kez verilen bu kararda insanlar, tatil yapacakları destinasyonla
ilgili olarak hayal kırıklığına uğramak istemezler ve en iyi kararı vermek isterler.
İnsanların bir destinasyonda tatillerini geçirmeye yönelik olarak karar verme
süreçlerinde bir takım unsurlar söz konusu olmaktadır. Tatillerini geçirmeyi
planladıkları destinasyonun sahip olduğu turistik çekicilikler, kişilerin karar verme
sürecini şekillendirmektedir.
Bu bağlamda çalışmanın amacı, bir turistik destinasyon olarak Bozcaada’da
tatillerini geçirmeye karar vermiş olan insanların, bu karar sürecinde Bozcaada ile
ilgili olarak hangi unsurları göz önünde bulundurduklarını belirlemektir.
Anahtar Kelimeler: Destinasyon, Destinasyon Pazarlaması, Turizmde Tüketici
Davranışı, Karar Verme Süreci.
ii
ABSTRACT
Thesis Name : A Study on Decision Making Process Choosing Destination in
Destination Marketing : Bozcaada Sample
Prepared By: Elif ÜLKER
Destination is a country, a region, a city or a place having touristic attraction
such as natural beauty, festivals, activities, historical elements, serving food and drinks
opportunities where people want to have a holiday, travel, spend their time.
The decision of holiday people made in order to get rid of the effect of the
business life and daily chaos is fairly important. People do not want to get
disappointed with the choice of destination decided mostly once a year and they would
like to make the best choice. Some elements are issued on decision making process in
terms of the destination people spend their holiday. The touristic attractions of the
destinations people have decided to spend their holiday shape their process of decision
making.
From that point of view, the aim of the study is to determine the elements
people who have decided to spend their holiday on Bozcaada as a touristic destination.
Key Words: Destination, Destination Marketing, Consumer Behavior in Tourism,
Decision Making Process
iii
ÖN SÖZ
Öncelikle çalışmama olan katkıları ve desteği için tez danışmanım, Değerli
Hocam Sayın Yrd. Doç. Dr. Emel GÖNENÇ GÜLER’e teşekkürlerimi sunarım.
Öğrenciliğim ve akademik yaşantımda her zaman desteğini hissettiğim, değerli
bilgi ve deneyimleriyle kendisinden çok şey öğrendiğim, her konuda bana yol gösteren
çok Değerli Hocam Sayın Prof. Dr. Derman KÜÇÜKALTAN’a anlayışı, desteği,
büyük katkıları için; tezimin analiz kısmında büyük emeği geçen, Değerli Hocam
Sayın Yrd. Doç. Dr. Adil OĞUZHAN’a sabrı, desteği ve çalışmama olan katkıları için
çok teşekkür ederim.
Çalışmam boyunca yardımını esirgemeyen Öğr. Gör. Musa ALBAYRAK’a
anlayışı ve desteği için çok teşekkür ederim.
Son olarak tüm hayatım boyunca olduğu gibi, çalışmam boyunca da
sevgilerini, maddi manevi desteklerini esirgemeyen, varlıklarıyla her zaman beni güçlü
kılan canım ailem, sevgili babam Selçuk ÜLKER, sevgili annem Semahat ÜLKER ve
biricik kardeşim Sina ÜLKER’e sonsuz teşekkürlerimi sunarım.
Edirne, 2010
Elif ÜLKER
iv
İÇİNDEKİLER
Sayfa No
ÖZET
....................................................................................................................i
ABSTRACT .................................................................................................................. ii
ÖN SÖZ
................................................................................................................. iii
İÇİNDEKİLER ..............................................................................................................iv
TABLOLAR ..................................................................................................................ix
ŞEKİLLER ................................................................................................................ xii
GİRİŞ
….. ............................................................................................................. 1
BİRİNCİ BÖLÜM
DESTİNASYON KAVRAMI ve DESTİNASYON PAZARLAMASI
1.1. Destinasyon Kavramı ............................................................................................... 7
1.1.1. Destinasyon Tanımı ....................................................................................... 7
1.1.2. Destinasyonların Özellikleri ........................................................................10
1.1.3. Destinasyon Yaşam Eğrisi ........................................................................... 13
1.1.4. Destinasyon Türleri ve Özellikleri ............................................................... 18
1.2. Destinasyon Pazarlaması........................................................................................24
1.2.1. Destinasyon Pazarlaması Tanımı ................................................................. 24
1.2.2. Destinasyon Pazarlamasının Önemi............................................................. 27
1.2.3. Destinasyon Pazarlama Karması .................................................................. 29
1.2.3.1. Ürün .................................................................................................... 32
1.2.3.2. Fiyat .................................................................................................... 34
1.2.3.3. Dağıtım- Satış Yeri ............................................................................ 36
1.2.3.4. Tutundurma ......................................................................................... 39
1.2.3.4.1. Reklam ......................................................................................... 41
1.2.3.4.2. Kişisel Satış .........……………………………………………….43
1.2.3.4.3. Halkla İlişkiler............................................................................. 44
1.2.3.4.4. Satış Geliştirme ........................................................................... 46
v
1.2.3.4.5. Doğrudan Pazarlama .................................................................... 47
1.2.3.5. İnsan ................................................................................................. 48
1.2.3.6. Fiziksel Kanıtlar ............................................................................... 49
1.2.3.7. Süreçler ............................................................................................50
1.2.4. Destinasyon Yönetim Örgütleri .................................................................... 51
İKİNCİ BÖLÜM
TURİZMDE TÜKETİCİ DAVRANIŞININ DESTİNASYON SEÇİMİ KARAR
VERME SÜRECİ BOYUTUNDA İRDELENMESİ
2.1. Turizmde Tüketici Davranışı ................................................................................. 56
2.1.1. Tüketici Davranışı Genel Modeli ................................................................. 56
2.1.2. Turizmde Tüketici Davranışını Etkileyen Faktörler .................................... 61
2.1.2.1. Kültürel Faktörler .................................................................................. 62
2.1.2.1.1. Kültür ............................................................................................. 63
2.1.2.1.2. Alt Kültür ....................................................................................... 63
2.1.2.1.3. Sosyal Sınıf .................................................................................... 64
2.1.2.2. Sosyal Faktörler .................................................................................... 65
2.1.2.2.1. Referans ( Danışma) Grupları……………………………… ........ 65
2.1.2.2.2. Aile ............................................................................................... 68
2.1.2.2.3. Rol ve Statüler .............................................................................. 69
2.1.2.3. Kişisel Faktörler ..................................................................................... 69
2.1.2.3.1. Yaş ve Yaşam Dönemi .................................................................. 70
2.1.2.3.2. Meslek .......................................................................................... 72
2.1.2.3.3. Ekonomik Koşullar ....................................................................... 73
2.1.2.3.4. Yaşam Tarzı ..................................................................................74
2.1.2.3.5. Kişilik ............................................................................................ 75
2.1.2.4. Psikolojik Faktörler .................................................................................75
2.1.2.4.1. Motivasyon ( Güdülenme) ............................................................ 75
2.1.2.4.2. Algılama ........................................................................................ 80
2.1.2.4.3. Öğrenme ........................................................................................ 81
vi
2.1.2.4.4. İnanç ve Tutumlar ......................................................................... 82
2.2. Destinasyon Seçiminde Karar Verme Süreci ......................................................... 83
2.2.1. Gereksinimlerin Belirlenmesi ...................................................................... 85
2.2.2. Satın Alma Öncesi Araştırma ......................................................................86
2.2.3. Alternatiflerin Değerlendirilmesi ................................................................. 89
2.2.4. Satın Alma.................................................................................................... 92
2.2.5. Satın Alma Sonrası Değerlendirme.............................................................. 94
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DESTİNASYON PAZARLAMASINDA DESTİNASYON SEÇİMİ ÜZERİNE
BİR ARAŞTIRMA: BOZCAADA ÖRNEĞİ
3.1. Araştırma Modeli ................................................................................................... 96
3.2. Evren ve Örneklem ................................................................................................ 96
3.3. Verilerin Toplanması ............................................................................................. 97
3.4. Bulguların Çözümü ve Yorumlanması .................................................................. 98
3.4.1. Araştırmaya Katılanların Sosyo- Demografik Özellikleri ............................ 99
3.4.2. Turistlerin Bozcaada’da Tatil Kararı Vermede Göz Önünde Bulundurdukları
Destinasyon Tercih Faktörlerine İlişkin Betimsel İstatistikler ...................................102
3.4.3. Bozcaada’yı Tercih Eden Turistlerin Sosyo- Demografik Özellikleri ile
Konaklama Süreleri Arasındaki İlişki ......................................................................... 106
3.4.4.Turistlerin Sosyo-Demografik Özellikleri ile Bozcaada’yı Asıl Tercih Etme
Sebepleri Arasındaki İlişkinin Testi ............................................................................ 110
3.5. Güvenilirlik ve Faktör Analizi ............................................................................. 116
3.5.1. Güvenilirlik ................................................................................................ 116
3.5.2. Faktör Analizi ............................................................................................. 117
3.6. Turistlerin Sosyo- Demografik Özelliklerine Göre Destinasyon Tercihindeki
Faktörlerin Alt Boyutları Arasındaki Farka İlişkin Bulgular ......................................122
3.6.1.Turistlerin Cinsiyetine Göre Destinasyon Tercihindeki Faktörlerin Alt
Boyutları Arasındaki Farka İlişkin Testler..................................................................123
vii
3.6.2. Turistlerin Yaşlara Göre Destinasyon Tercihindeki Faktörlerin Alt Boyutları
Arasındaki Farka İlişkin Testler ..................................................................................125
3.6.3.Turistlerin Medeni Durumlarına Göre Destinasyon Tercihi Faktörleri Alt
Boyutları Arasındaki Farklara İlişkin Testler ............................................................. 127
3.6.4. Turistlerin Gelir Durumuna Göre Destinasyon Tercihi Faktörleri Alt
Boyutları Arasındaki Farklara İlişkin Testler ............................................................. 129
3.6.5. Eğitim Durumlarına Göre Destinasyon Tercihi Faktörleri Alt Boyutları
Arasındaki Farklara İlişkin Testler ............................................................................. 131
3.6.6. Meslek Durumlarına Göre Destinasyon Tercihi Faktörleri Alt Boyutları
Arasındaki Farklara İlişkin Testler ............................................................................. 132
3.6.7. Ziyaret Sayısına Göre Destinasyon Tercihi Faktörleri Alt Boyutları
Arasındaki Farklara İlişkin Testler ............................................................................. 134
3.6.8. Konaklama Süresine Göre Destinasyon Tercihi Faktörleri Alt Boyutları
Arasındaki Farklara İlişkin Testler ............................................................................. 135
3.6.9. Bozcaada Destinasyonunu Tercih Eden Turistlerin Destinasyon Tercihindeki
Faktör Boyutları İle Alt Boyutları Arasında Korelasyon …………………..…... ......136
SONUÇ …………………..…... ............................................................................. ....131
KAYNAKÇA .............................................................................................................. 141
EK: ANKET FORMU ...............................................................................................151
viii
TABLOLAR
Sayfa No
Tablo 1.1. Destinasyonları Özellikleri…………………………….………… ............12
Tablo 1.2. Destinasyon Yaşam Seyri ve Turizm Etkileri ........……………................15
Tablo 1.3. Destinasyon Tipleri-Ana Hedef Pazarlar ve Gerçekleştirilen Aktiviteler...20
Tablo 1.4. Turizmde Halkla İlişkiler Uygulamaları .........……………………………45
Tablo 2.1. Yaş Grubuna Göre Seyahate Çıkma Durumu …………………….. ..........71
Tablo 2.2. Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi ile Turistik Davranış Arasındaki İlişkiler
……………. …… .........................................................................................................79
Tablo 2.3. Tüketici Bilgi Araştırması İçin Bir Çerçeve .........……………………….88
Tablo 3.1. Araştırmaya Katılan Turistlerin Cinsiyetlerine Göre Dağılımı ...................99
Tablo 3.2. Araştırmaya Katılan Turistlerin Yaşlarına Göre Dağılımı .......................100
Tablo 3.3. Araştırmaya Katılan Turistlerin Medeni Durumlarına Göre Dağılımı .....100
Tablo 3.4. Araştırmaya Katılan Turistlerin Gelir Düzeylerine Göre Dağılımı .........101
Tablo 3.5. Araştırmaya Katılan Turistlerin Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı ......101
Tablo 3.6. Araştırmaya Katılan Turistlerin Mesleklerine Göre Dağılımı .................102
Tablo 3.7. Bozcaada’da Tatil Kararında Göz Önünde Bulundurulan Unsurların
Destinasyon Tercih Faktörlerinin Likert Ölçeğine İlişkin Betimsel İstatistikleri .....103
Tablo 3.8. Turistlerin Yaşları ile Kalış Sürelerine İlişkin Çapraz Tablo....................107
Tablo 3.9. Turistlerin Cinsiyetleri ile Konaklama Sürelerine İlişkin Çapraz Tablo .107
Tablo 3.10. Turistlerin Medeni Durumları ile Kalış Sürelerine İlişkin ÇaprazTablo108
Tablo 3.11. Turistlerin Gelir Düzeyleri ile Kalış Sürelerine İlişkin Çapraz Tablo ... 109
Tablo 3.12 Turistlerin Eğitim Durumları ile Kalış Sürelerine İlişkin Çapraz Tablo .109
Tablo 3.13. Turistlerin Meslekleri ile Kalış Sürelerine İlişkin Çapraz Tablo ........... 110
Tablo 3.14.Turistlerin Yaşları ile Bozcaada’yı Asıl Tercih Sebeplerine İlişkin Çapraz
Tablo ………. ........................................................................................................... 111
Tablo 3.15 Turistlerin Cinsiyetleri ile Bozcaada’yı Asıl Tercih Sebeplerine İlişkin
Çapraz Tablo ..............................................................................................................112
Tablo 3.16. Turistlerin Medeni Durumları ile Bozcaada’yı Asıl Tercih Sebeplerine
İlişkin Çapraz Tablo ...................................................................................................113
ix
Tablo 3.17. Turistlerin Gelir Düzeyleri ile Bozcaada’yı Asıl Tercih Sebeplerine İlişkin
Çapraz Tablo ..............................................................................................................114
Tablo.3.18. Turistlerin Eğitim Durumları İle Bozcaada’yı Asıl Tercih Sebeplerine
İlişkin Çapraz Tablo ...................................................................................................115
Tablo 3.19. Turistlerin Meslekleri İle Bozcaada’yı Asıl Tercih Sebeplerine İlişkin
Çapraz Tablo ..............................................................................................................115
Tablo 3.20 Faktör Analizi Sonuçları .........................................................................119
Tablo 3.21. Faktör Analizi Matrisi ............................................................................120
Tablo 3.22. Araştırma Kapsamında Kullanılan Likert Ölçekli Soru Gruplarının
Cronbach Alfa Testi ...................................................................................................121
Tablo 3.23. Anket Sorularının Alt Boyutlarına Göre Dağılımı .................................121
Tablo 3.24. Kolmogorov-Smirnov Testi ...................................................................123
Tablo 3.25. Cinsiyete Göre Önem Derecesi Alt Boyutlarının İncelenmesine İlişkin
Mann-Whitney U Test Sonuçları ...............................................................................124
Tablo.3.26.Yaş Gruplarına Göre Destinasyon Tercihindeki Faktörlerin Alt Boyutları
Arasındaki Farklara İlişkin Kruskal-Wallis Testi Bulguları ......................................126
Tablo. 3.27. Çoklu Karşılaştırma Testi Sonuçları .....................................................127
Tablo 3.28. Medeni Duruma Göre Önem Derecesi Alt Boyutları Arasındaki Farklara
İlişkin Kruskal- Wallis Testi Sonuçları ......................................................................128
Tablo 3.29. Gelir Duruma Göre Önem Derecesi Alt Boyutları Arasındaki Farklara
İlişkin Kruskal- Wallis Testi Sonuçları ......................................................................129
Tablo 3.30. Çoklu Karşılaştırma Testi Sonuçları .......................................................130
Tablo 3.31. Eğitim Duruma Göre Destinasyon Tercihi Faktörleri Alt Boyutları
Arasındaki Farklara İlişkin Kruskal- Wallis Testi Sonuçları .....................................131
Tablo 3.32. Meslek Duruma Göre Destinasyon Tercihi Faktörleri Alt Boyutları
Arasındaki Farklara İlişkin Kruskal- Wallis Testi Sonuçları .....................................133
Tablo 3.33. Ziyaret Sayısına Göre Destinasyon Tercihi Faktörleri Alt Boyutları
Arasındaki Farklara İlişkin Kruskal- Wallis Testi Sonuçları .....................................134
Tablo 3.34. Konaklama Süresine Göre Destinasyon Tercihi Alt Faktörleri Alt
Boyutları Arasındaki Farklara İlişkin Kruskal- Wallis Testi Sonuçları .....................135
Tablo 3.35. Destinasyon Toplam Puanları ile Onun Alt Boyutları Arasındaki
Korelasyon Matrisi .....................................................................................................136
x
ŞEKİLLER
Sayfa No
Şekil 1.1. Hizmet Pazarlaması Karması ………………………………………….......31
Şekil 1.2. Destinasyon Yönetim Örgütlerinin Çıkar Ortakları……… ............……….54
Şekil 2.1. Tüketici Davranış Nedir?..............................................................................57
Şekil 2.2. Genel Tüketici Davranışı Modeli …………………………………...…..59
Şekil 2.3. Tüketici Davranışı Modeli…………………………………………… ……60
Şekil 2.4. Tüketici Davranışını Etkileyen Faktörler…………………………… .……62
Şekil 2.5. Yaşam Biçimi ve Tüketici Davranışları…………………………… .……..74
Şekil 2.6. Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisindeki İhtiyaçların Derecesi ..……………77
Şekil 2.7. Tüketici Satın Alma Süreci......…………………………………………….84
Şekil 2.8. Alternatiflerin Değerlendirilmesi ve Seçim Süreci . ………………………89
Şekil 2.9. Turizm Destinasyonlarının Değerlendirilmesinde Kullanılan Kriterler ... …91
Şekil 2.10. Alternatiflerin Değerlendirilmesi ve Satın Alma Kararı Arasındaki Süreç92
xi
KISALTMALAR
DMO
: Destination Management Organizations
IPR
: The Institute of Public Relations
vb.
: ve benzeri
vd.
: ve diğerleri
WOMM
: Word of Mouth Marketing
WOMMA
: Word of Mouth Marketing Association
WTO
: World Tourism Organization
1
GİRİŞ
A-PROBLEM
Günümüzde küreselleşmenin giderek artması, toplumların refah seviyesinin
giderek yükselmesi, bilgi teknolojilerinin hızla gelişmesi ve bunların hayatın her
alanında kullanılması, çalışma saatlerinin azalıp boş zamanların artması, özellikle
gelişmiş ülkelerde emeklilik yaşının düşmesi gibi nedenlerle turizme katılan sayısı
sürekli olarak artmaktadır.
Artan turist sayısı ile birlikte farklı ürünler arz eden yeni destinasyonların ve
farklı istek ve ihtiyaçları olan yeni turist tiplerinin ortaya çıkması söz konusu
olmaktadır. Bu farklı istek ve ihtiyaçlara sahip olan turistler, bu ihtiyaçlarına karşılık
verebilecek destinasyonları tercih etmektedirler. Belirli bir destinasyonu tercih ediyor
olmalarının altında birçok neden olmasıyla birlikte, bu nedenler bazen de turistlerin
tatillerini, birçok kez aynı destinasyonu tercih ederek geçirmeleri sonucunu
doğurmaktadır.
Bu turistlerin, belirli destinasyonları tercih etmelerini sağlayan etkenlerin
tespiti, bu destinasyonlarda faaliyet gösteren işletmeler için önemli birer data işlevini
görmektedir. Turistlerin tekrar bu destinasyonları tercih etmeleri konusunda
sürekliliğin sağlanması, bu unsurların tespiti ve bu tespitler yönünde hizmetlerin
şekillendirilmesi ve müşteriye sunulması ile mümkün olacaktır.
B-AMAÇ
Bu çalışmada turizm destinasyonlarının seçimine yönelik olarak, bu seçimde
etkili olan unsurlar araştırılacak ve bu unsurlar amprik olarak analiz edilecektir. Bu
nedenle:
2
1. Turizm destinasyonu ve destinasyon pazarlaması kavramları incelenecek
2. Turistik tüketici davranışı konusunda bilgi verilecek,
3. Turizm destinasyonlarının seçimine yönelik olarak, bu seçimde etkili olan
unsurlar ampirik olarak araştırılacaktır.
C-ÖNEM
Gün geçtikçe turizme katılan, seyahat eden turist sayısı artmaktadır. Bu
sayının artması, turistlerin farklı istek ve taleplerini beraberinde getirdiği gibi, buna
karşılık olarak, hizmetlerin çeşitlenmesi, farklı destinasyonların arz edilmesi sonucunu
da doğurmaktadır.
Artık oldukça bilinçli ve seçici olan turistler, tatillerini geçirmek adına belirli
destinasyonları tercih etmektedirler. Bu noktada kendi ihtiyaç ve beklentileri
karşılayabilecek destinasyonlara yönelmeleri söz konusudur. Memnuniyetleri, bu
ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanmasına bağlıdır. Memnun oldukları takdirde, bu
müşteriler, tekrar aynı destinasyonda tatillerini geçirmeyi tercih edebilecekleri gibi,
çevresindeki insanlara da, bu memnuniyetlerini ileterek, tercih edilen destinasyon için,
potansiyel müşteriler de yaratmış olabileceklerdir.
Burada, bu destinasyonun turistler tarafında tercih edilmesindeki unsurların
belirlenmesi, bu destinasyonun pazarlanması ve gelişimi noktasında, kilit noktaları
oluşturacaktır.
D-SAYILTILAR
Bu araştırmada, araştırma tasarımı olarak, turizm destinasyonu seçiminde
etkili olan unsurlar araştırılacak olduğundan ve bu etkinin analizi için standart formatta
veri toplama ihtiyacı olduğundan dolayı böyle bir çalışma için Bozcaada’da tatili
3
tercih eden turistler üzerinde anket formu uygulaması ve tanımlayıcı veri analizi
yapılması uygun yöntem olarak belirlenmiştir.
E-TANIMLAR
Turizm Destinasyonu: Kelime anlamı olarak destinasyon, varılacak olan yer
şeklinde ifade edilmektedir.
Bir turizm destinasyonu, o yöreye turistik talebin gelmesini sağlayacak
turistik çekicilikleri bünyesinde barındıran, turistlerle birlikte yerel halkın da içinde
bulunduğu bir yer ya da bölge olarak tanımlanmaktadır.
Bir destinasyon; doyurucu bir tatil deneyiminin elde edilmesi için bir arada
bulunması gereken, birbirlerine farklı düzeydeki ilişkilerle bağlı birtakım unsurların
karışımdır ( Usta, 2008: 223).
Destinasyon
Pazarlaması:
Destinasyon
pazarlaması,
bir
yerin
öz
niteliklerine uygun olarak oluşturulan bir destinasyon kimliğinin seçili hedef kitlelere
dönük olarak etkin iletişim çalışmaları ile daha çekici hale getirilmesini
amaçlamaktadır (Rainisto, 2003, 12).
Destinasyon pazarlaması, turizm bakanlıkları ya da ulusal turizm örgütlerinin
yanı sıra, destinasyon yönetim örgütlerinin ağırlıklı görevlerinden biri olmakla
birlikte, destinasyon başarısını güçlendirmek için, en çok finansal kaynağa ihtiyaç
duyulan faaliyetler olarak karşımıza çıkar.
Tüketici Davranışı: Tüketicilerin ihtiyaç ve isteklerini tatmin etmek için,
tüketim sürecinde yürüttükleri davranışların tümü tüketici davranışı olarak
tanımlanabilir (İslamoğlu ve Altunışık, 2008: 7).
4
ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
A-ARAŞTIRMA MODELİ
Bu araştırma için anket yoluyla tanımlayıcı veri analizi yöntemi seçilmiştir.
Bunun nedeni, tanımlayıcı veri analizi yönteminde belirli hipotezler üzerinde
yoğunlaşılması, genellikle iki veya daha çok değişken arasındaki ilişkileri analiz
ederken kullanılması, gruplar arasındaki farklı karakteristikleri tanımlanması,
değişkenler arasındaki ilişkiler üzerine tahminler yapılmasıdır.
Bir çok farklı veri toplama zorunluluğu, edinilmeye çalışılan bu bilginin farklı
benzer sorunlar ile standart yanıtlar sağlanmaya çalışılması ve temel amacın belirli bir
turizm destinasyonu seçimindeki etkenlerin istatistiki olarak analiz edilmesi olması
dolayısıyla anket formu uygun bulunmuştur.
Veri toplama, Bozcaada’nın en yoğun olduğu dönemler olan Temmuz ve
Ağustos aylarında, adada tatilini geçiren turistlere yönelik olarak hazırlanmış anket
formu vasıtasıyla gerçekleştirilmiş ve elde edilen veriler istatistikî olarak analiz
edilmiştir.
B- EVREN VE ÖRNEKLEM
Bu araştırma Bozcaada’daki konaklama işletmelerinde tatillerini yapan
turistlere yönelik olarak yapılmıştır. Turistlere anket formu verilerek, mümkün
olduğunca daha fazla veriye ulaşabilmek, adayı ve adada tatilini geçirmeyi tercih eden
turistlerin, adayı tercihlerinde göz önünde bulundurdukları unsurları daha iyi
anlayabilmek için yüz yüze görüşme yapılmıştır.
5
Örneklem ise, olasılık ihtimaline dayanmayan örnekleme yöntemlerinden
‘kolayda örnekleme’ yöntemi kullanılarak oluşturulmuştur. Bu örneklem yönteminde,
örnek sayısı ve örnek içinde yer alan elemanlar istatistiksel olarak tesadüfi olmayan
yollarla belirlenir. Bu nedenle, tesadüfi olmayan örnekleme yöntemiyle belirlenen
örneklere dayalı yapılan çalışmaların sonuçlarının istatistiksel olarak genellenmesi
oldukça güç olabilmektedir. Ancak, bu çalışmada da olduğu gibi, ana kütle içinde yer
alan elemanlara ve elemanların sayısına ilişkin kesin bir bilgi olmadığı durumlarda,
istatistiksel olarak tesadüfi olmasa da belirli bir örneğe dayalı elde edilen bilgiler
ışığında mevcut durum hakkında birtakım kestirimlerde bulunabilmek için kolayda
örnekleme yönteminden yararlanılabilir.
C- VERİLERİN TOPLANMASI
Bu araştırmada, Bozcaada destinasyonu seçimine yönelik olarak, adada
tatillerini geçirmeye karar vermiş turistlere, tercihlerinde göz önünde bulundurdukları
unsurları analiz etmek için hazırlanmış olan anket formu kullanılmış ve veriler, adanın
en yoğun olduğu dönem olan Temmuz-Ağustos aylarında, yüz yüze görüşme yöntemi
ile toplanmıştır.
D- VERİLERİN ÇÖZÜMÜ VE YORUMLANMASI
Turizm destinasyonu seçiminde etkili olan unsurları analiz etmek için SPSS
istatistik programı kullanılmıştır.
Tatillerini Bozcaada destinasyonunda geçirmeyi tercih eden turistlerin, bu
tercihlerinde yatan unsurların incelendiği bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır.
Birinci
bölümde,
destinasyon
kavramı
irdelenmiş,
ayrıntılarıyla
destinasyonların pazarlanması süreci ve destinasyon yönetim örgütlerine değinilmiştir.
6
İkinci bölümde ise, ilk olarak turizmde tüketici davranışı incelenmiş,
tüketicilerin davranışlarını etkileyen faktörlere değinilmiştir. Ardından turistik tüketici
davranışının, destinasyon seçimi karar verme süreci boyutuna ayrıntılarıyla
değinilmiştir.
Üçüncü ve son bölümde de, turistik destinasyonların tercihinde göz önünde
bulundurulan turistik çekiciliklerin neler olduğunun belirlenmesi amacıyla, Bozcaada
örneği ele alınarak, bu amaç doğrultusunda hazırlanmış olan anket formundan elde
edilen verilerin analizine yer verilmiştir.
7
BİRİNCİ BÖLÜM
DESTİNASYON KAVRAMI VE DESTİNASYON PAZARLAMASI
1.1.
Destinasyon Kavramı
Bu bölümde, turistik destinasyon kavramına değinilecek, destinasyonun
tanımı ve destinasyonların özellikleri, destinasyon yaşam eğrisi, destinasyon türleri ve
özellikleri ayrıntılarıyla açıklanacaktır.
1.1.1. Destinasyon Tanımı
Aslen Fransızcadan dilimize yerleşmiş olan destinasyon sözcüğü, Türk Dil
Kurumu Sözlüğü’nde ‘varılacak olan yer’ olarak tanımlanmaktadır (www.tdk.gov.tr).
Bir destinasyon,
çeşitli turistik değerlere ve özelliklere sahip ve turistin
seyahati süresince ihtiyaç duyabileceği turistik ürünlerin tamamını veya bir kısmını
sunabilen coğrafi bir mekan olarak tanımlanabilir ( Atay, 2003:3).
Fojtik ve Somogyi (2008:2) ’ye göre bir destinasyon tam olarak turizmle
ilişkili olabilecek bir yer ( bir yerleşim, bir yerleşim grubu, farklı yerleşimler ya da
basitçe bir ‘ yer ‘) olarak tanımlanmıştır: Destinasyon, turizmin amaçlandığı bir yerdir;
turistlerin oraya gitmek ve ihtiyaçlarını karşılamak için vakit geçirmek isteyecekleri
bir yerdir.
Bir diğer tanıma göre destinasyon, turistik kaynakların ve turistik
çekiciliklerin, altyapıların, araçların, hizmet sağlayanların, diğer destek sektörlerin ve
yönetsel
organların,
müşterilerin
tercih
ettikleri
destinasyondan
beklenen
deneyimleriyle birlikte entegre ve koordineli çalışmaların sağlandığı bir bütündür (
Pike, 2008: 24).
8
Özdemir’e göre (2007: 1) ise bir turizm destinasyonu; sahip olduğu çeşitli
turizm kaynakları ile turistleri çeken ve yoğun olarak turist ziyaretine ev sahipliği
yapan, pek çok kurum ve kuruluşun sağladığı doğrudan veya dolaylı turizm
hizmetlerinin bütününden oluşan karmaşık bir üründür. Turizm destinasyonu; turist
toplumunun yerel toplum içinde bulunduğu coğrafi bir yer ya da bölge olarak
tanımlanır.
Dünya Turizm Örgütü ( WTO) bir destinasyonu şu şekilde tanımlamaktadır:
Yerel bir turizm destinasyonu; bir ziyaretçinin en az bir gece geçirdiği fiziksel bir
mekandır. Bir günlük seyahat süresinde destek hizmetler ve çekicilikler ile turizm
kaynakları gibi turizm ürünlerini içerir. Yönetimini tanımlayan fiziksel ve yönetsel
sınırlar ile; pazarda rekabet edebilirliğini tanımlayan imajlara ve algılara sahiptir.
Destinasyonlar, çoğunlukla ev sahibi toplulukları da içine alan çeşitli paydaşları
birleştirir ve daha geniş destinasyonlar oluşturmak üzere toplanabilir ve ağ
oluşturabilirler.
Bir destinasyon turistlerin dinlenmek, gezmek, vakit geçirmek isteyecekleri,
destinasyonda yer alan turistik çekicilikleri, doğal güzellikleri, tarihi unsurları,
festivalleri, etkinlikleri, gelen ziyaretçilere sunduğu yeme-içme olanakları, bölgeye ait
altyapı özellikleri gibi unsurlardan oluşan turistik ürünlerin gelen ziyaretçilere
sunulduğu bir ülke, bölge, şehir ya da bir yer olarak tanımlanabilir.
Destinasyon kavramı literatürde farklı şekillerde de ifade edilebilmektedir;
çekim yeri ( Çakıcı ve Aksu, 2007:183, Rızaoğlu, 2007:252, Çolakoğlu, Atay ve Aşık:
2009: 285), turizm bölgesi (Kozak, 2008: 139). Bununla birlikte turistik yer ( Fojtik
ve Somogyi, 2008:1) olarak da adlandırılmıştır.
Çakıcı ve Aksu’ya göre (2007: 183),
destinasyonlar bünyelerinde
çekicilikleri barındıran, belli düzeyde alt ve üst yapı ile donatılmış, gidebilirlik
9
koşullarını yerine getiren, belli hizmetleri sunabilen ve belirli bir imaja sahip alanlar
olmaktadır.
Kozak’a göre destinasyon (2008:139), tüketicilerin turizm için tercih
edecekleri seyahat türüne,
kültürel geçmişlerine, ziyaret amaçlarına eğitim
düzeylerine ve geçmiş deneyimlerine göre tüketiciler tarafından göreceli olarak
yorumlanan algısal bir kavramdır.
Destinasyon dediğimiz turistik bölge, bir bütün olarak ele alınmalıdır. O
destinasyonu oluşturan her bir turistik öğe, orayı tercih eden ve edecek olan turist için
birer çekim unsuru oluşturmaktadır.
Bir turizm destinasyonu; sahip olduğu çeşitli turizm kaynakları ile turistleri
çeken ve yoğun olarak turist ziyaretine ev sahipliği yapan, pek çok kurum ve
kuruluşun sağladığı doğrudan ya da dolaylı turizm hizmetlerinin bütününden oluşan
karmaşık bir üründür. Bu özelliklerinden dolayı destinasyonlar, turizmin en önemli
bileşenlerinden biri olmakla beraber yönetilmesi ve pazarlanması en zor turistik ürün
olarak dikkat çekmektedir ( Özdemir, 2008:3).
Bir ülke destinasyon olarak tanımlanabileceği gibi, turistik çekiciliğe sahip
bir bölge ya da şehir de bir destinasyon olarak tanımlanabilmektedir.
Destinasyon olarak turizm bölgesi, ülke bütününden küçük ve ülke içindeki
pek çok kentten büyük, insan beyninde belli bir imaja sahip, markalaşmış, ulusal bir
alan ve önemli turistik çekiciliklere, çekim merkezlerine ve festivaller, karnavallar gibi
çeşitli etkinliklere, bölge içinde kurulmuş iyi bir ulaşım ağına, gelişim potansiyeline,
dahili ulaşım ağıyla bağlantılı bölgeler arası ve ülke düzeyinde ulaşım olanaklarına ve
turistik
tesislerin
gelişimi
için
yeterli
tanımlanmaktadır ( Kozak, 2008: 139).
coğrafi
alana
sahip
bölge
olarak
10
Destinasyonlar, makro ve mikro destinasyonlar olmak üzere ikiye
ayrılmaktadır. Makro destinasyonlar, Amerika Birleşik Devletleri gibi; bölgelerin,
eyaletlerin, kentlerin, kasabaların ve hatta bir kasaba içindeki ziyaret yerlerinin bile
dahil olduğu binlerce mikro destinasyondan oluşmaktadır ( Kotler, Bowen ve Makens,
2003: 719).
1.1.2. Destinasyonların Özellikleri
Sahip oldukları özellikler, destinasyonların bir çekim yeri olarak turistler
tarafından tercih edilmesinde ve destinasyonun gelişiminde önemli faktörler olarak
değerlendirilebilmektedir. Destinasyonların sahip oldukları özellikler, onları diğer
destinasyonlara göre farklı kılan unsurlardır.
Destinasyonlar ürün olarak ele alınacak olursa farklı yapıları gereği,
destinasyonun özelliklerini aşağıdaki gibi belirtmek mümkündür ( Özdemir, 2007: 34):
¾ Destinasyon ürününün doğasında bütünleşik bir varlık olması ve destinasyon
bazındaki hizmetler, nitelikler ve olanaklar dolayısıyla bir ikililik vardır. Bu
ikililik doğrultusunda kent ürünü doğrudan turizmle ilgili olan ve dolaylı
olarak turizmle ilgili olan ürün olmak üzere iki parçadan oluşmaktadır.
¾ Destinasyon ürünü tüketicinin elde ettiği hizmet ve deneyimlerden oluşur.
Pazarlamacıların, turistlerin edindiği destinasyon deneyimi üzerinde çok az
kontrolü vardır. Bu durumda bir ürün her turist için farklı anlamlar
taşıyabilmektedir.
¾ Bir destinasyon kaçınılmaz bir şekilde yalnızca tek bir bileşendir.
Destinasyonlar yerel, bölgesel ve ulusal bağlamda değerlendirilirler. Sonuçta
11
ürün tanımında onu şekillendiren, pazarlayan ve yöneten ile tüketenler arasında
farklar vardır.
¾ Destinasyonlar çoklu satışa uygundur. Aynı fiziksel alan pek çok farklı tüketici
gruplarına farklı nitelikleri esas alarak pek çok kez satılabilir. Örneğin bir tarihi
kent aynı zamanda alışveriş kent, spor kenti, ya da başka kapsamda bir kent
olarak değerlendirilerek farklı ya da aynı tüketicilere satılabilir.
Bunun yanında, bir destinasyonun karakteristik özellikleri Gunn (1988: 55)
tarafından aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir:
¾ Doğal Çevre Özellikleri ve Süreçler
Bu topografi, dağlar, göller, nehirler ve deniz; toprak, bitki örtüsü, flora ve
fauna; günışığı, sıcaklık, yağış, fotosentez, erozyon ve diğer çevresel süreçleri
içermektedir.
Bunun yanında, turizm bölgesinin coğrafi konumu, hayvan varlığı, dinlenme
ve piknik alanları, yürüyüş alanları, deniz ve kumsalları ile turist gönderen bölgelere
olan uzaklığı da ifade etmektedir ( Kozak, 2008: 141).
¾ Ekonomik Yapı ve Ekonomik Gelişim
Bu, ekonomik gelişmenin seviyesini, ekonomik temelin çeşitliliğini, gelişimin
mekansal karakteristiklerini, yatırım ortaklarını ve destinasyon gelirinin ihracat-ithalat
karakteristiklerini içerir.
12
¾ Sosyal Yapı ve Organizasyon
Bu kategori ev sahibi popülasyonun demografik profilini, yerel kültürün
gücünü, sosyal konforun-rahatlığın mevcudu ve kalitesi, kadın çalışma gücü, bölgesel
ilişkiler, ahlaki davranış; güvenlik ve sağlık düzeyleri, algılar, turiste yönelik tutum ve
değerler; dil, gelenekler ve gastronomik çeşitliliği içermektedir
¾ Politik Organizasyonlar
Ev sahibi ülkenin politik yapısı ve belirli mercileri önemlidir. Kanun
düzenlemeleri, teşvikler ve sınırlamalar ile ulusal, bölgesel ve yerel destinasyon
yönetim örgütlerinin, turizm üzerindeki etkisi şeklinde ifade edilebilir.
¾ Turistik Gelişiminin Seviyesi
Turizm endüstrisine yerel katılımın etkisi, çekim yerlerinin doğası ve
çeşitliliği, kalınacak yerlerin çeşit ve kaliteleri, eğlence ve yeme imkanları ve seyahat
aracılarının rollerini kapsamaktadır.
Bahar ve Kozak’a göre ise (2005: 78), destinasyonların özelliklerine Tablo
1.1’de yer verilmiştir.
13
Tablo 1.1. Destinasyonların Özellikleri
1
Çekicilik
Doğal, insan elinden çıkmış, bir amaca
hizmet için yapılmış ve miras olarak
geçmiş uygarlıklardan günümüze ulaşmış
eserler ile özel olayların bütünüdür.
2
Ulaşılabilirlik
Bütün toplu taşıma araçlarının, rotaların,
terminallerin ve hizmetlerin bir araya
gelmesiyle oluşan ulaşım sistemidir.
3
Olanaklar
Konaklama, beslenme, satın alma ve
diğer turist hizmetleridir.
4
Uygun
Aracılar ve turizm otoriteleri tarafından
Paketler
önceden düzenlenmiş tur ya da gezi
paketlerinin bütünüdür.
5
Aktiviteler
Ziyaretleri
sırasında
müşterilerin
katılabileceği bütün aktiviteleri ifade
eder.
6
Yardımcı
Turistlerin
Hizmetler
duyabilecekleri banka, iletişim, posta,
gazete
her
büfesi,
an
hastaneler
ihtiyaç
vb.
hizmetlerin genel adıdır.
Kaynak: Bahar, Ozan ve Kozak, Metin (2005), Küreselleşme Sürecinde Uluslararası Turizm ve
Rekabet Edebilirlik, Ankara: Detay Yayıncılık, s. 78.
1.1.3. Destinasyon Yaşam Eğrisi
Destinasyon yaşam eğrisi olarak adlandırdığımız kavram, gerçekte ürün
yaşam eğrisi olarak ele alınan, bir ürünün insan ömründe oluğu gibi, doğması,
büyümesi, olgunlaşması ve ölmesi şeklinde ifade edilen bir süreçle açıklanmaktadır.
14
Ürün yaşam eğrisi modeli, zaman içerisinde ürün satışlarının gelişim ve
değişiminin belirli bir form ile grafik dahilinde meydana geldiği varsayımı üzerine
kurulmuştur. Bir başka deyişle, model, mamul satışlarının; birbirini takip eden belirli
bir silsileye sahip evrelerden geçmek durumunda olduğunu, temel hipotez olarak
almaktadır ( Yükselen, 2008: 238).
Pazarlamacıların, ürün yaşam eğrisi boyunca, ilerleyen her aşamada ürünle
ilgili olarak uygulayacakları pazarlama stratejileri de farklı olacaktır.
Bir mamul pazara sunulduktan sonra, yaşam sürecinde ilerlerken; rekabet,
tutundurma, fiyat, dağıtım ve pazar bilgisi konularıyla ilgili stratejilerin periyodik
olarak değerlendirilmesi ve gereğine göre değiştirilmesi gerekir ( Mucuk, 2004: 136).
Bir turistik ürün olarak destinasyonların da, yaşam eğrisi boyunca geçireceği
her aşama, aynı üründe olduğu gibi, farklı stratejileri ve pazarlama çabalarını gerekli
kılacaktır. Destinasyon yaşam seyri modeli ilk olarak Butler (1980) tarafından ele
alınmıştır.
15
Tablo 1.2. Destinasyon Yaşam Seyri ve Turizm Etkileri
Etkilerin Analizi
Giriş
Büyüme
Olgunluk
Durgunluk
Gerileme
Yaşam Ömrü
Arz
Talep
Durum
Kalacak yer ve
Maksimum
Yeni
imkanlara
ziyaret-
Arz fazlası,
azalma-
destinasyon
yönelik
Artan
Orijinal talep
Ziyareti
yatırımlara ilgi
özellikler
hareketleri
destekleyici
Talepte
özel teklifler
DESTİNASYON KARAKTERİSTLİKLERİ
Az
Çok
Çok fazla
Çok
Çok
Düşük
Hızlı büyüme
Hızlı büyüme
Yavaş büyüme
Düşme
Çok düşük
Düşük
Yüksek
Çok yüksek
Çok yüksek
Doluluk oranı
Düşük
Çok yüksek
Çok yüksek
Yüksek
Düşük
Hizmetlerin fiyatı
Yüksek
Çok yüksek
Yüksek
Düşük
Çok düşük
Kişi başına harcama
Yüksek
Çok yüksek
Çok yüksek
Düşük
Çok düşük
Ziyaretçi tipleri
Gezgin
Yenilikçi
Yenilikçi
Takipçi
Ucuz toplu pazar
İmaj ve çekicilikler
Düşük
Çok yüksek
Yüksek
Düşük
Çok düşük
Algılanan turist
Misafir
Misafir
Müşteri
Müşteri
Yabancı
Ziyaretçilerin Sayısı
Büyüme oranı
Konaklama
kapasitesi
PAZARLAMA YANITI
Pazarlama hedefi
Farkındalık
Bilgilendirme
İkna etme
İkna etme
Sadakat/Yeni
Odak strateji
Büyüme
Yaygınlık
Savunma
Savunma
Tekrar tanıtma
Pazarlama gideri
Büyüme
Yüksek
Yüksek
Düşme
Uzun vadeli
Ürün
Temel
Geliştirilmiş
İyi
Kötüleşme
Düşüş
Tutundurma
Tanıtım
Reklam
Seyahat ticareti
Seyahat ticareti
Seyahat ticareti
Fiyat
Yüksek
Yüksek
Daha düşük
Düşük
Maliyet altında
Dağıtım
Bağımsız
Bağımsız
Seyahat ticareti
Seyahat ticareti
Seyahat ticareti
pazar
EKONOMİK ETKİLER
İstihdam
Düşük
Yüksek
Daha yüksek
Yüksek
Düşük
Döviz
Düşük
Çok yüksek
Çok yüksek
Yüksek
Düşük
Özel sektör likitide
Negatif
Büyüme
Çok yüksek
Yüksek
Düşük
Yerlilerin geliri
Düşük
Çok yüksek
Çok yüksek
Düşük
Çok düşük
16
Düşük
Çok yüksek
Çok yüksek
Düşük
Çok düşük
Düşük
Çok yüksek
Çok yüksek
Düşük
Çok düşük
Ekonomik yapı
Dengeli
Turizm merkezli
Turizm egemen
Turizme bağlı
Dengesiz
Aracılara bağımlılık
Önemsiz
Düşük
Yüksek
Aşırı bağımlı
Aşırı bağımlı
İthalat
Düşük
Çok yüksek
Çok yüksek
Çok yüksek
Yüksek
Enflasyon
Düşük
Çok yüksek
Çok yüksek
Yüksek
Düşük
İçe dönük
İçe dönük
Zıtlık
Son
Yatırımlar
Devlet
geliri
&
vergiler
ve
kendine yetemez
SOSYAL ETKİLER
Turistlerin tipleri
Dışadönük
Dışadönük
Turistler ve yerliler
Yoğun
İlgisiz
Ne dışa dönük
Ne içe dönük
Rahatsız edici
arasındaki ilişki
ve
Uygun
Turizmde çalışma
bir
Destinasyonun
Göçler
demografik özelliği
eski
için gençlerin
yerleşikler
kalması
Düşük
Yüksek
Çok yüksek
Yüksek
Düşük
oranı
Düşük
Yüksek
Yüksek
Çok yüksek
Çok yüksek
Aile yapısı
Geleneksel
Etkilenmiş
Modern
Modern
Modern
Dengeli
Dengeli
olmadığı
gitme
ve
için
yaşlı
sakinler
daha dengeli
Destinasyona göç
iş
Destinasyondaki suç
ÇEVRESEL ETKİLER
Çevre ve manzara
Bozulmamış
Gelişmiş
İlgisizlik
Kirli
Zarar verilmiş
Koruma ve gelenek
Bozulmamış
Gelişmiş
İlgisizlik
Bozulma
Zarar verilmiş
Ekolojik bozulma
Bozulmamış
Gelişmiş
İlgisizlik
Bozulma
Zarar verişmiş
Turizm etkili kirlilik
Önemsiz
Düşük
Yüksek
Çok yüksek
Çok yüksek
Su kirliliği
Önemsiz
Düşük
Yüksek
Çok yüksek
Çok yüksek
Kalabalık ve trafik
Düşük
Düşük
Çok yüksek
Çok yüksek
Düşük
Erozyon
Düşük
Yüksek
Çok yüksek
Çok yüksek
Çok yüksek
Kaynak: Buhalis, Dimitrios (2000), Marketing the Competitive Destination of the Future, Tourism
Management, Vol: 21, s. 105.
Destinasyon
yaşam
seyrinin
temel
faydası,
turistik
ürünlerin
ve
destinasyonların gelişimini anlama ve stratejik karar verme için rehberlik etme
kolaylığını sağlamasıdır ( Buhalis, 2000: 104).
Bir turizm bölgesinin sosyal, ekonomik ve çevresel durumu destinasyonun
keşif aşamasından gerileme aşamasına kadar kaçınılmaz olarak zamanla değişecektir.
Destinasyon nasıl ki ilk dönemlerde hızlı bir şekilde gelişiyorsa, ilerleyen dönemlerde
yerel kültür ve geleneklerin otantikliğindeki hızlı kayıp ve alanın çevresel
17
kalitesindeki gerilemenin artması ile destinasyonun ekonomik kazancında da azalma
olması kaçınılmazdır ( Akgündüz ve Akdağ, 2009: 298).
Tablo 1.2’de destinasyon yaşam seyri ve turizm etkilerine yer verilmiştir.
Destinasyonların farklı aşamalarını sentezleyen tablo, destinasyonları yaşam süreleri
boyunca incelemekte ve turizm etkilerini göstermektedir. Tabloda ayrıca farklı
aşamaların
farklı
pazarlama
stratejileri
ve
planlamaları
gerektirdiği
de
gösterilmektedir. Bu, büyük ölçüde değişik aşamalarda görülen talep ve arz oranları
arasındaki farklılıklar yüzündendir. İlk dönemlerdeki aşamalarda talep arzın üzerinde
olurken, aralarındaki bu ilişki durgunluk ve düşme dönemlerinde tersine dönmektedir.
Pazarlama stratejileri muhtemelen ilerleyen aşamalarda imaj değiştirme, tekrar dizayn
etme ve ürünü tekrar piyasaya sürme ile ilgilenmek zorunda kalırken, ilk aşamalarda
farkındalık yaratma ve destinasyon ürününe yönelik olarak tutundurma çalışmaları
üzerine odaklanmalıdır. Bu nedenle tüm pazarlama karmasının, destinasyonların
yaşam eğrilerinin her aşamasındaki ihtiyaçlarına uyum sağlayacak şekilde
farklılaştırılmış olması gerekecektir. Bunun yanında tablo, destinasyonların farklı
gelişim aşamaları boyunca çeşitli çevresel ve sosyo-kültürel etkilerle karşılaştıklarını
vurgulamaktadır. Sonuç olarak, tüketicilerin ve pazarın her ikisi için de sürdürülebilir
uygulamalarla desteklenmesi ile çevresel ve sosyo-kültürel politikaların iletişimi için
pazarlamaya ihtiyaç duyulacaktır ( Buhalis, 2000: 104).
Butler (1980) her destinasyonun diğer destinasyonlar gibi yaşam dönemlerini
açıkça yaşayamayabileceklerini ve bu nedenle her destinasyon için bu modelin aynı
tekdüzelikte uygulanamayacağını belirtmiştir. Yapılan çalışmalar da turistik
destinasyonların bazı aşamaları atlayarak veya bazı aşamaları çok kısa dönemlerde
yaşadıklarını göstermiştir. Buna ek olarak bazı destinasyonların farklı aşamaları bir
arada yaşadıkları da görülmüştür ( Akgündüz ve Akdağ, 2009 : 297).
Pazarlama literatüründe yaşam eğrisi için satışlar ölçü olarak alınmaktadır
ancak birim hacmi olarak kişi başı tüketim ya da gelirlerden hangisinin belirleyici
olarak ele alınması gerektiği konusunda henüz açıklık getirilmemiştir. Dolayısıyla,
18
yaşam eğrisi kavramı ölçüm seçimine göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, turizm
sektöründe gecelemeler ortak başarı belirleyicisi olarak ele alınırken, turist varışları
yaşam eğrisi için daha uygun görülmektedir. Yaşam eğrisi, destinasyonu ziyaret eden
turist sayısını dikkate almakta ve turistlerin ne kadar uzun süre kaldıkları
önemsenmemektedir. Bununla birlikte, birçok destinasyonun ortak sıkıntısı turizmin
mevsimsellik özelliğidir. Her destinasyon, destinasyon yaşam sürecinin her evresinden
geçmemektedir. Bu süreç turizmin gelişimine, ulaşım olanaklarına, hükümet
politikalarına ve pazar trendlerine bağlı olarak destinasyondan destinasyona farklılık
göstermektedir ( Özdemir, 2008: 10).
1.1.4. Destinasyon Türleri ve Özellikleri
Destinasyon olarak ifade edilen yer; bir ülke olabileceği gibi, bir şehir, bir
kasaba, bir ada vb. olabilir. Ya da, destinasyon olarak adlandırılan turizm bölgesi,
müşteriler tarafından onların seyahat programlarına, kültürel geçmişlerine, ziyaret
amaçlarına, eğitim düzeylerine veya geçmiş tecrübelerine dayanan algısal bir kavram
olarak da yorumlanabilir. Örnek vermek gerekirse; Londra Alman iş adamları için bir
destinasyon iken, altı Avrupa ülkesini bir haftalık turla gezmek isteyen Japon turistler
için de Avrupa bir destinasyon olarak kabul edilir. Diğer bir deyişle, turistin yaşadığı
yerden ayrılıp da tatil ya da iş gezisi vs. için gideceği yerler bir bütün olarak
‘destinasyon’ şeklinde tanımlanmaktadır ( Bahar ve Kozak, 2005: 77).
Turistik destinasyonlar altı grupta toplanabilir ( Pekyaman, 2008: 8):
1. Etnik turizm ve etnik destinasyonlar:
İlgi çekici toplulukların yaşama
biçimlerini ve kültürel değerlerini izlemek amacıyla insanların yaptıkları
geziye etnik turizm denir.
2. Kültürel turizm ve kültürel turistik destinasyonlar: İnsanların anılarında
kalan yöreleri tekrar görmek, yok olmaya yüz tutmuş yaşam biçimlerini tekrar
19
izlemek ve bunlara tekrar katılmak amacıyla yapılan gezilere kültürel turizm
denir. Bu turizm tipinde insanlar genellikle kırsal veya köysel yerlerde yemek
yemek, yörenin giyim festivallerine, folkloruna katılmak veya eski biçim el
sanatlarını görmek isterler.
3. Tarihsel turizm ve tarihsel turistik destinasyonlar: Tarihle dolu turistik
yerleri ve değerleri görmek, geçmişin önemli olaylarını canlandıran ses ve ışık
gösterilerine katılmak, rehberlerle kilise ve katedral gezileri yapmak ve anıtları
görmek vs. amacıyla yapılan turizme tarihsel turizm denir. Tarihsel turizmde
özellikle örgütsel kitle gezileri yapılır ve büyük kentlerde kolayca gidilebilecek
yerlerde veya merkezlerde çekicilikler düzenlenebilir.
4. Çevresel turizm ve çevresel turistik destinasyonlar: İnsanların doğaya
dönmek, insan-toprak ilişkisini kavramak veya buna karşı duyarlılık kazanmak
amacıyla yapılan gezilere çevresel turizm denir. İnsanları uzak yörelere
güdülendiren bu turizm tipinde etnik çekicilikler yerine doğal çevresel
çekicilikler başta gelir. Çevresel turizm genelde coğrafik bir özellik taşır.
İnsanlar daha çok ulusal parkları, tabiat harikalarını görmek, uzun yürüyüşler
yapmak, dağa tırmanmak, kanoyla dolaşmak ve kamp yapmak isterler.
5. Eğlencesel
(Eğlenceye
yönelik)
turizm
ve
eğlencesel
turistik
destinasyonlar: İnsanların rahat bir ortam içinde sosyal ilişkileri geliştirmek,
güneşlenmek, çeşitli spor etkinliklerine katılmak, şifa banyoları yapmak, hoş
ve dinlendirici bir ortamda bulunmak amacıyla yaptıkları geziye eğlence
turizmi denir. Eğlence turizminin temel amacı insanları rahatlatmalarıdır.
6. İşsel (iş amaçlı) turizm ve işsel turistik destinasyonlar: Toplantı amacıyla
yapılan turizme iş turizmi denir. Kongre, sempozyum, seminer, konferans ve
kurslar bu toplantıların başında gelir. İş gezileri genelde diğer turizm
tiplerinden biri veya birkaçı ile gerçekleştirilebilir. Bir turistik yörede çoğu kez
20
birden fazla turizm olanağı bulunmaktadır. Örneğin, temelde eğlence
olanakları sağlayan bir turistik yöre aynı zamanda iş turizmi için ( toplantılar
için) başta gelen bir yöredir.
Destinasyon türlerini Buhalis (2000) ise şu şekilde sınıflandırmıştır;
Tablo 1.3. Destinasyon Tipleri- ana hedef pazarlar ve gerçekleştirilen aktiviteler
Destinasyon Tipi
Tüketiciler
Kentsel
İş
Aktiviteler
Toplantılar-özendirici unsurlar-Konferanslarsergiler
Eğitim- Din- Sağlık
Kıyı
Boş zaman
Gezme,alışveriş,gösteriler,kısa aralar
İş
Toplantılar-özendirici unsurlar-konferanslar
sergiler
Dağ
Kırsal
Boş zaman
Deniz-güneş-kumsal-seks-spor
İş
Toplantılar-özendirici unsurlar-konferanslar
sergiler
Boş zaman
Kayak-dağ sporları-sağlık
İş
Toplantılar-özendirici unsurlar-konferanslar
sergiler
Boş zaman
Rahatlama, tarım, öğrenme faaliyetleri,spor
Otantik Üçüncü
İş
İş fırsatları araştırma-teşvikler
Dünya
Boş zaman
Macera-otantik-yardımseverlik-özel ilgi
Benzersiz-egzotik
İş
Toplantılar-teşvikler-uzaklaşmak
özel
Boş zaman
Özel durum-balayı-yıldönümü
Kaynak: Buhalis, Dimitrios (2000), Marketing the Competitive Destination of Future, Tourism
Management, Vol:21, p. 101.
21
¾ Kentsel Destinasyonlar,
Özellikle büyük kentler turistik açıdan önemli destinasyonlardır. Turistik
çekicilikleri bünyelerinde barındırmalarının yanında, iş açısından merkez durumunda
olmaları, kongre ve toplantılar için geniş olanakların mevcut olması, eğitim alanında
çeşitlilikler ve imkanlar ile, kültürel-sosyal hayatın varlığı ve canlılığı sebebiyle, bu
kentlere olan talep yoğun olmaktadır.
Büyük kentler en önemli turist destinasyon tiplerinden biridir ve her zaman
turistlerin dikkatini çekmektedir. Kent alanlarında, sunulan çeşitlilik dolayısıyla,
turizm yaygınlaşmaya başlamıştır. Bununla birlikte başkentler, kent turizminin en
önemli parçalarıdır. Başkentler ülkelerin politik merkezleri ve kalbi olduğu için lobi
yapmak
ve
hükümet
kararlarını
etkilemek
isteyen
iş
çevresinin
akınına
uğramaktadırlar. Aynı zamanda başkentler; tarihi, kültürel ve sembolik rolleri
itibariyle de ilgi çekmektedirler ( Özdemir, 2008: 15).
¾ Kıyı destinasyonları,
Deniz-kum-güneş olarak adlandırılan unsurları bünyesinde barındıran ve
tatillerini geçirmek isteyenlerin bu unsurlar çerçevesinde, özellikle yaz aylarında tercih
ettikleri destinasyonlardır.
Türkiye, uzun kıyılar, temiz deniz, uygun kumsallar, doğal ve tarihi
güzellikler yanında, uygun iklim koşullarına da sahip olması nedeniyle, bu turizm
türünde oldukça gelişme göstermiştir ( Kozak, Nazmi; Kozak, Meryem, A. ve Kozak,
Metin, 2009:18).
Küreselleşme ile mesafeler azalmış ve insanların daha uzaklara seyahatleri
mümkün hale gelmiştir. Goa ve Bali gibi destinasyonlar, ulaşımdaki gelişmelerin ve
22
seyahat edenleri çekiyor olmasının avantajlarından yararlanmaktadır ( Buhalis, 2000:
102).
¾ Dağ destinasyonları,
Kış aylarında özellikle kış sporlarıyla ilgilenen, kışın doğal güzellikleri
görmek isteyen kişilerin tercih ettiği destinasyonlardır. Bunun dışında, bilim adamları,
sporcular ve yürüyüş imkanlarından yararlanmak isteyen insanlar da dağ
destinasyonlarıyla ilgilenmektedirler. Özellikle buna yönelik olarak programlar ve
turlar yapılmaktadır. İnsanların özellikle hafta sonu için şehrin kaosundan uzaklaşma,
doğayla iç içe olma istekleri de buna yönelik organizasyonları destekler niteliktedir.
Bunun yanında, önemli iş ilişkilerinin gelişimi, Davos Forum’u gibi politik
ve ekonomik toplantılar, yeni bir piyasa segmentini cezbetmekte ve kışlık tatil
bölgeleri için sezon yaratmaktadır. Sonuç itibariyle ortaya çıkan geniş çaplı bir
pazarlama ve planlama çıkarımları dağlık bölgelerin turizmden karlı çıkmasına izin
vermekte ve kaynaklarının sürdürülebilinirliğini garanti altına almaktadır ( Buhalis,
2000: 102).
¾ Bunların yanında Kırsal Turizm de hızla gelişmektedir.
Kırsal turizm, insanların devamlı ikamet ettikleri yerler dışındaki kırsal
yörelere ziyaretleri, buralarda çiftçilerin ürettikleri mal ve hizmetleri yörenin doğal
dokusuna uygun mekanlarda talep ederek ve yörede para artırma arzularını minimize
ederek geçici konaklamadan doğan olaylar ve ilişkilerin bütünü olarak ifade
edilmektedir ( Küçükaslan, Doğan, Muğla, Ak, Kantar ve Korkmaz, 2009: 533).
Büyük şehirlerde yaşayan insanların şehirlerden kaçmak, doğaya ve doğal
olana dönme istekleri ile, bu destinasyonlara olan talep, özellikle son yıllarda artış
göstermiştir.
23
Kırsal turizm, çiftlik turizmi, eko-turizm ve doğa turizmi olarak
adlandırılabilmektedir. Kırsal alanda yapılan her türlü turizm faaliyetleri kırsal turizm
kapsamında değerlendirilebilinir. Trekking, doğa yürüyüşü, kano, yayla turizmi, kuş
gözlemciliği, olta balıkçılığı, avcılık vs. bunlar arasında yer almaktadır (Güreşçi, 2009:
621).
Ayrıca turistler bu kırsal destinasyonlarda kalabilmekte ve bu yerlerde
gerçekleştirilen tarımsal faaliyetlere katkıda bulunmaktadırlar. Özellikle hiç kırsal
hayatı yaşamamış olan ve şehirlerde ikamet eden çocuklar için de, bu faaliyetlerin
öğretici bir yanı da söz konusu olmaktadır.
¾ Otantik ülkelerdeki destinasyonlar (genellikle 3. Dünya ülkeleri)
Otantik ülkelerdeki destinasyonlar sıkça tercih edilen destinasyonlardan
değildirler. Turistler, sınırlı turizm gelişimine sahip yerlerdeki otantik deneyimlerden
zevk alırlar. Asya, Güney Amerika ve Afrika’da gelişmekte olan destinasyonlar, yerel
halk ve bozulmamış çevre ile etkileşim halinde olmak için, konforlarından feragat
etmeye hazır küçük bir maceraperest turist topluluğunu çekmektedirler (Buhalis, 2000:
102-103).
¾ Benzersiz- Egzotik- Özel destinasyonlar
Bu destinasyonlardaki yaşanacak deneyimler ‘’ yaşam boyunca bir kez’’
şeklinde tanıtılır ve yüksek ücretler karşılığındadır. Bu destinasyonlar ortalama bir
turistin hayalini oluşturur ve özel prestijli bir ürün olarak fiyatlandırılır ve sunulur,
örneğin düğünler, balayılar, yıl dönümleri ya da özel bir seyahat ya da teşvik
seyahatleri şeklindedir ( Buhalis, 2000: 103).
24
1.2.
DESTİNASYON PAZARLAMASI
Bu bölümde destinasyon pazarlaması kavramına ve önemine değinilecek,
turistik destinasyon pazarlama karması ve destinasyon yönetim örgütleri ayrıntılarıyla
açılanacaktır.
1.2.1. Destinasyon Pazarlaması Tanımı
Genel anlamda karmaşık bir yapı olan destinasyonun pazarlanması aşaması,
klasik ürün ve hizmet pazarlaması faaliyetlerinden farklılık göstermektedir. Zira
destinasyon, içerisinde farklı ürün ve hizmetleri barındırmakta ve bir bütün olarak ele
alınmaktadır. Destinasyonu oluşturan unsurların, bir bütün halinde pazarlanması söz
konusu olmaktadır. Bu bütünün pazarlanması noktasındaki yaklaşım ve uygulanacak
olan faaliyetler de, diğer ürün ve hizmet pazarlaması faaliyetlerine nazaran çok daha
kompleks ve yüksek maliyetli olmakla birlikte, destinasyonda yer alan kişi ve
kuruluşların bütüncül katılımlarını da gerektirmektedir.
Dünya Turizm Örgütü (WTO) ’ne göre (2004: 10), satıcıları ve alıcıları bir
araya getirmeye yönelik süreç ve aktiviteler ile müşterilerin taleplerine ve rekabetçi
konumu üzerine odaklanmayı kapsayan destinasyon pazarlaması; yüksek potansiyelli
pazarlara, ürünlerin etkili dağıtımı ile ilgili faaliyetlerini,
sürekli koordineli
çalışmaları ve ürün, marka, fiyat, pazar bölümlemesi, promosyon, dağıtım hakkında
karar vermeyi içermektedir.
Destinasyon pazarlaması, bir yerin öz niteliklerine uygun olarak oluşturulan
bir destinasyon kimliğinin seçili hedef kitlelere dönük olarak etkin iletişim çalışmaları
ile daha çekici hale getirilmesidir (Bardakoğlu ve Pala, 2009: 322). Destinasyon
pazarlaması belirli bir yerin gelişimi ve desteklenmesinde yapı taşıdır (Kotler vd,
2003: 721).
25
Destinasyon pazarlaması ortak bir amaç başarmak için coğrafi olarak
sınırlandırılmış bir alan içinde çeşitli organizasyonların ve iş biçimlerinin uyumlu bir
şekilde ortak hareket etmelerini gerektirir ( Wang, 2008:151).
Yer (place, location) pazarlaması olarak da adlandırılan destinasyon
pazarlaması, ‘’ bir alanı, bölgeyi ya da bir yeri bireylere ya da organizatörlere çekici
uygun ve özellikli olduğunu göstermek amacıyla yapılan pazarlama faaliyetlerinin
bütünü’’ olarak tanımlanmaktadır (Uygur ve Çelik, 2009: 892). ‘Yer’; bir ulus, coğrafi
olarak fiziksel bir alan; kültürel, tarihi ve etnik olarak çevrelenmiş bir yer, bir küçük
şehir ve onu çeviren toplum, tanınabilir çeşitli özellikleriyle bir piyasa, bir sektörün
ana üssü ve benzer sektörler ile bu sektörün tedarikçilerinin olduğu bölgesel
kümelenmeler, insanlar arasındaki ilişkinin psikolojik bir özelliğidir (Rainisto,
2003:10).
Destinasyon pazarlaması sadece turist gelişlerinin artması ile sınırlı değildir,
ayrıca bölgesel/ yerel gelişim, iç ilişkilerde ve ekonomik gelişimde ülkenin
konumlandırmasında önemli bir rol oynamaktadır ( Baker ve Cameron, 2008: 80).
Turistik destinasyon pazarlamasının amacı genel olarak iki ana başlık altında
toplanmaktadır. Bu amaçlar ( Aktaş, 2007: 117) :
a) Bir destinasyonun sahip olduğu turistik ürün, hizmet ve kaynakların, en verimli
kullanımına yardımcı olacak pazar ya da pazarların tespit edilmesi ve
tanıtılması, ve ;
b) Hedef pazardaki potansiyel turistlerin satın alma kararlarını, destinasyonun
sahip olduğu turistik ürün ve paketlerini tercih etme yönünde etkileyecek
planlama, üretim ve tanıtım çalışmalarının yapılması olarak belirtilmiştir.
Destinasyonlar farklı şehirlerden, bölgelerden, ülkelerden ve hatta kıtalardan
turist çekebilmek adına yoğun pazarlama faaliyetlerine ihtiyaç duymaktadırlar.
26
Bununla birlikte turistler pazarlama çabalarının sonuçları dışında da bir destinasyonla
ilgili çeşitli bilgilere sahip olmaktadırlar. Belgeseller, kitaplar, tarih kitapları, politika
ve arkadaş tavsiyeleri bir destinasyonla ilgili farkındalık yaratan ve bilgi sağlayan
araçlardır. Bir destinasyona yapılan önceki seyahat ve bu seyahatten edinilen
deneyimler de aynı şekilde bir destinasyonla ilgili tutumları etkileyebilmektedir (
Özdemir, 2007: 67).
Destinasyon pazarlamasının ön koşulu turistin ilgisini söz konusu bölgeye
yönlendirebilmektir. Turist çekme planı çerçevesinde ( Bardakoğlu ve Pala, 2009:
321):
-
Turistik ürün çeşidinin belirlenmesi ( bir ya da daha fazla)
-
Destekleyici turistik ürünlerle ilgili çalışmaların yapılması
-
Farklılaştırılmış turistik ürünlerin oluşturulması
-
Yerleşim bölgelerinin değerlendirilmesi
-
İmaj çalışmalarının arttırılması
-
Yeni bir turistik yörenin yaratılması
faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.
Bir turizm destinasyonu diğer destinasyonlara kıyasla içerdikleri özellikler
bakımından birbirine benzer ürünler sunmaktadır. Bu nedenle destinasyon
pazarlamasında ürünün kendisinden çok yaratacağı deneyim ve duygular üzerine
yoğunlaşılması gerekmektedir ( Özdemir, 2008:74).
Destinasyon pazarlaması; iş adamlarını etkileyecek bir bölge imajı
geliştirmek, yerel halka uygun konfor (rahatlık) ve imkanların oranını arttırmak,
bölgenin yerlilerine (yerel halka) kendi bölgelerinden daha çok övünç duymalarının
sağlanması, yerel çevreye yönelik düzenlemelerin mantıklı bir çerçeve içinde
gerçekleştirilmesi ve bunun için gereken fonun sağlanması ve destinasyonu üçüncü
27
şahıslara politik olarak daha kabul edilebilir hale getirmeye çalışma gibi unsurların
dahil olduğu gerekçeler için; turizmi, başlı başına bir araç oluşturmaktan ziyade, bu
amaca ulaşmayı sağlayan araç olarak kullanmayı gerektirmektedir (Baker ve Cameron
2008: 81).
1.2.2. Destinasyon Pazarlamasının Önemi
Turizmin yapısal özelliği gereği, bir turist sadece tek bir unsurdan
faydalanmaz; tersine çok sayıdaki coğrafik, ekonomik ve toplumsal unsurun
bileşiminden ortaya çıkan ‘ nihai ürünü’ satın alır ve bu ürün turistin tatil deneyiminin
oluşmasında önemli bir etken olarak kendisini gösterebilir. Turistin belirli bir bölgeyi
seçmesinde çok sayıda motivasyon unsuru etkili olabilmektedir. Bir turist gittiği
bölgede otelde konaklama yapar, lokantada yemek yer, alışveriş yapar, ulaşım
araçlarından yararlanır, bölge halkıyla iletişime geçer ve çeşitli mekanları ziyaret eder.
Bu nedenle, unutulmamalıdır ki, bölgesel turizm sektörü ile dolaylı ya da dolaysız
ilişkisi olan her birey ( ya da yöre / bölge halkı), yukarıda dile getirilen ‘domino etkisi’
nedeniyle, kaliteli hizmetin sunulmasında ve sonuçta bölgeyi ziyaret eden turistin
tekrar aynı bölgeyi ziyaret etme ya da etmeme eğiliminde mutlaka bir şekilde rol
oynamaktadır ( Bahar ve Kozak, 2005: 79).
Destinasyonun pazarlama faaliyetlerinde bir çok kuruluşa görev düşmektedir.
Ortak bir fikir ile yola çıkılarak faaliyetlerin sürdürülmesi gerekmektedir. Bu anlamda
destinasyonun pazarlanması noktasında görev alan her kuruluşun ortak bir sese sahip
olması, destinasyonun tanıtılması,
turist akışının destinasyona yönlenmesi ve
sürdürülebilinirliğinin sağlanması aşamasında önem teşkil etmektedir. Devlet ve özel
sektöre ait –en üst düzeyden en alta kadar- kuruluşların, işbirliği halinde olmaları
gerekmektedir.
Destinasyon pazarlamasında işbirliğine gidilmesinin, ortak hareket eden
işletme ve kurumlar açısından da faydaları vardır; Bunlar (Aktaş, 2007:126);
28
•
İşbirlikleri, turizm sektör temsilcilerinin gerek kendi gerekse destinasyon ve
destinasyonu ziyaret eden turistlerin gereksinim, istek ve beklentilerini daha iyi
anlamalarına yardımcı olur. İşbirliği içindeki kurum ve işletmeler, kendi amaç
ve hedeflerinin ötesinde destinasyon için gerekli stratejilerin neler olduğunu
daha iyi algılayabilirler.
•
İşbirlikleri, sektör temsilcilerinin birbirlerine olan bağımlılıklarını daha iyi
kavramalarına yardımcı olur. Çünkü, konaklama, dağıtım kanalı ve diğer
turizm sektörü işletmeleri ancak beraber hareket edip birbirine paralel gelişme
stratejileri belirlediklerinde, destinasyon turizm sektörünün verimli ve etkin bir
şekilde gelişmesi ve canlanması mümkün olabilmektedir.
•
İşbirliği bünyesinde güçlerini birleştiren işletme ve kurumlar, finansal açıdan
daha kuvvetli ve iletilen mesaj açısından daha etkin tanıtma çalışması
gerçekleştirebilirler. İşbirliği pazarlama bütçesine katkıda bulunan ortak
işletmeler, kendi imkanları dahilinde yapmaları mümkün olamayacak
pazarlama faaliyetlerinde bulunarak daha büyük kitlelere ulaşabilirler. Bu
sayede, pazarlama çalışmalarının finansal riskini de minimuma indirmiş
olurlar.
•
İşbirlikleri sayesinde belirli aralıklarla bir araya gelen sektör temsilcileri, görüş
alışverişinde bulundukları için, ortaya çıkabilecek her türlü fikir ayrılığı ve
tartışma olasılığı da önceden engellenmiş olur.
•
Ortak yürütülen pazarlama çalışmalarını sektör temsilcilerinin benimsemesi ve
hemfikir olması sayesinde iletilen mesajın hedef kitle üzerinde inandırıcılığı ve
etkileme gücü daha çok olur.
29
Turizm planlayıcılar ne kadar turistin istenildiğini, hangi bölümlere
çekileceğini ve diğer sektörlerle turizmin nasıl dengede tutulacağını dikkate
almalıdırlar. Seçimler, destinasyonların iklimi, bölgesel anatomisi, kaynakları, tarihi,
kültürü ve imkanları ile sınırlandırılmış olacaktır. Diğer girişimciler gibi,
pazarlamacılar; potansiyel ve mevcut müşterilerini, onların ihtiyaçlarını ve isteklerini
bilmeli; hangi hedef pazara sunacağına ve uygun ürünler, hizmetler ve programlara
karar vermelidir ( Kotler vd., 2003:730).
1.2.3. Destinasyon Pazarlama Karması
Geleneksel pazarlama karması, 4P olarak adlandırılan Ürün ( Product), Fiyat
(Price), Tutundurma (Promotion) ve Dağıtım ( Place) fonksiyonlarından oluşmaktadır.
Fakat hizmet pazarlamasında, bu dört unsurun yanında, hizmetin pazarlamasının
yapısal özelliklerinin bir gerekliliği olarak, aşağıda belirtilen üç unsur da eklenmekte
ve böylece hizmet pazarlaması karması; insan (people), fiziksel kanıtlar (physical
evidence) ve süreçler ( processes) ‘in de eklenmesi ile 7P’ den meydana gelmektedir.
Hizmet pazarlama karmasında yer alan üç unsur ( Brassington ve Pettitt, 2000: 951);
•
İnsan (people) : Ürün ve hizmetin sağlanmasında yer alan tüketiciler ya da
hizmet sağlayıcılar,
•
Fiziksel Kanıtlar (physical evidence): Temel hizmet ürününü destekleyen
somut işaretler. Bunlar hizmetin sağlanmasında kullanılan ürünler, araçlar ve
altyapıları kapsamaktadır.
•
Süreçler
(processes):
Üreticiye
siparişin
verilmesi
ve
hizmetin
sağlanmasından, tüketicinin almasına kadar gerçekleştirilen işleme süreçleri ele
alınmaktadır.
Hizmetlerin üretim ve tüketiminin genellikle eş zamanlı olması, onların
sunumunda insan ve hizmet sunum süreçlerini zorunlu hale getirmektedir. Bu
durumda geleneksel pazarlama karması elemanlarına ilave olarak insan (people),
30
fiziksel kanıtlar ( physical evidence) ile süreç (process) olmak üzere, üç P daha ilave
edilmesi önerilmiştir. Böylece, hizmeti kullanan ve sunanlar, dokunulmaz olan
hizmetlerle hizmet sunumuna yardımcı olan bazı teknolojik unsurlar ve araçlar ile
hizmet sunum süreçlerinden yararlanmak suretiyle ikna olabilmekte ve tatmin ortaya
çıkmaktadır. Başka bir deyişle, hizmet kullanıcılarını memnun edebilmenin yolu,
soyut olan hizmetlerin insanlar, süreçler ve kanıtlarla ifade edilebilmesinden
geçmektedir ( Torlak, 2008: 14)
Hareket; talebi, turistlerin satın alma sürecine katılımını ve destinasyonlardaki
turizm ürünlerine katılım sürecini yaratmaktadır. Talep ve katılım süreçleri de, satın
alan turistlerin tutumlarından etkilenmektedir. Bu tutumlar hakkındaki bilgiler,
pazarlama amaçları ve otellerin, restoranların, ulaşım sistemlerinin, satıcıların, tur
operatörlerinin ve seyahat acenteleri gibi unsurların sürdürülebilirliği için kullanışlı
olmaktadır. Bu tüketim süreci etkisini, genellikle turist talebinin ihtiyaçlarını ve
beklentilerine uygun olmasının yanında, ayrıca destinasyon için pazarlama avantajları
sağlayan dikkatli analizler, doğru planlama ve programların formülasyonlarından
almaktadır ( Mohsin, 2005: 723).
31
Fiyat
* Algılama
*Fiyatlar
* Değer
*Düzenlemeler
Dağıtım
* Mekan
* Pazar payı
Tutundurma
* Tutundurma
karması
* Kısıtlamalar
* Düzenlemeler
Ürün
* Markalama
*Çeşitler
* Yönetim
İnsan
* Kapasite
* Yeterlilik
*Uygunluk
*Etki
*Tüketici etkileşimi
* İç pazarlama
Fiziksel Kanıtlar
* Temel kanıt
* Çevresel kanıt
* Bina
* Ekipman
* Yapıtlar
Süreçler
* Sipariş süreci
* Veritabanı
yönetimi
* Sıralama
sistemleri
* Hizmet sağlama
*Standardizasyon
Şekil 1.1
Hizmet Pazarlaması Karması
Kaynak: Brassington, Frances ve Pettitt, Stephen (2000), Principles of Marketing, England: Prentice
Hall, Second Edition, s.951.
32
1.2.3.1. Ürün
Ürün, bir istek veya ihtiyacı tatmin etmek için; elde etme, tüketim, kullanım
ya da dikkat çekmeye yönelik olarak pazara sunulan herhangi bir şeydir. Ürün, fiziksel
objeleri, hizmetleri, yerleri, organizasyonları ve fikirleri içermektedir (Kotler ve
Armstrong, 2010: 248).
Bir ürünü tüketicilerin ve üreticilerin algılama biçimleri birbirinden farklıdır.
Tüketiciler bir ürünü, üreticiden farklı bir tatmin ve ihtiyacı karşılama amacı olarak
görebilmektedir. Ürün, ‘tüketicinin gerçekte satın aldığı, para harcadığı nesne, mal
veya hizmet değil, beklediği tatminler’dir. Başka bir anlatımla ürün, ‘müşteriler için
potansiyel tatminler demeti’ olarak tanımlanabilir ( Yükselen, 2008: 217).
Kozak’a göre bir turizm ürünü, bireylerin sürekli olarak yaşamlarını
sürdürdükleri konutlarından ayrılışından itibaren başlayıp, yeniden eve dönmelerine
kadar geçen sürede satın aldıkları veya yararlandıkları mal ve hizmetlerin oluşturduğu
bir paket veya edindikleri deneyimler toplamıdır ( Kozak, 2008: 125).
Bir turizm ürününün en büyük özelliği bileşik ürün olmasıdır. Son yıllarda
bunun en güzel örneğini paket turlar, götürü her şey dahil seyahatler oluşturmaktadır.
Standart bir turizm ürününden bahsetmek imkansızdır. Değişken ve hiçbir zaman bir
benzerlik göstermeyen sayısız üretim yapılmaktadır ( Hacıoğlu, 2008: 40).
Bir destinasyondan bahsederken, destinasyonu oluşturan, destinasyon
çekiciliği olarak adlandırılacak olan her bir öğe, turistik ürün şeklinde ifade
edilebileceği gibi, destinasyon da ayrıca bir ürün şeklinde ifade edilebilir. Örneğin,
Bozcaada’nın denizi, çevresel güzellikleri, gastronomik çeşitliliği, şarabı birer turistik
üründür, bununla birlikte ‘Bozcaada Destinasyonu’ da bir turistik ürün olarak ifade
edilebilmektedir.
33
Bir destinasyon ürününden bahsederken tek bir varlıktan değil, konaklama ve
yiyecek-içecek imkanlarının, çekiciliklerin, sanat, eğlence, kültürel mekanlar ve doğal
çevreyi içeren hizmet ve ürünlerin bir birleşiminden bahsedilmektedir ( Brooker ve
Burgess, 2008: 279).
Destinasyon ürününü oluşturan alt ürünlerden bahsederken, bu ürünler de
farklı gruplar altında değerlendirilmektedir (Aktaş, 2007: 119):
•
Temel Ürün Bileşenleri – Turistlerin herhangi bir destinasyonu tercih etme
nedeni olarak gösterdikleri turistik ürün ve hizmetleri kapsar.
•
İkincil Ürün Bileşenleri – Ziyaretçilerin gereksinimleri ve beklentileri
doğrultusunda bir tatil tecrübesi edinebilmeleri için gerekli ama ziyaretçilerin
destinasyonu seçme aşamasında önemli rol oynamayan turistik hizmet ve
ürünler yer alır.
•
Destekleyici Ürün Bileşenleri – Turizm hareketlerinin etkin ve sürekli
kılınabilmesi için turizm sektörü haricindeki kamu ve özel kuruluşlar
tarafından sunulan tüm hizmet ve ürünler sunulmaktadır.
Bir destinasyon, ziyaret edilen bölgedeki bütün bir deneyim biçimi şeklinde
bir araya gelen, her bir ürün ve deneyim fırsatlarının bir karışımı olarak görülebilir.
Turizm destinasyonu, bir turizm olanakları ve hizmetler paketi; diğer tüketim malları
gibi, birtakım çok boyutlu özelliklerden oluşmuştur. Bununla birlikte, bir turistin
destinasyon
deneyimi,
yalnızca
çeşitli
seyahat
hizmetlerinin
tüketiminden
türetilmemiştir (Murphy, Peter; Pritchard, Mark P. ve Smith, Brock , 2000: 44).
Turistik ürün karmasını destinasyonda, kullanılabilir arz potansiyeli oluşturur.
Destinasyonda arz edilen ürünler hedef pazarların hizmetlerine sunulan ve hedef
kitleye faydalar sağlayan ürünler toplamıdır. Destinasyonlar farklı seçeneklerde
34
ürünlere sahip olabilir fakat genellikle her destinasyonun, ürün karması içerisinde
destinasyona turistlerin gelmesine neden olan bir lider ürün vardır (Özer, 2009: 941).
Bir turizm destinasyonunun pazarlaması, pazarlama sanatının oldukça zorlu
bir modelidir. Üreticinin tamamen kontrolünde olan tek bir üründen söz edilemez,
aksine ürün; doğal çevre, büyük ve küçük boyuttaki işletmeler ile devletin
kombinasyonuyla oluşmaktadır ( Bennett, 1999:48).
Bir destinasyon ‘’ ürün’’ olduğu zaman, turizm endüstrisindeki karar alıcılar (
bölgesel turizm ofisleri, seyahat hizmeti sağlayanlar, otel ve restoran müdürleri, vs. ),
hangi faktörlerin destinasyon kararına yön verdiklerini ve ürünlerinin nasıl
algılandığını saptamak için, ilk olarak piyasayı iyi bilmelidirler. Bu, rekabet halindeki
destinasyonların, pazarlanması aşamasında, destinasyonun pozisyonunun belirlenmesi
için gerekli olan çerçeveyi sağlayacak olması sebebiyle, önemli bir rol oynayacaktır (
Orth ve Tureckova, 2002: 249).
1.2.3.2. Fiyat
Makro ekonomik düzeyde, pazara dayalı ekonomilerin temel düzenleyicisi
olarak karşımıza çıkan fiyat; tüketicilerin bir mal veya hizmeti elde etmek için ödemek
zorunda oldukları para miktarı olup, işletmeler için de faaliyetlerin yürütülmesinde ve
hedeflerin gerçekleştirilmesinde önemli bir değişkendir. Diğer bir ifade ile; işletmeyi
bir motor olarak düşünürsek, fiyat da onun ‘ateşleme sistemidir’. Dolayısıyla, fiyatı
diğer pazarlama karması elemanlarından ayıran en önemli özelliği gelir ile ilişkili
olmasıdır ( Akat, 2008: 115).
Fiyat, gelir elde edilen tek pazarlama karması elemanıdır. Diğer karma
elemanlarının hepsi birer maliyet unsurudur. Bazı uzmanlar, fiyatlamayı ve fiyat
rekabetini,
pazarlama
uzmanlarının
karşılaştığı
bir
numaralı
sorun
olarak
görmektedirler. Fiyatlama, pazarlama değişkenleri içerisinde en az anlaşılır olan
35
değişkendir. Fiyat değişiklikleri, doğru analizler yapılmadan, genellikle hızlı bir
şekilde gerçekleştirilmektedir. Fiyatlamada en çok yapılan hata, çok fazla maliyete
yönelik, pazar değişikliklerine göre düzenlenmeyen ve farklı ürünler ile pazar
bölümlerine göre değişkenlik göstermeyen fiyatlandırmaların yapılmasıdır. Fiyatlama
hatası, işe dair bütün diğer unsurlar tamam olsa bile, bir işi başarısızlıkla
sonuçlandırabilir. Her yönetici fiyatlamanın temel koşullarını çok iyi bir şekilde
anlamalı ve özümsemelidir ( Kotler vd., 2003: 445).
Pazarlama açısından fiyatı önemli hale getiren nedenlerden biri de, fiyatın
satışlar üzerindeki etkisinin öteki pazarlama bileşenlerine göre daha kolay
izlenebilmesidir. Sözgelimi, fiyat düzeyinde yapılacak %10’luk bir indirim karşısında
tüketicilerin ne yapacaklarını tahmin etmek, hizmet düzeyini % 10 artırmak karşısında
ne yapacaklarını tahmin etmekten daha kolaydır ( İslamoğlu, 2008: 328).
Turizm pazarlamasında fiyat genel olarak en etkili bir stratejik değişkendir.
Fiyat faktörü özellikle orta sınıf turistler tarafından araştırılan bir elemandır.
Müşterilerin büyük çoğunluğu aşağıdaki nedenlerden dolayı fiyat değişmelerine karşı
çok duyarlıdırlar ( Hacıoğlu, 2000: 50):
•
Değişik destinasyonlar arasında veya aynı destinasyondaki değişik hizmetler
arasında oluşan rekabet dolayısıyla,
•
Az gelirli halk kitlelerinin turistik tüketimine ulaşmadaki çabalarından dolayı
fiyat farklılaşmaları artmaktadır
Çok çeşitli fiyatlama teknikleri turizm destinasyonlarına uygulanabilir.
Ancak, fiyatlama sıklıkla hem destinasyondaki bireysel işletmelerin hem de
destinasyondaki yerindeki dağıtımcıların pazarlama ve fiyat politikaları ile saptandığı
için, fiyatlama destinasyonlar için zor bir süreçtir. Yerel satıcılar kendi politikalarına
sahip olabilirler ve bundan dolayı destinasyonun yönelik geniş çaplı fiyat politikasının
düzenlenmesi ve saptanması çok zor bir hale gelir. Ayrıca, uluslararası pazarlardaki
36
ekonomik durum ve ulusal politikalar da fiyatlandırmayı etkiler. Bu nedenle, makro
ekonomi ve mikro ekonomi, bölgesel olarak turizm organizasyonlarının ve
destinasyonların fiyatlandırma fonksiyonlarının birer belirleyicisidir ( Buhalis, 2000:
110).
Fiyat belirlemede önemli bir konu da talebin esnekliğidir. Değişik fiyat
düzeylerine müşterilerin tepkileri farklı olmaktadır. Müşteri tepkisi de fiyat değişimini
sağlamaktadır. Restoranlar fiyatlarını artırdıklarında müşteriler evde yemeyi tercih
etmeye başlayabilirler. Talebin esnekliğini anlamak önemlidir. Eğer mal ya da hizmete
olan talep esnek olursa, yöneticiler fiyatları değiştirmekle birlikte farklı stratejilerle
müşteri talebini artırabilir ya da azaltabilirler ( Uygur, 2007:271).
Fiyatlar özellikle orta sınıf tüketicileri için önemli bir karar unsurudur.
Bununla birlikte destinasyondaki fiyatların, destinasyonun imajı üzerinde de etkisi
büyüktür. Turistlerin tatil planlarından önce, bir turistik destinasyonla ilgili algıları,
destinasyondaki çekiciliklerin yanında, o destinasyonda tatilin maliyeti konusundaki
algılarıdır.
Küresel rekabet ve arz fazlasının yanında, üçüncü dünya ülkelerinde düşük
işçilik ücretleri ile yeni destinasyonların ortaya çıkması, özellikle de son anda kısıtlı
kapasite için fiyat savaşları oluşturmaktadır. Sonuçta tüketiciler daha fazla almak için
çok daha az ödemeye hazırdırlar. Yine de, tüketicilerin fiyatları uygun olarak
algılaması ve parasının karşılığını alması önemlidir, çünkü tatminsizlik, destinasyonun
rekabet gücüne zarar verir ( Buhalis, 2000: 110).
1.2.3.3. Dağıtım- Satış Yeri
Dağıtım kanalları, tüketim ya da kullanım için uygun olan hizmet ve
ürünlerin oluşturulması sürecinde gerekli bağımsız örgütler setidir. Satın alma ve nihai
37
tüketicinin kullanımı ile sonuçlanan, bir ürün ya da hizmetin, üretim sonrası izleyeceği
yollar serisidir ( Kotler ve Keller, 2009: 450).
Turistik tüketicilerin, turistik ürünlerin bulunduğu yere gelebilmeleri
sürecinde dağıtım kavramı daha da önem kazanmaktadır. Turistik mal ve hizmet
işletmelerindeki dağıtım sistemi, bu turistik ürünlerin tüketici tarafından elde
edilmesini ve satın alınmasını kolaylaştırarak, ürünün tüketicinin kullanımına uygun
hale getirmesini kapsamaktadır. Turistik mal ve hizmetlerin müşteriye uygun
zamanlarda ve uygun yerlerde, uygun dağıtım aracı ve çabalarla tüketime veya
kullanıma hazır hale gelmesi, dağıtım sisteminin ürünü aynı zamanda tüketiciye
ulaştırıp, satın almasında uygun hale getirmesi anlamını taşımaktadır ( Gönenç Güler,
2009: 107).
Turizm ürününün özel karakteristikleri, farklı dağıtım formlarının varlığına
sebebiyet vermektedir. Tüketimden önce, turizm ürünü piyasada mevcut ve erişilebilir
olmalıdır. Bu bir dağıtım sistemini gerektirmektedir. Bir dağıtım sistemi, ulaşımı
sağlamak amacıyla ya da bir turizm tedarikçisi tarafından, ürünün potansiyel
tüketicilerine ulaşımının sağlanması amacıyla kullanılan kanaldır (Cooper, Fletcher,
Gilbert ve Wanhill,1998: 406-407).
Dağıtım kanalının fonksiyonları aşağıdaki gibi sıralanabilir ( Kotler, 2003:
501);
1. Bilgi: Pazarlama araştırması yaparak, gerekli verilerin toplanması ve
pazarlama çevresi hakkında araştırmaların yapılması,
2. Tutundurma: Dağıtım kanalının her aşamasında, tüketicilere sunulan teklif
ile ilgili ikna edici iletişimin geliştirilmesi,
3. İlişki kurma: Potansiyel tüketicilerin tespiti ve iletişime geçilmesi,
38
4. Denkleştirme: Üretim, montaj, paketleme vb. faaliyetlerinin, tüketici
ihtiyacına uygun şekilde teklifini biçimlendirme,
5. Görüşme: Fiyat, ödeme ve vade konuları üzerinde karar alımında
anlaşılması,
6. Fiziksel dağıtım: Taşıma ve ürünlerin depolanması,
7. Finanslama: Dağıtım kanalındaki etkinliklerle ilgili maliyet giderlerini
karşılayacak fonların yönetimi,
8. Risk taşıma: Ürünlerin satışı sırasındaki çeşitli aşamalarda aracıların
yüklendikleri riskler.
İlk beş fonksiyon işlemi tamamlamaya yardımcı unsurlardır. Son üç
fonksiyon ise tamamlanmış işlemleri gerçekleştirmeye yardımcıdır.
Bütün bu fonksiyonların üç ortak noktası vardır: kaynakları nadir kullanırlar,
uzmanlaşma sayesinde daha iyi gerçekleştirilebilirler ve kanal üyeleri arasında
değiştirilebilirler. Aracıları değiştirme fonksiyonları üretici giderlerini ve maliyetleri
düşük tutabilir. Maliyetleri düşük tutmak için, fonksiyonlar verimli şekilde
performanslarını gerçekleştirebilen kanal üyelerine devredilmelidir. Örneğin; çoğu
havayolu müşterilerini seyahat acentelerini kullanmaları konusunda teşvik etmektedir.
Seyahat acenteleri, yolcuların sorularına cevap verirler, bilet keserler, ödemeleri
toplarlar ve yolcu planını değiştirdiğinde, tekrar bilet keserler. Bunun yanında seyahat
acenteleri merkezi yerlerdedir ve çoğu rezerve edilmiş bir bileti yine aynı gün
müşterilerine teslim ederler. Benzer bir dağıtım sistemi kurmak, bir hava yolu için
ekonomik olarak mümkün olmayacaktır ( Kotler, 2003: 502).
39
Tüketiciler, turizm ürününün dağıtımı ve tutundurmasıyla da ilişkili olan
sayısız dağıtım ve satış aracılarına rağmen, çeşitli bileşenleri direkt olarak
üreticilerden satın alabilirler. Her bir pazar yapısı ve dış çevreye bağlı olarak sonsuz
çeşitlilikte turizm dağıtım kanalının varlığından bahsetmek mümkündür. Çoğunlukla
geçici birliktelikler, özel talepleri tatmin eden ve tüketiciler tarafından istenen hizmeti
sağlayan kanal üyeleri arasında kurulur. Literatürde çoğunlukla iki farklı tipte aracıya
değinilir: tur operatörleri (toptancı) ve (yurtdışına yolcu gönderen) seyahat acenteleri
(perakendeci). Boş zaman turizmi dağıtım kanalları, normalde daha fazla üyeyi
kapsamaktadır. Örneğin, gelen grupları idare etme-yönetmeyi üstlenme tabanlı seyahat
acenteleri. Ayrıca, ulusal ya da bölgesel turizm örgütleri ve Destinasyon Yönetim
Örgütleri, ek bilgi, dokümantasyon desteği, turizm ürünlerinin sınıflandırılması ve
denetlenmesi, tanıtımda işbirliği ve özel düzenlemeler için hem turistler ve hem de
turizm sektörü tarafından kullanılır. Bununla birlikte, bazı örgütler ikincil hizmetler
sunarlar ve turizm dağıtım kanalı üyesi olarak da nitelendirilebilirler. Bunlar özel
aracılar, kulüpler, kredi kartı şirketleri, özel ayrıcalıklı kullanıcı kartları, topluluklar,
bölgesel grup ve örgütler şeklinde örneklendirilebilir ( Buhalis, 2000: 116).
1.2.3.4. Tutundurma
Pazarlama, tüketici gruplarının ihtiyaçlarına uygun malların uygun yerlerde,
uygun fiyatlarla satılmasından başka işlevlerinde de yapılmasını gerektirir.
Pazarlamanın talep yaratıcı işlevi, mallara ve tüketimi özendirmeye ilişkin mesajların
uygun kanallarla hedef tüketicilere iletilmesi ile yerine getirilir. Bunu sağlayan
pazarlama işlevi ise, tutundurmadır ( İslamoğlu, 2008: 419).
Yükselen’e göre (2008: 365) tutundurma, işletme tarafından hedef kitleye
gönderilen ve alıcılarla iletişim kurmak, hizmetlerine yönelik bilgi vermek suretiyle
işletmeninin yararına olabilecek değişiklikleri sağlamakla ilgili mesajların iletilmesine
dair pazarlama çabaları olmaktadır. Ancak bu çabalarda başarılı olabilmek için hedef
40
pazarın iyi tespit edilmesi, kitlenin özelliklerinin saptanması ve onları etkileyen
güdülerin detaylı olarak incelenmesi önemlidir.
Alınan kararlara etkisi en fazla olan pazarlama bileşenleri arasında ‘’
tutundurma karması’’ nın ayrı bir yeri ve önemi vardır. Tutundurma karma elemanları,
diğer turizm pazarlaması bileşenlerine oranla hem kararların hem de mesajların
oluşturulmasında ve uygulanmasında önemli üstünlüklere sahiptir. Bunlar arasında en
önde gelen üstünlük, fiyat, ürün, dağıtım gibi temel pazarlama bileşenlerinin rakipler
tarafından kısa dönemli olarak taklit edilebilmelerine karşılık, tutundurma karma
bileşenlerinin
kısa
dönemli
taklit
edebilmelerinin
mümkün
olmamasından
kaynaklanmaktadır ( Kozak, 2008: 191).
Ürününün soyut olmasından dolayı hizmet, iletişim noktasında oldukça zor
bir unsur olarak belirmektedir. Hizmetler, ürünler gibi somut sonuçlar sunamazlar.
Ancak, fiziksel kanıt gösterirler, hizmetten memnun olan insanları, bu hizmetin satın
alınmasıyla elde edilen yararı vurgularlar, hizmetten memnun kalmış tüketicilerin
referansları oldukça etkili birer unsur olabilmektedir, çünkü potansiyel tüketicilerin
kafalarındaki şüpheleri giderecektir. Burada, özellikle de sınırlı bir coğrafi alanda
faaliyet gösteren küçük işletmelerde, ağızdan ağza iletişim, oldukça etkili olmaktadır (
Brassington ve Pettitt, 2000: 956).
Turizm sektöründe ürünün bir hizmet halini aldığı noktalarda turistik ürünler
karmaşık değerlerden oluşan bir bütündür. Turistik ürünün dokunulmazlık,
ayrılmazlık, çeşitlilik, dayanıksızlık ve diğer sektör ürünlerine nazaran edinme
zorunluluğu taşımama özelliklerine sahiptir. Aynı zamanda turistik ürünler, diğer
ikame ürünler karşısında tüketicinin zamanı ve parası için rekabet edecek isteğe bağlı
ürünler olmaktadır. Bu özelliklerden ötürü turizmde tutundurma faaliyetleri daha da
önemli hale gelmektedir. Bir tatilin önceden denenemeyeceği açıktır. Bu nedenle
tutundurma, ürünün doğasını oluşturmada diğer sektörlere nazaran daha fazla role
sahiptir ve dolayısıyla çok daha önemlidir. Turistik ürünün pazarlanmasında ürüne ait
bir değer yaratmak, bu değeri paketlemek ve deneyimi rekabet ortamında işletmenin
41
bir kurumsal kimliği ve imajı ile tanıtmak tutundurma çabalarının püf noktasını
oluşturmaktadır ( Bozok, 2009: 134).
Malların pazarlanması sürecinde, tüketicinin ürünü önceden görebilmesi,
deneyebilmesi ve beğendiği takdirde satın alabilmesi, ona büyük bir kolaylık
sağlarken, aynı zamanda malı satın alma noktasında ürüne yönelik olası
memnuniyetsizliğini de adeta ortadan kaldırmaktadır. Oysa turizm endüstrisinde
turistik ürünün çoğunlukla önceden denenme olanağının bulunmaması, yani üretimle
tüketimin eş zamanlı olması, tüketimin üretimin yapıldığı yerde gerçekleşmesi ve
turistin genellikle ürünü görmeden satın alması, gerek tüketicinin beklentisine uygun
hizmet sunabilmede, gerekse de turistle iletişimde büyük titizlik, beceri ve uzmanlığı
da beraberinde getirmektedir ( Küçükaltan, Güngör ve Pelit, 2009: 335).
Bunun yanında Destinasyon Yönetim Örgütleri ( Destination Management
Organisations), destinasyonların ‘’ kişisel satış’’ ayağını üstlenmektedirler. Örnek
olarak, ticari faaliyetler, sergiler ve etkinlikler, uzman seyahat acentesi eğitim
programları, ticari tanıtım turları ve toplantılar, konferanslar ve satış yönetimi
teşvikleri gösterilebilir. Tüketicilere çağrı merkezleri vasıtasıyla kişisel satış ve
Destinasyon Yönetim Örgütleri (DMO) tarafından çalıştırılan turizm bilgi ofisleri de
bunlar içerisinde yer almaktadır (Dore ve Crouch, 2003: 138).
Tutundurma karmasını oluşturan unsurlar; reklam, kişisel satış, halkla
ilişkiler, satış geliştirme ve doğrudan pazarlama şeklinde beş karma elemanından
meydana gelmektedir.
1.2.3.4.1. Reklam
Geleneksel reklamcılık (traditional advertising), işitsel, görsel-işitsel ve basılı
medyada yayımlanabilen ve içeriğinde ürüne ilişkin fiyat, kalite, bulunabilirlik ile
rakiplere kıyasla sahip olunan üstünlükler gibi detaylar barındıran reklam
42
uygulamalarıyla ilgili kurumsal anlayışı tanımlamaktadır. Ürün hakkında bilgi veren
bir ifade tarzına sahip olan klasik reklam; ürünün özellikleri, fiyatı, satış koşulları,
dağıtım noktaları ve zamanı gibi verileri içermektedir ( Gürel ve Alem, 2009: 13).
Bir diğer tanıma göre reklam, belirli bir ücret karşılığında, bir organizasyonun
kitle iletişim araçlarıyla hedef pazara fikirlerini, mallarını, hizmetlerini tanıtmasıdır (
Yükselen, 2008: 375).
Reklam, turizm ürününün varlığını duyurmak, nitelikleri hakkında bilgi
vermek ve tanıtmak, kitlelerin ilgisini turistik ürünler üzerine çekmek, potansiyel
müşteriyi bu ürünlere inandırmak ve nihayet ürünün satışlarını gerçekleştirerek
potansiyel tüketiciyi efektif tüketici durumuna getirmek için yapılan faaliyetlerin
bütünüdür. Böylece reklam, turistler için mümkün olabilecek en yüksek tatmin
sağlamaya yarayan iletişim araçlarının kullanılmasını gerektiren faaliyetlerden
oluşmaktadır ( Usta, 2008: 179).
Reklam öncelikle turistte bir satın alma güdüsü yaratmalıdır. Konaklama
sektöründe tutundurma çoğunlukla özel bir ürün ve servis paketini ifade eder. Örneğin,
soğuk iklimdeki bir otel kışın pazarlanacak bir paketi ‘’ Bir Yaz Kaçışı ‘ şeklinde
adlandırarak reklamını oluşturabilir ( Bozok, 2009: 135).
Turistik ürünün hedef kitleye sunumu için planlanan bir reklam faaliyetinin
en önemli aşamalarından biri, reklam ortamının seçimidir. Bu seçim oldukça karmaşık
ve güç bir iştir. Yayımlanma zamanları değişik ve ulaştıkları kitleler farklı, ödeme
koşulları ve ücretleri farklı olan çok sayıda araç bulunmaktadır. Dolayısıyla çeşitli
araçlar arasında bir seçim yaparken; reklam aracının ulaştığı pazar birimlerinin coğrafi
alanı, sayısı ve nitelikleri, reklam aracına ödenecek ücret ve ödeme koşulları ile
reklam aracının fiziksel özellikleri dikkate alınır ( Cemalcılar, 1999: 301).
43
1.2.3.4.2. Kişisel Satış
Kişisel iletişim bilgi ve becerisine dayanan ve aynı zamanda da maliyetli bir
tutundurma uygulaması olan kişisel satış, işletmelerin pazarlama amaçlarına ulaşmak
için kaynak ile alıcı arasında kurulan karşılıklı etkileşimin uzun süreli olmasını
sağlamak üzere gerçekleştirilen faaliyetler dizisidir (Bozok, 2009: 139).
İslamoğlu’na göre kişisel satış, satış yapmak amacıyla, bir ya da daha çok
satın alıcı ile konuşarak sözel sunuşta bulunmak olarak tanımlanabilir (İslamoğlu,
2008: 447).
Kişisel satış, kişiler arası iletişimin özel bir şeklidir. En önemli üstünlüğü de
alıcıyla doğrudan iletişim kurulmasıdır. Kişisel satışla sunulan mesaj, reklama göre
daha esnektir. Çünkü, satış elemanı, alıcının her türlü tereddütlerini giderecek
açıklamaları anında yapabilmekte, yüz yüze ilişkilerin yarattığı samimi hava ile alıcı
bir çok konuda ikna edilebilmektedir ( Yükselen, 2008: 384).
Kişisel satışın amacı (Cooper vd., 1998: 405):
•
Satışı gerçekleştirmek– tüketiciler genellikle bilgi edinmek için seyahat
acentelerine gelirler. Satış görevlisinin, potansiyel müşterinin satın almasını
sağlaması,
•
Seyahat sigortası, araba kiralama, gezi ve havaalanı transferi gibi ekstra
gereksinimlere turistin dikkatini çekerek, satışı ‘dürtüsel olarak satın alma’
biçimine dönüştürmek,
44
•
İşlemi turistlere faydalı olacak şekilde sonuçlandırmak. Bu, tüketicinin tatmin
olmuş ve işlem hakkında ayrıntılı bir şekilde bilgilenmiş olarak oradan
ayrılmasını sağlayacaktır.
Turistik ürün onu satan, sunan veya yerine getiren kimseden ayrılamaz.
Turistlerin gereksinimlerini karşılamak için hizmet veren insanlar turistik ürünün
temel bir parçasını oluşturur ( Rızaoğlu, 2007: 427).
1.2.3.4.3. Halkla İlişkiler
Halkla ilişkiler, örgütle hedef kitleleri arasında karşılıklı anlayış, kabul
görme, işbirliği ve iletişimin sağlanıp sürdürülmesine yardım eden, sorunların ve
konuların yönetimiyle ilgili; yönetimi kamuoyu konusunda sürekli bilgilendirerek, ona
karşı duyarlı olmasına yardımcı olan, yönetimin kamu yararına hizmet etme
sorumluluğu tanımlayıp vurgulayan, eğilimlerin önceden saptanmasına yardımcı
olmak için bir erken uyarı sistemi görevi yaparak yönetimin değişikliğe ayak
uydurmasına ve değişiklikten yararlanmasına yardım eden; araştırma yöntemleri ile
sağlıklı ve etik ilkelere uygun iletişim tekniklerinden birinci araçlar olarak yararlanan
özgün bir yönetim fonksiyonudur ( Alikılıç ve Onat, 2007: 901).
İngiltere’de faaliyet gösteren Halkla İlişkiler Enstitüsü’ne ( The Institute of
Public Relations, IPR ) göre ise halka ilişkiler, ne yaptığınız, ne söylediğiniz ve diğer
insanların sizin hakkında ne söylediğiyle meydana gelen itibarınız hakkındadır. Halkla
ilişkiler uygulaması, anlayış ve destek kazanımı, fikir ve tutumları etkileme amacı ile
birlikte, itibarın korunması disiplinidir. Organizasyonun değerini kabul ettirme ve
sürdürme ile bu organizasyon ve hitap ettiği kitle arasında ortak bir anlayışa yönelik
olarak planlanmış ve sürekli çabadır ( Harrison, 2000: 2).
Halka ilişkiler iletişime dayalı bir süreçtir. Halkla ilişkiler, faaliyeti sürdüren
organizasyon ile kamuya yönelik olarak gerçekleştirdiği bir çabadır. Herhangi bir
45
şekilde ürün ya da hizmetle ilgili olarak satışlara yönelik bir durum söz konusu
değildir.
Halka ilişkiler, basın açıklamaları, basın toplantıları, lobicilik, reklam, özel
olaylar gibi araçlarla halkı işletme hakkında aydınlatma, halkın zihninde işletme
hakkında bir sempati, olumlu bir imaj, tutum ve davranış yaratmayı hedefleyen planlı
bir iletişim sistemi olarak ifade edilmektedir ( Uygur, 2007: 353).
Tablo 1.4. Turizmde Halka İlişkiler Uygulamaları
Basın Bildirileri
- Haber niteliği taşıyan olumlu olaylara dikkat çekmek ve
beklenmeyen olaylardan kaynaklanan olumsuz haberleri
en aza indirmek.
Basın Toplantıları
- Yeni ürünler, ürünlerdeki ve işletmedeki değişiklikleri
Açılış Kabul
veya gelişmeleri halka bildirmek, yıllık raporlar
Törenleri
hakkında bilgi vermek, işletmece algılanan sorunlar veya
fırsatlarla ilgili belli iletileri halka sağlamak, hedeflenen
grupları etkilemek, yasa koyucularla görüşerek onları
baskı altında tutmaya çalışan çıkar gruplarının desteğini
sağlamak ve onları ikna etmek.
Kişilik Gösterimleri
- İşletmenin adına veya ürünlerine genel dikkati çekmek
için önemli kişilerden yararlanmak.
Sahnelenmiş Olaylar
- Tarihsel yerlerde faaliyet gösteren otellerde geleneksel
giysiler
giyen
gösterimlerle
askerlerce
hem
kitle
taklit
iletişim
savaşları
gibi
araçlarında
hem
seyircilerde ilgi uyandırmak; sanat galerilerine ilgi
46
duymak ve düzenlemek; lokantada yemekle birlikte
eğlence ve müzik sağlamak.
Ürün Ziyaretleri
-
Özellikle,
editoryal
önerileri
özendirmek
için
televizyon ve radyo programları ve gezi muhabirleri için
hazırlanmış ziyaretler yapmak veya onları davet etmek.
Kaynak: Rızaoğlu, Bahattin ( 2007), Turizm Pazarlaması, Ankara: Detay Yayıncılık, s. 403.
1.2.3.4.4. Satış Geliştirme
Satış geliştirme, reklam ile kişisel satışı tamamlayan ve bunlar arasında
eşgüdümü sağlayan bir satış çabasıdır ( Akat, 2008: 194).
Çok sayıda ve farklı, çoğunlukla kısa süreli etkisi olan ve belirli bir ürün veya
hizmeti daha çabuk olduğu kadar daha kapsamlı satın alınması için tüketici ve
aracıların doğrudan uyarılması, teşvik ve özendirilmesidir. Satış geliştirme, özellikle
tüketicileri bir mal veya hizmeti satın almaya motive eden, yönlendiren ve kısa
dönemli etkisi olan teşvik araçlarıdır ( Gülçubuk, 2007: 59).
Satış promosyonu, çoğunlukla rastlanan ve bazı durumlarda, firmaların
pazarlama karmalarının baskın bir unsurudur. Firma müşterilerinin davranışları
üzerinde direkt etki amaçlayan ‘eylem odaklı’ pazarlama etkinliği olarak
tanımlanabilir. Satış promosyonu; fiyat indirimi, özel teşhirler, ticari anlaşmalar,
ödüllendirme programları, kuponlar, indirimler, yarışmalar ve çekilişler gibi
çabalardan meydana gelmektedir ( Neslin, 2002: 310).
Turizmde satış geliştirme faaliyetlerinin amacı, potansiyel turistleri
inandırarak bir ülkeye veya turistik işletmeye gelmelerini sağlamaktır. Doğrudan
tüketiciyi hedef almakta; dolaylı olarak da, seyahat acenteleri, tur operatörleri veya
47
havayolları aracılığı ile yürütülmektedir. Satış geliştirme çabalarının örnekleri şöyle
sıralanabilir: Film gösterileri ve konferanslar, haber mektupları ve basın bültenleri,
kişisel ilişkiler, turistlerin seyahat etme kararlarını etkileyebilecek aracı kuruluşların
sahip veya yöneticilerinin ülkeye davet edilmesi ve ülkenin bunlara tanıtılması, satış
geliştirmeye örnek olarak gösterilebilir (Usta, 2008: 178).
1.2.3.4.5. Doğrudan Pazarlama
Doğrudan pazarlama, aracı bir dağıtım kanalı olmaksızın, ürün ya da
hizmetlerin üreticiden tüketiciye taşındığı bir pazarlama biçimidir (Kotler vd., 2003:
650).
Son yirmi yıl içinde işletmelerin doğrudan pazarlama faaliyetlerinde hızlı bir
artış yaşandığı görülmektedir. Bu faaliyetler, işletmelerin telefon, e-mail, satış
temsilcileri, kişiselleştirilmiş gazete reklamları vb. aracılığıyla potansiyel müşterilerini
belirlemek, hedeflemek ve onlarla direkt olarak iletişim kurmak üzere gerçekleştirdiği
çeşitli promosyon ve satış faaliyetlerini içermektedir. Firmalar mevcut ve potansiyel
müşterilere ilişkin çok sayıda bilgiyi içeren kapsamlı veritabanları oluşturmaktadırlar.
Bu veritabanları firmaların potansiyel müşterilere kesin olarak odaklanabilmelerini
kolaylaştırmakta ve hızlandırmaktadır ( Namatova ve Özdemir, 2007: 360).
Turizm pazarlamasının özelliği gereği, doğrudan pazarlama tutundurma
karma bileşeni daha çabuk gelişmiştir. Ek olarak, turizm pazarlamasında satıcı ve
tüketici iletişiminin satın alma kararında son derece önemli olması, doğrudan
pazarlamanın yaygınlaşmasında etkili olan başka bir etkendir ( Kozak, 2008: 211).
Doğrudan pazarlama, özellikle doğrudan satış yapan seyahat acenteleri
tarafından yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. Özellikle müşteriler hakkında veri
tabanları oluşturulması ile birlikte, kişilere direkt olarak ulaşılmasını sağlamaktadır.
48
Doğrudan pazarlamada postalama, web sayfaları ve e-mail aracılığı, telefon ve
kataloglar yardımı ile potansiyel müşterilere ulaşılmaktadır.
1.2.3.5. İnsan
Hizmet pazarlamasında iki önemli unsur söz konusudur. Biri hizmeti
sağlayan insanlar, diğeri de hizmetin sunulduğu müşteriler. Bu aşama tek yönlü bir
süreç değil, tarafların birbirleriyle karşılıklı etkileşimlerinin söz konusu olduğu ve
hizmeti sunan taraf için önemli sonuçlar doğurabilen bir süreçtir.
Turizm işletmelerinde üretilen ürünlerin insan gücü odaklı olmasının yanı
sıra, bu ürünlerden yararlanan tüketicilerin üretim sürecine bizzat dahil olmalarının,
turizm ürünlerinin içeriğine ve tatmin düzeyine katkıda bulunması, insan unsurunun
turizm endüstrisindeki önemini belirleyen etkenler arasında yer almaktadır (Kozak,
2008: 215).
Hizmetler, insanlara ve hizmeti sağlayan personel, müşteri ve diğer
müşterilerden oluşan insanlar arasındaki etkileşime bağlıdır. Müşteri, hizmetin
gerçekleştirilmesi sürecinde bunun bir parçası olduğu için, personel eğitiminde, hizmet
ürününün kalitesi ve üretimi için çıkarımlar söz konusudur. Personelin müşterilerle baş
etme, hizmet güvenilirliğini gereken standartlarda sunma ve organizasyonun istediği
ile uyumlu olarak imajın algılanması, hizmet sağlayıcı için temel kaygılardır
(Brassington ve Pettitt, 2000:957).
Hizmetin sağlanması aşamasında, hizmeti sağlayan personelin giyimi,
tutumu, müşteriye olan yaklaşımı, o müşterinin gözünde işletme ve hizmeti sağlayan
kişi ile ilgili bazı kanıların oluşmasına sebebiyet verecektir. Bu noktada işletmelerin,
hizmeti sunan personeline, müşterilerine olduğu gibi özenli olması gerekmektedir.
Çünkü personel, o işletmeyi hizmeti sunma noktasında temsil eden kişidir. İşletmelerin
dışsal, yani müşterilerine yönelik olarak uyguladığı pazarlama faaliyetlerinin yanında,
49
içsel yani çalışanlarına yönelik olarak da pazarlama faaliyetleri uygulaması
gerekmektedir.
Pazarlamacılar, personelini kaliteli hizmet sunma konusunda teşvik etmek
için, gerekli teknik ve süreçleri gerçekleştirmelidir. İçsel pazarlama anlayışı, personele
pazarlama için biçimlendirilmiş süreçlerin geliştirilmesidir. İçsel pazarlamanın amacı,
müşterileri tatmin edecek şekilde hizmeti sunabilen çalışanlar elde edebilmektir (
Kotler, vd., 2003: 355).
Tüketicilerin gözünde hizmeti sunan kişi çoğu kez hizmetin kendisidir.
Özellikle müşteriyle ilişkide bulunan ve müşteriyle karşı karşıya gelen personel;
hizmet pazarlamasının çok önemli bir rekabet unsurudur ve bu unsurun iyi yönetilmesi
önemli bir rekabet ve farklılaşma unsuru olacaktır ( Özer, 2009: 944).
1.2.3.6. Fiziksel Kanıtlar
Fiziksel kanıt, müşterilerin satın alma öncesinde aradıkları ipuçlarını sunması
açısından oldukça önemli bir kaynaktır. Yapılan araştırmalar, müşterinin hizmeti satın
aldıktan sonra, hizmetin tatmin ediciliği ile ilgili karara ulaşmasında, yani son
tatmininde fiziksel ortamın önemli bir etkisi olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda,
hizmet işletmeleri için fiziksel kanıtların müşterinin satın alma kararına ulaşmasında,
satın aldığı hizmetten tatmin olmasında ve hizmeti tekrar satın almasında önemli bir
faktör olduğu söylenebilir ( Uygur, 2007: 377).
Fiziksel kanıtı oluşturan genel unsurlar iki geniş kategoride incelenebilir.
Bunlardan birincisi içsel ve dışsal somut unsurlardır. Dışsal unsurlar; dışsal dizayn,
işaretler, park, peyzaj ve dış görünüm; içsel elementler ise içsel dizayn, ekipmanlar,
yapı planı ve hava sıcaklığını içermektedir. İkincisi ise iş kartları, sabit öğeler,
raporlar, personel kıyafetleri, broşürler gibi diğer somut unsurları içermektedir. Başka
bir deyişle bir işletmeyle ilgili olarak fiziksel somut unsurları genelde dekor, çevre
50
düzeni, personel kıyafeti, ekipman, mobilyalar, renk seçimi, materyaller, raporlar,
işletme kartları, diğer varlıklar, imaj, ikonik özellikler, ifadeler, garantilerdir ( Selvi,
2009: 219).
Hizmet sektörünün bir alt dalı olarak turizmde de fiziksel kanıtların işlevleri,
pazarlama kararlarını etkilemektedir. Zira, turizm sektöründe müşteriler hizmet
sektörünün diğer alt dallarından daha fazla fiziksel kanıtları oluşturan unsurlarla
ilişkiye girerler. Örneğin, bir otelin lobisinde oturan bir müşteri, yalnızca lobideki
mobilyalar ve çalışanlarla ilişki içerisinde kalmaz, aynı zamanda lobinin ısısı,
çalınmakta olan müzik, lobideki koku, resepsiyon görevlileri, diğer müşteriler başta
olmak üzere fiziksel kanıtlar kapsamında değerlendirilen pek çok unsurla ilişki
içerisindedir ( Kozak, 2008: 240).
1.2.3.7. Süreçler
Süreçler, bir ya da daha fazla girdiyi alarak müşteri için değerli olan çıktılara
dönüştürülen faaliyetler bütünüdür. Bu tanımdan da anlaşılabileceği gibi süreçler,
bilgi, malzeme, insan kaynağı gibi girdileri içerir ve üretilen ürün ve hizmete göre
müşteri için genel anlamda tatmin duygusu oluşturacak çıktıları oluşturmayı amaçlar.
Süreçler mantıklı bir sıra içinde ve zincirleme bir şekilde, işletme ve endüstri kuralları
kapsamında farklı kararlar içeren aktiviteler, prosedürler ve iş akışlarından oluşur (
Demirkol ve Çetin, 2009: 184).
Süreç, hizmetlerin müşteriye ulaştırılmasını sağlayan sistemler bütünüdür.
Süreçler kusursuz hizmeti amaçlayan prosedürler, koordinasyon aktiviteleri ve
kurallardan oluşur. Süreçlerin iyi planlanması, yönetilmesi ve güncellenmesi hizmet
kalitesi için önemlidir. Örneğin bir restoranda atmosfer, lezzet, hijyen ve personel gibi
unsurların uyumlu olması hizmet kalitesini artıracaktır. Çoklu unsur taşıyan
hizmetlerde sinerjinin sağlanması ancak süreçlerde mümkün olabilir. Her aşamada
müşterinin almayı umduğu mal ve hizmetlerin, personelin ve fiziki ortamın sistemli,
51
uyumlu ve koordineli olarak sunulması ancak süreç yönetimi ile mümkündür (Uğurlu,
2007: 180).
Süreçlerin özellikleri aşağıdaki şekilde ifade edilebilir (Kozak, 2008: 260);
1. Bir turizm işletmesindeki veya turizm bölgesindeki uygulamaların anlam
taşıyan önemli bölümleri, başarıyı sağlayabilmek için gerekli olan politikaları,
yönergeleri, adımları, teknoloji ve personelin uyumlu çalışmaları ayrı ayrı birer alt
süreç olarak düşünülebileceği gibi, bunların tamamı birlikte toplam süreçler (üst/temel
süreçler) olarak da ele alınabilir.
2. Süreçler, girdileri çıktılara dönüştüren birbirini izleyen adımlar, görevler
veya aktivitelerdir. Bu iş süreçleri, girdileri değiştirirken veya onları yeni ürünlerin
oluşumunda kullanırken değer ilave eder. Başka bir deyişle, süreçlerin girdi-çıktı
işlemleri arasında bir dönüştürücü süreçleri de bulunmaktadır.
3. Süreçler ile anlatılmak istenilen; bir veya birkaç çeşit girdinin bir araya
getirilerek, bunlardan müşteri için ‘değer’ oluşturacak bir çıktının yarattığı
faaliyetlerin tümüdür.
1.2.4. Destinasyon Yönetim Örgütleri
Destinasyon yönetim örgütü bir coğrafi alanı, bir ülkeyi, bölgeyi ya da kenti,
bir turistik destinasyon olarak ele alan ve bu yönde çalışmalar yürüten örgüttür. Ulusal
turizm örgütleri ise turizmden ulusal düzeyde sorumlu örgütlerdir (Özdemir, 2008:
50).
Dünya Turizm Örgütü destinasyon yönetim örgütlerini, destinasyonları
yönetmek ve pazarlamaktan sorumlu örgütler olarak tanımlamakta ve genelde
aşağıdaki kategorilerden birine dahil etmektedir (Özdemir, 2008:50).
52
•
Ulusal anlamda turizm yönetiminden ve pazarlamasından sorumlu ulusal
turizm otoriteleri ya da örgütleri,
•
Coğrafi bir bölgenin turizminin yönetiminden ve pazarlamasından sorumlu
bölgesel ya da eyalet bazında destinasyon yönetim örgütleri,
•
Kent ya da kasaba gibi daha küçük coğrafi alanların turizm yönetiminden ve
pazarlamasından sorumlu yerel destinasyon yönetim örgütleri.
Destinasyon yönetim örgütleri, turizm sisteminde entegre sistemlerce gelişen
kaynak havuzları ve gelişmekte olan topluluk yararına etkili liderlik sağlayan,
etkinlikleri koordine eden, farklı paydaşların çıkarlarını bir araya getiren bir "merkezi
firma" gibi hareket ederler. Destinasyon sistemleri, tedarikçiler için geniş bir ağ
yaratarak ve bir miktar fonksiyonları merkezileştirerek, yönetim, pazarlama ve
planlama alanlarında sinerji sunarlar ve dağıtım, markalama, reklamcılık ve
teknolojinin adaptasyonu için ekonomi ölçekleri yaratırlar (Semerciöz, Dönmez ve
Dursun, 2008: 91).
Turizm endüstrisinde rekabetin artmasından dolayı, turizm destinasyonları
kendilerini diğer destinasyonlarla bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet eder
konumda buldular. Sonuç itibariyle, destinasyon yönetim örgütleri, destinasyonların
gelişimi ve turizm pazarlaması için organizatör (uygulayıcı) ve kolaylaştırıcı (yöneten)
olarak önemli roller oynamaktadırlar.
Örgütlerin, pazarın gelecek ihtiyaçlarına,
özellikle de gelişmekte olan makro turizm çevresindeki ekonomik ve politik
değişiklikler bağlamında, çok daha hassas olmaları gerekmektedir. Birbiriyle tamamen
farklı turizm paydaşlarının çoğu zaman birbirinden tamamen farklı olan ihtiyaçları
konusunda duyarlı olması gerektiği gibi, destinasyon yönetim örgütleri destinasyonun
yönetimi, gelişimi ve tutundurmasında, destinasyon bünyesindeki bütün grupların
beklentilerini yansıtması önemlidir. Turizm endüstrisini, destinasyonda daha iyi
hizmet ilgilendirmektedir. Destinasyon yönetim örgütlerinin, özellikle yerel turizm
endüstri ile olan ilişkilerinde ve genellikle rolleri ve fonksiyonları konusunda açık bir
anlayışa sahip olmaları göz önünde bulundurulması gereken bir unsurdur (Wang,
2008:193).
53
Turizmde ortaya çıkan çelişkili konularda destinasyon yönetimi kilit rol
oynar. Destinasyonlar, farklı ihtiyaçlara sahip turistlere, yerel halka, yerel işletmelere
ve endüstrilere cevap vermek zorunda olduğu için, sahip olduğu karmaşık yapısı
destinasyon yönetimini ve gelişimini zorlaştırmaktadır. Destinasyon yönetimi stratejik,
örgütsel ve yönetsel kararlardan oluşmakta, turizm ürünlerini tanımlama, promosyon
ve ticaretleşme sürecinden meydana gelmektedir. Karışık ürün gruplarını temsil eden
destinasyon ürünün yönetiminin ve pazarlanmasının gerektirdiği zor sürece ışık
tutmak, kapsamlı çalışmalar içinde yer alacak bir organizasyonun gerekliliğini ortaya
koymaktadır ( Özdemir, 2008: 45).
Bir turizm destinasyonunun öncelikli olarak iki önemli rolü vardır. İlk ve en
önemlisi, destinasyon sınırları dahilinde yaşayan halkın sosyal ve ekonomik refahına
yönelik çabalamak. İkincisi ise, bir turizm destinasyonu olarak tanımlanmış olan,
‘destinasyonda yaşayan halkın refahını artırmaya yönelik, turizm deneyimi’ şeklinde
ifade edilebilecek çeşitli aktiviteler sunmalıdır (Bornhorst, Ritchie ve Sheean, 2009:
2).
Destinasyon Yönetim Örgütleri’nin daha spesifik rolleri ise (Bornhorst vd,
2009:2);
•
Turizm sektörünü oluşturan her bir unsurun ( yerel, politik, şehre ait, iş ve
seyahat endüstrisinin temsilcilerinin dahil olduğu), turizmde tek bir sesin
çıkmasını sağlamak amacıyla koordinasyonu,
•
Hizmet verilen yerel halk içerisinde turizm için, liderlik ve yasal savunma
rollerinin her ikisinin de gerçekleştirilmesi. Destinasyon Pazarlama
Örgütleri, destinasyonun yerlilerinin, seyahat endüstrisinin önemini
anlamaları için turizme dikkat çekilmesinde varlığını belli etmelidir.
•
Programlar, etkinlikler, turizm olanaklarından oluşan turistik çekiciliklerin
gelişimini sağlamada ve sunulan deneyimlerin rekabetinin promosyonu ve
konumlandırılmasında önemli rolü olan imajında yardımcı olmak.
54
• Ziyaret öncesi bilgi ve varmadan önce ek bilgi gibi ziyaretçilere yönelik
hizmetler sağlayarak ziyaretçilere yardımcı olma;
• Son olarak, Destinasyon Pazarlama Örgütleri’nin diğer önemli rolü de,
ziyaretçileri destinasyona getirmeye yönelik çalışan etkinlik organizatörleri,
tur satıcıları ve seyahat acenteleri gibi dış organizatörlere yardımcı
olunmasında, anahtar bir irtibat vazifesi görmektir.
Şekil 1.2. Destinasyon Yönetim Örgütlerinin Çıkar Ortakları
Kaynak: Özdemir, Gökçe (2007), Destinasyon Yönetimi ve Pazarlama Temelleri: İzmir İçin Bir
Destinasyon Model Önerisi, (Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora
Tezi), İzmir.
55
Turizm destinasyon ürününün başarısı, bağımsız ve birbirine bağlı
örgütlerden oluşan örgüt ağına bağlıdır. Destinasyon yönetim örgütleri için finansal
kaynak sağlayan, turizm üstyapısını hazırlayan, programlara katılan ya da destekleyen,
ya da hükümeti etkileyen çıkar ortaklarının önemi büyüktür. Turizmin toplam 32 çıkar
ortağı olmakla birlikte destinasyon yönetim örgütü yöneticileri tarafından en
önemlileri oteller, devlet (farklı düzeylerde), çekicilikler, destinasyon yönetim
örgütünün yönetim kurulu, kongre merkezi, destinasyon yönetim örgüt üyeleri, yerel
halk, restoranlar, üniversiteler, yerel ticaret odaları ve sponsorlardır ( Özdemir, 2007:
38).
Destinasyon
yönetim
örgütlerinin
görevleri
çok
daha
spesifiktir.
Destinasyona yönelik pazarlama ve yönetim çalışmaları sürecinde yer alan örgütlerin
iletişimi ve etkileşimi, destinasyona yönelik yapılan planlarla ilgili tek bir sese sahip
olunması gerekliliği sebebiyle önemlidir. Kurumlar arasındaki iletişim, kararların
sağlıklı bir şekilde alınması, uygulanması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması
aşamasında kilit bir görev üstlenmektedir.
Türkiye’de, her ilde İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri destinasyon yönetim
örgütleri olarak yer almaktadırlar. Destinasyonlarına turistleri ( boş zaman ve iş )
çekmeye yönelik olarak çalışmaları koordine etmektedirler. İl Kültür ve Turizm
Müdürlükleri, illerde Turizm ve Kültür Bakanlığı’nın turizm ve kültürle ilgili
hizmetlerini yürütmektedirler. Diğer yandan, İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri, turizm
bölgelerinin gelişimi için uygun ve etkili şekilde faaliyetleri yürütmeyi sağlayan bir
yönetim ve kontrol mekanizması olarak çalışmaktadırlar ( Semerciöz vd., 2008: 91)
56
İKİNCİ BÖLÜM
TURİZMDE TÜKETİCİ DAVRANIŞININ DESTİNASYON
SEÇİMİ KARAR VERME SÜRECİ BOYUTUNDA İRDELENMESİ
2.1. Turizmde Tüketici Davranışı
Çalışmanın bölümünde turizmde tüketici davranışı irdelenecek ve turistik
tüketici davranışını etkileyen faktörler ayrıntılarıyla incelenecektir.
2.1.1. Tüketici Davranışı Genel Modeli
En geniş anlamı ile tüketici davranışı; pazar yerinde tüketicinin davranışlarını
inceleyen, bu davranışın nedenlerini araştıran uygulamalı bir bilim dalıdır (Odabaşı ve
Barış, 2003:16).
Amerikan Pazarlama Derneği’ne göre ise tüketici davranışı, insanların
yaşamlarında gerçekleşen mübadele davranışı vasıtasıyla; çevresel olayların,
davranışların, algıların ve arzuların dinamik bir etkileşimidir.
Bu tanımda üç önemli nokta yer almaktadır: (1) Tüketici davranışı dinamik
bir süreçtir, (2) Arzu ve algı, davranış (tutum) ve çevresel olaylar arasında bir
etkileşimi gerektirir, (3) insanlar arasında mübadeleyi gerektirir.
Tanımda vurgulanan ilk nokta tüketici davranışının dinamik bir süreç
olduğudur. Bu, bireysel tüketiciler, tüketici grupları ve toplumun geneli devamlı
olarak zaman içerisinde değişmekte ve gelişmekte olduğu anlamına gelmektedir.
Ayrıca, tüketici davranışı çalışmaları ve pazarlama stratejileri için önemli bulguları
içerisinde barındırmaktadır. Tüketici davranışı tanımında vurgulanan ikinci önemli
nokta ise, arzu ve algı, davranış (tutum) ve çevresel olaylar arasında bir etkileşimi
57
gerektirdiğidir. Bu, tüketicileri anlamak ve üstün pazarlama stratejileri geliştirmek
anlamına gelmektedir. Tüketicilerin düşündükleri, hissettikleri ve yaptıklarının
nelerden etkilendikleri ve neleri etkilediklerinin anlaşılması gerekmektedir. Tüketici
davranışı tanımında vurgulanan son unsur ise, insanlar arasındaki mübadeleyi
gerektirmesidir. Bu tüketici davranışı tanımı, ayrıca mübadeleyi vurgulayarak, mevcut
pazarlama tanımları ile paralellik göstermektedir (Peter ve Olson, 1996: 12-13).
Hoyer ve MacInnis’e göre tüketici davranışı; karar verme birimleri
tarafından, satın alma, tüketim, ürünler, hizmetler, zaman ve fikirler hakkındaki
tüketiciler tarafından verilen kararların bütününü yansıtmaktadır. Tüketici davranışı,
bir tüketicinin herhangi bir ürünü satın alması sürecinden çok daha fazlasına karşılık
gelmektedir. Ayrıca tüketicilerin yararlandıkları hizmetler, etkinlikler ve fikirler de
tüketici davranışı içerisinde yer almaktadır. Dişçiye gitmek, spor salonuna yazılmak,
yolculuğa çıkmak, bir derneğe bağışta bulunmak ya da uyuşturuculara hayır demek
gibi örnekler de tüketici davranışı kapsamındadır ( Hoyer ve MacInnis, 2000: 4).
Kararlar
Tüketim
Sunum
Karar Verme
Bütünü
Acaba
Ne
Niçin
Nasıl
Ne zaman
Nerede
Ne kadar/
Ne sıklıkla/
Ne kadar
sürede
Zaman
Birimi
Elde etme
Kullanım
İstek
Ürünler
Bilgi
toplayan
Hizmetler
Etkileyen
Etkinlikler
Karar veren
Fikirler
Satın alan
Yararlanan
Pazarlama Stratejileri ve Taktikleri
Şekil 2.1. Tüketici Davranışı Nedir ?
Saatler
Günler
Haftalar
Aylar
Yıllar
58
Kaynak: Hoyer, Wayne D. , MacInnis ve Deborah J. (2001): Consumer Behavior, USA : Houghton
Mifflin, Second Edition, s.4.
Şekil 2.1’de tüketici davranışının belli bir zaman aralığında tüketici
tarafından bir ürünün nasıl satın alındığından çok daha fazlası olduğu gösterilmektedir.
Bazı pazarlama stratejileri ve taktikleriyle şekilde gösterilen tüketici davranışı
boyutlarının bir ya da daha fazlası etkilemeye çalışılmaktadır.
Tüketici davranışı, bireylerin tüketim odaklı faktörler için, para gibi kaynakları
kullanarak
ve
çaba
sarf
ederek
nasıl
karar
verdikleri
konusu
üzerinde
yoğunlaşmaktadır. Bu da ne aldıkları, neden aldıkları, ne zaman aldıkları, nereden
aldıkları, ne sıklıkla aldıkları, ne sıklıkla kullandıkları, satın aldıktan sonra nasıl
değerlendirdikleri, tükettikleri ve varılan sonuçların daha sonraki satın almalarında
yarattıkları etkileri içermektedir ( Günlü, 2007: 168).
Tüketici davranışı insan davranışının bir alt bölümü olarak ifade edilmektedir.
Bu nedenle tüketici davranışını anlayabilmek için insan davranışının anlaşılması
gerekmektedir. İnsan davranışı öz bir ifade ile kişinin çevre ile olan etkileşim
sürecidir. Ancak, tüketici davranışının sınırını pazar ve tüketim ile ilgili olan
davranışları çerçevesinde ele almak gerekmektedir (Akat, Çağatan ve Özdemir, 2006:
14).
Tüketici davranışı, insanların bir ürünü neden satın aldıkları ve bu ürünü satın
almaya yönelik karar verme süreci ile ilgilenmektedir. Şekil 2.2’de görüldüğü üzere,
bu süreç, bir takım unsurların etkileriyle biçimlenmektedir. Bunun yanında satın
almanın gerçekleşmesi ile birlikte süreç tamamlanmış olmamaktadır. Satın alma
sonrası değerlendirme süreci, pazarlamacılar açısından oldukça önemli bir unsur
olarak karşımıza çıkmaktadır.
59
PAZARLAMA ÇABALARI
Ürün, Fiyat, Dağıtım ve Tutundurma
PSİKOLOJİK ETKİLER
-
Öğrenme
-
Güdüleme
-
Algılama
-
Tutum
-
Kişilik
TÜKETİCİ SATIN ALMA SÜRECİ
Sorunun Belirlenmesi
SOSYO-KÜLTÜREL ETKİLER
-
Danışma Grupları
-
Sosyal Sınıf
-
Aile
-
Kişisel Etkiler
-
Kültür
Seçenekleri ve Bilgileri Arama
Seçeneklerin Değerlendirilmesi
DEMOGRAFİK ETKİLER
Satın Alma Kararı
Tatmin
-
Yaş
-
Cinsiyet
-
Eğitim
-
Coğrafik Yerleşim
-
Meslek
-
Gelir
Satın Alma Sonrası Değerlendirme
Tatmin Olmama
DURUMSAL ETKİLER
-
Fiziksel Çevre
-
Sosyal Çevre
-
Zaman
-
Satın Alma Nedeni
-
Duygusal ve Finansal
Durum
Şekil 2.2. Genel Tüketici Davranışı Modeli
Kaynak: Odabaşı, Yavuz ve Barış, Gülfidan (2003): Tüketici Davranışı, İstanbul: MediaCat, İkinci
Basım, s. 50.
60
Şekil 2.3.’de Tüketici Davranışı Modeli’ne yer verilmektedir. Buna göre
pazarlama uyarıcısı 4P’ den meydana gelmektedir: Ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma.
Diğer uyarıcılar, tüketici çevresindeki temel güçleri ve eylemleri kapsamaktadır:
Ekonomik, teknolojik, politik ve kültürel. Bütün bu uyarıcılar, tüketicinin kara
kutusuna girer ve ürün tercihi, marka tercihi, satıcı tercihi, satın alma zamanı ve satın
alma miktarından oluşan gözlemlenebilir tüketici yanıtlarına dönüşürler.
Pazarlama
Uyarıcısı
Diğer
Uyarıcılar
Tüketicinin Kara Kutusu
Ürün
Fiyat
Dağıtım
Tutundurma
Ekonomik
Teknolojik
Politik
Kültürel
Tüketici
Tüketici
Satın alma
Özellikleri Karar
Süreci
Tüketici Yanıtları
Ürün tercihi
Marka tercihi
Satıcı tercihi
Satın alma zamanı
Satın alma miktarı
Şekil 2.3. Tüketici Davranışı Modeli
Kaynak: Kotler, Philip, Bowen, John ve Makens, James (2003): Marketing for Hospitality and Tourism,
New Jersey: Prentice Hall, Third Edition, s.201.
Pazarlama yöneticileri, pazarlama ve diğer uyarıcıların tüketici kara kutusu
içindeki yanıtları nasıl değiştirdiğini anlamalıdırlar. Tüketici kara kutusu iki bölümden
oluşmaktadır. İlk olarak, bir tüketicinin özelliklerinin, uyarıcıya olan reaksiyonunu ve
algısını nasıl etkilediği olup, ikincisi, sonuçların etkilendiği, tüketicinin satın alma
karar süreci olmaktadır. Pazarlama yöneticileri, müşteri kara kutusunun içindekinin ne
olduğuna karar vermelidirler ( Kotler vd, 2003 : 200).
Buradaki tüketici satın alma karar süreci, tüketiciden tüketiciye değişmektedir.
Zira tüketiciler farklı yaş gruplarına, eğitim seviyelerine, gelirlere ve farklı zevklere
sahiplerdir. Satın alma biçimleri de bu özellikleri temelinde farklılaşmaktadır.
61
Turistik tüketici davranışı; turistlerin seyahat ihtiyaçlarının, seyahat isteğinin
ortaya çıkması ile birlikte turistik ürün ve hizmet almaya karar vermeleri, ürün ve/veya
hizmeti satın almak üzere harekete geçmeleri esnasında; satın alma öncesi ve satın
alma sırasında karşılaştıkları kişilerle ilişkilerinde, satın aldıktan ve turistik deneyime
sahip olduktan sonra seyahatlerini ve deneyimlerini değerlendirmeleri sırasında
sergiledikleri davranışlar şeklinde tanımlanabilir (Günlü, 2007: 169).
Turist davranışı normal tüketici davranışından birçok açıdan farklıdır. Burada
masraflar için bir bütçe ayrılmıştır ve zaman çok önceden planlanmıştır çünkü tatilde
vakit geçirmek oldukça pahalı bir boş zaman aktivitesidir ( Kozak, 2009: 2).
Tüketici
davranışının
incelenmesinde
bazı
özelliklerin
göz
önünde
bulundurulması gerekmektedir. Tüketici davranışına ilişkin özellikler arasında;
güdülenmiş bir davranış olması, çeşitli faaliyetlerden oluşması, karmaşık olması,
zamanlama açısından farklılıklar göstermesi, çevre faktörleri ile yakından ilintili
bulunması ve dinamik bir süreç olması sayılmaktadır (Akat, vd. 2006:14).
2.1.2. Turizmde Tüketici Davranışını Etkileyen Faktörler
Günümüzde
tüketiciler
çevrelerinden
gelen
birçok
uyarıya
maruz
kalmaktadırlar. Şekil 2.4’te ayrıntılarıyla belirtildiği üzere tüketici davranışını
etkileyen faktörler kültürel, sosyal, kişisel ve psikolojik olmak üzere 4 başlık altında
incelenmektedir.
62
Kültürel
Sosyal
Kültür
Referans
Grupları
Alt kültür
Aile
Sosyal sınıflar
Rol ve Statüler
Kişisel
Yaş ve aile
Yaşam dönemi
Meslek
Psikolojik
Motivasyon
Algılama
Ekonomik
durum
Öğrenme
Yaşam tarzı
İnanç ve
tutumlar
Tüketici
Kişilik
Şekil 2.4. Tüketici Davranışını Etkileyen Faktörler
Kaynak: Kotler, Philip; Bowen, John ve Makens, James (2003): Marketing for Hospitality and Tourism,
New Jersey: Prentice Hall, Third Edition, s.201.
Tüketici satın alma süreci, sosyal, kültürel, kişisel ve psikolojik faktörlerin
oldukça etkisinde kalmaktadır. Esas olarak, bu faktörler pazarlamacılar tarafından
kontrol edilemezler, fakat pazarlamacılar bu unsurları göz önünde bulundurmalıdırlar (
Kotler vd, 2003: 201).
2.1.2.1. Kültürel Faktörler
Kültürel faktörler tüketici davranışını en geniş ve en derin şekilde etkileyen
unsurlardır. Bu faktörler kültür, alt kültür ve sosyal sınıflardan oluşmaktadır.
63
2.1.2.1.1. Kültür
Türk Dil Kurumu’na göre kültür, tarihsel, toplumsal gelişme süreci içerisinde
yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere
iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü
gösteren araçların tümü olarak tanımlanmaktadır.
Kişinin isteklerinin en temel nedeni veya belirleyicisi olan kültür, insanların
yarattığı değer sisteminin, örf, adet, ahlak, tutum, inanç, davranış, sanat ve bir
toplumda paylaşılan diğer sembollerin karışımıdır (Mucuk, 2004: 72).
Kültür dinamik bir süreçtir, zaman içerisinde koşulların değişmesinin bir
getirisi olarak değişiklik gösterebilmektedir. Bu noktada ise tüketicilere yönelik olarak
oluşturulacak olan pazarlama faaliyetleri farklılaşacaktır.
Kültür, o kültüre ait bireylerin satın alma davranışlarını ve tercihlerini
etkilemektedir.
Kültür yiyecek, binalar, giyim ve sanat gibi somut unsurlarla belirtilir. Kültür
konaklama ve seyahat sektörünün ayrılmaz bir parçasıdır. İnsanların ne yiyeceğini,
nasıl seyahat edeceğini, nereye seyahat edeceğini ve nerede kalacağını belirler. Kültür
dinamik, çevreye adapte olan bir unsurdur (Kotler vd, 2003: 201).
2.1.2.1.2. Alt Kültür
Alt kültür ise nüfusun artması ve kültürün homojenliğinin bozulması ile ortaya
çıkan, bölgesel, dini, ırki ve benzeri boyutlarda görülen ortak niteliklerdir (Mucuk,
2004: 72).
64
Bir toplum içerisinde yer alan, farklı özelliklere sahip gruplar da bu kültüre ait
birer alt kültür olarak karşımıza çıkabilmektedirler. Kültürün sahip olduğu özellikler,
tüketici davranışlarını doğrudan etkileyebilmektedir.
Toplumsallaşma süreci ile öğrenilen davranış biçimi kişinin günlük
deneyimlerini etkiler, böylece tüketim davranışı da bu süreç içerisinde etkilenmiş olur.
Toplumda çoğunluğun kabul ettiği değer yargıları, ürün grupları arasında neyin
değersiz, neyin değerli olduğunu belli bir düzeyde şekillendirir (Odabaşı ve Barış,
2002:316).
2.1.2.1.3. Sosyal Sınıf
Sosyal sınıf; aynı toplumsal saygınlığa sahip, birbirleriyle çok sıkı ilişkileri
olan ve davranışsal beklentileri benzer olan kişilerin oluşturduğu bir sosyal yapıyı
açıklamaktadır ( Odabaşı ve Barış; 2002: 296 ).
Bir toplum türlü açılardan sınıflandırılabilir. Bir veya iki değişken değil, çok
sayıda ortak nitelik sosyal sınıfı belirler (gelirin tipi ve kaynağı, meslek, değer
hükümleri, ikametgah tipi ve yeri, mesleki başarı vb) ama sosyal sınıflar arasında
kesin sınırlar yoktur; kişiler üst sınıfa geçebilir veya alt sınıfa düşebilirler (Mucuk,
2004: 72).
Sosyal sınıfların kendilerine özgü davranış kalıpları, yaşam tarzları, sosyoekonomik ve sosyo-kültürel özellikleri olduğu için, sosyal sınıf bir anlamda alt kültür
olarak da düşünülebilir. Sosyal sınıflar farklı özellikleri nedeniyle pazarlamacıların en
çok üzerinde durdukları dış çevre faktörlerinden biridir. Pazar bölümlendirmesinden
medya
seçimine,
mesaj
kararlarından
dağıtım kararlarına
kadar
stratejilerinin seçimini etkilemektedir ( İslamoğlu ve Altunışık, 2008: 195).
pazarlama
65
Pazarlamacılar sosyal sınıfla ilgilenirler çünkü bu sınıflar satın alma
davranışlarının da dahil olduğu, benzer davranışları göstermeye eğilimli olan insanları
içerisinde barındırmaktadır. Sosyal sınıflar; gıda, seyahat ve boş zaman uğraşları gibi
alanlarda tercih edilen farklı ürün ve markaları meydana çıkarmaktadırlar (Kotler vd,
2003: 203).
2.1.2.2. Sosyal Faktörler
Tüketici davranışları referans grupları, aile, rol ve statüleri içeren, sosyal
faktörlerden de etkilenmektedirler. Zira sosyal faktörler tüketicilerin tercihlerini çok
güçlü bir şekilde etkilemektedirler ve bu yüzden pazarlama stratejilerine yönelik
olarak planlamaların yapılması sürecinde, bu faktörler göz önünde bulundurulmalıdır.
2.1.2.2.1. Referans ( Danışma) Grupları
Referans (danışma) grupları, kişilerin tutum ve davranış biçimlerini, satın
alma davranışlarını, doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen kişi veya topluluklardır.
Referans grubunun, davranış üzerindeki etkisi; bilgilendirici, normlandırıcı ve
kimliklendirici olmak üzere üç şekilde gerçekleşmektedir. Bilgilendirici etki, bir
kişinin danışma grubu üyelerinin davranışlarını ve düşüncelerini bilgi iletme birimi
olarak kullanması sonucunda ortaya çıkar. Söz konusu etki, hem grup üyelerinin
bireyle olan benzerliğine hem de grup üyesinin uzmanlık bilgisine dayanmaktadır.
Normlandırıcı etki, kişinin ödüllendirilmek ya da cezadan kaçınmak amacıya grubun
beklentilerini karşıladığında ortaya çıkar. Bireyin grupla olan bağı güçlü ve ürün
gözlemlenebilir özelliğe sahipse normlandırıcı etki de güçlü olacaktır. Normlandırıcı
etki, özellikle genç tüketiciler için önemlidir. Değer ifade etme etkisi olarak da
adlandırılan kimliklendirme etkisi ise, bireyin grubun değerlerini ve normlarını
kendisiyle özdeşleştirmeye başladığı zaman ortaya çıkar. Söz konusu etki, kişide
66
ödüllendirme beklentisi ya da cezalandırılma korkusu olmadan kişinin davranışlarına
rehberlik eder ( Balıkçıoğlu, 2008:46).
Bu topluluklar tüketicileri birçok yönden etkilemektedir. Kişiler satın almak
istedikleri bir hizmet ya da ürün hakkında karar vermeden önce, çevrelerinin
fikirlerinden ve deneyimlerinden yararlanmak istemektedirler. Bir ürünü satın almadan
önce ya da tatil kararlarını vermeden önce, yakın çevrelerinde yer alan kişilerin
deneyimlerinden, ya da ait oldukları gruplar ya da takip ettikleri sanatçı, müzisyen vb.
kişilerin deneyimlerinden yararlanmaktadırlar.
Pazarlamacılar,
hedef
pazarlarının
referans
gruplarını
belirlemeye
çalışmaktadırlar. Referans grupları tüketicileri en az üç şekilde etkilemektedir: (1)
Kişilere yeni davranış ve yaşam biçimleri sunarlar, (2) Kişilerin tutumlarını ve kişinin
kendi algılarını etkilerler; ve (3) kişilerin ürün, marka ve aracı seçimlerini
etkileyebileceklerine yönelik olarak baskı unsurları yaratırlar ( Kotler vd, 2003: 204).
Gruplar çoğunlukla fikir liderlerine sahiptir. Bunlar bir referans grubunda yer
alan özel nitelikleri, bilgileri, kişilikleri ya da diğer özellikleri ile diğer insanlar
üzerinde etkilerini gösteren kişilerdir. Fikir liderleri toplumun bütün tabakalarında
bulunur ve bir kişi bir ürün alanında ve takip eden bir diğerinde fikir lideri olabilir
(Kotler vd, 2003: 204).
Ağızdan ağza pazarlama olarak adlandırılan unsurun, son yıllarda öneminin
gittikçe artıyor oluşu, işletmelerin dikkatlerinin ve çalışmalarının bu yönde
yoğunlaşmasına sebebiyet vermektedir. Basit şekilde, tüketicinin, satın almış olduğu
ürün ya da hizmet ile ilgili olarak, çevresine olumlu ya da olumsuz olarak bilginin
iletilmesi olarak ifade edilebilir.
Ağızdan Ağza Pazarlama Birliği’nin (WOMMA) ağızdan ağza pazarlama
(word of mouth marketing / WOMM) tanımına göre ise; ‘’ insanların ürün veya
hizmetlerden bahsetmeleri için bir neden sağlamak ve bu konuşmaların meydana
67
gelmesini kolaylaştırmak; karşılıklı faydaya dayanan, aktif olarak tüketiciden
tüketiciye ve tüketiciden pazarlamacıya dönük iletişim süreci oluşturma sanatı ve
bilimi ‘’ şeklinde ifade edilmektedir (Uzunoğlu ve Onat; 2009: 5).
Olumsuz iletişimin olumlu olandan daha hızlı yayılmasında olduğu gibi,
ağızdan ağza iletişimin konumu genel olarak önemlidir. Turistlerin otel ve destinasyon
seçimlerinde birbirlerine tavsiyelerinin rolü büyüktür. Sonradan, tatmin olan turist ya
da göreceli olarak olmaması halinde muhtemel hayal kırıklığını ziyaret etmiş olduğu
destinasyonla ilgili olarak çevrelerindeki insanlara büyük olasılıkla anlatmaktadırlar.
Ağızdan ağza iletişim hizmet endüstrisi için oldukça önemli görünmektedir.
Hizmetlerin satın alma sürecini önceden değerlendirmek tüketiciler için oldukça
zordur ve bu hizmetler turistlerin asıl deneyimlerini direkt etkilemektedir (Kozak,
2009: 3).
Kişilerin turistik destinasyon seçimlerinde en çok fikir alışverişi yaptığı, en
çok yararlandığı kaynaklar referans gruplarıdır. Özellikle kişinin yakın çevresinden
yer alan kişilerin deneyimleri ve bunun sonucunda oluşan fikirleri, bu noktada büyük
önem taşımaktadır. Zira kişiler tatil kararlarını verirken, reklamlar, afişler vb.
unsurlardan ziyade, tatillerini geçirmek istedikleri destinasyonda bir deneyime sahip
kişilerin fikirlerine daha çok önem vermektedirler. Kişiler çoğunlukla yılda bir kez
yaptıkları tatil konusunda nahoş deneyimler yaşamaktan çekinirler ve tatillerinin güzel
geçmesini isterler. Bu noktada ise, böyle bir deneyim yaşamış olan kişilerin fikirleri,
reklam vs. gibi unsurlara istinaden daha somut veriler içermekte ve daha inanılır
olmaktadır.
Kişilerin, tatil yapmayı düşündükleri destinasyon hakkında çevrelerinden
edindiği olumlu ve olumsuz yargılar, o destinasyonla ilgili olarak kişilerde bir imajın
oluşmasını sağlayacaktır.
68
Güçlü olumlu imaja sahip olan destinasyon, karar verme sürecine dahil olma
ve bu süreçte seçilme konusunda daha yüksek olasılığa sahip olacaktır (Aktaş, Aksu
ve Beykan; 2007: 265).
2.1.2.2.2. Aile
Doğum anından itibaren kişilik ve davranış biçimlerinin şekillendiği aile, satın
alma kararlarında büyük öneme sahiptir.
Ailenin tüketici satın alma karar davranışı üzerindeki etkisi çeşitli faktörlere
bağlı olarak değişmektedir (ailede çocuk sayısı, kadının çalışıp çalışmaması, kır veya
kentte oturması gibi). Pazarlama karmasının oluşturulması açısından gerçek satın
almayı kimin yaptığı yanında, alım kararını kimin etkilediği de önemlidir (Mucuk,
2004: 74).
Pazarlamacılar ailede kadının, erkeğin ve çocukların satın alma kararlarındaki
etkilerini belirlemeli ve pazarlama stratejilerini bu yönde oluşturmalıdırlar.
Turizmde ailenin satın alma kararları, herhangi bir ürün ya da hizmetin satın
alınmasındaki karar verme sürecinden farklılık gösterebilmektedir. Tatil kararının
verilmesinde ailenin ekonomik durumu, çocuk sahibi olup- olmadığı gibi unsurlar
ailenin tatil kararını etkilemektedir.
Örneğin, çekirdek ailenin küçüklüğü onların daha hareketli olmasını sağlayarak
turizm hareketlerine katılmasını kolaylaştırır. En fazla iki çocuğu olan ya da çocuksuz
ailelerin yolculuk yapmasının kolaylaşması yanında, ailede kişi başına düşen gelir de
artmakta, bu durum turizmde harcanabilecek paranın yükselmesine neden olmaktadır.
Böylece modern endüstri toplumunda gezi eğilimi artmaktadır ( Doğan, 2004: 42).
69
Ailelerin kalabalık olması, hangi mevsimde yolculuğa çıkılacağını, ne tür bir
ulaşım aracının kullanılacağını, nasıl bir yerde kalınacağını etkilemektedir. Çocuklar
okul çağında iseler, tatiller daha çok okulların kapalı olduğu zamanlarda
yapılmaktadır. Çocuklu ailelerde, özel otomobil daha avantajlı olmakta ve daha çok
kullanılmaktadır. Bu aileler, daha ucuz olduğu için yurt içinde tatillerini geçirmeyi
yeğlemekte, ucuz konaklama yerlerinde kalmaktadırlar. Akraba ziyareti amacıyla
yapılan geziler de, çocuklu aileler arasında fazladır ( Doğan, 2004: 47).
2.1.2.2.3. Rol ve Statüler
Kişiler aile, klüpler ve organizasyonlar gibi birçok grupta yer almaktadırlar.
Her gruptaki her bireyin pozisyonu statü ve rollere dayanarak tanımlanmıştır. Rol,
kişinin çevresindekilere göre gerçekleştirmesi beklenen eylemlerden meydana
gelmektedir ( Kotler vd, 2003: 204).
İnsanlar; çocuk, eş, yönetici ve çalışan rolleri gibi birçok role sahiptirler ve bu
üstlendikleri roller belirli davranış biçimlerini de beraberinde getirmektedir. Sahip
oldukları bu roller, kişilerin statülerini de belirlemektedir. Belirli statülerdeki
insanların davranış biçimleri ve buna bağlı olarak da tüketim alışkanlıkları
değişmektedir.
2.1.2.3. Kişisel Faktörler
Tüketici davranışları, yaş ve yaşam dönemi, meslek, ekonomik koşullar,
yaşam tarzı gibi unsurların içerisinde barındıran kişisel faktörlere dayanarak da
değişebilmektedir.
70
2.1.2.3.1. Yaş ve Yaşam Dönemi
Yaş, tüketicilerin satın alma kararları açısından oldukça belirleyici ve önemli
bir unsurdur. Farklı yaş gruplarındaki tüketiciler, farklı zevk, alışkanlık ve dolayısıyla
tercihlere sahip olmaktadırlar. Bu tercihler, satın alma davranışlarını belirlemektedir.
18 yaşındaki bir tüketici ile 60 yaşındaki bir tüketicinin tercihleri, bir ürün ya da
hizmetten beklentileri oldukça farklılık gösterebilmektedir. Örneğin 18 yaşındaki bir
tüketicinin giyimi ile ilgili olarak tercihi, muhtemelen günün modasına uygun olan, ya
da kendini yansıtan modelleri tercih etme yönünde olurken, 60 yaşındaki bir
tüketicinin giyimi ile ilgili olarak önceliği rahatlığı olabilmektedir.
Turizm açısından irdelendiğinde ise, farklı yaş gruplarına ait tüketicilerin
tercih ettikleri destinasyon, kalış süreleri, bütçeleri ve öncelikleri de farklı olmaktadır.
Genç yaş grubunda nitelendirilebilecek olan bir tüketici, ağırlıklı olarak bütçesine
uygun olan, genellikle yaz aylarında ve daha çok eğlenceye yönelik olarak turistik
destinasyon tercihlerini yapacaktır. ‘’3. Yaş Turizmi’’ olarak adlandırılan 60 yaş ve
üstü tüketicilerin tatil tercihleri, inanç turizmi ve ağırlıklı olarak sağlık hizmetleri
sunan spa, kaplıca vb. tesislere yönelik olmaktadır.
Ülkemizde 2008 yılında yaş grubuna göre seyahate çıkma durumu verileri
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir,
71
Tablo. 2.1. Yaş Grubuna Göre Seyahate Çıkma Durumu (2008)
Seyahate
çıkan yaş
gruplarının
SEYAHATE ÇIKAN
TOPLAM
Toplamda
oranı
Yaş
Toplam
Erkek
Kadın
Toplam
Erkek
Kadın
TOPLAM
69904
34668
35236
27100
13142
13958
0-14
18867
9633
9234
6587
3371
3216
34,91
15-24
11471
5595
5876
3832
1810
2022
33,41
25-44
21956
11014
10943
9664
4672
4992
44,02
45-64
12781
6320
6460
5390
2552
2838
42,17
65 +
4829
2106
2723
1626
737
889
33,67
Grubu
%
Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=6150&tb_id=1
Tablo 2.1’deki veriler incelendiğinde, 45-64 ve 65 ve üstü yaş grubunda yer
alan insanların sayılarının, diğer yaş gruplarına göre daha düşük olduğu görülmektedir.
25-44 yaş grubu arasında seyahate çıkan insanların sayısı 9664 iken, bu
sayının 45-64 yaş grubunda 5390’a düştüğü ve 65 ve üstü yaş grubunda ise 1626’ya
kadar düştüğü görülmektedir.
Seyahate çıkan yaş gruplarının toplamda oranı incelendiğinde, 0-14 yaş
grubunda seyahate çıkanların toplamda oranı % 34,91 iken; 15-24 yaş grubunda bu
oran %33,41’dir. % 44,02 ile, seyahate çıkan yaş grupları arasında en yüksek oran 2544 yaş grubunda görülmektedir. Bu oran 45-64 yaş grubuna gelindiğinde % 42,17’ye;
65 ve üstü yaş grubuna gelindiğinde ise % 33,67’ye düşmektedir.
Genç yaşlarda yolculuk yapanların oranının göreceli olarak daha yüksek
olmasının nedeni, aile bağlılıklarının fazla olmaması, ulaşım araçlarının ve konaklama
yerlerinin seçiminde çok titiz davranmamaları olabilir. Yaşlılar ise, yolculuğun
yorgunluğuna dayanma güçlerinin azlığı, gelirlerinin yetersizliği, ulaşım araçları
72
arasında seçim yapmak zorunda kalmaları gibi nedenlerle daha az yolculuk
yapmaktadırlar ( Doğan, 2004: 45).
Yaş, gezi yoğunluğunu etkilemesinin yanında, gidilen yerin seçiminde de
etkili olmaktadır. Yorucu ve uzak yerlere gidenler arasında gençlerin oranı daha
yüksektir. Sağlık turizmine katılanlar arasında ise, yaşlıların daha çok olduğu
görülmektedir. Yaşam biçimi değişik ülkelere gençler daha çok ilgi göstermektedir.
Kamping, bungalow, tatil köyü gibi konaklama yerlerinde kalanların oranı da, gençler
arasında daha yüksektir. Öte yandan, yaşlılar arasında aile yükünün azalmış olması,
emeklilik çağında olmaları sonucunda ellerinde bol zaman olması gibi nedenlerle,
yaşlıların gençlere göre daha uzun yolculuk yaptıkları görülmektedir (Doğan, 2004:
45-46).
Karar verme ve karar verme stillerinde önemli farklılıklar, yaş, aile durumu,
meslek gibi klasik kriterlerin sonucudur. Yaşın etkisi, beklenti ve olgunluk açısından
yorumlanabilir. Yıllar içerisinde turistler daha bilinçli hale gelerek ve sağlık ve
zihinsel anlamda, yaşın getireceği kısıtları göz önünde bulundurmaya başlamışlardır.
Bu sonuçlar, gençler için yüksek oranda seyahat katılımı (‘’iyi ve sağlıklıyken seyahat
çok daha iyidir ‘’, ‘’ Evde oturmak ileriki yaşlarda yapılması gereken bir şey’’ ) ; daha
hareketli destinasyonlar ile daha uzak ya da daha az turistik destinasyonların tercihi
şeklindedir.
Bunun
tersine
daha
yaşlı
turistler,
artan
bir
olgunluk
ile
nitelendirilmektedir. Kültürel keşif ve bilgi elde edilmesi ana motive unsurudur ve
destinasyon seçimi daha kolay gerçekleşmektedir (Decrop, 1999: 61).
2.1.2.3.2. Meslek
Bir kişinin mesleği, ürün ve hizmet satın alma biçimlerini etkilemektedir.
Özellikle yüksek eğitim, özellik ya da deneyim gerektiren mesleklere sahip insanların,
ürün ya da hizmet satın alma sürecindeki tercihleri daha farklılaşmaktadır. Yüksek
73
gelir düzeyine sahip bir şirket yöneticisinin ulaşım, konaklama veya bir ürün
konusundaki tercihi daha lükse yakın, yüksek meblağları karşılayabilecek düzeyde
olabilirken; aynı şirkette çalışan bir personelin benzer noktalardaki tercihleri daha
makul düzeyde olabilmektedir.
Bunun dışında kişilerin sahip oldukları mesleğin mevcut birtakım özellikleri
sebebiyle de, kişilerin turizm faaliyetine katılma eğilimleri değişebilmektedir. Örneğin
yüksek gelir düzeyine sahip iş adamlarının, ekonomik durumlarının da etkisiyle tatil
yapma eğilimleri daha yüksek olmaktadır. Serbest meslek sahibi kişilerin, esnafların,
turizm faaliyetine katılma oranları, kendi mesleklerine sahip olmaları ve iş yerlerini
kapatmak gibi bir imkana sahip olamayabilecekleri sebebiyle daha sınırlı
olabilmektedir. Bunun yanında memurların da tatil yapma imkanları, izin
dönemlerinde olmakta ve çoğunlukla yaz sezonu tercih edilmektedir.
2.1.2.3.3. Ekonomik Koşullar
Kişilerin ekonomik durumları, seçtikleri ürün ya da hizmetleri ve herhangi bir
ürün ya da hizmet satın alma kararlarını oldukça etkilemektedir. Tüketiciler her ne
kadar farklı değişkenlerin etkisi altında kalıyor olsalar da, ürün ya da hizmet seçimleri
ekonomik durumları temelinde oluşmaktadır. Tüketiciler turistik destinasyon
kararlarını verirken de, ekonomik durumlarını göz önünde bulundurmakta ve
tercihlerini ekonomik durumları temelinde şekillendirmektedirler.
Yapılan çalışmalar, tüketicilerin gelirlerinin artmasıyla birlikte hem tatil
sürelerinin uzadığını hem de harcama miktarlarının arttığını belirtmektedirler. Ayrıca
ziyaret edilen yer sayısı ile katılım yapılan aktivite sayısında da artış gözlemlediğini
ifade etmektedirler ( Karadağ, 2008: 24).
74
2.1.2.3.4. Yaşam Tarzı
Benzer alt kültür, sosyal sınıf ve mesleklerden gelen insanlar, oldukça farklı
yaşam tarzlarına sahip olabilirler. Yaşam tarzı, kişinin aktiviteleri, ilgileri ve fikirleri
ile ifade ettiği bir yaşama biçimidir. Yaşam biçimi ile tanımlanan kişinin bir bütün
olarak, çevresiyle olan etkileşimi ve ilişkisidir. Her şey dahil turizm paketi satın alan
bir turiste karşı, seyahatini kendi planlayan bir turiste yönelik olarak yapılan bir
çalışma, yaşam tarzı karakteristiklerinin çeşitli olduğunu ortaya çıkarmıştır. Her şey
dahil turizm paketini tercih eden tüketici sosyal olarak daha etkileşimlidir, meraklıdır
ve tatilini rahatlamak biçiminde ele almaktadır. Kendi tatil planını yapan tüketici ise,
daha kendine güvenen ve çoğunlukla yalnızlığı tercih eden bir yapıdadır (Kotler vd,
2003: 208).
Geçmiş deneyimlerimiz ve şu andaki durumumuz, kültürümüz, demografik
özelliklerimiz, ekonomik koşullarımız ve psikolojik yapımız sürdürdüğümüz yaşam
tarzını etkilemektedir. Sözü edilen bu faktörlerin etkisiyle yaşam tarzının oluşumu ve
yaşam tarzının tüketim, satın alma ilişkisi şekil 2.5’te gösterilmiştir (Odabaşı ve Barış,
2002: 219):
YAŞAM BİÇİMİNİ
ETKİLEYENLER
-Demografik
-Sosyal Sınıf
-Gelir
-Kişilik
-Değerler ve Güdüler
-Aile Yaşam Eğrisi
-Kültür
-Geçmiş Deneyimler
YAŞAM BİÇİMİ
-Faaliyetler
-İlgiler
-Beğenme/Beğenmeme
-Tutumlar
-Tüketim
-Beklentiler
DAVRANIŞSAL
ETKİLER
Satın almalar
-Nasıl?
-Ne zaman?
-Nereden?
-Ne?
-Kim ile?
Tüketim
-Nerede, nasıl?
-Kim ile?
-Ne zaman, ne?
Şekil 2.5. Yaşam Biçimi ve Tüketici Davranışları
75
Kaynak: Odabaşı, Yavuz ve Barış, Gülfidan (2002): Tüketici Davranışı, İstanbul: MediaCat, 2. Baskı,
s. 219.
2.1.2.3.5. Kişilik
Kişilik kişiyi diğerlerinden ayırmaya yarayan, onun iç ve dış özelliklerini
bünyesinde toplayan kendine özgü bir sistemdir. Tanımda sözü edilen iç özellikler
kişinin psikolojik yapısı, dış özellikler ise çevresel faktörler şeklinde ele alınmaktadır
(Yükselen, 2008:139).
Kişilik, bireyin iç ve dış bütün özelliklerini gösteren ve onu diğer kişilerden
ayıran bir kavramdır. Bireyin tutumları, inançları, fiziksel ve psikolojik özellikleri,
hisleri, duyguları ve davranışlarının tümünü içerir (Güleç, 2006: 142).
Her insanın kişiliği satın alma kararını etkileyebilmektedir. Sahip olduğu
kişilik
özellikleri,
kişinin
tercihlerini,
hayata
bakış
açısını
ve
kararlarını
biçimlendirmektedir.
2.1.2.4. Psikolojik Faktörler
Tüketicilerin satın alma davranışlarını etkileyen başlıca dört psikolojik faktör
söz konusudur: Motivasyon (Güdülenme), Algılama, Öğrenme ve İnanç ve Tutumlar.
2.1.2.4.1. Motivasyon (Güdülenme)
Güdü, bilinçli veya bilinçsiz olarak davranışı doğuran, sürekliliğini sağlayan ve
ona yön veren herhangi bir güç olarak tanımlanmakta; güdülenme ise, kişinin,
76
eyleminin yönünü, gücünü ve öncelik sırasını belirleyen iç ya da dış bir dürtücünün
etkisi ile eyleme geçmesi şeklinde ifade edilmektedir ( www.tdk.gov.tr).
Bilim adamları güdülenme konusunda birçok araştırmalar yapmışlardır fakat
bunlar arasında en çok kabul gören teoriler Sigmund Freud’un, Abraham Maslow’un
ve Frederick Herzberg’in güdülenme teorileri olmuştur.
Sigmund Freud’un Teorisi: Freud, insan davranışında etkili psikolojik gücün
büyük ölçüde bilinçsiz olduğunu varsayar. Freud’a göre insanlar yaşamları boyu
birçok güdülerini baskı altında tutmaktadırlar. Bu güdüler hiçbir zaman yok edilemez
ya da tümüyle kontrol edilemezler. Üstelik insanlar bu güdülerinin nedenlerini de
bilemezler ( Yükselen, 2008:140).
Abraham Maslow’un Teorisi: Maslow insanların neden belirli zamanlarda,
belirli ihtiyaçlarının etkisiyle davranışlarını şekillendirdikleri üzerine çalışmıştır.
Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi modeli şekil 2.6’da gösterilmiştir;
Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre, kişilerin ihtiyaçları belirli bir önem
derecesinde sıralanmıştır. Kişinin önceliği ilk olarak barınma, yiyecek vb ihtiyaçlarını
karşılamak olacaktır. Bu temel ihtiyaçları karşılaması halinde kişi bir sonraki seviye
olan güvenlik ihtiyacına geçecektir. Öncelik olarak kişilerin temel ihtiyaçlarını
gidermesi gerekmektedir. Kişilerin fizyolojik ve güvenlik gibi temel ihtiyaçlarını
gidermeden, aidiyet ile ilgili ihtiyaçlarını gidermesi mümkün olmayacaktır. Bir aşama
gerçekleştirilmeden, bir sonraki aşamaya geçmek mümkün olmamaktadır.
Herzberg’in Güdülenme Teorisi: Herzberg ‘’ikili faktör teorisi’’nde güdüleri,
tatmini sağlayan ve tatminsizliğe neden olan güdüler şeklinde iki grupta ele almıştır.
Bu teori pazarlamacılara iki önemli bilgi sağlamıştır: Birincisi, pazarlamacılar, alıcının
tatminsizliğine neden olacak olgulardan kaçınmalıdır. İkincisi ise, alıcının tatmin
77
olmasını ve işletmeye, mamule ya da markaya bağlanmasını sağlayacak faktörleri
belirleyerek pazarlama programını hazırlamalıdır ( Yükselen, 2008: 141).
Üst-Seviyedeki İhtiyaçlar
KENDİNİ
GERÇEK
LEŞTİRM
E
EGO İHTİYAÇLARI
Prestij, Statü, Başarı
AİDİYET
Sevgi, Arkadaşlık, Diğerleri
tarafından kabul görülme
GÜVENLİK
Güvenlik, Barınma, Korunma
FİZYOLOJİK
Su, Uyku, Yiyecek
Alt-Seviyedeki İhtiyaçlar
Şekil 2.6. Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisindeki İhtiyaçların Derecesi
Kaynak: Solomon, Michael R., (2002): Consumer Behavior, Buying, Having and Being, New Jersey:
Prentice Hall, Fifth Edition, s.109.
Oturma yerinde karşılanamayan gereksinimlerin yer değiştirimle karşılanması
turizm olayına yol açmaktadır. Dolayısıyla, gereksinimlerle turizm olayı arasında
78
organik bir ilişki olduğudur. Bunun anlamı, gereksinimlerle turizm davranışı arasında
bir ilişki oluşturmaktır. Diğer bir deyişle, turizm davranışının da temelinde insan
gereksinimleri yatmaktadır ( Rızaoğlu, 2007: 112).
Maslow’un belirlediği gereksinimlerin turizm davranışı ile olan bağlantıları
Tablo 2.2 ‘de gösterilmiştir.
79
Tablo 2.2. Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi ile Turistik Davranış Arasındaki İlişkiler
Gereksinimler
Güdüler
Turistik Davranışla Bağlantıları
Fiziksel gereksinimler
Dinlenme
Kaçma, dinlenme, gerilimi azaltma, güneşten
yararlanma,
fiziksel
rahatlama,
zihinsel
rahatlama
Güvenlik gereksinimleri
Korunma
Sağlık, eğlence, ilerisi için kendini sağlıklı ve
etkin tutma, tanışıklık, belirlilik isteme, düzen
isteme
Duygulanım, sevinç, gurur duyma, benimseme,
İlişkinlik gereksinimleri
Sevme, sevilme
aileyle
birlikte
sürdürme,
olma,
arkadaşlık,
kolaylaştırma,
kişisel
akraba
ilişkilerini
toplumsal
etkileşimi
bağları
sürdürme,
kişilerarası ilişkiler geliştirme, dünyada barış
taraflısı olma
Saygınlık gereksinimleri
Başarı, statü
Kendini
kendi
başarılarına
inandırma,
toplumsal saygınlık, toplumsal tanınma, benliği
geliştirme, profesyonel ve iş yönlü olma,
kendini geliştirme, statü kazanma, güçlü olma,
rekabet edebilme, bağımsız ve özgür olma, öze
saygı
Kendini gerçekleştirme gereksinimleri
Kendini aşma, doğasına uygunluk
Özü araştırma ve değerlendirme, kendini arama
ve bulma, daha yüksek istekleri doyurma,
aşağılık duygusundan kurtulma, kendini önemli
hissetme
Bilme ve anlama gereksinimi
Bilgi edinme
Kültürel bilgilenme, eğitimli olma, merak için
gezilere katılma, yabancı yerlere ilgi duyma
Güzelduyu gereksinimi
Güzeli arama
Çevresel
güzellik,
manzara
arama,
güzel
sanatlara yönelme, sanat galerilerine gitme
Kaynak: Rızaoğlu, Bahattin (2007): Turizm Pazarlaması, Ankara: Detay Yayıncılık, Beşinci Baskı,
s.112.
80
2.1.2.4.2. Algılama
Her kişinin bir ürün ya da hizmeti algılama biçimi farklıdır. Bir ürün
hakkında, iki kişinin algıları farklı olabilmektedir. O ürün her iki kişi için de farklı
şeyler ifade edebilmektedir. Tüketicilerin satın alma davranışları da ürün ya da hizmeti
algılama biçimlerine göre değişebilmektedir.
Algılama, ihtiyaçları, güdüleri ve tutumları şartlandırmak suretiyle tüketicinin
satın alma davranışlarına etki etmektedir. Bu nedenle, işletmelerin hitap edeceği
tüketicilerin algılamalarının seçici özelliğini kendi lehlerine çevirmeye ve bunda
süreklilik sağlamaya çaba göstermeleri gerekmektedir. Algılama iki yönlü bir süreçtir
ve güdüler ve tutumlar da algılamayı etkilemektedir (Mucuk, 2004: 75).
Turizmde algı ile ilgili unsurlar aşağıdaki gibi irdelenebilmektedir (
Pekyaman, 2008: 77):
-Büyüklük:
Birçok müşteri büyüklüğü kalite ile özdeşleştirir. Seyahat
acentesi, otel, restoran zinciri ve havayolu gibi işletmeler ne kadar büyükse tüketici
gözünde bunların hizmetlerinin de o kadar iyi olacağı izlenimi uyanır.
-Renk: Renkler algısal çağrışımlara sahiptir. Bir uçağın renklerle donatılması
ve renkli logoların kullanılması havayolu işletmesinin daha dinamik ve daha sevimli
bir işletme olduğu imajını, izlenimini ve havasını yaratmak içindir.
− Yoğunluk: Bir reklâm mesajının yoğunluğu ortalamanın üzerinde ise dikkat
çekebilir. İlaçlar, AIDS, sarhoş olarak otomobil kullanma, kemer takma, yoksullara
yardım, insanlara ve hayvanlara karşı işlenen suçlar hakkında televizyonlarda yer alan
kamuya yönelik ticari reklâmların yoğunluğu çok fazladır ve tüketiciler üzerinde daha
etkili olmaktadır.
81
− Zıtlık: Zıtlık da müşterinin dikkatini çekmede etkilidir. American Express
çok uzun bir adam ile çok kısa bir adamı reklâmlarda işleyerek zıtlık unsurunu
algılamada kullanmıştır.
− Yapı: Yer ve duvar süslemeleri, masa süslemeleri, büyük başlıklı tanıtım
broşürleri, mönü kartlarında kullanılan malzemeler tüketiciler üzerinde olumlu
izlenimler yaratır.
− Şekil (biçim): Hizmet olanaklarının farklı şekillerde sunulması onların
rakiplerine göre farklı bir imaj oluşturmalarını sağlar. Bazı restoranlarda menü
kartlarının farklı şekillerde sunumu, farklı bardak ve tabakların kullanımı farklı bir
imaja sahip olmalarını sağlar.
− Ortam (lokasyon): Hizmet olanaklarının ve tanıtım malzemelerinin
gösterildiği fiziksel lokasyon da algılamada önemlidir. Örneğin, bir otel reklamının
kaliteli bir dergide yer alması tüketici üzerinde o ürünü kaliteli ve fiyatının yüksek
olduğu izlenimini uyandırır.
2.1.2.4.3. Öğrenme
Belli durumlar karşısında davranışların kalıcı olarak değişmesi şeklinde
tanımlanabilmektedir. Herhangi bir deneyim ya da yapılan bir davranış, öğrenmeyi de
beraberinde getirir.
İnsan davranışlarının çoğu öğrenilmiştir. Öğrenme kuramcıları, öğrenmenin
içgüdüler, dürtüler, işaretler, tepkiler ve pekiştirmelerin etkileşimi aracılığıyla
meydana geldiğini belirtmektedirler ( Kotler vd., 2003: 215).
82
Solomon’a göre öğrenme, deneyimlerden kaynaklanan davranışlardaki
nispeten kalıcı değişikliklerdir. Öğrenen kişinin, direkt olarak deneyime sahip
olmasına gerek yoktur; ayrıca diğer insanları etkileyen olayları gözlemleyerek de
öğrenilebilinir. Öğrenmeye çalışmıyorken bile öğrenilebilir. Tüketiciler birçok marka
adını fark edebilir ve birçok ürünün reklam müziklerini - kullanmadıkları ürünlerinkini
bile- mırıldanabilirler. Bu sıradan, kasıtsız bilgi edinimi, tesadüfi öğrenme olarak
bilinmektedir (Solomon, 2002: 72).
Öğrenmenin tanımında üç ana öğe vardır (Odabaşı ve Barış, 2003: 78):
1. Öğrenme, davranışta oluşan bir değişikliktir. Bu değişiklik iyiye doğru
olabileceği gibi kötüye doğru da olabilir.
2. Öğrenme, tekrarlar ya da yaşantılar sonucu meydana gelen değişikliktir.
Kimse bilgi sahibi olarak doğmaz. Ancak büyüme-olgunlaşma sonucu
meydana gelen değişiklikler öğrenme değildir.
3. Öğrenme sonucu olan değişikliğin mümkün olduğunca sürdürülmesi
gerekir. Diğer bir deyişle uzun süre devam etmelidir.
2.1.2.4.4. İnanç ve Tutumlar
Davranış ve öğrenme vasıtasıyla, insanlar, satın alma davranışlarını
etkileyecek inançlar ve tutumlar edinmektedirler. İnanç, kişinin bir şey hakkında sahip
olduğu tanımlayıcı bir düşüncedir. Bir müşteri, bir otelin, aynı fiyat aralığındaki diğer
otellere nazaran en iyi özelliklere ve en profesyonel personele sahip olduğunu
düşünebilir. Bu inanç, gerçek bir bilgi, fikir ya da inanca dayanıyor olabilir (Kotler vd,
2003: 216).
Tutum ise, kişilerin bir nesne, olay ya da kişiye yönelik olarak, olumlu ya da
olumsuz yönde geliştirilmiş olan davranış biçimi olarak tanımlanabilir. Bir deneyim
83
sonrası oluşturulan bu davranış biçimi, kişilerin satın alma kararlarına yönelik olarak
da davranışlarını şekillendirmektedir.
Pazarlamacılar, insanların spesifik bir ürün ya da hizmet hakkında sahip
oldukları inançlarla ilgilenirler. İnançlar ürün ve marka imajlarını desteklerler. İnsanlar
inançları üzerinden hareket ederler. Eğer asılsız tüketici inançları satın alma sürecini
olumsuz yönde etkilerse, pazarlamacılar, bunu değiştirecek bir kampanya başlatmak
isteyeceklerdir ( Kotler vd., 2003:216).
İnançlar ve tutumlar, daha önceki deneyimlerin bir sonucu olduğuna göre,
pazarlama yönetimi, stratejilerinde tüketicilerin işletme, mamul, marka gibi
konulardaki tutum ve inançları ile söz konusu değişkenler arasında düzenli iletişim
kurmaya özen göstermelidir (Yükselen, 2008: 143).
2.2. Destinasyon Seçiminde Karar Verme Süreci
Tatil ihtiyacı olduğuna karar veren tüketici, bu ihtiyacını gidermeye yönelik
olarak bir takım araştırmalara girecek, belirli destinasyonlar üzerinde duracaktır.
Destinasyon karar verme sürecinde, içsel ve dışsal etkenler aracılığıyla elde edeceği
bilgileri değerlendirerek, tatil kararını verecektir.
Turistlerin psikografik ve demografik profilleri seyahat motiflerini etkilediği
gibi destinasyon tipleri de karar verme sürecinde temel rol oynar. Buna göre (
Özdemir, 2008: 145):
1. Turist akımı ve turist memnuniyeti insanların uygun tipteki destinasyonlara
yönlendirilmeleri ile mümkündür. İnsanların seyahat motifleri ile psikolojik
ve demografik profillerini anlamak bu anlamda önemlidir. Böylelikle
kişilerin ihtiyaçlarına göre bir destinasyon tavsiye etmek mümkün olabilir.
84
Böylece, turistlerin seyahatlerinden sağladığı memnuniyet ve keyif de en
yüksek derecede olacaktır.
2. Destinasyonların uygun hedef pazarlara pazarlanması ve bu yönde
gelişimini sağlamak önemlidir. Destinasyonda sağlanacak hizmetlerin ve
ortamın nasıl olacağına karar vermek için, hedef pazarı oluşturan turist
tiplerini ve pazarın seyahat motiflerini anlamak gerekir. Söz konusu
anlayışlar aynı zamanda promosyon kampanyalarında verilecek mesajı da
etkileyecek öneme sahiptir.
Tatil kararı veren tüketicilerin, bu kararı verme sürecinde gözden geçirdikleri
ve kararlarını etkileyecek olan bazı unsurlar; karar verme sürecinde göz önünde
bulundurdukları birtakım aşamalar mevcuttur. Tüketiciler bir turistik destinasyonda
tatil
kararlarını
vermeden
önce,
bu
unsurları
irdeleyerek
kararlarını
biçimlendirmektedirler.
Bu süreçle ilgili olarak farklı yaklaşımlar mevcuttur. Bazı bilim adamları bu
süreci, farklı aşamalarda ele almışlardır. Bu çalışmada karar verme süreci Kotler, John
ve Bowen’in (1996: 219)
belirttiği üzere 5 aşamada irdelenmektedir: İhtiyacın
belirlenmesi, tercih edilecek olan destinasyonla ilgili araştırmanın yapılması ve
verilerin
toplanması,
bunun
yanında
farklı
alternatiflerin
de
göz
önünde
bulundurularak irdelenmesi, bütün bunlar çerçevesinde kararın verilmesi ve son olarak
da satın alma gerçekleştikten sonra, kişinin tatil sürecini değerlendirmesi ve bunun
sonucunda elde ettiği edinimleridir.
İhtiyaç
Belirleme
Bilgi
Araştırma
Alternatifleri
Değerlendirme
Satın Alma
Kararı
Satın Alma
Sonrası Davranış
Şekil 2.7. Tüketici Satın Alma Karar Süreci
Kaynak: Kotler, Bowen ve Makens (2003): Marketing for Hospitality and Tourism, New Jersey:
Prentice Hall, Third Edition, s.219.
85
2.2.1.Gereksinimlerin Belirlenmesi
Satın alma süreci bir ihtiyacın ya da bir problemin belirlenmesiyle
başlamaktadır. Bu ihtiyacın ya da problemin belirlenmesi süreci farklı iç ve dış
faktörlerin etkisiyle gerçekleşmektedir.
Tüketicinin iç dürtülerinin getirisi olarak, açlık vb. şeklinde gerçekten
karşılanması gereken bir gereksinimi olabileceği gibi; reklam vb. dış faktörlerin
etkisiyle de bir gereksinim uyarılmış ve ortaya çıkarılmış olabilir. Gereksinimin
belirlenmesi aşamasının ardından ise, bu gereksinime yönelik olarak bilgi araştırması
süreci başlamaktadır.
Gereksinimlerin belirlenmesi basit ya da karmaşık bir sürece karşılık
gelebilir. Basit bir süreçle gerçekleşen gereksinimin belirlenmesi, hızlı bir şekilde
gerçekleşir ve kolaylıkla üstesinden gelinebilir. Örneğin, olası bir müşteri bir gazete ya
da bir içecek ihtiyacını fark ettiği zaman, otomatik satış makinaları ya da benzeri
şekilde içeceğini ya da bir gazete bayiinden gidip gazetesini alabilir. Karmaşık bir
sürece karşılık gelen gereksinimin belirlenmesi olayı ise, belirli bir süre içerisinde
gelişir ve mevcut durumdaki müşteriyi istenilen durumdaki müşteriye dönüştürebilir.
Örneğin, Peru ziyaretinin ardından, tüketici Güney Afrika’ya seyahati düşünebilir.
Mevcut Peru seyahati satın alınması durumu, Güney Afrika’ya seyahati arzulanan
duruma dönüştürebilir ( Reisinger, 2009: 306).
Konuya tatile çıkmaya karar verme süreci olarak bakılırsa, ilk aşamanın hem
ihtiyaç hem de istek olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Tatil, bedensel ve zihinsel
rahatlamayı, kişilerin bireysel olarak kendilerini iyi hissedebilmesini sağlamak için
ortaya çıkan bir iç dürtüdür. Aynı zamanda sosyal çevrede meydana gelen bazı
gelişmeler ile de bir dış dürtü olarak algılanmaktadır. Dolayısıyla rutin bir yaşamdan
kaçış, iş yaşamına ara vermek, yaşamın günlük endişeleri gibi sıkıntıların hissedilmesi
sonucu tatil ihtiyacı doğmaktadır ( Karadağ, 2008: 31).
86
Bununla birlikte boş zaman, gelir ve turizme katılma bilincinin bulunduğu
toplumsal
kültürlerde,
turizme
katılma
belli
dönemlerde
düzenli
olarak
gerçekleştiğinden ‘’gereksinmenin ortaya çıkması’’ konusunun turizmde farklı
anlaşılması gerekmektedir. Dolayısıyla, turizme katılmada seyahatin tasarlanması,
belli toplumsal kümelerde gereksinmenin ortaya çıkması içeriğinde ele alınmalıdır (
Kozak, 2008: 222).
Bu aşamada pazarlamacılar, tüketicinin problem ya da ihtiyacını fark etmesini
tetikleyen durum ya da faktörleri belirlemelidir. Tüketicilerin ne çeşit ihtiyaçlarının ya
da problemlerinin onların satın almalarıyla sonuçlandığını, ihtiyaçlarıyla ilgili olarak
hangi ürünlerle ilgilendiklerini ve bu belirli ürünü seçmelerine neden olan unsurun ne
olduğunu bulmaya yönelik olarak, tüketiciler hakkında araştırma yapmalıdırlar (
Kotler vd, 2003: 219).
2.2.2. Satın Alma Öncesi Araştırma
Satın alma öncesi araştırma, destinasyon seçimi karar verme sürecinde ikinci
sırada yer alan ve bu süreçte önemli rolü olan bir aşamadır. Satın alma öncesi
araştırma süreci, tüketicinin ürün ya da hizmeti satın almaya yönelik olarak harekete
geçtiği ve bu ürün ya da hizmet hakkında birtakım veriler elde etmek amacıyla
araştırma yaptığı süreçtir.
Problemi tanımlamak sadece bir tek şeydir, fakat çözümü belirleme ve
uygulama farklı bir şeydir. Ne tarzda bir satın alma probleminin çözüleceği, nereden
ve nasıl alınabileceği, karara varmak için hangi bilgilerin gerekli olduğu ve bilgilerin
nerede mevcut olduğu sorularının cevaplanmış olması gerekmektedir. Bazı durumlarda
tüketiciler, karar verme sürecinde kullanılması amacıyla, ilgili bilgiyi aktif olarak
araştırmaktadır, fakat bunun yanında tüketici ihtiyacı olan bilgiyi, aktif olarak
araştırmadan, pasif olarak da edinebilmektedir. Bu nedenle, sürekli araştırma
87
(gelecekte yararlanmak için göz atma ve akılda tutma) ve akıldaki bir amaçla birlikte
kasıtlı araştırma birbirinden ayrılmaktadır. Gün içerisinde, tüketiciler belirli bir ürün
ve hizmeti farkına varılması ve hatırlatılmasına yönelik olarak geniş çaplı medya
etkilerine maruz kalmaktadırlar. Satın alma noktalarına geldiklerinde, üreticilerin
umudu, onların bu etkileri hatırlamaları ve marka seçiminde kullanmaları olacaktır
(Brassington ve Pettitt, 2000: 94).
Satın alma öncesi araştırma, çoğunlukla iç kaynaklardan ziyade dış
kaynaklara yönelinen bir sürece karşılık gelmektedir. Araştırma aşamasında, bir
destinasyonu ziyarete yönelik olarak planlama süreci kapsamında,
önceki
deneyimlerin ve bilginin kullanıldığı noktada içsel kaynaklardan yararlanılır. Bir tatil
kararı verme sürecince, anıların
(yaşanmışlıklar- deneyimlerin) yetersiz kaldığı
durumlarda, turist dikkatini ve zamanını dışsal kaynaklara yönlendirecektir (Bargeman
ve Poel, 2006: 709).
Bilgi için dışsal kaynaklardan yapılan araştırma dört temel kaynaktan
sağlanan bilgiyi gerektirir: (1) Tarafsız ( Turizm bürosu, seyahat rehberi vb.), (2)
Ticari reklam ( satış görevlisi, seyahat acentesi, broşürler vb.), (3) Sosyal ( Akrabalar,
arkadaşlar ve diğer sosyal ağlardan alınan bilgiler), (4) Kitlesel medya kaynaklarından
sağlanan yazılı ya da elektronik bilgiler ( gazeteler, dergiler, radyo, televizyon ve
internet) ( Bargeman ve Poel, 2006: 709).
Bunların yanı sıra, tüketici tatilini geçirmek için bir destinasyon hakkında
araştırmalarını yaparken, seyahat acenteleri, otel ve destinasyonların katalogları,
turizm büroları gibi kaynaklardan da yararlanabilmektedir.
Bir tüketici, ihtiyacının farkına varmasının ardından pazar hakkında ayrıntılı
bir araştırma yapabilir (Satış öncesi araştırma). Diğer yandan, çoğu tüketici, özellikle
de deneyimli tüketiciler, sadece göz atmak için ya da piyasadaki en son gelişmelerden
haberdar olmak için araştırma yaparlar. Bu tüketiciler sürekli araştırma halindedirler.
88
Bu iki araştırma modeli arasındaki farklılıklar Tablo 3.1’de belirtilmiştir (Solomon,
2002: 260):
Tablo 2.3. Tüketici Bilgi Araştırması için Bir Çerçeve
Satın alma öncesi araştırma
Sürekli araştırma
Belirleyiciler
-Satın almaya bağlılık
-Ürüne bağlılık
-Pazar çevresi
-Pazar çevresi
-Durumsal faktörler
-Durumsal faktörler
Güdüler
-Daha iyi satın alma kararı verme
-İleride kullanıma yönelik bir
bilgi bankası oluşturma
-Eğlence ve zevk deneyimi
Sonuçlar
-Artan ürün ve pazar bilgisi
-Gelecekteki satın almanın
-Daha iyi satın alma kararı
verimliliği ve kişisel etki ile
-Satın alma sonucu ile artan tatmin
sonuçlanan artan ürün ve
pazar bilgisi
-Artan satın alma güdüsü
-Araştırma ve diğer sonuçlardan
artan tatmin
Kaynak : Solomon, Michael, R. (2002): Consumer Behavior , New Jersey: Prentice Hall, s. 260.
89
2.2.3. Alternatiflerin Değerlendirilmesi
Alternatifleri
değerlendirme
aşamasında,
tüketiciler
kendilerine
göre
seçtikleri öznel ve nesnel ölçütleri kullanarak seçenekleri değerlendirirler. Öznel
ölçütler, tüketiciye özgü, kişisel ölçütlerdir ve bunlar arasında çekim yerinin imajı,
konaklayacağı otel işletmesinin imajı ve hobileri sayılabilir. Nesnel ölçütler ise,
fiyatlar, çekim yerleri ve çekim yerlerindeki işletmenin yerleşim yeri, işletmelerin
fiziksel özellikleri (oda sayısı, lokanta çeşitliliği, yüzme havuzu) ile sunulan hizmetler
ve olanaklar ( serbest kahvaltı, havayolundan işletmeye taşıma servisi ) sayılabilir (
Rızaoğlu, 2007: 155).
Alternatiflerin değerlendirilip seçime gidilmesi süreci, Şekil 2.8 yardımıyla
açıklanmaktadır. Şekle göre, alternatiflerin değerlendirilmesi aşamasında tüketicinin
koyduğu fiyat, ürün ve hizmetin kalitesi, işletme ya da markanın ismi gibi ölçütlere
var olan alternatifler değerlendirilir. Satın alma aşamasına gelmeden önce tüketicinin
koyduğu kuralların sonucunda da alternatiflerden birisi seçilmektedir ( Karadağ, 2008:
34).
Değerlendirilen
Ölçütler
Ölçütlerin
Önemi
Her ölçüte göre
alternatiflerin
değerlendirilmesi
Kabul edilen
karar
kuralları
Bir
alternatifin
seçilmesi
Dikkate Alınan
Alternatifler
Şekil 2.8. Alternatiflerin Değerlendirilmesi ve Seçim Süreci
Kaynak: Karadağ, Levent (2008): Turizm Tüketicilerin Karar Verme Süreci: Türkiye’yi Ziyaret Eden
Aile Grupları Üzerine Bir Araştırma, (Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,Turizm
İşletmeciliği Anabilim Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Muğla, s. 34.
90
Burada tüketici alternatifleri değerlendirirken, seçenekler arasından en az
riski olana yönelmeyi tercih edecektir. Bu süreç kolay bir süreç olmamakla birlikte,
farklı aşamalardan meydana gelmekte ve her müşteri için tek (standart) bir süreç söz
konusu olmamaktadır.
Bazı temel kavramlar, tüketici değerlendirme süreçlerini açıklamaya yardımcı
olacaktır. İlk olarak, her tüketicinin bir ürünü, ürün özelliklerinin bir demeti olarak
gördüğü varsayılmaktadır. Restoran için, bu özellikler yiyecek kalitesi, menü seçimi,
servis kalitesi, atmosfer, yer ve fiyat gibi unsurlardan oluşmaktadır. Tüketicilerin bu
özellikleri dikkate alma düzeyleri, ihtiyaçlarına göre değişmektedir. En çok dikkat
edilen, ihtiyaçlarıyla ilgili unsurlara ödenilenlerdir. İkinci olarak, her tüketici her
özelliğin önemini farklı derecelerde ilişkilendirir. Bunun anlamı tüketicinin ihtiyaç ve
isteklerine göre, özelliğin önem derecesini ilişkilendirmesidir. Üçüncü olarak, tüketici
her bir markanın sahip olduğu özellikler konusunda bazı belirli bir takım inançlar
geliştirir. Bu inançlar, ‘’marka imajı’’ olarak bilinen belirli bir markaya yönelik olarak
geliştirilmekte ve her özelliğin yararlı bir işlevselliğe sahip olduğu varsaymaktadır.
Son olarak da, değerlendirme prosedürü vasıtasıyla, farklı markalara göre tutumlara
ulaşır. Kullanılan bir ya da birkaç değerlendirme prosedürü, tüketiciler ve satın alma
kararına bağlı olmaktadır ( Kotler vd., 2003: 221).
Turist alternatifleri değerlendirme aşamasında; maliyet değer ilişkileri,
seçeneklerin (alternatiflerin) çekiciliği, seyahat hakkındaki bilgilerin nitelik ve
nicelikleri, seçeneklerin bütünsel imajı, seyahat acentelerine güven gibi pek çok husus
göz önünde bulundurulur. Toplam riskleri en az olan seçenek en uygun olanıdır. Bu
aşamada turist, ürünün beklendiği gibi işlevini yapıp-yapmayacağı riski, turistik
ürünün zararlı olması riski, ürünün maliyetinin zaman ve parasal açıdan değer
almaması riski ve sosyo-psikolojik risk gibi muhtemel risklerle karşı karşıya kalır.
Turist bu muhtemel riskleri en aza indirmek için ürün ve hizmetten beklentilerin az
olması, turistik ürün bağımlılığı, en pahalı ürünleri satın alma, seyahat raporlarına
güvenme gibi bir takım stratejiler geliştirebilir (Hayta, 2008: 40).
91
Potansiyel tüketiciler, seçecekleri ürünlerin kapsamlı ve özelliklerini
barındıran bir listesini oluşturmaya eğilimlidirler. Bunun yanında tüketiciler, her ürün,
destinasyon ve özellikleri değerlendirecekleri kriterler geliştirirler. Örneğin, bir iş
adamı bir otel seçiminde göz önünde bulunduracağı bazı kriterler geliştirir; bir otelle
ilgili olarak, internet bağlantısı, konferans telefonu ve faks imkanının bulunduğu bir iş
merkezi ve konferans salonu imkanlarının sunulduğu otelleri göz önünde bulundurur.
Eğer bu kriterlere uygun oteller mevcut ise, iş seyahati yapan işadamları genellikle en
uygun yerlerden birini seçeceklerdir. Potansiyel turistler tarafından, turizm
destinasyonu değerlendirme aşamasında kullanılan örnek kriterler şekil 3.3’te
gösterilmiştir (Reisinger, 2009:311):
Konaklama ( lüks, bütçe)
Erişilirlik
Aktiviteler ( kapalı ve açık ortam)
Kolaylıklar ( konfor, çeşitlilik)
Mimari/binalar
Yabancı dil için destek
Atmosfer (huzurlu, rahat)
Turizm info imkanı
Kumsallar
Yiyecek-içecek
Temizlik
İklim
Kültürel faaliyetler( tiyatro, galeri)
Farklı kültürler/gelenekler
Farklı yiyecek ve içecekler
Destinasyona ulaşımda kolaylık
Şehir içi ulaşımda kolaylık
Eğlence( Konserler, sinemalar)
Egzotik çevre
Yerel halkla iletişim
Ulaşım ( Şehir içi )
Eğlence parkları (Lunapark vb)
Bozulmamış çevre koşulları
Tarihi çekicilikler ( Binalar,
müzeler)
Destinasyonun imajı
Endüstriyel çekicilikler
Yerel fiyatlar
Doğal çekicilikler ( Doğalpark, doğal
yaşam)
Gece hayatı ( gece klüpleri)
Macera fırsatları
Yerel halkla sosyalleşme imkanları
Uçuş / destinasyona varış ücreti
Alışveriş imkanları
Gezi imkanları
Boş zamanı değerlendirmeye
yönelik imkan ve fırsatlar
Rahatlık ve dinlenme
Destinasyonda güvenlik
Manzara
Hizmet kalitesi
Yerli halkın yaklaşımı
Özel faaliyetler (Sergiler, festivaller)
Spor faaliyetleri
Yabancı dilleri konuşan tur rehberleri
Şekil 2.9. Turizm Destinasyonlarının Değerlendirilmesinde Kullanılan Kriterler
92
Kaynak: Reisinger, Yvette (2009):International Tourism Cultures and Behavior, UK: ButterworthHeinemann, s. 311.
Potansiyel tüketici, ürünleri ya da destinasyonları bir özellikler kümesi olarak
görür. Potansiyel tüketiciler, onlar için önemli olan özelliklere dikkat ederler.
Tüketiciler ihtiyaçları ve isteklerine bağlı olarak ürün ya da destinasyonların
özelliklerine yükledikleri önemi değerlendirirler. Örneğin, erkek tüketiciler bir
restoranın park imkanlarını önemserken, kadın tüketiciler için önemli olan nokta o
restoranın ambiyansı ve romantik atmosferidir. Farklı tüketicilerin farklı ihtiyaçlara
sahip olmalarından dolayı, tüketiciler ürün ya da destinasyonların sahip olduğu
özelliklere farklı önemler yüklerler ( Reisinger, 2009: 310).
2.2.4.Satın Alma
Satın alma, tüketicinin elindeki bütün verileri değerlendirerek, mevcut
seçenekler arasında kendisine en uygun olanları göz önünde bulundurarak, satın alma
niyeti oluşturduğu ve bu niyeti gerçekleştirmeye karar verdiği sürece karşılık
gelmektedir.
Genellikle, tüketici en çok tercih edilen markayı satın alır fakat iki faktör, satın
alma niyeti ile satın alma kararı arasına girebilir. Bu faktörler Şekil 2.10’da
gösterilmektedir.
Diğerlerinin
tutumları
Alternatiflerin
Değerlendirilmesi
Satın alma
kararı
Satın alma
niyeti
Beklenmedik
durumsal
faktörler
Şekil 2.10. Alternatiflerin Değerlendirilmesi ve Satın Alma Kararı Arasındaki
Süreç
93
Kaynak: Kotler, Philip; Bowen, John ve Makens, James
(2003): Marketing for Hospitality and
Tourism, New Jersey: Prentice Hall, Third Edition, s .219.
Diğerlerinin tutumları ilk olarak irdelenmektedir. Örneğin bir bayan, eşi Çin
yemeklerinden hoşlandığı için, Çin restoranına gitmeyi tercih edebilir. Bu bayanın
seçimi, onun satın alma kararı ve bu dileklere uymaya yönelik olarak motivasyonu,
eşinin tutumunun gücüne bağlıdır. Diğer kişinin o ürün hakkındaki olumlu ya da
olumsuz tutumunun derecesi ve o kişinin tüketiciye olan yakınlığına göre, tüketicinin
satın alma kararını biçimlendirecektir. Bu durum, çocukların durumunda olduğundan
daha iyi tanımlanamaz. Çocuklar isteklerini ebeveynlerinden saklamazlar ve
ebeveynler etki altında kalırlar. Tüketici satın alma niyetini, aile geliri, beklenen fiyat
ve üründen beklenen fayda gibi faktörlere dayanarak şekillendirir ( Kotler vd., 2003:
222).
Satın alma niyeti ayrıca beklenmedik durumlardan da etkilenir. Tüketici satın
alma hareketinde bulunacağı zaman, karşısına satın alma niyetini değiştirecek
beklenmedik durumlar çıkabilir. Beklenmedik bir kaza vb. gibi sorunlar kişinin satın
alma niyetinden vazgeçmesine neden olabilir. Tüketicilerin satın alma sonrası aşamaya
kadar deneyimlerinin ne olacağını bilmiyor olmalarından dolayı, yöneticilerin, ilk kez
satın alan tüketicilerin, gerçek tüketiciler olmadığını, bu tüketicilerin ürünü ya da
hizmeti sadece denediklerini unutmamaları gerekmektedir. Bu noktada yöneticiler,
tüketicilerin satın alma niyeti içerisinde iken, iyi bir deneyime sahip olmalarını
sağlamalı ve satın alma sonrası değerlendirmenin olumlu olmasını sağlayacak her türlü
şeyi yapmalıdırlar ( Kotler vd., 2003: 222).
Bunların dışında algılanan risk de tüketicinin kararını etkileyebilmektedir.
Algılanan risk ürünün fiyatı, ürün özelliklerindeki belirsizlik ya da tüketicinin kendine
olan güveninden kaynaklanabilmektedir. Söz konusu riskin giderilmesinde tüketiciler;
karardan kaçınabilirler, arkadaşlarından bilgi alabilirler ya da ulusal markaları tercih
edebilirler. Satın alma niyetinde kararlı olan tüketiciler; marka (ne), satıcı (nereden),
94
miktar (ne kadar), zaman (ne zaman) ve ödeme yöntemine (nasıl) ilişkin ayrı ayrı
kararlar alabilirler. Bu kararlar, ürünün ilgilenim düzeyine ve satın alma kararının
niteliğine göre değişmektedir ( Balıkçıoğlu, 2008: 105).
Turizmde satın alma kararı, rezervasyon yaptırma gibi önce satın alma
uygulamaları dolayısıyla daha kolay verilebilmektedir. Zira tüketici kendisine tanınan
ödeme süresinde daha uygun turizm ürünlerine yönelik olarak kararını değiştirebilme
olanağına sahip olabilmektedir ( Kozak, 2008: 223).
2.2.5. Satın Alma Sonrası Değerlendirme
Satın alma kararını değerlendirmek, karar verme sürecinin son aşamasıdır. Bu
süreçte tüketici yapmış olduğu satın alma davranışını değerlendirir, satın aldığı ürün
ya da hizmet hakkında olumlu veya olumsuz bir fikir oluşturur. Tüketicinin
oluşturduğu bu fikir daha sonra bu ürün ya da hizmetin satın alınıp alınmayacağı
konusunda kendisine yol gösterecek olan bir unsur olacaktır.
Tüketicinin satın almış olduğu ürün ya da hizmetten bir takım beklentileri
vardır. Bu beklentiler ışığında satın alma davranışı gerçekleşmiştir. Eğer tüketicinin
satın aldığı ürün ya da hizmet beklentilerini karşılıyorsa, müşteri bu satın alma
davranışından
tatmin
olacaktır.
Aksi
takdirde
ise
müşterinin
beklentisini
karşılayamayan bu satın alma davranışının sonucu müşterinin tatmin olmaması ile
sonuçlanacaktır.
Tüketicilerin dayanak noktası, son deneyimleri, satıcılar, arkadaşlar ve diğer
bilgi kaynaklarından alınan mesajlardır. Eğer bir satıcı, ürünün mevcut performansını
abartılı biçimde tüketiciye yansıtırsa, tüketici hayal kırıklığına uğrayacaktır.
Performans ve beklentiler arasındaki büyük boşluklar ise, daha büyük hayal
kırıklıkları demektir ( Kotler vd., 2003: 223).
95
Bu aşama pazarlamacılar için önemli bir aşamadır zira tüketicinin ürün ya da
hizmeti satın almasıyla süreç tamamlanmamaktadır. Bu aşamada tüketicinin ürün ya
da hizmeti bir kez daha satın alıp almama kararı pazarlamacılar açısından önemlidir.
Zira hedef, tüketiciyi daimi hale getirebilmektir.
Tüketicilerin genel olarak karar verme aşamasının, beş birimlik bir süreçten
oluştuğunu ifade ettikten sonra, turistin bu aşamalardaki olası tutumunun farklı
olabileceği de bazı çalışmalarda üzerinde durulan önemli bir konudur. Tüketici olarak
turistin, beş aşamalık bu karar verme sürecinde, her aşamasında farklı tutum ve
stratejilere yönelme olasılığı oldukça yüksektir. Dolayısıyla her aşama arasında
düzenli ve bilinçli bir koordinasyon kurulması ve ayrıca hem bireysel olarak bir
turistin hem de aile olarak bir turist grubunun, bu beş aşamayı düzenli bir şekilde
hayata geçirdiğini söylemek zordur. Çünkü bu aşamaların her birine aynı titizlikle
yaklaşılmasına gerek kalmadan bazı kararlar alınabilir. Özellikle geçmiş tatillerden
elde edilen olumlu veya olumsuz deneyimler karar verme aşamalarının ne kadar yoğun
yaşanacağını belirleyen en önemli faktördür ( Karadağ, 2008: 38).
Satın alma karar sürecinde her aşama bir öncekinin önkoşuludur. Bir
destinasyonun benimsenmesi bu destinasyona gidilmesini olumlu olarak etkiler. Satın
alma olayının kendisi gelecekteki satın alma niyeti üzerine olumlu veya olumsuz bir
etkiye sahip olabilir. Karar verme sürecinde her üst aşama daha alt aşamaları
kolaylaştırma işlevi görebilir. Tatil satın alma süreci turistlerin davranışlarının
anlaşılmasında, öngörülmesinde, turist çekim yerlerine olan potansiyel istemin
değerlendirilmesinde büyük önem taşır. Tatil satın alma sürecinin, turistik davranışın
önemli, ancak önemi turistten turiste değişen bir özellik taşıdığı unutulmamalıdır (
Rızaoğlu, 2007: 160).
96
III. BÖLÜM
DESTİNASYON PAZARLAMASINDA DESTİNASYON SEÇİMİ
ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: BOZCAADA ÖRNEĞİ
Çalışmanın bu bölümünde, teorik bilgiler temelinde geliştirilmiş olan
araştırma modeli belirtilmiş, bu model çerçevesinde oluşturulan hipotezler ortaya
konulmuş ve araştırma kapsamında Bozcaada’da tatilini geçirmekte olan turistlere
uygulanmış
anket
ve
kullanılan
ölçeklerin
sonuçları
istatistiksel
olarak
değerlendirilmiştir.
3.1. Araştırma Modeli
Araştırma öncesi farklı kaynaklarda yer alan ve farklı amaçlarla hazırlanmış
olan, turistik karar verme ve satın alma süreçlerine yönelik olarak çalışılmış
araştırmalar ve tezler incelenmiştir.
Birinci ve ikinci bölümde yer alan teorik bilgiler ışığında, araştırmaya konu
olan turistlerin tatillerini geçirmek için Bozcaada destinasyonu seçiminde hangi
etkenleri göz önünde bulundurdukları ile ilgili verileri elde etmek amacıyla, bir anket
düzenlenmiştir. Araştırmada uygulanan bu anket üç bölümden oluşmaktadır.
Birinci bölümde, anketi yanıtlayan turistlerin sosyo-demografik özellikleri
hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla; yaş, cinsiyet, medeni durum, gelir, eğitim ve
meslekleri hakkında sorular yöneltilmiştir.
İkinci bölümde Bozcaada’da tatilini geçirmeye karar veren turistlerin, karar
aşamasında, adayla ilgili hangi unsurları göz önünde bulundurdukları ve bunların
önem derecesini saptamak amacıyla sorular maddeler şeklinde düzenlenmiştir.
97
Son bölümde ise, Bozcaada’yı bir tatil destinasyonu olarak seçerken, karar
verme aşamasında yararlanılan kaynaklar, asıl tercih etme sebepleri, konaklama
süreleri, kendilerinin adayı tekrar tercih edip etmeyecekleri ile başka kişilere tavsiye
edip etmeyeceklerine yönelik olarak oluşturulmuş olan sorular yer almaktadır.
3.2. Evren ve Örneklem
Turistlerin tatillerini geçirmek için seçtikleri destinasyonlara karar verme
sürecinde göz önünde bulundurdukları unsurları tespit etmeye yönelik çalışmada,
araştırmaya konu olarak ‘Bozcaada’ seçilmiştir. Araştırmanın evrenini Bozcaada’da
tatilini geçirmekte olan turistler oluşturmaktadır. Bunun nedeni, Bozcaada’nın son
yıllarda insanların tatillerini geçirmek için tercih etme oranlarının artması ve
Bozcaada’nın diğer popüler tatil yerleri ile kıyaslandığında, daha farklı bir konumu
olması ve bu doğrultuda barındırdığı turistik ve kültürel öğelerin de farklı olmasıdır.
Bu sebeple çalışmada ana kütleyi çok daha iyi temsil edeceğinin düşünülmesi
sebebiyle Bozcaada tercih edilmiştir.
3.3. Verilerin Toplanması
Çalışmada verilere, elektronik ortam, literatür taramaları, ikincil veri
kaynakları ve anket çalışması ile birincil veri kaynakları vasıtasıyla ulaşılmıştır.
Literatür taramasında bilimsel bilgi niteliği taşıyan kaynaklar değerlendirilirken bunun
yanında, anket çalışmasından elde edilen bilgiler de değerlendirilerek yorumlanmıştır.
Araştırmada veriler yüz yüze anket kolayda örnekleme yöntemiyle elde
edilmiştir. Bozcaada’da tatilini geçirmekte olan turistlere yönelik olarak hazırlanmış
olan anket, turizm sezonunun yoğun olduğu 2009 yılı, Temmuz ve Ağustos aylarında
gerçekleştirilmiştir. Anket belli bir amaç ve plana göre düzenlenmiş soru listesidir.
98
Yazışma yoluyla veri toplama yöntemi olan anket yöntemi, daha çok sosyal
içerikli araştırmalarda kullanılmaktadır ( Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2007: 75).
Yüz yüze anket yönteminin başlıca avantajları şunlardır ( Şimşek, 2008: 133):
•
Yüz yüze ankette cevaplayıcı tarafından anlaşılmayan sorular anketör
tarafından açıklanır.
•
Uygun görülen durumlarda anketör, cevaplayıcıların belirli sorulara ilişkin
fikirlerinin detayına inebilir.
•
Yüz yüze anket yönteminde cevaplayıcıların anketi sonuna kadar tamamlama
olasılığı daha yüksektir.
•
İnternet ortamında gerçekleştirilen anketlerde olduğu gibi cevaplayıcılar tüm
anket sorularını ilk anda gördükleri için herhangi bir soruya verilecek cevap
bağımsızca verilen bir cevap olmayabilir. Dolayısıyla cevaplayıcılar diğer
sorulara verdikleri cevaplara göre kendilerini şartlandırabilir. Ancak, yüz yüze
ankette cevaplayıcılar soruları önceden görmedikleri için sıralama sapması
düşük olur.
Araştırma, Bozcaada’daki tatil sezonunun yoğun olduğu aylar olan Temmuz ve
Ağustos aylarında, özellikle de yoğun olduğu günler ( Cumartesi – Pazar) göz önünde
bulundurularak, toplam 370 kişiye uygulanmıştır. Tatil için Bozcaada’yı tercih eden
turistlerin doldurduğu 347 kullanılabilir anket elde edilmiştir.
3.4. Bulguların Çözümü ve Yorumlanması
Bu bölümde, araştırmaya konu olan ziyaretçilerin destinasyon seçiminde göz
önünde bulundurdukları unsurlara ilişkin anket, SPSS paket programı ile ziyaretçilerin
sosyo-demografik yapılarına ilişkin betimsel istatistikleri ele alınmıştır.
99
Ayrıca ziyaret eden turistlerin sosyo-demografik özelliklerinin adada kalma
sürelerinden, adayı asıl tercih etme sebeplerinden bağımsızlıkları, Ki-Kare bağımsızlık
testi ile test edilmiştir. Araştırmanın diğer bir analizinde likert ölçekli sorularda boyut
ve alt boyutların belirlenmesi için faktör analizi yapılmıştır. Elde edilen alt boyutlara
ilişkin boyut ve alt boyutlarına ilişkin güvenilirlik testleri yapıldıktan sonra, bu alt
boyutların ziyaretçi turistlerin sosyo-ekonomik özelliklerine göre bir farklılık gösterip
göstermediği Mann-Whitney U ve Kruskal- Wallis testi ile test edilerek sonuçlar
yorumlanmıştır.
3.4.1. Araştırmaya Katılanların Sosyo- Demografik Özellikleri
Araştırmaya katılan örneklem grubun sosyo-demografik özelliklerinden
cinsiyet, yaş, medeni durum, gelir, eğitim durumu ve mesleklerine ilişkin veriler
aşağıda verilmiştir.
Tablo 3.1. Araştırmaya Katılan Turistlerin Cinsiyetlerine Göre Dağılımı
Kadın
Erkek
Toplam
Frekans
191
156
347
% fi
55,0
45,0
100,0
Araştırma kapsamında anketi yanıtlayan katılımcıların cinsiyetlerine göre
dağılımları, yukarıda Tablo 3.1’de görüldüğü şekilde dağılım göstermiştir. Buna göre,
191 kişi ile katılımcıların % 55’i kadın, 156 kişi ile katılımcılarım % 45’i erkek olarak
belirlenmiştir.
100
Tablo 3.2. Araştırmaya Katılan Turistlerin Yaşlarına Göre Dağılımı
18-25
26-35
36-45
46-55
56 ve+
Toplam
Frekans
74
106
80
47
40
347
% fi
21,3
30,5
23,1
13,5
11,5
100,0
Araştırma kapsamında anketi yanıtlayan katılımcıların yaşlarına göre
dağılımları, Tablo 3.2’de görüldüğü şekilde dağılım göstermiştir. Buna göre 347
kişiden % 21. 3’ ü ‘18-25’ yaş arası, %30.5’i ‘26-35’ yaş arası, % 23.1’i ‘36-45’ yaş
arası, % 13.5’i ‘46-55’ yaş arası ve % 11.5’i ‘56 ve üstü yaş’ grubu şeklindedir.
Tablo 3.3. Araştırmaya Katılan Turistlerin Medeni Durumlarına Göre Dağılımı
Bekar
Evli
Boşanmış
Toplam
Frekans
144
176
27
347
% fi
41,5
50,7
7,8
100,0
Araştırma kapsamında anketi yanıtlayan katılımcıların medeni durumlarına
göre dağılımları, Tablo 3.3’te görüldüğü şekilde dağılım göstermiştir. Buna göre 347
kişiden, katılımcıların % 41.5’i ‘bekar’, % 50.7’si ‘evli’, % 7.8’i ‘boşanmış’ şeklinde
ortaya çıkmıştır.
101
Tablo 3.4. Araştırmaya Katılan Turistlerin Gelir Düzeylerine Göre Dağılımı
550-1500
1501-2500
2501-3000
3001 ve +
Toplam
Frekans
113
101
63
70
% fi
32,6
29,1
18,2
20,2
347
100,0
Araştırma kapsamında anketi yanıtlayan katılımcıların gelir düzeylerine göre
dağılımları, Tablo 3.4’te görüldüğü şekilde dağılım göstermiştir. Buna göre 347
kişiden, katılımcıların % 32.6’sı ‘ 550-1500 TL ‘ arası, % 29.1’i ‘’ 1.501-2.500 TL ‘
arası, % 18.2’si ‘ 2.500-3000 TL ‘ arası ve % 20.2 ‘ si ‘’ 3.000 TL ve üstü’ şeklinde
teşkil etmektedir.
Tablo 3.5. Araştırmaya Katılan Turistlerin Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı
İlköğretim
Lise
Üniversite
Yüksek Lisans
Doktora
Toplam
Frekans
5
63
205
60
14
347
% fi
1,4
18,2
59,1
17,3
4,0
100,0
Araştırma kapsamında anketi yanıtlayan katılımcıların eğitim durumlarına
göre dağılımları, Tablo 3.5’te görüldüğü şekilde dağılım göstermiştir. Buna göre 347
kişiden, katılımcıların % 1.4’ ü ‘ ilköğretim’, % 18.2’ si ‘lise’, % 59.1’i ‘ üniversite’,
% 17.3’ü ‘ yüksek lisans’ ve % 4’ü ‘ doktora’ mezunlarından oluşmaktadır.
Bozcaada’da tatillerini geçiren kişilerin yaklaşık % 60’ının üniversite mezunu
olması dikkat çekici bulunmuştur. Yüksek lisans düzeyinde eğitim görenlerin oranı da
% 17.3’ lük bir dilimde yer almaktadır. Buradan adayı tercih eden turistlerin, belirli bir
eğitim düzeyinde oldukları çıkarımını yapmak mümkündür. Bunun getirisi olarak,
102
adadaki insan profili farklı olmakta ve bu farklılık da beraberinde farklı ihtiyaç ve
istekleri getirebilmektedir. Araştırma süresince yapılan gözlemler dahilinde, bu
farklılığın adanın profilini farklı bir noktaya taşıdığını ve turistlerin talepleri ile
adadaki mevcut imkanların ve arzın bu yönde değiştiğini söylemek mümkündür.
Tablo 3.6. Araştırmaya Katılan Turistlerin Mesleklerine Göre Dağılımı
Öğrenci
Memur
İşçi
Serbest
Ev hanımı
İşsiz
Emekli
Toplam
Frekans
46
73
47
112
24
6
39
347
% fi
13,3
21,0
13,5
32,3
6,9
1,7
11,2
100,0
Araştırma kapsamında anketi yanıtlayan katılımcıların mesleklerine göre
dağılımları, Tablo 3.6’da görüldüğü şekilde dağılım göstermiştir. Buna göre 347
kişiden, 46 kişi ile katılımcıların % 13.3’ü ‘ öğrenci’, 73 kişi ile katılımcıların % 21’i ‘
memur’, 47 kişi ile katılımcıların % 13.5’i ‘işçi’, 112 kişi ile katılımcıların % 32.3’ü
‘serbest meslek’, 24 kişi ile katılımcıların % 6.9’u ‘ ev hanımı’, 6 kişi ile katılımcıların
% 1.7’si ‘ işsiz’, 39 kişi ile katılımcıların %11.2’si ‘ emekli’ olarak ortaya çıkmıştır.
3.4.2. Turistlerin Bozcaada’da Tatil Kararı Vermede Göz Önünde
Bulundurdukları Destinasyon Tercih Faktörlerine İlişkin
Betimsel İstatistikler
Hazırlanan tez çalışmasının araştırma safhasında, kendilerine anket
uygulanan turistler ile yapılan anketin ikinci bölümünde, Bozcaada’ya ait unsurların
turistler için önem derecelerinin belirlenmesi amacıyla 27 soru sorulmuştur.
103
Bu bölümde amaç, Bozcaada’da tatil kararı vermiş turistlerin, bu karar verme
aşamalarında, adaya ait hangi unsurların öne çıktığının tespiti ve bu unsurların ne
derece önem arz ettiğinin belirlenmesidir.
Bu bölümde, anketin uygulandığı turistten, her bir soru için beş ayrı seçenek
olan ‘’ Çok Önemli, Önemli, Kararsız, Önemsiz, Hiç Önemli Değil ‘’ şeklindeki
ifadelerden birini işaretlemesi talep edilmiştir.
Tablo 3.7. Bozcaada’da Tatil Kararında Göz Önünde Bulundurulan Unsurların
Destinasyon Tercih Faktörlerinin Likert Ölçeğine İlişkin Betimsel
İstatistikleri
ÖNEM
DERECESİ
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
Konaklama
tesislerinin
sayısı
Konaklama
tesislerindeki
hizmet
kalitesi
Konaklama
tesislerinin
fiyatları
Adadaki
sağlık
hizmetleri
Bozcaada’ya
ulaşım
olanakları
Bozcaada’ya
ulaşım
maliyeti
Yiyecekiçecek
işletmelerini
n sayısı
Yiyecekiçecek
işletmelerind
Çok
Önemli
(1)
Önemli
(2)
Kararsız
(3)
Önemsiz
(4)
Hiç
önemli
Değil
(5)
Fi
% fi
90
25,9
fi
% fi
145
41,8
Fi
% fi
64
18,4
Fi
% fi
30
8,6
Fi
% fi
18
5,2
207
59,7
117
33,7
13
3,7
8
2,3
2
0,6
160
46,1
157
45,2
21
6,1
7
2,0
2
0,60
199
57,3
112
32,3
22
6,3
10
2,9
3
0,9
150
43,2
179
51,6
10
2,9
5
1,4
3
0,9
103
29,7
160
46,1
63
18,2
17
4,9
4
1,2
89
25,6
171
49,3
62
17,9
17
4,9
8
2,3
154
44,4
158
45,5
27
7,8
5
1,4
3
0,9
_
X
S
2,2
5
1,093
1,5
0
,731
1,6
6
,734
1,5
7
,807
1,6
5
,690
2,0
2
,883
2,0
9
,913
1,6
9
,750
104
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21
eki fiyatlar
Yiyecekiçecek
işletmelerind
eki hijyen
Yiyecekiçecek
işletmelerini
n çeşitliliği
Yöresel
yiyecekler
Yöresel
mezeler
deniz
ürünleri
Yöresel
şaraplar
Kültürel
etkinlikler
(Bağbozumu,
Ayazma
Panayırı,
Ozanın günü
ve
İlyada
Okumaları,
vb. )
Bozulmamış
çevre
koşullarına
sahip olması
Rahatlamak
ve dinlenmek
için uygun
bir
yer
olması
Kişisel
güvenliğin
sağlanmış
olması
Bozcaada’da
ki
iklim
koşulları
Bozcaada’da
ki
çevre
koşulları
Bozcaada’da
ki plajların
temizliği
Bozcaada’da
denizin
temizliği
268
77.2
71
20.5
6
1.7
0
0.0
1
0.3
129
37,2
166
47,8
42
12,1
7
2,0
3
0,9
117
33,7
156
45,0
64
18,4
7
2,0
3
0,9
138
39,8
155
44,7
44
12,7
7
2,0
3
0,9
170
49,0
127
36,6
35
10,1
8
2,3
7
2,0
108
31,1
157
45,2
53
15,3
19
5,5
10
2,9
261
75.2
76
21.9
7
2.0
1
0.3
0
0.0
266
76.7
74
21.3
5
1.4
2
0.6
0
0.0
219
63,1
111
32,0
13
3,7
3
0,9
1
0,3
83
23,9
210
60,5
44
12,7
6
1,7
4
1,2
143
41,2
177
51,0
23
6,6
2
0,6
2
0,6
74
21,3
8
2,3
1
0,3
1
0,3
69
19.9
1
0.3
0
0.0
0
0.0
263
75,8
277
79.8
1,2
5
,508
1,8
2
,787
1,9
1
,821
1,8
0
,802
1,7
2
,887
2,0
4
,971
1,2
7
,506
1,2
6
,506
1,4
3
,639
1,9
6
,734
1,6
8
,674
1,2
8
,548
1,2
0
,411
105
X22
X23
X24
X25
X26
X27
Benim
için
çevre
koşullarının
hijyen
standartlarına
uygunluğu
Benim
için
Bozcaada’dak
i konaklama
tesislerinin
hizmet
kalitesinden
memnuniyet
Benim
için
Bozcaada’dak
i
yiyecek
içecek
işletmelerinin
hizmet
kalitesinden
memnuniyet
Benim
için
ulaşım
imkanlarının
yeterliliği
Benim
için
fiyatların
uygunluğu
31
8.9
226
65.1
46
13.3
31
8.9
13
3.7
32
9.2
212
61.1
77
22.2
18
5.2
8
2.3
21
6.1
210
60.5
75
21.6
30
8.6
11
3.2
22
6.3
142
40.9
61
17.6
81
23.3
41
11.8
2.93
1.170
15
4.3
101
29.1
90
25.9
89
25.6
52
15.0
3.17
1.137
181
52.2
21
6.1
4
1.2
6
1.7
1.74
,767
Benim
için
Bozcaada’da 135
tatil
38.9
yapmaktan
duyduğum
memnuniyet
2.33
,898
2.30
2
,800
,855
2.42
Tablo 3.7’ den görüldüğü üzere, Bozcaada’da tatil kararı verilirken göz
önünde bulundurulan unsurların maddeleri ‘çok önemli’ den, ‘hiç önemsiz’ e kadar
olan görüş puanları sırasıyla 1’den 5’e kadar kodlandırılmıştır. Böylece bu maddelerin
ortalamalarına bakıldığında 3’ün altındaki değerler, bu unsurların ‘ çok önemli’ ve
‘önemli’ olduğunu ortaya koyarken, 3’ün üstünde hesaplanan değerler ‘önemsiz’ ve
‘hiç önemsiz’ i yansıtmaktadır.
Tablodan anlaşıldığı üzere madde 27’nin dışındaki tüm maddelerin ortalaması
3’ün altında olduğundan, bu faktörlerle ilgili görüşlerin olumlu olduğu ortaya
konulmuştur. Madde 27’ye gelindiğinde, Bozcaada’daki fiyatların uygun olmadığı
106
görüşü ziyaretçiler tarafından ortaya konulmuştur. Bu arz ve taleple ilgili olarak
mümkün olabilmektedir. Adadaki kültürel ve sosyal etkinliklerin gerçekleştirildiği
dönemlerde talebin artmasının yanında, adanın özellikle son yıllarda popüler hale
gelmesi, Bozcaada’ya olan talebi artırmıştır. Adadaki konaklama ve yeme-içme
imkanlarının çeşitliliğinin yanında, arz sınırlıdır. Adaya olan talep, destinasyondaki
arzdan daha fazla olmaktadır. Özellikle yazın, hafta sonları bu açık bir şekilde
görülmektedir. Bu da adadaki işletmelerin fiyatlarına yansımaktadır.
3.4.3. Bozcaada’yı Tercih Eden Turistlerin Sosyo- Demografik
Özellikleri ile Konaklama Süreleri Arasındaki İlişki
Bu başlık altında, Bozcaada’da tatile kararı vermiş olan turistlerin, sosyodemografik özellikleri ile konaklama süreleri arasında bağımsızlık olup olmadığına
ilişkin testlerin yapılmasına yönelik çapraz tabloları aşağıda düzenlenmiştir.
Tablo 3.8. Turistlerin Yaşları ile Kalış Sürelerine İlişkin Çapraz Tablo
Kalış Süresi
SD
χ2
P
8
20,87
0,007
Toplam
18-25
26-35
36-45
46-55
56 ve+
Toplam
1-3 gün
4-7 gün
8 ve +
28
38
8
42
56
8
27
46
7
13
27
7
13
14
13
123
181
43
74
106
80
47
40
347
Tablo 3.8’de turistlerin yaşları ile konaklama sürelerine ilişkin çapraz tabloda
turistlerin yaşları ile kalış sürelerine ilişkin hipotezler aşağıdaki şekilde kurulmuştur.
107
H0: Turistlerin Bozcaada’da kalış süreleri ziyaretçi turistlerin yaşlarından bağımsızdır.
H1: Turistlerin Bozcaada’da kalış süreleri ziyaretçi turistlerin yaşlarından bağımsız
değildir ( Bağımlıdır).
P= 0.007 < 0.05 H0 Red
Tablo sonucuna göre, H0 red edilerek turistlerin Bozcaada’da kalış
sürelerinin ziyaretçi turistlerin yaşlarından bağımsız olmadığı, Ki-Kare bağımsız testi
sonucu ortaya konulmuştur. Böylece yaşlar Bozcaada’da kalış süresini etkilemektedir.
Tablo 3.9.
Turistlerin Cinsiyetleri ile Konaklama Sürelerine İlişkin Çapraz
Tablo
Kadın
Erkek
Toplam
1-3 gün
76
47
123
Kalış Süreleri
4-7 gün
90
91
181
SD
χ2
P
2
4,49
0.106
Toplam
8 ve +
25
18
43
191
156
347
Tablo 3.9’ da Bozcaada’ya gelen turistlerin cinsiyetleri ile adada kalış
sürelerine ilişkin verilere baktığımızda, konaklama sürelerinin ağırlıklı olarak 4-7 gün
arasında olduğu görülmektedir. Turistlerin ikinci olarak adada konakladıkları süre 1-3
gün arasında olmaktadır. 8 gün ve daha fazla gün konaklama tercihi oranı ise daha
düşüktür.
P = 0.106 > 0.05 H0 Kabul
Turistlerin konaklama süreleri cinsiyetten bağımsızdır. Turistik tüketicilerin
cinsiyetleri arasında kalış süreleri açısından α=0,05 anlamlılık düzeyinde istatistiki
olarak fark yoktur. Yani turistlerin cinsiyeti konaklama sürelerini etkilememektedir.
108
Tablo 3.10 Turistlerin Medeni Durumları ile Kalış Sürelerine İlişkin Çapraz
Tablo
Bekar
Evli
Boşanmış
Toplam
Kalma Süreleri
4-7 gün
8 ve +
69
17
99
21
13
5
181
43
1-3 gün
58
56
9
123
SD
χ2
P
4
3.66
0.453
Toplam
144
176
27
347
Tablo 3.10‘da turistlerin Bozcaada’da kalış süreleri ile medeni durumlarına
ilişkin verilerde ise,
P= 0.453 > 0.05 H0 Kabul
Turistlerin medeni durumları konaklama sürelerinden bağımsızdır. Turistik
tüketicilerin cinsiyetleri arasında kalış süreleri açısından α=0,05 anlamlılık düzeyinde
istatistiki olarak fark yoktur.
Turistlerin medeni durumları, adada konaklama
sürelerini etkilememektedir.
Tablo 3.11. Turistlerin Gelir Düzeyleri ile Kalış Sürelerine İlişkin Çapraz Tablo
Kalış Süreleri
550-1500
1501-2500
2501-3000
3001 ve +
Toplam
1-3 gün
47
35
19
22
123
4-7 gün
50
56
37
38
181
SD
χ2
P
6
5.26
0.511
Toplam
8 ve +
16
10
7
10
43
113
101
63
70
347
Tablo 3.11’ de turistlerin gelir düzeyleri ile kalış sürelerine ilişkin veriler
incelendiğinde, 347 katılımcıdan, 113’ünün gelir düzeyi ‘500-1500 TL’ arasında yer
almaktadır. Bunun ardından 101 katılımcının gelir düzeyi ‘1501-2500’ arasındadır. Bu
109
her iki gelir düzeyindeki katılımcıların kalış süreleri incelendiğinde, her iki gelir
düzeyindeki katılımcıların konaklama sürelerinin ağırlıklı olarak ‘4-7 gün’ arasında
olduğu görülmektedir.
Tablo 3.11’de yer alan P sütunundaki değerin 0.511 olduğu görülmektedir. P
değeri 0.05’ten büyük olduğundan H0 kabul edilecektir. Turistik tüketicilerin gelir
düzeyleri arasında kalış süreleri açısından α=0,05 anlamlılık düzeyinde istatistiki
olarak fark yoktur.
Turistlerin gelir düzeyleri, adada konaklama sürelerini
etkilememektedir.
Tablo 3.12 Turistlerin Eğitim Durumları ile Kalış Sürelerine İlişkin Çapraz
Tablo
İlköğretim
Lise
Üniversite
Yüksek lisans
Doktora
Toplam
1-3 gün
3
23
71
18
8
123
Kalış Süreleri
4-7 gün
2
29
114
32
4
181
SD
χ2
P
8
9.84
0.276
Toplam
8 ve +
0
11
20
10
2
43
5
63
205
60
14
347
Tablo 3.12’ de turistlerin eğitim durumları ile kalış sürelerine ilişkin veriler
incelendiğinde, 347 katılımcıdan, toplamda 205 kişinin üniversite mezunu, 60 kişinin
de yüksek lisans mezunu oldukları görülmektedir. Bunun yanında 63 kişinin lise
mezunu olduğu görülmektedir.
Tabloda P değerinin 0.276 olduğu görülmektedir. P değeri 0.05’ten büyük
olduğundan H0 kabul edilecektir. Turistik tüketicilerin eğitim durumları arasında
konaklama süreleri açısından α=0,05 anlamlılık düzeyinde istatistiki olarak fark
yoktur. Turistlerin eğitim durumları, adada konaklama sürelerini etkilememektedir.
110
Tablo 3.13. Turistlerin Meslekleri ile Kalış Sürelerine İlişkin Çapraz
Tablo
Öğrenci
Memur
İşçi
Serbest
Ev hanimi
İşsiz
Emekli
Toplam
1-3 gün
18
27
22
34
8
1
13
123
Kalış Süreleri
4-7 gün
21
40
21
65
14
5
15
181
SD
χ2
P
12
18.72
0.095
Toplam
8 ve +
7
6
4
13
2
0
11
43
46
73
47
112
24
6
39
347
Tablo 3.13’ de turistlerin meslekleri ile kalış sürelerine ilişkin veriler
incelendiğinde, anketi uygulayan 347 katılımcıdan, en yüksek oran toplamda 112 kişi
ile ‘ serbest meslek’ olarak ifade edilmiştir. Ardından 73 kişi ‘ memur’, 47 kişi ‘işçi’,
46 kişi ‘ öğrenci’ , 39 kişi ‘ emekli’, 24 kişi ‘ ev hanımı’ ve 6 kişi ‘işsiz’ olarak
mesleğini ifade etmiştir.
Tabloda P değerinin 0.095 olduğu görülmektedir. P değeri 0.05’ten büyük
olduğundan H0 kabul edilecektir. Turistik tüketicilerin meslekleri arasında konaklama
süreleri açısından α=0,05 anlamlılık düzeyinde istatistiki olarak fark yoktur.
Turistlerin meslekleri, adada konaklama sürelerini etkilememektedir.
3.4.4.Turistlerin Sosyo-Demografik Özellikleri ile Bozcaada’yı Asıl
Tercih Etme Sebepleri Arasındaki İlişkinin Testi
Bu bölümde, Bozcaada’da tatile karar vermiş olan turistlerin, anketin ilk
bölümünde sorulan sosyo-demografik özellikleri ile anketin son bölümünde yer
verilen Bozcaada’yı asıl tercih sebepleri ile arasındaki ilişkinin değerlendirilmesine
yönelik çapraz tabloları aşağıda verilmiştir.
111
Tablo 3.14. Turistlerin Yaşları ile Bozcaada’yı Asıl Tercih Sebeplerine İlişkin
Çapraz Tablo
Uygun Fiyat
χ2
Yaş
SD
18-25 26-35 36-45 46-55 Toplam
5
1
1
1
2
Deniz-Kum-Güneş
34
44
30
27
135
Popülarite
8
7
6
9
30
Doğal Güzellikler
21
43
37
47
148
Kültürel Etkinlikler
1
5
1
1
8
Diğer
8
6
5
2
21
Toplam
74
106
80
87
347
28
P
42.53 0.039
Tablo 3.14’ de turistlerin yaşları ile Bozcaada’yı asıl tercih sebeplerine ilişkin
veriler incelendiğinde, anketi uygulayan 347 katılımcının, 148’i Bozcaada’yı ‘doğal
güzellikleri’ sebebiyle tercih ettiğini ifade etmiştir. Ardından 135 kişi Bozcaada’yı ‘
deniz-kum-güneş’ için, 30 kişi ‘popülarite’ sebebiyle, 8 kişi adada gerçekleşen ‘
kültürel etkinlikler’ sebebiyle, 5 kişi adadaki ‘fiyatlar’ı uygun bulması sebebiyle tercih
etmektedir. Anketin uygulandığı 21 kişi ise diğer seçeneğini işaretlemiştir. Bu seçenek
açık uçlu olup, anketi cevaplandıran kişilerin ifadeleri ile şarap üretimi, dostluklar gibi
birtakım unsurlar, Bozcaada’yı tercih sebepleri arasında gösterilmiştir.
Tablo 3.14’te görüldüğü üzere, bütün yaş gruplarında ağırlıklı olarak ‘ DenizKum-Güneş’ ve ‘Doğal Güzellikler’ ifadeleri tercih edilmiştir. Bozcaada’da tatilini
geçirmekte olan 18-25 ve 26-35 yaş grubunda yer alan turistler, ağırlıklı olarak adayı
‘Deniz-Kum-Güneş’ unsurları sebebiyle tercih ettiklerini ifade ederken; 26-45 ile 46 55 ve üstü yaş grubunda yer alan turistlerin ise adayı asıl tercihlerindeki sebep ‘ Doğal
Güzellikler’ olmaktadır.
Tabloda P değerinin 0.039 olduğu görülmektedir. P değeri 0.05’ten küçük
olduğundan H0 Red edilecektir. Turistik tüketicilerin yaşları arasında Bozcaada’yı
112
tercih sebepleri açısından α=0,05 anlamlılık düzeyinde istatistiki olarak fark vardır.
Tabloya göre, H0 red edilerek turistlerin Bozcaada’yı tercih sebeplerinin ziyaretçilerin
yaşlarından bağımsız olmadığı, Ki- Kare bağımsız testi sonucu ortaya konmuştur.
Böylece yaşlar, Bozcaada’yı tercih etme sebeplerini etkilemektedir.
Tablo 3.15 Turistlerin Cinsiyetleri ile Bozcaada’yı Asıl Tercih Sebeplerine İlişkin
Çapraz Tablo
Cinsiyet
Uygun Fiyat
Kadın Erkek
1
4
Toplam SD
χ2
P
5
Deniz-Kum-Güneş
66
69
135
Popülarite
15
15
30
Doğal Güzellikler
88
60
148
Kültürel Etkinlikler
7
1
8
Diğer
11
10
21
Toplam
191
156
347
7
10.82 0.146
Tabloda P değerinin 0.146 olduğu görülmektedir. P değeri 0.05’ten büyük
olduğundan H0 kabul edilecektir. Turistik tüketicilerin cinsiyetleri arasında
Bozcaada’yı tercih sebepleri açısından α=0,05 anlamlılık düzeyinde istatistiki olarak
fark yoktur. Turistlerin cinsiyetleri, adayı tercih etme sebeplerini etkilememektedir.
113
Tablo 3.16. Turistlerin Medeni Durumları ile Bozcaada’yı Asıl Tercih
Sebeplerine İlişkin Çapraz Tablo
Deniz-Kum-Güneş
Medeni Durum
Bekar
Evli
Boşanmış
11
65
59
SD
χ2
P
14
24.69
0.038
Toplam
135
Popülarite
13
14
3
30
Doğal Güzellikler
51
88
9
148
Kültürel Etkinlikler
4
2
2
8
Diğer
17
7
2
26
Toplam
144
176
27
347
Uygulanan 347 anket, adada tatili tercih eden turistleri medeni durumlarına
göre irdelendiğinde, anketin 176’sı evli turistler ve 144’ü bekar turistler tarafından
cevaplanmıştır. Evli turistlerin Bozcaada’da tatili tercih sebepleri Tablo 3.16’ya göre,
ağırlıklı olarak doğal güzellikler olarak belirtilmiştir. İkinci olarak deniz-kum-güneş
unsurunu işaretlemişlerdir.
Tabloda P değerinin 0.038 olduğu görülmektedir. P değeri 0.05’ten küçük
olduğundan H0 red edilecektir. Turistik tüketicilerin medeni durumları arasında
Bozcaada’yı tercih sebepleri açısından α=0,05 anlamlılık düzeyinde istatistiki olarak
fark vardır. Turistlerin medeni durumları, adayı tercih etme sebeplerini etkilemektedir.
Tablo sonucuna göre H0 red edilerek turistlerin Bozcaada’yı tercih sebeplerinin,
ziyaretçilerin medeni durumlarından bağımsız olmadığı, Ki-Kare bağımsız testi
sonucu ortaya konulmuştur. Sonuç olarak turistlerin medeni durumları, adayı tercih
sebeplerini etkilemektedir.
114
Toplam
Tablo 3.17. Turistlerin Gelir Düzeyleri ile Bozcaada’yı Asıl Tercih Sebeplerine
İlişkin Çapraz Tablo
5501500
15012500
25013000
3001
ve +
Gelir Düzeyleri
Deniz-Kum-Güneş
42
41
32
20
Popülarite
14
9
0
7
Doğal Güzellikler
43
40
25
40
Diğer
14
11
6
3
Toplam
113
101
63
70
SD
χ2
P
135
30
21
36.92
0.017
148
34
347
Tabloda P değerinin 0.017 olduğu görülmektedir. P değeri 0.05’ten küçük
olduğundan H0 red edilecektir. Turistik tüketicilerin gelir düzeyleri arasında
Bozcaada’yı tercih sebepleri açısından α=0,05 anlamlılık düzeyinde istatistiki olarak
fark vardır. Turistlerin gelir düzeyleri, adayı tercih etme sebeplerini etkilemektedir.
Tablo sonucuna göre H0 red edilerek turistlerin Bozcaada’yı tercih sebeplerinin,
ziyaretçilerin gelir düzeylerinden bağımsız olmadığı, Ki-Kare bağımsız testi sonucu
ortaya konulmuştur. Sonuç olarak turistlerin gelir durumları, adayı tercih sebeplerini
etkilemektedir.
Tablo 3.17 incelendiğinde, 550-1500 TL ve 1501-2500 TL aralığında gelire
sahip olan turistlerin sayılarının, 2501-3000 TL ve 3001 ve üstü gelir düzeyine sahip
turistlere nazaran daha fazla olduğu görülmektedir. Gelir düzeyi yükseldikçe, ziyaret
eden turist sayısı azalmaktadır.
Adada özellikle ev pansiyonculuğunun gelişmiş olması ve kamp imkanlarının
mevcudiyeti, makul fiyatlarda konaklama imkanı sağlamaktadır. Bu da belirli bir gelir
düzeyine sahip insanların tercihlerini bu yönde kullanmalarına sebebiyet vermektedir.
115
Tablo 3.18. Turistlerin Eğitim Durumları İle Bozcaada’yı Asıl Tercih Sebeplerine
İlişkin Çapraz Tablo
SD
Eğitim Durumu
Üniversite Y.Lisans
20
83
Doktora
4
Toplam
135
Deniz-Kum-Güneş
Lise
28
Popülarite
7
17
4
2
30
Doğal Güzellikler
26
84
31
7
148
Diğer
7
21
5
1
34
Toplam
68
205
60
14
347
28
χ2
P
37.3
0
0.1
12
Tabloda P değerinin 0.112 olduğu görülmektedir. P değeri 0.05’ten büyük
olduğundan H0 kabul edilecektir. Turistik tüketicilerin eğitim durumları arasında
Bozcaada’yı tercih sebepleri açısından α=0,05 anlamlılık düzeyinde istatistiki olarak
fark yoktur.
Turistlerin eğitim durumları, adayı tercih etme sebeplerini
etkilememektedir.
Tablo 3.19. Turistlerin Meslekleri İle Bozcaada’yı Asıl Tercih Sebeplerine İlişkin
Çapraz Tablo
Deniz-Kum-Güneş
19
32
16
40
28
135
Popülarite
7
6
2
11
4
30
Doğal Güzellikler
13
30
22
52
31
148
Diğer
7
5
7
9
6
34
Toplam
46
73
47
112
69
347
42
P
SD
χ2
Toplam
Ev Hanımı
Serbest
İşçi
Memur
Öğrenci
Meslek
50.16
0.181
116
Tabloda P değerinin 0.181 olduğu görülmektedir. P değeri 0.05’ten büyük
olduğundan H0 kabul edilecektir. Turistik tüketicilerin meslekleri arasında
Bozcaada’yı tercih sebepleri açısından α=0,05 anlamlılık düzeyinde istatistiki olarak
fark yoktur. Turistlerin meslekleri, adayı tercih etme sebeplerini etkilememektedir.
3.5. Güvenilirlik ve Faktör Analizi
Çalışmanın bu kısmında, ankete söz konusu olan maddelerin güvenilirlik ve
faktör analizi yapılarak yorumlarına yer verilecektir.
3.5.1. Güvenilirlik
Çalışmamızda ankete konulan likert ölçekli soruların analizi, pek çok sorunun
cevabını aydınlatmaktadır. Deneme ölçeğinde bulunan maddelerin, ölçülmesi
planlanan yapıyı açıklayacak ilişki içinde olup olmadığı, her maddenin diğerleri ile ne
ölçüde ilişkili olduğunu, hangi maddelerin en iyi ölçümü verdiğini ve hangi
maddelerin güvenilirlik ve geçerliliğinin yüksek olduğunu bulmak bu şekilde mümkün
olmaktadır. Maddelerde güvenilirlik ve geçerlilik önemli olduğundan bu iki temel
özelliğe ilişkin bulgular araştırılmaktadır. Böylelikle güvenilirlik, bir ölçme aracının
duyarlı, birbiri ile tutarlı ve kararlı ölçme sonuçları verebilmesi anlamını taşımaktadır.
Geçerlilik ise, bir ölçme aracının, bu araçla ölçülmek istenen özelliğin ölçülerini diğer
özellik ve özelliklerin ölçekleri ile karıştırmadan değerlendirme derecesidir (Sağır,
2006: 151).
Likert tipi ölçeklerde öncelikle iç tutarlılığın test edilmesi gerekmektedir.
Likert tipi bir ölçeğin güvenilirliğini test etmek için Cronbach tarafından geliştirilen ve
kendi adıyla Alfa Cronbach katsayısının kullanılması gerekir. Ölçeğin katsayısı ne
kadar yüksek olursa bu ölçekte kullanılan maddelerin o ölçüde birbirleri ile tutarlı ve
aynı ölçeğin unsurlarını tanımlamaya yönelik maddelerden oluştuğu söylenebilir.
Likert tipi bir ölçekte yeterli sayılabilecek güvenilirlik katsayısı mümkün olduğunca 1’
117
e yakın olmalıdır. Alfa değeri 0 ile 1 arasında değerler alır ve kabul edilebilir bir alfa
değerinin en az 0.65 olması arzu edilir. Ancak inceleme türü araştırmalarda bu değer
0.5’e kadar çekilebilmektedir (Çakal, 2009: 131).
Çalışmamızda sorulan Likert ölçekli maddelerin, anketin uygulandığı turistler
tarafından anlaşılıp anlaşılmadığı Cronbach testi ile test edilmiştir. Test sonucu
anketin tamamı için güvenilirlik katsayısı α = 0.762 gibi yüksek bir güvenilirlik değeri
elde edilmiştir.
3.5.2. Faktör Analizi
Faktör analizi birbiri ile ilişkili değişkenleri bir araya getirerek az sayıda
ilişkisiz ve kavramsal olarak anlamlı değişkenler (faktör boyutlar) bulmayı, keşfetmeyi
amaçlayan çok değişkenli bir istatistik yöntemidir. Faktör analizi bir faktörleşme ya da
ortak faktör adı verilen yeni değişkenleri ortaya çıkartma ve maddelerin faktör yük
değerlerini kullanarak kavramların işlevsel tanımlarını elde etme süreci olarak
tanımlanabilir. Faktör analizinin temel iki amacı bulunmaktadır. Bunların ilki;
değişken sayısını azaltmak ve ikincisi; değişkenler arasındaki ilişkilerden yararlanarak
bazı yeni yapılar ortaya çıkarmaktır. Bu son amaç; değişkenleri sınıflayarak tek bir
faktör altında birleştirmek ve yeni açıklayıcı faktör yapıları oluşturmaktır ( Yıldız,
2008: 138).
Faktör analizi yapılırken aynı yapıyı ölçmeyen maddelerin ayıklanmasında
genellikle aşağıda belirtilen üç ölçüt dikkate alınmalıdır.
•
Maddelerin yer aldıkları faktörlerin yük değerlerinin yüksek olması
gerekmektedir. Bir faktörle yüksek düzeyde ilişki veren maddelerin
oluşturduğu bir küme varsa bu bulgu; o maddelerin birlikte bir kavramı, yapıyı
ya da faktörü ölçtüğü anlamına gelir. Faktör yük değerinin 0.45 veya üzerinde
bir değer alması seçim için iyi bir ölçü olabilmektedir. Ancak uygulamada az
sayıda madde için bu sınır değer 0.30’ a kadar indirilebilir.
118
•
Maddelerin tek bir faktörde yüksek varyansa, diğer faktörlerde düşük yük
değerlerine sahip olması gerekmektedir. Faktörler arası varyans farkının 0.10’
dan düşük olması halinde bu madde ölçekten çıkartılır.
•
Önemli faktörlerin, herhangi bir maddede birlikte açıkladıkları ortak faktör
varyansının yüksek olması gerekmektedir. Maddelerin ortak varyansının 1’e
yakın ya da 0.66’nın üzerinde olması iyi bir çözümdür, ancak uygulamada
bunu karşılamak genellikle zordur. Ortak faktör varyansının yüksek olmasının
modele ilişkin açıklanan toplam varyansı artıracağı göz ardı edilmemelidir.
Bu çalışmada faktör analizinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini ortaya koyan
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) test sonucu 0.726 çıktığından, bu değer de 0.50’den
büyük olduğundan dolayı faktör analizi uygundur. Böylece turistlerin Bozcaada’da
tatile karar verme süreçlerinde göz önünde bulundurdukları unsurların önem
derecesinin değerlendirilmesi dört alt faktörde gerçekleştirilmiştir. Buna göre ilk
faktör, Bozcaada’daki işletme olanaklarını, ikinci faktör Bozcaada’daki ortamın
hijyeni ve çevresel unsurlarını, üçüncü faktör Bozcaada’ya özgü öğeler ve dördüncü
faktör de turistlerin memnuniyeti olarak ortaya çıkmaktadır. Faktörlere maddelerin
içerikleri dikkate alınarak isim verilmeye çalışılmıştır. Bozcaada’daki işletme
olanakları boyutunda yer alan maddelerin ortak varyansı 0.527-0.701 arasında, hijyen
ve çevresel koşullar boyutundaki maddelerin ortak varyansı 0.346 ile 0.777 arasında,
yöreye özgü öğeler boyutundaki maddelerin ortak varyansı 0.425 ile 0.835 arasında,
memnuniyet boyutundaki maddelerin ortak varyansı ise 0.512 ile 0.748 arasındadır.
Araştırmamıza
katılan
turistlerin
Bozcaada’da
tatile
karar
verme
süreçlerindeki önem derecelerine ilişkin faktör analizi sonuçları aşağıdaki gibidir.
119
Tablo 3.20. Faktör Analizi Sonuçları
Boyut
Başlangıç Özdeğerler
Varyans Kümülatif
Toplam Yüzdesi Yüzde
Kareler Toplamı
Varyans Kümülatif
Toplaml Yüzdesi Yüzde
1
4,298
15,917
15,917
3,365
12,464
12,464
2
2,765
10,242
26,159
3,119
11,552
24,016
3
2,585
9,573
35,732
2,793
10,344
34,360
4
2,251
8,337
44,068
2,621
9,709
44,068
5
1,562
5,784
49,852
6
1,275
4,721
54,573
7
1,129
4,182
58,755
8
,971
3,595
62,349
9
,930
3,443
65,793
10
,852
3,155
68,947
11
,790
2,926
71,873
12
,773
2,863
74,736
13
,696
2,578
77,314
14
,667
2,471
79,785
15
,614
2,273
82,057
16
,557
2,062
84,119
17
,547
2,024
86,144
18
,500
1,853
87,997
19
,466
1,725
89,723
20
,444
1,644
91,367
21
,426
1,576
92,943
22
,411
1,522
94,465
23
,391
1,450
95,915
24
,328
1,214
97,129
25
,283
1,048
98,177
26
,264
,978
99,155
27
,228
,845
100,000
Bozcaada’da tatillerini geçiren turistlerin, adada tatile karar verme sürecinde
göz önünde bulundurdukları unsurların destinasyon tercihindeki faktörlerle ilgili değer
ve yargıların yüzde kaçının hangi faktörler tarafından belirlendiği ortaya konmuştur.
120
Tablo 3.21. Faktör Analizi Matrisi
Faktör Bileşenleri
Sıra
No
Faktör 1
Faktör 2
Faktör 3
Faktör 4
X1
,643
-,112
,173
-,012
X2
,527
,096
,146
-,008
X3
,701
,001
-,172
-,051
X4
,562
,192
,039
-,074
X5
,590
,064
-,038
,085
X6
,696
,091
-,076
-,028
X7
,626
,005
,342
-,035
X8
,591
,233
,132
-,127
X9
,221
,371
,275
-,031
X10
,276
,058
,497
,063
X11
-,026
,034
,835
-,003
X12
-,069
,035
,826
,035
X13
,020
,077
,715
,053
X14
,260
,170
,425
-,039
X15
,098
,685
,015
,012
X16
,020
,662
,130
,074
X17
,181
,534
-,063
,077
X18
,131
,346
,080
,036
X19
,030
,593
,215
-,126
X20
,011
,777
,003
-,093
X21
-,079
,698
-,077
-,099
X22
,046
-,083
-,019
,668
X23
-,040
-,039
,089
,748
X24
,012
-,154
-,031
,739
X25
,029
,098
-,203
,512
X26
-,117
-,042
,198
,553
X27
-,102
,129
,063
,641
Tablodan çıkarılması gereken sonuç; Bozcaada’nın seçiminde göz önünde
bulundurulan unsurların önem derecelerinin işletme olanakları, hijyen ve çevre
koşulları, yöreye özgü öğeler ve memnuniyet alt boyutlarında incelenirken normal
121
dağılım göstermediğidir ( p < 0.05). Böylece H0 reddedilmektedir. Normal dağılım
göstermediği için, alt boyutların incelenmesinde parametrik olmayan testler
kullanılacaktır.
Bozcaada’da tatillerini geçirmekte olan turistlere yönelik olarak hazırlanmış
anket formunda yer alan sorulara faktlör analizi uygulanarak, bu sorular dört faktör
altında isimlendirilmiştir.
Tablo 3.22 Araştırma Kapsamında Kullanılan Likert Ölçekli Soru Gruplarının
Cronbach Alfa Testi
Alt Boyutlar
Cronbach Alfa ( Ölçek Güvenilirliği)
İşletme Olanakları
0.785
Hijyen ve Çevre Koşulları
0.735
Yöreye Özgü Öğeler
0.673
Memnuniyet
0.704
Tablo 3.23 Anket Sorularının Alt Boyutlarına Göre Dağılımı
ALT BOYUTLAR
DEĞİŞKENLER ( Soru Numaraları)
1
İşletme Olanakları
X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8
2
Hijyen ve Çevre Koşulları
X9, X15, X16, X17, X18, X19, X20, X21
3
Yöreye Özgü Öğeler
X 10, X11, X12, X13, X14
4
Memnuniyet
X22, X23, X24, X25, X26, X27
122
Açıklanan varyanslar:
Faktör 1 ( İşletme Olanakları )
: % 12.464
Faktör 2 ( Hijyen ve çevresel koşullar)
:% 11.552
Faktör 3 ( Yöreye özgü öğeler)
: % 10.344
Faktör 4 ( Memnuniyet)
: % 9.709
Toplam Varyans
: % 44.068
Faktör analizi sonucunda karşımıza çıkan faktörlerden işletme olanakları en fazla paya
sahip olan faktördür.
3.6. Turistlerin Sosyo- Demografik Özelliklerine Göre Destinasyon
Tercihindeki Faktörlerin Alt Boyutları Arasındaki Farka İlişkin
Bulgular
Bozcaada’da tatillerini geçiren turistlerin cinsiyetlerine, yaşlarına, medeni
durumlarına, gelirlerine, eğitim durumlarına ve mesleklerine göre karar verme süreci
önem derecesi alt boyutları arasında bir fark olup olmadığı test edilecektir. Bu amaçla
önce bu alt faktörlerin dağılımının normal dağılıma uygun olup olmadığı,
Kolmogorov-Smirnov testi ile test edilmiştir. Test sonucu dört alt boyutun dağılımı,
normal dağılıma uygun olmadığından non-parametrik testlerden Mann-Whitney U ve
Kruskal Wallis testleri uygulanmıştır. Ayrıca farkların nereden kaynaklandığı Tukey
testi sonucu ortaya konulmuştur.
123
Tablo 3.24. Kolmogorov-Smirnov Testi
Gözlem Sayısı
Normal Parameters(a,b)
Uç Nokta
Farklılıkları
Ortalama
Standart Sapma
Mutlak
Pozitif
Negatif
Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
İşletme
olanakları
346
14,4277
4,22165
,098
,098
-,067
1,818
,003
Hijyen ve
çevre
koşulları
344
11,3488
2,71490
,176
,176
-,109
3,267
,000
Yöreye
özgü
öğeler
347
9,2795
2,93961
,109
,109
-,073
2,035
,001
Memnuniyet
347
14,9193
3,62463
,125
,125
-,071
2,331
,000
Kruskal-Wallis Parametrik olmayan bir testtir ve tek yönlü varyans analizi
yöntemidir. Bu analizde k bağımsız örnekten elde edilen verilerin tek bir anakitleye
eğilim gösteren veri olup olmadığının analizi için kullanılır (Çakıcı, Oğuzhan ve
Özdil: 2003: 338).
3.6.1.Turistlerin
Cinsiyetine
Göre
Destinasyon
Tercihindeki
Faktörlerin Alt Boyutları Arasındaki Farka İlişkin Testler
Kolmogrov-Simirnov testi sonucunda işletme olanakları, hijyen ve çevre
koşulları, yöreye özgü öğeler ve memnuniyet boyutlarının normal dağılım
göstermediği belirlenmiştir. Erkek ve kadın turistlerin bu boyutları algılama
düzeylerini saptamak için Mann- Whitney U testi uygulanmıştır.
Bozcaada’ya gelen turistlerin cinsiyetine göre, adayı tercih etme noktasında
göz önünde bulundurdukları unsurların, destinasyon tercihindeki faktörlerin alt
boyutları arasında farkın olup olmadığı Mann-Whitney U testi ile Tablo 3.25’de
görüldüğü şekilde sonuçlandırılmıştır.
124
Tablo 3.25. Cinsiyete Göre Önem Derecesi Alt Boyutlarının İncelenmesine İlişkin
Mann-Whitney U Test Sonuçları
Cinsiyet
Gözlem
Sayısı
Ortalama
Değer
Ortalamaların
Toplamı
Kadın
Erkek
Toplam
191
155
346
164,41
184,70
31403,00
28628,00
Hijyen ve Çevre Koşulları
Kadın
Erkek
Toplam
190
154
344
159,80
188,17
30361,50
28978,50
Yöreye Özgü Öğeler
Kadın
Erkek
Toplam
191
156
347
166,80
182,82
31858,50
28519,50
Kadın
Erkek
Toplam
191
156
347
170,70
178,04
32603,50
27774,50
İşletme
olanakları
13067,000
31403,000
-1,882
,060
Hijyen ve
çevre
koşulları
12216,500
30361,500
-2,658
,008
Yöreye özgü
öğeler
13522,500
31858,500
-1,489
,136
Memnuniyet
14267,500
26513,500
-,681
,496
İşletme Olanakları
Memnuniyet
Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Mann-Whitney U testi sonucunda, hijyen ve çevre koşulları dışındaki alt
faktörlerin, cinsiyete göre ortalama puanları birbirinden farksız iken erkeklerin,
kadınlara nazaran bu boyuta daha fazla önem verdikleri ortaya konulmuştur.
125
3.6.2. Turistlerin Yaşlara Göre Destinasyon Tercihindeki Faktörlerin
Alt Boyutları Arasındaki Farka İlişkin Testler
Bozcaada’ya gelen turistlerin yaşlara göre, adayı tercih etme noktasında göz
önünde bulundurdukları unsurların destinasyon tercihindeki faktörlerin alt boyutları
arasında farkın olup olmadığı Kruskal-Wallis testi ile test edilmiştir.
Yaş gruplarının sayısı ikiden fazla olduğu için turistlerin yaşlarına göre, tatil
kararında göz önünde bulundurdukları unsurların destinasyon tercihindeki faktörlerin
alt boyutları arasında fark olup olmadığı Kruskal-Wallis testi ve Tukey HSD testi ile
sınanmıştır. Kruskal- Wallis testi fark olup olmadığını, Tukey HSD testi ise farklılığın
hangi yaş grubundan kaynaklandığını ortaya koymaktadır. Kruskal-Wallis testi sonucu
hijyen ve çevre koşulları boyutlarında farklar bulunduğunu saptamıştır ( P < 0.05).
H0’ın, hijyen ve çevre koşulları alt boyutunda yaşlara göre bir farklılık gösterdiği
ortaya konulmuştur.
126
Tablo. 3.26. Yaş Gruplarına Göre Destinasyon Tercihindeki Faktörlerin Alt
Boyutları
Arasındaki
Farklara
İlişkin
Kruskal-Wallis
Testi
Bulguları
İşletme Olanakları
Hijyen ve Çevre Koşulları
Yöreye Özgü Öğeler
Memnuniyet
Ki-Kare
Df
Asymp. Sig.
İşletme Olanakları
3,161
4
,531
Yaş
Gözlem
Sayısı
Ortalama Değer
18-25
26-35
36-45
46-55
56 ve+
73
106
80
47
40
181,03
179,32
169,52
175,52
149,93
Toplam
18-25
26-35
36-45
46-55
56 ve+
346
74
106
79
46
39
206,69
152,79
180,95
160,59
158,14
Toplam
18-25
26-35
36-45
46-55
56 ve+
344
74
106
80
47
40
186,48
160,46
191,14
156,01
173,65
Toplam
18-25
26-35
36-45
46-55
56 ve+
347
74
106
80
47
40
162,65
178,33
188,86
166,27
162,89
Toplam
347
Hijyen ve Çevre
Standartları
15,262
4
,004
Yöreye Özgü
Öğeler
7,013
4
,135
Memnuniyet
3,706
4
,447
127
Tablo. 3.27. Çoklu Karşılaştırma Testi Sonuçları
Bağımlı Değişken: topf2
Tukey HSD
(I) Yaş
18-25
26-35
36-45
46-55
56 ve+
(J)Yaş
26-35
36-45
46-55
56 ve+
18-25
36-45
46-55
56 ve+
18-25
26-35
46-55
56 ve+
18-25
26-35
36-45
56 ve+
18-25
26-35
36-45
46-55
Ortalamalar
Arası Fark
(I-J)
1,58312(*)
,78088
1,29436
1,31220
-1,58312(*)
-,80225
-,28876
-,27092
-,78088
,80225
,51348
,53132
-1,29436
,28876
-,51348
,01784
-1,31220
,27092
-,53132
-,01784
95% Confidence Interval
Standart
Hata
,40361
,43104
,50026
,52722
,40361
,39602
,47042
,49900
,43104
,39602
,49415
,52143
,50026
,47042
,49415
,57996
,52722
,49900
,52143
,57996
Sig.
,001
,369
,075
,096
,001
,256
,973
,983
,369
,256
,837
,847
,075
,973
,837
1,000
,096
,983
,847
1,000
Lower Bound
,4762
-,4013
-,0776
-,1337
-2,6900
-1,8883
-1,5789
-1,6394
-1,9630
-,2838
-,8417
-,8987
-2,6663
-1,0014
-1,8687
-1,5727
-2,7581
-1,0976
-1,9613
-1,6084
Upper Bound
2,6900
1,9630
2,6663
2,7581
-,4762
,2838
1,0014
1,0976
,4013
1,8883
1,8687
1,9613
,0776
1,5789
,8417
1,6084
,1337
1,6394
,8987
1,5727
Bu farklılığın hangi yaş grubundan ileri geldiği, Tukey testi sonucu 18-25 yaş
grubunun, 26-35 yaştakilere göre destinasyon tercihi faktörleri alt boyutlarından hijyen
ve çevre koşullarına daha fazla önem verdikleri ve aralarındaki puan farkının 1.58
olduğu belirlenmiştir.
3.6.3.Turistlerin Medeni Durumlarına Göre Destinasyon Tercihi
Faktörleri Alt Boyutları Arasındaki Farklara İlişkin Testler
Turizm destinasyonlarından olan Bozcaada’yı tercih eden ziyaretçilerin
destinasyon tercihi faktörleri alt boyutlarında farkın olup olmadığı Kruskal-Wallis testi
sonucu aşağıdaki tablolarda elde edilmiştir.
128
Tablo 3.28. Medeni Duruma Göre Önem Derecesi Alt Boyutları Arasındaki
Farklara İlişkin Kruskal- Wallis Testi Sonuçları
İşletme Olanakları
Hijyen ve Çevre Koşulları
Yöreye özgü öğeler
Memnuniyet
Ki-Kare
Df
Asymp. Sig.
İşletme
Olanakları
,566
2
,753
Medeni Durum
Bekar
Evli
Boşanmış
Toplam
Gözlem
Sayısı
143
176
27
346
Ortalama
Değer
177,34
172,03
162,72
Bekar
Evli
Boşanmış
Toplam
144
174
26
344
185,06
161,36
177,50
Bekar
Evli
Boşanmış
Toplam
144
176
27
347
175,82
174,83
158,91
Bekar
Evli
Boşanmış
Toplam
144
176
27
347
165,09
176,07
208,06
Hijyen ve
Çevre
Koşulları
4,637
2
,098
Yöreye
Özgü
Öğeler
,679
2
,712
Memnuniyet
4,364
2
,113
Medeni duruma göre, adayı tercih etmede göz önünde bulundurulan
unsurların önem derecesi alt boyutları arasındaki farklara ilişkin Kruskal-Wallis test
sonuçlarına bakıldığında, işletme olanakları, hijyen ve çevre koşulları, yöreye özgü
öğeler ve memnuniyet alt boyutlarına göre bir farklılığın olmadığı ortaya
konulmaktadır.
129
3.6.4. Turistlerin Gelir Durumuna Göre Destinasyon Tercihi
Faktörleri Alt Boyutları Arasındaki Farklara İlişkin Testler
Bozcaada’yı tercih eden ziyaretçilerin destinasyon tercihi faktörleri alt
boyutlarında farkın olup olmadığı Kruskal-Wallis testi sonucu aşağıdaki tablolarda
elde edilmiştir.
Tablo 3.29. Gelir Duruma Göre Önem Derecesi Alt Boyutları Arasındaki
Farklara İlişkin Kruskal- Wallis Testi Sonuçları
İşletme Olanakları
Hijyen ve Çevre Koşulları
Yöreye özgü öğeler
Memnuniyet
Gelir Durumu
550-1500
1501-2500
2501-3000
3001 ve +
Toplam
Gözlem
Sayısı
112
101
63
70
Ortalama
Değer
162,36
159,84
178,62
206,43
346
550-1500
1501-2500
2501-3000
3001 ve +
Toplam
550-1500
1501-2500
2501-3000
3001 ve +
112
101
63
68
344
113
101
63
70
Toplam
347
550-1500
1501-2500
2501-3000
3001 ve +
Toplam
113
101
63
70
347
179,00
162,50
188,09
162,20
182,81
179,61
152,91
170,66
182,72
167,46
170,93
172,13
130
Ki-Kare
Df
Asymp. Sig.
İşletme
Olanakları
11,096
3
,011
Tablo 3.29 incelendiğinde,
Hijyen ve
Çevre
Koşulları
3,854
3
,278
Yöreye
Özgü
Öğeler
4,103
3
,251
Memnuniyet
1,379
3
,711
işletme olanakları boyutunda P <0.05
olduğundan, H0 red edilmektedir. Böylece ziyaretçilerin gelir durumlarına göre
işletme olanaklarına yönelik farklı görüşler ortaya konulmuştur.
Bu farkın nereden kaynaklandığının bulunması amacıyla Tukey testi
yapılmıştır. Tukey testi sonucu aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablo 3.30. Çoklu Karşılaştırma Testi Sonuçları
(I) Gelir
Durumu
(J)Gelir
Durumu
Ortalamalar
Arası Fark (IJ)
Standart
Hata
Sig.
550-1500
1501-2500
2501-3000
3001 ve +
550-1500
2501-3000
3001 ve +
550-1500
1501-2500
3001 ve +
550-1500
1501-2500
2501-3000
,16151
-,23909
-1,82321(*)
-,16151
-,40060
-1,98472(*)
,23909
,40060
-1,58413
1,82321(*)
1,98472(*)
1,58413
,57264
,65721
,63583
,57264
,66997
,64901
,65721
,66997
,72472
,63583
,64901
,72472
,992
,984
,023
,992
,933
,013
,984
,933
,129
,023
,013
,129
1501-2500
2501-3000
3001 ve +
95% Confidence Interval
Lower Bound
-1,3169
-1,9358
-3,4647
-1,6399
-2,1303
-3,6603
-1,4576
-1,3291
-3,4551
,1817
,3092
-,2869
Upper Bound
1,6399
1,4576
-,1817
1,3169
1,3291
-,3092
1,9358
2,1303
,2869
3,4647
3,6603
3,4551
Çoklu karşılaştırmalı tablo sonucu 3001 TL ve üstündeki gelire sahip
turistlerle, 550-1500 TL ve 1501-2500 TL gelire sahip turistlerin işletme olanaklarına
bakış açıları daha farklı olabilmektedir. Böylece gelirler artıkça, işletme olanaklarına
ilişkin beklentilerin de artabileceği durumunu ortaya koyabilmektedir.
131
3.6.5. Eğitim Durumlarına Göre Destinasyon Tercihi Faktörleri Alt
Boyutları Arasındaki Farklara İlişkin Testler
Bozcaada’yı tercih eden ziyaretçilerin eğitim durumlarına göre destinasyon
tercihi faktörleri alt boyutlarında farkın olup olmadığı Kruskal-Wallis testi sonucu
aşağıdaki tablolarda elde edilmiştir.
Tablo 3.31. Eğitim Duruma Göre Destinasyon Tercihi Faktörleri Alt Boyutları
Arasındaki Farklara İlişkin Kruskal-Wallis Testi Sonuçları
İşletme Olanakları
Hijyen ve Çevre Koşulları
Yöreye Özgü Öğeler
Memnuniyet
Ortalama
Değer
75,40
153,11
182,42
175,83
160,25
Eğitim Durumu
İlköğretim
Lise
Üniversite
Yüksek lisans
Doktora
Toplam
İlköğretim
Lise
Üniversite
Yüksek lisans
Doktora
Toplam
Gözlem Sayısı
5
63
204
60
14
346
5
61
204
60
14
344
İlköğretim
Lise
Üniversite
Yüksek lisans
Doktora
Toplam
5
63
205
60
14
347
104,20
191,92
175,17
162,63
149,82
İlköğretim
Lise
Üniversite
Yüksek lisans
Doktora
Toplam
5
63
205
60
14
347
145,80
204,39
168,52
169,80
145,57
128,90
158,50
183,20
158,96
151,25
132
Ki-Kare
Df
Asymp. Sig.
İşletme
Olanakları
9,390
4
,052
Hijyen ve
Çevre
Koşulları
6,411
4
,170
Yöreye
Özgü
Öğeler
6,122
4
,190
Memnuniyet
8,094
4
,088
Eğitim duruma göre, adayı tercih etmede göz önünde bulundurulan unsurların
önem derecesi alt boyutları arasındaki farklara ilişkin Kruskal-Wallis test sonuçlarına
bakıldığında, işletme olanakları, hijyen ve çevre koşulları, yöreye özgü öğeler ve
memnuniyet alt boyutlarına göre bir farklılığın olmadığı ortaya konulmaktadır.
3.6.6. Meslek Durumlarına Göre Destinasyon Tercihi Faktörleri Alt
Boyutları Arasındaki Farklara İlişkin Testler
Bozcaada’yı tercih eden ziyaretçilerin meslek durumlarına göre destinasyon
tercihi faktörleri alt boyutlarında farkın olup olmadığı Kruskal-Wallis testi sonucu
aşağıdaki tablolarda elde edilmiştir.
133
Tablo 3.32. Meslek Duruma Göre Destinasyon Tercihi Faktörleri Alt Boyutları
Arasındaki Farklara İlişkin Kruskal-Wallis Testi Sonuçları
İşletme Olanakları
Hijyen ve Çevre Koşulları
Yöreye Özgü Öğeler
Memnuniyet
Ki-Kare
Df
Asymp. Sig.
İşletme
Olanakları
15,733
6
,015
Meslek
Öğrenci
Memur
İşçi
Serbest
Ev hanımı
İşsiz
Emekli
Toplam
Öğrenci
Memur
İşçi
Serbest
Ev hanımı
İşsiz
Emekli
Toplam
Gözlem
Sayısı
45
73
47
112
24
6
39
346
46
73
47
111
23
6
38
344
Ortalama
Değer
151,83
181,26
183,49
184,41
166,29
259,17
131,87
Öğrenci
Memur
İşçi
Serbest
Ev hanımı
İşsiz
Emekli
Toplam
46
73
47
112
24
6
39
347
182,00
193,92
157,82
172,89
178,02
135,83
153,35
Öğrenci
Memur
İşçi
Serbest
Ev hanımı
İşsiz
Emekli
Toplam
46
73
47
112
24
6
39
347
172,20
181,27
173,69
170,98
173,44
154,17
174,97
Hijyen ve Çevre
Koşulları
12,728
6
,048
Yöreye Özgü
Öğeler
7,061
6
,315
204,22
157,04
176,79
180,26
162,07
199,08
137,96
Memnuniyet
,746
6
,993
134
Tablo sonucu işletme olanakları ile hijyen ve çevre koşulları alt boyutlarında
ziyaretçilerin mesleklerine göre destinasyon tercihinde farklılık söz konusudur.
3.6.7. Ziyaret Sayısına Göre Destinasyon Tercihi Faktörleri Alt
Boyutları Arasındaki Farklara İlişkin Testler
Bozcaada’yı tercih eden ziyaretçilerin meslek durumlarına göre destinasyon
tercihi faktörleri alt boyutlarında farkın olup olmadığı Kruskal-Wallis testi sonucu
aşağıdaki tablolarda elde edilmiştir.
Tablo 3.33. Ziyaret Sayısına Göre Destinasyon Tercihi Faktörleri Alt Boyutları
Arasındaki Farklara İlişkin Kruskal- Wallis Testi Sonuçları
Ziyaret
Sayısı
1 günlük
2-3 gün
İşletme
4-5 gün
Olanakları
6-7 gün
8 ve +
Toplam
1 günlük
Hijyen
ve 2-3 gün
Çevre
4-5 gün
Koşulları
6-7 gün
8 ve +
Toplam
1 günlük
Yöreye Özgü 2-3 gün
Öğeler
4-5 gün
6-7 gün
8 ve +
Toplam
1 günlük
2-3 gün
4-5 gün
Memnuniyet
6-7 gün
8 ve +
Toplam
Gözlem
Sayısı
164
97
38
5
42
346
163
97
37
5
42
344
164
98
38
5
42
347
164
98
38
5
42
347
Ortalama
Değer
165,51
171,23
200,46
188,30
183,80
182,10
176,47
173,84
144,30
128,26
176,34
169,11
177,29
183,90
172,12
171,78
170,34
201,92
121,60
172,18
135
Ki-Kare
Df
Asymp. Sig.
İşletme Olanakları
4,441
4
,350
Hijyen ve Çevre
Koşulları
10,606
4
,031
Yöreye Özgü Öğeler
,432
4
,980
Memnuniyet
4,576
4
,334
Ziyaret sayısına göre destinasyon tercihi faktörleri alt boyutlarından, hijyen
ve çevre koşulları gelen ziyaretçilerin kalma sürelerine göre farklılık arz etmektedir.
3.6.8. Konaklama Süresine Göre Destinasyon Tercihi Faktörleri Alt
Boyutları Arasındaki Farklara İlişkin Testler
Bozcaada’yı tercih eden ziyaretçilerin konaklama sürelerine göre destinasyon
tercihi faktörleri alt boyutlarında farkın olup olmadığı Kruskal-Wallis testi sonucu
aşağıdaki tablolarda elde edilmiştir.
Tablo 3.34. Konaklama Süresine Göre Destinasyon Tercihi Alt Faktörleri Alt
Boyutları Arasındaki Farklara İlişkin Kruskal- Wallis Testi
Sonuçları
Konaklama
Süresi
İşletme
Olanakları
Gözlem
Sayısı
1-3 gün
123
4-7 gün
181
8 veStatistics(a,b)
+
Test
42
Toplam
346
Ortalama
Değer
171,23
178,90
156,87
Hijyen ve
Çevre
Koşulları
1-3 gün
4-7 gün
8 ve +
Toplam
122
179
43
344
170,67
180,88
142,79
Yöreye Özgü
Öğeler
1-3 gün
4-7 gün
8 ve +
Toplam
1-3 gün
4-7 gün
8 ve +
Toplam
123
181
43
347
123
181
43
347
168,46
172,63
195,64
Memnuniyet
182,57
167,41
177,22
136
Ki-Kare
Df
Asymp. Sig.
İşletme
Olanakları
1,763
2
,414
Hijyen ve
Çevre
Koşulları
5,257
2
,072
Yöreye
Özgü
Öğeler
2,442
2
,295
Memnuniyet
1,739
2
,419
Bozcaada’ya gelen ziyaretçilerin destinasyon tercihi faktörleri alt boyutlarına
bakıldığında, bir farklılığın gözlenmediği test sonucu belirlenmiştir.
3.6.9. Bozcaada Destinasyonunu Tercih Eden Turistlerin Destinasyon
Tercihindeki Faktör Boyutları İle Alt Boyutları Arasında
Korelasyon
Bozcaada destinasyonunu tercih eden turistlerin, bu destinasyonu tercihinin
alt boyutları ile arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacı ile bu faktörlere verilen
puanlar sürekli bir değişken oluşturduğundan dolayı, Pearson korelasyon analizi
sonucu aşağıdaki tablodaki sonuçlar elde edilmiştir.
Tablo 3.35. Destinasyon Toplam Puanları ile Onun Alt Boyutları Arasındaki
Korelasyon Matrisi
İşletme
Olanaklar
Hijyen
ve çevre
koşulları
Yöreye
Özgü
Öğeler
Memnuni
yet
Geneltopl
am
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
İşletme
Olanakları
1
346
,188(**)
,000
344
,253(**)
,000
346
,088
,101
346
,730(**)
,000
344
Hijyen ve
Çevre
Koşulları
,188(**)
,000
344
1
345
,187(**)
,000
345
,063
,240
345
,521(**)
,000
344
Yöreye
Özgü
Öğeler
,253(**)
,000
346
,187(**)
,000
345
1
347
-,033
,540
347
,555(**)
,000
344
Memnuniy
et
,088
,101
346
,063
,240
345
-,033
,540
347
1
347
,514(**)
,000
344
Genel
toplam
,730(**)
,000
344
,521(**)
,000
344
,555(**)
,000
344
,514(**)
,000
344
1
344
137
Bu sonuca göre destinasyon tercihi faktörü ile en yüksek ilişki, işletme
olanakları alt boyutu 0.73’lük bir katsayıya sahip iken, bunu sırasıyla yöreye ait
öğeler, hijyen ve çevre koşulları ve memnuniyet izlemektedir.
138
SONUÇ
Tatil yapma ihtiyacı olduğuna karar veren bir tüketici, bu ihtiyacını
gidermeye yönelik olarak, tatilini geçireceği destinasyonla ilgili bir takım araştırmalar
yapma, ihtiyacını karşılayabilecek özelliklere sahip destinasyonlar hakkında bilgi
edinme yoluna gidecektir. Tüketicilerin karar verme süreçleri; ihtiyacın belirlenmesi,
buna yönelik olarak araştırma yapılması, alternatiflerin irdelenmesi, bu unsurlar
temelinde karar verilmesi ve son olarak da sürecin değerlendirilmesi şeklindedir. Tatil
ihtiyacına yönelik olarak karar verme sürecinde tüketiciler, tercih edecekleri
destinasyonla ilgili olarak birtakım unsurları göz önünde bulundurmakta, tatil
kararlarını bu unsurlar temelinde vermektedirler.
Bozcaada’da tatilini geçirmekte olan turistleri kapsayan bu çalışmanın amacı,
adada tatil kararı verme sürecinde, adayla ilgili olarak hangi unsurların göz önünde
bulundurulduğu, bu unsurların karar verme aşamasındaki önceliğini ve adada tatilini
geçiren turistlerin demografik özellikleri ile bu demografik özellikler temelindeki
karar verme sürecinde göz önünde bulundurdukları unsurların belirlenmesidir.
Turistlerin Bozcaada’da tatil kararı verirken göz önünde bulundurdukları
unsurlar temelinde yapılan analizlerin sonuçlarına göre;
¾ Araştırmaya katılan turistlerin gelir düzeyleri incelendiğinde, özellikle 5501500 TL ve 1501-2500 TL aralığında gelir düzeyine sahip kişilerde bir
yoğunluk görülmektedir. Adadaki, farklı fiyat aralıklarına hitap eden
konaklama ve yeme-içme imkanlarının çeşitliliği, farklı gelir düzeylerine sahip
insanların, adayı tercih etmelerinde göz önünde bulundurdukları unsurlardan
biri olarak karşımıza çıkabilmektedir. Turistlerin gelir durumlarına göre
Bozcaada destinasyonunu tercih faktörleri irdelendiğinde, adadaki işletme
olanaklarına yönelik olarak farklı görüşler ortaya koydukları görülmektedir.
139
Çoklu karşılaştırma tablosu incelendiğinde, 3000 TL ve üzeri gelir düzeyine
sahip turistlerin, diğer gelir düzeyindeki turistlere nazaran, işletme olanaklarına
bakış açıları daha farklı olabilmektedir. Gelir düzeyinin artması ile birlikte,
beklentilerin de artabileceği durumu söz konusu olabilmektedir. Adada her
gelir düzeyine uygun işletme olanaklarının varlığından söz edilebilir. Bunun
yanı sıra, hizmet kalitesinin de yüksek olması beklenmektedir. Böylece
adadaki arz da, buna uygun olarak şekillenmektedir.
¾ Adayı tercih eden turistlerin eğitim durumlarına bakıldığı takdirde, yaklaşık %
80’inin üniversite ve üzeri (yüksek lisans, doktora) eğitim düzeyine sahip
olduğu görülmektedir. Bu sonuca bakıldığında, adayı tercih eden turistlerin
belirli bir birikime ve eğitim düzeyine sahip oldukları söylenebilir. Bu durum
beraberinde, adada tatilini geçiren insanların profillerinin de, popüler tatil
beldelerine nazaran oldukça farklı olduğunu göstermektedir. Bunun bir sonucu
olarak, adadaki profil de farklılaşmakta, insanların talepleri ve sunulan arz da
bu yönde değişmektedir.
¾ Bozcaada’da tatilini geçirmekte olan turistler tarafından, adadaki fiyatların
uygun olmadığı görüşü ortaya konulmuştur. Adadaki kültürel ve sosyal
faaliyetlerin ( Bağbozumu, Ayazma Panayırı vb.) yanında, adanın son yıllarda
artan popülaritesi sebebiyle, özellikle de yakın çevreden yoğun bir talep söz
konusu olmaktadır. Bunun adadaki imkanların sınırlı olması fakat özellikle de
yazın, hafta sonları adadaki arzın çok üzerinde bir talep olması sebebiyle, bu
durumun fiyatlara yansıdığı söylenebilir. Adada Temmuz ve Ağustos aylarında
fiyatlarda değişikliğe gidildiği, özellikle de konaklama işletmelerinin bir
kısmında bunun gerçekleştirildiği gözlemlenmiştir.
¾ Turistlerin cinsiyetlerine göre destinasyon tercihindeki faktörlerden, hijyen ve
çevre koşulları alt boyutunda bir farklılık gözlemlenmiştir. Bu boyutta
erkeklerin, kadınlara nazaran adadaki hijyen ve çevre koşullarına daha fazla
önem verdiği ortaya konulmuştur.
140
¾ Turistlerin
yaş
gruplarına
göre
Bozcaada
destinasyonu
tercihindeki
faktörlerden, hijyen ve çevre koşulları alt boyutunda bir farklılık gözlenmiştir.
Buna göre 18-25 yaş grubunun, 26-35 yaş grubuna göre adadaki hijyen ve
çevre koşullarına daha fazla önem verdikleri belirlenmiştir. Yazın, özellikle
hafta sonları günü birlik ziyaretler yoğun olmaktadır. Adanın son yıllarda artan
popülaritesi, kalabalığı ve bazı çevresel sorunları da beraberinde getirmektedir.
Bu yaş grubundaki insanların, adanın çevre koşulları, plajların ve denizin
temizliği noktasına çok daha duyarlı oldukları gözlemlenmiştir. Bu
popülaritenin getirisi olarak adada son yıllarda baş gösteren hijyen ve çevre
koşullarındaki sorunlar, adanın yerlileri tarafından da dile getirilen önemli bir
unsur olarak görülmektedir. Böylece talebin sürekliliğini sağlayabilmek amacı
ile işletmeler ve yerel halk ile yöneticilerin bu konularda hassasiyetlerini
artırmaları gerektiği kanısını taşımaktayız.
Bunun yanında, adaya özgü dokunun ve çevresel güzelliklerin mevcudiyetine
gereken değer ve özenin gösterilmesi, kültürel dokunun korunması ve ona sahip
çıkılması; gelecek nesillere bu güzelliklerin bozulmadan bırakılması gerektiğine
inanmaktayız.
141
KAYNAKÇA
Akat, Ömer (2008): Uluslararası Pazarlama Karması ve Yönetimi, Bursa:
Ekin Yayınevi, 6. Baskı.
Akat, Ömer, Çağatan, Taskın, Özdemir, Aysun. (2006): Uluslararası Alışveriş
Merkezi Tüketicilerinin Satın Alma Davranışı: Bursa İlinde Bir Uygulama, Uludağ
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sayı: 2, ss.13-28.
Aktaş, Ahmet, Aksu, Akın, A. ve Çizel, Beykan( 2007): Destination Choice :
An Important – Satisfaction Analysis, Quality and Qauntity, Vol. 41: 265-273.
Aktaş, Gürhan (2007): Turizmde Destinasyon Pazarlaması, Genel TurizmTurizmde Temel Kavramlar ve İlkeler, Editör: Orhan İçöz, Ankara: Turhan Kitabevi.
Akgündüz, Yılmaz ve Akdağ, Gürkan (2009): Turistik Destinasyonların
Yaşam Süreleri: Turistik Ürün Yaşam Dönemi Modeli ve Kuşadası Örneği, 10. Ulusal
Turizm Kongresi Bildiri Kitabı, Ankara: Detay Yayıncılık.
Alikılıç, Özlem ve Onat, Ferah ( 2007): Bir Halkla İlişkiler Aracı Olarak
Kurumsal Bloglar, Journal of Yaşar University, No:8, Vol. 2, s. 889-927.
Atay, Lütfi (2003): Destinasyon Pazarlaması Yönetimine İlişkin Stratejik Bir
Yaklaşım, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt IV, Sayı 2.
Bahar, Ozan ve Kozak, Metin (2005): Küreselleşme Sürecinde Uluslararası
Turizm ve Rekabet Edebilirlik, Ankara: Detay Yayıncılık.
Baker, Michael J. ve Cameron, Emma (2008): Critical Success Factors in
Destinaniton Marketing; Tourism & Hospitality Research, Vol 8, 2, 79-97.
142
Balıkçıoğlu, Betül (2008): Tüketici Entosantrizminin Satın Alma Davranışı
Üzerindeki Etkisi: Ankara Örneği, (Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Basılmamış Doktora Tezi), Ankara.
Bardakoğlu, Övünç ve Pala, Tuğba (2009): Destinasyon Pazarlamasında
Örgütlenme, 10. Ulusal Turizm Kongresi Bildiri Kitabı, Ankara: Detay Yayıncılık.
Bargeman, Bertine ve Poel, Hugo V.D. (2006): The Role of in the Vacation
Decision-Making Process of Dutch Vacationers, Tourism Management, Vol.27, s.707720.
Bennett, Oliver (1999): Destination Marketing into the Next Century, Journal
of Vacation Marketing, Vol. 6, No: 1, pp. 48-54.
Brassington, Frances ve Pettitt, Stephen (2000): Principles of Marketing,
England: Prentice Hall, Second Edition.
Brooker, Edward ve Burgess, Jason (2008): Marketing Destination Niagara
Effectively Through the Tourism Lifecycle, International Journal of Contemporary
Hospitality Management, Vol.20, No.3, pp: 278-292.
Bornhorst, Tom, Ritchie, J.R.Brent ve Sheehan, Lorn (2009): Determinants of
Tourism Success for DMO’s and Destinations: An Emprical Examination of
Stakeholders’ Perspectives, Tourism Management, pp.1-18.
Bozok, Düriye (2009): Turizm İşletmelerinin Pazarlanmasında Tutundurma,
Turizm İşletmelerinin Pazarlamasında 7P ve 7C ( Ed. Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Yrd.
Doç. Dr. Şehnaz Demirkol, Yrd. Doç. Dr. Burhanettin Zengin), İstanbul: Değişim
Yayınları.
143
Buhalis, Dimitrios (2000): Marketing the Competitive Destination of the
Future; Tourism Management; 21 (2000), 97-116.
Buhalis, Dimitrios (2000): Relationships in the Distribution Channel of
Tourism: Conflicts Between Hoteliers and Tour Operators in the Mediterrean Region,
Global Alliances in the Tourism and Hospitality Management, The Hoaworth Press,
Inc., s. 113-139.
Butler, Richard W. (1980): The Concept of a Tourism Area Cycle of
Evolution: Implications fort he Management of Resources, Canadian Geographer, 24
(1), 5-12.
Cemalcılar, İlhan (1999): Pazarlama Kavramlar – Kararlar, İstanbul: Beta
Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
Cooper, Chris, Fletcher, John, Gilbert, David ve Wanhill, Stephen (1998):
Tourism Principles and Practice, England: Prentice Hall, Second Edition.
Çakal, Önder (2009): Özel ve Kamu Hastane İşletmelerinde Görev Yapan
Yöneticilerin Motivasyon Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Araştırma, (Trakya
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Edirne.
Çakıcı, Celil A. ve Aksu, Murat (2007): Çekim Yeri Seçiminde Grup Etkisi :
Yerli Turistler Üzerine Bir Araştırma, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 18,
Sayı 2, Güz : 183-194.
Çakıcı, Metin, Oğuzhan, Adil ve Özdil, Tuncer (2003): Temel İstatistik 2,
İstanbul, Dördüncü Baskı.
Decrop, Alain (1999): Personal Aspects of Vacationer’s Decision Making
Processes: An Interpretivist Approach, Journal of Travel and Tourism Marketing, Vol
8 (4), s.59-68.
144
Demirkol,
Şehnaz
ve
Çetin,
Gürel
(2009):
Turizm
İşletmelerinin
Pazarlanmasında Süreçler, Turizm İşletmelerinin Pazarlamasında 7P ve 7C ( Ed. Prof.
Dr. Cevdet Avcıkurt, Yrd. Doç. Dr. Şehnaz Demirkol, Yrd. Doç. Dr. Burhanettin
Zengin), İstanbul: Değişim Yayınları.
Doğan, Hasan, Z. (2004): Turizmin Sosyo-Kültürel Temelleri, Ankara: Detay
Yayıncılık, 2. Baskı.
Dore, Lynne ve Crouch, Geoffrey I. (2003): Promoting Destinations: An
Exploratory Study of Publicity Programmes Used by National Tourism Organizations,
Journal of Vacation Marketing, Vol.9, No: 2, s. 137-151.
Fojtik, Janos ve Somogyi, Aniko (2008): Destination Marketing and
Development Opportunities for Micro- Regions The Case of the Sarköz Wedding Show
http://www.gti.ktk.pte.hu/files/tiny_mce/File/LetolthetoPublikaciok/FojtikJ/2008_12_
5_JF_AS.pdf, pg 2 ).
Gönenç Güler, Emel (2009): Turizm İşletmelerinin Pazarlanmasında Satış
Yeri (Place), Turizm İşletmelerinin Pazarlamasında 7P ve 7C ( Ed. Prof. Dr. Cevdet
Avcıkurt, Yrd. Doç. Dr. Şehnaz Demirkol, Yrd. Doç. Dr. Burhanettin Zengin),
İstanbul: Değişim Yayınları.
Gunn, Clare.A. (1988): Vacationscape- Desingning Tourist Region, New
York: Van Nostrand Reinhold, Second Edition.
Gülçubuk, Ali (2007): Tüketicilere Yönelik Satış Geliştirmenin Artan Önemi,
Uygulanabilirliği ve İzlenecek Stratejilerin İşletmeler Açısından Değerlendirilmesi,
Ege Akademik Bakış, 7 (1), ss. 57-77.
145
Güleç, Banu (2006): Reklamın Turistlerin Satın Alma Davranışları
Bakımından İncelenmesi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt
9, Sayı 15, ss. 127- 158.
Günlü, Ebru (2007): Turizm Sosyolojisi ve Turistik Tüketici Davranışları,
Genel Turizm- Turizmde Temel Kavramlar ve İlkeler, Editör: Orhan İçöz, Ankara:
Turhan Kitabevi.
Gürel, Emet ve Alem, Jale (2009): Rosser Reeves ve Temel Satış Vaadi, Pİ
Pazarlama ve İletişim Kültürü Dergisi, Güz 2009, sayı: 30, ss.13-29.
Güreşçi, Ertuğrul (2009): Kırsal Turizmin Kırsal Kalkınmada Önemi: İspir
İlçesi Örneği, 10. Ulusal Turizm Kongresi Bildiri Kitabı, Detay Yayıncılık: Ankara.
Hoyer, Wayne D. ve MacInnis, Deborah J. (2001): Consumer Behavior,
USA: Hougton Mifflin Company, Second Edition.
Hayta, Ateş B. (2008): Turizm Pazarlamasında Tüketici Satın Alma Süreci
ve Karşılaşılan Sorunlar, Kastamonu Eğitim Dergisi, Mart, Cilt: 16, No, 1.
Hacıoğlu, Necdet (2008): Turizm Pazarlaması, Ankara: Nobel Yayıncılık, 6.
Baskı.
Harrison, Shirley (2000): Public Relations: An Introduction, London:
Thomson, Second Edition.
İslamoğlu, Ahmet H. ve Altunışık, Remzi (2008): Tüketici Davranışları,
İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım, 2. Baskı.
İslamoğlu, Ahmet H. (2008): Pazarlama Yönetimi, İstanbul: Beta Basım
Yayım Dağıtım A.Ş., 4. Baskı.
146
Karadağ, Levent (2008): Turizm Tüketicilerin Karar Verme Süreci:
Türkiye’yi Ziyaret Eden Aile Grupları Üzerine Bir Araştırma, (Muğla Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Muğla.
Kotler, Philip ve Armstrong, Gary (2010): Principles of Marketing, New
Jersey: Pearson, Thirteenth Edition.
Kotler, Philip ve Keller, Kevin,L. (2009): Marketing Management, New
Jersey: Pearson Prentice Hall, 13th Edition.
Kotler, Philip, Bowen, John ve Makens, James (2003): Marketing for
Hospitality and Tourism, New Jersey: Pearson Prentice Hall, Third Edition.
Kozak, Metin (2009): Influence of Tactics Over Spousal Decision Making,
Tourism Management, s.1-6.
Kozak, Nazmi; Kozak, Meryem, A. ve Kozak, Metin (2009): Genel Turizm
İlkeler- Kavramlar, Ankara: Detay Yayıncılık, Sekizinci Basım.
Kozak, Nazmi (2008): Turizm Pazarlaması, Ankara: Detay Yayıncılık, İkinci
Baskı.
Küçükaltan, Derman; Güngör, Yüksel ve Pelit, Elbeyi (2009): Turizm
İşletmelerinin Pazarlanmasında İletişim, Turizm İşletmelerinin Pazarlamasında 7P ve
7C ( Ed. Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Yrd. Doç. Dr. Şehnaz Demirkol, Yrd. Doç. Dr.
Burhanettin Zengin), İstanbul: Değişim Yayınları.
Küçükaslan, Nazife; Doğan, E. Muhsin; Muğla, Seher; Ak, İbrahim; Kantar,
Faik ve Korkmaz, Nimet (2009): Kırsal Turizm; Turizme Entegrasyonu ve BursaCumalıkızık Örneği, 10. Ulusal Turizm Kongresi Bildiri Kitabı, Ankara: Detay
Yayıncılık.
147
Mohsin, Asad (2005): Tourist Attitudes and Destinastion Marketing- The
Case of Australia’s Northern Territory and Malaysia, Tourism Management, Vol. 26 :
723-732.
Mucuk, İsmet (2004): Pazarlama İlkeleri, İstanbul: Türkmen Kitabevi, 14.
Basım.
Murphy, Peter; Pritchard, Mark P. ve Smith, Brock (2000): The Destination
Product and Its Impact on Traveller Perceptions, Tourism Management, Vol. 21, s. 4352.
Namatova, Gülmira ve Özdemir, Ali (2007): Ürün Pazarlamasında Doğrudan
Pazarlama Anlayışının Gelişme Potansiyelini Etkileyen Değişkenler: İzmir İlinde
Yaşayan Tüketiciler Üzerinde Uygulama, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 1, ss. 360-372.
Neslin, Scott, A. (2007): Sales Promotion, Handbook of Marketing ( Edit.
Barton Weitz & Wensley Robin), London: SAGE Publications.
Odabaşı, Yavuz ve Barış, Gülfidan (2002): Tüketici Davranışı, İstanbul:
MediaCat, İkinci Baskı.
Orth, Ulrich R ve Turecková, Jarmila (2002): Positioning the destination
product ‘Southern Moravia’, Journal of Vacation Marketing, Vol.8, No:3, s. 247-262.
Özdemir, Gökçe (2007):
Destinasyon Yönetimi ve Pazarlama Temelleri:
İzmir İçin Bir Destinasyon Model Önerisi, (Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi), İzmir.
Özdemir, Gökçe (2008): Destinasyon Pazarlaması, Ankara:
Yayıncılık.
Detay
148
Özer,
Özgür
(2009):
Destinasyon
Tercihinde
Pazarlama
Karması
Bileşenlerinin Rolü: Dalyan Örneği, 10. Ulusal Turizm Kongresi Bildiri Kitabı,
Ankara: Detay Yayıncılık.
Peter, Paul J. ve Olson, Jerry .C. (1996): Consumer Behavior and Marketing
Strategy, USA: Irwin, Forth Edition, s.12-13.
Pekyaman, Asuman (2008): Turistik Satın Alma Davranışında Destinasyon
İmajının Rolü: Afyonkarahisar Bölgesinde Bir Araştırma, (Afyon Kocatepe
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi), Afyonkarahisar.
Pike, Steven (2008): Destination Marketing – An Integrated Marketing
Communication Approach, UK: Butterworth-Heinemann.
Rainisto, Seppo, K. (2003): Success Factors of Place Marketing: A Study of
Place Marketing Practices in Northern Europe and The United States, (Helsinki
University of Technology, Institute of Strategy and International Business, Doctoral
Dissertations), Finland.
Reisinger, Yvette (2009): International Tourism: Cultures and Behavior,
UK: Butteworth-Heinemann.
Rızaoğlu, Bahattin (2007): Turizm Pazarlaması, Ankara: Detay Yayıncılık,
Beşinci Baskı.
Sağır, Cenkan (2006): Karar Verme Sürecini Etkileyen Faktörler ve Karar
Verme Sürecinde Etiğin Önemi: Uygulamalı Bir Araştırma, (Trakya Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Edirne.
Selvi, Murat, S. (2009):
Turizm İşletmelerinin Pazarlanmasında Fiziksel
Kanıt, Turizm İşletmelerinin Pazarlamasında 7P ve 7C ( Ed. Prof. Dr. Cevdet
149
Avcıkurt, Yrd. Doç. Dr. Şehnaz Demirkol, Yrd. Doç. Dr. Burhanettin Zengin),
İstanbul: Değişim Yayınları.
Semerciöz, Fatih; Dönmez, Dilek ve Dursun, Meral (2008): Relationships
Between Destination Management Organizations and Destination Stakeholders: A
Research in Regions of Marmara, Aegean and Mediterranean in Turkey, Journal of
Commerce and Tourism Education Faculty, No:1.
Solomon, Michael, J. (2002):
Consumer Behavior, Buying, Having and
Being ; New Jersey: Prentice Hall, Fifth Edition.
Şimşek, Ayşe, T. (2008): Turizm Pazarlamasında Turistik Tüketici
Davranışları Açısından Tatil Satın Alma Sürecinin Özellikleri ve Alanya Üzerinde Bir
Uygulama, ( Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı,
Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul.
Torlak,
Karmasındaki
Ömer
(2008):
Değişime
Pazarlamanın
İlişkin
Yeni
Değerlendirmeler,
Tanımı
ve
Güncel
Pazarlama
Pazarlama
Yaklaşımlarından Seçmeler ( Ed. Prof. Dr. İnci Varinli ve Yrd. Doç. Dr. Kahraman
Çatı), Ankara: Detay Yayıncılık.
Türk Dil Kurumu, http:// www.tdk.gov.tr, ( 22.03.2010).
Türkiye İstatistik Kurumu,
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=6150&tb_id=1, (03.05.2010).
Usta, Öcal (2008): Turizm Genel ve Yapısal Yaklaşım, Ankara:
Detay
Yayıncılık.
Uğurlu, Kaplan (2007): Konaklama İşletmelerinde Pazar Bölümlendirme ve
Hedef Pazar Belirleme Stratejileri: İstanbul’daki 5 Yıldızlı Oteller Üzerine Bir
150
Araştırma, (Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora
Tezi), İstanbul.
Uygur, Selma, M. (2007): Turizm Pazarlaması, Ankara: Nobel Yayın
Dağıtım.
Uygur, Selma, M. ve Çelik, Ayşe (2009): Etkinlik Turizminin Destinasyon
Pazarlaması Üzerindeki Etkilerinin Ortaya Çıkarılmasına Yönelik Olarak İstanbul
İlinde Bir Uygulama, 10. Ulusal Turizm Kongresi Bildiri Kitabı, Ankara: Detay
Yayıncılık.
Uzunoğlu, Ebru ve Onat, Ferah (2009): Ağızdan Ağza Pazarlama Çalışanların
Saklı Gücü, Pİ Pazarlama ve İletişim Kültürü Dergisi, Güz 2009, ss. 4-11.
Ünlü, Ebru (2007): Genel Turizm- Turizmde Temel Kavramlar ve İlkeler (
Editör : Prof. Dr. Orhan İçöz); Turhan Kitabevi, Ankara.
Wang, Youcheng (2008): Collaborative Destintion Marketing: Roles and
Strategies of Convention and Visitors Bureaus, Journal of Vacation Marketing,
Vol.14, No:3, s.191-209.
World Tourism Organisation (2004): Destination Marketing for the 21st
Century,
http://www.worldtourism.org/regional/europe/PDF/SPEECHES/2004/mosco
w/Esen_Moscow.pdf , (05.10 2009).
Yazıcıoğlu, Yahşi ve Erdoğan, Samiye (2007): SPSS Uygulamalı Bilimsel
Araştırma Yöntemleri, Ankara: Detay Yayıncılık, İkinci Baskı.
Yıldız, Yasemin (2008): Yataklı Sağlık Kuruluşlarında Yönetsel Sorunların
İncelenmesi: Edirne İlinde Bir Uygulama, (Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Edirne.
151
Yükselen, Cemal (2008):
Pazarlama İlkeler- Yönetim- Örnek Olaylar,
Ankara: Detay Yayıncılık, Yedinci Baskı.
Sayın katılımcı,
Bu çalışma, Bozcaada’da tatil kararında etkili olan faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapılmaktadır.
Bu anketin amacı, Bozcaada’ya gelen turistlerin, burayı tercih ederken göz önünde bulundurdukları
unsurları ve Bozcaada’yı tercih etme sebeplerini belirlemeye çalışmaktır. Yüksek lisans tezinin
araştırma bölümünü oluşturan bu anket formu ile elde edilen bilgiler eğitim amaçlı kullanılacaktır.
Çalışmaya yapacağınız katkıdan dolayı teşekkür ederim.
Arş. Gör. Elif ÜLKER
Trakya Üniversitesi
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Turizm İşletmeciği ve Otelcilik Bölümü
1. Yaş
18-25
2. Cinsiyet
Kadın
3. Medeni Durum
Bekar
4. Gelir
26-35
46-55
56 ve üstü
Erkek
Evli
550-1.500 TL
5. Eğitim Durumu
36-45
İlköğretim
Boşanmış
1.501-2.500 TL
Lise
2.501-3.000 TL
Üniversite
3.001 ve üstü
YüksekLisans
Doktora
6. Mesleğiniz
Öğrenci
Memur
İşçi
Serbest
Ev Hanımı
İşsiz
Emekli
7. Bozcaada’da tatil kararınızda aşağıdaki faktörlerin hangi düzeyde önem taşıdığını belirtiniz
ÖNEM DERECESİ
-Konaklama tesislerinin sayısı
-Konaklama tesislerindeki hizmet
kalitesi
-Konaklama tesislerinin fiyatları
-Adadaki sağlık hizmetleri
-Bozcaada’ya ulaşım olanakları
-Bozcaada’ya ulaşım maliyeti
-Yiyecek-içecek işletmelerinin
sayısı
-Yiyecek-içecek işletmelerindeki
fiyatlar
-Yiyecek-içecek işletmelerindeki
hijyen
-Yiyecek-içecek işletmelerinin
çeşitliliği
- Yöresel yiyecekler
- Yöresel mezeler - deniz ürünleri
Çok önemli
önemli
ne önemli
ne önemsiz
önemsiz
Hiç
önemli
değil
- Yöresel şaraplar
-Kültürel etkinlikler
(Bağbozumu, Ayazma Panayırı,
Ozanın günü ve İlyada
Okumaları, vb. )
-Bozulmamış çevre koşullarına
sahip olması
-Rahatlamak ve dinlenmek için
uygun bir yer olması
-Kişisel güvenliğin sağlanmış
olması
-Bozcaada’daki iklim koşulları
-Bozcaada’daki çevre koşulları
-Bozcaada’daki plajların
temizliği
- Bozcaada’da denizin temizliği
Benim için çevre koşullarının
hijyen standartlarına uygunluğu
Benim için Bozcaada’daki
konaklama tesislerinin hizmet
kalitesinden memnuniyet
Benim için Bozcaada’daki
yiyecek içecek işletmelerinin
hizmet kalitesinden memnuniyet
Benim için ulaşım imkanlarının
yeterliliği
Benim için fiyatların uygunluğu
Benim için Bozcaada’da tatil
yapmaktan duyduğum
memnuniyet
8- Bozcaada’yı tercih ederken en çok hangi kaynakdan yararlandınız?
işaretleyiniz)
Aile- arkadaş tavsiyesi
Tv- Radyo
İnternet
( lütfen tek seçeneği
Rehber Kitaplar
Gazete-Dergi
Seyahat acentesi
Diğer ( Belirtiniz ) .............................................................
9- Bozcaada’yı asıl tercih etme sebebiniz aşağıdakilerden hangisidir?
işaretleyiniz)
Uygun Fiyat
Deniz-kum-güneş
Doğal güzellikler
Kültürel etkinlikler
Yakın olması
( lütfen tek seçeneği
Popülarite
Diğer ( Belirtiniz ) ..........................................
10- Bozcaada’da kaç gün kalmayı planlıyorsunuz? ......................................
11- Önceden rezervasyon yaptırdınız mı ?
Evet
Hayır
12- Bozcaada’yı daha önce ziyaret ettiniz mi?
Evet
Hayır
( Cevabınız evet ise cevaplayınız)
13-Kaçıncı ziyaretiniz ? ..........................................
14- Çevrenizdeki kişilere Bozcaada’yı tavsiye eder misiniz?
Evet
Hayır
15- Bozcaada’yı tekrar ziyaret etmeyi tercih eder misiniz?
Evet
Hayır
Anketi tamamladığınız için teşekkür ederim.
Download