Uploaded by User5768

TÜRKİYENİN KURUYAN KURTULAN GÖLLERİ HARİTASI

advertisement
GRAFÝK: EROL POLAT
TÜRKÝYE’NÝN KURAKLIK HARÝTASI
Akþehir Gölü (Konya)
Fýrat Nehri (Adýyaman)
Beyþehir Gölü (Konya)
Kýzýlýrmak (Sivas)
Ladik Gölü (Samsun)
Meke Gölü (Konya)
Menderes Nehri (Aydýn)
Murat Nehri (Aðrý)
Nasreddin Hoca’nýn maya
çaldýðý Akþehir Gölü, 15
yýl önce 350 kilometrekarelik alana sahipti. Bugün ise göl 30 kilometrekareye, en derin yeri ise 1
metreye kadar düþtü.
Güneydoðu’nun can damarý Fýrat da kurak geçen sezondan nasibini aldý. Nehrin suyu çekildi.
Fýrat’ýn üzerindeki Atatürk Barajý’nda su seviyesi 1 metreye kadar düþtü.
Türkiye’nin en büyük tatlý
su gölü ve milli park alaný
olan göl giderek küçülüyor. Gölde son 10 yýl içerisinde 2 milyar metreküp
su buhar oldu. Su seviyesi
8 metreye kadar indi.
Bin 150 km olan hýrçýn nehirden geriye çatlak topraklar kaldý. 2007 yýlý Mayýs
ayýnda 400 m3/sn olarak tespit edilen nehrin debisi 10
m3/sn’ye kadar düþtü. Yýllýk
ortalama debi 184 m3/sn.
Dünyada yüzen adacýklara
sahip 3 gölden biri Ladik’in
bin 300 hektar olan alaný, su
seviyesinin 6 metreden 30
santimetreye inmesi nedeniyle 400 hektara düþtü. Göl
yüzde 70 oranýnda küçüldü.
‘Dünyanýn nazar boncuðu’
adýyla bilinen Meke Krater Gölü’nün sularý çekildi. Göl, bugün artýk bataklýðý andýrýyor. Gölün
çapý 800 metreden aþaðýya düþtü ve sularý çekildi.
Menderes Nehri, Aydýn’ýn
Bozdoðan ilçesi sýnýrlarý
içindeki Kemer Barajý’ndan su alýyordu. 58 bin
metreküp suyla takviye
edilmeye çalýþýlan Büyük
Menderes Nehri artýk yok.
Her yýl ilkbaharda karlarýn erimesiyle birlikte debisi artan Murat Nehri’nde
bu yýl sular tamamen çekildi. Murat Nehri’nde yüzen çocuklar, bu yýl ayný
yerde futbol oynuyor.
Sultan Sazlýðý (Kayseri)
Tuz Gölü (Konya)
Tuzla Palas (Kayseri)
Van Gölü (Van)
Meriç Nehri (Edirne)
Ýznik Gölü (Bursa)
Yeþilýrmak (Amasya)
Sakarya Nehri (Sakarya)
301 türden 700 bin kuþ
türünü barýndýran Sultan
Sazlýðý’nda da kuraklýk
alarmý verildi. Sazlýða,
Zamantý Irmaðý’ndan her
yýl 110 milyon metreküp
su sazlýða akýtýlacak.
1997’de 260 bin hektar
alaný kaplayan Tuz Gölü, 7
yýlda 100 bin hektar azalarak 160 bin hektara düþtü.
Bu hýzla giderse gölün
birkaç yýl içinde tamamen
kurumasý bekleniyor.
Kayseri'nin önemli tuz
göllerinden biri. 106 kilometrelik Palas Ovasý'nda
yer alan 35 kilometrekarelik sulak alan kurudu.
Birçok kuþ türü bölgeyi
terk etti. Tuz verimi düþtü.
Van Gölü’nde 1995’ten itibaren su seviyesi hýzla düþmeye baþladý. 12 yýlda 1,6
metrelik düþüþ ‘anormal’
olarak deðerlendiriliyor.
Yaðýþ olmazsa, 3 yýl sonra
gölde su kalmayacak.
Meriç Nehri’nde su miktarý
büyük oranda azaldý. Nehirde irili ufaklý çok sayýda
adacýk oluþtu. Geçtiðimiz
yýl debisi 730 metreküp/saniyeye çýkan Meriç’teki su
debisi yüzde 80 azaldý.
Ýznik Gölü, son yýllarýn en
düþük seviyesine indi. Ýznik Gölü’nün Orhangazi
yakasýnda sahile yakýn
bölgelerde oluþan adacýklar, suyun rekor derecede
azaldýðýnýn bir göstergesi.
Yeþilýrmak Nehri de
kuraklýk sýkýntýsý yaþýyor.
Yeþilýrmak Havzasý’nda
bulunan barajlarýn doluluk oraný yüzde 53,9 seviyesinde. Bu oran geçen yýl
yüzde 76,7 düzeyindeydi.
Kuraklýk sebebiyle Sakarya Nehri’nde de sular çekildi. Daha önce akýþ hýzý
saniyede 90 metreküp
olarak ölçülen Sakarya
Nehri’ndeki su akýþ hýzý,
saniyede 45-50 m3’e düþtü.
Download