Uploaded by tugce.barinoglu

doğal hayvan toplulukları

advertisement
TÜRKİYE’DEKİ DOĞAL HAYVAN TOPLULUKLARININ GENEL ÖZELLİKLERİNE BAKIŞ
GİRİŞ
Biyocoğrafya biliminin bir alt dalı olan ve yeryüzündeki tüm doğal hayvan topluluklarının bugün ve geçmişteki
dağılışı ile ilgilenen alan zoocoğrafyadır. Bu hayvan topluluklarının dağılışı, hayvan türünün ve sayısının çok olması
sebebiyle belli gruplara ayrılıp araştırılmasını zorunlu kılmıştır. Bu araştırmalar sonucu bu dağılışların çevresel koşullara
göre önemli değişiklikler gösterdiği görülmüştür. Özellikle Türkiye’de bu doğal hayvan topluluklarının yaşam alanlarının
geniş olmasında ülkemizin farklı iklim kuşaklarını barındırması, eskiden beri çeşitli göç yolları üzerinde yer alması ve
kıtlara arasındaki konumu bu hayvan topluluklarının büyük bir kısmının yaşam alanı olmasında büyük etkisi olduğu
gerçeği buna güzel bir örnektir.(Bilim ve Teknik,2019,sayfa 75) Çoğu hayvan türü kendi iklim koşullarını ve besin
ihtiyaçlarını ülkemizin farklı bölgelerinde bulabilir. Dolayısıyla ülkemizde fauna bakımından çeşitli familyalara ait tür
zenginliği görülür(Şekil 1 ).
‘Türkiye’de yaklaşık 80.000 hayvan türünün yaşadığı tahmin edilmektedir’ URL 1 (2020). ‘Türkiye faunasına ait
161 memeli, 418 kuş, 120 sürüngen, 22 kurbağa, 127 tatlı su balığı, 384 deniz balığı olmak üzere toplam 1230 civarında
omurgalı tür, 60.000-80.000 civarında ise omurgasız tür tanınır’ URL 2 (2020). Fakat hala bu faunanın birçok grubu
hakkındaki bilgilerimiz yetersizdir. Bu hayvan türlerinin sayısı tahmindir ve bu tür sayıları yapılan yeni araştırmalarla
artabilmektedir(Tablo 1). Biz bu çalışmada hayvan topluluklarını bazı gruplar altında inceleyeceğiz(Şekil 2).Bu gruplar
altında incelerken canlıların biyolojik özelliklerine girmeden coğrafya alanındaki ( yaşam alanları, yaşadıkları bölgelerde
sağladıkları adaptasyonları vb.) konumlarını aktaracağız ve bunların genel özelliklerine bakacağız.
Şekil 1 : Türkiye’nin zoocoğrafya haritası
(https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/85535/mod_resource/content/1/13_T%C3%BCrkiyede%20Do%C4%9Fal%20Hayvan%20Topluluklar
%C4%B1.pdf)
1/6
Şekil 2 : Hayvan topluluklarının sınıflandırılması
HAYVAN TOPLULUKLARI
OMURGASIZLAR
OMURGALILAR
KUŞLAR
BALIKLAR
MEMELİLER
ANA METİN
İKİ
YAŞAMLILAR
(SÜRÜNGENLER/KURBAĞALAR)
1)OMURGASIZLAR
‘Omurgasız hayvanlar iç iskelet sistemine sahip olmayan canlılardır.’URL 3 (2013) Bu hayvan topluluğu dünyada
olduğu gibi ülkemizde de geniş bir yer kaplar. Genel olarak omurgasız hayvanların farklı türleri akarsular, göller,
ormanlık alanlar ve bozkır gibi doğal ortamlarda bulunuyor. Yengeç, örümcek, kelebek, solucan, deniz yıldızı ve daha
nicesi…(Şekil 3). Yabancı turistler, bu canlı grubundan karada en geniş yer kaplayan böcekleri ülkemizden ticaret veya
koleksiyon amacıyla her ne kadar kaçırsa da bu canlıların sayısı artmaya devam etmektedir. Denizlerimizde ise ekonomik
değerleri olan sünger, tıbbi sülük ve mercanlar bulunmaktadır(Şekil 4).
Şekil 3: Solucan
Şekil 4 : Akdeniz’deki taş mercan
https://www.ktu.edu.tr/dosyalar/yaban_d7c3b.pdf
http://tudav.org/bizden/basin-bultenleri/
basin-bulteni-akdenizde-yasayan-tasmercan-kolonileri-iklim-degisikligi-nedeniyle-olmeye-basladi/
2)OMURGALILAR
Yapmış olduğumuz doğal hayvan topluluklarının gruplandırılmasındaki ikinci başlığımız olan omurgalı türler hem
ülkemizin hem de dünyanın önemli ölçüde biyolojik çeşitliliğini oluşturan kısımdır. Bu başlığın alt başlıklarını
açtığımızda bu canlıların ülkemizdeki hem yaşam alanlarına hem de tür sayılarına aşağıdaki tablodaki bilgilerden
ulaşabiliriz.(Tablo 1)
2/6
Tablo 1 : Türkiye omurgalı türlerinin dağılımı
Hayvan Grupları
Tür
Sayısı
236
Önemli Dağılım Alanları
İki yaşamlılar
(Amfibiler)
Sürüngenler
30
Bolkar Dağları, Kuzeydoğu ve Güneybatı
Anadolu
Güneydoğu Anadolu Suriye sınır bölgesi,
Bolkar Dağları, Doğu Akdeniz
Kuşlar
460
Göller bölgesi, Göl ve ırmak havzaları ve
deltaları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu,
Doğu Akdeniz
Memeliler
161
Akdeniz Toros Dağları, Mer - sin-Silifke
yöresi, Türkiye-Suriye Sınır Hattı, Akdeniz
Sahil Hattı, Doğu Karadeniz Bölgesi
Balıklar
120
Orta Anadolu, Göller Bölgesi, Van Gölü, Ege
ve Akdeniz Akarsuları
http://www.nuhungemisi.gov.tr/Content/Documents/biyokacakcilikla-mucadele-rehberi.pdf)
2.1)BALIKLAR
Türkiye’nin 3 tarafının denizlerle çevrili olması, akarsuları ve gölleri bakımından büyük bir su potansiyeli olması
nedeniyle ülkemiz bir deniz ülkesi konumundadır. Hem deniz faunası hem de tatlı su faunası Türkiye için büyük bir
değere sahiptir. Her ne kadar Karadeniz Bölgemizde balıkçılık çok yapılsa da Marmara Bölgemiz balık açısından en
zengin bölgedir. Turna, aynalı sazan, göl alabalığı ve tatlı Karadeniz su kefali ülkemizin tatlı sularında yaşayan bazı
balıklardır(Şekil 5). Denizlerimizde ise hamsi, istavrit, levrek,lüfer,palamut, sardalya, tekir,kalkan gibi türler
bulunmaktadır(Şekil 6). Fakat bu çeşitliliklerin yanı sıra bir dipnot düşmek gerekirse her ne kadar çoğu balığın bizim
besin ihtiyacımızın karşılamasında önemli bir yeri olsa da Banu Dökmecibaşı’nın Atlas Dergisinde yazdığı ‘Balıklar
Nereye Gitti?’ adlı yazısındaki ‘Dünyada tüketim nasıl hızla ve bilinçsizce arttıysa, Türkiye’de de “denizde balık
bitmez” anlayışı yerleşti.’URL 6(2020) cümlesi ülkemizdeki bu balık çeşitliliğin ve sayısının kontrolsüz avlanma sonucu
azalacağının habercisidir.
Şekil 5: Göl alabalığı ve Aynalı sazan
Şekil 6 : Tekir ve istavrit
https://gida.ibb.istanbul/tarim-ve-suurunleri-mudurlugu/tatli-su-baliklari.html
https://gida.ibb.istanbul/tarim-ve-suurunleri-mudurlugu/deniz-baliklari.html
2.2)İKİ YAŞAMLILAR
Bu canlı türleri hem karada hem suda yaşadıkları için iki yaşamlılar adını vermişlerdir. Kurbağa, kaplumbağa
ve semender gibi türler bu gruptandır (Şekil 7). Balık ve sürüngen arasında bir özellik gösterirler . Türkiye’de bu
canlıların türleri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilmektedir.Ayrıca bu canlıların en büyük tehditlerinden
birisi de yine yabancılar tarafından yasa dışı olarak toplanıp kaçırılmasıdır.
3/6
Şekil 7 : Kara kaplumbağası ve Su kaplumbağası
https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/85535/mod_resource/content/1/13_T%C3%BCrkiyede
%20Do%C4%9Fal%20Hayvan%20Topluluklar%C4%B1.pdf
2.3)SÜRÜNGENLER
Sürüngen diyince hepimizin aklına ilk olarak yılan gelir. Ülkemizde de bu hayvanlar gerek görüntüleriyle gerekse
zehirli oldukları düşüncesiyle kötülük sembolü olarak görülürler ve yok edilmeye çalışılırlar. Fakat her canlının bir
faydası olduğu gibi yılanların da ekosistemimizin yapılanmasında önemli bir payı olduğu gerçeği çok bilinmez. Zararlı
kemirgenleri yiyerek tarıma fayda sağlarlar. Genellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunurlar ve kara yılan, kedi
gözlü yılan, Kafkas engereği, sarı yılan, Van yılanı ve su yılanı gibi karada ve suda yaşayanlar yaygındır (Şekil 8). Zehirli
yılan türlerini engerekler oluştururlar URL 4(2020). Yılanların dışında kertenkele ve kaplumbağalar vardır(Şekil 9). Bu
canlılar ülkemizin iklim çeşitliliği sayesinde kendi yaşam koşullarını sürdürebilecekleri bölgelerimizde bulunurlar.
Şekil 8 : Kedi gözlü yılan fotoğrafı
Şekil 9 : Karada yaşayan bir kertenkele fotoğrafı
https://www.haberurfa.com/yasam/nadir-gorulen-
https://www.wikiwand.com/tr/T%C3%BCrkiye
_s%C3%BCr%C3%BCngenler_listesi
kedi-gozlu-yilan-o-ilimizde-goruldu-h6204.html
2.4)KUŞLAR
Türkiye’nin kuş türleri bakımından da zengin olması yine kendine özgü iklimi ve bitki örtüsü olmasıyla,
konumuyla ilgilidir. Özellikle kuş göçlerinde kıtalararası geçiş konumunda bulunması ve göç eden kuşların beslenme,
üreme ve barınma noktası olarak bizim coğrafyamızı seçmesi görülen bu çeşitliliğin bir sebebidir. Bunların yanında, bu
çeşitliliği artıran önemli sahalar vardır. Örneğin; Çamaltı Tuzlası, Sultan Sazlığı, Manyas Kuş Cenneti, Darıca Kuş
Cenneti, Eğridir Gölü, Beyşehir, Eber, Akşehir gölleri çevreleri Kızılırmak, Yeşilırmak ve Çukurova’daki lagünlerdir
URL 5 (2013).Serçe, kırlangıç, bülbül,çalı kuşu, sığırcık, karga ve kuzgun en bilinen kuş türlerindendir(Şekil 10).Bir
zamanlar ülkemizde olup sonradan yok olan kuşlarımızdan en bilinenleri ise Telliturna ve Kelaynak’tır( Şekil 11).
Şekil 10 : Kar serçesi fotoğrafı
Şekil 11 : Telliturna fotoğrafı
https://www.wikiwand.com/tr/Kar_ser%C3%A7esi
https://www.wikiwand.com/tr/Telli_turna
4/6
2.5)MEMELİLER
Türkiye memeli hayvanlar bakımından da önemli bir zenginliğe sahiptir. Bu kadar çeşitliliğin olmasında yine
coğrafi konumunun etkisi vardır. Çöl faunasının elemanları Fırat vadisine yayılırken Afrika kökenli sıcak ve yarı tropik
alanları seven hayvanlar daha çok Akdeniz Bölgemize yayılmıştır. Bununla birlikte Karadeniz Bölgemizde yarasalara
rastlanır(Şekil 12). Dünyadaki dağılışı dar olup sadece Türkiye’de yaşayan 6 memeli türümüz vardır. Bunlardan bazıları
Toros sivri faresi,Silifke dikenli faresi, Anadolu tarla faresidir(Şekil 13). Karada yaşayan memelilerin dışında denizde
yaşayan memelilerimizi ne yazık ki gerektiği kadar tanımıyoruz. Akdeniz Foku -nesli tehdit altında- , Çizgili Yunus,
Siyah Yunus, Uzun Balina, Kaşalot ve Mutur genellikle Akdeniz ve Karadeniz’de yaşayan türlerdendir(Şekil 14 ve 15).
Şekil 12 : Sakallı yarasa fotoğrafı
Şekil 13 : Silifke dikenlifaresi
http://www.kackartv.com.tr/sakalli-yarasalar
-koruma-altina-aliniyor/8013/
https://www.sakaryarehberim.com/haber-silifke
dikenli-faresi-tehdit-altinda-31202.html
-
Şekil 14 : Akdeniz Foku fotoğrafı
Şekil 15 : Kaşalot fotoğrafı
http://tudav.org/calismalar/denizel-biyocesitlilik/denizmemelileri-calismalari/turkiyenin-deniz-memelileri/
https://www.nkfu.com/kasalot-balinasi-hakkinda-bilgi/
SONUÇ
Özetle, her ne kadar birçok tür zaman içinde Anadolu coğrafyasından tamamen çekilmiş veya azalmış olsa da
ülkemizdeki bu doğal hayvan topluluklarının varlığını; coğrafi konum şartları, bitki örtüsünün çeşitliliği, yaşam
alanlarının kara, hava ve su olarak ayırdığımızda her habitatta elverişli bir yaşam koşullarına ev sahipliği etmesi gibi
faktörler etkilemiştir. Böylece her hayvan kendi yaşamını sürdürebileceği koşullara uygun ekosistemleri Türkiye
coğrafyasında bulabiliyor. Biz de ülkemizin bu zoolojik servetine yeteri kadar değer vermeli ve onları bazı amaçlar için
ülkemizden kaçıran yabancı insanlara ve zevk için avcılık yapanlara karşı önlemler almalıyız. Aksi taktirde bu hayvan
topluluklarındaki bildiğimiz ve bilmediğimiz çoğu tür azalmaya devam edecektir.
5/6
KAYNAKÇA
İnternet kaynakları:
-URL1:
https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/85535/mod_resource/content/1/13_T%C3%BCrkiyede%20Do%C4%9Fal%20H
ayvan%20Topluluklar%C4%B1.pdf (son erişim 29.10.2020)
-URL 2:
http://web.deu.edu.tr/famer/canlilar_dunyasi.htm (son erişim 17.11.2020)
-URL 3: T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, ‘Biyokaçakçılıkla Mücadele Rehberi’ (2013)
http://www.nuhungemisi.gov.tr/Content/Documents/biyokacakcilikla-mucadele-rehberi.pdf (son erişim 17.11.2020)
-URL 4:
https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/85535/mod_resource/content/1/13_T%C3%BCrkiyede%20Do%C4%9Fal%20H
ayvan%20Topluluklar%C4%B1.pdf ( son erişim 29.10.2020)
-URL 5:
http://www.nuhungemisi.gov.tr/Content/Documents/biyokacakcilikla-mucadele-rehberi.pdf (son erişim17.11.2020)
URL 6:
-Atlas Dergisi, Banu DÖKMECİBAŞI, ‘Balıklar Nereye Gitti?’, (Haziran 2020)
(https://www.atlasdergisi.com/gundem/turkiyede-balikcilik-ve-balik-avi-aliskanliklari-yontemleri.html)
17.11.2020)
(son
erişim
-Prof. Dr. Mahmut EROĞLU, ‘OMURGASIZ HAYVANLAR Ders Notu’, (2016)
(https://www.ktu.edu.tr/dosyalar/yaban_d7c3b.pdf) (son erişim 11.11.2020)
-T.C. ERZİNCAN VALİLİĞİ YAYINI, Prof. Dr. Salih DOĞAN, ‘HAYVAN VARLIĞI’ (2019)
(https://www.researchgate.net/publication/337534587_Hayvan_Varligi) ( son erişim 09.11.2020)
-Doğa Derneği, ‘Türkiye’nin Önemli Doğa Alanları’, (2006)
(https://www.dogadernegi.org/wp-content/uploads/2015/09/01_ONYAZI_CILT_1.pdf) (son erişim 17.11.2020)
-Türk Deniz Araştırmaları Vakfı, ‘Türkiye’nin Deniz Memelileri’
(http://tudav.org/calismalar/denizel-biyocesitlilik/deniz-memelileri-calismalari/turkiyenin-deniz-memelileri/)
17.11.2020)
(son
-TÜBİTAK Bilim Teknik Dergisi, Mete Mısırlıoğlu, ‘Zoolojik Servetimiz’ (Ekim 2019)
(https://www.researchgate.net/publication/336133874_Zoolojik_Servetimiz-Turkiye_Faunasi_Zoological_WealthFauna_of_Turkey) (son erişim 17.11.2020)
-Prof. Dr. Selami GÖZENÇ, ‘Türkiye’nin Doğal Bitki Örtüsü ve Hayvan Toplulukları Ders Notu’
(https://docplayer.biz.tr/13463364-Turkiye-nin-dogal-bitki-ortusu-ve-hayvan-topluluklari.html) (son erişim 18.11.2020)
6/6
erişim
ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI : TUĞÇE BARINOĞLU
NUMARASI: B200600017
2020-2021 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ÖDEV DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
DERS ADI: TÜRKİYE COĞRAFYASI VE JEOPOLİTİĞİ
ÖDEV KONUSU ADI: TÜRKİYE’DEKİ DOĞAL HAYVAN
TOPLULUKLARININ GENEL ÖZELLİKLERİNE BAKIŞ
Değerlendirme ölçütleri
Çok İyi
(10 puan)
İyi
(7 puan)
Orta(5
puan)
Zayıf(3
puan)
Boş (0
puan)
Değerlendirme ölçütleri
Çok İyi
(10 puan)
İyi
(7 puan)
Orta(5
puan)
Zayıf(3
puan)
Boş (0
puan)
Değerlendirme ölçütleri
Çok İyi
(10 puan)
İyi
(7 puan)
Orta(5
puan)
Zayıf(3
puan)
Boş (0
puan)
1. Giriş kısmı (Çalışmanın amaç ve öneminin yazımı) (10 PUAN)
2. Konu kapsamı (40 PUAN)
3. Şekil ve tablo düzenlemeleri ve kullanımı (10 PUAN)
4. Metin içinde kaynak gösterimi (10 PUAN)
5. Sonuç kısmı yazımı (10 PUAN)
6. Kaynakça kısmı yazımı (10 PUAN)
7. Sayfa düzeni ve yazım kuralları (10 PUAN)
TOPLAM PUAN:
Download