12 - A

advertisement
KAZ
AN
Test
1
1. İngiltere’de batı rüzgârlarının etkisiyle dört mevsim yağışlı
ılıman bir iklim görülmektedir.
12 - A
KAVRAMA
STİ
TE
İNSAN, DOĞAL ÇEVRE VE COĞRAFYA
IM
COĞRAFYA
4. Geçmişten günümüze ulaşım faaliyetlerinde büyük gelişmeler yaşanmıştır. Geçmişte hayvan sırtında seyahat
eden insan günümüzde; kara, hava, deniz, demir yolu
gibi ulaşım sistemlerini yoğun şekilde kullanmaktadır.
Ancak doğal şartların elverişli olmadığı yerlerde ulaşım
faaliyetleri halâ ilkel yöntemlerle yapılmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin İngiltere’nin ikliminden olumsuz etkilendiği söylenir?
A) Büyükbaş hayvancılık faaliyetleri
B) Deniz turizmi
C) Ormancılık faaliyetleri
IV
II
D) Akarsu taşımacılığı
E) Tatlı su kaynakları
- Antarktika’da yerleşik hayatın olmaması
- Amazon ve Kongo havzalarında nüfusun seyrek olması
- Sahra çölünde nüfusun seyrek olması
- Danimarka kıyılarında rüzgâr enerjisi üretilmesi
Aşağıdakilerden hangisi, verilen durumların ortaya
çıkmasında etkili olan doğal çevre faktörlerinden değildir?
A) Bitki örtüsünün sık olması
B) Sürekli rüzgârların etkili olması
C) Yer şekillerinin engebeli olması
III
V
Haritada işaretli yerlerin doğal şartları düşünülürse
hangisinin ulaşım sistemlerinin daha gelişmiş olduğu söylenir?
A) I
B) II
C) III
D. IV
E. V
MEB 2016 - 2017
2.
I
D) Yıl boyunca düşük sıcaklıkların etkili olması
E) Yıl boyunca bağıl nem oranının yüksek olması
3. Beşeri faaliyetlerin bir kısmı doğal çevrede olumsuz sonuçlara neden olmaktadır.
5. Yerleşim yeri seçiminde coğrafya biliminden faydalanmak isteyen bir inşaat firması şantiye kuracağı yerin;
- deprem riski,
- tatlı su kaynaklarına yakınlık,
- orman alanlarına yakınlık,
A) Ormanların tahribi sonucunda küresel ısınmanın hızlanması
- yıllık ortalama sıcaklık gibi bilgilerine ulaşmak istemektedir.
B) Maden ocaklarının açılması sonucunda hava kirliliğinin yaşanması
Bu bilgilere ulaşmak için aşağıda verilen haritalardan
hangisine ihtiyaç duyulmaz?
Aşağıda verilenlerden hangisi bu olumsuzluklara örnek olarak gösterilemez?
C) Yamaç dengesinin bozulması sonucunda heyelan
oluşması
A) Jeoloji haritası
D) Nüfusun artması sonucunda tarımsal üretimin de artış göstermesi
C) Topografya haritası
E) Baraj yapımı sonucunda karasal ekosistemlerin yok
olması
E) Hidrografya haritası
B) Bitki örtüsü haritası
D) İzoterm haritası
12 - A
Test
1
COĞRAFYA
İNSAN, DOĞAL ÇEVRE VE COĞRAFYA
6.
I. Zeytin, ülkemizde Ege, Marmara ve Akdeniz kıyılarında yetişmektedir.
II. 10 metreye kadar uzayabilen, her mevsim yeşil kalan bir ağaçtır.
III. Uzun ömürlü bir ağaç olup 2000 yıl kadar yaşayabilir.
Yukarıda verilen ifadelerin hangileri coğrafyanın dağılış ilkesi ile ilgilidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
9. Aşağıdaki bilim dallarından hangisinin hidrografya
bilimi ile diğerlerine göre daha az etkileşimde bulunması beklenir?
A) Limnoloji
B) Oseonografya
C) Hidroloji
D) Potamoloji E) Zooloji
C) I ve II
E) II ve III
10. Aşağıdakilerden hangisi yer şekillerinin insan yaşamı ve ekonomik faaliyetleri üzerindeki etkisine örnek
olarak gösterilemez?
A) Eğimin fazla olduğu yerlerde yol yapım maliyetinin
yüksek olması
7. Aşağıdakilerin hangisinde insanın doğal çevreye olan
etkisinden bahsedilmiştir?
B) Kurak bölgelerde daha çok tahıl grubu ürünlerin üretilmesi
B) Ekvator çevresinde yerleşmelerin yüksek yerlere kurulması
C) Engebeli alanlarda akarsuların hidroelektrik potansiyelinin fazla olması
C) Hidroelektrik santraller sayesinde enerji üretimi yapılması
D) Kütle hareketlerinin ölümlere neden olması
E) Volkanik faaliyetler sonucunda verimli toprakların oluşması
8. Nüfusun hızla artması, sanayi faaliyetlerinin yoğunlaşması gibi unsurlar fosil yakıt tüketiminin artmasına neden olmaktadır. Bu durum hava kirliliği başta olmak üzere bazı
çevre sorunlarını ortaya çıkarmaktadır.
III
IV
I
II
V
Bu bilgilere bakıldığında haritada gösterilen yerlerin
hangisinde çevre kirliliğinin daha fazla olması beklenir?
A) I ve II
B) I ve III
KAVRAMA
IM
STİ
TE
KAZ
AN
D) III ve IV
MEB 2016 - 2017
A) Kutuplara yakın yerlerde nüfusun seyrek olması
D) Geniş düzlüklerin bulunduğu yerlerde tarım alanlarının geniş olması
E) Hafif eğimli arazilerin tarımsal üretime elverişli olması
11. I. Volkanik faaliyetler sonucunda magmatik kayaçların
oluşması
II. Buharlaşma ve terleme sonucunda mutlak nemin
artış göstermesi
III. Amazon havzasında canlı çeşitliliğinin fazla olması
IV. Fay hatları boyunca sıcak su kaynaklarına rastlanması
V. Sanayi üretiminin artmasına bağlı olarak çevre kirliliğinde artış görülmesi
Yukarıda verilenlerden hangi ikisinin atmosfer içerisinde gerçekleştiği söylenebilir?
A) I ve II
C) II ve III
B) II ve III
D) I ve IV
E) IV ve V
1
2 3
4 5
6 7
C) III ve V
E) II ve V
8 9 10 11 12
Adı
:.........................................................
Doğru :.....................................
Soyadı
:.........................................................
Yanlış :.....................................
Sınıf
:.........................................................
Boş
No
:.........................................................
:.....................................
Puan :.....................................
E E E E E E E E E E E E
Download