Din kültürü ve ahlak bilgisi öğrenme alanı ,ahlak ve değerler

advertisement
AKAL DİN K.VE AHLAK B. 9.SINIFLAR 1.DÖNEM 1.YAZILI AD…………………………………………..SOYAD…………………………….SINIF…………….NO…………
1.
Çok tanrıcılık inancını benimseyenler Allah’ın yaratıcı ve güçlü
olduğunu kabul etmekle birlikte, Allah’tan başkasına olağanüstü
güçler atfederek onlardan yardım beklemişler. Daha çok Güneş, Ay,
yıldız gibi gök cisimlerinin yanı sıra bazı doğa güçleri ile canlı ve
cansız varlıkları tanrılaştırmışlardır.
Buna göre çok tanrıcılık ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A)
B)
C)
D)
E)
2.
3.
A)
B)
C)
D)
E)
4.
İnsan dünyadaki eylemlerinde özgür müdür?
Ruh ölümsüz müdür?
İbadet biçimleri nelerdir?
Dinin yaşamdaki işlevi nedir?
Vahiy olanaklı mıdır?
“Eğer yerde ve gökte Allah’dan başka tanrılar bulunsaydı,yer ve gök
kesinlikle bozulup gitmişti.”(Enbiya Suresi 22.ayet)
Yukarıdaki ayette hangi inanma biçimi vurgulanmaktadır?
A) Satanizm
B) Monoteizm
C) Ateizm
D) Gizemcilik
E) Sihizm
5.
A)
B)
C)
D)
E)
7.
İnsana düşünebilmeyi öğretmesi
İnsana sabırlı olmayı göstermesi
İnsanı yok olma düşüncesinden kurtarması
İnsanı topluma faydalı kılması
İnsanı sorumluluk sahibi yapması
Yaratıcıya güvenme ve O’na sığınma insanı yüceltir. Allah inancı ve
sevgisi insana kuvvetli bir irade ve sağlam bir karakter kazandırır.
Din, insanı yersiz korkulardan ve bencil duygulardan uzak tutarak
özgürleştirir, inanç ve davranış planında bir dengeye götürür.
Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisine cevap velirmektedir?
İslam’a göre Allah, insanları yaratıcısını bilip tanıyacak kabiliyette
yaratmıştır. Kuran-ı Kerim’de bu durum şöyle ifade edilmiştir:
“Sen yüzünü hanif olarak dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere
yaratmış ise ona çevir. Allah’ın yaratışında değişme yoktur. İşte
dosdoğru din budur: fakat insanları çoğu bilmezler.”
İnsanın evrendeki varlıklar arasındaki farklı ve özel konumu Kur’an-ı
Kerim’de şöyle ifade edilmiştir:
“Biz hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık. Onları (çeşitli
nakil vasıtaları ile) karada ve denizde taşıdık. Kendilerine güzel
güzel rızıklar verdik. Yine onları, yarattıklarımızın birçoğundan
üstün kıldık.”(İsra Suresi, 70.ayet)
Buna göre aşağıdakilerden hangisi insanı diğer varlıklardan ayıran
bir özellik değildir?
Beş duyu ile algılanan tanrı anlayışlarının olduğu
Doğadaki ve gökyüzündeki varlıkları tanrılaştırdıkları
Her tanrıya belirli görevler yükledikleri
Allah’tan başkasına güç yükleyerek O’na şirk koştukları
Tanrı inancını reddettikleri
Dindeki ahiret inancı, insanın hayatını düzene koymasını, dünyanın
zorluk ve sıkıntılarına karşı sabırla direnmesini sağlar. Bu inanç
dünya hayatındaki davranışları olumlu yönde etkilediği gibi insanın
ölümsüzlük isteğine de cevap verir. İnsan din sayesinde, ölümle yok
olmayacağına ve ahirette hayatın devam edeceğine inanır.
Bu parçada dinin hangi özelliği vurgulanmaktadır?
A)
B)
C)
D)
E)
6.
Din, insanlar arasında merhamet, şefkat, sevgi ve barış duygularının
ortaya çıkmasını sağlar. Yoksula, yetime, düşküne yardımcı olmayı
emreder. Kin, nefret ve intikam gibi her türlü kötülüğün ve kötü
düşüncelerin ortadan kalkmasını, insanların kardeşçe barış ve huzur
içinde yaşamasını öğütler.
Bu parçada dinin hangi özelliği vurgulanmaktadır?
A)
B)
C)
D)
E)
8.
İnanan bir varlık olması
Düşünen bir varlık olması
Alet yapabilen bir ve kullanabilen bir varlık olması
İrade ve sorumluluk sahibi olması
Üreyen bir varlık olması
İnsanları iyi ve faydalı işler yapmaya yöneltmesi
Farklı inanış biçimlerinin olması
İnsanın sıkıntılara karşı direncini artırması
Aklın cevaplayamadığı soruları yanıtlaması
Ahiret yaşantısına yönelik olması
-“Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; bundan
başkasını (günahları) dilediği kimse için bağışlar. Allah’a ortak
koşan kimse büyük bir günah (ile) iftira etmiş olur.”Nisa, 48.ayet
Yukarıdaki ayet aşağıdaki kavramların hangisi ile ilgilidir?
A)Küfür
B)Münafık
C)Haram
D)Şirk
9)
İslam dininde tevhid inancı bulunur.Tevhid inancına göre Allah
birdir,tektir;O’nun eşi,benzeri ve ortağı yoktur.Evreni
yaratan,yöneten,kontrolü altında tutan O’dur. İlk insan ve ilk
Peygamber olan Hz. Adem (as)’den son peygamber Hz. Muhammed
(s.a.v)’e kadar bütün peygamberlerin getirdiği dinler tek tanrı
inancına dayanır.
Bu parçada sözü edilen tanrı anlayışı aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Politeizm
B) Deizm
C) Agnostisizm
D) Ateizm
E) Monoteizm
10) Din, ilahi kurallar bütünüdür. İnsan her zaman yüce ve kudretli bir
varlığa sığınma ihtiyacı hisseder.Din,insanları iyi ve faydalı işler
yapmaya yönelten,toplumları yücelten ve geliştiren bir olgudur.Din
duygusunun zayıflaması suçların artmasına neden olabilir.
Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Buna göre,aşağıdakilerden hangisi dinin insan hayatındaki
işlevlerinden biri değildir ?
A)
B)
C)
D)
E)
Her topluma bir peygamber gönderilmiştir.
İnsanda herhangi bir dine inanma eğilimi bulunmaktadır.
Din, küçük yaşlarda aile tarafından verilmelidir.
Bir dine inanmama eğilimi de bir inançtır.
Din ilahi kurallar bütünüdür.
A) Toplumun birlik ve beraberliğe katkı sağlaması
B) Toplumsal kontrolü kolaylaştırması
C) Diğer dinlerin olumsuz yönlerini göstermesi
D) İnsanın inanma ihtiyacını karşılaması
E) İnsanı bencil duygulardan uzaklaştırması
Not: Sınav süresi 30 dakikadır. Süreniz başladı. Her sorunun doğru cevabı 5 puandır. Sınavı erken biten dışarı çıkamaz. Lütfen “Hocam sınavları okudunuz
mu?” diye sormayın. Okuyunca e-okulda görürsünüz. Kopya çekmek caiz değildir…Başarılar…Yusuf CANTÜRK
Sayfa 1
AKAL DİN K.VE AHLAK B. 9.SINIFLAR 1.DÖNEM 1.YAZILI AD…………………………………………..SOYAD…………………………….SINIF…………….NO…………
11) İnsanın kendisi ve evren hakkında merak ettiği, öğrenmek istediği
pek çok konu vardır. Evrenin ne zaman meydana geldiği, niçin
yaratıldığı, büyüklüğünün ne kadar olduğu vb. hususlar insanın
merakını uyandırmış, bu gibi hususlara cevap bulmak için
insanoğlunu araştırmalar, çalışmalar yapmıştır. Dinlerin bu
konularda görüş bildirmesi,insanların dine yönelmelerinde etkili
olmuştur.
16) ’’...Bilesiniz ki kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.’’
Bu ayetin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Bu parçaya göre insanların dine yönelmelerinin temelinde
aşağılardakilerden hangisi bulunmaktadır
A) İnsanda inanma ihtiyacının olması
B) İnsanların din aracılığıyla birbirine yaklaşması
C) İnsanda ibadet etme dürtüsünün bulunması
D) İnsanda bulunan hayret ve anlama çabasının dinlerde karşılık
bulması
E) İnsanın kendini tanımak istemesi
12) Eski Yunan, Mısır, Roma ve İslam öncesi Arap Yarımadası’nda birçok
tanrı inanışı yaygındı.Antik Yunan’da gök tanrı,savaş ve barış
tanrısı,güneş tanrısı ve aşk tanrısı gibi çeşitli tanrıların bulunduğuna
inanılırdı.Arap Yarımadası’nda da her kabilenin tanrısal bir güçle
nitelendirdikleri çeşitli putlar bulunmaktaydı.Bu nedenle islam
dininin ilk muhatabı olan Mekke toplumu, birden fazla tanrının
varlığına inandıkları için müşrik olarak isimlendirilmişlerdir.
17) İbadet: insan yaratıcıya şükredip İslam dini nin gereğini yerine
getirmesidir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kkişi üzerine farz olan ibadetler
arasında yer almaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Oruç tutmak
Malının zekatını vermek
Hasta ziyaretine gitmek
Ömründe en az bir defa hacca gitmek
Beş vakit namaz kılmak
18) Aşağıdakilerden hangisi, namaz abdesti alınmadan yapılamaz?
A) Dua etmek
B) Oruç tutmak
C) Ezberden Kur'an-ı Kerim okumak
D) Namaz kılmak
E) Hadis okumak
Bu parçada sözü edilen tanrı anlayışı aşağıdaki-lerden
hangisidir?
A) Teizm
B) Politeizim
C) Ateizm
D) Deizm
E) Monoteizm
Dinin insan hayatındaki yeri
İnanmanın çeşitli biçimleri
İnsanın evrendeki konumu
Ahlaki değerlerin dinle ilişkisi
Değerlerin oluşumunda dinin etkisi
19) Usulüne uygun biçimde abdest alırken aşağıdakilerden hangisi
kolların yıkanmasından hemen sonra gelir?
13) Tarih boyunca yaşamış bütün toplumlar bir dini,inancı ya da felsefi
düşünceyi benimsemişlerdir.İnsanlık tarihi incelendiğinde dinsiz bir
toplumun var olmadığı görülecektir.Çünkü inanmak,insanın en
temel manevi ihtiyaçlarından biridir.
A) Ağız ve burnun yıkanması
B) Başın mesh edilmesi
C) Yüzün yıkanması
D) Ayakların yıkanması
E) Kulakların mesh edilmesi
Bu parçada inancın hangi özelliği taşıdığı dile getirilmiştir?
20)
A) Toplumsal yaşamı etkilemesi
B) Evrensel özellikler göstermesi
C) Tek tanrıya inanılması
D) Psikolojik öğelerden beslenmesi
E) Özgür akıl ile karar verilmesi
14) Kur’an’ı Kerim,tek tanrıcılık inancını en yalın şekilde şöyle ifade
eder: ‘’De ki: O Allah birdir.Allah Sameddir.O doğurmamış ve
doğmamıştır.O’nun hiçbir dengi yoktur.’’
Peygamberimizin doğduğu dönemde Araplar arasında haksızlık ve
kötü alışkanlıklar yaygındı. Toplumda adaletsizlikler yaşanıyordu.
Güçlü ve zengin olanlar, kimsesizleri eziyordu. Mekke’ye ticaret
amacıyla gelen yabancıların malları zorla ellerinden alınıyordu. İçki
içmek, kumar oynamak, hırsızlık yapmak gibi kötü davranışlar
artmıştı. Falcılık, büyücülük, sihir gibi batıl inanışlar yaygındı.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (s.a.v) ‘in doğduğu
ortam için doğru değildir ?
Buna göre,aşağıdakilerden hangisi tek tanrı inancıyla bağdaşmaz?
A)
B)
C)
D)
E)
A) Tanrı birdir
B) Özünde tevhid inancı vardır.
C) Evreni yaratan Tanrı’dır.
D) Tanrı’nın gücü sınırsız değildir.
E) Tanrı kendisine ibadet edilendir.
Ticaret ahlakı kurallara bağlıydı.
Kadınlar temel haklarından yoksundu.
Kötü alışkanlıklar yaygınlaşmıştı.
Kölelik yaygındı.
Doğaüstü güçlere inanılıyordu.
15) Çevre faktöründen bağımsız olarak insanda doğuştan var olduğu
düşünülen değişmez özelliklerin bütünü insan doğasını oluşturur.
İslam dininde bu ifade, aşağıdakilerden hangisiyle
açıklanmıştır?
A) Kader
B) İman
D) Tevhit
C) Fıtrat
E) Kibir
Not: Sınav süresi 30 dakikadır. Süreniz başladı. Her sorunun doğru cevabı 5 puandır. Sınavı erken biten dışarı çıkamaz. Lütfen “Hocam sınavları okudunuz
mu?” diye sormayın. Okuyunca e-okulda görürsünüz. Kopya çekmek caiz değildir…Başarılar…Yusuf CANTÜRK
Sayfa 2
Download