Enerji Politikası

advertisement
Enerji Politikası
Avrupa Birliği Enerji Politikası’nın temel amacı, sürdürülebilir, güvenilir ve rekabet edebilen bir
ortamda enerji tedarikini sağlamaktır.
Bunun yanı sıra, Avrupa Birliği, iklim değişikliği ile mücadele ederek sera gazı emisyonlarını
azaltmayı, ekonominin rekabet edilebilirliğine katkıda bulunmayı, tüketiciye güvenilir ve
ekonomik enerji kaynakları sunmayı ve ithal edilmiş hidrokarbonlar üzerindeki bağımlılığı
sınırlandırmayı amaçlayan ortak bir AB enerji politikası oluşturmayı hedeflemektedir.
Söz konusu politika, vergi, sübvansiyon ve CO2 emisyonu ticaret planı gibi piyasa temelli
araçlar; enerji verimliliğini sağlayan ve yenilenebilir enerjiyi teşvik eden enerji teknolojileri;
Topluluk mali araçları ile desteklenmektedir.
AB, sürdürülebilir bir gelecek için, aşağıda sıralanmakta olan enerji politikasına ilişkin
hedefleri gerçekleştirmeyi planlamaktadır:
•
2020 yılına kadar, enerji tüketiminin %20 azaltılması;
•
2020 yılına kadar, enerji tüketiminde yenilenebilir enerji payının %20 arttırılması;
•
2020 yılına kadar, petrol ve dizel tüketiminde, biyoyakıt payının %10 arttırılması;
•
2020 yılına kadar, sera gazı emisyonlarının % 20 azaltılması;
•
Her bir kişiye ve şirkete etkin bir fayda sağlayan bütünleştirilmiş bir enerji pazarı
oluşturulması.
Download