türkçe makale indeksi - Anatolia Turizm Akademisi

advertisement
TÜRKÇE MAKALE İNDEKSİ
Hazırlayan: Deniz KARAGÖZ YÜNCÜ
E-posta: [email protected]
Anatolia: Turizm
Araştırmaları Dergisi, Cilt 22, Sayı 1, Güz: 222-223, 2011.
Türkçe Makale
İndeksi
Copyright  2011 anatolia
Bütün hakları saklıdır
ISSN: 1300-4220 (1990-2011)
EĞİTİM
İNSAN KAYNAKLARI
Avcı, N. (2011). Turizm Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin İş
Değerleri: Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Örneği,
Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 22(1):7-18.
Bayram, M. (2011). Otel İşletmelerinin Genel Müdür Profillerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma, Anatolia Turizm
Araştırmaları Dergisi, 22(1):35-48.
Gülcan, B. (2011). Turizmde Doçentlik Unvanı: Kapalı Kariyer
Yolu ve Etkileri, İşletme Araştırmaları Dergisi, 3(1):1-32.
Bolat, O. İ. (2011). İş Yükü, İş Kontrolü ve Tükenmişlik İlişkisi,
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 25(2):87-101.
Korkmaz, S., Temizkan, S. P., ve Temizkan, R. (2011). Hizmet İçi
Eğitim Seminerlerinin Profesyonel Turist Rehberlerinin Turizm
Pazarlamasındaki Rolüne Etkisi, İşletme Araştırmaları Dergisi,
3(2):17-36.
Çelik, M., Turunç, Ö. ve Demirkaya, H. (2011). Çalışanların
Adalet Algılarının İş Performansına Etkisinde Kişi Örgüt Uyumunun Aracılık Rolü: Turizm Sektöründe Görgül Bir Çalışma,
SOID, 8(2).
Öztürk, Y. ve Görkem, O. (2011). Mutfak Dalı Öğrencilerinin
Mesleki Yeterliklerinin Değerlendirilmesi: Otelcilik ve Turizm
Meslek Lisesi Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama, İşletme Araştırmaları Dergisi, 3(2):69-89.
Demir, M. (2011). İşgörenlerin Çalışma Yaşamı Kalitesi Algılamalarının İşte Kalma Niyeti ve İşe Devamsızlık ile İlişkisi, Ege
Akademik Bakış, 11(3):453-464.
Unur, K., ve Evren, S. (2011). Lisans Düzeyi Turizm Eğitimi
Ders Programının Mezunlarca Değerlendirilmesi: Mersin Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Mezunları Üzerinde Bir Araştırma, SOID, 8(1):4-5.
EKONOMİ
Bahar, O. (2011). Turizm Sektörüne Sağlanan Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının (Dysy) Ekonomik Büyüme Üzerine
Olan Olası Etkisi: Türkiye Örneği (1986-2006), Anatolia Turizm
Araştırmaları Dergisi, 22(1):27-40.
Köroğlu, Ç., Biçici, F. ve Sezer, D. (2011). Otel İşletmelerinde
Maliyet Kontrolünün Rekabet Üstünlüğüne Etkisi, İşletme Araştırmaları Dergisi, 3(1):34-48.
Samırkaş, M. ve Bahar, O. (2011). Turizm Sektörünün Bölgelerarası Gelişmişlik Farklılıklarını Gidermedeki Etkisi: Yakınsama
Modeli, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, 48(557):85-98.
Ünlüönen , K. ve Şahin, S. Z. (2011). Turizmde İstihdam, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 10(37):1-25.
FİNANS
Göçen, S., Yirik, Ş. ve Yılmaz, Y. (2011). Türkiye’de Krizler ve
Krizlerin Turizm Sektörüne Etkileri, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(2): 493-509.
Karadeniz, E., İskenderoğlu, Ö., Kandır, S. Y. ve Önal, Y. B.
(2011). Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sektör Bilançoları
Yardımıyla Oteller ve Lokantalar Sektörünün Finansman Kararlarının İncelenmesi, SOID, 8(1):2-3.
Karadeniz, E., Kandır, S. Y. ve Önal, Y. B. (2011). Varlık Yapısı ve
Sermaye Yapısı Kararları: Otel ve Lokantalar Sektörü ile İnşaat
Sektörünün Karşılaştırmalı Analizi, Finans Politik ve Ekonomik
Yorumlar Dergisi, 48(551): 59.
Karadeniz, E. ve İskenderoğlu, Ö. (2011). İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda İşlem Gören Turizm İşletmelerinin Aktif
Karlılığını Etkileyen Değişkenlerin Analizi, Anatolia Turizm
Araştırmaları Dergisi, 22(1):65-75.
Sarı, Y. ve Seçilmiş, C. (2010). 2008 Yılı Finansal Ekonomik Krizinin Türkiye Turizm Sektörüne Yansımaları Üzerine Bir Araştırma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Dergisi, 5(1):191-204.
222
n
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi
Pizam, Shani, A. (2011). Bugünün ve Geleceğin Müdürlerinin
Perspektifinden Ağırlama Endüstrisinin Doğası, Anatolia Turizm
Araştırmaları Dergisi, 22(1):76-86.
Sökmen, A. ve Boylu, Y. (2011). Örgütsel Vatandaşlık Davranışı
Cinsiyete Göre Farklılık Gösterir Mi? Otel İşletmeleri Açısından
Bir Değerlendirme, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,
10(1):147-163.
Şahin, F. (2011). Lider-Üye Etkileşimi İle İşten Ayrılma Niyeti
Arasındaki İlişki Üzerinde Cinsiyetin Etkisi, Ege Akademik Bakış,
11(2):277-288.
Tümen, B. C., Tepeci, M. ve Onağ, A. A. (2011). Turizm İşletmeciliği Öğrencilerinin Turizm Sektöründe Cinsiyete Dayalı
Ayrımcılık Konusuna İlişkin Tutumlarının İncelenmesi, SOID,
8(1):3-4.
Yeşiltaş, M. ve Demirçivi, B. M. (2011). İş Görenlerin Yıldırma
Eylemlerine Maruz Kalma Durumları Üzerine Bir Araştırma:
Antalya Örneği, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 22(1): 199217.
Yürür, S. ve Ünlü O. (2011). Duygusal Emek, Duygusal Tükenme ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi, İş, Güç; Endüstri İlişkileri ve
İnsan Kaynakları Dergisi, 13(2).
Uzun, Ö. ve Yiğit, E. (2011). Örgütsel Stres ve Örgütsel Bağlılık
İlişkisi Üzerine Orta Kademe Otel Yöneticileri Üzerinde Yapılan
Bir Araştırma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Dergisi, 6(1):181-213.
PAZARLAMA
Aymankuy, Ş. Y. (2011). Yerli Turistlerin İnternet Ortamındaki
Şikâyetlerinin Satın Alma Kararlarına Etkileri, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(25):218-238.
Cengiz, F., Üngüren, E. ve Cengiz, E. (2011). Konaklama İşletmelerinin Pazarlama Departmanı Yöneticilerinin Barter Sisteminin Pazarlama Fonksiyonuna Etkisine İlişkin Tutumlarını Ölçmeye Yönelik Bir Uygulama, Uluslararası İktisadi ve İdari
İncelemeler Dergisi, 3(6):101-120.
Ceylan, S. (2011). Destinasyon Marka İmajı ve Pamukkale Yöresinde Bir Uygulama, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 3(7):89-102.
Çetin, B. ve Özşahin, E. (2011). Termal Turizm ve Mekânsal
Değişime Etkileri Yönüyle Gönen (Balıkesir) Termal Kaynakları, Turkish Studies, 6(2):317-340.
Türkçe Makale İndeksi
Çetin, B. ve Özşahin, E. (2011). Turizm ve Mekânsal Değişime
Etkileri Yönüyle Gönen (Balıkesir) Termal Kaynakları, Turkish
Studies-International Periodical For the Languages, Literature
and History of Turkish or Turkic, 6(2):317-340.
Pelit, E. (2011). Güçlendirmede Yönetici ve İşgören Algılamalarının Karşılaştırılması, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (25):209-225.
Çetin, T. (2011). Termal Turizm Potansiyeli Açısından Kozaklı
(Nevşehir) Kaplıcaları, Turkish Studies, 6(1):899-924.
Pelit, E. (2011). Otel İşletmelerinde Operasyonel Risk Yönetimi:
Ankara’daki Dört ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma, Business and Economics Research Journal, 2(2):117-138.
Demir Ş, Ş. ve Kozak, M. (2011). Turizmde Tüketici Davranışları
Modelini Oluşturan Aşamalar Arasındaki İlişki, Anatolia Turizm
Araştırmaları Dergisi, 22(1):19-34.
Türkay, O. (2011). Örgüt Belleğinin Kapsamı ve Etkileri Üzerine
Nitel Bir Araştırma, Verimlilik Dergisi, (2):7-28.
Demir, Ş. Ş. (2011). Halkla İlişkiler Faaliyetlerinde İletişim Tekniklerinin Etkisi: Konaklama İşletmeleri Örneği, Uluslararası
İnsan Bilimleri Dergisi, 8(2):127-150.
GENEL KONULAR
Doğan Sertkaya, Ö. (2011). Silivri’de Turizmin Gelişmesi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Doğu Coğrafya Dergisi, (25):89-101.
Adıgüzel, O. ve Yüksel, H. (2011). Tarihsel Süreçte Çalışma Kavramı ve Bir Kırılma Noktası Olarak Sanayi Devrimi, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, 48(553).
İnan, E. A., Akıncı, S., Kıymalıoğlu, A. ve Akyürek, M. S. (2011).
Kruvaziyer Turizminde Turistlerin Tavsiye Niyetlerinde Destinasyon İmajının Etkisi, Ege Akademik Bakış, 11(3):487-497.
Akış, A. (2011). Turizmin Kentsel Gelişim Üzerine Etkileri:
Bir Örnek İnceleme Antalya-Türkiye, Doğu Coğrafya Dergisi,
(25):195-208.
Kesbiç, C. Y., Bahar, O., Baldemir, E. ve İnci, M. (2011). Muğla
Deniz Turizminde Hizmet Niteliğinin Piyasa Fiyatı Üzerindeki
Etkileri: Hedonik Fiyatlandırma Modeli, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, 2011,48(555):65-82.
Ataman, H. B. Y. (2011). Öğretilebilir Zihinsel Engeli Olan
Çocukların Ruhsal ve Sosyal Uyumunda Sportif Rekreasyonun
Önemi, İktisadi İdari Bilimler Dergisi, 1.
Kozak, M. ve Duman, T. (2011). İkinci Konutların Turizm Sektörüne Kazandırılması: Muğla İli Datça İlçesi Örneği, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 12(2):226-242.
Özbek, V., Akkılıç, M. E. ve İlban, M. O. (2011). Tüketicilerin
Seyahat Acentalarına İlişkin Etik Algıları ve Niyetlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Ege Akademik Bakış, 11(2):325-338.
Sarıoğlan, M. (2011). Konaklama İşletmelerinde Tedarik Zinciri
Yönetimi Kapsamında Tedarikçi Seçim Kriterleri Üzerine Görgül Bir Araştırma, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, 14(25):239-253.
Ceylan, M. A. (2011). Gediz Havzasında Tarihi Köprüler ve
Fonksiyonel Özellikleri, Doğu Coğrafya Dergisi, (25):103-130.
Doğanay, S. (2011). Doğu Karadeniz’de Yayla Turizmi Merkezlerine Yeni Bir Örnek: Taşköprü Yaylası, Doğu Coğrafya Dergisi,
(26):223-240.
Güven, E. (2011). Yavaş Güzeldir: “Yavaş Yemek”ten “Yavaş
Medya”ya Hızlı Tüketime Dair Bir Çözüm Önerisi, Selçuk İletişim Dergisi, 7(1):113-121.
Kara, Ç. (2011). Turistik Ticari Halkbilimsel Ürünler ve Beypazarı, Milli Folklor, 12(89):54-65.
Semerciöz, F., Dursun, M. ve Dönmez, D. (2011). Destinasyon
Paydaşları İle İlişkiler ve Uygulanan Stratejiler: Türkiye’deki İl
Kültür ve Turizm Müdürlükleri ve Paydaşları Üzerine Bir Araştırma, Verimlilik Dergisi, (2):29-57.
Özdemir, M. (2011). Türkiye’de Turizmin Başlaması: Osmanlı’da
Sanayileşme Çabaları: Sergi-İ Umum-İ Osmanî (1863 İstanbul Uluslararası sergisi), Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi,
22(1):87-90.
Şahin, B. (2011). Pazarlama Faaliyetlerinde Etik Karar Verme
Süreci: Seyahat Acentesi Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma,
SOID, 8(2).
Özdemir, Ü. (2011). Safranbolu’nun Kültürel Miras Kaynakları
ve Korunması, Doğu Coğrafya Dergisi, (26):129-142.
Tütüncü, Ö., Kiremitçi, İ. ve Çalışkan, U. (2011). Sağlık Turizmi, Güvenlik ve Kalite, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi,
22(1):91-93.
Uğurlu, H. ve Uğurlu, E. G. (2011). Uluslararası Eskişehir Film
Festivali İzleyici Araştırması, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi, 11(3): 259–276.
Ünlüönen, K. ve Çimen, H. (2011). Destinasyon Kalitesi: İkinci Konut Sakinleri Örneği, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi,
10(35):353-369.
Zaman, M., Şahin, İ. F. ve Birinci, S. (2011). Çal Mağarası (Düzköy-Trabzon) ve Çevresinin Ekoturizm Potansiyeli Açısından
Önemi, Doğu Coğrafya Dergisi, (26):1-23.
Sabbağ, Ç. ve Aksoy, E. (2011). Üniversite Öğrencileri ve Çalışanların Boş Zaman Etkinlikleri: Adıyaman Örneği, Mehmet Akif
Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(3): 10-23.
Sağır, A. (2011). Kültürel Bütünleşme Bağlamında Antalya’nın
Finike İlçesi’ne Yerleşen Turistlerin Sosyolojik Çözümlemesi,
Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 22(1):49-64.
Tanrısevdi, A. ve Tanrısevdi, F. (2011). Ekolojik Tarım Uygulamalarına Yönelik Yerel Halk Tutumları: Aydın Kirazlı Köyü
Örneği, SOID, 8(2).
Tektaş Ö. Ö., Camgöz M. S. ve Metin, İ. (2011). Akademik Atıf
Tarzı: Türkiye ve İngiltere Karşılaştırması, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 22(1):17-26.
YÖNETİM
Vatansever, E. (2011). Türkistan’a Seyahat Eden Avrupalı Seyyahlar, Türk Dünyası Araştırmaları, 96(190):209-214.
Bahar, E. (2011). Konaklama İşletmelerinde Bilgi Yönetimi: Altyapı, Uygulama ve Karşılaşılan Engeller, İşletme Araştırmaları
Dergisi, 3(2):51-68.
Yaman. E. (2011). Rekreasyon Bağlamında Öğrenci Algılarına
Göre Sosyal Kulüplerin İşlevselliği, Uluslararası Avrasya Sosyal
Bilimler Dergisi, 2(3):35-48.
Cilt 22 = Sayı 2 = Güz 2011 =
223
Download