1-31 EKİM MEME KANSERİ BİLİNÇLENDİRME AYI BASIN

advertisement
1-31 EKİM MEME KANSERİ BİLİNÇLENDİRME AYI BASIN BÜLTENİ
Meme kanseri, kadınlarda en sık görülen ve en sık ölüm nedeni
olan kanser türüdür. Evlilik ve doğum yaşının gecikmesi, doğurganlığın
azal ması, stres, yaşam şartlarının zorlaşması, kontrolsüz ve uzun süreli
hormon kullanımı, çevre kirliliği, dengesiz beslen me meme kanserinin
daha sık görülmesine neden olmaktadır. Ayrıca, genetik faktörler hastalığa yakalanma riski
açısından
kadınların,
önem
arz
hastalığa
etmektedir.
yakalan ma
Aile
yakınlar ı
olasılığının,
arasında
diğer
meme
kadınlara
kanseri
g öre
vakası
daha
fazla
görülen
olduğu
unutulmamalıdır.
Kadınlarda ölümlere yol açan kanser türleri arasında ilk sırada yer alan meme
kanserinden korunmada , erken teşhis çok önemli bir yer tutar. Erken teşhiste en önemli faktör,
kişinin bu konuda bilinçlendirilmesidir. Bu nedenle, meme kanserinin erken tanısı için
önerilen kontrol programlarını uygulamanız çok ö nemlidir. Meme kanserine erken evrede tanı
konması, tedavinin başarıya ulaşma ve hayatta kal ma şansını arttırır.
Meme kanserinin en sık rastlanan belirtisi, memede ağrısız, zamanla büyü yen bir
kitlenin hissedilmesidir. Ancak, hastaların çok azında ağrı da belirtilere eşlik edebilir. Daha
nadir olarak memede çekintiler, deride kalınlaşma, şişlikler, deride tahriş ya da bozulmalar ve
meme ucunun hassaslaşması ya da içe dönmesi de dahil olmak üzer e meme ucu belirtileri yer
almaktadır. Sanıldığının aksine ağrı ve kanlı akıntı ileri evrelerde ortaya çı kmaktadır.
Erken tanı için üç temel yöntem u ygulanabilir. Bunlar evde kendi kendine yapılan
meme kontrolleri, bir doktor tarafından yılda bir yapılan meme muayen eleri ve mamografi
(meme röntgen fil mi) olarak sayılabilir . Kadınların 20 yaşından sonraki dönemde, her ay
memelerini kendi kendilerine muayene etmeleri
gereklidir. Menopoz öncesi dönemde adet bittikten
sonraki 5 -7. günlerde, menopoz sonrası dönemde
ise her ayın aynı gününde muayene yap malısınız.
Erken dönemde hastalığın tespiti
için kadınların
bilgi
Meme
sahibi
içerisinde
olması
herhangi
gereklidir .
bir
şüpheli
dokusu
kitle
ele
geldiğinde vakit geçirmeden doktora ba şvurunuz.
Normalde 20 yaşından sonra meme muayenesi ve
40 yaşından sonra yılda bir kez doktorda meme
muayenesi önerilmektedir. 40 yaş ci varında ilk mamografinin çekil mesi ve bundan sonraki
dönemde 1 -2 yılda bir doktor muayenesi ve mamo grafi çekil mesi öneri lmektedir. Menopozdan
sonra ise her yıl düzenli olarak muayene ve mamo grafi çektir mek gereklidir. Bu şekilde takip
edilen kadınlarda kanserin çok erken dönemlerde yakalanabildiği ve meme kanserine bağlı
ölümlerde %30 oranında azalma olduğu tespit edilmişti r.İlimiz Tekirdağ Devlet Hastanesi 2.
kısımda hizmet vermekte olan Kanser Erken Teşh is Tarama Ve Eğitim Merkezi’nde (KETEM)
meme kanserine yönelik muayene hizmetleri veril mekte ve mamo grafi çeki mleri yapılmaktadır.
Memede ele gelen kitlelerin çoğu kanser d eğildir. Memede belirleyeceği niz kitlenin
niteliğini (kanser olup olmadığını) ancak doktorunuz tespit ve takip edecektir .
ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR!!!!
TEKİRDAĞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
Download