Uploaded by tcetin83

Trombositler ve Pıhtılaşma Sistemi

advertisement
T.C.
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
FİZYOLOJİ (FTR113)
TROMBOSİTLER VE PIHTILAŞMA SİSTEMİ
VİZE ÖDEVİ
Tamer ÇETİN
ÖDEV DANIŞMANI
Dr. Öğr. Üyesi Güven GÜVENDİ
İçindekiler
1.
TROMBOSİTLER ............................................................................................................................... 1
1.1.
Trombositlerin Sitoplazması .................................................................................................... 1
2.Pıhtılaşma Sistemi ................................................................................................................................ 2
2.1.Hemostaz ....................................................................................................................................... 2
2.1.1. Vazokonstriksiyon.................................................................................................................. 2
2.1.2. Trombosit Tıkacının Oluşumu................................................................................................ 2
2.1.3.Kanın Pıhtılaşması Sonucu Kan Pıhtısı Oluşumu..................................................................... 3
2.2 Pıhtılaşmanın Durdurulması .......................................................................................................... 4
2.3. Kan Pıhtısının Erimesi ................................................................................................................... 4
Kaynakça .................................................................................................................................................. 5
i
1. TROMBOSİTLER
Trombosit hücreleri oval veya yuvarlak olan, 1-4 mikron çapında küçük diske benzeyen
hücrelerdir. Kemik iliğinde bulunan megakaryosit adlı büyük hücrelerin akciğerde bulunan
kılcal damarlardan geçmesi sırasında parçalanmasıyla trombosit hücreleri oluşur. Dolaşımda
bulunan kanda 150.000-300.000/mm3 trombosit hücresi bulunur. Ayrıca trombosit hücreleri
çoğalamayan ve nükleusu bulunmayan hücrelerdir.
1.1.Trombositlerin Sitoplazması
Trombositlerin sitoplazmalarında çeşitli aktif faktörler bulunmaktadır. Bunlar;

Trombosit hücrelerinin kasılmasını sağlayan aktin ve miyozin ve bunlara ek
olarak kontraktil protein olan trombostenindir.

Birçok enzimin salgılanmasında rolü olan ve fazla miktarda kalsiyum
iyonlarının depolandığı endoplazmik retikulum ile golgi cisimciğinin kalıntıları

Mitokondri ve beraberinde ATP ile ADP’nin oluşmasını sağlayan enzim
sistemleri

Damar ve dokuların tepki vermesini sağlayan enzim sistemleri

Protein olan ve kanın pıhtılaşmasında rolü olan fibrin stabilize edici faktör

Damar endotel, damar düz kas ve fibroblast hücrelerinin büyümesi ve
çoğalmasını sağlayan hasarlı damar duvarlarının onarımını ve hücresel
büyümeyi sağlayan büyüme faktörleri bulunur.
1.2.Trombositlerin Hücre Duvarı
Trombositlerin hücre duvarlarında normal endotel yapısına yapışmasını engelleyen ve
zarar görmüş olan damar duvarları ve endotel hücrelerinden açığa çıkan kollajene yapışmasını
sağlayan glikoprotein örtüsü ile kaplıdır. Ayrıca kanın pıhtılaşmasında rolü bulunan fosfolipit
yapıları da trombosit hücrelerinin membranında bulunur.
Çok
aktif
yapıda
olan
trombosit
hücrelerinin
yaşam
süreleri
8-10
gün
arasındadır.Ömürlerini tamamladıklarında ise doku makrofajları ile uzaklaştırılırlar.Ayrıca
dalakta bulunan sıkı trabeküler ağ yapısı trombosit hücrelerinin yarısından fazlasının kandan
uzaklaştırılmasını sağlar. (Guyton & Hall, s. 419)
1
Resim 1:Trombosit Hücrelerinin oluşumu (s. 1)
2.Pıhtılaşma Sistemi
2.1.Hemostaz
Herhangi bir damar zedelendiğinde ya da yırtıldığında hemostaz gerçekleşir. Hemostaz
kan kaybının durdurulması işlemidir. Hemostazın gerçekleşmesinde çeşitli mekanizmalar
vardır. Bu mekanizmalar;

Vazokonstriksiyon

Trombosit tıkacının oluşumu

Kanın pıhtılaşması sonucu kan pıhtısının oluşumu

Fibröz dokunun pıhtı içine olacak şekilde büyümesiyle damarda bulunan hasarlı
bölgenin tamamen kapatılmasıdır.
2.1.1. Vazokonstriksiyon
Hasar almış olan damar duvarının kasılması ile gerçekleşir ve kan kaybının azalmasını
sağlar. Kasılma bölgesel olup sinirsel refleksler ve bölgesel miyojenik spazm ile gerçekleşir.
2.1.2. Trombosit Tıkacının Oluşumu
Trombositler hasara uğramış olan damar yüzeyinde bulunan kollajene veya hasar
görmüş olan endotel hücreleri ile temas ettiklerinde başkalaşım geçirerek şişmeye başlarlar.
Şişmeye başladıktan sonra düzensiz bir şekil alan trombositler yapışkan hale gelir(s. 419-426)
2
ve ulunan kollajen ile von Willebrand faktörü adı verilen bir proteine tutunurlar. ADP ve
tromboksan salgılayıp çevrede bulunan trombositlere etki ederek onların da aktive olmasını
sağlar. Daha sonra aktive olmuş olan trombositler de ilk başta aktifleşmiş olan trombositlere
yapışarak bir kısır döngü başlatırlar ve trombosit tıkacının oluşmasını sağlarlar. Küçük olan
damar yırtıklarında başlangıçta olan zayıf trombosit tıkacı kan kaybının önlenmesinde başarılı
olur. Pıhtılaşmanın daha sonraki evrelerinde fibrin iplikleri oluşur ve bu iplikler trombosite
bağlanarak dayanıklı ve sıkı bir tıkaç oluşumu gerçekleşir.
2.1.3.Kanın Pıhtılaşması Sonucu Kan Pıhtısı Oluşumu
Kan pıhtısının oluşumunun süresi alınan hasarın boyutuna göre değişmektedir. Hafif olan
hasarlarda 1-2 dakika içinde, ağır olan hasarlarda ise 15-20 saniye içinde kanın pıhtılaşması
ortaya çıkar. Hasarlı damar duvarı ve trombositlerden ortaya çıkan aktivatör maddeler ile damar
duvarına yapışmış olan kan proteinleri pıhtılaşmayı başlatır. Yırtılmış olan damarda bulunan
deliğin çok büyük olmadığı durumlarda delik veya damar ucu 3-6 dakika içinde pıhtı ile dolar.
Daha sonra pıhtının büzülmesi ile damar daha fazla kapatılır. Kanın pıhtılaşması sırasında
pıhtılaşma faktörleri aktive olur. Bu pıhtılaşma faktörleri Resim 2’ de gösterilmiştir.
Resim 2:Kanda bulunan pıhtılaşma faktörleri ve eşanlamlıları (s. 419-426)
3
Pıhtılaşma faktörlerinin aktifleşmesi temel olarak kanın kendisinin hasarlanmasına yanıt
olarak gerçekleşir. Bu yanıt sonucunda birçok kimyasal reaksiyon meydana gelir (s. 419-426)
ve bu reaksiyonlar sonucunda aktifleşen tüm faktörler protrombinin trombine dönüşmesini
sağlar. Protrombinlerden oluşan trombinler ise bir enzim gibi davranarak fibrinojenleri fibrin
ipliklerine çevirir. Bu iplikler ve trombosit, plazma ve kan hücreleri ile birleşerek pıhtıyı
oluştururlar.
2.2 Pıhtılaşmanın Durdurulması
Pıhtının oluşması esnasında protrombinlerden oluşan trombinin yüksek bir kısmı fibrin
ipliklerine yapışır ve onların altında kalır. Bunun sonucunda fibrin iplikleri trombinin kana
yayılmasını önler ve pıhtının geniş alanlara yayılmasını engeller. Fibrin ipliklerine yapışmamış
olan trombinler de Antitrombin III ile birleşir. Bunun sonucunda trombinin yapışması ortadan
kalkar. Daha sonra ise 12-20 dakikalık süre içerisinde trombin pasif hale gelir.
Dolaşımda ki kanda az miktarda bulunan ve güçlü bir kan sulandırıcı olan heparin ise
Antitrombin III ile birleşerek az olan etkinliğini artırır. Bunun sonucunda kanda bulunan serbest
trombin, Antitrombin III ile daha hızlı bir şekilde uzaklaştırılır.
2.3. Kan Pıhtısının Erimesi
Kan kaybının önlenmesinden bir süre sonra pıhtının içinde bulunan plazminojen
trombinin de etkisi ile plazmine dönüşür. Bunun sonucunda plazmin pıhtıyı parçalayarak
ortadan kaldırır. (s. 419-426)
4
Kaynakça
Guyton, A. C., & Hall, J. E. (tarih yok). Tıbbi Fizyoloji. A. C. Guyton, & J. E. Hall içinde, Medical
Physiology (s. 419,426). Yüce Yayınları.
http://kanbilim.com/?p=182. (tarih yok). Kan Bilim. adresinden alındı
5
Download