Uploaded by User6716

syf53 soru2

advertisement
İÇ KUVVETLER
Amaçlar:
• Bir elemanda kesit yöntemiyle iç kuvvetlerin bulunması
• Kesme kuvveti ve moment diyagramlarının çizilmesi
Yapısal elemanlarda oluşan iç kuvvetler
Bir yapısal veya mekanik elemanın tasarımı, dış yükleri dengelemede gerekli
olan, eleman içine etkiyen yüklerin incelenmesini gerektirir. Başka bir deyişle,
sözkonusu elemanın yapıldığı malzemenin, uygulanan kuvvetlere karşı
dayanımını koruyup koruyamayacağının ortaya konması gerekir. Kesit yöntemi
bu amaç için kullanılabilir.
Şekildeki P1 ve P2 kuvvetlerine
maruz konsol kirişi ele alalım. Eğer B
noktasında oluşan iç kuvvetleri
bulmak istiyorsak kiriş eksenine dik
hayali bir a-a kesiti geçirmek gerekir,
bu kesit ile kiriş iki parçaya ayrılır.
Kirişi B noktasından kestiğimizde, iç kuvvetler her bir parçanın serbest cisim
diyagramında dış kuvvet olarak gösterilir. Bu kuvvetler kesitin her iki tarafında
büyüklükçe eşit ve zıt yönlü olmalıdır (Newton’un üçüncü kanunu). Bu
kuvvetler, parçaların birbirine göre relatif hareketini engellemektedir.
NB= kesite dik olarak etkiyen NORMAL KUVVET (eksenel kuvvet)
VB= kesite teğet olarak etkiyen KESME KUVVETİ
MB= kesite etkiyen EĞİLME MOMENTİ
B kesitindeki iç kuvvetler, parçalardan herhangi birine üç denge denkleminin
uygulanmasıyla belirlenebilir. Sağ parçanın serbest cisim diyagramını kullanalım:
NB

VB

MB 
 Fx  0
 Fy  0
M  0
B
İki boyutlu problemlerde, kesitte üç adet iç kuvvet oluşmaktadır. Üç
boyutta ise kesitte, genel bileşke iç kuvvet ve kuvvet çifti momenti etki
edecektir. Bu kuvvetlerin x, y, z bileşenleri şekilde gösterilmektedir.
3 boyutlu
2 boyutlu
Bir çok uygulamada, bu bileşke kuvvetler kesitin enkesit alanının geometrik
merkezi veya ağırlık merkezinde etki edecektir. Her bir kuvvetin büyüklüğü,
elemanın ekseni boyunca çeşitli noktalarda farklı olacaktır. Bu nedenle, kesit
yöntemi bir elemana birden fazla kez uygulanacaktır.
İŞARET KABULLERİ
Mühendislerin genellikle kullandığı N,V, M kuvvetlerinin pozitif yönleri aşağıda
gösterilmiştir :
Pozitif kesme kuvveti
Pozitif moment
Pozitif normal kuvvet
- Normal kuvvet elemanda çekme etkisi yaratıyorsa, yönü pozitiftir.
- Kesme kuvveti elemanı saat yönünde döndürüyorsa, yönü pozitiftir.
- Moment, elemanı aşağı doğru konkav şekle sokuyorsa, yönü pozitiftir.
Bu yönlerin tersi yönünde etki eden kuvvetler negatif olarak ele alınacaktır.
ANALİZDE İZLENECEK YOL
Bir eleman içinde belirli bir yerdeki iç kuvvetleri belirlemek için kesit yönteminin
uygulanması aşağıdaki prosedür izlenerek yapılabilir.
Mesnet Tepkileri: eleman parçalara ayrıldığı zaman, denge denklemlerinin
sadece iç kuvvetleri bulmak için kullanılabilmesi için, kesilmeden önce mesnet
tepkilerini belirlemek gerekebilir.
Serbest Cisim Diyagramı: eleman üzerine etkiyen bütün dış kuvvetler (mesnet
tepkileri dahil) eleman üzerinde etkidikleri yerler değiştirilmeden gösterilir. İç
kuvvetlerin belirleneceği noktada eksene dik hayali bir kesit geçirilir. Parçalardan
üzerinde en az kuvvet olan parçanın serbest cisim diyagramı çizilir. Kesitteki iç
kuvvetler pozitif yönleriyle serbest cisim diyagramı üzerinde gösterilir.
Denge Denklemleri: bilinmeyen iç kuvvetlerin bulunması için denge denklemleri
uygulanır. Normal ve Kesme kuvvetlerini elimine etmek için, Moment denge
denklemi kesite göre alınmalıdır. Denge denklemlerinin çözümü negatif bir sayı
verirse, seçilmiş olan yön yanlıştır, kuvvetin yönü serbest cisim diyagramı
üzerinde gösterilene terstir.
İÇ TESİRLERİN KAYNAĞI DIŞ KUVVETLERDİR !
N, M, T
DİYAGRAMLARI
DIŞ KUVVETLER
İÇ TESİRLER
HESAPLANIR
ÇEŞİTLİ
HESAPLAMA
YÖNTEMLERİ
TASARIM
BOYUTLANDIRMA
Kesme Kuvveti ve Moment Diyagramları
Ekonomik ve yapısal açıdan
efektif bir tasarım yapılabilmesi
için şekilde görülen kirişler
açıklık boyunca farklı
kesitlerde üretilmiştir. Çünkü
kirişin ortasına kıyasla
mesnetlerinde oluşan moment
değeri daha büyük olacaktır.
Kirişler, eksenlerine dik uygulanan yükleri taşımak için tasarlanan elemanlardır.
Genelde, kirişler sabit enkesit alanına sahip uzun, doğrusal çubuklardır.
Mesnetlenme durumlarına göre sınıflandırılırlar. Örn: basit mesnetli kiriş ( bir
ucunda pimli diğerine kayar mesnet), ankastre kiriş (bir ucundan ankastre
mesnetle sabitlenmiş, diğer ucu serbest) vb.
Bir kirişin tasarımı, kirişin ekseni boyunca her bir noktada etkiyen iç kesme
kuvvetinin (V) ve eğilme momentinin (M) değişiminin detaylı olarak bilinmesini
gerektirir.
Normal kuvvetin değişimi kirişlerin tasarımında dikkate alınmaz. Çünkü, genelde
kuvvetler kiriş eksenlerine dik doğrultuda etkir ve bu kuvvetler sadece kesme
kuvveti ve moment oluşturur. Ve tasarım açısından kirişlerin kesmeye ve
eğilmeye karşı dayanımları eksenel yüke dayanımından çok daha önemlidir.
Kuvvet ve eğilme momenti analizi tamamlandıktan sonra, kirişin gerekli enkesit
alanını belirlemek için malzeme mekaniği teorisi ve uygun bir mühendislik
tasarım standardı kullanılabilir.
Kirişin ekseni boyunca x konumunun
fonksiyonu olarak V ve M’nin değişimleri kesit
yöntemi kullanılarak ele edilebilir. Bununla
birlikte, kirişi belirli bir noktadan kesmek yerine
bir uçtan keyfi bir uzaklıktan (x1, x2, x3 gibi)
kesmek gerekir. x’in fonksiyonu olarak V ve
M’nin değişimlerini gösteren grafiklere, kesme
kuvveti diyagramı ve eğilme momenti
diyagramı denir.
Genelde, yayılı yüklerin değiştiği ya da tekil
kuvvet veya momentlerin uygulandığı
noktalarda, iç kesme kuvveti ve eğilme
momenti fonksiyonları veya bunların eğimleri
süreksizdir. Bu nedenle, bu fonksiyonlar kirişin
herhangi iki yükleme süreksizliği arasında yer
alan her bir parçası için belirlenmelidir. Örn:
şekildeki (Oa), (ab), (bL) parçaları için V ve M
fonksiyonları için ayrı ayrı hesaplanmalıdır.
V(x1)
M(x1)
V(x2)
M(x2)
V(x3)
M(x3)
0  x1  a
a  x2  b
b  x3  L
a-) Yukarı yönlenmiş kuvvetler yukarı doğru ve aşağıya doğru yönlenmiş
kuvvetler aşağı doğru çizilir.
b-)Kuvvetlerin bulunmadığı aralıklarda kesme kuvveti x eksenine paralel bir
doğru, düzgün yayılı yük için lineer bir doğru ve üçgen yayılı yük için ikinci
dereceden bir eğridir.
c-)Bir noktadaki eğilme momenti, kendisinden bir önceki eğilme momentinden,
bu iki nokta arasındaki kesme kuvvetinin alanın toplanması veya çıkarılmasıyla
elde edilir.
d-) Eğilme momenti diyagramının derecesi kesme kuvvetinin derecesinden bir
fazladır.
N, M, T DİYAGRAMLARININ ÇİZİLMESİ (KESME YÖNTEMİ)
K
q
B
A
K
x1
L
x2
- Öncelikle N, M, T diyagramı çizilecek
kiriş üzerinde açıklık sayısı kadar
kesim yapılır. Kesme yapılacak açıklık
sayısını tekil yük ve momentler de
etkiler.
- Sonrasında kesim yapılan noktaya
soldan ya da sağdan yaklaşarak, kesim
yapılan noktadaki 3 iç tesirine ait
fonksiyonlar
elde
edilir
(Denge
denklemleri yazılarak hesap yapılır).
- Elde edilen fonksiyonların belli
noktalar için aldığı değerler hesaplanır
ve fonksiyon derecelerine bağlı olarak
N, M, T diyagramları çizilir.
K
q
B
A
K
x1
L
x2
KESİM NOKTASINA SOLDAN YAKLAŞIM:
Denge denklemleri kesit için aşağıdaki gibi yazılır.
Bu denklemler 0<x1<L arasında geçerlidir.
q
M
K
AX
x1
Ay
N
T
Ax+N=0
T+q*x1=Ay
q*x12/2+T*x1=M
K
q
B
A
K
L
x1
x2
KESİM NOKTASINA SAĞDAN YAKLAŞIM:
q
M
T
N
K
B
Denge
denklemleri
kesit
için
aşağıdaki gibi yazılır. Bu denklemler
0<x2<L arasında geçerlidir.
N=0
q*x2=By+T
x2
q*x22/2=M+T*x2
By
K
NK

TK

MK 
 Fx  0
 Fy  0
M  0
q
B
A
K
A
x1
NK

TK

MK 
L
M
AX
x1
q
M
N
T
B
x2
q
K
 Fx  0
 Fy  0
M  0
T
N
K
B
x2
Ay
By
Kesitteki iç kuvvetler, parçalardan herhangi birine üç denge denkleminin
uygulanmasıyla belirlenebilir.
İŞARET KABULLERİ
M
M
N
N
T
Sol uç
Sağ uç
T
ÖRNEK 109
5t
Şekildeki basit mesnetli
kirişin kesme kuvveti ve
moment diyagramlarını
çiziniz.
C
A
B
2m
2m
Tüm kirişin serbest cisim diyagramından mesnet kuvvetlerini bulalım:
5t
Ax
Ay
Cy
Çözüm için öncelikle mesnet reaksiyonları hesaplanmalı, daha sonra kaç kesim
yapılacağına karar verilmelidir. Açıklıkta 1 adet tekil yük bulunmaktadır. Kiriş bu yükün
solunda ve sağında olmak üzere iki parça halinde incelenmelidir.
5t
C
A
AX
B
Ay
2m
2m
Ax  0
Ay  C y  5
Ay  2.5t C y  2.5t
Cy
Kesim A mesneti tarafından tekil kuvveti dışarıda bırakacak şekilde yapılır. Kesilen sağ
uca N,M,T işaret kuralına göre yerleştirilir:
M
A
2.5t
+
+
+
F  0
F  0
M  0
N
T
x1
0<x1<2m arasında geçerli bağıntılar:
x
N 0
y
2.5  T  0 T  2.5t
B
0-2 metre arasında sabit
M  2.5 x1  0 M  2.5 x1
x1  0 M A  0 tm
x1  2 M B  5 tm
İkinci kesim B mesneti tarafından tekil kuvveti dışarıda bırakacak şekilde yapılır. Kesilen
sol uca N,M,T işaret kuralına göre yerleştirilir:
M
C
N
T
2.5t
x2
0<x2<2.5m arasında geçerli bağıntılar:
+
+
+
 Fx  0 N  0
0-2 metre arasında sabit
 F  0 T  2.5  0 T  2.5t
 M  0 2.5x  M  0 M  2.5x
x2  0 M C  0
y
B
2
2
x2  2 M B  5 tm
5t
C
A
Diyagramların çiziminde elde
edilen bağıntılardan yararlanılır.
Basit yükleme durumlarında
mesnet tepkileri ve yükleme
durumuna bakılarak
diyagramlar doğrudan çizilebilir.
Kesme kuvveti düşey yük ve
tepkiler kullanılarak diyagrama
işlenir. Kiriş üzerinde yük
olmayan bölgelerde kesme
kuvveti sabittir. Yük etkiyen
noktalarda ani kesme kuvveti
değişimi gözlenir.
Moment diyagramı kesme
kuvveti diyagramı altında kalan
alan (işaretine de bakılarak)
kullanılarak çizilir.
B
2m
2m
2.5t
2.5t
N (ton) +
-
2.5
T (ton)
+
-
2.5
+
2.5
2.5
M (tm)
+
+
5
+
İkinci bir alternatif olarak sağdaki parçanın hesaplamaları soldan “x” kadar kesilerek
de yapılabilir. (5 kN’luk kuvveti de içeriyor)
ÖRNEK 110
Aşağıda yükleme durumu verilen kirişin N,M,T diyagramlarını çiziniz.
5t
2t
4
A
B
3
3m
2m
3m
2t
5t
4
AX
A
B
3
C
3m
D
2m
3m
Ay
By
Ax  3t
Ay  By  6
MA=0
 2 * 3  4 * 5  8 * By  0 By  3.25t
Ay  2.75t
İlk kesim:
3t
M
A
N
T
2.75t
x1
(A-C)
0<x1<3m arasında geçerli bağıntılar:
+
+
+
F  0
F  0
M  0
x
3  N  0 N  3t
y
2.75  T  0 T  2.75t
M  2.75 x1  0 M  2.75 x1
x1  0 M A  0 tm
x1  3 M C  8.25 tm
2t
İkinci kesim:
M
3t
A
N
C
3m
T
x2
(C-D)
2.75t
0<x2<2m arasında geçerli bağıntılar:
F  0
+
F  0
+ M  0
x
3  N  0 N  3t
y
2.75  2  T  0 T  0.75t
+
M  2 * x2  2.75 * (3  x2 )  0 M  8.25  0.75 x2
x2  0 M C  8.25 tm
x2  2 M D  9.75 tm
Son kesim: Kolaylık olması açısından diğer taraftan kesim yapılabilir.
M
D
N
T
x3
(B-D)
3.25t
0<x3<3m arasında geçerli bağıntılar:
F  0 N  0
+
 F  0 T  3.25  0 T  3.25t
+  M  0 3.25 x  M  0 M  3.25 x
+
x
y
B
3
3
x3  0 M D  0 tm
x3  3 M B  9.75 tm
4t
2t
5t
4
3t
A
2.75t
N (ton) +
-
3
2m
3m
0.75
+
+
3.25t
0.75
+
-
3.25
M (tm)
3m
3
2.75
T (ton)
B
-
-
3
+
-
3t
+
8.25
+
+
9.75
3.25
ÖRNEK 111
6kN
A
B
9kNm
C
6 kN’luk kuvvetin hemen solundaki ve hemen sağında oluşan
Normal kuvvet, Kesme kuvveti ve Eğilme momentini belirleyiniz.
ÇÖZÜM 2
Çözüm için öncelikle mesnet reaksiyonları hesaplanmalı, daha sonra kaç kesim
yapılacağına karar verilmelidir. Açıklıkta 1 adet tekil yük bulunmaktadır. Kiriş bu yükün
solunda ve sağında olmak üzere iki parça halinde incelenmelidir.
6kN
AX
A
B
9kN
m
C
3m
6m
Ay
By
Ax  0
Ay  By  6
 6 * 3  9  9 * By  0 By  1kN
Ay  5kN
Kesim A mesneti tarafından tekil kuvveti dışarıda bırakacak şekilde yapılır. Kesilen sağ
uca N,M,T işaret kuralına göre yerleştirilir:
M
A
N
T
5t
x1
0<x1<3m arasında geçerli bağıntılar:
+
+
+
F  0
F  0
M  0
x
N 0
y
5  T  0 T  5kN
0-3 metre arasında sabit
M  5 x1  0 M  5 x1
x1  0 M A  0 kNm
x1  3 M C  15 kNm
İkinci kesim B mesneti tarafından tekil kuvveti dışarıda bırakacak şekilde yapılır. Kesilen
sol uca N,M,T işaret kuralına göre yerleştirilir:
M
B
N
9kN
m
T
x2
1kN
0<x2<6m arasında geçerli bağıntılar:
F  0
+
F  0
+ M  0
+
x
N 0
y
T  1  0 T  1kN
0-3 metre arasında sabit
x2  0 M B  9 kNm
9  1.x2  M  0 M  x2  9
x2  6 M C  15 kNm
Kiriş B noktasından ve C noktasından kesilir, serbest cisim diyagramı çizilir.
AB parçası
AB parçası
AC parçası
AC parçası
Diyagramların çizim-inde elde
edilen bağıntılardan yararlanılır.
Basit yükleme du-rumlarında
mesnet tepkileri ve yükleme
durumuna
bakılarak
diyagramlar doğrudan çizilebilir.
9kNm
6kN
A
AX=0
B
C
5kN
Kesme kuvveti düşey yük ve
tepkiler kullanılarak diyagrama
işlenir. Kiriş üzerinde yük
olmayan bölgelerde kesme N (kN)
kuvveti sabittir. Yük etkiyen
noktalarda ani kesme kuvveti
değişimi gözlenir.
Moment
diyagramı
kesme
kuvveti diyagramı altında kalan T (kN)
alan (işaretine de bakılarak)
kullanılarak çizilir. Tekil moment olan noktalarda moment
diyagramında ani değişim olur.
6m
3m
1kN
+
-
5
+
-
M (kNm) +
5
+
-
1
+
15
+
1
9
ÖRNEK 112
Aşağıda yükleme durumu verilen kirişin N,M,T diyagramlarını çiziniz.
4t
3 t/m
A
C
B
3m
2m
5m
4t
3 t/m
Ax
A
C
B
Ay
3m
+
 Fx  0
+
 Fy  0
+
Ax=0
Ay+Cy-4t-(3t/m*5)=0
 M A  0 -4t*3m-(3t/m*5)*2.5m+5*C =0
y
2m
Cy
5m
Ay + Cy = 19t
Cy = 9.9t ( )
Ay = 9.1t ( )
4t
Kiriş B noktasındaki tekil
kuvvet nedeniyle iki
bölgeden oluşmaktadır.
3 t/m
A
C
B
9.1 t
3m
9.9 t
2m
5m
(A-B)
(B-C)
0<x1<3m arası:
0<x2<2m arası:
3 t/m
3 t/m
A
N
T
9.1 t
M
M
x1
C
N
T
x2
9.9 t
3 t/m
M
A
N
(A-B)
T
0<x1<3m arası:
+
+
+
F
F
9.1 t
x1
x1  0 TA  9.1t
x
0 N 0
y
 0 9.1  3 * x1  T  0 T  9.1  3x1
M
0
x1  3 TB  0.1t
x1
2
 9.1x1  3x1  M  0 M  9.1x1  1.5 x1
2
2.derece
x1  0 M A  0 tm
x1  3 M B  13.8 tm
3 t/m
M
C
N
(B-C)
T
x2
0<x2<2m arası:
+
+
+
F
F
9.9 t
x2  0 TA  9.9 t
x
0 N 0
y
 0 9.9  3 * x2  T  0 T  3x2  9.9
 M B  0 9.9 x2  3x2
x2  2 TB  3.9 t
x2
2
 M  0 M  9.9 x2  1.5 x2
2
2.derece
x2  0 M C  0 tm
x2  2 M B  13.8 tm
4t
3 t/m
Yayılı yüklerin bulunduğu kiriş
diyagramlarında yayılı yük alanı
(şerit
yük*etkidiği
mesafe)
kesme kuvvetindeki mesafe
boyunca doğrusal
değişimi
gösterir.
Moment diyagramı da kesme
kuvveti diyagramı altında kalan
alan (işaretine de bakılarak)
kullanılarak çizilir.
Kesme
kuvvetinin
sıfırdan
geçtiği noktada eğilme momenti
maksimum değerini alır.
A
C
B
9.1 t
3m
2m
9.9 t
N (ton) +
-
9.1
T (ton)
0.1
+
+
-
-
3.9
9.9
M (tm)
+
+
2o
+
13.8
2o
ÖRNEK 113
Aşağıda yükleme durumu verilen kirişin N,M,T diyagramlarını çiziniz.
8 t/m
A
C
B
3m
1.5m
3t
8 t/m
Ax
A
C
B
Cy
Ay
+
 Fx  0
Ax-3=0
+
 Fy  0
Ay+Cy- (8t/m*3)=0
+
MA  0
3m
1.5m
Ax=3t
Ay + Cy = 24t
-(8t/m*3)*1.5m+4.5*Cy=0
Cy = 8t ( )
Ay = 16t ( )
3t
8 t/m
3t
M
A
N
(A-B)
0<x1<3m arası:
+
+
+
F
F
T
16 t
x1
x1  0 TA  16 t
x
 0 3  N  0 N  3t
y
 0 16  8 * x1  T  0 T  16  8 x1
M
0
x1  3 TB  8 t
x1
2
 16 x1  8 x1  M  0 M  16 x1  4 x1
2
2.derece
x1  0 M A  0 tm
x1  3 M B  12 tm
Kolaylık olması açısından diğer taraftan (sağdan) kesim yapılabilir.
M
3t
C
N
T
x2
(B-C)
8t
0<x2<1.5m arasında geçerli bağıntılar:
+
+
+
 F  0  N  3  0 N  3t
 F  0 T  8  0 T  8t
 M  0 8x  M  0 M  8x
x
x2  0 M C  0 tm
y
B
2
2
x2  1.5 M B  12 tm
8 t/m
A
3t
3t
C
B
16t
N (ton) +
-
-
-
3
Üçgen
benzerliğinden
kuvveti diyagramında sıfır
kuvveti noktası bulunur. Bu
2m Moment denkleminde
konulursa:
M  16 x1  4 x1
kesme
kesme
soruda
yerine
3
16
T (ton)
+
+
-
8
2m
8
2
x1  2 M  16tm
8t
1.5m
3m
M (tm)
+
+
+
+
12
2o
16
ÖRNEK 114
Aşağıda yükleme durumu verilen kirişin N,M,T diyagramlarını çiziniz.
2 t/m
3tm
A
B
3m
6tm
2 t/m
3tm
A
B
Ax
Ay
 Fx  0
3m
Ax=0
+
 Fy  0
Ay+By- (2t/m*3)=0
Ay + Cy =6t
+
MA  0
+
-(2t/m*3)*1.5m+3*By+3-6=0
By = 4t ( )
Ay = 2t ( )
By
6tm
2 t/m
3tm
M
A
N
(A-B)
T
0<x<3m arası:
+
+
+
F
F
2t
x
x1  0 TA  2 t
x
0 N 0
y
0
2  2 * x  T  0 T  2  2x
x1  3 TB  4 t
x
2
M

0
3

2
x

M

2
x

0
M


3

2
x

x

2
2.derece
x1  0 M A  3 tm
x1  3 M B  6 tm
2 t/m
3tm
A
B
2t
Üçgen
benzerliğinden
kuvveti diyagramında sıfır
kuvveti noktası bulunur. Bu
1m Moment denkleminde
konulursa:
M  3  2 x  x
kesme
kesme
soruda
yerine
4t
3m
N (ton) +
-
2
T (ton)
+
-
+
-
1m
4
2
2o
3
x1  1 M  2tm
M (tm)
+
6
2o
-
2
-
6tm
ÖRNEK 115
Aşağıda yükleme durumu verilen kirişin N,M,T diyagramlarını çiziniz.
2 t/m
5t
4
3
A
B
2m
C
1m
2tm
2 t/m
5t
4t
4
Ax
MA
3 3t
A
B
Ay
2m
 Fx  0
Ax-3=0
C
1m
Ax=3t
+
 Fy  0
Ay- (2t/m*2)-4=0
Ay =8t
+
MA  0
+
-(2t/m*2)*1m-4*3m-2+MA=0
MA= 18tm (
)
2tm
2 t/m
3t
(A-B)
18tm
M
8t
F
+ F
+
T
x1
0<x1<2m arası:
+
N
A
x1  0 TA  8 t
x
 0 3  N  0 N  3t
y
 0 8  2 * x1  T  0 T  8  2 x1
x1  2 TB  4 t
x1
2
M

0
18

2
x

8
x

M

0
M


18

8
x

x

1
1
1
1
2
2.derece
x1  0 M A  18 tm
x1  2 M B  6 tm
4t
M
N
(A-B)
T
+
+
B
2tm
C
x2
0<x2<1m arası:
+
3t
 F  0  N  3  0 N  3t
 F  0 T  4  0 T  4t
 M  0  4 x  M  2  0 M  2  4 x
x
y
B
2
x2  0 M C  2 tm
2
x2  1 M B  6 tm
2 t/m
4t
3t
18tm
3t
A
B
8t
N (ton) +
-
C
2m
1m
-
-
3
3
8
T (ton)
4
+
+
-
4
+
2o
18
6
M (tm)
+
-
2
2tm
ÖRNEK 116
Aşağıda yükleme durumu verilen kirişin N,M,T diyagramlarını çiziniz.
2t
5t
D
B
A
C
2m
3m
2m
3tm
2t
5t
tm
D Dx 3
B
A
C
2m
 Fx  0
By
3m
2m
Dx=0
+
 Fy  0
By+Dy-2-5=0
By + Dy =7t
+
 MB  0
+
2*2m-5*3m-3+Dy*5m=0
Dy = 2.8t ( )
By = 4.2t ( )
Dy
2t
M
A
N
T
(A-B)
x1
0<x1<2m arası:
+
+
+
F  0
F  0
M  0
x
N 0
y
2  T  0 T  2t
B
2 x1  M  0 M  2 x1
x1  0 M A  0
x1  2 M B  4tm
2t
M
B
A
(B-C)
N
T
4.2 t
2m
0<x2<3m arası:
+
+
+
F  0
F  0
M  0
x2
x
N 0
y
2  4.2  T  0 T  2.2t
B
2 * 2  M  T * x2  0 M  2.2 x2  4
x2  0 M B  4tm
x2  3 M C  2.6tm
M
D
N
T
(C-D)
x3
0<x3<2m arası:
+
+
+
F  0 N  0
 F  0 T  2.8  0
 M  0  3  2.8x
3tm
2.8 t
x
y
C
3
T  2.8t
 M  0 M  3  2.8 x3
x3  0 M D  3 tm
x3  2 M C  2.6 tm
2t
5t
D
B
A
C
4.2 t
2.8 t
2m
3m
2m
N (ton) +
-
2.2
2.2
T (ton)
+
-
2
+
-
-
2
2.8
2.8
4
M (tm)
+
-
3
-
+ +
2.6
3tm
ÖRNEK 117
Aşağıda yükleme durumu verilen kirişin N,M,T diyagramlarını çiziniz.
2 t/m
10tm
A
5t C
B
10t
5m
5m
2m
6m
2m
ödev
2 t/m
Ax
10tm
A
10t
Ay
 Fx  0
Ax-10+5=0
B
By
5m
5m
2m
5t C
6m
2m
Ax=5t
+
 Fy  0
Ay+By-10=0
Ay + By =10t
+
MA  0
+
-(2*5)*2.5m-10tm+By*10m=0
By = 3.5t ( )
Ay = 6.5t ( )
2 t/m
10tm
Keserek
diyagramı
kontrol ediniz.
A
5t
B
10t
3.5t
6.5t
5
5m
5m
2m
N (ton) +
-
5t C
3m
3m
+
+
5
- 5
2m
5
6.5
T (ton)
M (tm)
+
+
+
3.25
3.5
+
-
3.5
7.5
10.56
17.5
+
ÖRNEK 118
Aşağıda yükleme durumu verilen kirişin N,M,T diyagramlarını çiziniz.
2 t/m
50tm
A
20t
B
5m
5m
2m
10t C
6m
2m
2 t/m
50tm
A
Ax
20t
Ay
 Fx  0
B
Ax-20+10=0
Ax=10t
Ay+By-10=0
Ay + By =10t
6m
+
 Fy  0
+
MA  0
+
-(2*5)*2.5m-50tm+By*10m=0
By
5m
5m
2m
10t C
By = 7.5t ( )
Ay = 2.5t ( )
2m
2 t/m
50tm
A
10t
7.5t
2.5t
10
5m
5m
2m
N (ton) +
-
B
20t
10
-
10t C
3m
3m
+
2m
10
+
10
2.5
T (ton)
+
-
+
-
1.25
7.5
7.5
12.5
M (tm)
+
+
1.56
+
37.5
ÖRNEK 119
Aşağıda yükleme durumu verilen kirişin N,M,T diyagramlarını çiziniz.
200 kg/m
25 kgm
A
B
0.2m
C
0.3m
D
0.5m
200 kg/m
25 kgm
Ax
A
MA
 Fx  0
Ay
B
0.2m
C
0.3m
0.5m
Ax=0
+
 Fy  0
Ay- (200kg/m*0.5)=0
Ay =100kg
+
MA  0
+
25+MA-100*0.75=0
MA= 50kgm (
D
)
200 kg/m
50 kgm
25 kgm
A
B
100kg
0.5m
+
-
100
100
T (kg)
D
0.3m
0.2m
N (kg)
C
+
-
+
+
55
50
M (kgm) +
+
30
-
25
-
2o
ÖRNEK 120
Aşağıda yükleme durumu verilen kirişin N,M,T diyagramlarını çiziniz.
10 t/m
20t
20tm
C
B
D
A
1m
4m
1m
10 t/m
20t
20tm
C
B
D
A
1m
 Fx  0
4m
1m
Bx=0
+
 Fy  0
By+Cy-20-40=0
By + Cy =60t
+
 MB  0
+
-(4*10)*2m-20tm+Cy*4m+20t*1m=0
Cy = 20t ( )
By = 40t ( )
10 t/m
20t
20tm
C
B
D
A
40t
1m
4m
20t
1m
N (t) +
-
20
+
T (t) +
-
2m
-
-
20
20
20
M (tm)
+
-
20
-
0
20
-
ÖRNEK 121
Aşağıda yükleme durumu verilen kirişin N,M,T diyagramlarını çiziniz.
3 t/m
4t
B
A
30o
C
D
2m
3m
1m
3 t/m
2t
B
A
30o
C
D
Ax
Ay 2m
 Fx  0
Ax-3.46=0
3m
Cy
1m
Ax=3.46t
+
 Fy  0
Ay+Cy-6-2=0
Ay + Cy =8t
+
MA  0
+
-(3*2)*1m+Cy*5m-2t*6m=0
4t
Cy = 3.6t ( )
Ay = 4.4t ( )
3.46t
2t
3 t/m
B
A
3.46
4.4 1.6

x
2 x
N (t) +
-
x  1.47m
3.6
3m
-
-
2
+
1.47m
1.6
+
1.6
20
M (tm)
+
+
3.23
+
2.80
1m
-
4.4
T (t) +
-
30o
C
D
4.4
2m
2
-
4t
-
2
3.46t
ÖRNEK 122
Şekildeki kirişin kesme kuvveti ve
moment diyagramlarını çiziniz.
Download