Uploaded by coolpool787

histoloji kan doku

advertisement
KAN DOKUSU
KAN DOKUSUNUN YAPI ELEMANLARI
⚫ Bağ doku hücrelerarası maddesinin yerine plazma
⚫ Bağ doku hücreleri yerine kan hücreleri
⚫ Bağ doku fibrilleri yerine Fibrinojen
Kan Dokusu
⚫ Hücrelerarası maddesi:
⚫ Sıvı, özelleşmiş bir bağ doku tipi
⚫ Ara maddesi hücrelerinden daha çoktur
⚫ Canlı organizmanın belirli bir pH(7.4) ve sıcaklıkta
kalmasınıda düzenler
Kan Dokusu Fonksiyonu
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
O2, CO2 ve elektrolitleri taşımak,
GIS’ten emilen besinleri taşımak,
Atıkları boşaltım sistemine taşımak,( üre gb)
Hormon ve sinyal peptidlerini hedef organlara taşımak,
Lökositlerin bağ dokusuna göç edip işlev görmesi için
transferini sağlamak,
⚫ Vücut ısısını regüle etmek,
⚫ Asit/baz dengesini ve vücut sıvılarının osmotik dengesini
sağlamak
HEMATOPOEZ
⚫ Memelilerde kan yapımı intrauterin hayatta başlar.
⚫ 3 safhada gerçekleşir.
⚫ 1- Mezoblastik dönem (2. hafta)
⚫ 2- Hepatik ve splenik dönem
⚫
⚫
Karaciğer 6. hafta----28 haftaya
Dalak 12. hafta-----9. aya kadar azalarak
⚫ 3- Myeloid dönem
⚫ Klavikula----12. hafta (3. ay)
⚫ Humerus ve femur 16. hafta
Kök hücreler
⚫ Totipotent hücreler: Döllenmeyi izleyen dört gün içindeki
tüm hücreler. Tek başına canlı oluşturabilme
potansiyeli(Örn:Zigot)
⚫ Pluripotent kök hücreler: Beşinci günden sonra blastosist
içindeki hücreler. İnsan organizmasını oluşturamazlar.
Ancak çeşitli hücrelere dönüşebilirler
⚫ Multipotent kök hücreler: Aynı germ tabakasından köken
alan bir grup hücreyi yapabilir.
⚫ Unipotent kök hücreler: Tek bir hücre tipi oluşturabilir.
Bu hücre kendi kendini yenileyebilir.
Kırmızı kemik iliği stroması
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
1- Venöz sinüslerin endotel hücreleri
2- Yağ hücreleri
3- Retiküler (adventisyal) hücreler
4- Makrofajlar
5- Fibroblastlar hücresel elemanları
6- Çeşitli lifler ve proteinler
7- Megakaryositler
⚫ Eritropoez: Unipotent Eritrosit Kolonisi kök hücrelerden
olgun eritrositlerin gelişimi
⚫ Granülopoez: Granülositlerin oluşumu
⚫ Lenfopoez: Lenfositlerin oluşumu
PLURİPOTENT KÖK HÜCRE
Multipotent
myeloid kök
hücre
Multipotent
lenfoid kök
hücre
Unipotent T Lenfosit kolonisi
Kök hücre
Unipotent T Lenfosit kolonisi
Kök hücre
Unipotent
Eritrosit
Kolonisi
Kök hücre
Unipotent
Eozinofil
Kolonisi
Kök hücre
Unipotent
Bazofil
Kolonisi
Kök hücre
Multipotent
Nötrofil
Kolonisi
Kök hücre
Unipotent
Monosit
Kolonisi
Kök hücre
Unipotent
Nötrofil
Kolonisi
Kök hücre
Kan
Toplam vücut ağırlığının %7’sini oluşturur
Kan hacmi: 5 – 5,5 litre
%55 plazma
%45 şekilli elemanlar
Kanın Yapısı
PLAZMA (%55)
⚫ Su, protein, yağ,
glikoz,amimoasit, eriyik
tuzlar, vs…
⚫ Şekilli elemanların,
proteinler ve hormonlar
gibi önemli maddelerin
eridiği sıvı faz.
KAN HÜCRELERİ (%45)
⚫ Eritrosit
⚫ Lökosit
⚫ Nötrofil
⚫ Eozinofil
⚫ Bazofil
⚫ Monosit
⚫ Lenfosit
⚫ Trombosit
Tam kanın bileşimi
JUNQUERİA Temel Histoloji Konu ve Atlas, Bölüm 12, Şekil 1
Kan örneği santrifüjü
⚫ Antikoagülan maddeler (heparin, sitrat vs.) eklendiğinde,
santrifüjde 3 major fraksiyon izlenir.
⚫ En dipde ve en yoğun eritrositler
⚫ Tüpte eritrositlerin üzerinde ince beyaz ya da grimsi
bir tabaka oluşur.(buffy coat=trombosit+lökosit)
⚫ Buffy coat'ın üst yüzeyinde ince bir tabaka halinde
⚫ trombositler bulunur.
⚫ Lökositler daha az yoğundur ve az sayıdadır (kan
hacminin %1’i kadar).
Serum
⚫ Kan damardan alınıp açık havada bırakıldığında
pıhtılaşır.
⚫ Pıhtıda şekilli elemanlar bulunur.
⚫ Üstte kalan sıvı ise serumdur.
⚫ Serumun yapısında fibrinojen yoktur
Plazma
⚫ Kan sodyum sitrat, sodyum oksalat ve heparin gibi
antikoagülan maddelerle karıştırılır.
⚫ Santrifüje edilir.
⚫ Üstte kalan sıvı plazmadır.
⚫ Serumdan farkı:
⚫ Yapısında pıhtılaşma faktörleri bulunur.
Plazma
Su % 90
Plazma proteinleri % 7
⚫ Albümin
⚫ Globülinler (alfa, beta, gama)
⚫ Fibrinojen
Eriyikler ve diğer % 3
Kompleman proteinleri
Lipoproteinler
Organik bileşikler
İnorganik tuzlar
Temel plazma proteinleri:
⚫ Albumin,
⚫ Globulinler
⚫ alfa,
⚫ beta
⚫ gama
⚫ Fibrinojendir.
Albumin:
⚫ K.C’de üretilir.
⚫ En bol miktarda bulunan plazma proteinidir .
⚫ Kılcal damardaki kolloid osmotik basıncını düzenler.
⚫ Dokuya gereksiz sıvı geçişini önler.
⚫ Metabolik ürün geçişinde etkili.
⚫ Suda kısmen ya da tamamen insoluble olan maddeler
(lipidler) plazma içinde albumin ile taşınırlar.
Globulinler
⚫ Alfa, beta ve gama globulinler plazma içinde erimiş
globüler proteinlerdir.
⚫ Bağışık sistemde hormon ,lipid ve iyon taşınımı…
⚫ Gama globulinler
⚫ İmmünoglobulinler
⚫ Antikor oluşumunda görevli
Fibrinojen:
⚫ Karaciğerde sentezlenir ve salınır. Bu protein kan kökenli
⚫ Enzimlerce pıhtılaşma sırasında fibrine dönüştürülür.
⚫ Protrombin ve fibrinojen pıhtılaşmada etkili
Diğer
⚫ Kompleman Proteinleri;
⚫ Mikroorganizmaların yıkımı ve iltihabın yok
edilmesinde;
⚫ Lipoproteinler;
Trigliseritlerin Karaciğerden
hücrelerine
⚫ Kolesterolün Karaciğerden
taşınmasına yardımcı olur.
vücut
vücut hücrelerine
Periferik Yayma
⚫ Kan incelenmesinin lam üzerine bir damla kan damlatılıp
yayılarak yapılan şeklidir.
⚫ Hücreler boyanır ve tipleri ayırdedilir.
⚫ Hastalığa bağlı olarak sayılarında oluşabilen relatif
değişiklikler belirlenebilir.
Kan yaması hazırlanışı
JUNQUERİA Temel Histoloji Konu ve Atlas, Bölüm 12, Şekil 3
KANIN ŞEKİLLİ ELEMANLARI
⚫ Alyuvarlar (eritrositler)
⚫ Akyuvarlar (lökositler)
⚫ Kan pulcukları (trombositler)
Kan hücreleri
ERİTROSİTLER-Alyuvarlar
⚫ İçerdikleri hemoglobin sayesinde O2 taşıyan hücrelerdir.
⚫ Memelilerde çekirdeksizken, diğer omurgalı sınıflarında
çekirdeklidir.
⚫ Plazmalemmanın iç yüzünde bulunan spektrin (proteini)
eritrosite bikonkav şekli veren proteindir.
⚫ Sferositoz denen eritrositlerin küre şeklinde olduğu hastalıkta
spektrin sentezinde bir bozukluk vardır
Orak Hücreli
Anemi
Hemoglobin S
• Beta zincirinde
glutamin aa. Yerine
Valin gelir
• Eritrosit orak şeklini
alır
Orak şekilli eritrosit
JUNQUERİA Temel Histoloji Konu ve Atlas, Bölüm 12, Şekil 4
Eritrosit
JUNQUERİA Temel Histoloji Konu ve Atlas, Bölüm 12, Şekil 4
Erkeklerde :5.4
milyon/mm3
Kadınlarda:4.8
milyon/mm3
Ömürleri:120 gün
kadardır.
Sitoplazmalarında
hemoglobin içerir.
Eritrositler
⚫ Olgun eritrosit nukleus ve sitoplazmik
organelden yoksundur
⚫ Diferansiyasyonu sırasında çekirdeğini kaybeder.
⚫ Protein sentezi yoktur.
⚫ Temel görevi O2’taşımak
⚫ CO2’i dokulardan A.C taşımaktır.
⚫ Dolaşımda ömrü dolan eritrositler dalak ve kemik
iliğindeki makrofajlarca yok edilirler (Normal ömür:120
gün)
Eritrositler
⚫ Eritrositler son derece yumuşak, bükülebilen
⚫ mekanik etki ortadan kalktığında eski biçimini alabilen
hücrelerdir.
⚫ En küçük çaptaki damardan (kapiller) geçerken baskı ile
yassılaşır
⚫ Geniş damar içine girince de yeniden disk şeklini alır.
Eritrosit çapı
⚫ 9µm’den büyük çaptakilere: makrosit ya da megalosit,
⚫ 6µm’den küçük olanlara mikrosit.
⚫ Eritrosit çap değişimi anizositoz
⚫ Periferik yaymalarda eritrositlerin farklı şekiller
göstermesine poikilositoz
Eritrosit boyanma özelliği
⚫ Eritrositlerin normal pembemsi renginin azalması ve ortada
yer alan soluk alanın genişlemesi hipokromi
⚫ Hipokromi eritrositlerin normalden az miktarda Hb
içerdiğinin göstergesidir
⚫ Normal boyanma özelliği (eritrositin normal miktarda Hb
taşıdığını gösterir) ise normokromi
Retikulosit (polikromatofilik eritrosit)
⚫ Kemik iliğinde yapım sonrası yeni salınan bazı eritrositler
az miktarda rezidüel GER ve ribozom içerebilirler
⚫ Periferik kanda %0,5-1 nisbetinde bulunurlar
Eritrosit-hemoglobin
⚫ Her hemoglobin molekülü 4 polipeptid subuniti içerir
⚫ Bu globulinler demir içeren “hem” grubuna sahiptir
⚫ Postnatal yaşamda yalnızca 3 form normal kabul edilir.
⚫ HbA1 %97 oranında bulunur.( 2α 2β)
⚫ HbA2 %2 oranında bulunur. (2α-İki delta) zinciri taşır.
⚫ HbF %1 oranında. (2α, İki gama) zinciri taşır.
⚫ Talasemi hastalarında doğumdan sonra HbF miktarı
yüksek izlenir.
KAN GRUPLARI
https://www.bilgicik.com/yazi/kan-gruplari/
LÖKOSİTLER
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
Hemoglobin taşımazlar
Çekirdekleri vardır.
Kandan dokuya çıkabilirler.
Vücut savunmasında görevlidirler
N: 6000–9000/mm³
Lökositoz: 12000 /mm³
⚫ Kanda
⚫ Bağ dokusu
⚫ Lenf sıvısı
⚫ Anne sütünde bulunur
LÖKOSİTLER
⚫ Eritrositten daha büyük ama sayıca daha az
⚫ Lökositler ;
⚫ Sitoplazmik spesifik granül varlığına bağlı
1- Granülositler
2- Agranülositler.
⚫ Yine nukleusun yapısına göre:
⚫ Mononukleer
⚫ polimorfonukleer
Lökosit
JUNQUERİA Temel Histoloji Konu ve Atlas, Bölüm 12, Şekil 2
Lökositlerde ki granüller
⚫ İki tip sitoplazmik granül vardır
⚫ Azürofilik granüller (kırmızı-mor renkli)
⚫ Spesifik granüller
Sadece granülositlerde bulunur
Boyanma özelliklerine göre:
• Nötrofilik,
• Eosinofilik
• Bazofilik.
Diapedez
⚫ Eritrositlerin aksine tüm lökositler kapillerleri endotel
hücreleri arasından geçerek terkedebilir
⚫ Çevre bağ dokusu içindeki enfeksiyona yanıt olarak
buraya göç ederler
Eritrosit
JUNQUERİA Temel Histoloji Konu ve Atlas, Bölüm 12, Şekil 6
LÖKOSİT FORMÜLÜ
⚫ Granülositler(Polimorfonükleer lökositler)
⚫
Nötrofil lökosit % 60-70
⚫
Eozinofil lökosit % 2-5
⚫
Bazofil lökosit % 0,5-1
⚫ Agranülositler
⚫
Lenfositler %25-30
⚫
Monositler %3-8
Granülositler
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
Segmente nukleusları vardır.
Hücre tipine bağlı olarak lob sayısı 2–7 olabilir.
Spesifik granüllerinin hepsi membranla kuşatılıdır
Granüller golgi kompleksinden tomurcuklanırlar.
Her granülosit:
⚫ Küçük bir golgi kompleksinin
⚫ Bir kaç mitokondri
⚫ Bir kaç serbest ribozomlar
⚫ Seyrek GER içerir.
⚫ Spesifik granüllerinin yanısıra azürofilik granül de
içerirler.
Granülositler
⚫ Nötrofil: (%60-70)
⚫ İnsan kanında en fazla bulunan lökositlerdir.
⚫ Çekirdekleri 3-5 lobdan oluşur.
⚫ Mikroorganizmalara karşı koruyucu görev üstlenirler.
⚫ Eozinofil:
⚫ Çekirdekleri genellikle 2 lobludur.
⚫ Antikor-antijen birliklerini tanır.
⚫ Parazitik ve alerjik durumlarda sayısı artar.
⚫ Bazofil: Çok nadir bulunurlar.
⚫ Çekirdek düzensizdir
⚫ Çekirdek iyi ayırt edilemeyen 2 lobdan oluşur.
⚫ Heparin (pıhtılaşmayı önleyici)
⚫ Histamin (damar genişletici) salgılar.
NÖTROFİL
Eritrosit
JUNQUERİA Temel Histoloji Konu ve Atlas, Bölüm 12, Şekil 7
NÖTROFİLLER
⚫ Kan akımı dışında, özellikle gevşek bağ dokusunda
bulunurlar.
⚫ Nötrofiller bakteriyel invazyona karşı hücresel
savunmanın ilk sırasındaki hücrelerdir.
⚫ Kan akımını terk ettikten sonra genişler ve ameboid
hareketlilik kazanırlar
NÖTROFİLLER
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
Aktif fagositler haline gelirler.
Nötrofillerin yaşam süreleri kısadır.
Dolaşım kanındaki ömürleri 6–7 saattir.
Sonra bağ dokusuna geçerler.
Bağ dokusunda 1–4 gün yaşadıktan sonra görev yapsalar
da yapmasalar da ölürler.
⚫ Küçük partikülleri fagosite edebilirler
NÖTROFİL-Bar cisimciği
⚫ Dişilerde nötrofillerin nukleusunda lobların birinden
küçük heterokromatik bir cisim uzanır.
⚫ Bu inaktif X kromozomunu ifade eder.
⚫ Barr cisimciği ya da drumstick adı verilir.
Bar cisimciği
Nötrofil stoplazmasında
⚫ Azürofilik granüller (primer Lizozom) 1/3’ü
⚫ Myeloperoksidaz
⚫ Asit fosfataz
⚫ Beta glukorunidaz
⚫ Spesifik granüller stoplazmada ki granüllerin 2/3’ü
⚫ Lizozim
⚫ Tip-III kollojenaz
⚫ Laktoferrin
EOZİNOFİL (%2-5)
⚫ Çapları 10-12 μm
⚫ İki loblu çekirdekleri vardır.
⚫ Sitoplazmalarında asidofilik(spesifik )granüller bulunmaktadır.
⚫ Diapedes ile kan akımını terkedebilir yayılabilir ve bağ doku
içinde yer değiştirebilir.
⚫ Sınırlı fagositoz
⚫ Paraziter hastalıklarda, allerjik hastalıklarda kanda ve bağ
dokusunda artar.
EOZİNOFİL
Eozinofil
JUNQUERİA Temel Histoloji Konu ve Atlas, Bölüm 12, Şekil 7
EOZİNOFİL
⚫ Spesifik granüller
⚫ Sitoplazmada karakteristik çaplı, büyük
⚫ Parlak eosinofilik, eliptik granüller içerir..
⚫ Asit fosfataz, katepsin ve ribonükleaz içerirler.
⚫ Azurofil granüller
⚫ Özelleşmiş lizozomlardır.
BAZOFİL (%0,5-1)
⚫ Çapları: 9-12 μm
⚫ Çekirdekleri U veya J harfi şeklinde, iki lobluda olabilir.
⚫ Bazofilik boyanan granülleri vardır.
BAZOFİL
Bazofil
JUNQUERİA Temel Histoloji Konu ve Atlas, Bölüm 12, Şekil 7
BAZOFİL
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
Dolaşımı terkedebilirler
Dokularda ameboid hareket yetenekleri
Fagositoz yetenekleri sınırlıdır.
Mast hücreleri ile yapısal ve fonksiyonel olarak benzer
Ultrastrüktürel ve gelişimsel farklılık gösterirler.
Genellikle büyük ve koyu boyalı granüllerce nukleus
maskelenmiştir.
BAZOFİL
⚫ Spesifik granüller
⚫ Heparin ve histamin bulunur.
⚫ Heparin :Heparan sülfat=yoğun bazofilik boyanma
⚫
antikoagülan
⚫ Histamin :
⚫ vazodilatasyon yapar, permeabiliteyi arttırır
⚫ SRS-A :(slow reactıng substance of anaphylaxıs)
⚫ Azurofil granüller
⚫ Özelleşmiş (bazofil) lizozomlardır.
AGRANÜLOSİTLER:
Lenfositler
Monositler
⚫ Mononükleer lökositlerdir
⚫ Bunlar segmentsiz nukleusa sahip
⚫ Spesifik granülleri yoktur ama azürofilik granüller
içerirler.
Lenfositler
T-Lenfositler: Hücresel bağışıklık
B-Lenfositler: Antikor üretimi
⚫ Koyu, yuvarlak çekirdekleri vardır.
⚫ Çekirdekleri sitoplazmanın
⚫ 3/4’ü teşkil eder.
Lenfosit
JUNQUERİA Temel Histoloji Konu ve Atlas, Bölüm 12, Şekil 11
Lenfositler
⚫ Lenfatik organlarda gruplar halinde ya da bağ dokusunda
⚫
⚫
⚫
⚫
dağınık halde bulunabilirler.
Vücudun yabancı maddelerin inaktive edilmesine
çalışırlar.
Immunglobulın yapımını uyarırlar(Ag.)
Kanda Ag karşı Ak oluşur.
Lenfositler
⚫ Yabancı Ag.tanıma ve belleklerine kaydetme
⚫ Tekrar Ag. İle karşılaşınca ona karşı tanıma fonk. gösteren hüc.
⚫ Yüzeyinde Ag.tanıyan reseptörler bulunur.
⚫ Bir kısım lenfositler ise Ag. Karşı Ak.üretecek olan plazma
hücresine dönüşür.(B LENFOSİTLER)
Lenfositler
⚫ T hücreleri
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
B hücreleri
Kandaki lenfositlerin çoğu: %90 olgun T hücreleri,
%4-10 B lenfosit,
%1 ise yüzey reseptörü içermeyen NK hüc.
Lenfositlerin nukleusu yuvarlak
Küçük lenfositlerde nukleus yoğun olarak heterokromatiktir.
Morumsu–maviden siyaha doğru boyanır.
⚫ Küçük hücrelerde sitoplazma nukleus etrafında ince bir
halka şeklindedir ve organelden fakirdir.
⚫ Büyük hücrelerde sitoplazma daha boldur, mitokondri,
endoplazma retikulumu ve golgi kompleksi daha iyi
gelişmiştir.
B lenfosit
⚫ Ki den köken alır
⚫ Gelişme ve olgunlaşmalarını diğer lenfatik organlarda(dalak
,lenf düğümü vs.) tamamlayıp periferik dolaşıma.
⚫ Plazma hücrelerine dönüşerek, kanda ve lenfte dolaşan,
spesifik antijen bağlayan molekülleri (antikorlar ya da
immünoglobulinler) sekrete ederler.
T lenfosit
⚫ Ki kökenli , kan damarlarıyla çevresel lenf
⚫ organlarına gelir.
⚫ Burada gerekli özelliklerini kazandıktan sonra lenf
damarları yoluyla tekrar kan dolaşımına geçer.
⚫ Türevleri hücresel immün yanıtın major hücreleri olarak
işlev yaparlar.
⚫ Lenfokinler denen (örn. interferon) makrofaj ve diğer
lökositlerin immün yanıtını etkileyen çeşitli faktörler
üretirler.
⚫ Çeşitli alt tipleri vardır.
Lenfositler
⚫ (T) lenfositler
⚫ Sitotoksik
⚫ Yardımcı
⚫ Baskılayıcı
⚫ (B) lenfositler
⚫ Plazma hücresine dönüşür
Sitotoksik (killer) hücreler
⚫ Yüzeyinde yabancı Ag.olan hücreleri ve virusla enfekte
hücreyi tanıyıp öldürürler.
⚫ Hücresel immünitenin primer efektör hücreleridir.
⚫ Doku reddi reaksiyonlarında, virüs ile enfekte hücreler ve
neoplastik hücrelerle savaşta (tümör immünolojisi) major
rol oynarlar.
Yardımcı (helper) T hücreleri
⚫ Yabancı Ag.hücreyi tanıyarak makrofajlara yardımcı
olurlar ve B hücrelerini ımmun reak.,için uyarırlar.
⚫ Yabancı antijene karşı yanıt oluşturulmasında kritik role
sahiptir.
⚫ B hücreleri ve diğer T hücrelerinin aktivitesini arttırır.
Supresör T hücreleri
⚫ B lenfositlerin antikor üretimini baskılar ya da azaltır.
⚫ Aynı zamanda T lenfositlerin hücresel immün yanıtını
baskılar.
⚫ Bağışıklık reaksiyonunun aşırıya kaçmasını önler.
NK (natural killer) hücreler
⚫ B ya da T hücre yüzey reseptörlerini taşımaz.
⚫ Dolaşımda %5-15 arasında bulunan hücrelerdir.
⚫ Daha önceden bir karşılaşma ve uyarılma olmadan virüs ile
bulaşmış hücrelere ve kanser hücrelerine saldırdıkları için
doğal öldürücü hücreler adı verilmiştir.
MONOSİTLER (%3-8)
⚫ 12-20 μm çapında küre şeklindeki hücrelerdir.
⚫ Çekirdekleri: At nalı, böbrek, fasülye şeklinde olabilir.
⚫ Çekirdekleri açık kromatinlidir.
Monosit
MONOSİT
⚫
⚫
⚫
⚫
Monositler yalnızca kanda bulunur, ancak kapiller
Dolaşımda 1haftadan az kalırlar.
Kan akımı dışına çıktıklarında fagositik olurlar
Mononükleer fagositik sistem monosit kökenli ve vücudun
değişik yerlerine dağılmış olan fagositik hücreleri içerir.
⚫ Örn. karaciğerde Kupffer hücreleri, bağ dokusundaki
makrofajlar gibi.
⚫ Ag. leri tanıyıp, lenfositlere tanıtım yaparak ımmun
cevapta rol alır.
Monositler
⚫ Kuvvetli diapedik hücrelerdir.
⚫ Kuvvetli ameboid hareketli fagositik hücrelerdir.
⚫ Sitoplazmalarında bol miktarda azürofilik granüller yani
lizozomlar bulunur
Trombositler (Platellet)
⚫ Membrana sahip, çok az sitoplazma içeren ve çekirdeksiz
yapılardır.
⚫ Belirgin bir şekilleri yoktur.
⚫ Megakaryositlerin sitoplazma parçalarından oluşur.
⚫ Görevi pıhtılaşma sırasında dolgu maddesi olmaktır.
Trombositler
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
Ömür : 5 – 10 gün
Dalakta, karaciğerde fagosite edilirler.
Sayıları: 200-400.000/mm3arasında
Trombositoz
Trombopeni : 30-35 bin / mm3altındadır.
⚫ Kandaki en küçük şekilli elemanlardandır.
⚫ Damar endotel hasarını giderme, kanama sırasında
pıhtılaşmayı sağlama fonksiyonu içerir.
Platellet
Trombosit
⚫ Trombositin periferinde hyalomer adı verilen bölge açık
mavi boyanır.
⚫ Sentrik bölgesi granülomer bölgesi birkaç mitokondri,
glikojen granülleri ve çeşitli mor granüller içerir ve mor
boyanır.
⚫ Azürofilik granulomer kısmı enzim deposudur.
Download