sayısal bölüm dgs

advertisement
DGS
SAYISAL BÖLÜM
Sınavın bu bölümünden alacağınız standart puan, Sayısal DGS Puanınızın (DGS-SAY) hesaplanmasında 3; Eşit Ağırlıklı
DGS Puanınızın (DGS-EA) hesaplanmasında 1,8; Sözel DGS Puanınızın (DGS-SÖZ) hesaplanmasında 0,6 kat sayısı ile
çarpılacaktır.
BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 80'DİR.
4) a ve b birer tamsayı ve
1)
3
5 ⎛ 10 39 ⎞
+
−⎜ −
+
⎟
13 17 ⎝ 13 17 ⎠
b
⎛ 1 ⎞
⎜
⎟ =9
⎝ a ⎠
işleminin sonucu kaçtır?
A) – 2
B) – 1
C) 0
D) 1
olduğuna göre, a + b toplamı aşağıdakilerden
hangisi olabilir?
E) 2
A) 8
B) 7
C) 6
D) 5
E) 4
2)
9
8
+
1
1−
10
1
1−
9
+
7
1
1−
8
+ ... +
2
5)
1
1−
3
7 − 35 + 21
1+ 3 − 5
işleminin sonucu kaçtır?
A) 56
B) 55
işleminin sonucu kaçtır?
C) 54
D) 53
E) 52
A) 3
B)
7
C)
5
D)
3
E) 1
6)
3)
3
( )
5 i 5
2
2<x<5
3
4<y<7
ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A) 5
7
B) 5
8
C) 5
9
12
D) 5
olmak üzere, 3x + 2y toplamının en büyük tam sayı
değeri kaçtır?
18
E) 5
A) 24
1
B) 25
C) 26
D) 28
E) 29
DGS DENEME SINAVI Ö1
7) 3,4 sayısı aşağıdaki sayılardan hangisiyle çarpılırsa
çarpım 17 olur?
1
A)
10
1
B)
5
C) 2
D) 5
10) Her biri üç basamaklı 5 doğal sayının toplamı 4207 dir.
Buna göre, bu sayılardan en küçüğü en az kaç
olabilir?
E) 10
A) 221
+
8) x ∈ N olmak üzere,
D) 213
E) 211
Bu iki sayının toplamı 248 olduğuna göre büyük
sayı kaçtır?
n tane
A) 93
olduğuna göre, x aşağıdakilerden hangisi olamaz?
B) 2
C) 217
11) İki doğal sayıdan birinin 3 katı diğerinin 5 katına eşittir.
3 x i 3 x i 3 x i...i 3 x = 9 4
A) 1
B) 219
C) 3
D) 4
B) 70
C) 103
D) 155
E) 163
E) 8
9) x 2 < x olmak üzere,
a=3x
b=
4
x
c=
6
x
12) Ardışık üç tek sayının toplamı 213 tür.
Buna göre, bu sayılardan en küçüğü kaçtır?
A) 67
olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi
doğrudur?
A) a < b < c
B) a < c < b
D) c < b < a
TASARI YAYINLARI
C) c < a < b
E) b < a < c
2
B) 69
C) 71
D) 73
E) 75
15) ab iki basamaklı bir doğal sayıdır.
13. VE 14. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE
GÖRE CEVAPLAYINIZ.
ab = 3a + 5b + 2
koşulunu sağlayan ab sayısı kaçtır?
A) 16
0,1,2,3,4,5 rakamları kullanılarak
B) 23
C) 27
D) 32
E) 35
A+D=B+C
eşitliğini sağlayan rakamları birbirinden farklı beş
basamaklı ABCDE doğal sayıları oluşturuluyor.
16) 4x321y beş basamaklı doğal sayısı 12 ile tam
bölünebilmektedir.
13) En büyük ABCDE sayısının onlar basamağında
hangi rakam bulunur?
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
x–y>3
olduğuna göre, (x + y) toplamının alabileceği kaç
farklı değer vardır?
E) 4
A) 7
B) 6
C) 5
D) 3
E) 2
17) Bir koyun sürüsündeki koyunlar 5’erli sayıldığında 3,
6’şarlı sayıldığında 4 tane koyun artmaktadır.
Koyunların sayısı 200 ile 300 arasında olduğuna
göre sürüde en çok kaç koyun vardır?
14) Kaç farklı ABCDE sayısı vardır?
A) 48
B) 52
C) 60
D) 64
E) 84
A) 299
3
B) 298
C) 296
D) 272
E) 268
DGS DENEME SINAVI Ö1
18) Beş basamaklı (xyzkm) doğal sayısı, üç basamaklı
(xyz) sayısına bölündüğünde bölüm ile kalanın farkı 68
olmaktadır.
21. VE 22. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE
GÖRE CEVAPLAYINIZ.
Buna göre, km iki basamaklı sayısı kaçtır?
A) 32
B) 42
C) 52
D) 62
Öznur elindeki 50 bilyeyi 5 kişi arasında her kişiye en
az bir bilye verecek şekilde dağıtıyor.
E) 68
21) Bir kişi en çok kaç bilye alabilir?
19) (563x) dört basamaklı bir doğal sayıdır.
A) 50
B) 48
C) 47
D) 46
E) 45
563x 52
B
k
Yukarıda verilen bölme işlemine göre, B kaçtır?
A) 15
B) 18
C) 105
D) 108
E) 118
22) Her birine farklı sayıda bilye dağıttığında en az
bilye alan biri en çok kaç tane bilye alabilir?
20) a,b,c pozitif reel sayılardır.
A) 1
b
1
=
a − 2b
3
a−c
2
=
a+c
5
olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi
doğrudur?
A) a < b < c
B) a < c < b
D) b < c < a
TASARI YAYINLARI
C) c < b < a
E) b < a < c
4
B) 5
C) 8
D) 9
E) 12
23) A, B, C iki basamaklı üç doğal sayıdır.
26)
( 888 ) + a ⋅ ( 444 ) = ( 1332 )
3
3
,
A nın B ye oranı
5
3
3
eşitliğini sağlayan a değeri kaçtır?
2
B nin C ye oranı
tür.
3
A) 13
B) 15
C) 17
D) 19
E) 21
Buna göre, A + B + C toplamı en az kaçtır?
A) 31
B) 57
C) 62
D) 73
E) 93
27)
24) – 2 < x < 1 olmak üzere,
x2 − x −2
x 2 − 2x
x − 3 + 2 + x −1
B) 2
C) 1
D) x
x2 − x3
ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden
hangisidir?
ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 4
x
:
E) – 2x
A) 1 – x
B) 1 + x
C) 1 − x 2
D) 1 + x 2
E) x 2 − 1
25) x ve y pozitif tam sayılardır.
x 2 = 24 + y 2
28)
x − 3y
x +1
−y =
2
4
x+y=6
olduğuna göre, x . y çarpımının değeri kaçtır?
A) 12
B) 10
C) 8
D) 6
denkleminin bir kökü 2 ise y kaçtır?
E) 5
A) 5
5
B) 4
C) 3
D) 2
E) 1
DGS DENEME SINAVI Ö1
29)
32. – 33. - 34. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE
GÖRE CEVAPLAYINIZ.
a
b
c
=
=
3
4
−5
2a + b – 3c = 75
Ardışık iki terimi arasındaki farkı eşit olan dizilere
aritmetik dizi denir.
olduğuna göre a + b kaçtır?
A) 35
B) 28
C) 24
D) 22
E) 21
Terimleri a1,a 2,a3 ,...,an olan bir aritmetik dizi veriliyor.
Bu dizinin terimleri arasında;
an = an−1 + 3
a7 = 25
eşitlikleri veriliyor.
30) Bir makineyi çalıştıran birbirine bağlı üç dişli
çarktan, birincisi 3 devir yaptığında, ikincisi 4
devir, üçüncüsü 8 devir yapıyor. Çarklardaki
toplam diş sayısı 340 olduğuna göre,2. çarkta kaç
diş vardır?
A) 160
B) 120
C) 110
D) 90
32) Bu dizinin 9. terimi olan a 9 kaçtır?
A) 27
B) 28
C) 30
D) 31
E) 33
E) 60
33) Bu dizinin 3. terimi olan a 3 kaçtır?
A) 10
B) 12
C) 13
D) 15
E) 16
31) Dört tane pozitif tam sayının toplamı herhangi ikisinin
toplamından daima 6 fazladır.
Buna göre bu dört sayının toplamı kaçtır?
A) 12
B) 18
C) 24
D) 36
34) Bu dizinin 41. ve 35. terimleri a 41 ve a35 tir.
E) 48
Buna göre, a 41 - a 35 farkı kaçtır?
A) 14
TASARI YAYINLARI
6
B) 16
C) 18
D) 20
E) 22
35) Antalya’dan İzmir’e Eray 8 saatte, Mert ise 6 saatte
gidebilmektedir.
38. VE 39. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE
GÖRE CEVAPLAYINIZ.
Aynı anda yola çıktıktan kaç saat sonra kalan
2
olur?
yollarının oranı
3
DİKKAT SORULARI BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ
OLARAK CEVAPLAYINIZ.
A) 3
B) 3,5
C) 4
D) 4,5
E) 5
Bir sınıftaki öğrenciler sıralara 3 er 3 er oturduklarında
7 kişi ayakta kalıyor.
2
3
ü su ile dolu iken 20 kg,
i su ile dolu
3
5
iken 19 kg gelmektedir.
36) Bir kova
Kovanın tamamı su ile dolu iken kaç kg gelir?
A) 22
B) 23
C) 24
D) 25
E) 26
38) Öğrenciler sıralara 4 er 4 er oturduklarında 3 sıra boş
kalmaktadır.
Buna göre, sınıfta kaç öğrenci vardır?
A) 19
B) 27
C) 32
D) 48
E) 64
37) Lunapark’a giden Zeynep ve Dilaver’in elinde aynı
miktarda para vardır.
Dilaver parasının
parasının
2
sini harcayıncaya kadar Zeynep
5
1
ini harcamaktadır.
5
39) Öğrenciler sıralara 2 şer 2 şer oturduklarında sınıfa 7
sıra daha getiriliyor. Öğrenciler bu şekilde
oturduklarında son iki sırada 3 er öğrenci oturuyor.
Dilaver parasını tamamen harcadığında, Zeynep’in
kalan parası tüm parasının kaçta kaçıdır?
A)
2
3
B)
1
2
C)
2
5
D)
1
3
E)
Buna göre, sınıfta en son durumda kaç sıra vardır?
1
5
A) 9
7
B) 16
C) 17
D) 18
E) 19
DGS DENEME SINAVI Ö1
40) Bir okuldaki erkek öğrencilerin sayısı kız öğrencilerin
sayısının 4 katından 3 eksiktir.
43) 3 yıl sonra Mert’in yaşı Ezgi’nin yaşının 4 katı olacaktır.
Şimdi ise 5 katıdır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi okulun
mevcudu olabilir?
Buna göre, Ezgi bugün kaç yaşındadır?
A) 16
A) 203
B) 204
C) 205
D) 206
C) 515
D) 510
A) 20
E) 500
TASARI YAYINLARI
C) 420
B) 30
C) 40
D) 50
E) 100
45) Eren’in 15 saatte bitirebildiği bir işi Taylan 30 saatte
bitirebilmektedir.
Aynı işin yarısını ikisi birlikte kaç saatte
bitirebilirler?
A ile B arası kaç km dir?
B) 430
E) 9
İlk durumda Cenk parasının yarısını Aslı’ya verirse
Aslı’nın parası yüzde kaç artar?
42) Bir araç A kentinden B kentine 10 saatte gidiyor. Hızını
saatte 30 km arttırarak 6 saatte A kentine dönüyor.
A) 450
D) 12
2
sini Cenk’e verirse, Cenk’in parası
5
% 20 artmaktadır.
Buna göre, bu beş arkadaşın ödediği kira toplam
kaç TL dir?
B) 525
C) 14
44) Aslı parasının
41) 4 kişilik bir arkadaş grubu ev kiralayacaktır. Murat’ta
bu gruba katılınca ev sahibi kiraya %5 zam yapıyor ve
kişi başına düşen kira miktarı 20 TL azalıyor.
A) 550
B) 15
E) 207
D) 410
E) 400
A) 4
8
B) 5
C) 8
D) 10
E) 12
46) Etiket fiyatının % 60 eksiğine alınan bir mal % 40 kârla
168 TL ye satılıyor.
49. VE 50. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE
GÖRE CEVAPLAYINIZ.
Bu malın etiket fiyatı kaç TL dir?
A) 100
B) 120
C) 200
D) 300
E)400
Bir kenarı 4 birim olan bir kare şekildeki gibi 16 eş
kareye bölünmüş ve bir tanesi taranmıştır.
47) % 20 zarar ile satılacak olan bir ürüne satış fiyatı
üzerinden en çok yüzde kaç zam yapılırsa bu
satıştan kâr edilmez?
A) 20
B)22
C) 24
D) 25
49) Şekilde içinde taralı kare bulunmayan kaç tane
kare vardır?
E) 26
A) 9
B) 15
C) 16
D) 18
E) 20
50) Alanı 4 birim kare olan karelerden kaç tanesinin
içinde taralı kare vardır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 9
48) Bir sınıfta ALES veya DGS kurslarından yalnız birine
katılanların sayısı 24, en çok bir tanesine katılanların
sayısı 46, en az birine katılanların sayısı 32 dir.
51) { A, V, Ş, E, N } kümesinin elemanları ile anlamlı ya
da anlamsız beş harfli kaç tane sözcük
oluşturulabilir?
Buna göre, bu sınıfta kaç kişi vardır?
A) 50
B) 52
C) 54
D) 56
E) 58
(Sözcükler oluşturulurken her harf bir kez
kullanılacaktır.)
A) 240
9
B) 120
C) 90
D) 60
E) 30
DGS DENEME SINAVI Ö1
54) Ağırlıkları toplamı 84 kg olan X ve Y kefesindeki
cisimlerin dengede kalabilmesi için binici 6. bölmede
bulunması gerekiyor.
52. – 53. – 54. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE
GÖRE CEVAPLAYINIZ.
Buna göre cisimlerden hafif olanın ağırlığı kaç kg
dır?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) 31
Binici
X
B) 33
C) 37
D) 43
E) 51
Y
Şekildeki eşit kollu terizinin X ve Y kefelerine cisimler
konularak terazinin dengede kalması sağlanmaktadır.
Binici; 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 bölmelerinde hareket
ettirilebilmektedir.
55) a,b,c doğal sayı olmak üzere aşağıdaki toplama
tablosu veriliyor.
X kefesinde ağırlığ a kg, Y kefesinde ağırlığı b kg olan
iki cisim tartıldığında terazinin dengede kalabilmesi için
binici k gibi bir bölmede ise;
a = b – 3i k
eşitliğinin sağlanması gerekmektedir.
ÖRNEK:
X kefesinde 8 ve Y kefesinde 20 kg lık bir ağırlık varsa;
8 = 20 – 3 i k
Bu toplama tablosuna göre, boş kutulara yazılacak
olan sayıların toplamı kaçtır?
k=4
A) 87
B) 85
C) 83
D) 68
E) 56
Dengenin sağlanabilmesi için binici 4. bölmede
olmalıdır.
52) X kefesindeki cismin ağırlığı 56 kg ve binici 5.
bölmede ise Y kefesindeki cismin ağırlığı kaç kg
dır?
A) 71
B) 69
C) 68
D) 65
E) 63
56) Pozitif tamsayılar kümesi üzerinde aşağıdaki gibi bir
işlem tanımlanıyor.
( xm )
53) X ve Y kefelerindeki cisimler binici 7. bölmedeyken
dengedir. X kefesine bir cisim daha konulduğunda
dengenin bozulmaması için binici 3. bölmeye
kaydırılıyor.
B) 15
TASARI YAYINLARI
C) 14
D) 13
= ( x − m )ik
Buna göre, ( 8 2 ) + ( 6 4 ) işleminin sonucu kaçtır?
3
A) 6
Buna göre X kefesine sonradan koyulan cismin
ağırlığı kaç kg dır?
A) 16
k
E) 12
10
B) 24
7
C) 30
D) 32
E) 38
57. VE 59. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE
GÖRE CEVAPLAYINIZ.
60. VE 61. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE
GÖRE CEVAPLAYINIZ.
X
C
A
B
D
Şekildeki tabloda sayılar; soldan sağa doğru %20
oranında artarken yukarıdan aşağıya doğru %50
oranında azalmaktadır.
Aynı uzunluktaki kibrit çöpleri kullanılarak eşkenar
üçgenler oluşturuluyor.
Yukarıdaki şekillerde bir tane eşkenar üçgen
oluşturmak için 3 tane, üç tane eşkenar oluşturmak için
7 tane kibrit çöpü kullanılmıştır.
57) D sayısı A sayısının yüzde kaçıdır?
A) 44
B) 56
C) 60
D) 72
E) 76
60) 102 tane eşkenar üçgen oluşturabilmek için kaç
tane kibrit çöpü gerekir?
58) A + C toplamı X sayısının yüzde kaçıdır?
A) 203
A) 98
B) 97
C) 96
D) 95
B) 204
C) 205
D) 206
E) 207
E) 94
61) 543 tane kibrit çöpü ile kaç tane eşkenar üçgen
oluşturulabilir?
59) X sayısı %10 azaltıldığında B sayısındaki değişim
aşağıdakilerden hangisi olur?
A) %15 azalır.
B) %15 artar.
D) % 10 artar.
A) 181
B) 269
C) 270
D) 271
E) 272
C) % 10 azalır.
E) Değişmez.
11
DGS DENEME SINAVI Ö1
62. VE 64. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE
GÖRE CEVAPLAYINIZ.
64) Kutuların yerleştirilmesi tamamlandığında 20
numaralı kutu sağdan 14. sırada ise soldan 5.
kutunun numarası kaç olur?
DİKKAT SORULARI BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ
OLARAK CEVAPLAYINIZ.
A) 33
Şekildeki kutunun ilk önce sağına ve daha sonra
soluna sırasıyla aşağıdaki gibi kutular yerleştirliyor.
3
1
2
3
1
2
Ağırlığı
(gr)
4
Elma
80
Armut
60
62) Kutuların yerleştirilmesi tamamlandığında en son
yerleştirlen kutunun numarası 31 ise 18 numaralı
kutu soldan kaçıncı sıradadır?
D) 23
Yüzde oranı
(%)
Portakal
Mandalina
C) 24
E) 41
Aşağıdaki tabloda bu tabaktaki elma, armut, portakal,
mandalina ağırlıklarıyla mandalinanın ağırlıkça yüzde
oranı verilmiştir.
Kutulara ilk kutudan itibaren yerleştirilme sırasına göre 1
den başlanarak numara veriliyor ve bu işlem bu şekilde
sürdürülüyor.
B) 25
D) 39
Elma, armut, portakal, mandalina karıştırılarak bir
meyve tabağı hazırlanmıştır.
Kutunun en sağına konulan her kutu için en soluna da bir
kutu konulmak zorundadır.
A) 26
C) 37
65. VE 67. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE
GÖRE CEVAPLAYINIZ.
1
5
B) 35
40
20
65) Bu tabaktaki portakalın ağırlıkça yüzde oranı
kaçtır?
A) 10
E) 22
B) 15
C) 20
D) 25
E) 30
66) Tablodaki bilgiler bir dairesel grafiğe aktarıldığında
elma’ya karşılık gelen daire diliminin merkez açısı
kaç derece olur?
A) 72
63) Kutuların yerleştirilmesi tamamlandığında 27
numaralı kutu soldan 5. sırada olduğuna göre, bu
kutulardan en sağdakinin numarası kaçtır?
A) 26
B) 28
TASARI YAYINLARI
C) 30
D) 32
B) 90
C) 108
D) 144
E) 160
67) Tabağa 100 gr daha armut eklenirse armudun
ağırlıkça oranı kaç olur?
A)
E) 34
12
8
13
B)
8
15
C)
8
17
D)
8
19
E)
8
21
68. VE 70. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE
GÖRE CEVAPLAYINIZ.
71. VE 72. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE
GÖRE CEVAPLAYINIZ.
DİKKAT! SORULARI BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ
OLARAK CEVAPLAYINIZ.
Aşağıdaki grafik bir aracın zamana göre aldığı yolu
göstermektedir.
Aşağıdaki grafik bir iş yerindeki çalışanların
mesleklerine göre dağılımını göstermektedir.
Kişi
sayısı
30
24
16
71) Bu araç ilk 8 saatlik yolculuk sonunda toplam kaç
km yol almıştır?
10
B) 900
68) İş yerindeki çalışanlar mesleklerine göre bir daire
grafiğiyle gösterildiğinde mimarları gösteren daire
diliminin merkez açısı kaç derece olur?
B) 30
C) 45
D) 60
B) 20
C) 15
C) 16
G ağırlık merkezi
[ AG ] ⊥ [ BG ]
D) 20
13
E) 24
x
B
70) İş yerinden 6 tamirci ayrılıp iş yerine tamirci olmayan A
kişi gelirse iş yerindeki çalışanların % 10 u tamirci
oluyor.
D
C) 20
A) 12
D) 24
AB = 13 cm
GE = 2,5 cm
GD = x cm
C
E
Yukarıdaki verilere göre, GD = x kaç cm dir?
Buna göre, A kaçtır?
B) 18
E) 10
ABC bir üçgen
A
G
A) 16
D) 12,5
73)
Buna göre, x en az kaçtır?
B) 12
E) 100
E) 75
69) Bu iş yerine x sayıda çalışan gelip x sayıda çalışan
ayrıldığında mimar ve mühendislerin toplam sayısı
tamirci ve teknisyenlerin toplam sayısının 3 katı oluyor.
A) 8
D) 120
72) Bu aracın tüm yol boyunca hareket halindeki
ortalama hızı kaç km/saat tir?
A) 22,5
A) 25
C) 800
Tamirci
Teknisyen
Mimar
Mühendis
A) 1020
Meslek
B) 10
C) 6
D) 4
E) 3
E) 26
13
DGS DENEME SINAVI Ö1
74)
76)
Yukarıdaki şekilde, N noktası ABC üçgeninin iç
açıortaylarının kesim noktasıdır.
(
derecedir?
Buna göre, A(K FN) + A(L MN) toplamı kaç cm2
dir?
A) 24
B) 21
C) 18
D) 15
)
Yukarıdaki verilere göre, m DAB = x kaç
A) 70
B) 60
C) 50
D) 40
E) 30
E) 12
75)
D
C
77)
ABCD bir dikdörtgen
[ DE ] ⊥ [ EC ]
A
AE = 12 cm
EB = 3 cm
A
12
E
3
C
B
6
B
OC = 6 cm
Yukarıdaki verilere göre, Ç(ABCD) kaç cm dir?
B) 36
C) 42
D) 48
[ AB ] ⊥ [ OC ]
AB = 16 cm
O
A) 21
O çemberin merkezi
E) 52
Yukarıdaki verilere göre, cemberin yarıçapı kaç cm
dir?
A) 12
TASARI YAYINLARI
14
B) 10
C) 9
D) 8
E) 7
78)
(
)
Yukarıdaki verilere göre, m DAC = x kaç derecedir?
A) 30
B) 45
C) 50
D) 60
E) 75
79)
Yukarıda verilen dikdörtgenler prizmasının yanal
alanları toplamı 72 cm2 ise hacmi kaç cm3 tür?
A) 48
B) 24
C) 12
D) 8
E) 6
80) Dik koordinat sisteminde bir K(x,y) noktasının;
x eksenine göre simetriğinin koordinatları (x, – y );
y eksenine göre simetriğinin koordinatları (– x, y) dir.
A(– 3, 4) noktasının aşağıdaki gibi simetrileri alınıyor.
A noktasının x eksenine göre simetriği B noktası;
B noktasının y eksenine göre simetriği C noktası;
C noktasının x eksenine göre simetriği D noktasıdır.
Buna göre, oluşan ABCD dörtgenin alanı kaç br 2
dir?
A) 7
B) 12
C) 14
D) 24
E) 48
15
DGS DENEME SINAVI Ö1
Download