Uploaded by mzeydm1

OFİS PROGRAMLARI ÇALIŞMA NOTU

advertisement
Giriş Şeridi
1. Yazı tipi değiştirme
15. Seçili metni üstü çizili yap
2. Yazı tipi boyutu değiştirme
16. Seçili metni alt simge yap
3. Yazı tipi boyutunu arttırma ve azaltma
17. Seçili metni üst simge yap
4. Büyük/küçük harf değiştirme
18. Metin efektleri
5. Biçimlendirmeyi temizleme
19. Metin vurgu rengi
6. Madde işareti ekleme
20. Metin rengi değiştir
7. Numaralandırma ekleme
21. Metni sola hizala
8. Çok düzeyli liste ekleme
22. Metni ortala
9. Listede girintiyi azalt
23. Metni sağa hizala
10. Listede girintiyi artır
24. Metni iki yana hizala
11. Sırala
25. Satır ve paragraf aralıklarını ayarla
12. Seçili metni kalın yap
26. Gölgelendirme
13. Seçili metni yatık yap
27. Kenarlık
14. Seçili metni altı çizili yap
Ekle Şeridi
1. Kapak sayfası ekleme
11. Çalışmaya üstbilgi ekleme
2. Boş sayfa ekleme
12. Çalışmaya altbilgi ekleme
3. Sayfayı bitirmek için sayfa sonu
13. Sayfa numarası ekleme
4. Tablo ekleme
14. Metin kutusu ekleme
5. Bilgisayardaki resimleri ekleme
15. Sık kullanılan metinleri ekleme
6. Küçük resim ekleme
16. Dekoratif metinleri ekleme
7. Değişik şekiller ekleme
17. Çalışmanın ilk harfini büyütür
8. SmartArt grafiği ekleme
18. Matematiksel denklem ekleme
9. Grafik ekleme
19. Simge ekleme
10. Diğer programların ekran görüntüsünü ekle
Sayfa Düzeni Şeridi
1. Word’ün kullanılan tema ayarlarını değiştirme
7. Sayfaya fligran yazı veya resim ekler.
2. Kenar boşluklarını değiştirme
8. Sayfa rengini değiştirir.
3. Sayfa yönlendirme (yatay, dikey)
9. Sayfaya kenarlık verir.
4. Kâğıt boyutunu değiştirme
10. Sol ve sağ girinti değerini değiştirir.
5. Sayfayı sütunlara ayırma
11. Paragraflar arasındaki boşlukları
6.
a. Kesmeler: Sayfa/bölüm sonu ayarlaması için kullanılır.
b. Satır numaraları: Her satıra bir numara verir.
c. Heceleme: Sözcüğün heceleri arasında satırları keser.
Hızlı Erişim Araç Çubuğu
1. Hızlı erişim çubuğuna kısayol ekle
5. Baskı önizle ve yazdır
2. Kaydet
6. Yinele
3. Hızlı Yazdır
7. Geri Al
4. Yeni belge aç
Dosya Menüsü
Kaydet: Yaptığımız çalışmaları kaydetmemizi sağlar.
Farklı Kaydet: Çalışmamızı farklı bir isim ve türde kaydetmemizi sağlar.
Aç: Önceden kaydedilmiş çalışmanın açılmasını sağlar.
Kapat: Çalışma sayfasını kapatır.
Bilgi: Sayfa özellikleri yazan kişi v.b. hakkında bilgileri görmemizi sağlar.
En Son: En son üzerinde çalıştığımız dosyaları gösterir.
Yeni: Boş bir sayfa açar.
Yazdır: Belirlenen ayarlarla yazdırma işini yapar.
Kaydet ve Gönder: Kayıt işlemini yapar ve e-posta olarak gönderir.
Yardım: Microsoft Word Yardım’ı açar.
Seçenekler: MS Word gelişmiş ayarlar seçeneklerini açar.
Çıkış: MS Word programını kapatır.
Microsoft Word Çalışma Soruları
1-Word’de yeni bir belge açmak için gerekli kısayol tuşu nedir?
Ctrl+N
2-Word’de varolan bir dosyayı açmak için gerekli kısayol tuşu nedir?
Ctrl+O
3-Word’de belgeyi farklı kaydetmek için gerekli kısayol tuşu nedir?
F12
4-Word’de yazım ve dil bilgisi için kullanılacak kısayol tuşu nedir?
F7
5-Word’de belge içinde kelime bulmak için hangi kısayol tuşu kullanılır?
Ctrl+F
6-Word’de belge içinde kelime değiştirmek için hangi kısayol tuşu kullanılır?
Ctrl+H
Office düğmesi
7- Şekildeki simgenin adı nedir?
Sayfa düzeni
8- Şekildeki simge belge görünümlerinden hangisidir?
9- …………..Belgenin kağıt üzerindeki görünümüne en yakın olan, dokümandaki içeriklerin
belgede nasıl göründüğünü görebilmemizi sağlayan, üst ve alt bilgileri düzenlemeye, kenar
boşluklarını ayarlamaya ve çizimler ve nesnelerle çalışmaya yarayan bölümdür. Noktalı kısma ne
gelmelidir?
Sayfa düzeni
Yakınlaştır
10- Şekildeki simgenin adı nedir?
11- ………………: Özellikle uzun yazılı belgelerin, üzerinde değişiklik yapmadan, sayfanın
düzenini değiştirerek ve yazı tipi görünümünü geliştirerek metnin ekrandan okunmasını sağlamak
için kullanılır. Noktalı kısma ne gelmelidir?
Tam ekran okuma
12-Word 2003 ve altının dosya uzantısı nedir?
.doc
13-Word 2007 ve üzerinin dosya uzantısı nedir?
.docx
Yeni belge açmak
14- Şekildeki simge …………… için kullanılır. Noktalı kısma ne gelmelidir?
Belgeyi kaydetmek
15- Şekildeki simge …………… için kullanılır. Noktalı kısma ne gelmelidir?
16- Sadece bir veya birkaç harfi büyük yazmak veya sadece bir veya birkaç harfi küçük yazmak
için …………, sürekli büyük harfle yazmak için ………. tuşunu kullanırız. Noktalı kısımlara ne
gelmelidir?
Shift/Capslock
17- Klavyedeki rakamların üzerindeki ikinci karakterleri yazmak için …………., tuşun sağ altındaki
üçüncü karakterleri yazabilmek içinse ……… tuşunu kullanacağız. Noktalı kısımlara ne
gelmelidir?
Shift/Alt
18- Sadece bir kelimeyi seçmek için imleç seçilmek istenen kelimenin üzerine getirilir ve farenin
sol tuşuna kaç kez tıklanır?
İki
19- Bir paragrafı seçmek için paragraf üzerine farenin sol tuşu ile kaç kez tıklanır?
Üç
20-Bir metnin tamamını seçmek için hangi kısayol tuşu kullanılır?
Ctrl+A
21-Seçilen metni kesmek için hangi kısayol tuşu kullanılır?
Ctrl+X
22- Seçilen metni kopyalamak için hangi kısayol tuşu kullanılır?
Ctrl+C
23- Seçilen metni yapıştırma için hangi kısayol tuşu kullanılır?
Ctrl+V
Kes
24- Şekildeki simge …………… için kullanılır. Noktalı kısma ne gelmelidir?
Kopyala
25- Şekildeki simge …………… için kullanılır. Noktalı kısma ne gelmelidir?
Yapıştır
26- Şekildeki simge …………… için kullanılır. Noktalı kısma ne gelmelidir?
27-Yapılan işlemi geri almak için hangi kısayol tuşu kullanılır?
Ctrl+Z
28- Yapılan işlemi yinelemek için hangi kısayol tuşu kullanılır?
Ctrl+Y
29- Şekildeki simgeler sırasıyla ne için kullanılır?
30- Şekildeki simge seçili metni ………….. yazı tipinde yazmamızı sağlar. Noktalı
kısma ne gelmelidir?
31- Şekildeki simge seçili metni ………….. yazı tipinde yazmamızı sağlar. Noktalı kısma ne
gelmelidir?
32- Şekildeki simge seçili metni ………….. olarak yazmamızı sağlar. Noktalı kısma ne
gelmelidir?
Geri Al-Yinele
Kalın
İtalik
Altı çizili
33- Şekildeki simge seçili metni ………….. olarak yazmamızı sağlar. Noktalı kısma ne
gelmelidir?
Üstü çizili
34- Şekildeki simge seçili metni ………….. olarak yazmamızı sağlar. Noktalı kısma ne
gelmelidir?
Alt Simge
35- Şekildeki simge seçili metni ………….. olarak yazmamızı sağlar. Noktalı kısma ne
gelmelidir?
Üst Simge
36- Şekildeki simge seçili metnin ………….. ‘ni değiştirmemizi sağlar. Noktalı kısma ne
gelmelidir?
Vurgu rengi
37- Şekildeki simge seçili metnin ………….. ‘ni değiştirmemizi sağlar. Noktalı kısma ne
Yazı Tipi Rengini
gelmelidir?
38- Word’de yer alan
değiştirmemizi sağlar. Noktalı kısma ne gelmelidir?
kısmı yazının ……. ve ………….
Yazı Tipini/Boyutunu
39-Word’de
şekildeki simgelerin işlevi sırası ile nelerdir?
Sola Hizala, Ortala, Sağa
Hizala, İki Yana Yasla
40- Word ‘de
gelmelidir?
şekildeki simgenin görevi ……………….. ayarlamaktır. Noktalı kısma ne
Satır ve paragraf aralığı
Madde İşaretleri
41- Şekildeki simgenin Word’de işlevi nedir?
Numaralandırma
42- Şekildeki simgenin Word’de işlevi nedir?
Sıralama
43- Şekildeki simgenin Word’de işlevi nedir?
Sütunlar
44- Şekildeki simgenin işlevi ……………. İle ilgilidir. Noktalı kısma ne gelmelidir?
45- …………: Seçili metne tıklandığında internet adresine, yazılan metinde başka bir sayfa veya
başlığa gidilmek isteniyorsa köprü seçeneği seçilir ve açılan pencereden ilgili adres yazılır.
Noktalı kısma ne gelmelidir?
Köprü
46- …….. bilgi ve ……….bilgi dokümanın sayfa sınırlarının dışında kalan başlık, tarih ve sayfa
numaralarının eklenebileceği kısımdır. Noktalı kısma ne gelmelidir?
Üst/Alt
Sayfa numarası ekleme
47-Word’de Üst ve Alt bilgi sekmesinde yer alan
şekildeki simgenin işlevi nedir?
Yönlendirme
48- Şekildeki simgenin Word’de işlevi nedir?
Kenar boşlukları
49- Şekildeki simgenin Word’de işlevi nedir?
50-Yazdırmanın kısayol tuşu nedir?
Ctrl+P
Yazdırma
51- Şekildeki simgenin Word’de işlevi nedir?
Baskı önizleme ve yazdır.
52- Şekildeki simgenin Word’de işlevi nedir?
53- 1 ve 5. Sayfa aralığındaki sayfaları yazdırmak için yazdırma aralığı nasıl belirtilmelidir?
1-5
54- 1 ve 5. sayfayı yazdırmak için yazdırma aralığı nasıl belirtilmelidir?
1,5
55 1-5 ve 120. sayfayı yazdırmak için yazdırma aralığı nasıl belirtilmelidir?
1-5,120
56- Şekildeki simgenin Word’de işlevi nedir?
57-Tabloda satır ve sütün’un kesiştiği yerin adı nedir?
Tablo Ekle
Hücre
Hücreleri birleştir
58- Şekildeki simgenin Word’de işlevi nedir?
Hücreleri böl
59- Şekildeki simgenin Word’de işlevi nedir?
60- Şekildeki simgenin Word’de işlevi nedir?
61- Şekildeki simgenin Word’de tablo nesnesindeki işlevi nedir?
Tablo çiz
Sil
Resim ekle
62- Şekildeki simgenin Word’de işlevi nedir?
Küçük resim ekle
63- Şekildeki simgenin Word’de işlevi nedir?
Grafik ekle
64- Şekildeki simgenin Word’de işlevi nedir?
Metin kutusu ekle
65- Şekildeki simgenin Word’de işlevi nedir?
Wordart ekleme
66- Şekildeki simgenin Word’de işlevi nedir?
67- Şekildeki simgenin Word’de işlevi nedir?
68- Şekildeki simgenin Word’de işlevi nedir?
69- Şekildeki simge Word’de ……………… eklemek için kullanılır? Noktalı kısma ne
gelmelidir?
70- “¿ “ gibi klavyede olmayan karakterleri sayfamıza eklemek için izlenmesi gereken yol
nedir?
Denklem ekleme
Simge ekleme
Bağlantı
Ekle-Simgeler-Simge
Download