Uploaded by User4765

Dr Fatoş Deniz SUNUM

advertisement
Oosit Donasyon Sikluslarında Progesteron
Ölçülmeli Mi? Kümülatif Canlı Doğum Oranı ve
Embriyo Kalitesinin Retrospektif Analizi
Uz.Dr. Fatoş Deniz YİĞİTTÜRK
Giriş
• Stimülasyon protokollerinden bağımsız olarak geç
foliküler fazda %38 oranında progesteron düzeyi artar.
• Endometrial anormallikler, embriyo kalitesinde ve
otolog sikluslarda kümülatif canlı doğum oranı (CLBR)’
nda gözlenen düşme ile ilişkilidir.
• Standart in vitro fertilizasyon (IVF)’da foliküler fazda
yükselmiş serum progesteronu (LFEP)’ nun oositler ve
endometrium üzerindeki etkisini değerlendirme zordur.
• Ooosit donasyon ve embriyo kriyoprezervasyonu
modelinde bu durum ayrıca değerlendirilmelidir.
• Ancak oosit donasyon siklusları model olarak
alınmadan önce oosit donörlerinin genel IVF
populasyonuna göre daha geç ve ovaryan
stimulasyona daha farklı yanıt verebileceğine dikkat
edilmelidir.
• LFEP etkisi ile ilgili tartışmalı sonuçlar elde edilmiştir.
• Bazı çalışmalar etkisinin olmadığını raporlamıştır.
• Bazıları ise, yükselmiş Progesteron düzeyini düşük
gebelik sonuçlarıyla ilişkilendirmiştir.
• Bu çalışmalarda bazı sınırlamalar söz konusudur;
1. Kullanılan
progesteron
sınıflandırılmamıştır.
‘cutt
of’
değeri
2. Embriyo kalitesi (EQ) verileri yoktur.
3. Taze sikluslardaki gebelik oranlarında kullanımla
ilgili sınırlandırmalar mevcuttur.
• Multiple embriyo transferinin uygulanmasının başarıyı
arttırdığı bilinmektedir.
• CLBR’ de IVF başarısını yükseltmek için artmış
çalışmalar mevcuttur.
Materyal Metot
• Bu çalışma 3. basamak Üniversite hastanesinde
2010-2017 yılları arasında GnRH antagonist verilen
oosit donasyon siklluslarını kapsamaktadır.
• Her dönor analize bir kez dahil edilmiş ve her verici
bir alıcı ile eşleştirilmiştir.
• Ovulasyon tetikleme günü serum progesteronuna
göre çalışma 2 gruba ayrılmıştır;
I. Progesteron ≤ 1.5
II. Progesteron >1.5
Oosit Dönorları ve Ovaryan Stimülasyon
• Taze ejakülattan alınan sperm kullanılmıştır.
• D3 ve D5 emriyolar kullanılmıştır.
• D2 gün FSH/huG kullanılmıştır.
• D7 gün 0.25 mg GnRH antagonisti kullanılmıştır.
• ≥ 20mm 3 foliküle final oosit maturasyonu için tek doz
GnRH agonisti kullanılmıştır.
• 36 saat sonra yumurta toplama (OPU) yapılmıştır.
Alıcı Endometriumun Hazırlanması
• Tüm alıcılarda siklusun 1-3 günü Estradiol-valerate4-MG estradiol başlanmış ve 12 gün devam
edilmiştir.
• 200 mg vajinal progesteron (Utrogestan) eklenmiştir.
• 4 gün sonra D3 6 gün sonra D5 embriyo verilmiştir.
EQ Değerlendirmesi ve Embriyo Transfer Politikası
• İntra sitoplazmik sperm enjeksyonu (ICSI)’ ndan 1618 saat sonra 2 pronukleusu olan fertilizasyon
izlenmiştir.
• Embriyonun
incelenmiştir.
gelişimi
• İyi kalitede olan
dondurulmuştur.
transfer
ihtiyaç
gününe
fazlası
kadar
embriyolar
• D3 embriyolar; blastomer, fragmentasyon oranları,
vakuolizasyon, granülasyon ve multinukleasyon
oranlarına göre değerlendirilmiştir.
• Tüm parametrelere göre embriyo kalitesi mükemmel,
iyi, orta ve zayıf olarak değerlendirilmiştir.
• D3-max %5 fragmentasyonu olan ve 4 blastomerli
taze embriyolar transfer için uygun olarak kabul
edilmiştir.
• Belirtilen
özelliklere
sahip
embriyolar
kriyoprezervasyon için uygun kabul edilmiştir;
≥6 blastomerli ≤ %50 fragmentasyonu olan D3
embriyolar
II. Full ekspanded hatching blastosist olup tip A/B/C iç
hücre kitlesi ve tip A/B trofoektodermi olan D5 ve D6
embriyolar
I.
• D3 embriyolar transfere kadar 1 gece transfer
mediumunda
kültüre
edilmiş
hayatta
kalan
blastomerlerin sayısına göre skorlama yapılmıştır.
• EQ 3. gün embriyo gelişimine göre değerlendirilmiştir.
TARTIŞMA
• Oosit donasyon sikluslarında artmış progesteron
düzeyi EQ ve CLBR’yi etkilememiştir.
• Otolog EQ transferinde artmış Progesteron düzeyinin
negatif
etkisi
gösterilsede
oosit
donasyon
sikluslarında artmış progesteron düzeyi alıcılarda
reprodüktiviteyi zayıflatmamıştır.
• Yüksek E2 ve LEFP olan grupta daha fazla matür
oosit eldesine rağmen CLBR oranları arasında fark
yoktur.
Sınırlamalar
• Bu çalışma retrospektif veri analizine dayalıdır.
• Bu sebeple prospektif çalışmalar ile doğrulanmasına
ihtiyaç duyulmaktadır.
• Çalışmada oosit donasyon siklusları üzerine
odaklanılması sebebiyle sonuçlar infertil popülasyona
genellenemez.
TEŞEKKÜRLER…
Download