Uploaded by engintopdas

1.not ekTerminoloji

advertisement
TIBI GÖRÜNTÜLEMEYE GİRİŞ 1. SINIF TERMİNOLOJİ DERS NOTU 1
GÜNLÜK PRATİKTE SIK KULLANILAN TERİMLER ve BİLİNMESİ GEREKENLER
Radyoloji: 1. Işınbilim, 2.Genel anlamda X ışınları, ses dalgaları veya diğer yöntemleri kullanılarak teşhis
hizmetleri veren tıp dalı
Radyasyon: Atomlardan çeşitli şekillerde ortaya çıkan enerji türleri ve bunların yayılma şeklidir.
X-Ray: Direkt grafi:Röntgen: X ışınları kullanılarak incelenen bölgenin film üzerinde görüntülenmesi
Ultrasound ( US): Ses dalgası kullanılarak yapılan görüntüleme
Magnetik rezonans görüntüleme: Magnetik dalgalar kullanılarak yapılan görüntüleme
Bilgisayarlı Tomografi: X ışınları kullanılarak yapılan kesitsel detaylı görüntüleme
Doppler US: Damar kanlanmasını ve akım yönünü gösteren US inceleme
Skopi: Gerçek zamanlı ve X ışını ile yapılan görüntüleme.
DSA: Dijital substraksiyonanjiografi
Anjiografi: Damarları gösteren yöntem
Dozimetre: Radyoloji çalışanlarının aldığı radyasyon dozunu ölçmeye yarayan aygıt.
Radyolojide kullanılan düzlemler: KORONAL; SAGİTAL; AKSİYEL; OBLİK
İntansite (MR), Dansite ( BT-Direkt grafi), Ekojenite(US),( RadyoOpak: Grafide kullanılan): Parlaklık
Kontrast Madde: Görüntülemede kullanılan, damardan ya da başka yollardan verilen ilaç
Supra: Üstünde,
Sub: Altında,
Posterior: Arka, Anterior: Ön,
Epi: Üstünde,
Süperior: Yukarısı,
PA: Posterioanterior: Arkadan öne,
İnferior: Aşağısı,
PA akciğer grafisi
Oblik: Açılı, Lateral: Yan, Yandan,
Hipo: Az, Hiper: Çok, İzo: Aynı
Asendan: Çıkan,
Desendan: İnen
Transvers: yan
Protuberantia: Çıkıntı
Emboli: Damarın tıkanması, Arter: Atar damar, Ven: Toplar damar, Trombüs: Pıhtı
Nöro: Sinirle ilgili,
Nöroradyoloji: Beyin ve sinir sistemiyle ilgilenen radyoloji alanı
Kranium: Kranial: Baş, kafa; (Kranial MR- BT) Kauda: kuyruk
Karotis: Şah damarı
Servikal: Boyun
Torakal:Dorsal: Sırt
Lomber: Bel
Spine: Omurilik soğanı,
Spinal: Omurilik ile ilgili,
Spinal BT-MR, GRafi
Vertebra: Omurga (servikal-torakal-Lomber BT, MR;grafi)
Orbita: Küre, Göz (Orbita BT-MR-Grafi), Mandibula: Alt çene hemiği, Maksilla: Üst çene kemiği
Sinüs: Burunda ve kafa tası kemiklerinde bulunan hava dolu odacıklar, Sinüs BT-grafisi
Nazal: Burun ile ilgili Nazal grafi-BT
Temporal kemik: Kulağı çevreleyen kafatası kemiği (Temporal BT-MR)
Toraks: Gögüs, Pulmoner: Akciğer ile ilgili, Pulmoner arter: Akciğeri besleyen atar damar.
(Pulmoner emboli protokolünde BT) HRCT: YRBT: Yüksek rezolüsyonlu BT (Akciğerde kullanılır)
Kardiak: Kalp ile ilgili (Kardiak BT-MR)
Abdomen:Abdominal: Karın ile ilgili, Üst-Alt Abdomen BT-MR
Özefagus: Yemek borusu, Gastrik: Mide ile ilgili, Duodenum: On iki parmak bağırsağı
Kolon: Kalın bağırsak, İntestinal: Bağırsaklar ile ilgili Rektum: Kalın barsağın son kısmı
Çift Kontrast özefagus-mide-doudenum-kolon grafileri
Renal: Böbrekler ile ilgili
Mesane: İdrar torbası, Sisto: İdrar torbası, Vezika: Kese demek, idarar torbası yerine de kullanılır.
Voiding: Boşaltma,
Voiding sistoürografi (boşaltmalı idrar torbası filmi)
Üreter: Böbrekten idrarı mesaneye taşıyan kanal , Üretra: Mesaneden idarı dışarı atan kanal
İVP: İntravenöz pyelografi: Damardan ilaç verip böbreğin süzmesini ve böbreğin yapısını
görüntülemek
Enteroklizis: İnce bağırsakları gösteren çift kontrast grafi ve skopik
Histerosalpingografi: İlaçlı rahim filmi, tüpleri de gösteren grafi
Ürogenital: Üreme sistemi ve genital organlarla ilgili (Ürogentital radyoloji)
Üst ekstremite: Kollar, Alt ekstremite: Bacaklar, Popliteal bölge: Diz bölgesi
Download