AKILCI İLAÇ KULLANIMI AMAÇ VE KAPSAM Amaç

advertisement
AKILCI İLAÇ KULLANIMI
AMAÇ VE KAPSAM
Kapsam
İlaç ancak doğru kullanılırsa etkilidir. Ancak ne yazık ki tüm dünyada ilaçların yaklaşık %50’si
uygunsuz şekilde kullanılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü bu konuda ilk düzenlemeleri 1985 yılında ele
almış ve akılcı ilaç kullanımını; “kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre uygun ilacı,
uygun süre ve dozajda, en düşük fiyata ve kolayca sağlayabilmeleri” olarak tanımlamıştır.
Bir endikasyon için uygun ilaç, etkililik, güvenlik, uygunluk ve maliyet kriterleri dikkate alınmışsa
akılcı olarak seçilebilir.
Akılcı ilaç kullanımı, öncelikli olarak halkın sağlığını ve toplumun çıkarını gözetir. Bu hususlar göz
önünde bulundurulduğunda;
Öncelikle hastanın probleminin tanımlanması, yani hekim tarafından doğru teşhisin konulması
gerekmektedir. Buna paralel olarak, ilaçlı veya ilaçsız, etkili ve güvenilir tedavinin tanımlanması, eğer
ilaçla tedavi uygulanacaksa, uygun ilaçların seçimi, her bir ilaç için uygun dozun ve uygulama
süresinin belirlenmesi ve uygun reçetenin yazılması basamakları izlenmelidir. Bu aşamada
onaylanmış, güncel tanı ve tedavi kılavuzları esas alınmalıdır.
Kullanılmakta olan ve en son kullanılan ilaçlar, hastanın alerjik durumları sorgulanmalı ve hasta
tarafından belirtilmeli,
İlaçların nasıl, hangi sıklıkta, ne kadar süre kullanılacağı ve hangi koşullarda saklanacağı hastaya tam
olarak anlatılmalı ve hasta tarafından eksiksiz olarak uygulanmalı,
Hasta/hasta yakını ilacın olası yan etkileri, ilacın besin ve ilaç etkileşimleri konusunda
bilgilendirilmeli,
Hamilelik ve emzirme döneminde, çocuklarda, yaşlılarda, böbrek ve karaciğer yetmezliği olan
hastalarda, ilaç alerjisi öyküsü olanlarda ilaç kullanımı konusunda daha dikkatli olunmalıdır.
İlaçlar çocukların göremeyeceği, ulaşamayacağı yerlerde ve ambalajında saklanmalı,
Amaç
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü olarak toplumda
akılcı ilaç kullanımı bilgisini geliştirerek İlaç Kullanımı, kişilerin klinik bulgularına ve bireysel
özelliklerine göre uygun olan ilaca, uygun süre ve dozda, en uygun maliyette ve kolayca
ulaşabilmeleri olduğu bilincini yaygınlaştırmak ve farkındalık yaratmaktır. Bu konuda Eğitim ve
tanıtım faaliyetlerimizi yoğun bir şekilde devan ettirerek bilinçli ilaç kullanımını yayınlaştırmak,
toplumda bu konuda yerleşik olan yanlış kullanımının önlenmesine katkı sağlamaktır.
Download