azot protoksit

advertisement
T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı, İlaç Tedarik YöneAmi ve TanıBm Daire Başkanlığı ‘Tüm maddeler zehirdir, ilacı zehirden ayıran dozudur’ 3
 
Akılcı İlaç Kullanımı tanımı ilk defa 1985 yılında Dünya Sağlık Örgütü taraNndan yapılmışBr.  
Kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre; uygun ilacı, uygun süre ve dozda, en düşük fiyata ve kolayca sağlayabilmeleri olarak tanımlanmaktadır. Conference of Experts on the RaAonal Use of Drugs, World Health OrganizaAon, Nairobi, Kenya, WHO/CONRAD/WP/RI, (25-­‐29.12.1985). 4
  Sağlık
hizmetinin kalitesini artırmak
  Tedavi maliyetlerini azaltmak
5
Hekim   Eczacı   Hemşire   Diğer sağlık personeli   Hasta/ hasta yakını   ÜreAci   Düzenleyici Otorite   Diğer (Medya, Akademi vb.)  
6
Çoklu ilaç kullanımı   İlaçların gereksiz ve aşırı kullanımı, klinik rehberlere uyumsuz tedavi seçimi   Piyasaya yeni çıkan ilaçların uygunsuz tercihi   İlaç kullanımında özensiz davranılması (uygulama yolu, süre, doz..)   Uygunsuz kişisel tedavilere başvurulması  
7
 
 
 
 
 
Gereksiz yere anAbiyoAk tükeAmi (direnç gelişimi, maliyet) Gereksiz yere enjeksiyon önerilmesi (invaziv) Gereksiz ve uygunsuz vitamin kullanımı (intoksikasyon, maliyet) Bilinçsiz gıda takviyesi ve bitkisel ürünlerin kullanımı İlaç-­‐ilaç etkileşimleri ve besin-­‐ilaç etkileşimlerinin ihmal edilmesi (Tıbbi Farmakoloji AbD’dan konsültasyon?) 8
Akılcı ilaç kullanımı tanımında yer alan maddelerden herhangi birinin veya birkaçının karşılanamaması durumu,  Hastaların tedaviye uyuncunun azalmasına,  İlaç etkileşimlerine,  Advers olay görülme sıklığının artmasına,  Bazı ilaçlara karşı direnç gelişmesine,  Hastalıkların tekrarlamasına ya da uzamasına,  Tedavi maliyetlerinin artmasına neden olur. 9
  Hastanın sorununun tanımlanması,   Hekim taraNndan doğru tanının konulması,   İlaçlı veya ilaçsız, etkili ve güvenilir tedavinin tanımlanması,   Tedavinin gerçekleşebilirliğinin ve maliyeAnin değerlendirilmesi,   Tedavinin başarısı ve hastanın uyuncunun değerlendirilmesi, 10
Eğer ilaçla tedavi uygulanacaksa uygun ilaçların seçimi,   Çoklu ilaç kullanımlarında etkileşimlerin öngörülmesi,   Her bir ilaç için uygun dozun ve uygulama süresinin belirlenmesi ve uygun reçetenin yazılması gerekmektedir.   Bu aşamada güncel tanı ve tedavi kılavuzları esas alınmalıdır.   Hasta ve hasta yakını tedavi hakkında bilgilendirilmelidir.  
11
BAŞKA İLAÇ KULLANIMI
58.4
ALERJİ
51.9
KC HASTALIĞI
39.0
BÖBREK HASTALIĞI
41.6
KRONİK HASTALIK
54.5
GEBELİK
48.7
YAŞ
50.6
12
  Kronik hastalık   böbrek ve KC fonksiyonları doz ayarlaması   ilaç kontrendikasyonu KOAH opioid analjezik   İlaç kullanımı ilaç etkileşimleri   Yaş   Cinsiyet gebelik teratojenite   Hastanın kilosu doz ayarlaması   Kullanılacak ilacın maliyeA
13
  Maternal
güvenliğin sağlanması.
  Teratojenik ajanlardan kaçınılması.
  İntrauterin fetal asfiksiden kaçınarak
uteroplasental perfüzyonun idame
ettirilmesi.
  Erken doğum (preterm) eyleminin
önlenmesi.
14
BENZODİAZEPİNLER
Gebelikte BZ kullanımı, konjenital malformasyon riskini
artırır. Gebeye yarar/fetusa zarar oranı göz önünde
tutulmalı.
VOLATİL ANESTEZİKLER
2 MAK üzerinde; maternal hipotansiyona bağlı uterin
hipoperfüzyon ve buna bağlı fetal hipoksi, kardiyak
depresyon ve asidoza yol açabilir.
ATROPİN
Fetal taşikardiye yol açabilir.
ANTİKOLİNESTERAZLAR
Asetilkolin artışına bağlı olarak uterus tonusunun
artmasına ve erken doğum eylemine yol açabilir.
AZOT PROTOKSİT
Metiyonin sentaz inhibisyonu yaparak DNA
formasyonunu değiştirebilir. Bu nedenle ilk trimesterda
N2O kullanımından kaçınılması önerilir.
15
  Koordinasyonu sağlayacak bir kurum   Kanıta dayalı klinik rehberler   Temel ilaç listesi   İlaç ve tedavi komiteleri   Farmakoterapi ve reçeteleme eğiAmi   Sürekli Bp eğiAmleri   Sağlık çalışanlarına geri bildirim   Kamuoyunun bilgilendirilmesi ve halk eğiAmleri 16
 
Sağlık Bakanlığı bünyesinde, akılcı ilaç kullanımı ile ilgili çalışmalar, yaklaşık 20 yıldır sürmektedir.  
12 Ekim 2010 tarihinde Akılcı İlaç Kullanımı Birimi kurulmuştur.  
19 Mart 2012 tarihinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Bünyesinde Akılcı İlaç Kullanımı, İlaç Tedarik YöneAmi ve TanıBm Dairesi kurulmuştur. 17
  İllerde koordinasyonu sağlamak amacıyla 81 ilde İl Sağlık Müdürlüklerinde Akılcı İlaç Kullanımı İl Temsilcisi bulunmaktadır.   Hastane Hizmet Kalite Standartları gereğince, hastanelerde planlama yapmak ve faaliyetlerde bulunmak amacıyla Akılcı İlaç Kullanımı Ekipleri oluşturulmuştur. 18
TEŞEKKÜRLER…
Download