Uploaded by User7453

9.Sınıf-Tarih-1.Dönem-2.Yazılı-Soruları-2018-2019

advertisement
1)AŞAĞIDAKİ SORULARI HARİTAYI DİKKATE ALARAK CEVAPLAYINIZ.(20 puan)
A) Bu ticaret yollarından hangisi veya hangileri için Türkler ile Çinliler mücadele etmişlerdir?
B) Sasanilerin topraklarından hangi ticaret yollarının geçtiğini söyleyebilir?
C)Hangi ticaret yolundaki ürünler Avrupa’ya Bizans İmparatorluğu’nun başkenti üzerinden gitmektedir?
D) Ticaret yollarından hangisi Arap Yarımadası üzerinden Mezopotamya üzerinden devam geçmektedir?
Monarşi: Siyasi gücün tek kişinin elinde bulunduğu ve yönetimin genellikle kan yoluyla aile bireylerine geçtiği yönetim biçimidir.
Aristokrasi: İktidarın soya bağlı bir sınıfın elinde bulunduğu yönetim şeklidir.
Teokrasi: İktidarın meşruluğunu dine dayandırdığı yönetim şeklidir.
2)YUKARIDAKİ TANIMLARI DİKKATE ALARAK AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLAYINIZ. (20 PUAN)
Not: Bir devlette birden fazla yönetim şekli bulunabilir.
Durum 1: Beşinci Babil kralı Sin-Muballit’ten sonra oğlu Hammurabi kral olmuştur. Hammurabi iktidarının meşruluğunu Babil tanrıları
olan Marduk ve Şamaş’a dayandırmıştır.
Soru: Babillerde görülen yönetim şekillerini yazınız.
Cevap:
Durum2: Roma Krallığı’nda (MÖ 750- MÖ 510) kral ile birlikte soylulardan oluşan bir senato da bulunmaktaydı. Kral senatoya karşı
sorumluydu. Hatta senato yönetimlerinden hoşnut olmadıkları kralları devirebilmekteydiler.
Soru: Roma Krallığı’nda görülen yönetim şekillerini yazınız.
Cevap:
3)AŞAĞDAKİ KANUN DÜZENLEMELERİNİ İNCELEYEREK A, B ve C SORULARINI CEVAPLAYINIZ.(15 PUAN)
Kanun Düzenlemesi 1- On Emir
* Öldürmeyeceksin. * Çalmayacaksın. * Benden başka Tanrı’n olmayacak.
Kanun Düzenlemesi 2- Cengiz Han Yasaları
*At çalan kişi yakalandığı takdirde çaldığı atı ve ceza olarak dokuz at verir. Atı yoksa çocuklarını verir, o da yoksa idam edilir.
*Görevini ihmal eden askere sürgün cezası, avını kaçıran avcıya dayak veya ölüm cezası verilir.
*Kasten yalan söyleyenin ve sihirbazlık yapanın cezası idamdır.
Kanun Düzenlemesi 3- Justinianus Kanunları
*Bir kimse başkasına zarar verirse tazminat ödemeye mahkûm edilir.
*Evlilik drahoma adı verilen bir sözleşme ile düzenlenir.
*Bazı suçlara karşılık suçlular manastırda kontrol altına alınabilir.
A) Bu kanun düzenlemeleri hangisi diğerlerine göre serttir?
B) Kanun düzenlemelerinden hangisi ilahi emir niteliğindedir?
C)Hangi düzenlemede Medeni Kanun yasası bulunmaktadır?
Edward H. Carr;
Tarih, tarihçi ile olgular arasında kesintisiz karşılıklı bir etkileşim süreci, bugün ile geçmiş arasında bitmez bir diyalogdur.
Halil İnalcık ;
Gerçek bir tarih için kaynaklara gitmek, kaynakları iyi tenkit edip değerlendirmek gerekir.
Herodotos;
Tarih, insanların ve insan topluluklarının başlarından geçenleri kaydetme yoluyla edinilen bilgidir.
4)YUKARIDAKİ ÖNEMLİ TARİHÇİLERİN AÇIKLAMALARINA GÖRE AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLAYINIZ.(10
PUAN)
A)Hangi tarihçi belgelerin eleştirilmesinin önemini vurgulamıştır?
B)Hangi tarihçiye göre Tarih neden sonuç ilişkisi çerçevesinde gelişmiştir?
Sümerlerin bulduğu çivi yazısını Akad, Babil, Asur, Hitit ve Urartu gibi medeniyetler tarafından geliştirilmiştir. Hiyeroglif yazısını kullanan
Mısırlılar, yazı aracı olarak papirüs ve fırça gibi araçlar kullanmıştır. Böylece yazının taşınabilirliği kolaylaşmıştır. Mısır yazısı, 24 sessiz
harften oluşan Fenike alfabesinin gelişmesine de model olmuştur. Bu alfabeyi Yunanlar ve sonrasında Romalılar geliştirerek Latin alfabesi
oluşturmuşlardır. İlk kez Bergama’da hayvan derisinden üretilen parşömenler birleştirilerek kitap hâline getirilmiştir. Çin medeniyeti ise
parşömenden daha ucuza mal olan tekstilden yapılan kâğıdı üretmiştir.
5)BU BİLGİLERDEN YOLA ÇIKARAK AŞAĞIDAKİ CÜMLELERİN YANINA DOĞRU İSE “D” YANLIŞ İSE “Y” YAZINIZ.
(15 PUAN)
a)Yazı farklı milletlerin katkısı ile gelişmiştir. ( )
b)Latin Alfabesini Fenikeliler bulmuştur. ( )
c)Çinliler Bergamalılardan örnek alarak kâğıdı geliştirmişlerdir.( )
d)Latin Alfabesi’nin oluşumunda Fenikelilerin ve Mısırlıların da katkısı olmuştur.( )
e)Çinlilerin kâğıdı üretmeleri bilginin dolaşımını kolaylaştırmıştır. ( )
6)AÇIKLAMALARI VERİLEN KAVRAMLARI BALONLARA YAZINIZ.(10 PUAN)
Egemenliğin bir sınıfa
veya gruba dayandığı
siyasal sistemdir.
İhtiyaçtan fazla
üretilen ürünlere genel
olarak verilen addır.
Yasaya, töreye ve
geleneklere uygunluk
demektir.
Siyasi gücün bir krala dayandığı ve
kralın otoritesini derebeyleri ile
paylaştığı sistemdir.
7)METNE GÖRE AŞAĞIDAKİ İKİ SORUYU CEVAPLAYINIZ. (10 PUAN)
Avcı ve toplayıcılıktan tarımsal üretime geçen insanlar kuraklık gibi zor zamanları aşabilmek için artı ürün oluşturmuşlardır.
Toplumlardaki artı ürünleri elinde tutanlar siyasal ve askeri gücü de elinde bulundurmuşlardır. Artı ürün, Sümer sitelerinde zigguratlarda,
Antik Mısır’da hükümdarlık sarayında bulundurulmuştur. Topraklar sitelerde tapınaklara, Mısır’da ise hükümdara aitti. Bazı devletler de
halkın elindeki artı ürünü vergi yolu ile almışlardı. Bu gelirlerle de orduyu ve bürokrasiyi beslemişlerdi.
A)Bu metne göre İlk ve Orta çağlarda devletlerin ordularını büyütmeleri için ne yapmaları gerekirdi?
B)Mısırlılarda ve Sümerlerde toplumsal tabakanın en üstünde kim veya kimler bulunurdu? (Ayrı ayrı açıklayınız)
Download