Uploaded by User7898

Haritalarda Uzunluk ve Alan-dönüştürüldü

advertisement
HARİTALARDA ÖLÇEK
UZUNLUK VE ALAN
HESAPLAMALARI
Narin DUMAN
• HARİTALARDA ÖLÇEK:
• Ölçek: Yeryüzünün haritaya aktarılırken kaç kez küçültüldüğünü
•
•
•
•
gösteren orandır. Kesir ölçek ve çizgi ölçek olmak üzere iki çeşittir.
Ölçek Türleri:
1) Kesir Ölçek: Haritada payı 1 olan kesirli sayılarla gösterilir.
1
Haritadaki uzunluk
500 000
Gerçek uzunluk
•
•
• Ölçek=
•
HU
GU
• Örneğin, 1/100 000 ölçekli bir haritada 1 cm ile gösterilen bir uzaklık
gerçekte 100 000 cm ( yani 1 km) dir.
• Örneğin, 1: 200 000 ölçekli bir haritada gördüğümüz her 1 cm ,
gerçekte 200 000 cm dir
• yani haritadaki 1cm gerçekteki 2 km yi göstermektedir.
• 2) Çizgi Ölçek: Haritaların ölçeğinin eş bölmeli (çentik) çizgiler
üzerinde ifade edilmesidir. Cetvel kullanmadan uzunluk ölçülebilir.
Ayrıca haritaların küçültülmesi ya da büyütülmesi durumunda da
bozulma olmaz. Bu nedenle daha kullanışlıdır.
•
Bu ölçeğin kullanıldığı bir
haritada, gördüğümüz her
1 cm = 5 km dir.
Bu ölçekte çizilmiş bir
haritada gördüğümüz her
1cm gerçekteki 10 km yi
göstermektedir.
Çizgi ölçekten yararlanarak ölçek bulma
• Ölçekleri Birbirine Çevirme:
• Örnek: 1/100.000 kesir ölçeğinin çizgi ölçeğe nasıl
dönüştürüldüğü aşağıda gösterilmiştir.
•
•
•
•
•
1
100 000
1
Birinci Adım:
Haritadaki 1cm gerçekteki
100 000cm yi gösterir . Yani
1 cm →1 km yi gösterir.
HU = 1cm
GU = 100 000 cm
0
1
2
3km
İkinci Adım:
Bir doğru çizilerek 1’er cm lik
eşit aralıklara bölünür.
1 cm
Üçüncü Adım:
Her 1cm lik aralık 1 km yi
gösterecek şekilde düzenlenir.
• Örnek: 1/1 500 000 kesir ölçeği çizgi ölçek olarak düzenleyiniz.
Örnek: 1/ 600 000 kesir ölçeği çizgi ölçeğe çeviriniz. Bu ölçeğin kullanıldığı
bir haritada 1cm = 600 000 cm = 6 km dir. ( 1cm → 6km yi gösterecek şekilde
düzenleriz).
6
0
6
1 cm
12
18
24 km
• Örnek: Aşağıda verilen çizgi ölçeği kesir ölçek olarak yazınız.
GU
5
0
HU
5
10
15
1cm
• Çözüm: Ölçeğin aralıkları 1 cm dir. 1cm lik uzunluk
• bu ölçekte 5 km yi göstermektedir.
• Başka bir deyişle 1cm= 5 km dir.
20 km
• Örnek: Aşağıda verilen ölçeği kesir ölçek olarak yazınız.
•
GU
•
HU
HU
Ö=
GU
• Bu ölçekte HU= 1 cm
•
•
GU= 3 km
GU= 300 000 cm
1
Ö=
300 000
• Örnek: Aşağıdaki çizgi ölçeği kesir ölçeğe çeviriniz.
•
•
GU = 40 km
HU
• Haritalarda Uzunluk ve Alan Hesaplamaları
• Haritaların ölçeği kullanılarak haritada yer alan iki nokta
arasının kuş uçuşu gerçek uzaklığı ya da haritadaki bir
bölgenin iz düşümsel gerçek alanı hesaplanabilir.
• Haritalarda Uzunluk Hesaplaması:
• Gerçek alan haritalara aktarılırken haritanın ölçeğinin paydası
kadar küçültülmüştür.
• Haritadaki bir uzunluğun gerçekte ne kadar olduğunu bulmak
istersek ölçek paydası kadar büyütmemiz gerekir.
•
• GU = HU x Ölçek Paydası
• Örnek Soru 1:
• 1/ 200 000 ölçekli bir haritada 3 cm ile gösterilen bir karayolu gerçekte
kaç km dir.?
• (1/200 000 ölçekli bir haritada 1cm ile gösterilen bir uzaklık gerçekte
200 000 cm dir. Km ye çevirirsek 1cm = 2 km dir.)
• 1.yol: Ölçek formülü ile çözülebilir.
• GU= HU x Ölçek Paydası
• GU= 3 x 200 000
• GU= 600 000 cm = 6 km
• 2.yol: Doğru orantı yöntemiyle de çözülebilir.
•
•
•
•
•
•
HU
1 cm
3 cm
1x = 3 x 2
1
1
x = 6 km
GU
2 km
x km
• Örnek Soru 2:
• 1/ 500 000 ölçekli bir haritada 5 cm ile gösterilen bir demir yolu
gerçekte kaç km dir?
• 1.yol:
• GU= HU x Ö.P.
• GU= 5 x 500 000
• GU= 2 500 000 cm= 25 km
( km yi cm ye çevirirken 5 sıfır silinir.)
• 2.yol: Bu haritada 1cm ile gördüğümüz bir uzunluk gerçekte 500 000 cm. dir.
Kilometreye çevirirsek 1cm = 5 km dir.
•
•
•
•
•
•
HU
GU
1 cm
5 km
5 cm
x km
x = 5x5
x = 25 km
• Örnek soru 3: Gerçekte 120 km uzunluğundaki bir demir yolu
• 1/600 000 ölçekli bir haritada kaç cm ile gösterilir?
• Çözüm: GU= HU x Ölçek Paydası
•
•
•
•
•
120 km = HU x 600 000
12 000 000 cm = HU x 600 000
600 000
600 000
HU= 20 cm
• 2. yol: (Doğru orantı) Bu ölçekte 1cm → 6 km yi göstermektedir.
•
•
•
•
•
•
1cm
6 km ise
x cm
120 km dir.
6x = 120
x = 120
6
x = 20 cm
• Örnek Soru 4: Yozgat ile Sivas arası uzaklık gerçekte 150 km dir.
• 1/5 000 000 ölçekli bir haritada bu iki şehir arası kaç cm ile gösterilir?
• 1. yol :
• GU= HU x Ölçek Paydası
• 150 km = HU x 5 000 000 cm
• 15 000 000 = HU x 5 000 000
•
5 000 000
• HU = 3 cm
5 000 000
• 2. yol:
• 1/5 000 000 ölçekli haritada 1cm → 50 km yi göstermektedir.
• 1cm
•
•
•
•
50 km ise
x cm
150 km dir
50x = 150
50
50
x = 3 cm
Uzunluktan Yararlanarak Ölçek Bulma:
Örnek Soru 5:
Haritada 7 cm ile gösterilen bir uzunluk gerçekte 35 km
olduğuna göre haritanın ölçeğini bulunuz.
HU
Ölçek=
GU
7cm
Ölçek =
7 cm
=
35 km
7
=
35 00000 cm
1
7
=
35 00000
7
500 000
Örnek Soru 6:
Haritada 4 cm ile gösterilen bir uzunluk gerçekte 28 km
olduğuna göre haritanın ölçeğini bulunuz.
HU
Ölçek=
GU
4 cm
Ölçek =
4 cm
=
28 km
4
1
4
=
28 00000 cm
=
28 00000
4
700 000
• Haritalarda Alan Hesaplama: Bir bölgenin haritadaki alanı ile
haritanın ölçeğinden yararlanarak bu yerin gerçek iz düşüm
alanını hesaplayabiliriz.
• Örnek 1:
• 1/400 000 ölçekli bir haritada bir gölün alanı 3 cm² olarak
gösterilmiştir. Bu gölün gerçek alanı kaç km² dir?
• 1. yol:
2.yol:
• GA = HA x (Ö.P.)²
1/ 400 000 ölçekli bir haritada
1cm = 4km
• GA = 3 x ( 400 000)²
(1 cm)²= ( 4km)²
• GA= 3 x 160.000.000.000 cm²
1 cm²= 16 km²
• GA = 480.000.000.000 cm²
1 cm²
16 km²
• GA = 48 km²
3 cm²
x km²
x = 3 . 16
km² yi cm² ye çevirirken 10 sıfır
x = 48 km²
silinir.
• Haritalarda Alan Hesaplama: Bir bölgenin haritadaki alanı ile
•
•
•
•
•
•
•
•
•
haritanın ölçeğinden yararlanarak bu yerin gerçek iz düşüm
alanını hesaplayabiliriz.
Örnek 1:
1/700 000 ölçekli bir haritada bir gölün alanı 6 cm² olarak
gösterilmiştir. Bu gölün gerçek alanı kaç km² dir?
1. yol:
2.yol:
GA = HA x (Ö.P.)²
1/ 700 000 ölçekli bir haritada
1cm = 7km
GA = 6 x ( 700 000)²
1 cm²= ( 7km)²
GA= 6 x 490.000.000.000 cm²
1 cm²= 49 km²
GA = 2.940.000.000.000 cm²
1cm²
49 km²
GA = 294 km²
6cm²
x km²
x = 6 . 49
x = 294 km²
• HARİTACILIĞIN TARİHSEL GELİŞİMİ
• Türk ve Müslüman Haritacılar
• Orta çağda İslam dünyasında haritacılık alanında çalışma yapan
•
•
•
•
•
•
bilim insanlarından bazıları şunlardır:
Harizmi: Dünyanın görünümü adlı eserinde, Batlamyus’un Coğrafya
adlı eserindeki bilgileri güncellemiş ve geliştirmiştir.
Bu eserinde 2402 şehir ve coğrafi unsurun koordinatları yer almıştır.
Ayrıca bir de dünya haritası çizmiştir.
Belhli Ebu Zeyd: Haritacılık okulu kurmuştur. Ayrıca ‘İklimlerin
Görünümü’ adlı eseri yazmıştır.
Biruni: Astronomi çalışmaları ve Dünya’nın şekli ile ilgili
hesaplamalar yapmıştır.
Kaşgarlı Mahmut: Bilinen en eski Türk haritasını çizmiştir. Bu
haritada 11. yüzyılda Türk topluluklarının yaşadığı bölgeleri
göstermiştir.
Bu harita Divan-ı Lügati’t Türk adlı eserinde yer almaktadır.
• İdrisi: Kartoğrafya biliminin gelişmesine katkı sağlayan en
önemli Müslüman bilim adamlarındandır. 1154 yılın "Uzak
Diyarlara Seyahatler Kitabı ( Roger’in kitabı) " adlı eserinde bir
de dünya haritası koymuştur. Bu harita 300 yıl boyunca
dünyanın en doğru haritası olarak kabul edilmiştir. Ayrıca
dünyanın şeklinin küre olarak kabul etmiş ve çevresinin
uzunluğunu 36.900 km olarak hesaplamıştır.
• Mürsiyeli İbrahim: 1461 de Trablusgarp’ta çizdiği Akdeniz
haritası zamanın en doğru haritalarındandır. Akdeniz, Ege
denizi, Batı Avrupa kıyıları ve İngiliz adalarını mükemmel
doğrulukta çizmiştir.
• Ali Macar Reis: 1567’de yedi haritadan oluşan bir atlas
oluşturmuştur. Çizimini yaptığı haritalar; Karadeniz, Doğu
Akdeniz, İtalya, İber Yarımadası, İngiliz Adaları, Avrupa’nın
Atlantik kıyıları, Ege Denizi Yunanistan ve Dünya Haritalarıdır.
Piri Reis: Asıl adı Ahmed Muhiddin Pirî'dir. Çizdiği iki dünya haritası ve
Kitab-ı Bahriye adlı eseri ile dünya kartoğrafya tarihi içerisinde çok
önemli bir yere sahiptir. Piri Reis tarafından çizilmiş Dünya haritasında,
Atlas Okyanusu’nun
iki yakasını ihtiva
edecek şekilde
• Batı Afrika kıyıları;
• Asor, Kanarya ve
• Yeşilburun
• Takımadaları;
• Atlas Okyanusu,
• Güney Amerika ile
• Orta Amerika’nın
• bilinen kısımları; Florida ve Antiller yer almaktadır.
Piri Reis, çizimlerin yanı sıra başta kendi ismi olmak üzere ilgili yerlerin
özelliklerini, ne zaman ve kim tarafından keşfedildiğini, haritayı çizerken
hangi haritalardan faydalandığını belirten çeşitli açıklamaları da
haritasına eklemiştir.
Parşömen üzerine renkli
çizilen harita;
çeşitli bölgelere ayrılmış,
her bölge ile ilgili bilgi
verilmiş ve o bölgede
yaşayan ve yetişen
ilginç hayvanların
ve bitkilerin resimleri de
çizilmiştir. Dağlar, nehirler,
denizler, denizlerin kumlu
sığ yerleri ve görülmeyen
kayalık kısımlar da gösterilmiştir.
Kâtip Çelebi: Cihannüma adlı eserinde çeşitli yerlerin fiziki ve
beşerî özellikleri hakkında çok detaylı bilgiler vermiştir. Eserinde
27 tane harita bulunur. Hint Okyanusu ve Çin Denizi’nin
haritasını da çizmiştir.
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS): Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS);
coğrafyada, kartoğrafyada ve mekânsal dağılımı konu alan pek çok alanda
yaşanan en önemli gelişmelerden birisidir.
CBS; bugün coğrafyacıların, çeşitli mühendislik alanlarındaki uzmanların ve
hatta günlük hayatta insanların çok farklı alanlarda kullandığı gelişmiş bir
sistem hâline dönüşmüştür.
CBS; haritaların bilgisayarlar ve bunlara yardımcı çeşitli teknolojik araçlar
yardımıyla hazırlanması, saklanması ve kullanılmasını sağlayan bir araçlar ve
işlevler bütünüdür.
CBS, bir sistem olduğu için çeşitli öğelerin bir araya gelmesinden
oluşmaktadır.
CBS’nin temel öğeleri ve bileşenleri;
- bilgisayar (donanım),
- CBS programı,
- veriler, veri yönetimi analiz yöntemleri
- ve kullanıcılardır.
CBS’nin çalışma sistemi ve yapısı aşağıda verilmiştir
Bunlar:
• Haritalama için toplanan mekânsal veriler, belirli bir düzen
içinde depolanır ve saklanır.
• Sistemde depolanan bütün bilgiler mekânsal yani coğrafi
tabanlı olarak bütün koordinatları ile birlikte depolanır.
• Depolanmış bilgiler istenildiği anda değiştirilebilir veya
dönüştürülebilir.
• Bilgiler istenildiği anda sunulabilir, sorgulanabilir, analiz
edilebilir ve kullanılabilir.
• Haritalama veya rapor oluşturma yapılabilir.
Uzaktan Algılama Yöntemi: Atmosfer veya uzayda bir platforma
yerleştirilmiş algılayıcı aracılığıyla yeryüzündeki fiziki ve beşerî
her türlü mekânsal özelliğe ait bilginin toplanması, incelenmesi ve
kaydedilmesi yöntemidir.
Uzaktan algılama yönteminin sağladığı faydalar şunlardır:
• İnsanların, yeryüzünde kolayca ulaşılamayan yerler de dâhil
olmak üzere, yeryüzünü kuş bakışı olarak sürekli
görüntüleyebilmelerini sağlar .
• Yeryüzü ile ilgili güncel bilgiler kolay, hızlı ve ucuz biçimde
sunulur.
• Detaylı görüntüler sunar ve analiz imkânı sağlar.
• Görüntünün sürekli kaydedilmesi, zaman içindeki değişimlerin
karşılaştırılmasına ve analiz edilmesine imkan sağlar.
• İş gücü ve zamandan büyük tasarruf sağlar.
• Mekânsal Verilerin Haritaya Aktarılması:
• Haritalarda mekânsal verilerin gösterilmesinde üç temel
•
•
•
•
sembol kullanılır.
Bunlar nokta, çizgi ve alandır
Noktalama Yöntemi: Mekânsal verilerin konumunun,
dağılışının, sayısının ve yoğunluğunun noktalar yardımıyla
gösterilmesidir. Bu yöntemle yerleşmeler, nüfus, sanayi
tesisleri, tarım ürünlerinin dağılışı, okullar vb. pek çok özellik
gösterilebilir.
Çizgi Yöntemi: Akarsular, yollar, sınırlar, rüzgâr yönleri vb.
özelliklerin harita üzerinde çeşitli biçimlerdeki çizgilerle
gösterilmesidir.
Alan Yöntemi: Yeryüzünde geniş yer kaplayan göl, ova, orman,
idari bölge vb. alanların harita üzerinde hücreler içine alınarak
buraların farklı renk, işaret ve tonlamalar ile gösterilmesi
yöntemidir.
• HAZIRLAYAN : NARİN DUMAN
•
KAYNAK : MEB 9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı ( 2020)
Download