Uploaded by User5619

Resmi Savunma

advertisement
Savunma İstem Yazısı
İstanbul, ……/……/2020
Sayın XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXX olarak görev yaptığınız şirketimizde …./…../….. tarihli tutanak
uyarınca, işyerinde mesai saatleri içerisinde işiniz ve görevinizle meşgul olmanız
gerekirken ve bu konuda daha önce sözlü olarak uyarılmasına rağmen çalışma
saatleri içerisinde sürekli olarak cep telefonunuz ile meşgul olduğunuz ve amiriniz
konumunda olan kişilere karşı tehdit içerikli konuşmalar yaptığınız tespit edilmiştir.
Konu ile ilgili yazılı açıklamalarınızı işbu yazının tebliğinden itibaren bir (1) iş günü
içerisinde bizimle paylaşmanızı dikkatinize sunar, aksi halde savunma verme
hakkınızdan vazgeçmiş sayılacağınızı bildiririz.
……/……/2020
Tebliğ Eden
Tebellüğ Eden
İşveren / İşveren Vekili
Kaşe İmza
Adı-soyadı İmza
Download