Uploaded by User7948

2 - Akılcı ilaç kullanımı

advertisement
ACİL SERVİSLERDE AKILCI
İLAÇ KULLANIMI
Akılcı ilaç kullanımı;
Akılcı İlaç Kullanımı tanımı ilk defa 1985
yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından
yapılmıştır.
Akılcı ilaç kullanımı;
Kişilerin klinik bulgularına ve bireysel
özelliklerine göre; uygun ilacı, uygun süre
ve dozda, en düşük fiyata ve kolayca
ulaşabilmeleri olarak tanımlanmaktadır.
(DSÖ,1985)
Sorumluluk Sahibi Taraflar
• Hekim
• Eczacı
• Hemşire
• Diğer sağlık personeli
• Hasta/ hasta yakını
• Üretici
• Düzenleyici Otorite
• Diğer (Medya, Akademi vb.)
AİK Doğrular Bütünüdür
Belirlenen doğru ilacın
Doğru miktarda
Doğru uygulama yoluyla
Doğru zamanlamayla
Yeterli bilgilendirme yapılarak
Maliyet uygunluğu da dikkate alınarak kullanılması
ilkelerinin bütünüdür.
AİK Doğrular Bütünüdür
İlacın üretiminden eczaneye varmasına
Doktorun ilacı yazmasından hastanın kullanmasına
Uygun şartlarda saklanmasından imha edilmesine kadar bir çok
doğruyu kapsar
Söz konusu doğruların yerine getirilmesi bakımından başta hekimler
olmak üzere bir çok kişi ve kuruma önemli sorumluluklar düşer
Dikkat Edilmesi Gerekenler
•
Öncelikle hastanın probleminin tanımlanması, yani hekim tarafından doğru
teşhisin konulması gerekmektedir
• Buna paralel olarak, ilaçlı veya ilaçsız, etkili ve güvenilir tedavinin tanımlanması,
eğer ilaçla tedavi uygulanacaksa, uygun ilaçların seçimi, her bir ilaç için uygun
dozun ve uygulama süresinin belirlenmesi ve uygun reçetenin yazılması
basamakları izlenmelidir
• Bu aşamada onaylanmış, güncel tanı ve tedavi kılavuzları esas alınmalıdır
Dikkat Edilmesi Gerekenler
Kullanılmakta olan ve en son kullanılan ilaçlar, hastanın alerjik durumları
sorgulanmalı ve hasta tarafından belirtilmelidir
İlaçların nasıl, hangi dozda, hangi sıklıkta (günde 2 defa, 12 saat arayla), ne kadar
süre (kaç gün) kullanılacağı ve hangi koşullarda saklanacağı hastaya tam olarak
anlatılmalı ve hasta/hasta yakını tarafından eksiksiz olarak uygulanmalıdır
Hasta/hasta yakını ilacın olası yan etkileri, ilacın besin ve ilaç etkileşimleri
konusunda bilgilendirilmelidir. Bu durum hasta/hasta yakını tarafından da
sorgulanmalıdır
İlaçlar kullanma talimatında belirtilen şekilde saklanmalıdır. Uygun olmayan
saklama koşullarında ilaçların kimyasal yapılarında bozulma olabileceği yani etkisini
kaybedebileceği hatta istenmeyen etkilerin ortaya çıkabileceği, zehirlenmelerin
oluşabileceği unutulmamalıdır
Dikkat Edilmesi Gerekenler
• Buzdolabında saklanması gereken ilaçlar kesinlikle buzlukta saklanmamalı
ve dondurulmamalıdır
• Hamilelik ve emzirme döneminde, çocuklarda, yaşlılarda, böbrek ve karaciğer
yetmezliği olan hastalarda, kronik hastalığı olanlarda, ilaç alerjisi öyküsü
olanlarda ilaç kullanımı konusunda daha dikkatli olunmalıdır
• İlaç; hekimin veya eczacının önerisi dışında; çiğnenerek, kırılarak, bölünerek
veya suda çözülerek kullanılmamalıdır. Unutmayınız ki her ilaç buna uygun
olarak üretilmemiştir
• İlaçlar çocukların göremeyeceği, ulaşamayacağı yerlerde, ışıktan ve
nemden korunarak ve ambalajında saklanmalıdır
Dikkat Edilmesi Gerekenler
•
İlaç, hekiminiz tarafından önerilen süre boyunca kullanılmalıdır. İlaç
kullanımı yarıda kesilmemeli, hekime danışmadan doz değişikliğine
gidilmemelidir
•
Doz atlamamaya ve ilacı hekimin önerdiği şekilde almaya özen
gösterilmelidir
•
İlaç dışı gıda takviyesi, bitkisel ürün gibi tedaviye yönelik diğer
ürünlerin bilinçsiz kullanımından kaçınılmalıdır
• Kesilmiş veya açılmış ambalajlar satın alınmamalı, son kullanma tarihi
geçmiş olan ilaçlar kesinlikle kullanılmamalıdır
Akılcı İlaç Kullanımı Faydaları
Antibiyotik direnci
Ekonomik sorunlar
Akılcı Olmayan İlaç Kullanımı Nedenleri
Hasta başına çok fazla ilaç kullanımı(polifarmasi)
Bilgi eksikliği
Hasta hekim arasında iletişim eksikliği
Hastanın ilaç talebi
İlaç şirketlerinin promosyon aktiviteleri
Oral formülasyonların uygun olmasına rağmen enjeksiyon ilaçları
kullanma
Klinik kılavuzlara göre reçete yazmamak
Sadece reçete ile alınabilecek ilaçların uygunsuz alımı
Dozlama rejimlerine uymama
Uygun Olmayan İlaç Kullanımı Şekilleri
Gereksiz yere antibiyotik tüketimi
Gereksiz yere enjeksiyon önerilmesi
Gereksiz ve uygunsuz vitamin kullanımı
Bilinçsiz gıda takviyesi ve bitkisel ürünlerin kullanımı
İlaç-ilaç etkileşimleri ve besin-ilaç etkileşimlerinin ihmal edilmesi
Akılcı olmayan ilaç kullanımı Zararları
• Bazı ilaçlara karşı direnç ve ilaç etkileşiminde artışa
• Hastaya acı ve zarar verme
• Tedavi maliyetlerinin artması
• Hasta ve tedavi uyumunun bozulması ya da azalmasına
• İlaç etkileşimleri nedeniyle istenmeyen sonuçların görülmesine
• Hastalık sürelerinin uzamasına
• Hastalığın tekrarlanmasına
• Yan etki görülme sıklığının artmasına
• Tedavi başarısının azalması
• Hastaların tedaviye olan güvencinin azalması
• Fiyat baskısı nedeniyle ilaç bulunurluğunun azalması
Tanı Ve Tedavi Sürecinde
Akılcı İlaç Kullanımı (1)
• Hastanın sorununun tanımlanması,
• Hekim tarafından doğru tanının konulması,
• İlaçlı veya ilaçsız, etkili ve güvenilir tedavinin tanımlanması,
• Tedavinin gerçekleşebilirliğinin ve maliyetinin değerlendirilmesi,
• Tedavinin başarısı ve hastanın uyuncunun değerlendirilmesi,
Tanı Ve Tedavi Sürecinde
Akılcı İlaç Kullanımı (2)
• Eğer ilaçla tedavi uygulanacaksa uygun ilaçların seçimi,
• Çoklu ilaç kullanımlarında etkileşimlerin öngörülmesi,
• Her bir ilaç için uygun dozun ve uygulama süresinin belirlenmesi ve
uygun reçetenin yazılması gerekmektedir.
• Bu aşamada güncel tanı ve tedavi kılavuzları esas alınmalıdır.
• Hasta ve hasta yakını tedavi hakkında bilgilendirilmelidir.
Nasıl?
Hangi dozda?
Hangi sıklıkta?
Ne kadar süre ?
Saklama koşulları?
Hastaya ve yakınına net olarak anlatılmalıdır
Uygun saklanma koşullarında saklanmayan ve son kullanma tarihi
geçmiş ilaçlarda;
- etkinlik azalabilir
- kimyasal yapısı bozulabilir
- zehirlenme meydana gelebilir
- yan etki görülme riski artabilir
Özel gruplar
Çocuklar
Yaşlılar
Hamilelik ve Emzirme dönemindeki kadınlar
Böbrek ve Karaciğer yetmezliği olanlar
Kronik hastalığı olanlar
İlaç veya Besin alerjisi öyküsü olanlar
ACİL SERVİSLER
Nüfusuna göre acil servis başvurularının en fazla olduğu ülkelerden
biri olarak acil serviste çalışan hekimlerimize Akılcı İlaç Kullanımı
konusunda büyük sorumluluk düşmektedir.
Acil servislerde ;
1. Parasetamol
2. Soğuk Algınlığı İlaçları
3. Amoksisilin grubu Antibiyotikler
İlaçlar reçete edilirken olası yan etkileri ve raporlu ilaçları da dikkate
alınarak nasıl kullanacağı konusunda hasta bilgilendirilmeli
Firmaların bilgilendirmelerinden bağımsız olarak kılavuzlar üzerinden
uygulamak daha güvenli
Acil servis aynı zamanda ilaçların uygulama yerleri olmakta;
Uygulanan bütün ilaçların etkileri ve yan etkileri bilinmeli
İstenmeyen bir durumla karşılaşıldığında antidot ve müdahalede
kullanılacak malzemeler bulundurulmalı
Acil Servislerde Akılcı Antibiyotik Kullanımı
Antibiyotik direncinin en yüksek olduğu Avrupa ülkesiyiz
Acil serviste kültür almak?
- ilk tedaviye yanıt vermeyen immün yetmezliği olan hospitalizasyon gerektiren
enfeksiyonlar
- menenjit şüphesi hariç
önerilmemektedir
ÜSYE ve Gribal enfeksiyonlar çoğunlukla kendi kendine destek tedavisi ile düzelir
ve antibiyotik gerektirmez
Reçetelerimizde mümkün olduğunca dar spektrumlu AB ler tercih edilmeli
Bilindiği üzere uzun zamandır yeni antibiyotikler keşfedilmemiş
Var olanlarında uygunsuz kullanımından dolayı yakın gelecekte
etkisiz kalacağı düşünülmekte
Antibiyotik direnci gelişen bakteriler sonradan dirençli bakteriye
yakalanma riski olan herkes için tehlike oluşturur.
Hayvanlarda dahi bilinçsizce kullanılan Antibiyotikler ve Atık sularının
iyi kontrol edilmemesi durumunda dirençli bakterilerin gelişmesine
neden olmakta
Akılcı Ağrı kesici kullanımı
Acil hekimi sağlam farmakolojik ilkeleri uygulayan, beklenen ağrı
yoğunluğu tahminlerine dayanan, etkili ve güvenli analjezik rejimi
geliştirebilmelidir.
Kişiye ve hastalığa uygun ağrı kesici dozu ve çeşidi farklıdır
En sık GİS yan etkileri mevcuttur
- Hepatotoksik; Asetaminofen(Paresetamol)
- Bulantı, kusma, GİS kanamaları; Aspirin ve NSAİD
Opioid grubu analjezikleri hipotansiyon ve solunum depresyonu etkileri
Yaşlı ve gastroenteritli hastalarda ABY neden olabilir.
Astım atak, MI ve inme riskini artırabilir
AİK’da Türkiye ve Dünya
Türkiye’de 1996 yılından itibaren tıp eğitiminde akılcı ilaç
uygulamalarına yer verilmiştir
12 Ekim 2010 tarihinde Akılcı İlaç Kullanımı Birimi kurulmuştur
Ülkemizde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu(TİTCK) akılcı ilaç
kullanımı ile ilgili düzenli bülten yayınlayıp akilciilac.gov.tr sitesinden
bilgilendirmeler yapmaktadır
Yine TİTCK bünyesinde Akılcı İlaç Kullanım Dairesi kurulmuştur
Aynı zamanda ilaç kullanımı İTS(ilaç takip sistemi) üzerinden çok sıkı
takipler yapılmaktadır
DSÖ daha akılcı kullanımı teşvik etmek için
12 adet temel müdahaleyi savunmaktadır
1-İlaç kullanım politikalarını koordine edecek ve bunların etkilerini
izleyecek kurum
2-Klinik rehberlerin kullanımı
3-Ulusal temel ilaç listesinin geliştirilmesi ve uygulanması
4-Bölgelerde ve hastanelerde ilaç ve tedavi kurulları kurma
5- Mezuniyet öncesi müfredat programında probleme dayalı
farmakoterapi eğitimi vermeyi sağlama
6- Bir gereklilik olarak hizmet içi tıp eğitimleri verme
7- Kurumsal çerçevede izleme, denetim ve geri bildirim sistemlerinin
geliştirilmesi
8- İlaçlar konusunda bağımsız bilgi kaynaklarını kullanma
9- Kamuoyunun ilaçlar hakkında eğitilmesi
10- Etik olmayan mali teşviklerden sakınılması
11- Uygun ve zorunlu düzenlemeleri hayata geçirme
12-İlaçların ve personellerin mevcudiyetini güvence altına almaya
yönelik yeterli devlet harcamalarının sağlanması
Download