Uploaded by User7747

2. KUTLU DOĞUM KİTAP OKUMA YARIŞMASI

advertisement
SANCAKTEPE
İMAM HATİP LİSELERİ MEZUNLARI VE
MENSUPLARI DERNEĞİ
2. KUTLU DOĞUM
KİTAP OKUMA YARIŞMASI
(HALKA YÖNELİK)
A
SORU KİTAPÇIĞI
ADI/SOYADI :
7&.ú0/ú.12
TELEFONU :
SALON NO :
Açıklama
1.
Bu kitapçýkta Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testi
bulunmaktadýr.
2.
Bu kitapçıktaki testte 50 soru yer almaktadır.
3.
Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 70 dakikadýr.
4.
Sınav için şartnamede belirtilen “Yarışma Şartları” geçerlidir. Sınavın sonucu buna göre belirlenecektir.
5.
Sınava girecek öğrencilerin sınav salonları ve oturma biçimleri okul idaresi tarafından yapılacaktır. Öğrencilerin
bu konuda itirazı dikkate alınmayacaktır.
6.
Cevaplar optik forma işaretlenecektir. Soru kitapçığına
yapılan işaretlemeler geçerli sayılmayacaktır.
7.
Optik formdaki bilgileri doldurmayı unutmayınız. Sonuçlar kodlamaya göre açıklanacaktır. TC kimlik numaranızı
ve isminizi tam kodlayınız. Rumuz veya farklı isimler geçerli sayılmayacaktır.
8.
Kitapçık türünü kodlamayı unutmayınız. Unutulduğunda
cevaplarınızın doğru hesaplanamayacağını unutmayınız. Bu konuda itirazlar geçerli sayılmayacaktır.
9.
Sınav salonunda “1. Peygamberimizin Hayatı-İrfan
Yücel-Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları” kitabı bulundurulmayacak, kitapla sınava girmek isteyen öğrenci
alınmayacak, daha sonra tespit edilirse sınavı geçersiz
sayılacaktır.
10. Okul öğrencisi olmayan kişi sınava alınmayacak, tespit
edilen öğrencinin sınavı iptal edilecek ve hukuki işlem
başlatılacaktır.
11. Çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan
bluetooth gibi cihazlar ile kulaklık, her türlü elektronik/
mekanik cihazla, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi
gibi araçlarla; cep bilgisayarı, dijital saat, sözlük işlevi
olan elektronik aygıt, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, müsvedde kağıdı, defter, kitap, sözlük
gibi araçlarla sınava kesinlikle girilmeyecek ve sıra içinde/üstünde bulundurulmayacak. Sınavın yapıldığı bina
içerisinde, sınav sırasında ya da sınavdan sonra bu tür
cihazları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılacak.
12. Sınav kitapçığı adaya verilmeyecek, sonuçlar açıklandıktan sonra verilecektir.
Not
Optik forma işaretlenmeyen cevaplar geçersiz sayılacaktır.
Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz!
A
KUTLU DOĞUM HAFTASI BİLGİ YARIŞMASI
Bu testte Hz. Muhammed (S.A.V.)’in hayatı ile ilgili 100 soru vardır.
Bu soruları cevaplama süreniz 100 dakikadır.
4 yanlış bir doğru cevabı götürecektir.
Cevaplarınızı, cevap kağıdının ilgili bölümüne işaretleyiniz.
1.
Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz (s.a.v)
davete başladığında Hicaz bölgesinde bulunan
kabilelerden değildir?
6.
Araplara göre haram aylarda yapılan savaşlara
ne ad verilir?
A) Hüzzam savaşı
A) Kureyş Kabîlesi
B) Mute Kabilesi
C) Sakîf Kabîlesi
D) Evs Kabilesi
B) Yemame savaşı
C) Ficâr savaşı
D) Fısk savaşı
E) Reci savaşı
E) Hazreç Kabilesi
7.
2.
Hz. İbrahim'in tebliğinden Peygamberimiz’in
(s.a.v) yaşadığı zamana ulaşan dinî esasları benimsemiş tek Tanrı inancında olanlara verilen
isim aşağıdakilerden hangisidir?
Hz. Hatice, Peygamberimizle evlendikten sonra kölesini Peygamberimiz (s.a.v)’in hizmetine vermiştir.
Özgürlüğüne kavuşacak olan bu kölenin adı nedir?
A) Bilal
3.
İslamiyetten önce Araplarda “Mekke ve Kâbe ile ilgili
özel vazifeler” bulunmaktaydı.
Aşağıdakilerden hangisi bu vazifelerden değildir?
A) Hicâbe
B) Nedîye
C) Sikâye
D) Rifâde
E) Ezlâm
4.
B) Habbap
D) Vahşi
B) Müslüman
C) Hanîf
D) Musevi
E) Bedevi
8.
www.kulturyayincilik.com
A) Halife
C) Huzeyfe
E) Meysere
Peygamberimiz (s.a.s.)'in Hz. Hatice'den ikisi erkek,
dördü kız olmak üzere, altı çocuğu oldu.
Araplarda ilk çocuğun adı ile künyelendirme âdet
olduğundan Hz. Peygamber (s.a.v.)'e hangi isim
verilmiştir?
A) Ebu-l Kaasım
B) Ebu-z Zeyneb
C) Ebu-r Rukiyye,
D) Ebu-l Fâtıma
E) Ebu-l Abdullah
Hz. Muhammed (s.a.v.)'in süt annesi Halîme hangi kabile ve koldandır?
A)
B)
C)
D)
E)
Hevâzin Kabîlesinin Mürreoğulları kolu
Hevâzin Kabîlesinin Tahiroğulları kolu
Kureyş Kabîlesinin Haşimoğulları kolu
Hevâzin Kabîlesinin Sa'doğlulları kolu
Kureyş Kabîlesinin Ümeyyeoğulları kolu
9.
Peygamberimiz’in (s.a.v) vahyi ilan ettikten sonra
Hicret'e kadar devâm eden 13 yıllık süreye Siyer
Tarihi’nde ne ad verilir?
A) Nübüvvet Devri
B) Peygamberlik Devri
C) Mekke Devri
D) Siret Devri
E) Medine Devri
5.
Peygamberimiz 6 yaşında iken, babasının Medine'de
bulunan kabrini ziyâret etmek üzere, annesi ve sadık
hizmetçileri ile Medine'ye gittiler. Dönüşte annesi vefat etti. Hizmetçileri onu getirip dedesine teslim etti.
Bu vefakar hizmetçinin adı nedir?
A) Ümmü Seleme
B) Ümmü Habibe
C) Ümmü Eymen
D) Ümmü Fatıma
10. Hz. Peygamber (s.a.v.)'e ilk imân eden ve O'nunla
birlikte ilk defa namaz kılan kişi, eşi Hz. Hatice oldu.
Daha sonra Peygamberimizle (s.a.v) abdest alıp,
namaz kılan kişi kimdir?
A) Hz. Hatice
B) Zeyd
D) Hz. Ebu Bekir
E) Ümmü Yemeni
Siyer-i Nebi
3
C) Hz. Ali
E) Bilal Habeşi
A
BİLGİ YARIŞMASI
11. Peygamberimiz (s.a.v.)'in ilk daveti, umumi bir
muhâlefetle karşılanmadı. Yalnızca bir kişi hariç, bu
kişi Peygamberimiz’in kalbini çok kırdı ve hakkında
sure indi.
Bu kişi kimdir?
16. Peygamberimiz, Mekke ile Mina arasında “Akabe”
denilen bir tepede altı kişilik bir topluluğa rastladı. Bunlar, Medine'den “Hazrec” kabîlesindendi.
Rasûlullah (s.a.s.) onlarla konuştu.
Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizle onların arasında geçen konuşmalardan değildir?
A) Ebu Sufyan
B) Ebu Cehil
C) Ebu Hubel
D) Ebû Leheb
E) Ebu Ammar
A)
B)
C)
D)
E)
12. Mekkeliler kuvvetli ve itibârlı bir âileye mensup olanlara pek ilişemiyorlardı. Fakat kimsesiz, fakir Müslümanlara, özellikle köle ve câriyelere cihân târihinde
eşine rastlanmayan vahşet derecesinde işkenceler
yapıyorlardı.
Aşağıdakilerden hangisi bu kimsesiz, fakir Müslümanlardan biri değildir?
A) Ebû Füheyke
17. Hicret zamanı Mekkeli Müşriklerin bazıları
“Muhammed’i bir deveye bindirip Mekke'den çıkaralım, uzak yerlere sürelim.” dedi.
Bu mecliste bulunan Ebû Cehil ise ne demiş olabilir?
B) Habbâb
C) Suhayb
Onlara Kur’an okudu
Onları Müslümanlığa dâvet etti
Yahudilerden bir Peygamber geleceği
Allah’a imana çağırdı
İslâm Dini
D) Bilâl
13. Müslümanlar ilk defa hangi olaydan sonra
Harem-i Şerîfte saf olup topluca namaz kıldılar?
A)
B)
C)
D)
E)
Hz. Hamza Müslüman olduktan sonra
Necaşi’nin desteğini alınca
Hz. Ömer Müslüman olduktan sonra
Hz. Muhammed’in emriyle
Yeni gelen bir vahyin emriyle
www.kulturyayincilik.com
E) Mus’ab
18. Peygamberimiz hicretini tamamlamadan önce bir
yerde konaklayarak arka arkaya iki hutbe okuyarak
ilk Cuma Namazını kıldırdı.
İlk Cuma namazının kılındığı yer neresidir?
14. Habeş Kralı Neçaşi Müslümanların aşağıda verdiği ifadelerden hangisini duyunca Müslümanları
Kureyşli heyete vermekten vazgeçti?
A)
B)
C)
D)
E)
Hak dini kabûl ettiklerini duyunca
Dinlerinden dönmediklerini söyleyince
Puta tapma zilletinden vazgeçtiklerini duyunca
Meryem oğlu İsâyla ilgili ayetler okununca
Ahlâksızlıklardan uzaklaştıklarını duyunca
B) Addas
D) Fukahe
Siyer-i Nebi
A) Ranuna vadisi
B) Kufe yolu
C) Taif vadisi
D) Bedir kuyuları
E) Amr b. Avf’ın bağlığı
19. Peygamberimizi işte evim, işte kapısı, buyurunuz Yâ
Rasûlallâh... diyerek evine dâvet etti. Peygamber
Efendimiz böylece onun evinde "Mescidü'n-Nebî"nin
inşâatı tamamlanıncaya kadar 7 ay misafir olarak
kaldı.
Bu kutlu sahabe kimdir?
15. Rabîa'nın oğulları, Peygamber Efendimizin acıklı
hâlini görünce köleleri ile O'na bir salkım üzüm gönderdiler. Rasûlullah (s.a.s.) "Bismillah..." diyerek üzümü yemeğe başlayınca, köle şaşırdı ve hayretle: "Bu
bölge halkı böyle söz söylemezler, onlar Allah adını
anmazlar", dedi. Ve Peygamberimizin davetini kabul
ederek Müslüman oldu.
Bu köle kimdir?
A) Abbas
A) Kureyş’ten birer temsilci seçelim, Muhammed'i
bir hamlede öldürsünler.
B) Bizde ona tabi olalım bu olaylar son bulsun.
C) Ordu hazırlayıp Muhammed’e inananları yok
edelim.
D) Muhammed’in mallarına ve eşlerine el koyalım.
E) Gitmesini engelleyelim Mekke’nin yönetimine
geçirelim.
C) Bilal
E) Yasir
A) Avvam olu Zübeyr
B) Velid oğlu Halid
C) Zeyd oğlu Hâlid
D) Ubeydullah oğlu Talha
E) Vakkas oğlu Sâd
4
A
BİLGİ YARIŞMASI
20. Mescid-i Nebi’de Peygamberimiz’in eşlerinin kalacağı odalar inşa edilmişti.
Aşağıda isimleri verilen eşlerinden hangisine bir
oda inşa edilmemiştir?
26. Bu savaşta, müşriklerden 4 kişi ölmüş, Müslümanlardan 5 kişi şehid düşmüştür. Savaştan sonra Rasûlullah (s.a.s.): "Bundan sonra sıra bizde.
Müşrikler artık üzerimize gelemeyecek, biz onların üzerine gideceğiz." buyurduğu savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hz. Aişe
B) Hz. Hatice
C) Hz. Safiye
D) Hz. Sevde
E) Hz. Meymûne
21. Rasûlullah (s.a.s.)'ın katıldığı ve bizzât idare ettiği askeri harekâta ..(?).. denir. Toplam sayısı 19'dur.
Soru işareti (?) bulunan yere aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
A) Seriyye
B) Tabur
D) Gazve
A) Mekke’nin fethi
B) Hendek savaşı
C) Uhud savaşı
D) Bedir savaşı
E) Tebuk savaşı
27. Peygamberimiz’in bütün evliliklerinin bir sebebi vardı.
Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimiz’in
Cüveyriye ile evlenmesinin amacıdır?
C) Zabit
E) Müfreze
A) Siyâsî
22. Aşağıda ismi verilen müşriklerden hangisi Bedir
savaşına katılmamış, yerine bedel göndermiştir?
A) Ebu Cehil
B) Ebû Leheb
D) Ebu Aziz
E) Ebu’l-Âs
23. Beytü'l-mâl nedir?
A) Peygamberin hazinesi
B) Sahabenin hazinesi
C) Müşrikler’in hazinesi
D) Devlet hazinesi
www.kulturyayincilik.com
C) Ebu Süfyan
B) Kabilevi
D) Ticari
28. Bir taraftan karşı tarafa geçmeyi engelleyen derin
ve uzun çukara "hendek" denir. Medine'yi savunmak
üzere, çevresine hendek kazıldığı için bu savaşa,
"Hendek Gazvesi" denildiği gibi, bir çok müşrik ve
Yahûdî kabîlesi, Müslümanlara karşı birleştiği için
farklı bir isimle de anılmaktadır.
Bu isim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahzâb Harbi
B) Yahudi Harbi
C) Bedir Harbi
E) Yahudilerin hazinesi
D) İfk Harbi
E) Mustalık Harbi
24. Vahiy gelmeyen konularda, karâr vermeden önce
Rasûlullah (s.a.s.) ashâbla istişâre ederdi.
Bu durum neyi gösterir?
A)
B)
C)
D)
E)
C) Ailevi
E) Dini
29. Mekkeliler 300'ü atlı, 1500'ü develi 4000 kişilik
bir kuvvet hazırladılar. Mekke dışındaki bedevî
kabîlelerin katılmasıyla ordunun sayısı 10 bine ulaştı. Şimdiye kadar böyle bir kuvvet toplanmamıştı.
Medine'yi basıp Müslümanlığı yok edeceklerdi.
Ordunun başkomutanı aşağıdakilerden hangisidir?
Peygamberin olmadığı zamanda istişare yapılabilir
Peygamberler insanlarla istişare etmezler
Peygamber sadece vahiyle karar alır
İstişare etmezdi çünkü o bir peygamberdir
Peygamber vahiyle birlikte danışarak iş yapardı
A) Ebu Cehil
B) Halid b. Velid
C) Süreka
D) Hind
E) Ebu Süfyân
25. Rasulullah’ın sağ koluna ve sol koluna iki koruma
memûr edilmişti. Rasûlullah (s.a.s.) ise ortada bulunuyordu.
Aşağıdakilerden hangisi Uhud Savaşında
Peygamberimiz’in korumalarından biridir?
A) Ebû Ubade
B) Ebû Sa’d
C) Ebû Zeyd
D) Ebû Mesleme
30. Müslümanlarla Hırıstiyanlar (Rumlar ve Hırıstiyan Araplar) arasında yapılan ilk savaştır. Rasûlullah (s.a.s.)'ın
elçisini öldürdükleri için savaş kararı alınmıştır.
Bu savaş aşağıdakilerden hangisidir?
E) Ebû Abdullah
Siyer-i Nebi
A) Hayber Savaşı
B) Tebuk Savaşı
C) Huneyn Savaşı
D) Mûte Savaşı
E) Yermuk Savaşı
5
A
BİLGİ YARIŞMASI
31. I. Kaynukaoğulları
36. Hz. Muhammed’in yaşadığı şakk-ı sadr olayı nerede olmuştur?
II. Nadîroğulları
III. Kurayzaoğulları
A)
B)
C)
D)
E)
Yukarıdakilerden hangisi Medine’de bulunan Yahudi kabilelerindendir?
A) Yalnız II
D) I-III
B) I-II
C) I-II-III
E) Hiçbiri
32. I. Ukaz
37. “Ondört asır evvel, yine böyle bir geceydi, Kumdan, ayın ondördü bir Öksüz çıkıverdi!” dizeleri
aşağıdaki şairlerden hangisine aittir?
II. Mecenne
III. Zülmecaz
Yukarıdakilerden hangisi Mekke civârında kurulmakta olan panayırlardandır?
B) I-II
A)
B)
C)
D)
E)
C) II-III
E) I-II-III
33. Peygamberimiz’in dedelerinden Kilâb (Hâkim)'in
oğlu Kusayy Mekke bölgesinin hâkimiyetini ve
Kâbe muhafızlığını kimden devralmıştır?
A) Evslilerden
B) Hazreclilerden
C) Huzâalılardan
D) Yemenlilerden
E) Ebreheden
www.kulturyayincilik.com
A) Yalnız III
D) I-III
34. Aşağıdakilerden
hangisi
Peygamberimiz
(s.a.s.)'e, babasından mirâs olarak kalanlardan
biri değildir?
A) Beş deve
B) Bereke adlı câriye
C) Bir sürü koyun
D) Doğduğu ev
III. Halîme
Peygamberimiz yukarıdakilerden hangisinden
süt emmiştir?
Siyer-i Nebi
A)
B)
C)
D)
E)
Hâşimoğulları
Ümeyyeoğulları
Zühreoğulları
Esedoğulları
Abdülluzzaoğulları
Varaka oğlu Nevfel
Ebû Tâlib
Hz. Ebu Bekir
Hz. Hamza
Ebu Leheb
40. Aşağıdakilerden hangisi davet başladığında eziyet gören fakir ve köle Müslümanlardan biri değildir?
II. Ebû Leheb'in azatlı câriyesi Süveybe,
B) I-III
38. Aşağıdakilerden hangisi Hılfu'l-Fudûl’da bulunan
kabilelerden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
35. I. Annesi Âmine,
D) III
Necip Fazıl Kısakürek
Arif Nihat Asya
Sezai Karakoç
Mehmet Akif Ersoy
Cahit Zarifoğlu
39. Hz. Peygamberle Hz. Hatice’nin nikahını kim kıymıştır?
E) Ticaret dükkanı
A) I-II
Süt annedeyken
Hirada ilk vahyi aldığında
Annesinden doğduğunda
Rahip Bahiranın yanında
Uhud savaşında
A) Ebû Füheyke
D) Bilâl
C) II-III
E) Hepsi
6
B) Addas
C) Habbâb
E) Yâsir
A
BİLGİ YARIŞMASI
41. Habeşistan’a hicret eden Müslümanlardan son
kafile ne zaman geri dönmüştür?
A)
B)
C)
D)
E)
46. Aşağıdakilerden hangisi Medine’de yapılan çalışmalardan biri değildir?
Müslümanlar Medine'ye hicret edince
Hudeybiye barışında
Hendek Savaşında
Mekke’nin fethinde
Hayber'in fethi esnâsında
A)
B)
C)
D)
E)
Nüfus sayımı
Antlaşmalar
Diğer dinlere baskı
Kardeşlik ilanı
Mescid inşası
47. Hz. Peygamber ilk seriyyeyi hangi sahabeyle
göndermiştir?
42. Hz. Ebu Bekir’e “Sıddik” lakabı ne zaman verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
A)
B)
C)
D)
E)
Hicretten sonra
İlk Müslümanlardan olduğu için
Malını İslam yolunda harcadığı için
Miraç olayında Rasulullah’ı doğruladığı için
İlk halife olduğu için
Hâris'in oğlu Ubeyde
Sa'd b. Ebî Vakkas
Abdullah b. Amr
Hz. Ali
Hz. Hamza
43. Peygamberimiz’in ilk alemdarı kimdir?
A) Talha
B) Abdullah
C) Büreyde
D) Hüseyin
E) Ali
www.kulturyayincilik.com
48. Aşağıdakilerden hangisi hicretin 2. yılında olan
olaylardan değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Haccın farz kılınması
Ramazan orucunun farz kılınması
Zekatın farz kılınması
Bayram namazları
Kurban kesmek
49. Aşağıdakilerden hangisi Uhud savaşı’nda müşrik
ordusundaki görevli komutanlardan biri değildir?
44. Aşağıdakilerden hangisi hicretin Hz. Peygamber’in
hayatındaki öneminden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
A) Hicri takvimin başlangıcı olmuştur
B) Müslümanlar müşriklerin baskılarından kurtulmuştur
C) İslam yayılma imkanı bulmuştur
D) İslam inkılabının başlangıcı olmuştur
E) Medine’de dinin yayılma fırsatını buldu
Velid oğlu Hâlid
Ebû Cehil'in oğlu İkrime
Rabîa oğlu Abdullah
Ümeyye oğlu Safvân
Übeyy oğlu Abdullah
50. Aşağıdakilerden hangisi Tebuk Seferine verilen
isimlerden değildir?
45. Hangi olaydan sonra öğle, ikindi ve yatsı namazının farzları dört rekata çıkarılmıştır?
A) Tebuk gazvesi
B) Seferu’l-gaza
C) Sâatü’l-usre
D) Ceyşü’l-usre
E) Gazvetü’l-usre
A) Hicretten sonra
B) Miraçtan sonra
C) İlk vahiyden sonra
D) İsra olayıyla
SINAV BİTTİ
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ
E) Kabe’nin fethiyle
Siyer-i Nebi
7
SANCAKTEPE ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ MEZUNLARI VE MENSUPLARI DERNEĞİ (SİMMDER)
Misyonumuz
Misyonumuz:
Genelde tüm topluma ve eğitim camiasına, özelde Sancaktepe ilçemizde bulunan İmam Hatip Liseleri, İmam Hatip Ortaokulları,
Meslek Liseleri ve diğer liselerin mezunlarına ve mensuplarına yönelik hizmette bulunmak.
Bu Hizmet kapsamında; sosyal, kültürel ve bilimsel çalışmalar yapmak. Onların manevi birlikteliğini sağlamak ve ahlaki değerlere
bağlı olarak yetişmelerini temin etmek için, eğitim, kurs, seminer, gezi ve benzeri tüm etkinlikler düzenlemek.
Sancaktepe ilçesindeki İmam Hatip Liseleri başta olmak üzere resmi
eğitim kurumlarında okuyan ve mezun olup yüksek öğrenime devam
eden başarılı öğrencilere maddi ve manevi destek vermek suretiyle ödüllendirmek. Mezun olan öğrencilerimizin istihdam edilmesine katkı sağlamak amacıyla aracılık etmek ve destek vermek.
Özetle; toplumun manevi ve ahlaki ruhunu (İmam hatipli olma ruhunu) canlandırmak ve bu amaç doğrultusunda oluşan görüş ve önerileri kamuoyuyla paylaşmak. Bu çalışmaları doğrudan veya diğer
sivil toplum kuruluşlarıyla beraber koordineli bir şekilde yürütmek.
Çalışmalar neticesinde ortaya çıkan toplumsal bilinci basın aracılığıyla
kamuoyuna ileterek düşünce ve hareket birliği oluşturmaktır.
Download