iç kapak - Anatolia Turizm Akademisi

advertisement
x
İçindekiler
Önsöz........................................................................................................................................... vii Nazmi KOZAK – Kurtuluş KARAMUSTAFA İçindekiler .....................................................................................................................................ix Serbest Bildiriler
Turizm İşletmelerinde Kullanılan Stratejiler............................................................................. 1 Arzu GÜNDOĞAN Gazlıgöl (Afyonkarahisar) Beldesinde Faaliyet Gösteren Devre Mülk Tesislerine Yönelik Algılamalar ......................................................................................... ..... 15 Arzu TOKER ‐ Şerife ÜSKÜDAR Kent Pazarlama: Literatür Taraması ........................................................................................ 33 Aslı YILDIZ Anadolu’nun Kaybolan Kültür Mirası..................................................................................... 44 Azade Özlem ÇALIK Seyahat Acentalarında Çalışan İşgörenlerin Demografik ve Bazı İşyeri Özelliklerine Göre İş Doyumu ve Tükenmişlik Düzeylerinin Karşılaştırılması ................ 58 Beril DÖNMEZ ‐ Kemal BİRDİR Turizmde Marka Sanatı Yaratmak ........................................................................................... 77 Beril DİLSİZ Ülkelere Yönelik Turizm Talebinin Sahip Oldukları Sosyal Özelliklere Göre Analizi................................................................................................................................. 89 Deniz KARAGÖZ YÜNCÜ ‐ Nazmi KOZAK Kat Hizmetlerinde Denetim Sisteminin İncelenmesi: Eskişehir İBİS Hotel Örneği ......... 104 Dilek ACAR GÜREL ‐ Dönüş ÇİÇEK Geçmişten Günümüze Restoranlar: Türkiye’de Restorancılığın Gelişimi ........................ 120 Ebru KORKMAZ Üstleri İle Yaşadıkları İşyeri Arkadaşlıklarının Seyahat Acentesi Çalışanlarının Performansına Etkisi....................................................................................... 131 Ebru GÜNLÜ ‐ Beril DÖNMEZ ‐ Ceren MİRAL V. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi
Konaklama İşletmelerinde Yeşil Pazarlama Uygulamaları; İbis Otel Örneği ................ 152 S. Emre DİLEK ‐ Lütfi ATAY Termal Otel İşletmelerinde Spa&Wellness Hizmetleri İle İlgili Bir Değerlendirme: Afyonkarahisar Örneği ............................................................................................................ 172 Erkan ÇELİK ‐ Mine ÇATYOL Otel Yorum Sitelerinin Tüketici Satınalma Davranışındaki Rolü ...................................... 191 Erkan SEZGİN İç Girişimcilik Kavramının Yönetim Yaklaşımları Çerçevesinde İncelenmesi................. 198 Esra GÜL YILMAZ İş Amaçlı Seyahat Eden Turistlere Yönelik Uygulanan Tutundurma Faaliyetleri: Ankara’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Örneği ........................................... 213 Fikret GÖKÇE ‐ İsa Serhan CİHANGİR ‐ Ahmet TOKMAK Konaklama İşletmeleri Açısından Animasyon Faaliyetlerinin Önemi ve Kuşadası Otelleri Üzerine Bir İnceleme............................................................................ 229 Gürkan AKDAĞ ‐ Yılmaz AKGÜNDÜZ Golf Turizmi: Belek Destinasyonuna Yönelik Bir İnceleme................................................ 240 Hakan YILMAZ Profesyonel Turist Rehberlerinin Demografik Değişkenlerine Göre Johari Modeli............................................................................................................................. 256 Hulusi DOĞAN ‐ Sevcan YILDIZ Turizm Önlisans Öğrencilerinin Çoklu Zekâ Kuramına Göre Değerlendirilmesi: Sarıkamış Örneği ...................................................................................................................... 266 Hürriyet ÇİMEN Artvin‐Camili Biyosfer Rezerv Alanında Ekoturizm........................................................... 277 İnci Zeynep AYDIN Kamp Turizmi: Katılımcıların Beklentileri ve Deneyimleri ................................................ 295 Işıl Arıkan SALTIK ‐ Tuğba Güner CABAEL ‐ Metin KOZAK Televizyon Dizilerinin Destinasyon Pazarlaması Açısından Olası Sonuçları .......................................................................................................................... 311 Işıl Arıkan SALTIK ‐ Yeşim COŞAR ‐ Metin KOZAK İçindekiler
xi
Wellness Turizmi Ve “Alpine Wellness” Örneği Türk Wellness Turizmi İçin Öneriler................................................................................................................ 328 Mehmet Han ERGÜVEN Tedarik Zinciri Yönetimi İşleyişi Çerçevesinde Konaklama İşletmelerine Tedarikçi Seçiminde Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemi Teorik Örneği.......................... 342 Mehmet SARIOĞLAN ‐ Cevdet AVCIKURT Otel Çalışanlarının İşte Kalma Niyeti Üzerine Bir Uygulama ............................................ 356 Meryem AKOĞLAN KOZAK ‐ Alev DÜNDAR AKÇAY Turizm Eğitiminde Uygulanan Müfredat Bağlamında Öğrenci Kazanımlarının ve Eğitim Koşullarının Değerlendirilmesi: Akademisyen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi ...................................................................................... 377 Muhsin HALİS ‐ Seda AYDIN Küçük Turistik Bölgelerde Ağ Yapı Olarak Pazarlama: Bozburun Örnek Olayı ............. 394 Murat EMEKSİZ Turizmde Devremülk Satın Alma Nedenleri ve Tüketici Profilini Belirlemeye İlişkin Bir Araştırma ........................................................................................... 408 Murat Selim SELVİ ‐ Kerim COŞKUN Kırsal Alandaki Turizm Eğitim Kurumlarının Endüstriyel Kuruluşlar ........................... 426 Murat Selim SELVİ ‐ Çiğdem MUTLU ‐ Tuba ŞAHİN Turizmde Kadın Çalışanların Profili ve Sorunları: Beypazarı Örneği............................... 441 Nihat DEMİRTAŞ Kırgızistan’da Turizm Sektörü................................................................................................ 455 Orozalieva AİKOKUL ‐ Abdurashit NİZAMİEV Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezlerinde Düzenlenen Turizm Programları................................................................................................................................ 468 Sabah BALTA Termal Turizm Alanlarının Kentsel Alanda Mekânsal Sıkışmışlığına Bir Örnek: Tuzla Büyük–Küçük İçmeler................................................................................ 474 Seçil SAYAR ‐ Safa AVCIOĞLU Küreselden Yerele Turizm İşletmelerinde Kalite Belgelendirmesi: Datça Badem Projesi ................................................................................................................. 489 Yeşim COŞAR ‐ Metin KOZAK ‐ Işıl ARIKAN SALTIK V. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi
xii
Oligopol Piyasada Faaliyet Gösteren Otel İşletmelerinin Uyguladıkları Rekabet Stratejileri: Kuşadası’nda Faaliyet Gösteren 4 ve 5 Yıldızlı Oteller Üzerinde Bir İnceleme................................................................................................. 504 Yılmaz AKGÜNDÜZ ‐ Gürkan AKDAĞ Meslek Lisesi Öğrencilerinin Öznel İyi Oluş Düzeyleri ...................................................... 516 Yılmaz AKGÜNDÜZ ‐ Övünç BARDAKOĞLU Doktora Tezleri
Beş Yıldızlı Kent Merkezi Otellerinde Örgütsel Çekicilik................................................... 529 Alev DÜNDAR AKÇAY İklim Değişikliğinin Turizme Etkileri: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama ........................................................................................................................... 531 Burhan SEVİM Güdülere Dayalı Yerli Turist Tipolojisinin Belirlenmesi: İç Turizm Pazarına Yönelik Bir Uygulama .......................................................................... 533 Çağıl Hale ÖZEL Destinasyon Uzantılarının Turistlerin Duygusal Tepkileri, Bilişsel Algılamaları ve Davranışsal Niyetleri Üzerine Etkileri ......................................... 535 Deniz YÜNCÜ Konaklama İşletmelerinde E‐İş Sürecinin Adaptasyonunun Teknoloji Kabullenme Modeli ve Planlı Davranış Teorisi Çerçevesinde Değerlendirilmesi........... 538 Didar BÜYÜKER İŞLER Hizmet Tasarım Sürecinde Katılımcılık: Bir Otel İşletmesi Örneği ................................... 540 Dilek ACAR GÜREL Restoranlardaki Kurumsallaşma Durumu ile Sanitasyon İlişkisi Üzerine Bir Araştırma: İstanbul Örneği................................................................................. 543 Ebru KORKMAZ İşyerinde Arkadaşlık İlişkilerinin Temel Belirleyicileri ve Örgütsel Sonuçlar Üzerine Etkisi............................................................................................................ 545 Ece ÖMÜRİŞ İçindekiler
xiii
Turizm Pazarlamasının Organizasyonunda Destinasyon Pazarlama Örgütleri ve Türkiye İçin Uygun Örgüt Yapısının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma .............. 548 Emre Ozan AKSÖZ Orman Kaynaklarının Turizm Temelli Pazarlanmasında Kullanıcıların Karar Alma Sürecinin Belirlenmesi – Ilgaz Turizm Merkezi Örneği ................................. 551 Emre Şahin DÖLARSLAN Türkiye Turizm Kültürel Peyzaj Değerlerinin Korunması ve Turizm Amaçlı Kullanımı İçin Bir Model Önerisi: Ihlara Vadisi ve Çevresi Örneği ..................... 553 Funda VARNACI UZUN Şarap Turizmi Bölgelerinin Rekabet Edebilirliğine Yönelik Bir Model Önerisi: Kapadokya Örneği..................................................................................................... 555 Hilmi Rafet YÜNCÜ Türkiye Turizm Frederick Herzberg’in Çift Etmen (Hijyen – Motivasyon) Kuramının İşgörenin İş Tatminine Etkisi ve Otel İşletmelerinde Bir Uygulama ............. 557 Hüseyin ALKIŞ Yemek Hizmet İşletmelerinde (Catering İşletmeleri) Geleneksel ve Pişir‐Soğut Üretim Sistemlerinin Karşılaştırılması............................................................... 559 Hüseyin ÖNEY Konaklama İşletmelerinde Duygusal Zeka, Örgütsel Sapma, Çalışma Yaşamı Kalitesi ve İşten Ayrılma Eğilimi Arasındaki İlişkinin Analizi ............................ 561 Mahmut DEMİR Otel İşletmelerinde İşgörenlerin Kişilik Özellikleri, Lider‐Üye Etkileşimi ve Tükenmişlik İlişkisinin İncelenmesi.................................................................................. 563 Mehmet KAŞLI İstanbul’un Tarihi Otelleri (1840 – 1914) ve Koruma Kapsamında Galata ve Pera Otellerinin Değerlendirilmesi ....................................................................... 565 Meryem Elif ÇELEBİ Konaklama İşletmeleri Web Sitelerini Tüketici Odaklı Bir Yaklaşım İle Değerlendirmeye Yönelik Bir Uygulama ......................................................................... 567 Mustafa ÖZ 1850‐1970 Arası İstanbul’unda Sayfiye Alanlarında Kentsel ve Mekânsal Değişim Süreci .......................................................................................................................... 569 Nefise Burcu SERBES xiv
V. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algılama Boyutunun Personelin İş Tatminine ve İşte Kalma Niyetine Etkisi: Antalya Bölgesinde Yer Alan Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Çalışanlar Üzerinde Bir Araştırma.......................................... 572 Osman ÇALIŞKAN İşgören Seçim Sürecinde İş Başvuru Formlarında Ayrımcılık: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama ............................................................................. 574 Rahman TEMİZKAN Turizmde Tüketici Davranışları Modelini Oluşturan Aşamalar Arasındaki İlişki: Yerli Turistler Üzerine Bir Araştırma...................................................... 576 Şirvan ŞEN DEMİR Dağıtım Kanallarında Alıcı–Satıcı İlişkileri........................................................................... 578 Yusuf YILMAZ Kültür Mirasının Turizme Kazandırılması, Türkiye’de El Sanatlarının Turistlere Pazarlanması Sürecinde Kimlikler: Görece Örneği............................................ 581 Zafer ÖTER Yüksek Lisans Tezleri
Türk Mutfak Kültürünün Tanıtım Sorunu: Mengen Mutfağı Örneği ............................... 585 Adem ARMAN Antalya Körfezi Batısında Kırsal Turizm: Potansiyel ve Geliştirme Stratejisi.................. 588 Ahmet Salih ÖZTÜRK Turizm Destinasyon Pazarlama Unsuru Olarak Etkinlik Turizmi ve Etkileri ‐ İstanbul Örneği .................................................................................................... 589 Ayşe ÇELİK Konaklama İşletmeleri Açısından Ağızdan Ağıza İletişimin Tüketicilerin Satın Alma Kararlarına Etkileri: Ankara Örneği ........................................... 591 Bilal DEVECİ Turizmde Engelli Pazarının Değerlendirilmesi ve Bodrum Örneği .................................. 593 Burak ERYILMAZ İç Müşteri Tatmininin Dış Müşteri Tatmini Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi: Antalya’da Bir Yiyecek içecek İşletmesi Örneği ................................................................... 595 Burcu GÖK İçindekiler
xv
Likya Yolu ve Çevresinin Turizm ve Rekreasyon Potansiyelinin Araştırılması .............. 597 Canan TANRISEVER BAŞTEMUR Mutfak Turizminin Destinasyon Pazarlamasına Etkileri (Kuşadası Örneği) ................... 599 Cihan DEMİR Konaklama İşletmelerinde Kriz Yönetimi: 2009 Küresel Ekonomik Krizine Yönelik Bir Araştırma................................................................................................. 601 Didar SARI Erciyes Dağı’nın Turizm ve Rekreasyon Bakımından Kayseri Kenti İçin Önemi ............ 603 Didem IŞIK Şehirlerin Turizm Ürünü Olarak Markalaştırılması: Hatay Örneği................................... 605 Duygu BABAT Fiziksel Engelli Fertlere Sahip Ailelerin Tatil Kararlarında Fiziksel Engelli Fertlerin Etkisi.............................................................................................................. 607 Emin UYGUN Kırsal Alanlardaki Sivil Toplum Kuruluşlarının Turizme Etkisi: Düzce İli Örneği ........ 609 Ekrem AYDIN Otel Müşterilerinin Yüksek ve Düşük Sezonda Hizmet Beklentileri ve Memnuniyet Düzeylerinin Değerlendirilmesi: Antalya Belek’te Bir Araştırma .............. 612 Gülay BULGAN İşletmelerde Müşteri İlşkileri Yönetiminin(CRM) Müşteri Sadakatine Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Uygulama.......................................................................................... 615 Gülsüm ÇAY Keder Turizminin Turizmde Ürün Çeşitlendirmesi ve Gelir Getirici Etkisi Bakımından Turizm Talebindeki Yeri ve Önemi: Çanakkale Örneği ................................ 617 Hande AKYURT Tüketici Odaklı Yaklaşımla Destinasyon Performansının Değerlendirilmesi: Kapadokya Örneği.................................................................................................................... 619 Harun ÇALHAN Otel Çalışanlarının Mesleki ve Turizmci Kişilik Özellikleri Uyumunun Kariyer Hedeflerine Etkisi (İstanbul Örneği) ........................................................................ 620 Hüseyin Murat YALÇIN V. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi
xvi
Konaklama İşletmelerinde İç ve Dış Müşteri Tatmininin İlişkisel Pazarlama Bağlamında İncelenmesi: Zincir Otel İşletmesi Örneği ....................................................... 622 İlker ÖZTÜRK WEB Tabanlı CBS ile Bergama’nın Turizm Coğrafyasında Kültürel Miras Değerlendirmesi ....................................................................................................................... 624 Meryem SÖNMEZ GÜDÜCÜLER Türkiye’de SPA Merkezi İçeren Otel İşletmelerinin Genel Müdür Profilinin İncelenmesi .............................................................................................................. 626 Nurcan BEKTAŞ Motor Sporlarının Turizm İşletmeleri Üzerine Etkileri: İstanbul Formula 1 Pisti Örneği............................................................................................................................. 628 Sait DOĞAN Üniversite Sektör İşbirliği Bağlamında Mevcut Turizm Eğitiminin Değerlendirilmesi ..................................................................................................................... 630 Seda AYDIN Efsanelerin Turistik Çekicilik Üzerine Etkileri: Turist Rehberleri Üzerine Bir Araştırma .............................................................................................................. 632 Semra AKTAŞ Spa Yöneticisi Eğitim Programı İçeriğinin Belirlenmesi...................................................... 634 Şehriban ATEŞ Destinasyon Yönetim Organizasyonu Üzerine Bir Model Önerisi ................................... 636 Tuğba GÜNER CABAEL İşgörenlerin Eğitim Düzeylerinin Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi.................... 638 Yasin KELEŞ Alternatif Turizm Çeşitlerinin Turizm Potansiyeline Etkisi: Konya Örneği..................... 640 Yeliz ULUSAN İndeksler
İsim İndeksi ............................................................................................................................... 643 Kurum/Kuruluş İndeksi .......................................................................................................... 645 
Download