avrupa komisyonu tarafından yürütülen avrupa 2020 kamuoyu

advertisement
AVRUPA KOMĐSYONU TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN “AVRUPA 2020” KAMUOYU
YOKLAMASI ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI
Avrupa Komisyonu tarafından 24 Kasım 2009 – 15 Ocak
2010 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve Avrupa
Birliği’nin (AB) “Avrupa 2020” stratejisine ilişkin olarak
toplumun çeşitli kesimlerinin görüşlerini almayı
amaçlayan kamuoyu yoklamasına ait ilk sonuçlar 2 Şubat
2010 tarihinde açıklandı. Söz konusu çalışmaya üye
devletlerin yanı sıra sivil toplum kuruluşları, çıkar
grupları, uluslar arası örgütler ve bazı üçüncü ülkeler de
katıldı. Đlk sonuçlar ışığında ortaya koyulan önceliklerin
“yönetişim” ve “çevre” başlıklarında yoğunlaştığı
görülüyor. Bu bağlamda, Đstikrar ve Büyüme Paktı’nın
önemine vurgu yapılırken, yeşil ekonominin geliştirilmesi
gerektiği ön plana çıkıyor.
Üye devletler tarafından yapılan değerlendirmelerde Lizbon Stratejisi’nin eksiklerini
tamamlamak için yönetişimin güçlendirilmesi üzerinde duruluyor. Bu kapsamda yönetişime
ilişkin düzenlemelerin daha bağlayıcı hale getirilmesi çağrısı yapılırken AB hedeflerinin çok
az bir bölümünün ulusal hedeflerle bağdaştırılabildiği ifade ediliyor. Öte yandan üye
devletlerin 2020 stratejisinin tematik öncelikleri konusunda hemfikir oldukları vurgulanıyor:
bilgiye dayalı büyüme; kapsayıcı toplumlar; yeşil ve rekabet edebilir ekonomiler. Aynı
zamanda, ekonomik ve sosyal boyutlar ile çevre boyutu arasında güçlü bir bağ olduğu
değerlendirmesi yapılıyor.
Bölgesel ve yerel makamlar da benzer şekilde farklı yönetim seviyeleri arasında işbirliğinin
artırılması ve çok boyutlu yönetişimin güçlendirilmesi üzerinde duruyor. Bu bağlamda,
bölgesel ve yerel makamlara daha fazla yetki verilmesi yoluyla reformların sahaya
indirilmesinin kolaylaşacağı öne sürülüyor. Sosyalistler ve Demokratlar Grubu (S&D) ise, AB
Konseyi’ne merkezi bir rol verilmesi yerine sektörel komitelerin, Avrupa Parlamentosu’nun
ve ulusal parlamentoların güçlendirilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Grup aynı zamanda 2020
stratejisi ile çok yıllı mali işbirliği arasında bağlantı kurulması önerisini getiriyor.
Liberal ve Demokratlar Grubu (ALDE) ise “Avrupa 2020”nin güçsüz bir yönetişim örneği
olduğunun altını çizerek Komisyon’a “havuç-sopa” yöntemini uygulayabileceği merkezi bir
rol verilmesini öneriyor. Örnek olarak, AB fonlarının kullanımına göre faydalanıcıların
“ödüllendirilmesi” veya “cezalandırılması” gösteriliyor. Son olarak iletişimin bir baskı aracı
olarak kullanılabileceği dile getiriliyor.
Eurosystem ve Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) gibi AB kuruluşları da bilgi ve yenilikçiliğe
dayalı büyümenin sağlanması ile yeşil ekonomi ve rekabet edebilirliğin gelişeceğini
vurguluyor. Đş dünyası büyüme ve istihdamı ön planda tutarak yapısal reformlara eğilmeyi ön
plana koyarken Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) 2020 stratejisini fazla liberal
olmakla eleştirerek sosyal programın daha da geliştirilmesi ve kurumsal yönetimde kısa vadeli
yaklaşımların sone ermesi gerektiğini ifade etti.
Avrupa Sosyal Platformu, stratejide büyüme ve rekabet edebilirliğe yapılan vurgunun
başarısız olan Lizbon Stratejisi’ni hatırlattığını belirterek söz konusu belgenin uygulama
mekanizmaları ve hedefleri konusunda eksik olduğunun altını çizdi. Bu bağlamda 2020
stratejisindeki istihdam yaklaşımının herkes için iş ve yoksulluk ile mücadele gibi
yaklaşımlarla genişletilmesi çağrısı yapıldı. Çevre örgütleri ise, belgede yeşil ekonomiye
verilen önemi memnuniyetle karşılarken çevreye ilişkin yaklaşımın yalnızca sanayiye ve
ekonomiye katkısı bakımından ele alınmış olmasının çevre örgütleri ile iş dünyasını karşı
karşıya getirebileceğini belirtti.
“Avrupa 2020” hakkında daha detaylı bilgi ve belgelere http://ec.europa.eu/eu2020/
adresinden ulaşabilirsiniz.
Download