Uploaded by ulerya

ali topu sat - harvard business review turkiye 4

advertisement
Sinestezi ve Marka Yönetimi: Ali Topu Sat! - Harvard Business Review Türkiye
26.12.2020 16:16
SATIŞ VE PAZARLAMA
Sinestezi ve Marka
Yönetimi: Ali Topu Sat!
Uğur Batı
26 OCAK 2017, PERŞEMBE
Satış ahlakının b"r numaralı "lkes"n" söyleyel"m m": “Alıcıya yarar sağlamayan
b"r satış, satıcıya zarar get"r"r.”
İnsanlar neden alışver"şe g"tmek "ç"n Hummer j"p satın alırlar? D"j"tal saatler"n
başarısızlığının altında hang" ş"fre yatıyor? Kahve b"l"nçaltımızda yer"n"
bulduğunda kaç yaşındaydık? Satın alma kararında “f"yat”, b"r sebep m" yoksa
b"r mazeret m"? “Müşter" sadakat"”n"n b"l"nçaltındak" ş"fres" ned"r?
https://hbrturkiye.com/blog/sinestezi-ve-marka-yonetimi-ali-topu-sat
Sayfa 1 / 5
Sinestezi ve Marka Yönetimi: Ali Topu Sat! - Harvard Business Review Türkiye
26.12.2020 16:16
Yıllardır gerçekleşt"rd"ğ" özgün araştırmalarla tüket"c" z"hn"n" çözmeye çalışan
Clota"re Rapa"lle, perakendede b"l"nçaltının ş"freler"n" şu şek"lde açıklıyor:
‘Sadakat. Her zaman orada olması sadakat" doğurur. Bu nokta anney"
Yardım Alışver"ş yaşamla bağ kurulmasıdır. Bu tıpkı baştan çıkarma g"b"d"r.
çağrıştırır.
Satın alma "se hedef" vurmaktır. Düşmanı öldürme, puan kazanmaktır. Alışver"ş
ve satın alma arasındak" fark çok "y" anlaşılmalı. Satın almada, sperm
yumurtayı böler, döllen"r. Anne artı baba eş"tt"r bebek. Alışver"ş "se bu
döllenmeden öncek" bütün süreç ve eylemlerd"r.’
Rapa"lle, alışver"ş ve satın almanın doğasına "l"şk"n "lham ver"c" b"r
değerlend"rme yapmış. Bunu b"r kenara koyalım, b"r hatırlatmayla devam
edel"m.
Nasıl unutulur? Merhum Sakıp Sabancı, el"nde b"r torba çayırlarda koşarak hava
topluyordu. O yıllar, Sakıp Sabancı’nın Türk"ye’de "lk kez olarak pet ş"şelerde su
satışı yapması, Oğuz Aral’ın Gırgır’ına bu şek"lde yansıyan "şte söz konusu
eleşt"r"yd". Su da satılır mıydı canım?
Peki, soralım. 29 yıl önceki bir karikatür bugün gerçek mi oluyor?
Ç"nl" b"r “çevrec"” yardımsever g"r"ş"mc" zeng"n Chen Guangb"ao, teneke
kutularda oks"jen satışı yapıyor. Guangb"ao, 15 Eylül "t"barıyla Pek"n, Şanghay,
Guangcou kentler"nde bu satışı başlattı. Başlangıçta herkes dalga geçm"şt" ama
özell"kle Pek"n’dek" anormal hava k"rl"l"ğ" tavan yapınca ve hava k"rl"l"k oranları
“"stat"st"k ötes"” çıkmaya başlayınca, Bay Çın uygun “satış ortamını” n"hayet
bulmuştu. Bu açıkça b"r duygunun sonucuydu. Değ"ş"mle gelen b"r "ht"yacın
sonucu.
Tüket!c!ye da!r her şey, dolayısıyla pazara da!r her şey hareket hal!nde!
Değ"ş"m" okumak zordur da, zamanında okumak daha da zordur. İşletme
gurusu R"chard Pascale, buna "l"şk"n “Çevrem"zde çok büyük değ"ş"mler
yaşıyoruz. Ben böyle b"r ortamda uzun sürel" dengede kalan organ"zasyonların
büyük sorularla karşılaşacağına "nanıyorum” d"yor. B"z buna “yen" gerçekler”
d"yoruz. Tüket"c"den, çevresel koşullara; pol"t"kadan, pazar ortamlarına, her
şey sürekl" hareket hal"nde. Dünya büyük b"r dönüşümden geç"yor, tüket"c"
eğ"l"mler" değ"ş"yor, rekabette yen" koşullar ortaya çıkıyor. Tüket"c" segmentler"
https://hbrturkiye.com/blog/sinestezi-ve-marka-yonetimi-ali-topu-sat
Sayfa 2 / 5
Sinestezi ve Marka Yönetimi: Ali Topu Sat! - Harvard Business Review Türkiye
26.12.2020 16:16
ve tanımları değ"ş"yor. Esk"den gel"r ve mesleğe göre talep anal"z" yapılır ve
ürün yelpazes" dar tutulurdu. Gelecekte yaş grubu, c"ns"yet, coğraf" bölge,
dünya görüşü, hayat tarzı (l"fe-style) ve meslek g"b" çok sayıda segmentasyon
kr"ter"ne göre ürününü farklılaştıranların ve çeş"t sayısını artıranların pazar
payı yükselecek. Yen" dönemde ekonom" yönet"mler", küreselleşmen"n salgın
kr"zler"ne ve "ç p"yasalarda yarattığı dalgalanmalara karşı daha deney"ml" ve
hazırlıklı olacak. Erken uyarı s"stemler" "le dünya ekonom"s"n" ve rak"pler"m"z"
yakından "zleyeceğ"z. Böyle b"r ortamda esk" "ş yapış şek"ller"ne ve yaklaşımlara
sah"p olmak, gelecek "ç"n c"dd" r"skler taşıyor. R"sk"n asıl taşıyıcısı da satış
oluyor aslında. Herkes herkese b"r şeyler satmaya çalışıyor. Al" b"le topu
satmaya çalışıyor. Ama nasıl?
Bunun en "y" cevabı şu olab"l"r: Tüket"c"n"n kend"s"n" d"kkate alarak. Şöyle
d"yel"m: Geçen yüzyılda "ş"n merkez" f"rma yönet"m"yd" ve “arz” öneml"yd". Bu
yüzyılda f"rmanın sunumu yer"ne, pazarın çek"m" ön plana çıkıyor artık.
Pazarın çek"m"nde başrolü tüket"c" oynayacak, burası kes"n. Bu süreç başladı
da. Yen" dönemde tüket"c"y" hedeftek" pas"f b"r “av” g"b" görme yaklaşımı
geçerl"l"ğ"n" kaybett". Tüket"c", d"zayn, üret"m ve dağıtım aşamalarını artık
"zl"yor ve bu aşamalarda söz sah"b" olmak "st"yor. Berl"n ve Brüksel’de "nsanlar
ürünler"n ne koşullarda ve k"mler tarafından üret"ld"ğ"n" de d"kkate alıyorlar.
Tüket"c"n"n bu g"b" konularda b"l"nc"n" ve duyarlılıklarını artırmak, marka
seçerken bunu da d"kkate almalarını sağlamak hedeflen"yor. Yan" onların
duyguları hedeflen"yor. Böyle olunca da markaların duyguların odağında
yaratılma v"zyonu gerçek b"r önem kazanıyor.
Sinestezik marka ne demek ki?
Bu markaları b"r nev" “s"nestez"k” davranmaya zorluyor. S"nestez", Yunanca
kökenl" b"r kel"me olup “b"rleş"k duyu” anlamına gel"r. S"nestez"s" olan
"nsanlarda, herhang" b"r duyunun uyarımı otomat"k olarak başka b"r duyu
algısını tet"kler. Bu anlamda s"nestez"y" duyuların b"rleşmes" anlamında
kullananlar da var. B"r anlamda s"nestez"k b"r k"ş", duygusal algılamaları
karıştırarak görüyor. Öyle k" bazı s"nestez"kler "ç"n S harf" mav"d"r, bazısı
havuzdan akan su ses"n" keman ses" olarak düşünür. B"r s"nestez"k balıkların
şeker tadında olduğunu da düşüneb"l"r. S"nestez"k "ç"n her şey normalken,
https://hbrturkiye.com/blog/sinestezi-ve-marka-yonetimi-ali-topu-sat
Sayfa 3 / 5
Sinestezi ve Marka Yönetimi: Ali Topu Sat! - Harvard Business Review Türkiye
26.12.2020 16:16
b"z"m "ç"n "lham ver"c" olan duygulanımın varlığı ve gücüdür. Sadık b"r
markanın yarattığı duygulanım, bu duygulanım sonucunda ortaya çıkan bağ,
sarsılmaz b"r bağdır.
Unutmayın, duygu yoksa hatırlanacak b"r şey de olmaz. Kültür Kodu k"tabıyla
tüm dünyada yüksek düzeyl" b"r tanınırlığa ulaşan Clota"re Rapa"lle,
hatırlamanın aracının duygular olduğunu söylerken öğrenmen"n yoluna vurgu
yapar. Ardından da tekrarlarla pek"şt"rme süreçler" devreye g"rer. Clota"re, esk"
b"r Fransız âdet"nden bahseder bu noktada. Bundan b"rkaç yüzyıl önce Fransız
köylüler, erkek çocuklarını 18 yaşında sah"p oldukları araz"n"n sınırını
bel"rleyen dört farklı noktaya götürürlerm"ş. Sonra da bu dört noktada
çocukları döverlerm"ş. Sadece hatırlasınlar d"ye. Sah"p oldukları toprakların
sınırlarını hatırlasınlar d"ye. Öğrenmek öneml". Pek"şt"rmek öneml". Hatırlamak
öneml". Al"’n"n topu rahatça (!) satması "ç"n de terc"h aşamasında beyn"m"z
önce hatırlamak "ster. Daha sonra sayısız hatıra ve duyguyu tarar, ardında tepk"
üret"r.
Al & Laura R"es’ın Marka Yaratmanın 22 Kuralı k"tabında duygular olmadan
satışın olamayacağını anlatırken yayılma kuralından bahseder. Yayılma kuralı
b"r anlamda tüket"c"ler"n z"hn"nde güçlü b"r marka yaratmak "ç"n marka alanını
çok gen"şletmemek gerekt"ğ"nden; markanın yayıldığı alanın gen"şlemes"n"n
marka gücünün azalmasına neden olacağından bahseder. Değerler "nançları;
"nançlar tutumları; tutumlar, davranışları etk"ler. İknanın temel" de budur. Bu
nedenle Al"’n"n topu satması "ç"n duygu bağlantısı öneml"d"r. Ayrıca duyguları
kapalı kapılar ardında tutamazsınız. Bugün markaların tüket"c"lerle duygusal
bağ kurması şart. Duygular satışın merkez"nde olmalı. Duygular "nsanların satın
alma davranışını b"reb"r etk"l"yor. Hatta çoğu durumda duygular,
düşüncelerden önce gel"yor ve daha hızlı yayılıyor. Bu nedenle de duygulara
yatırım yapmalısınız. Duygusal bağ kurmak, rasyonel düşüncelerden
öncel"kl"d"r. Tasarım, ambalaj ve kullanılab"l"rl"k g"b" özell"kler, tüket"c"ler"
markaya çekme konusunda çok öneml" b"r yere sah"pt"r. Markaların atması
gereken "lk adımlardan b"r"; tasarımla k"ş"lerde heyecan, güven, neşe, vb.
olumlu duygular yaratmaktır. Bu olumlu duygulardır f"rmaların satış
formasyonunu rahatlatan. Açıkça duyguları ölçemezsen"z, markaları
yönetemezs"n"z. Artık markalar, tüket"c"ler "ç"n v"tr"ne bazı duygular "le
"l"şk"lend"r"lerek hatta o duygular "le tanımlanarak çıkıyor. Böylece satın alma
https://hbrturkiye.com/blog/sinestezi-ve-marka-yonetimi-ali-topu-sat
Sayfa 4 / 5
Sinestezi ve Marka Yönetimi: Ali Topu Sat! - Harvard Business Review Türkiye
26.12.2020 16:16
"şlev"nde para "le alışver"ş yapmanın dışında, "y" h"ssed"len duyguların "y"
h"ssett"ren markalar tarafından satın alınması söz konusu olur. Bu noktada da
aslında aşkla yaratılan markalar görünüyor.
Düşünsen"ze, 1942’de Coca-Cola “Coca-Cola’ya benzeyen tek şey CocaCola’nın kend"s"d"r. Coca-Cola, gerçekt"r” başlıklı b"r reklam kampanyası
başlattı. Tüm bu kurallar "le b"rl"kte duyguların devreye g"rmes" ve bu şek"lde
tüket"c" "le d"ğer markaların ulaşamayacağı bağların kurulması duygular ve
markalama "ç"n en öneml" etkenlerden b"r" oldu. Markalar temelde aynı
fonks"yonel özell"kler" ver"rken, ürünler standartlaşırken, tüket"c" de
uyandırdıkları duygu ve bu duygunun sürekl"l"ğ" konusunda terc"h neden" olur.
Ya da Beetle’lar uzun süre popülerl"ğ"n" korudu. Çok daha hızlı, teknoloj"k
olarak daha "ler" modeller"n çıkması, “Vosvos severler"” tutkularından
vazgeç"remed". VW fanat"kler", bütün dünyada zaman zaman b"r araya gelmeye
devam ed"yorlar. Ya da N"kon kullanıcıları d"j"taller" çıksa da manuel
modeller"n" hâlâ b"r değer olarak evler"nde saklıyorlar. Apple, tüket"c"ler" "ç"n
b"r sanat har"kası olarak algılanıyor ve d"rekt PC kavramını kafadan
reddetmeler"ne neden oluyor. Bunlar, "ht"yacın b"lg"sel değ"l transformasyonel
güdüler"n"n karşılanmasını ve tüket"c"n"n algısında "ht"yacı olan “yaratılan
mutluluğu” tems"l ed"yor. O yüzden b"rçok marka, bu bahs" geçen markaların
b"r sınıf altında kalıyor.
https://hbrturkiye.com/blog/sinestezi-ve-marka-yonetimi-ali-topu-sat
Sayfa 5 / 5
Download