Uploaded by User5898

TR2

advertisement
1.
Bu parçada özellikleri verilen musikiye de önem veren sanat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dadaizm
B) Sembolizm
C) Parnasizm
D) Sürrealizm
E) Romantizm
2. Edebiyat akımları, toplumlarda yaşanan gelişmelere paralel olarak ortaya çıkmış; genelde de birbirlerine
karşıt olarak gelişmişleridr. ……akımı 17.yüzyılda Avrupa aristokrasisinin gölgesinde gelişirken bu akıma
tepki olarak 19.yüzyılda……….akımı doğmuştur. Böylece tamamen kurallara bağlı edebiyat anlayışı
yıkılmış fakat gelişmeler, bu edebiyat akımına karşı 19.yüzyılın ikinci yarısında ………akımını doğurmuştur.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmeldir?
A)
B)
C)
D)
E)
Romantizm-realizm-klasisizm
Romantizm-klasisizm-realizm
Klasisizm-realizm-romantizm
Klasisizm-romantizm-realizm
Realizm-romantizm klasisizm
3. Türk edebiyatını en fazla etkileyen akımın ………….olduğu tartışılmaz bir gerçektir. 1860 yılından sonra
Fransız edebiyatını örnek alan Tanzimat sanatçıları o çağın en belirgin bir akımını benimsediler. Bu akımın
halka açık yanı; hürriyete, derin hayallere, millî ruha, tabiata coşkulu bir şekilde bağlılığı sanatçıları
etkilemiştir. Bu coşkunluk ve hayallere bağlılık eserlerin içine sinmiştir. Akımın ilk etkileri edebiyatımıza
çeviri romanlarla girer. Fenelon’un Telemak’ı ile başlayan çeviri çalışmalarını Victor Hugo’dan, Daniel
Defoe’den, Alexander Dumas Pere’den yapılan diğer çeviriler takip eder. Bu akımın Tanzimat sanatçılarını
etkileyen bir diğer yönü de “Sanat toplum içindir.” görüşü olur. Duygu ve hayallere yer verilen bu akımda
tabiat önemsenmiş, tabiata dair gözlem ve tasvire yer verilmiştir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Klasisizm
Natüralizm
Realizm
Romantizm
Sembolizm
4. İnsan kişiliğini, insanın duygu, düşünce ve eylemlerini kalıtım ve çevrenin ürünü olarak açıklamışlardır.
İnsandaki asıl belirleyicinin de, insanın kendi iradesinin değil; içinde yaşadığı toplumsal çevre ve soyaçekim
özellikleri olduğunu düşünmüşlerdir. Realizmin daha ileri düzeye ulaşmış biçimi olarak da
görülebilmektedir. Romancı eserlerinde bir bilim adamı tarafsızlığıyla gerçekleri açıklama yoluna gitmiştir.
Çevrenin insan üzerindeki etkileri derinlemesine araştırılır. Sade ve halkın anlayabileceği bir dil kullanılır.
Bu parçada sözü edilen sanat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Sürrealizm
Natüralizm
Romantizm
Parnasizm
Klasisizm
5. Aşağıdakilerden hangisi romantizmin özelliklerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Konular işlenirken iyi-kötü, doğru-yanlış, ak-kara gibi karşıtlıklardan yararlanılır.
Toplum için sanat anlayışı benimsenir.
Kişiler, sosyal düzeylerine göre değil, sanatçının üslup özelliklerine göre konuşturulur.
Yunan mitolojisi yerine Hristiyanlık mucizeleri ve ulusal efsaneler işlenir.
Sanatçı, yapıtında kişiliğini gizleme gereği duymaz; olaylara karışır ve iyiden yana tavır alır.
6. Aşağıdakilerden hangisi klasisizm için söylenemez?
A)
B)
C)
D)
E)
Konudan çok, konunun işleniş biçimi önemsenir.
İdeal ve mükemmel insan tipi işlenir.
Eski Yuunan ve Latin edebiyatı örnek alınır.
Gerçek doğa betimlemelerinden kaçınılır.
Hayal ve duygu, akıl kadar gerekli ve önemlidir.
7. …….. akımında tezatlar önemlidir. V. Hugo da eserlerinde güzellik ile çirkinliği (Esmeralda ve
Quasimodo); ruh güzelliği ile beden çirkinliğini (L’Homme qui rit) birlikte işler. Sefiller’de ise V.Hugo,
kahramanlarını kanunlarla ve hayatla mücadele ederken işlemektedir. Notre Dame’ın Kamburu’nda güzellik
ile çirkinliğin yanı sıra Orta Çağ’daki Paris’in muhafazakâr toplumu ve Paris’teki gotik sanat bir arada
görülür. Coşkun akışı içinde her şeyi, güzeli ve çirkini, anlamlıyı ve anlamsızı birlikte işler.
Bu parçada boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Klasisizm
Realizm
Romantizm
Parnasizm
Natüralizm
8.
9. I. İzmir’de gelişen bir şehir.
II. PTT’de kendisini yeniliyor.
III. 23.00’te beni aramıştı.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde ya da hangilerinde “de”nin yazımı doğrudur?
A)Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
10.
11.
12.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
A) Realistler-Natüralistler
B) Klasikler-Romantikler
C) Parnasyenler-Sembolistler
D) Realistler-Parnasyenler
E) Natüralistler-Realistler
13.
Aşağıdaki akımlardan hangisi, bu sanat anlayışıyla hareket etmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
Parnasizm
Realizm
Natüralizm
Klasisizm
Sembolizm
14. Aşağıdakilerden hangisi parnasizm akımının bir özelliği değildir?
A) Romantik şiir anlayışına bir tepki olarak doğmuştur.
B) Şiirde görülen bir akımdır.
C) Sanat, sanat içindir ilkesi savunulmuştur.
D) Kelime seçimi, sıralanışı, ahenk ve şiirin biçim özellikleri önemsenmiştir.
E) Nesneler oldukları gibi yansıtılmamıştr.
Download