Klonlama - Doc. Dr. Ismail KARAGOZ

advertisement
KLONLAMA
Doç. Dr. İsmail KARAGJZ
Allah; insanı en güzel biçimde yaratmış, yeryüzünde halife
yapmış, en yüce saygınlığı
ona vermiştir. İnsan, Allah’ın
şaheseridir.
Allah ilk insan Adem’i su ve topraktan, eşi Havva’yı Adem’in
hücresinden yaratmıştır. Diğer insanlar ise, Adem ile Havva’nın
birleşmesi sonucu sperm ve yumurtanın döllenmesi ile üretip
çoğaltmıştır.
İlkel ve medeni bütün toplumların temeli aile teşkil eder.
Toplumların huzuru; ailelerin huzuruna ve karı-koca, ana-babaevlat ilişkilerin iyi olmasına bağlıdır.
Allah, fert, aile ve toplumların mutluluğunu sağlasınlar; canı,
malı, aklı, nesli ve dini/ahlakı korusunlar diye peygamber ve
kitaplar göndermiştir.
İslam, neslin ana-baba vasıtasıyla devamını ister. Bu amaçla
evliliği teşvik edip emretmiştir. Evlilikte neslin devamı; babanın
spermi ile annenin yumurtası birleşir ve embriyo olur. Embriyo
(zigot) tam bir genetik donanıma ve çoğalma yeteneğine sahiptir.
Zigot, anne rahminde ikişer, dörder, sekizer bölünerek birbirinin
aynısı hücreler biçiminde çoğalır. Bölünme devam eder ve
hücreler birbirinden ayrılıp özelleşir sonra insanın farklı uzuvları
şeklinde oluşur.
KLONLAMA OLAYI
İnsanın kopyalanması iki şekilde olur:
1. Bölme Yoluyla Klonlama
Erkeğin spermi ile kadının yumurtası laboratuar ortamında
normal olarak döllenip embriyo=zigot oluşturulur. Embriyo,
2
bölünür birbirinin aynısı hücreler biçiminde çoğalır. Bölünme
devam eder, hücreler birbirlerinden ayrılıp oluşturulacak
organlara göre özelleşecekleri döneme gelir. Özelleşme
döneminden önce embriyo, dışarıdan müdahale ile bölünmesi
sağlanır ve tek yumurta ikizleri elde edilir. Normal seyrinde
devam etseydi tek canlı olacakken müdahale ile % yüz birbirinin
aynısı iki canlı elde edilir. Bu yöntemde karı kocanın yumurtası ve
sipermi dölleniyorsa dinen bir sakıncası yoktur.
2. Dr. Antinori Yöntemi
Erkekten hücre alınır ve hücrenin çekirdeği çıkarılır. Kadından
yumurta alınır ve hücrenin çekirdeği çıkarılır. Erkekten alınan
çekirdek kadından alınan yumurta hücresine enjekte ediliyor.
Laboratuar ortamında elektrik uyarıcı ile embriyo oluşturulur.
Embriyo,
taşıyıcı
annenin
rahmine
yerleştirilir.
Hücre=çekirdek+DNA+Sitoplazma.
Klonlama; bitki, hayvan ve insanların insan eliyle laboratuar
ortamında döllenmesi ile çoğaltılmasıdır.
İlaç elde etme, ekonomik ve türleri tükenmekte olan bitki ve
hayvanları çoğaltma gerekçesi hayvan kopyalanabilir. Buna,
tedaviyi öngören ayet ve hadisler, cevaz vermektedir (Nisa, 4/29.
Buhari, Merda, 19. Müslim, Selam, 69, Kader, 34)
* İnsanın dışındaki diğer canlılar üzerinde yapılan kopyalama;
Allah’ın insana verdiği aklı kullanma varlıklardan daha çok
faydalanma olarak değerlendirilebilir
İNSANIN KLONLANMASINA
İnsanın klonlanmasına şu açılardan olumlu bakmak mümkün
değildir:
-İlâhî fıtrata müdahaledir, dengeyi bozar.
-Bilimin, dinin yerini aldığı zehabına sebep olabilir.
3
-Kişiyi din, Allah ve ahiret sorumluluğundan soyutlayıp inkara
sebep olabilir. Nitekim hayvan klonlanmasını yaratıcı ile yarış
olarak algılayan kişiler olmuştur.
-Kur’an’da yaratma ve yoktan var etmenin Allah’a özgü olduğu
ısrarla vurgulanmıştır (Ra’d, 13/16, Yâsin, 36/77-79, Vâkı’a, 56/58-62).
-İnsanın doğal ortamında değil laboratuarlarda döllenip
üretilmesi, İslam’ın üzerinde hassasla durduğu AİLE kurumunu
değersiz hale getirir. Bu, toplumun çökmesine, bireysel ve sosyal
huzursuzluklara neden olur.
-İnsanlar arasında bölünme-ayrışma olur. Neticede fesat çıkar,
fıtrata ihanet olur (Nisa, 4/117-119; A’râf, 7/56, Fürkan, 25/54, Rûm, 30/30).
-Nesep sorununa sebep olur.
-Anne-baba-hısımlık bağlarında kopma olur.
-İnsan neslinin ıslahı (öjeni) gerekçesiyle üstün ırk oluşturma
gayretlerine dönülebilir. Bu, atom bombasının yapımı gibi insanlık
âlemi için bir tehlikedir. İslam buna asla cevaz vermez. Çünkü bu
ilahi dengeyi bozar (Rahman, 55/7-8, Rûm, 30/41, Al- i İmrân, 3/5-6),
-İnsanların; biyolojik yapı, akıl, yetenek ve karakter vb.
hususlarda farklı olması sosyal düzenin sağlıklı yürümesi için
şarttır. Her insanın, her yönden aynı olması toplumu yaşanmaz
hale getirir (Rûm, 30/22, Zuhru, 43/32)
-İnsan neslinin doğal yollardan devamı yerine ısmarlamasipariş ile devamı kadın-erkek dengesini bozabilir.
-İnsan pazarı oluşmasına sebep olabilir. Kan, sperm, yumurta
organ alım-satımını doğurabilir.
-İnsanı mükerrem ve kutsallığını zedeler.
-İnsan ve organları ilahi bir emanettir. Deney malzemesi
yapılamaz.
4
-İnsanın, kendi genlerinin kopyalanmasına izin verme hakkı
yoktur.
-Kainatta esas olan çeşitliliktir
(Fâtır, 35/27-28, Rûm, 30/22)
-Kopyalama ile insanların tek düzeye getirilmesi caiz değildir.
-İnsanların laboratuarlarda teknisyenler eliyle üretilmesi,
insanlık onuruna aykırı bir davranıştır. Ahlaki değildir. Aile ve
toplumun fesadına sebep olur.
Rahmin kiralanması, sperm alınması, hücre alınması vb.
yollarla karı-koca arasına üçüncü kişilerin girdiği her durum
haramdır.
Rahmin kiralanması, sperm alınması, hücre alınması vb.
yollarla karı-koca arasına üçüncü kişilerin girdiği her durum
haramdır.
* Kopya koyun Dolly’yi üreten Dr.Harry Griffin klonlanmış
embriyoların %98’nin annenin vücudu tarafından reddedildiğini,
sadece %2’sinin gebeliği tamamladığını, çoğunun anormal doğum
yaptığını ya da yavrunun doğumdan sonra öldüğünü
söylemektedir (Hürriyet, s.1, 07.08.2001).
Download