Uploaded by User7594

KİMYASAL MADDE YÖNETİMİ

advertisement
KİMYASAL MADDE YÖNETİMİ
İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Kimyasal Madde Yönetimi
alerjik, alevlenir, aşındırıcı, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, kimyasal, patlayıcı, tahriş edici, toksik, Yangın
Kimyasal maddeler, endüstride pek çok sektörde birçok proseste yoğun olarak kullanılmaktadır. Tehlikeli kimyasalların
tanım ve sınıflandırmaları ile çalışma koşulları ve alınması gereken önlemler birçok yönetmeliklerde tanımlanmıştır.
• Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği
• Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
• Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
• Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği
• Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
• Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
• Patlayıcı Ortamlarda Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik
Tehlikeli Kimyasal Yönetmeliği’ ne göre kimyasal maddelerin sınıflandırılması “Endüstride Kimyasalların Kullanımı ve
Yangın Riski” bölümünde yazılmıştır.
Bu yazıda, özellikle iş sağlığı ve güvenliği açısından tehlikeli kimyasalların yönetimine değinilecektir.
Tehlikeli kimyasalların yönetimindeki esaslar şu şekilde sıralanabilir:
1- Kimyasalların Sınıflandırılması
2- İşaretleme
3- Etiketleme
İşaretleme:
Bunlardan patlayıcı ve alevlenici maddelere “Endüstride Kimyasalların Kullanımı ve Yangın Riski” yazısında
değinilmiştir. Bu yazıda diğer kimyasallara değinilecektir. Buna göre;
Sınıflandırma:
“Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği” ve “Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında
Yönetmelik” e göre kimyasalların sınıflandırması aşağıdaki gibidir:
1. Patlayıcı Madde
2. Oksitleyici Madde
3. Çok Toksik Madde
4. Toksik Madde
5. Aşındırıcı Madde
6. Zararlı Madde
7. Tahriş Edici Madde
8. Alerjik Madde
9. Kanserojen Madde
10. Mutajen Madde
11. Üreme İçin Toksik Madde
12. Alevlenir Madde
13. Kolay Alevlenir Madde
14. Çok Kolay Alevlenir Madde
Tehlike Özelliği
İşaret
Sembol
TOKSİK
Çok Toksik Madde (T+) :
T+
T
Çok az miktarda solundugunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla
emildiğinde, insan
sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölümüne neden olan madde
ve ürünler.
Toksik (T) :
Az miktarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde
insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölümüne neden olan
madde ve ürünler
AŞINDIRICI
Canlı doku ile temasında, dokunun tahribatına neden olabilen madde ve
ürünler.
C
TAHRİŞ EDİCİ
Mukoza veya cilt ile direkt olarak ani, uzun süreli veya tekrarlanan temasında
lokal eritem, eskar veya ödem olusumuna neden olabilen asındırıcı olarak
sınıflandırılmayan madde ve ürünler.
Xi
ALERJİK
Solundugunda, cilde nüfus ettiginde asırı derecede hassasiyet olusturan ve
daha sonra maruz kalınması durumunda karekteristik olumsuz etkilerin ortaya
çıkmasına neden olan madde ve ürünler.
Xi
Xn
ÇEVRE İÇİN TEHLİKELİ
Çevre ortamına girdiginde çevrenin su veya su dısında kalan çevre için kısa
veya uzun süreli tehlikeler gösteren madde ve ürünler.
PATLAYICI
Oksijensiz ortamda ani gaz yayılımı ile ekzotermik reaksiyon verebilen kısmen
kapatıldıgında ısınma ile kendiliginden patlayan, belirlenmis test kosullarında
patlayan, çabucak parlayan katı, sıvı, macunumsu, jelatinimsi haldeki madde
ve ürünler.
OKSİTLEYİCİ
Özellikle yanıcı maddelerle olmak üzere diger maddeler ile de temasında
önemli ölçüde ekzotermik reaksiyona neden olan madde ve ürünler.
ALEVLENİR
Çok Kolay Alevlenir (F+) :
Çok düsük parlama noktası ( 0ºC den düsük) ve düsük kaynama noktasına (
35ºC den düsük) sahip sıvı haldeki madde ve ürünler ile oda sıcaklıgı ve basınç
altında hava ile temasında yanabilen gaz halindeki madde ve ürünler.
Kolay Alevlenir (F) :
* Ates kaynagı ile kısa süreli temasta kendiliginden yanabilen ve ates
kaynagının uzaklaştırılmasından sonrada yanmaya devam eden katı,
* Düşük parlama noktasına ( 21ºC den düsük) sahip olan sıvı,
* Su ve nemli hava ile temasında, tehlikeli miktarlarda, çok kolay alevlenebilir
gaz yayanmadde ve ürünler.
Alevlenir ( F) :
Düşük parlama noktasına (21 ºC - 51ºC ) sahip sıvı haldeki maddeler.
N
E
O
F+
F
F
ZARARLI
Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı
üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölümüne neden olan madde ve
ürünler.
KANSEROJEN
Solunduğunda veya ağız yolu ile alındıgında, deriye nüfuz ettiginde kanser
oluşumuna neden olan veya kanser oluşumunu hızlandıran madde ve ürünler.
KATEGORİ 1 : İnsan için kanserojen olduğu bilinen maddeler.
KATEGORİ 2 : İnsan için kanserojen sayılabilen maddeler.
KATEGORİ 3 : İnsanda kanserojenik etki potansiyeli olan fakat verilerin
yetersiz oldugu maddeler.
MUTOJEN
Solundugunda veya agız yolu ile alındıgında, deriye nüfuz ettiginde kalıtımsal
genetik hasarlara yol açabilen veya bu etkinin olusumunu hızlandıran madde
ve ürünler.
1. KATEGORİ 1: İnsan için mutojen
oldugu bilinen maddeler
2. KATEGORİ 2: _nsan için mutojen
sayılabilen maddeler.
3. KATEGORİ 3: İnsanda mutojenik etki yapması muhtemel maddeler.
ÜREME İÇİN TOKSİK
Solundugunda veya agız yolu ile alındıgında, deriye nüfuz ettiginde erkek ve
disilerin üreme fonksiyon ve kapasitelerini azaltan ve/veya dogacak çocugu
etkileyecek kalıtımsal olmayan olumsuz etkileri meydana getiren veya olumsuz
etkilerin olusumunu hızlandıran madde ve ürünler
KATEGORİ 1: İnsanda üreme yetenegini bozdugu bilinen maddeler
KATEGORİ 2: İnsanda üremeyi bozması muhtemel maddeler.
KATEGORİ 3: İnsanda üremeyi etkileyen maddeler.
Xn
T
1-2
Xn
3
T
1-2
Xn
3
T
1-2
Xn
3
Yukarıda da görüldüğü gibi, çok faklı özelliklere sahip kimyasallar mevcuttur ve her birinin insan sağlığına farklı riskleri
söz konusudur. Bu işaretler, kimyasal maddelerin depolandığı kaplar üzerinde bulunur ve o kimyasalın niteliği
hakkında bilgi verir.
Diğer taraftan;
• İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü,
• Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği,
• TS7248 ISO 3864 / Güvenlikle İlgili Renkler ve İşaretler Standardı
• TS 10691 – ISO 6309 / Yangından Korunma Güvenlik İşaretleri Standardına
göre işyerlerinde kullanılacak olan levhalar aşağıdaki gibi olmalıdır:
Resim 2: Örnek bir işaretleme
Hem işçi sağlığı ve iş güvenliği, hem de yangın güvenliği açısından, tesislerde uyarı levhalarının kullanımı çok
önemlidir. Her bildirimin ayrı bir rengi mevcuttur. Kimyasal madde tehlike işaretleri zemin üzerine siyah renklidir.
Burada önemli olan nokta, gerekli yerlerde gerekli levhaların kullanılmasıdır.
Resim 3: Bir işyerinde bulunan tehlike işaretleri bilgilendirme tablosu
Boru İşaretlemesi:
Endüstriyel tesislerde, prosesin sürekliliğini sağlayan bağlantı boruları, içerisinden geçen sıvının ne olduğunu ve akış
yönünü belirtecek işaretlemelere sahip olmalıdır. Akışkan boru işaretlemesinde kullanılan renkler, TS EN 14726
Standardında bulunmaktadır.
Resim 4: Örnek boru işaretlemesi
Ayrıca Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği de boru işaretlemeleri ile ilgili gerekli bilgileri vermektedir. Ancak 2001
yılında, TS standardında yapılan düzenlemeler ile renk kodları sadece gemiler için kullanılır hale getirilmiştir. Buna
göre, borular istenilen renkte boyanabilecektir ancak içerisinden geçen kimyasal maddenin işaretiyle
etiketleneceklerdir.
Ülkemizdeki mevzuatlarda net olarak yer almasa da İngiliz BS 1710 standardı akışkan borulardaki işaretleme ve
renkleri tanımlamıştır:
Resim 5 : Boru işaretleme renkleri
Etiketleme:
Etiketleme konusuna, “Endüstride Kimyasalların Kullanımı ve Yangın Riski” konusunda değinilmişti. Buna göre;
Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği’ ne göre etiket üzerinde üreticiye ait bilgilerin yanısıra, kimyasala ait gerekli bilgilere
yer verilmelidir. Yönetmelikteki Ek-VII’ de geçen zararlı maddelere ait “Özel Riskler (R) (Risk Cümlecikleri) ve Güvenlik
Önlemlerinin (S)”içerisinden uygun olanların da etiket üzerinde olması gerekmektedir.
MSDS (Material Safety Data Sheet) (Güvenlik Bilgi Formları):
Malzeme Güvenlik Bilgi Formu, ya da kısaca GBF’ ler, (İngilizce’ de MSDS diye geçmektedir.) kimyasalın kimliği
niteliğindedir. Bir işletmede kullanılan kimyasalların GBF’ lerinin bulundurulması etkili bir risk yönetimi için önemlidir.
Güvenlik Bilgi Formlarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebligi’ne göre, tehlikeli kimyasalı üretenler
tarafından hazırlanması gerekir. Maddenin yabancı menşeili olması durumunda ithalatçı aracılığıyla yine Türkçe
olarak GBF hazırlama zorunluluğu mevcuttur.
Güvenlik Bilgi Formları üzerinde aşağıdaki bilgilerin bulunması gerekmektedir:
• Madde ve üreticinin kısa adı
• Kimyasalın bileşeni ve tehlikeleri
• İlkyardım bilgileri
• Yangınla mücadele bilgileri
• Kullanım ve depolama özellikleri
• Maruziyet ve kişisel korunum hakkında bilgi
• Fiziksel ve kimyasal özellikler
• Kimyasal kararlılık ve reaktivite
• Taşımacılık bilgileri
• Ekolojik bilgi
• Diğer bilgiler
Resim 6: MSDS (GBF) örneği
Malzeme güvenlik bilgi formları, işletmede kullanılan malzemenin tanınması açısından çok önemlidir. Yukarıda yazılan
bilgilere göre malzemenin kullanım şartları belirlenir, gerekli koruyucu donanımın kullanılması sağlanır. Üretim şartları
buna göre şekillenir.
Dikkat Edilecek Hususlar :
Tesislerde kullanılan kimyasal maddelerin yönetimi, yukarıda da belirtildiği gibi hem yangın güvenliği, hem de iş
sağlığı ve güvenliği açısından oldukça önemlidir. Kullanılan kimyasalın hangi sınıfta olduğunu bilmek ve önlemleri
buna göre almak oldukça önemlidir.
1- Kullanılan kimyasalın ambalajının üzerinde doğru işaretlemenin yapıldığı kontrol edilmelidir.
2- Kimyasalların kullanıldığı ve depolandığı alanlara, kimyasalın niteliğine uygun işaret ve uyarı levhaları
yerleştirilmelidir.
3- Her kimyasalın GBF (Güvenlik Bilgi Formu)(MSDS) olmalıdır. GBF’ ler kolay görülebilecek yerlere asılmalı, tüm
çalışanlara, GBF’ ler konusunda eğitim verilerek kullanılan kimyasalın özelliklerini öğrenmeleri sağlanmalıdır.
4- Uygun yerde, uygun nitelikte kişisel koruyucu donanım kullanımına dikkat edilmelidir. Örn; toksik veya oksitleyici
madde ile yapılan işlemlerde maske, eldiven ve gözlük kullanılmalıdır. (Bknz. Kişisel Koruyucu Donanım Hakkında
Yönetmelik)
5- Kimyasal maddelerden kaynaklanacak tehlikelere karşı bulundurulması önerilen koruyucu donanımlar:
a. Çizme
b. Uyarı levhası
c. Tulum
d. Yangın elbisesi ve eldiveni
e. Gözlük
f. Gaz maskesi �
g. Kürek, faraş
h. Kova
i. Gaz maskesi
j. Bariyer
6- Kimyasalın depolandığı ve kullanıldığı alanlardaki havalandırmanın yeterli seviyede olduğu kontrol edilmelidir.
Havalandırmalar doğru noktalardan yapılmalı (kullanılan kimyasalın solvent buharının havadan ağır ya da hafif olması,
havalandırmanın yapılacağı noktaları belirler.), çalışanların kimyasal buharlardan etkilenmeleri önlenmelidir.
7- Çalışma ortamındaki kimyasal madde buhar yoğunluğunun, standard seviyede olup olmadığının tespit edilmesi için
ortam ölçümlerinin periyodik olarak yapılması gerekir.
8- Bu tür ortamlarda çalışanlara periyodik sağlık taraması/kontrolü yapılmalıdır.
9- İşletmede kullanılan makinelerin (kimyasallarla işlem yapılan tüm makineler) periyodik kontrolleri aksatılmadan
yapılmalıdır.
10- Çalışanlar, kullanılan kimyasalların tehlikeleri hakkında eğitilmeli, acil eylem planları oluşturulmalı, acil durumlarda
yapılması gerekenler konusunda tatbikat yapılmalıdır.
Download