ÇEVRE AMAÇLI TARIM ARAZİLERİNİ KORUMA PROGRAMI

advertisement
ÇEVRE AMAÇLI TARIM ARAZİLERİNİ KORUMA PROGRAMI
(ÇATAK)
Bu Projenin Amacı, Toprak ve Su kalitesinin korunması, doğal kaynakların sürdürülebilirliği,
erozyonun önlenmesi ve tarımın olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik olan Çevre Amaçlı Tarım
Arazilerini Koruma Programını tercih eden üreticilerin desteklenmesidir.
Projenin Uygulama Kategorileri:
1.Kategori: Tek yıllık bitkilerin üretildiği alanlarda minimum toprak işlemeli tarımın yapılması; anız
yangınlarını önlemek, toprağın yapısını iyileştirmek, çevre dostu üretim modelini geliştirmek, üretim
maliyetlerini düşürmek ve işletmelerin rekabet gücünü artırmak amacıyla, toprak ve iklim şartları
dikkate alınarak ekim nöbeti (hububat+baklagil veya hububat +baklagil+yem bitkisi münavebeleri
vb)ve hasat sonrası anız artıklarının arazide bırakılmasıdır.
2.Kategori: Toprak ve su yapısının korunması ile erozyonun önlenmesi amacıyla ; setleme ,canlı veya
cansız perdeleme, taş toplama, drenaj, jips uygulaması, malçlama, ahır veya çiftlik gübresi, yeşil
gübreleme uygulaması, aşırı otlatmanın engellenmesi, çok yıllık buğdaygiller veya yonca hariç
baklagiller ile alanı kaplama gibi tedbirlerden en az ikisinin birlikte yapılması veya bu tedbirlerin en az
biriyle birlikte arazinin boş bırakılması uygulamasıdır.
3.Kategori: Aşağıda belirtilen çevre dostu tarım teknikleri ve kültürel uygulamalardan en az iki veya
daha fazlasının tekniğine uygun bir şekilde tatbik edilmesidir.
a)Su kullanımını asgariye indirecek uygun basınçlı sulama sistemlerinden birinin kullanılması,
b)Çevreye duyarlı bir şekilde kontrollü ilaç ve gübre kullanımı,
c)organik tarım veya iyi tarım uygulamaları.
İSTENEN BELGELER
1-ÇKS Belgesi(1.,2.,3.Kategoriler için )
2-Tapu Fotokopisi(1.,2.,3.Kategoriler için)
3-Toprak Analiz Raporu (1.,2.,3.Kategoriler için)
4-Sulama Sistemi Faturası (3.Kategori için)
5-İlaç Reçeteleri ve İlaç Faturaları(3.Kategori İçin)
6-Toprak Analiz Raporuna Uygun Gübre Faturaları (3.Kategori için)
7-Üretici Kayıt Defteri (1.,2.,3.Kategori İçin)
Not: Başvuru süreleri bu yıl için (12 Mayıs-29 Ağustos )Tarihleri arasıdır.
Download